Návrh usnesení - B9-0095/2020Návrh usnesení
B9-0095/2020

NÁVRH USNESENÍ o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2019/2967(RSP))

6.2.2020

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B9-XXXX/2020
v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu

Jadwiga Wiśniewska
za skupinu ECR

Postup : 2019/2967(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0095/2020
Předložené texty :
B9-0095/2020
Přijaté texty :

B9-0095/2020

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

(2019/2967(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen,

 s ohledem na mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v září roku 1994 v Káhiře, a na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v roce 1995 v Pekingu,

 s ohledem na závěry Rady ze dnů 9.–10. prosince 2019 s názvem „Ekonomiky založené na genderové rovnosti v EU: cesta vpřed“,

 s ohledem na závěry předsednictví ze dne 6. prosince 2018 s názvem „Rovnost žen a mužů, mládež a digitalizace“,

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech[1],

 s ohledem na čl. 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o veřejném zdraví a zejména na odstavec 7 tohoto článku, který stanoví, že „při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče“,

 s ohledem na otázku Radě ohledně priorit EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (O-000006/2020 – B9-XXXX/2020),

 s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že rovnost mezi ženami a muži je základní zásadou EU zakotvenou ve Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Listině základních práv, a že by se tudíž měla stát zásadou, jíž se budou řídit vnitřní i vnější politiky EU;

B. vzhledem k tomu, že lidská práva žen a rovnost žen a mužů nejsou jen základním stavebním prvkem každé společnosti, ale též předpokladem k prosazování rozvoje a snižování chudoby a nezbytným základem pro světový mír, prosperitu a udržitelnost;

C. vzhledem k tomu, že ačkoli byla Pekingská akční platforma zřízena před 25 lety, řada problémů pojmenovaných v roce 1995 existuje i dnes (mimo jiné rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů, nízká míra zaměstnanosti žen, jejich nedostatečný podíl na rozhodování, nerovnoměrné rozdělení neplacené práce či genderově podmíněné násilí);

D. vzhledem k tomu, že v akčním programu přijatém na konferenci ICPD v Káhiře v roce 1994 (konkrétně bod 8.25 tohoto programu) a v akční platformě ze čtvrté světové konference o ženách konané v roce 1995 v Pekingu se jednoznačně prohlašuje, že interrupce by neměla být podporována jako způsob plánování rodičovství;

E. vzhledem k tomu, že akční program z konference ICPD konané v roce 1994 a Pekingská akční platforma zřízená v roce 1995 vyzývají státy, aby snížily mateřskou úmrtnost a zajistily přístupnější, cenově dostupné a vysoce kvalitní základní zdravotní služby, a to se zvláštním důrazem na zdravotní péči o matky;

F.  vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů se od roku 2013 v EU snižují, avšak zůstávají i nadále vysoké (rozdíl v odměňování činí 16 % a v důchodech 36 %); vzhledem k tomu, že u žen je vyšší pravděpodobnost, že budou nezaměstnané nebo budou vykonávat práci na částečný úvazek, než je tomu u mužů;

G.  vzhledem k tomu, že ženy musejí snést vyšší míru odpovědnosti za péči o děti a starší příbuzné osoby než muži, a vzhledem k tomu, že ženy ve srovnání s muži vykonávají podle odhadu o 13 hodin více neplacené práce za týden; vzhledem k tomu, že ženy jsou často vystavovány diskriminaci v souvislosti se svým mateřstvím; vzhledem k tomu, že matky, které věnují neplacené péči a práci v domácnosti, zejména v rodinách s mnoha dětmi, tvoří společenskou skupinu, která je obzvláště ohrožena pádem do chudoby;

H. vzhledem k tomu, že neplacená práce a péče v domácnosti vytváří významné přínosy pro světovou ekonomiku a má výrazně pozitivní vliv na dobré životní podmínky celé společnosti;

I. vzhledem k tomu, že závislost na pornografii, jež velmi často začíná v dětství, vede k vnímání žen jako objektu, k násilí na ženách a k potížím se zakládáním rodiny;

J.  vzhledem k tomu, že násilí stále postihuje mnoho žen po celém světě, což se týká zejména takových jevů, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo nucené sňatky či sňatky v raném věku; vzhledem k tomu, že rozmach kybernetického násilí (včetně projevů nenávisti na internetu, kybernetického pronásledování, šikany nebo obtěžování a pornografie) budí velké obavy;

1. předkládá Radě tato doporučení:

a. vyvinout úsilí o dosažení rovnosti žen a mužů a řešit různé formy diskriminace a převažující stereotypy ve vztahu k ženám;

b. zdůraznit důležitost toho, aby 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen, jež se má konat ve dnech 9.–20. března 2020, vedlo k pozitivním výsledkům;

c. vystupňovat úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů a prosazovat zásadu stejné odměny, zvýšit transparentnost odměňování a zakročit proti vertikální a horizontální profesní segregaci;

d. podporovat opatření k posílení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která ženám a mužům umožní dělit se o čas věnovaný práci a rodině;

e. zajistit silnou ochranu a pracovní práva ženám v průběhu jejich těhotenství i po něm;

f. podporovat nové investice do infrastruktury pečovatelských služeb, vzdělávání a zdravotní péče a do poskytování přístupných, cenově dostupných a kvalitních pečovatelských služeb během celého života, včetně péče o děti a závislé i starší osoby;

g. uznat přínos neplacené péče a práce v domácnosti pro celou společnost;

h. podporovat vzdělání u dívek a žen s cílem umožnit jim dosáhnout důstojných životních podmínek, zejména pokud jde o oblasti s výrazně nízkým zastoupením žen a dívek, jako jsou obory STEM (tj. přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika);

i. respektovat svrchovaná práva členských států a třetích zemí utvářet svou politiku týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv, a to s řádným zohledněním bodu 8.25 akčního programu přijatého na konferenci ICPD v Káhiře;

j. důrazně odsoudit veškeré formy násilí na ženách a dívkách, včetně obchodování s lidmi, pohlavního vykořisťování, nucených sňatků, sňatků dětí, zločinů ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů a využívání sexuálního násilí jako zbraně ve válečném konfliktu, a silně zakročit proti těmto jevům prostřednictvím účinných opatření;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a pro informaci také Komisi.

 

Poslední aktualizace: 7. února 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí