Forslag til beslutning - B9-0095/2020Forslag til beslutning
B9-0095/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B9‑XXXX/2020
jf. forretningsordenens artikel 136, stk. 5

Jadwiga Wiśniewska
for ECR-Gruppen

Procedure : 2019/2967(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0095/2020
Indgivne tekster :
B9-0095/2020
Vedtagne tekster :

B9‑0095/2020

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

(2019/2967(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status,

 der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling, der blev afholdt i Cairo i 1994, og den fjerde verdenskvindekonference, der blev afholdt i Beijing i 1995,

 der henviser til Rådets konklusioner af 9.-10. november 2019 om økonomier præget af kønsligestilling i EU: vejen frem,

 der henviser til formandskabets konklusioner af 6. december 2018 om kønsligestilling, ungdom og digitalisering,

 der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder[1],

 der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om folkesundhed, navnlig stk. 7, hvoraf det fremgår, at "Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet",

 der henviser til forespørgsel til Rådet om EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i EU, som er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og chartret om grundlæggende rettigheder, og derfor bør være et ledende princip i EU's interne og eksterne politikker;

B. der henviser til, at kvinders menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene ikke alene er et fundamentalt grundlag for ethvert samfund, men også en forudsætning for at fremme udvikling og mindske fattigdom og et nødvendigt fundament for en fredelig, fremgangsrig og bæredygtig verden;

C. der henviser til, at Beijinghandlingsprogrammet blev oprettet for 25 år siden, men at mange af de udfordringer, der blev udpeget i 1995, stadig er relevante i dag (såsom kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, lavere beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder, underrepræsentation i beslutningstagningen, ulige fordeling af ubetalt arbejde eller tilfælde af kønsbaseret vold m.fl.);

D. der henviser til, at både handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling i Cairo (1994) (i punkt 8.25) og handlingsprogrammet fra den fjerde verdenskonference om kvinders rettigheder i Beijing (1995) klart fastslår, at abort ikke bør fremmes som en familieplanlægningsmetode;

E. der henviser til, at både handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (1994) og Beijinghandlingsprogrammet (1995) opfordrer landene til at nedbringe mødredødeligheden og levere mere tilgængelige og prismæssigt overkommelige basale sundhedsydelser af høj kvalitet med særlig vægt på sundhedspleje for mødre;

F.  der henviser til, at de kønsbestemte løn- og pensionsforskelle er blevet reduceret i EU siden 2013, men at de stadig er høje (henholdsvis ca. 16 % og 36 %); der henviser til, at det stadig er meget mere sandsynligt, at kvinder er arbejdsløse eller arbejder på deltid end mænd;

G.  der henviser til, at kvinder bærer en større del af ansvaret for pasning af børn og ældre familiemedlemmer end mænd, og at det skønnes, at kvinder gennemsnitligt udfører ca. 13 timers mere ubetalt arbejde pr. uge end mænd; der henviser til, at kvinder ofte udsættes for forskelsbehandling på grund af moderskab; der henviser til, at mødre, navnlig i familier med mange børn, som har helliget sig ulønnet omsorgsarbejde og husligt arbejde, er en social gruppe, der er særligt udsat for fattigdom;

H. der henviser til, at ulønnet omsorgsarbejde og andet arbejde i hjemmet skaber betydelige fortjenester for den globale økonomi og har en væsentlig positiv indvirkning på hele samfundets trivsel;

I. der henviser til, at afhængighed af pornografi, der meget ofte begynder i barndommen, fører til objektivering af kvinder, vold mod kvinder og problemer med at stifte familie;

J.  der henviser til, at vold stadig berører mange kvinder i hele verden, herunder i form af kønslemlæstelse af piger/kvinder og tvangsægteskaber eller tidlige ægteskaber; der henviser til, at fremkomsten af cybervold (herunder hadefuld tale på internettet, cyberstalking, mobning eller chikane og pornografi) giver anledning til stor bekymring;

1. henstiller til Rådet:

a. at arbejde på at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder og adressere de forskellige former for forskelsbehandling og fremherskende stereotyper vedrørende kvinder

b. at understrege betydningen af et positivt resultat på den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status, der afholdes fra den 9. til den 20. marts 2020

c. at intensivere indsatsen for at udligne de kønsbestemte løn- og pensionsforskelle og håndhæve princippet om lige løn, øge løngennemsigtigheden og modvirke vertikal og horisontal kønsopdeling på arbejdsmarkedet

d. at fremme foranstaltninger til forbedring af balancen mellem arbejdsliv og privatliv, så kvinder og mænd får mulighed for at dele tid mellem arbejde og familier

e. at sikre en stærk beskyttelse af og arbejdstagerrettigheder for kvinder under og efter graviditeten

f. at fremme nye investeringer i infrastruktur til omsorg, uddannelse og sundhedspleje og i levering af tilgængelige, prismæssigt overkommelige og kvalitetsprægede ydelser igennem hele livscyklussen, herunder omsorg for børn, plejekrævende personer og ældre

g. at anerkende værdien af ulønnet omsorgsarbejde og husligt arbejde for hele samfundet

h. at fremme uddannelse blandt piger og kvinder for at sætte dem i stand til at stræbe efter et anstændigt liv, navnlig på områder, hvor de er klart underrepræsenteret, som f.eks. STEM-sektorerne, dvs. naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik

i. at respektere medlemsstaternes og tredjelandes suveræne rettigheder med hensyn til at udforme deres politikker for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder under behørig hensyntagen til punkt 8.25 i handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling i Cairo

j. på det kraftigste at fordømme alle former for vold mod kvinder og piger, herunder menneskehandel, seksuel udnyttelse, tvangsægteskaber, børneægteskaber, æresforbrydelser, kønslemlæstelse af piger/kvinder og brug af seksuel vold som krigsvåben, og at gøre en energisk indsats for at bekæmpe dem gennem effektive foranstaltninger;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

Seneste opdatering: 7. februar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik