Predlog resolucije - B9-0095/2020Predlog resolucije
B9-0095/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o prednostnih nalogah EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B9-XXXX/2020
v skladu s členom 136(5) Poslovnika

Jadwiga Wiśniewska
v imenu skupine ECR

Postopek : 2019/2967(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0095/2020
Predložena besedila :
B9-0095/2020
Sprejeta besedila :

B9-0095/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

(2019/2967(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju 64. zasedanja Komisije OZN za položaj žensk,

 ob upoštevanju mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu leta 1994 in četrte svetovne konference o ženskah v Pekingu leta 1995,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z 9. in 10. decembra 2019 o gospodarstvih EU z zagotovljeno enakostjo spolov: pot naprej,

 ob upoštevanju sklepov predsedstva s 6. decembra 2018 o enakosti spolov, mladih in digitalizaciji,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah[1],

 ob upoštevanju člena 168(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o javnem zdravju, predvsem odstavka 7, ki določa, da se pri dejavnosti Unije upošteva odgovornost držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe,

 ob upoštevanju vprašanja Svetu o prednostnih nalogah EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (O-000006/2020 – B9-XXXX/2020),

 ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enakost med ženskami in moškimi temeljno načelo EU, zapisano v Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in v Listini o temeljnih pravicah, in bi zato moralo biti vodilno načelo v notranjih in zunanjih politikah EU;

B. ker pravice žensk in enakost spolov niso le temelj vsake družbe, temveč tudi osnovni pogoj za spodbujanje razvoja in zmanjševanje revščine ter osnova, potrebna za miren, uspešen in trajnosten svet;

C. čeprav so bila pekinška izhodišča za ukrepanje oblikovana pred 25 leti, so številni izzivi, opredeljeni leta 1995, še vedno aktualni (med drugim razlike v plačah in pokojninah med spoloma, nizka stopnja zaposlenosti žensk, njihova premajhna zastopanost pri odločanju, neenaka razporeditev neplačanega dela ali izkušnje z nasiljem na podlagi spola);

D. ker akcijski program mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu (1994) (v točki 8(25)) in pekinška izhodišča za ukrepanje na četrti svetovni konferenci o pravicah žensk v Pekingu (1995) jasno določajo, da se splav ne sme spodbujati kot metoda za načrtovanje družine;

E. ker se v akcijskem programu mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (1994) in pekinških izhodiščih za ukrepanje (1995) pozivajo države k zmanjšanju umrljivosti porodnic in zagotavljanju bolj dostopnih, cenovno sprejemljivih in visokokakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev, s posebnim poudarkom na zdravstveni oskrbi mater;

F.  ker so se od leta 2013 razlike v plačah in pokojninah med spoloma v EU zmanjšale, vendar so še vedno visoke (približno 16 % oziroma 36 %); ker je še vedno večja verjetnost, da so ženske brezposelne ali zaposlene za krajši delovni čas in ne moški;

G.  ker ženske nosijo večjo odgovornost za varstvo otrok in oskrbo starejših družinskih članov kot moški in kaže, da opravijo v povprečju okrog 13 ur neplačanega dela na teden več kot moški; ker so ženske pogosto žrtve diskriminacije zaradi materinstva; ker so matere, zlasti v družinah z mnogimi otroki, socialna skupina, ki je še posebej izpostavljena revščini, saj so se posvetile neplačanemu skrbniškemu in gospodinsjkemu delu;

H. ker neplačano gospodinjsko delo in oskrba ustvarjata velike dobičke za svetovno gospodarstvo in zelo pozitivno vplivata na blaginjo celotne družbe;

I. ker odvisnost od pornografije, ki se zelo pogosto začne v otroštvu, vodi k obravnavanju ženske kot spolnega objekta, nasilju nad ženskami in težavam pri ustvarjanju družine;

J.  ker je še vedno mnogo žensk po svetu žrtev nasilja, tudi zaradi pohabljanja spolnih organov ter prisilnih ali prezgodnjih porok; ker je pojav kibernetskega nasilja zelo zaskrbljujoč (med drugim sovražni govor na spletu, spletno zalezovanje, ustrahovanje, nadlegovanje in pornografija);

1. priporoča Svetu, naj:

a. si prizadeva za doseganje enakosti med moškimi in ženskami ter naj obravnava različne oblike diskriminacije in prevladujoče stereotipe v zvezi z ženskami;

b. poudarja pomen pozitivnega izida 64. zasedanja Komisije OZN za položaj žensk, ki bo potekalo od 9. do 20. marca 2020;

c. okrepi prizadevanja za odpravo razlik v plačah in pokojninah med spoloma, za izvrševanje načela enakega plačila, povečanje preglednosti plačil ter za boj proti vertikalni in horizontalni segregaciji;

d. spodbuja ukrepe za izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, ki ženskam in moškim omogoča, da si razdelijo čas, namenjen delu in družini;

e. zagotovi dobro zaščito in delavske pravice ženskam med nosečnostjo in po njej;

f. spodbuja nove naložbe v socialnovarstveno infrastrukturo, izobraževanje in zdravstveno oskrbo ter v zagotavljanje dostopnih, cenovno sprejemljivih in kakovostnih storitev varstva in oskrbe skozi ves življenjski cikel, od varstva in oskrbe otrok do vzdrževanih oseb in starejših;

g. prizna vrednost neplačanega gospodinjskega dela in oskrbe za vso družbo;

h. spodbuja izobraževanje deklet in žensk, ki jim lahko omogoči dostojno življenje, zlasti na področjih, na katerih so očitno premalo zastopane, kot so sektorji s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike;

i. spoštuje suverene pravice držav članic in tretjih držav pri oblikovanju politik na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, ob upoštevanju točke 8(25) akcijskega programa mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu;

j. odločno obsodi vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti, vključno s trgovino z ljudmi, spolnim izkoriščanjem, prisilnimi porokami, porokami otrok, zločini iz časti, pohabljanjem ženskih spolnih organov in uporabo spolnega nasilja kot vojnega orožja, ter sprejme odločne ukrepe za njihovo odpravo z učinkovitimi sredstvi;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in z njo seznani Komisijo.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov