Πρόταση ψηφίσματος - B9-0095/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0095/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9‑XXXX/2020
σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2019/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0095/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0095/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0095/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

(2019/2967(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη στο Κάιρο το 1994 και την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο το 1995,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ:  Η μελλοντική πορεία»,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 6ης Δεκεμβρίου 2018 με θέμα «Ισότητα των φύλων, νεολαία και ψηφιοποίηση»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη δημόσια υγεία, και συγκεκριμένα την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης»,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι θεμελιώδης αρχή της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, επομένως, θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν συνιστούν μόνο τη θεμελιώδη βάση κάθε κοινωνίας, αλλά και προϋπόθεση για την προαγωγή της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο με ευημερία·

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου θεσπίστηκε πριν από 25 χρόνια, πολλές από τις προκλήσεις που καταγράφηκαν το 1995 παραμένουν επίκαιρες σήμερα (όπως, μεταξύ πολλών άλλων, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των γυναικών, η υποεκπροσώπηση κατά τη λήψη αποφάσεων, η άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας ή εμπειρίες έμφυλης βίας)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στο πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που καταρτίστηκε στο Κάιρο το 1994 (σημείο 8.25), όσο και στην πλατφόρμα δράσης της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα δικαιώματα των γυναικών που καταρτίστηκε στο Πεκίνο το 1995, δηλώνεται σαφώς ότι η άμβλωση δεν θα πρέπει να προωθείται ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) του1994, όσο και η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995, καλούν τα κράτη να μειώσουν τη μητρική θνησιμότητα και να παρέχουν πιο προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας βασικές υγειονομικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιατρική περίθαλψη που παρέχεται στις μητέρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων έχουν μειωθεί στην ΕΕ από το 2013 και μετά, αλλά παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα (περίπου 16 % και 36 % αντίστοιχα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανότερο να μην εργάζονται καθόλου ή να εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες με περισσότερες ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων συγγενών σε σχέση με τους άνδρες και ότι εκτιμάται ότι αναλαμβάνουν περισσότερη μη αμειβόμενη εργασία, κατά 13 περίπου ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται συχνά διακρίσεις λόγω μητρότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μητέρες, οι οποίες αφιερώνουν τον χρόνο τους σε μη αμειβόμενη φροντίδα και οικιακή εργασία, ιδίως σε πολύτεκνες οικογένειες, αποτελούν κοινωνική ομάδα ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον κίνδυνο φτώχειας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αμειβόμενη οικιακή φροντίδα και εργασία αποφέρει σημαντικά κέρδη στην παγκόσμια οικονομία και έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ευημερία του συνόλου της κοινωνίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθισμός στην πορνογραφία, που πολύ συχνά ξεκινά από την παιδική ηλικία, οδηγεί στην αντικειμενοποίηση των γυναικών, στη βία κατά των γυναικών και σε προβλήματα όσον αφορά τη δημιουργία οικογένειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία εξακολουθεί να πλήττει πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο, σε διάφορες εκφάνσεις της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι καταναγκαστικοί ή πρόωροι γάμοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση βίας στον κυβερνοχώρο (συμπεριλαμβανομένων της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, του κυβερνοεκφοβισμού ή της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο και της πορνογραφίας) προκαλεί μεγάλη ανησυχία·

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α. να εργαστεί με σκοπό την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και να καταπολεμήσει τις διάφορες μορφές διακρίσεων και κυρίαρχων στερεοτύπων όσον αφορά τις γυναίκες·

β. να υπογραμμίσει τη σημασία της θετικής έκβασης της 64ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2020·

γ. να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να κλείσει το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να επιβάλει την αρχή της ίσης αμοιβής, να αυξήσει τη διαφάνεια ως προς τις αμοιβές και να άρει τον επαγγελματικό διαχωρισμό, κάθετο και οριζόντιο·

δ. να προωθήσει μέτρα για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ώστε να μπορούν οι γυναίκες και οι άνδρες να κατανείμουν καλύτερα τον χρόνο μεταξύ της εργασίας και της οικογένειάς τους·

ε. να εξασφαλίσει ισχυρή προστασία και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους όσο και μετά·

στ. να προωθήσει νέες επενδύσεις στις υποδομές φροντίδας, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην παροχή προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας παιδιών, εξαρτώμενων προσώπων και ηλικιωμένων·

ζ. να αναγνωρίσει την αξία της μη αμειβόμενης φροντίδας και οικιακής εργασίας για το σύνολο της κοινωνίας·

η. να προωθήσει την εκπαίδευση μεταξύ των κοριτσιών και των γυναικών προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να επιδιώξουν μια αξιοπρεπή ζωή, ιδίως σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται εμφανώς, όπως οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)·

θ. να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών και τρίτων κρατών στη χάραξη των πολιτικών τους για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, τηρώντας το σημείο 8.25 του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη του Καΐρου·

ι. να καταδικάσει απερίφραστα όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, οι καταναγκαστικοί γάμοι, οι γάμοι παιδιών, τα εγκλήματα τιμής, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου, και να αναλάβει ενεργό δράση για την καταπολέμησή τους μέσω αποτελεσματικών μέτρων·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου