Projekt rezolucji - B9-0095/2020Projekt rezolucji
B9-0095/2020

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B9‑XXXX/2020
zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu

Jadwiga Wiśniewska
w imieniu grupy ECR

Procedura : 2019/2967(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0095/2020
Teksty złożone :
B9-0095/2020
Teksty przyjęte :

B9‑0095/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

(2019/2967(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet,

 uwzględniając Międzynarodową Konferencję na temat Ludności i Rozwoju, która odbyła się w Kairze w 1994 r., oraz Czwartą Światową Konferencję w Sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady ze szczytu w dniach 9–10 grudnia 2019 r. pt. „Gospodarki w UE uwzględniające równość płci: dalsze działania”,

 uwzględniając konkluzje prezydencji z 6 grudnia 2018 r. pt. „Równouprawnienie płci, młodzież i cyfryzacja”,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie[1],

 uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczący zdrowia publicznego, a zwłaszcza jego ust. 7, który stanowi, że „[d]ziałania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej”,

 uwzględniając pytanie do Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej zapisaną w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) oraz w Karcie prawa podstawowych; w związku z tym powinna być jedną z wiodących zasad polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii;

B. mając na uwadze, że prawa kobiet w kontekście praw człowieka i równouprawnienie płci są nie tylko podstawową każdego społeczeństwa, ale również warunkiem wstępnym dalszego rozwoju i zmniejszania ubóstwa oraz niezbędną podstawą świata, w którym panują pokój, dobrobyt i równowaga;

C. mając na uwadze, że chociaż pekińska platforma działania została ustanowiona 25 lat temu, wiele z wyzwań zidentyfikowanych w 1995 r. jest nadal aktualnych (takich jak m.in. różnice w wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn, niższa stopa zatrudnienia wśród kobiet, niedostateczna reprezentacja w procesie decyzyjnym, nierówny podział nieodpłatnej pracy oraz przemoc na tle płciowym i inne wyzwania);

D. mając na uwadze, że zarówno program działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju w Kairze (1994) (pkt 8.25), jak i platforma działania IV Światowej Konferencji na temat Praw Kobiet w Pekinie (1995), jasno stwierdzają, że nie należy wspierać aborcji jako metody planowania rodziny;

E. mając na uwadze, że zarówno program działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (1994), jak i pekińska platforma działania (1995), wzywają państwa do zmniejszenia umieralności okołoporodowej matek oraz do zapewnienia łatwiej dostępnych i tańszych podstawowych usług zdrowotnych wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej nad matkami;

F.  mając na uwadze, że od 2013 r. zmniejsza się w UE różnica płac i emerytur między kobietami a mężczyznami, ale nadal pozostaje ona wysoka (odpowiednio około 16 i 36 %); mając na uwadze, że kobiety wciąż są bardziej narażone na bezrobocie lub zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu niż mężczyźni;

G.  mając na uwadze, że kobiety ponoszą większy ciężar odpowiedzialności za opiekę na dziećmi i starszymi członkami rodziny niż mężczyźni, a także szacuje się, że pracują one nieodpłatnie średnio o 13 godzin tygodniowo więcej niż mężczyźni; mając na uwadze, że kobiety często padają ofiarą dyskryminacji ze względu na macierzyństwo; mając na uwadze, że matki, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, które zajmują się nieodpłatną opieką i pracą w gospodarstwie domowym, należą do grupy społecznej szczególnie zagrożonej ubóstwem;

H. mając na uwadze, że nieodpłatna opieka i praca w gospodarstwie domowym generują znaczne zyski dla gospodarki światowej i mają istotny pozytywny wpływ na dobrostan całego społeczeństwa;

I. mając na uwadze, że uzależnienie od pornografii, które bardzo często rozpoczyna się w dzieciństwie, prowadzi do uprzedmiotowienia kobiet, przemocy wobec nich i trudności w założeniu rodziny;

J.  mając na uwadze, że wiele kobiet na całym świecie wciąż pada ofiarą przemocy, w tym okaleczania narządów płciowych oraz przymusowego czy wczesnego wydania za mąż; mając na uwadze, że poważne obawy budzi pojawienie się cyberprzemocy (w tym nawoływania do nienawiści w internecie, uporczywego nękania, nękania lub napastowania oraz pornografii);

1. kieruje do Rady następujące zalecenia:

a. dążenie do osiągnięcia równości mężczyzn i kobiet oraz rozwiązanie kwestii różnych form dyskryminacji i stereotypów dotyczących kobiet;

b. podkreślenie znaczenia pozytywnego wyniku 64. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, która odbędzie się w dniach 9–20 marca 2020 r.;

c. zwiększenie wysiłków mających na celu wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach i świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn oraz egzekwowanie zasady równości wynagrodzeń, zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń oraz przeciwdziałanie segregacji pionowej i poziomej w miejscu pracy;

d. wspieranie działań na rzecz poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwianie kobietom i mężczyznom dzielenia czasu między pracą a rodziną;

e. zapewnienie pełnej ochrony i praw pracowniczych kobietom w okresie ciąży i po urodzeniu dziecka;

f. propagowanie nowych inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą, kształcenie i opiekę zdrowotną oraz świadczenie łatwo dostępnych i niedrogich usług opiekuńczych wysokiej jakości dla osób w każdym wieku, w tym opiekę nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi i osobami starszymi;

g. uznanie wartości nieodpłatnej opieki i pracy w gospodarstwie domowym z perspektywy całego społeczeństwa;

h. promowanie edukacji wśród dziewcząt i kobiet, aby umożliwić im dążenie do godnego życia, zwłaszcza w dziedzinach, w których są one wyraźnie niedostatecznie reprezentowane, takich jak sektory nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM);

i. poszanowanie suwerennych praw państw członkowskich i państw trzecich do kształtowania własnej polityki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, z należytym poszanowaniem pkt 8.25 programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju w Kairze;

j. zdecydowane potępienie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego, przymusowych małżeństw, małżeństw dzieci, zbrodni honorowych, okaleczania żeńskich narządów płciowych i stosowania przemocy seksualnej jako narzędzia wojny, oraz podjęcie zdecydowanych działań w celu zwalczania tych zjawisk za pomocą skutecznych środków;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz, tytułem informacji, Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności