Rezolūcijas priekšlikums - B9-0095/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0095/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B9‑XXXX/2020, uz kuru jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu,

Jadwiga Wiśniewska
ECR grupas vārdā

Procedūra : 2019/2967(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0095/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0095/2020
Pieņemtie teksti :

B9‑0095/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā

(2019/2967(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesiju,

 ņemot vērā Starptautisko konferenci par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD), kas notika Kairā 1994. gadā, un ceturto Pasaules sieviešu konferenci, kas notika Pekinā 1995. gadā,

 ņemot vērā Padomes 2019. gada 9.–10. decembra secinājumus par tematu “Dzimumu līdztiesība ekonomikā ES: turpmākā virzība”;

 ņemot vērā prezidentvalsts 2018. gada 6. decembra secinājumus par tematu ”Dzimumu līdztiesība, jaunatne un digitalizācija”,

 ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūciju par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītām tiesībām[1],

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu par sabiedrības veselību un jo īpaši šā panta 7. punktu, kurā noteikts, ka „Savienības rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu”,

 ņemot vērā ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu,

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir ES pamatprincips, kas nostiprināts Līgumā par Eiropas Savienību (LES) un Pamattiesību hartā, un tādējādi tai vajadzētu būt ES iekšpolitikas un ārpolitikas vadošajam principam;

B. tā kā sieviešu cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība ir ne tikai ikvienas sabiedrības pamats, bet arī priekšnoteikums attīstības veicināšanai un nabadzības ierobežošanai, kā arī mierpilnai, labklājīgai un ilgtspējīgai pasaulei nepieciešams pamats;

C. tā kā, lai gan Pekinas Rīcības platforma tika izveidota pirms 25 gadiem, daudzas no 1995. gadā konstatētajām problēmām joprojām ir aktuālas (piemēram, vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības, zemāks nodarbinātības līmenis sieviešu vidū, nepietiekama sieviešu pārstāvība lēmumu pieņemšanā, nevienlīdzīgs neapmaksāta darba sadalījums, dzimumvardarbības pieredzēšana, kā arī daudzas citas problēmas);

D. tā kā gan ICPD rīcības programmā Kairā (1994) (sk. tās 8.25. punktu), gan ceturtās Pasaules sieviešu tiesību konferences Pekinā (1995) rīcības platformā ir skaidri norādīts, ka abortu nevajadzētu popularizēt kā ģimenes plānošanas metodi;

E. tā kā gan ICPD rīcības programmā (1994), gan Pekinas rīcības platformā (1995) valstis tiek aicinātas samazināt māšu mirstību un nodrošināt pieejamākus, cenas ziņā pieņemamākus un kvalitatīvākus veselības aprūpes pamatpakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot māšu medicīniskajai aprūpei;

F.  tā kā no dzimuma atkarīgas darba samaksas un pensiju atšķirības ES kopš 2013. gada ir samazinājušās, bet joprojām ir lielas (attiecīgi aptuveni 16 % un 36 %); tā kā sievietes joprojām daudz biežāk nekā vīrieši ir bezdarbnieces vai strādā nepilnu darba laiku;

G.  tā kā sievietes ir vairāk atbildīgas par bērnu un vecāku radinieku aprūpi nekā vīrieši un tiek lēsts, ka sievietes nedēļā veic vidēji aptuveni 13 stundas vairāk neapmaksāta darba nekā vīrieši; tā kā sievietes bieži tiek diskriminētas, jo ir mātes; tā kā mātes, jo īpaši ģimenēs ar daudziem bērniem, kuras ir veltījušas savu dzīvi neapmaksātas aprūpes veikšanai un mājsaimniecības darbam, ir sociāla grupa, kuru īpaši apdraud nabadzība;

H. tā kā neapmaksāta mājsaimniecības aprūpe un darbs rada ievērojamu peļņu pasaules ekonomikai un būtiski pozitīvi ietekmē visas sabiedrības labklājību;

I. tā kā atkarība no pornogrāfijas, kas ļoti bieži sākas bērnībā, izraisa sieviešu objektifikāciju, vardarbību pret sievietēm un problēmas dibināt ģimeni;

J.  tā kā vardarbība joprojām skar daudzas sievietes visā pasaulē, tostarp tādos veidos kā sieviešu dzimumorgānu kropļošana un piespiedu vai agrīnas laulības; tā kā kibervardarbības parādīšanās (tostarp naida runa tiešsaistē, kibervajāšana, iebiedēšana vai uzmākšanās un pornogrāfija) rada lielas bažas,

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

a. strādāt pie tā, lai panāktu vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu dažādus diskriminācijas veidus un stereotipus, kas dominē attiecībā uz sievietēm;

b. uzsvērt, cik svarīgi ir panākt pozitīvu iznākumu ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā, kas notiks 2020. gada 9.–20. martā;

c. pastiprināt centienus novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības un īstenot vienlīdzīgas darba samaksas principu, palielināt darba samaksas pārredzamību un apkarot profesionālo vertikālo un horizontālo segregāciju;

d. veicināt pasākumus, kas uzlabo darba un privātās dzīves līdzsvaru, ļaujot sievietēm un vīriešiem sadalīt laiku starp darbu un savām ģimenēm;

e. nodrošināt spēcīgu aizsardzību un darba tiesības sievietēm grūtniecības laikā un pēc tās;

f. veicināt jaunus ieguldījumus sociālās aprūpes infrastruktūrā, izglītībā un veselības aprūpē, kā arī pieejamu, izmaksu ziņā pieņemamu un kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu sniegšanā visā dzīves ciklā, tostarp bērnu, apgādājamu personu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē;

g. atzīt neapmaksātas aprūpes un mājsaimniecības darba vērtību visai sabiedrībai;

h. veicināt meiteņu un sieviešu izglītību, lai viņas varētu censties panākt cilvēka cienīgu dzīvi, jo īpaši jomās, kurās viņas ir acīmredzami nepietiekami pārstāvētas, piemēram, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) nozarēs;

i. ievērot dalībvalstu un trešo valstu suverēnās tiesības veidot savu politiku seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā, pienācīgi ievērojot ICPD Kairā rīcības programmas 8.25. punktu;

j. stingri nosodīt visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tostarp cilvēku tirdzniecību, seksuālu izmantošanu, piespiedu laulības, bērnu laulības, goda aizstāvēšanas noziegumus, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un seksuālas vardarbības izmantošanu kā kara ieroci, un veikt stingrus pasākumus, lai šos vardarbības veidus apkarotu ar efektīviem pasākumiem;

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika