Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0095/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0095/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B9‑XXXX/2020
pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį

Jadwiga Wiśniewska
ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2967(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0095/2020

B9‑0095/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje

(2019/2967(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į JT Moterų padėties komisijos 64-ąją sesiją,

 atsižvelgdamas į 1994 m. Kaire vykusią Tarptautinę konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais ir 1995 m. Pekine vykusią Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją,

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 9–10 d. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe grindžiama ekonomika ES. Tolesni veiksmai“,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadas „Lyčių lygybė, jaunimas ir skaitmeninimas“,

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių[1],

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį dėl visuomenės sveikatos ir ypač į jo 7 dalį, kurioje nustatyta, kad „Sąjunga pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą“,

 atsižvelgdamas į klausimą Tarybai dėl ES prioritetų JT Moterų padėties komisijos 64-ojoje sesijoje (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje ir todėl šiuo principu turėtų būti vadovaujamasi vykdant ES vidaus ir išorės politiką;

B. kadangi moterų žmogaus teisės ir lyčių lygybė – ne tik kiekvienos visuomenės pagrindas, bet ir būtina vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo priemonė bei reikalingas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio sąlyga;

C. kadangi, nors Pekino veiksmų platforma buvo sukurta prieš 25 metus, daugelis 1995 m. nustatytų problemų tebėra aktualios ir šiandien (pvz., vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai, mažesnis moterų užimtumo lygis, nepakankamas atstovavimas priimant sprendimus, nevienodas nemokamo darbo pasiskirstymas arba smurto dėl lyties patirtis, be daugelio kitų problemų);

D. kadangi tiek Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais Kaire veiksmų programoje (1994 m.) (jos 8.25 punktas), tiek Pekine vykusios Ketvirtosios pasaulinės moterų teisių konferencijos veiksmų programoje (1995 m.) aiškiai nurodyta, kad abortai neturėtų būti skatinami kaip šeimos planavimo metodas;

E. kadangi tiek Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje (1994 m.), tiek Pekino veiksmų platformoje (1995 m.) valstybės raginamos mažinti gimdyvių mirtingumą ir teikti prieinamesnes, įperkamesnes ir kokybiškesnes pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant motinų medicininei priežiūrai;

F. kadangi nuo 2013 m. vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumas ES sumažėjo, tačiau tebėra didelis (atitinkamai apie 16 proc. ir 36 proc.); kadangi moterys vis dar dažniau nei vyrai neturi darbo arba dirba ne visą darbo dieną;

G. kadangi moterims tenka didesnė atsakomybė už vaikų ir vyresnio amžiaus giminaičių priežiūrą nei vyrams ir apskaičiuota, kad jos per savaitę vidutiniškai dirba apie 13 valandų daugiau neapmokamo darbo nei vyrai; kadangi moterys dažnai diskriminuojamos dėl motinystės; kadangi motinos, ypač daugiavaikėse šeimose, kurios savo gyvenimą skyrė neapmokamai priežiūros veiklai ir namų ūkio darbui, yra socialinė grupė, kuriai ypač gresia skurdas;

H. kadangi neapmokama priežiūra ir darbas namuose duoda didelį pelną pasaulio ekonomikai ir daro didelį teigiamą poveikį visos visuomenės gerovei;

I. kadangi priklausomybė nuo pornografijos, kuri labai dažnai prasideda vaikystėje, nulemia požiūrį į moterį kaip į daiktą, smurtą prieš moteris ir problemas kuriant šeimą;

J. kadangi daug moterų visame pasaulyje vis dar patiria smurtą, įskaitant moterų lyties organų žalojimą ir priverstines ar ankstyvas santuokas; kadangi didelį susirūpinimą kelia smurto internete (įskaitant neapykantą kurstančias kalbas internete, persekiojimą kibernetinėje erdvėje, patyčias ar priekabiavimą ir pornografiją) plitimas;

1. teikia Tarybai šias rekomendacijas:

a) dirbti siekiant vyrų ir moterų lygybės ir kovoti su įvairių formų diskriminacija ir vyraujančiais stereotipais, susijusiais su moterimis;

b) pabrėžti JT Moterų padėties komisijos 64-osios sesijos, kuri vyks 2020 m. kovo 9 – 20 d., teigiamų rezultatų svarbą;

c) dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus ir užtikrinti vienodo darbo užmokesčio principo laikymąsi, didinti darbo užmokesčio skaidrumą ir kovoti su vertikaliąja ir horizontaliąja profesine segregacija;

d) skatinti priemones, kuriomis gerinama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, suteikiant moterims ir vyrams galimybę skirti laiko darbui ir šeimai;

e) užtikrinti tvirtą moterų apsaugą ir darbo teises joms laukiantis ir po nėštumo;

f) skatinti naujas investicijas į priežiūros infrastruktūrą, švietimą ir sveikatos priežiūrą ir prieinamų, įperkamų ir kokybiškų priežiūros, įskaitant vaikų, priklausomų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą, paslaugų teikimą visą gyvenimą;

g) pripažinti neapmokamos priežiūros ir namų ruošos vertę visai visuomenei;

h) skatinti mergaičių ir moterų švietimą, kad jos galėtų siekti padoraus gyvenimo, ypač tose srityse, kuriose joms akivaizdžiai nepakankamai atstovaujama, pvz., gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose;

i) gerbti valstybių narių ir trečiųjų valstybių suverenias teises formuojant savo lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių politiką, tinkamai atsižvelgiant į Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais Kaire veiksmų programos 8.25 punktą;

j) griežtai pasmerkti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, įskaitant prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą, priverstines santuokas, vaikų santuokas, nusikaltimus dėl garbės, moterų lyties organų žalojimą ir seksualinio smurto kaip karo ginklo naudojimą ir imtis ryžtingų veiksmų siekiant su jais kovoti veiksmingomis priemonėmis;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika