Päätöslauselmaesitys - B9-0094/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0094/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS automatisoiduista päätöksentekoprosesseista: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen

6.2.2020 - (2019/2915(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B9‑XXXX/2020 johdosta
työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta


Menettely : 2019/2915(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0094/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0094/2020
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0094/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma automatisoiduista päätöksentekoprosesseista: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen

(2019/2915(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta[1],

 ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä[2],

 ottaa huomioon vastuuta ja uusia teknologioita käsittelevän komission asiantuntijaryhmän 21. marraskuuta 2019 julkaiseman raportin aiheesta ”Tekoälyä ja muita uusia digitaaliteknologioita koskeva vastuu”,

 ottaa huomioon tekoälyä käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän 26. kesäkuuta 2019 julkaisemat luotettavaan tekoälyyn liittyviä toimintapolitiikkoja ja investointeja koskevat suositukset,

 ottaa huomioon tekoälyä käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän 8. huhtikuuta 2019 julkiasemat luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset suuntaviivat sekä luotettavan tekoälyn arviointilistan,

 ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Luottamuksen rakentaminen ihmiskeskeiseen tekoälyyn” (COM(2019)0168),

 ottaa huomioon 7. joulukuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Koordinoitu tekoälysuunnitelma” (COM(2018)0795),

 ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Tekoäly Euroopassa” (COM(2018)0237),

 ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

 ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen automatisoiduista päätöksentekoprosesseista: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (O-000008/2020 – B9‑XXXX/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että teknologian kehitys tekoälyn, koneoppimisen, monimutkaisten algoritmeihin perustuvien järjestelmien ja automatisoitujen päätöksentekoprosessien aloilla on nopeaa ja että näiden teknologioiden tarjoamat sovellukset, mahdollisuudet ja haasteet ovat moninaisia ja vaikuttavat käytännöllisesti katsoen kaikkiin sisämarkkinoiden aloihin;

B. ottaa huomioon, että automatisoitujen päätöksentekoprosessien kehittämisen odotetaan edistävän merkittävästi osaamistaloutta ja hyödyttävän yhteiskuntaa muun muassa paremmilla julkisilla palveluilla, kuluttajia innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla sekä yrityksiä optimoidun suorituskyvyn avulla;

C. ottaa huomioon, että tekoälyn ja automatisoitujen päätöksentekoprosessien käyttö ja kehittäminen luo myös haasteita kuluttajien luottamukselle ja hyvinvoinnille, erityisesti kun on kyse kuluttajien voimaannuttamisesta tunnistamaan tällaiset prosessit, ymmärtämään niiden toimintaa, tekemään tietoon perustuvia päätöksiä niiden käytöstä ja olemaan osallistumatta niihin;

D. katsoo, että lähtökohtana on eettinen ohjaus, kuten tekoälyä käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän hyväksymät periaatteet; katsoo kuitenkin, että EU:n nykyistä oikeudellista kehystä, myös kuluttajansuojalainsäädäntöä, tietosuojalainsäädäntöä sekä tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevaa lainsäädäntöä, on tarkasteltava, jotta voidaan varmistaa, että sillä voidaan vastata tekoälyn ja automatisoidun päätöksenteon nousuun ja taata korkeatasoinen kuluttajansuoja, kuten EU:n perusoikeuskirjan 38 artiklassa edellytetään;

E. katsoo, että EU:n yhteinen lähestymistapa automatisoitujen päätöksentekoprosessien kehittämiseen auttaa turvaamaan näiden prosessien hyödyt ja lieventämään riskejä kaikkialla EU:ssa, välttämään sisämarkkinoiden pirstoutumista ja antamaan EU:lle mahdollisuuden edistää paremmin lähestymistapaansa ja arvojaan kaikkialla maailmassa;

Kuluttajien valinnanvara, luottamus ja hyvinvointi

1. pitää myönteisenä automatisoidun päätöksenteon potentiaalia tarjota kuluttajille innovatiivisia ja parempia palveluja, mukaan luettuina uudet digitaaliset palvelut, kuten virtuaaliset avustajat ja palvelubotit; katsoo kuitenkin, että kun kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa päätöksiä automaattisesti tekevän järjestelmän kanssa, heillä täytyisi olla riittävästi tietoa siitä, kuinka se toimii, kuinka saada yhteys päätösvaltaiseen ihmiseen, ja siitä, kuinka järjestelmän tekemiä päätöksiä voidaan tarkistaa ja korjata;

2. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti, miten pannaan täytäntöön parempaa täytäntöönpanoa koskevan direktiivin[3] mukaisia uusia sääntöjä, joiden mukaan elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava kuluttajille, kun tavaroiden tai palvelujen hinnoittelun perustana on käytetty automatisoitua päätöksentekoa ja kuluttajien käyttäytymistä koskevaa profilointia, joka antaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden arvioida kuluttajien ostovoimaa;

3. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti maarajoitusasetuksen[4] täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan, että automaattista päätöksentekoa ei käytetä kuluttajien kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvaan syrjintään;

4. kannustaa komissiota valvomaan, mahdollistavatko elinkeinonharjoittajille asetetut velvoitteet kuluttajien käytännön valinnanvaran ja riittävän kuluttajansuojan; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisia sääntelyn puutteita ja tutkimaan, tarvitaanko lisätoimenpiteitä, jotta voidaan taata vahvat oikeudet kuluttajien suojelemiseksi tekoälyn ja automatisoidun päätöksenteon yhteydessä;

5. panee merkille, että automatisoituja päätöksentekojärjestelmiä käytetään vaihtoehtoisissa riidanratkaisumekanismeissa erilaisilla digitaalisilla alustoilla kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten riitojen ratkaisemiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin 2013/11/EU[5] ja kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen (EU) N:o 524/2013[6] tulevassa uudelleentarkastelussa otetaan huomioon automatisoidun päätöksenteon käyttö ja varmistetaan, että ihmisvalvonta säilytetään;

Tuoteturvallisuus- ja tuotevastuukehys

6. korostaa, että EU:n tuoteturvallisuuskehys velvoittaa yritykset varmistamaan, että markkinoille saatetaan ainoastaan turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita; toteaa, että automatisoituun päätöksentekoon kykenevien tuotteiden markkinoille tulo luo uusia haasteita, koska tällaiset tuotteet voivat kehittyä ja toimia tavoilla, joita ei ole suunniteltu, kun ne saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille; kehottaa komissiota ehdottamaan mukautuksia unionin tuoteturvallisuussääntöihin, jotka koskevat tuotteita, jotka kuuluvat yhdenmukaistettuja vaatimuksia asettavan unionin erityislainsäädännön piiriin, kuten konedirektiivi[7], leluturvallisuusdirektiivi[8], radiolaitedirektiivi[9] ja matalajännitedirektiivi[10], sekä ”yhdenmukaistamattomia” tuotteita, jotka kuuluvat yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin[11] piiriin, jotta varmistetaan, että uudet säännöt ovat tarkoituksenmukaisia, että käyttäjiä ja kuluttajia suojellaan haitoilta, että valmistajat ovat selvillä velvoitteistaan ja että käyttäjät ovat selvillä automatisoituun päätöksentekoon kykenevien tuotteiden käytöstä;

7. korostaa, että sääntelyyn on sovellettava riskiperusteista lähestymistapaa, kun otetaan huomioon tekoälyn ja automatisoitujen päätöksentekojärjestelmien eri tyyppien ja sovellusten aiheuttamien haasteiden moninaisuus ja monimutkaisuus; kehottaa komissiota kehittämään riskinarviointijärjestelmän tekoälyä ja automatisoitua päätöksentekoa varten, jotta varmistetaan johdonmukainen lähestymistapa tuoteturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoon sisämarkkinoilla; korostaa, että jäsenvaltioiden on kehitettävä yhdenmukaistettuja riskinhallintastrategioita tekoälyä varten osana kansallisia markkinavalvontastrategioitaan;

8. toteaa, että tuotevastuudirektiivi[12] on yli 30 vuoden ajan tarjonnut arvokkaan turvaverkon kuluttajien suojelemiseksi viallisten tuotteiden aiheuttamilta haitoilta; toteaa, että vastuun määrittäminen on haasteellista silloin, kun kuluttajalle aiheutuva vahinko johtuu itsenäisistä päätöksentekoprosesseista; kehottaa komissiota tarkistamaan direktiiviä ja harkitsemaan sellaisten käsitteiden kuin ”tuote” ”vahinko” ja ”puutteellinen turvallisuus” mukauttamista sekä todistustaakkaa koskevien sääntöjen mukauttamista; kehottaa komissiota ehdottamaan tarvittaessa näiden käsitteiden ja sääntöjen päivittämistä;

Palvelujen sääntelykehys

9. muistuttaa, että nykyinen palveluja koskeva sääntelykehys eli palveludirektiivi[13], ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi[14], suhteellisuusarviointia koskeva direktiivi[15], sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi[16] ja yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)[17] kattavat jo monia toimintapolitiikan näkökohtia, jotka liittyvät automatisoituja päätöksentekoprosesseja sisältäviin palveluihin, mukaan luettuina kuluttajansuojaa, etiikkaa ja vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt; toteaa, että tällaisia sääntöjä olisi sovellettava sekä perinteisiin että automatisoituja päätöksentekoprosesseja sisältäviin palveluihin;

10. korostaa, että vaikka automatisoiduilla päätöksentekoprosesseilla voidaan parantaa palvelujen tehokkuutta ja tarkkuutta, ihmisten on aina oltava viime kädessä vastuussa asiantuntijapalveluissa, kuten lääketieteen, oikeusalan ja kirjanpidon ammateissa, sekä pankkialalla tehtävistä päätöksistä ja voitava kumota ne; muistuttaa pätevien ammattilaisten harjoittaman valvonnan tai riippumattoman seurannan tärkeydestä automatisoidussa päätöksenteossa, jossa on kyse oikeutetuista yleisistä eduista;

11. muistuttaa suhteellisuusarviointia koskevaa direktiiviä vastaavasti, että on tärkeää arvioida riskit asianmukaisesti ennen ammatillisten palvelujen automatisointia; kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että ammatillisessa koulutuksessa otetaan huomioon automatisoidun päätöksenteon alalla saavutettu tieteellinen edistys;

Datan hallinnan laatu ja avoimuus

12. panee merkille, että automatisoidut päätöksentekojärjestelmät perustuvat suurten datamäärien keräämiseen, ja katsoo, että muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskeva asetus[18] auttaa lisäämään datan saatavuutta kaikkialla EU:ssa ja mahdollistaa siten innovatiivisten datavetoisten palvelujen luomisen; tunnustaa tässä yhteydessä paitsi julkisista niin myös yksityisistä lähteistä peräisin olevan datan yhteiskäytön potentiaalin mutta korostaa, että henkilötietojen suojaaminen on välttämätöntä yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla; korostaa, että on tärkeää käyttää ainoastaan korkealaatuisia ja puolueettomia datakokonaisuuksia, jotta voidaan parantaa algoritmisten järjestelmien tuotosta ja lisätä kuluttajien luottamusta ja hyväksyntää;

13. korostaa, että koska automatisoidut päätöksentekojärjestelmät voivat vaikuttaa merkittävästi kuluttajiin ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin, on tärkeää, että nämä järjestelmät eivät ainoastaan käytä korkealaatuisia ja puolueettomia tietokokonaisuuksia vaan myös hallittavia ja puolueettomia algoritmeja; katsoo, että liiketoimintaprosesseissa tarvitaan uudelleentarkastelurakenteita, jotta voidaan korjata automatisoitujen päätösten mahdolliset virheet, ja että kuluttajien olisi voitava hakea ihmisen suorittamaa uudelleentarkastelua ja muutosta automatisoituihin päätöksiin, jotka ovat lopullisia ja pysyviä;

14. korostaa, että sen arvioimiseksi, ovatko automatisoituun päätöksentekoon kykenevät tuotteet asiaankuuluvien turvallisuussääntöjen mukaisia, on olennaisen tärkeää, että päätöksentekovalmiuksien taustalla olevat algoritmit ovat riittävän avoimia ja että ne voidaan selittää markkinavalvontaviranomaisille; kehottaa komissiota arvioimaan, olisiko markkinavalvontaviranomaisille annettava tässä yhteydessä lisäoikeuksia;

15. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti verkkoalustojen ja yritysten välisiä sopimussuhteita koskevan asetuksen[19] täytäntöönpanoa ja erityisesti yritysten järjestyksen määrittämisen avoimuutta koskevia sääntöjä, joihin liittyy automatisoitujen päätöksentekoprosessien käyttöä;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja työmarkkinaosapuolille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö