Предложение за резолюция - B9-0095/2020Предложение за резолюция
B9-0095/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9‑XXXX/2020
внесен съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността

Ядвига Вишневска
от името на групата ECR

Процедура : 2019/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0095/2020
Внесени текстове :
B9-0095/2020
Приети текстове :

B9‑0095/2020

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

(2019/2967(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените,

 като взе предвид Международна конференция за населението и развитието (МКНР), проведена в Кайро през 1994 г. и Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през 1995 г.,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 22 ноември 2019 г. на тема „Икономики с равенство между половете в ЕС: пътят напред“,

 като взе предвид заключенията на председателството от 10 декември 2018 г. на тема „Равенството между половете, младежта и цифровизацията“;

 като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно сексуалното и репродуктивното здраве и права[1],

 като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно общественото здраве и по-специално параграф 7 от него, в който се посочва, че „действията на Съюза са съобразени с отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи“,

 като взе предвид въпроса до Съвета относно приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на ЕС, залегнал в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в Хартата на основните права, и следователно следва да бъде водещ принцип във вътрешните и външните политики на ЕС;

Б. като има предвид, че човешките права на жените и равенството между половете са не само важна основа за всяко общество, но и предпоставка за напредък в развитието и намаляване на бедността, както и необходима основа за един мирен, благоденстващ и устойчив свят;

В. като има предвид, че въпреки че Пекинската платформа за действие беше създадена преди 25 години, много от предизвикателствата, установени през 1995 г., продължават да са актуални (като например разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, по-ниските равнища на заетост сред жените, недостатъчното представителство в процеса на вземане на решения, неравномерното разпределение на неплатения труд и основаното на пола насилие, наред с много други предизвикателства):

Г. като има предвид, че както Програмата за действие на МКНР в Кайро (1994 г.) (точка 8.25 от нея), така и Платформата за действие на Четвъртата световна конференция за правата на жените в Пекин (1995 г.) ясно заявяват, че абортът не следва да се насърчава като метод за семейно планиране;

Д. като има предвид, че както програмата за действие на МКНР (1994 г.), така и Пекинската платформа за действие (1995 г.) призовават държавите да намалят майчината смъртност и да предоставят по-достъпни и висококачествени основни здравни услуги на достъпни цени, като се обърне особено внимание на медицинските грижи за майките;

Е.  като има предвид, че разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете е намаляла в ЕС от 2013 г. насам, но продължава да бъде висока (съответно около 16% и 36 %); като има предвид, че жените все още е много по-вероятно да останат без работа или да работят на непълно работно време в сравнение с мъжете;

Ж.  като има предвид, че жените носят повече отговорност за грижите за деца и по-възрастни роднини, отколкото мъжете, и са налице данни, според които те поемат средно около 13 часа повече неплатен труд на седмица, в сравнение с мъжете; като има предвид, че жените често са обект на дискриминация, основана на майчинство; като има предвид, че майките, особено в семейства с много деца, които са се посветили на неплатени грижи и домакинска работа, са социална група, която е особено застрашена от бедност;

З. като има предвид, че неплатените домашни грижи и труд генерират значителни печалби за световната икономика и имат значително положително въздействие върху благосъстоянието на цялото общество;

И. като има предвид, че пристрастяването към порнографията, която много често започва в детска възраст, води до предметно третиране на жените, насилие срещу жените и проблеми със създаването на семейство;

Й.  като има предвид, че насилието все още засяга много жени по света, включително форми като гениталното осакатяване и принудителните или ранните бракове; като има предвид, че възникването на кибернасилието (включително онлайн изказвания, подбуждащи към омраза, киберпреследване, малтретиране или тормоз, както и порнографията) е повод за голяма загриженост;

1. отправя следните препоръки към Съвета:

a. да работи за постигане на равенство между мъжете и жените и да работи за преодоляване на различните форми на дискриминация и преобладаващите стереотипи относно жените;

б. да изтъкне значението на постигането на положителни резултати на 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, която ще се проведе от 9 до 20 март 2020 г.;

в. да увеличи усилията за премахване на разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете и да наложи спазването на принципа за равно заплащане, да увеличи прозрачността при заплащането и да противодейства на професионалната вертикална и хоризонтална сегрегация;

г. да насърчава мерки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, които да дават възможност на жените и мъжете да разпределят времето си между работата и своите семейства;

д. да гарантира силна защита и трудови права за жените по време на бременността и след нея;

е. да насърчава нови инвестиции в инфраструктура за полагане на грижи, за образование и здравеопазване, както и в предоставянето на достъпни, финансово приемливи и качествени услуги за полагане на грижи през целия живот, включително за деца, за нуждаещи се от грижи лица и за хората в напреднала възраст;

ж. да признава значимостта за цялото общество на неплатения труд и домакинска работа;

з. да насърчава образованието сред момичетата и жените с цел да им се даде възможност да се стремят към достоен живот, особено в области, в които те са очевидно недостатъчно представени, като например науките, технологиите, инженерството и математиката;

и. да спазва суверенните права на държавите членки и на трети държави при формирането на техните политики в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, при надлежно зачитане на точка 8.25 от Програмата за действие на МКНР в Кайро;

й. да осъди категорично всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително трафика на хора, сексуалната експлоатация, принудителните бракове, детските бракове, престъпленията на честта, гениталното осакатяване на жени и използването на сексуалното насилие като средство за водене на война, както и да предприеме решителни действия за борба с тях чрез ефективни мерки;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и, за сведение, на Комисията.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност