Förslag till resolution - B9-0095/2020Förslag till resolution
B9-0095/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B9‑.../2020
i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen

Jadwiga Wiśniewska
för ECR-gruppen

Förfarande : 2019/2967(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0095/2020
Ingivna texter :
B9-0095/2020
Antagna texter :

B9‑0095/2020

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

(2019/2967(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission,

 med beaktande av 1994 års internationella konferens om befolkning och utveckling (ICPD) i Kairo och den fjärde internationella kvinnokonferensen, som hölls i Peking 1995,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 9–10 december 2019 om jämställda ekonomier i EU: vägen framåt,

 med beaktande av rådets ordförandeskaps slutsatser av den 6 december 2018 om jämställdhet, ungdomar och digitalisering,

 med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter[1],

 med beaktande av artikel 168 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) om folkhälsa och särskilt punkt 7, som fastställer att unionen när den vidtar åtgärder ska respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård,

 med beaktande av frågan till rådet om EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (O-000006/2020 – B9‑.../2020),

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett av EU:s grundläggande värden och fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilket innebär att det ska vara en vägledande princip i EU:s inrikes- och utrikespolitik.

B. Kvinnors mänskliga rättigheter och jämställdhet är inte enbart en grundläggande bas för varje samhälle, utan även en förutsättning för att främja utveckling och minska fattigdom samt en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld.

C. Även om handlingsplanen från Peking fastställdes för 25 år sedan kvarstår många av de utmaningar som identifierades 1995 ännu idag (till exempel löne- och pensionsklyftor mellan könen, lägre sysselsättningsgrad bland kvinnor, underrepresentation i beslutsfattandet, ojämlik fördelning av obetalt arbete eller erfarenhet av könsbaserat våld, bland mycket annat).

D. I såväl handlingsplanen (punkt 8.25) från ICPD-konferensen i Kairo (1994) och handlingsplanen från den fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking (1995) slås det tydligt fast att abort inte ska främjas som en familjeplaneringsmetod.

E. I såväl ICPD-handlingsplanen (1994) och Pekinghandlingsplanen (1995) uppmanas stater att minska mödradödligheten och erbjuda mer tillgänglig, betalbar och högkvalitativ grundläggande hälsovård, där ett särskilt fokus ska ligga på medicinskt stöd för mödrar.

F.  Löne- och pensionsklyftan mellan könen har minskat i EU sedan 2013, men är fortfarande hög (runt 16 % respektive 36 %). Det är fortfarande mycket troligare att kvinnor är arbetslösa eller arbetar deltid än män.

G.  Kvinnor tar större ansvar för att ta hand om barn och äldre släktingar än vad män gör, och kvinnorna beräknas göra cirka 13 timmar mer obetalt arbete per vecka än männen. Kvinnor utsätts ofta för diskriminering till följd av moderskapet. Mödrar, i synnerhet i familjer med många barn, som har ägnat sig åt obetalt vård- och hushållsarbete är en socialgrupp som löper större risk att hamna i fattigdom.

H. Obetalt vård- och hushållsarbete ger stora fördelar för världsekonomin och har en betydande positiv effekt på välbefinnandet i hela samhället.

I. Pornografiberoende, som ofta börjar i barndomen, medför att kvinnor ses som objekt, leder till våld mot kvinnor och gör det svårt att bilda familj.

J.  Våld påverkar fortfarande många kvinnor runt om i världen, bland annat i form av kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap eller tidiga äktenskap. Det tilltagande våldet på internet (däribland hatspråk, nätstalkning, mobbning, trakasserier och pornografi) är mycket oroande.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

a) Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män och att bemöta olika former av diskriminering och rådande stereotyper om kvinnor.

b) Att understryka betydelsen av ett positivt resultat av det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission, som hålls den 9–20 mars 2020.

c) Att öka insatserna för att avskaffa löne- och pensionsklyftorna mellan könen och att införa principen om lika betalning, öka insynen i lönesättningen och motverka vertikal och horisontell segregering på arbetsmarknaden.

d) Att främja åtgärder för att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv, så att kvinnor och män kan dela tiden mellan arbete och familj.

e) Att säkerställa ett starkt skydd samt arbetstagarrättigheter för kvinnor under och efter graviditeten.

f) Att främja nya investeringar i infrastruktur för social omsorg, utbildning och hälso- och sjukvård samt för att tillhandahålla lättillgängliga, högkvalitativa och rimligt prissatta omsorgstjänster genom hela livet, bl. a. barnomsorg, vård av närstående och äldreomsorg.

g) Att erkänna det mervärde som obetalt vård- och hushållsarbete ger till hela samhället.

h) Att främja utbildning bland flickor och kvinnor så att de kan sträva efter anständiga liv, i synnerhet inom områden där de är kraftigt underrepresenterade, till exempel de så kallade STEM-ämnena, dvs. naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

i) Att respektera medlemsstaters och tredjeländers suveräna rättigheter att utforma sin politik på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med vederbörlig hänsyn till punkt 8.25 i ICPD-handlingsplanen från Kairo.

j) Att med kraft fördöma alla former av våld mot kvinnor och flickor, däribland människosmuggling, sexuellt utnyttjande, tvångsäktenskap, barnäktenskap, hedersbrott, kvinnlig könsstympning och användning av sexuellt våld som ett krigsvapen, samt att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa dessa genom effektiva insatser.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och, för kännedom, till kommissionen.

Senaste uppdatering: 7 februari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy