Resolutsiooni ettepanek - B9-0095/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0095/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

suuliselt vastatava küsimuse B9-XXXX/2020 alusel
vastavalt kodukorra artikli 136 lõikele 5

Jadwiga Wiśniewska
fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2019/2967(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0095/2020
Esitatud tekstid :
B9-0095/2020
Vastuvõetud tekstid :

B9-0095/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

(2019/2967(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärku,

 võttes arvesse 1994. aastal Kairos toimunud rahvastiku ja arengu rahvusvahelist konverentsi ning 1995. aastal Pekingis toimunud neljandat naiste maailmakonverentsi,

 võttes arvesse nõukogu 9. ja 10. detsembri 2019. aasta järeldusi „Sooliselt võrdõiguslikud majandused ELis: edasised sammud“,

 võttes arvesse eesistujariigi 6. detsembri 2018. aasta järeldusi soolise võrdõiguslikkuse, noorte ja digitaliseerimise kohta,

 võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta[1],

 võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 168 rahvatervise kohta ja eriti selle lõiget 7, milles sätestatakse, et „liidu meetmed võtavad arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel“,

 võttes arvesse nõukogule esitatud küsimust ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (O-000006/2020 – B9-XXXX/2020),

 võttes arvesse kodukorra artikli 136 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on ELi aluspõhimõte, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingus ja põhiõiguste hartas, ning seega peaks see olema juhtpõhimõte ELi sise- ja välispoliitikas;

B. arvestades, et naiste inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult iga ühiskonna alustalad, vaid ka eeltingimused arengu edendamiseks ja vaesuse vähendamiseks ning vajalik alus rahumeelse, jõuka ja jätkusuutliku maailma saavutamiseks;

C. arvestades, et kuigi Pekingi tegevusprogramm võeti vastu 25 aastat tagasi, on paljud 1995. aastal kindlaks tehtud probleemid (mille hulka kuuluvad näiteks sooline palga- ja pensionilõhe, naiste madalam tööhõivemäär ja alaesindatus otsuste tegemisel, tasustamata töö ebavõrdne jaotumine ja sooline vägivald) endiselt päevakohased;

D. arvestades, et nii 1994. aastal Kairos toimunud rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevusprogrammis (punktis 8.25) kui ka 1995. aastal Pekingis toimunud neljanda naiste õiguste alase maailmakonverentsi tegevusprogrammis on selgelt öeldud, et aborti ei tohiks edendada pereplaneerimise meetodina;

E. arvestades, et nii rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevusprogrammis (1994) kui ka Pekingi tegevusprogrammis (1995) nõutakse, et riigid vähendaksid emade suremust ning pakuksid kättesaadavamaid, taskukohasemaid ja kvaliteetsemaid põhilisi tervishoiuteenuseid, pöörates erilist tähelepanu emade arstiabile;

F.  arvestades, et soolist palgalõhet ja soolist pensionilõhet on ELis alates 2013. aastast vähendatud, kuid need on endiselt suured (vastavalt ligikaudu 16 % ja 36 %); arvestades, et naised on meestega võrreldes endiselt palju suurema tõenäosusega töötud või töötavad osalise tööajaga;

G.  arvestades, et naised kannavad endiselt suuremat vastutust laste ja vanemate sugulaste eest hoolitsemise eest kui mehed ning teevad hinnangute kohaselt nädalas keskmiselt ligi 13 tundi rohkem tasustamata tööd kui mehed; arvestades, et naisi diskrimineeritakse sageli emaduse tõttu; arvestades, et emad ja eriti paljulapseliste perede emad, kes on pühendanud end tasustamata hooldusele ja majapidamistöödele, on eriti suures vaesusohus sotsiaalne rühm;

H. arvestades, et tasustamata koduhooldus ja majapidamistööd toovad maailmamajandusele märkimisväärset kasumit ning avaldavad märkimisväärset positiivset mõju kogu ühiskonna heaolule;

I. arvestades, et pornosõltuvus, mis saab sageli alguse juba lapsepõlves, põhjustab naiste objektistamist, naistevastast vägivalda ja probleeme perekonna loomisel;

J.  arvestades, et paljud naised maailmas kannatavad endiselt vägivalla all, sealhulgas selliste vägivalla vormide all nagu naiste suguelundite moonutamine ning sundabielud või varajane abielu; arvestades, et kübervägivalla esilekerkimine (sealhulgas vihakõne internetis, küberahistamine või -kiusamine ning pornograafia) on väga murettekitav;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

a. töötada meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise nimel ning võidelda diskrimineerimise eri vormide ja naiste suhtes valitsevate stereotüüpide vastu;

b. rõhutada positiivse tulemuse saavutamise tähtsust 9.–20. märtsil 2020 toimuval ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärgul;

c. suurendada jõupingutusi soolise palga- ja pensionilõhe kaotamiseks ning võrdse tasustamise põhimõtte jõustamiseks, suurendada palkade läbipaistvust ja võidelda kutsealase vertikaalse ja horisontaalse segregatsiooni vastu;

d. edendada meetmeid, mis parandavad töö- ja eraelu tasakaalu, võimaldades naistel ja meestel jagada aega töö- ja pereelu vahel;

e. tagada naiste tugev kaitse ja tööõigused raseduse ajal ja selle järel;

f. edendada uusi investeeringuid hooldusteenuste infrastruktuuri, haridusse ja tervishoidu ning kättesaadavate, taskukohaste ja kvaliteetsete hoiu- ja hooldusteenuste osutamisse kogu elu jooksul, sealhulgas lapsehoiuteenused ning ülalpeetavate ja eakate hooldusteenused;

g. tunnustada tasustamata hoolduse ja majapidamistööde väärtust kogu ühiskonna jaoks;

h. edendada tütarlaste ja naiste haridust, et võimaldada neil püüelda inimväärse elatustaseme poole, eelkõige valdkondades, kus nad on ilmselgelt alaesindatud, näiteks loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas;

i. austada liikmesriikide ja kolmandate riikide suveräänseid õigusi oma seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste poliitika kujundamisel, võttes nõuetekohaselt arvesse Kairos toimunud rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevusprogrammi punkti 8.25;

j. mõista karmilt hukka kõik naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla vormid, sealhulgas inimkaubandus, seksuaalne ärakasutamine, sundabielud, lapsega sõlmitud abielud, aumõrvad, naiste suguelundite moonutamine ja seksuaalvägivalla kasutamine sõjarelvana, ning võtta jõulisi meetmeid nende vastu võitlemiseks tõhusate meetmete abil;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika