Návrh uznesenia - B9-0095/2020Návrh uznesenia
B9-0095/2020

NÁVRH UZNESENIA o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B9‑XXXX/2020
v súlade s článkom 136 ods. 5 rokovacieho poriadku

Jadwiga Wiśniewska
v mene skupiny ECR

Postup : 2019/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0095/2020
Predkladané texty :
B9-0095/2020
Prijaté texty :

B9‑0095/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

(2019/2967(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien,

 so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu o populácii a rozvoji (IPDC), ktorá sa konala v roku 1994 v Káhire, a na štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v roku 1995 v Pekingu,

 so zreteľom na závery Rady z 9. – 10. decembra 2019 o hospodárstvach uplatňujúcich rodovú rovnosť v EÚ: ďalší postup,

 so zreteľom na závery predsedníctva zo 6. decembra 2018 o rodovej rovnosti, mládeži a digitalizácii,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach[1],

 so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o verejnom zdraví, a najmä na jeho odsek 7, ktorom sa uvádza, že „pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti“,

 so zreteľom na otázku Rade o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (O-000006/2020 – B9‑XXXX/2020),

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou EÚ zakotvenou v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a v Charte základných práv, a preto by mala byť hlavným princípom vo vnútorných a vonkajších politikách EÚ;

B. keďže ľudské práva žien a rodová rovnosť nie sú len základným prvkom každej spoločnosti, ale aj predpokladom ďalšieho rozvoja a zníženia chudoby a nevyhnutným základom mierového, prosperujúceho a udržateľného sveta;

C. keďže napriek tomu, že Pekinská akčná platforma bola vytvorená pred 25 rokmi, mnohé z výziev zistených v roku 1995 sú v súčasnosti stále aktuálne (okrem mnohých iných napríklad rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, nižšia miera zamestnanosti žien, nedostatočné zastúpenie žien pri rozhodovaní, nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a skúsenosti s rodovo motivovaným násilím);

D. keďže v bode 8.25 akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD) z Káhiry (1994) aj v akčnej platforme štvrtej svetovej konferencie o právach žien z Pekingu (1995) sa jasne uvádza, že umelé prerušenie tehotenstva by sa nemalo podporovať ako metóda plánovaného rodičovstva;

E. keďže akčný program ICPD (1994) aj Pekinská akčná platforma (1995) obsahujú výzvu, aby štáty znížili úmrtnosť matiek a poskytovali prístupnejšie, cenovo dostupnejšie a vysoko kvalitné základné zdravotnícke služby s osobitným dôrazom na zdravotnú starostlivosť o matky;

F.  keďže rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov v EÚ sa od roku 2013 znižujú, avšak stále zostávajú vysoké (okolo 16 % v odmeňovaní a približne 36 % v dôchodkoch); keďže v porovnaní s mužmi existuje u žien stále oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budú nezamestnané alebo zamestnané na kratší pracovný čas;

G.  keďže ženy nesú väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti a starších príbuzných ako muži a odhaduje sa, že vykonávajú v priemere približne o 13 hodín neplatenej práce týždenne viac ako muži; keďže ženy sú často diskriminované na základe materstva; keďže matky, ktoré sa venujú neplatenej starostlivosti a práci v domácnosti najmä v mnohodetných rodinách, predstavujú sociálnu skupinu mimoriadne ohrozenú chudobou;

H. keďže neplatená starostlivosť a práca v domácnosti vytvára značný zisk pre globálne hospodárstvo a významne prispieva k blahobytu celej spoločnosti;

I. keďže závislosť od pornografie, ktorá sa veľmi často začína v detstve, vedie k objektivizácii žien, násiliu páchanému na ženách a problémom so založením rodiny;

J.  keďže mnoho žien na celom svete sa stále stretáva s násilím, ktoré môže mať okrem iného formu mrzačenia ženských pohlavných orgánov a nútených alebo skorých manželstiev; keďže výskyt kybernetického násilia (vrátane nenávistných prejavov na internete, kybernetického prenasledovania, šikanovania alebo obťažovania a pornografie) vyvoláva veľké obavy;

1. predkladá Rade tieto odporúčania:

a. pracovať na dosiahnutí rovnosti medzi mužmi a ženami a odstraňovať rôzne formy diskriminácie a prevládajúce stereotypy týkajúce sa žien;

b. zdôrazniť význam dosiahnutia pozitívneho výsledku na 64. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien, ktoré sa bude konať od 9. do 20. marca 2020;

c. zintenzívniť úsilie o odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a presadzovať zásadu rovnakej odmeny, zlepšiť transparentnosť odmeňovania a pôsobiť proti vertikálnej a horizontálnej segregácii v zamestnaní;

d. podporovať opatrenia na lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života, ktoré ženám a mužom umožnia rozdeliť si čas strávený v práci a čas strávený s rodinou;

e. zabezpečiť silnú ochranu žien a ich pracovné práva počas tehotenstva a po ňom;

f. presadzovať nové investície do infraštruktúry starostlivosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a do poskytovania prístupných, cenovo dostupných a kvalitných služieb starostlivosti počas celého životného cyklu vrátane starostlivosti o deti a závislé a staršie osoby;

g. uznať prínos neplatenej starostlivosti a práce v domácnosti pre celú spoločnosť;

h. podporovať vzdelávanie dievčat a žien, a to najmä v oblastiach, v ktorých sú zjavne nedostatočne zastúpené, ako sú odvetvia STEM, t. j. veda, technológia, inžinierstvo a matematika, aby mali možnosť vybudovať si dôstojný život;

i. rešpektovať zvrchované práva členských štátov a tretích krajín pri tvorbe politík v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv s náležitým ohľadom na bod 8.25 akčného programu ICPD z Káhiry;

j. dôrazne odsúdiť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách vrátane obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania, nútených sobášov, detských sobášov, zločinov v mene cti, mrzačenia ženských pohlavných orgánov a používania sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane a podniknúť rázne kroky na boj proti nim za pomoci účinných opatrení;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a pre informáciu Komisii.

Posledná úprava: 7. februára 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia