Päätöslauselmaesitys - B9-0095/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0095/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B9‑XXXX/2020 johdosta
työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Jadwiga Wiśniewska
ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2967(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0095/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0095/2020
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0095/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten

(2019/2967(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istunnon,

 ottaa huomioon Kairossa vuonna 1994 järjestetyn kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (IPDC) ja Pekingissä vuonna 1995 järjestetyn neljännen naisten maailmankonferenssin,

 ottaa huomioon neuvoston 9.–10. joulukuuta 2019 esittämät päätelmät ”Sukupuolitasa-arvoiset taloudet EU:ssa: tuleva kehitys”,

 ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 6. joulukuuta 2018 esittämät päätelmät ”sukupuolten tasa-arvo, nuoret ja digitalisaatio”,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) kansanterveyttä koskevan 168 artiklan ja erityisesti sen 7 kohdan, jossa todetaan, että ”unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen”,

 ottaa huomioon neuvostolle esitetyn kysymyksen EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 64. istuntoa varten (O‑000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EU:n perusperiaate, josta määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (SEU) ja unionin perusoikeuskirjassa, ja siksi sen olisi oltava unionin ohjenuorana sen sisäisissä ja ulkoisissa toimissa;

B. ottaa huomioon, että naisten ihmisoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo eivät ole pelkkiä perusihmisoikeuksia, vaan myös edellytys kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle sekä välttämätön perusta kestävälle ja vauraalle maailmalle, jossa vallitsee rauha;

C. toteaa, että vaikka Pekingin toimintaohjelma perustettiinkin jo 25 vuotta sitten, monet vuonna 1995 yksilöidyistä haasteista ovat edelleen ajankohtaisia (kuten sukupuolten palkka- ja eläke-erot, naisten alhainen työllisyysaste, aliedustus päätöksenteossa, palkattoman työn epätasainen jakautuminen tai sukupuoleen perustuva väkivalta monien muiden haasteiden ohella);

D. ottaa huomioon, että sekä Kairon ICPD-konferenssin toimintaohjelmassa (1994) (sen 8.25 kohta) että neljännessä naisten maailmankonferenssissa (1995) hyväksytyssä Pekingin toimintaohjelmassa todetaan selvästi, että aborttia ei pitäisi edistää perhesuunnittelukeinona;

E. ottaa huomioon, että sekä ICPD-konferenssin toimintaohjelmassa (1994) että Pekingin toimintaohjelmassa (1995) kehotetaan valtioita vähentämään äitiyskuolleisuutta ja tarjoamaan helpommin saatavilla olevia, kohtuuhintaisia ja korkealaatuisia perusterveyspalveluja painottaen erityisesti äitien terveydenhoitoa;

F.  toteaa, että sukupuolten välistä palkka- ja eläkekuilua on vähennetty unionissa vuodesta 2013 lähtien, mutta se on edelleen suuri (palkoissa 16 prosenttia ja eläkkeissä 36 prosenttia); ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen paljon todennäköisemmin työttömiä tai osa-aikatyössä kuin miehet;

G.  toteaa, että naiset Euroopassa ja koko maailmassa kantavat edelleen miehiä enemmän vastuuta lasten ja ikääntyneiden sukulaisten hoidosta ja esimerkiksi EU:ssa naisten arvioidaan tekevän palkatonta työtä noin 13 tuntia miehiä enemmän viikossa; ottaa huomioon, että naisia syrjitään usein äitiyden perusteella; ottaa huomioon, että erityisesti palkattomalle hoitotyölle ja kotitaloustyölle omistautuneet monilapsisten perheiden äidit ovat köyhyydelle erityisen alttiina oleva sosiaaliryhmä;

H. ottaa huomioon, että palkattomat kodinhoitopalvelut ja -työt tuottavat merkittäviä voittoja maailmantaloudelle ja vaikuttavat huomattavan myönteisesti koko yhteiskunnan hyvinvointiin;

I. ottaa huomioon, että pornografiariippuvuus, joka alkaa hyvin usein lapsuudessa, johtaa naisten esineellistämiseen, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja ongelmiin perheen perustamisessa;

J.   ottaa huomioon, että väkivalta, kuten naisten sukuelinten silpominen ja pakkoavioliitot ja varhaiset avioliitot, vaikuttaa edelleen moniin naisiin eri puolilla maailmaa; katsoo, että verkkoväkivallan lisääntyminen (mukaan lukien verkossa esiintyvä vihapuhe, verkossa esiintyvä vainoaminen, kiusaaminen ja häirintä sekä pornografia) on erittäin huolestuttavaa;

1. suosittaa neuvostolle, että

a. pyritään saavuttamaan miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja puututaan naisiin kohdistuvan syrjinnän eri muotoihin ja vallitseviin stereotypioihin;

b. korostetaan naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istunnossa 9.‑20. maaliskuuta 2020 saavutettavan myönteisen tuloksen merkitystä;

c. tehostetaan toimia sukupuolten välisten palkka- ja eläke-erojen poistamiseksi ja samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöön panemiseksi, palkkauksen avoimuuden lisäämiseksi ja ammatillisen vertikaalisen ja horisontaalisen eriytymisen torjumiseksi;

d. edistetään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista parantavia toimenpiteitä, joiden avulla naiset ja miehet voivat jakaa aikaa työn ja perheensä välillä;

e. varmistetaan raskaana olevien naisten perusteellinen suojelu ja työoikeudet raskauden aikana ja sen jälkeen;

f. edistetään uusia investointeja hoitoinfrastruktuureihin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä saatavilla oleviin, kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin hoitopalveluihin koko elämänkaaren aikana, mukaan lukien lastenhoitopalvelut ja muiden hoitoa tarvitsevien henkilöiden sekä vanhusten hoitopalvelut;

g. tunnustetaan palkattoman hoivatyön ja kotityön arvo koko yhteiskunnalle;

h. edistetään tyttöjen ja naisten koulutusta, jotta he voivat pyrkiä ihmisarvoiseen elämään erityisesti aloilla, joilla he ovat selvästi aliedustettuina, kuten luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan aloilla (STEM);

i. kunnioitetaan jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden suvereenia oikeutta muokata seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevaa politiikkaansa ottaen asianmukaisesti huomioon Kairon ICPD-konferenssin toimintaohjelman 8.25 kohdan;

j. tuomitaan jyrkästi kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta, mukaan lukien ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkoavioliitot, lapsiavioliitot, kunniarikokset, naisten sukuelinten silpominen ja seksuaalinen väkivalta sodankäynnin muotona, ja ryhdytään tehokkaisiin toimiin niiden torjumiseksi tehokkailla toimenpiteillä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö