Процедура : 2020/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0098/2020

Внесени текстове :

B9-0098/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0033

<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0098/2020</NoDocSe>
PDF 271kWORD 74k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия</Titre>

<DocRef>(2020/2557(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Дейвид Макалистър, Кординатор на координационната група за Обединеното кралство

</Depute><Depute>Манфред Вебер</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Ираче Гарсия Перес</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Дачиан Чолош</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

<Depute>Филип Ламбертс, Ска Келер</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Мартин Ширдеван</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

<Depute>Антонио Таяни</Depute>

<Commission>Председател на Съвета на председателите на комисии</Commission>

<Depute>Бернд Ланге</Depute>

<Commission>Председател на комисията по международна търговия</Commission>

<Depute>Натали Лоазо</Depute>

<Commission>Председател на подкомисията по сигурност и отбрана</Commission>

<Depute>Кристоф Ханзен</Depute>

<Commission>Докладчик на комисията INTA, член на координационната група за Обединеното кралство</Commission>

<Depute>Педру Силва Перейра</Depute>

<Commission>Представител на S&D в координационната група за Обединеното кралство</Commission>

<Depute>Мортен Петерсен</Depute>

<Commission>Представител на Renew в координационната група за Обединеното кралство</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9-0098/2020

Резолюция на Европейския парламент относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

(2020/2557(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“),

 като взе предвид своите резолюции от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз[1], от 3 октомври 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство[2], от 13 декември 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство[3], от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство[4], както и от 18 септември 2019 г. относно актуалното състояние на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз[5] и от 15 януари 2020 г. относно прилагането и мониторинга на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне[6],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 29 януари 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия[7],

 като взе предвид Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (наричано по-долу „Споразумението за оттегляне“)[8] и политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, която придружава Споразумението за оттегляне (наричана по-надолу „Политическата декларация“)[9],

 като взе предвид писмата на комисията по правни въпроси, на комисията по външна търговия, на комисията по бюджети, на комисията по бюджетен контрол, на комисията по икономически и парични въпроси, на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, на комисията по транспорт и туризъм, на комисията по регионално развитие, на комисията по земеделие и развитие на селските райони, на комисията по рибно стопанство, на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, на комисията по конституционни въпроси и на подкомисията по сигурност и отбрана,

 като взе предвид препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, която определя Комисията за преговарящ от името на Съюза, и приложението към нея, съдържащо указанията за водене на преговори за ново партньорство (COM(2020)0035) (наричани по-надолу „указанията за водене на преговори“),

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 31 януари 2020 г. в полунощ (централноевропейско време) Обединеното кралство престана да бъде държава – членка на Европейския съюз (ЕС);

Б. като има предвид, че Политическата декларация определя параметрите на амбициозно, широкообхватно, задълбочено и гъвкаво партньорство в областта на търговското и икономическото сътрудничество, в основата на което стои всеобхватно и балансирано споразумение за свободна търговия (ССТ), както и в областта на правоприлагането и наказателното правосъдие, външната политика, сигурността и отбраната, както и в области на сътрудничество с по-широк обхват, и посочва, че ако по време на преговорите ЕС и Обединеното кралство решат, че това е в техен взаимен интерес, бъдещите отношения могат да обхващат области на сътрудничество извън описаните в Политическата декларация;

В. като има предвид, че бъдещите отношения следва да се основават на баланс между правата и задълженията, като се зачита целостта на единния пазар и митническия съюз, както и неделимостта на „четирите свободи“; като има предвид, че държава, която не е членка на ЕС и не изпълнява същите задължения като държавите членки, не може да има същите права и да се ползва със същите предимства като държавите членки;

Г. като има предвид, че в Политическата декларация се посочва, че бъдещото икономическо партньорство ще се основава на разпоредби, гарантиращи условия на равнопоставеност за открита и лоялна конкуренция;

Д. като има предвид, че Обединеното кралство и ЕС ще продължат да бъдат близки съседи и да имат множество общи интереси;

Е. като има предвид, че тези тесни отношения под формата на споразумение за всеобхватно партньорство между ЕС и Обединеното кралство може да бъдат считани за подходяща рамка за бъдещите отношения, чрез която тези общи интереси може да бъдат защитавани и насърчавани, включително нови търговски отношения;

Ж. като има предвид, че споразумението относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство следва да осигури гъвкава рамка, която да дава възможност за различна степен на сътрудничество в широк спектър от области на политиката, въз основа на обща управленска структура с подходящи разпоредби за уреждане на спорове;

З. като има предвид, че това сътрудничество ще изисква и двете страни да поддържат високи стандарти и международните си ангажименти в редица области на политиката;

И. като има предвид, че Протоколът относно Ирландия/Северна Ирландия в Споразумението за оттегляне предвижда правна уредба, която запазва разпоредбите на Споразумението от Разпети петък в неговата цялост, както и правата на народа на Северна Ирландия, и гарантира целостта на единния пазар и цялата островна икономика и следователно избягва създаването на „твърда“ граница, докато механизмът за одобрение предвижда неговото продължаване; като има предвид, че задължението на Обединеното кралство да гарантира прилагането на Споразумението от Разпети петък в неговата цялост се прилага при всички обстоятелства;

Й. като има предвид, че е целесъобразно институциите на ЕС и държавите членки, заедно с публичните и частните институции, да предприемат действия, с цел да се подготвят за всички възможни случаи, които могат да възникнат в резултат на преговорите между ЕС и Обединеното кралство;

К. като има предвид, че запазването на единна позиция на институциите на ЕС и на държавите членки е от решаващо значение за защитата на интересите на ЕС и на неговите граждани през следващите етапи на преговорите, но също и за да се гарантира успешното и своевременно приключване на тези преговори;

1. подчертава своята решимост да установи възможно най-близки отношения с Обединеното кралство; отбелязва обаче, че тези отношения ще трябва да бъдат различни от отношенията, от които се ползваше Обединеното кралство като държава – членка на ЕС, и ще трябва да се придържат към принципите, посочени по-долу;

2. припомня, че всяко споразумение за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство, сключено съгласно член 217 от ДФЕС (наричано по-надолу „споразумението“), трябва да бъде в пълно съответствие със следните принципи:

i) трета държава не трябва да има същите права и ползи както държава, която е член на Европейския съюз, на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или Европейското икономическо пространство (ЕИП),

ii) защитата на целостта и правилното функциониране на единния пазар, митническия съюз и неделимостта на четирите свободи, и по-специално степента на сътрудничество в рамките на икономическия стълб следва да бъде съизмерима със свободата на движение на хора;

iii) запазване на автономността на вземането на решения в ЕС,

iv) защита на правния ред на ЕС и на ролята на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) в тази връзка,

v) постоянно придържане към демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, определени по-специално във Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации (ООН), Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, Европейската социална харта, Римския статут на Международния наказателен съд и други международни договори на ООН и на Съвета на Европа в областта на правата на човека, както и зачитането на принципите на правовата държава,

vi) условия на равнопоставеност, осигуряване на равностойни стандарти в политиките в областта на социалните въпроси, труда, околната среда, конкуренцията и държавната помощ, включително чрез стабилна и всеобхватна уредба за конкуренцията и контрола на държавните помощи,

vii) принципа на предпазливост, принципа, че екологичните щети следва приоритетно да се отстраняват при източника и принципа „замърсителят плаща“;

viii) гарантиране на споразуменията на ЕС с трети държави и международни организации, включително Споразумението за ЕИП, и поддържане на общия баланс на тези отношения,

ix) гарантиране на финансовата стабилност на ЕС и спазване на неговия регулаторен и надзорен режим и стандарти и тяхното прилагане,

x) правилно равновесие между правата и задълженията, включително, по целесъобразност, съизмерими финансови вноски;

3. отново заявява, че споразумението следва да осигури подходяща рамка за бъдещите отношения, които да се основават на три основни стълба: икономическо партньорство, партньорство в областта на външните работи, специфични секторни въпроси и тематично сътрудничество; подчертава, че споразумението следва също така да осигури съгласувана рамка за управление, която следва да включва стабилен механизъм за разрешаване на спорове, като по този начин се избягват разпространението на двустранни споразумения и недостатъците, които са характерни за отношенията на ЕС с Швейцария; припомня, че споразумението трябва да бъде в съответствие с член 3, параграф 5 от ДЕС;

4. отбелязва, че предвид общата основа от общи ценности, които споделят ЕС и Обединеното кралство, близките връзки помежду им и настоящото регулаторно съгласуване, продължилото 47 години членство на Обединеното кралство в ЕС и статута му на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, както и членството в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Обединеното кралство ще продължи да бъде важен партньор за ЕС в рамките на всички горепосочени стълбове и е във взаимен интерес на двете страни да установят партньорство, което гарантира продължаване на сътрудничеството;

5. припомня, че споразумението може да бъде сключено единствено с пълноценното участие и окончателното одобрение от страна на Европейския парламент; подчертава, че трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи от процедурата в съответствие с членове 207, 217 и 218 от ДФЕС, с приложимата съдебна практика и установените най-добри практики, както и че неговите позиции следва да бъдат надлежно вземани предвид на всички етапи, като се гарантира, че Европейският парламент и неговите компетентни комисии са в състояние да упражняват демократичен контрол и да вземат напълно информирано решение относно споразумението; призовава Съвета и Комисията да вземат предвид изцяло позицията на Европейския парламент при определянето на указанията за водене на преговорите и да оповестят тези указания публично;

6. приканва Комисията да води преговорите по прозрачен начин; настоятелно призовава Комисията да гарантира в тази връзка обществена консултация и постоянен диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и с националните парламенти;

7. счита, че ЕС трябва да направи всичко възможно в рамките на преговорите си с Обединеното кралство, за да се гарантират интересите на ЕС и да се гарантира, че в нито един момент позицията на ЕС за водене на преговори не е застрашена и че се гарантира единството, какъвто беше случаят по време на преговорите относно условията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС; настоява, че това единство трябва да бъде запазено за преговорите относно бъдещото партньорство, и поради това припомня, че е важно Комисията да бъде единственият преговарящ от страна на ЕС по време на преговорите и че следователно държавите членки не трябва да водят никакви двустранни преговори;

8. изисква преговорите да започнат възможно най-скоро по всички въпроси, включени в проекта за указания за водене на преговорите; счита обаче, че преговорите може да се водят задълбочено и амбициозно само дотолкова, доколкото позволяват строго установените срокове, избрани от Обединеното кралство, които не отразяват сложността на преговорите и повишават риска от излизане без споразумение в определени области, в които извънредните мерки или международната рамка може да се окажат недостатъчна правна уредба за предотвратяване на сериозни смущения;

9. изразява загриженост относно тълкуването от страна на министър-председателя на Обединеното кралство на разпоредбите в Протокола относно Ирландия/Северна Ирландия от Споразумението за оттегляне по отношение на граничния контрол в Ирландско море; счита, че доверието е съществен елемент от воденето на преговори и че министър-председателят на Обединеното кралство трябва незабавно да разясни по задоволителен начин планирания подход на Обединеното кралство към прилагането на Протокола относно Ирландия/Северна Ирландия;

10. подкрепя указанията за водене на преговори, в които се посочва, че Гибралтар няма да бъде включен в териториалния обхват на споразуменията, които ще бъдат сключени между ЕС и Обединеното кралство, и за че сключването на отделно споразумение ще е необходимо предварителното съгласие на Кралство Испания;

I. ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

Търговия и еднакви условия за конкуренция

11. отбелязва, че Обединеното кралство е избрало да установи своето бъдещо икономическо и търговско партньорство с ЕС въз основа на споразумение за свободна търговия (ССТ); подчертава, че макар Европейският парламент да подкрепя конструктивното договаряне от страна на ЕС на балансирано, амбициозно и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство, по своето естество ССТ никога няма да бъде еквивалентно на „безпрепятствена“ търговия;

12. отново заявява, че с цел запазване на целостта на ЕС и на неговия единен пазар, на митническия съюз и на неделимостта на четирите свободи е от решаващо значение да се гарантира, че равнището на квотен и безмитен достъп до най-големия единен пазар в света напълно съответства на степента на нормативно сближаване и на поетите ангажименти по отношение на създаването на еднакви условия за открита и лоялна конкуренция с цел динамично привеждане в съответствие; подчертава, че за целта е необходимо съчетание от материалноправни разпоредби и мерки, включително клаузи и механизми за запазване на равнището на защита, за да се гарантира ефективното прилагане, изпълнение и уреждане на спорове;

13. подчертава, че ССТ следва да има за цел да създаде условия за достъп до пазара и улесняване на търговията възможно най-близо до равнището, което съществуваше преди оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, като същевременно трябва да продължи да създава достойни работни места и да увеличава възможностите на ЕС за износ, да насърчава устойчивото развитие, да утвърждава стандартите на ЕС и да зачита демократичните процедури; подчертава, че следва да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се запазят стандартите на ЕС, за да се избегне надпревара за достигане на най-ниски равнища, с цел динамично привеждане в съответствие, както и необходимостта да се гарантира, че Обединеното кралство няма да спечели нелоялно конкурентно предимство чрез понижаване на равнищата на защита, и да се предотврати регулаторен арбитраж от страна на участниците на пазара;

14. подчертава, че за да може ССТ наистина да защитава интересите на ЕС, в указанията за водене на преговори следва да бъдат включени следните цели:

i) трябва да се гарантират еднакви условия на конкуренция чрез стабилни ангажименти и приложими разпоредби относно конкуренцията и държавната помощ, по съответните данъчни въпроси (включително борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари), пълно спазване на социалните и трудовите стандарти (включително равностойни равнища на защита и предпазни мерки срещу социален дъмпинг), опазването на околната среда и стандартите, свързани с изменението на климата, насърчаването на целите на ООН за устойчиво развитие, високо равнище на защита на потребителите и устойчиво развитие; разпоредбите следва да гарантират, че стандартите не се занижават, като същевременно на двете страни се предоставя възможност да изменят ангажиментите с течение на времето, за да определят по-високи стандарти или да включат допълнителни области; ангажиментите и разпоредбите следва да бъдат изпълними чрез самостоятелни временни мерки, солиден механизъм за уреждане на спорове и средства за правна защита с цел динамично привеждане в съответствие;

ii) следва да се договори реципрочно споразумение за взаимно изгоден пазарен достъп за стоки, услуги, обществени поръчки, признаване на професионални квалификации и, ако е приложимо, преки чуждестранни инвестиции, като се спазват изцяло правилата на Световната търговска организация (СТО);

iii) ангажимент и на двете страни да продължат да работят заедно в рамките на международни форуми в интерес на силна, основаваща се на правила, свободна и справедлива търговия, с оглед да се постигне ефективно многостранно сътрудничество;

iv) като се стреми към възможно най-широка търговия със стоки, Комисията следва да извърши оценка на възможните квоти и тарифи за най-чувствителните отрасли, както и на необходимостта от предпазни клаузи за защита на целостта на единния пазар на ЕС; освен това отново заявява, че например по отношение на храните и селскостопанските продукти достъпът до единния пазар зависи от стриктното спазване на всички закони и стандарти на ЕС, по-специално в областта на безопасността на храните, генетично модифицираните организми (ГМО), пестицидите, географските указания, хуманното отношение към животните, етикетирането и възможностите за проследяване, санитарните и фитосанитарните стандарти (СФС), както и здравето на човека, животните и растенията;

v) правилата за произход следва да отразяват най-актуалните споразумения за свободна търговия на ЕС и да се основават на интересите на производителите от ЕС; споразумението следва да запази рамката на съществуващите търговски отношения между ЕС и трети държави и да избегне паразитизма, като се осигури последователност при поддържането на добре уредена тарифна и квотна система и правила за произход за продуктите по отношение на трети държави;

vi) ангажиментите в областта на антидъмпинговите и изравнителните мерки биха могли да надхвърлят обхвата на правилата на СТО в тази област, ако е целесъобразно;

vii) следва да се поемат ангажименти относно услугите, с цел да се осигури ниво на либерализация на търговията в сектора на услугите, което надхвърля в значителна степен обхвата на ангажиментите на страните в рамките на СТО, като се използват за основа сключените в последно време ССТ на ЕС, като същевременно се запази високото качество на обществените услуги в ЕС в съответствие с ДФЕС, и по-специално Протокол № 26 относно услугите от общ интерес; освен това аудиовизуалните услуги следва да бъдат изключени от обхвата на разпоредбите, свързани с либерализацията; отново подчертава, че съгласно ССТ достъпът до пазара за услуги е ограничен и винаги подлежи на изключвания, резерви и изключения; следва да бъдат обхванати всички видове предоставяне на услуги, включително ангажиментите относно движението на физически лица през границите (Начин 4) и разпоредбите, свързани с правилата на ЕС и зачитането на еднаквото третиране на работниците и признаването на професионалните квалификации; договореностите следва да включват разпоредби относно достъпа до пазара и националното третиране съгласно правилата на приемащата държава, за да се гарантира, че доставчиците на услуги от ЕС се третират по недискриминационен начин, включително по отношение на установяването; новите разпоредби следва да предоставят възможност за временно влизане и престой на физически лица със стопанска цел с цел предоставяне на услуги ;

viii) следва да има възможности за достъп до пазарите на обществени поръчки, които надхвърлят обхвата на ангажиментите по Споразумението за държавните поръчки (СДП) на СТО, като се гарантира достъп до пазара за дружествата от ЕС в стратегически отрасли и степен на отвореност, равна на степента, която предлагат пазарите на ЕС за обществени поръчки;

ix) солидни и приложими мерки, обхващащи признаването и защитата на правата върху интелектуална собственост, включително географските указания (ГУ), като например авторско право и сродните му права и търговски марки, въз основа на действащата и бъдещата правна уредба на ЕС;

x) споразумението следва утвърди защитата на съществуващите ГУ, както е предвидено в Споразумението за оттегляне, и да създаде механизъм за защита на бъдещите ГУ, като се гарантира същото ниво на защита като предвиденото в Споразумението за оттегляне;

xi) следва да бъде включена амбициозна по своето съдържание глава относно търговията и равенството между половете; следва да се вземат предвид последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС за равенството между половете, включително чрез осигуряване на еднакви условия на конкуренция за действията на ЕС, имащи за цел защита и постигане на напредък по отношение на ролята на жените в икономиката, например по отношение на мерките за борба с разликата в заплащането на жените и мъжете;

xii) всеобхватна глава относно потребностите и интересите на микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП) по отношение на въпросите, свързани с улесняването на достъпа до пазара, включително, но не само, съвместимостта на техническите стандарти, и рационализирани митнически процедури с цел запазване и създаване на конкретни възможности за стопанска дейност и насърчаване на тяхната интернационализация;

xiii) за да бъде всеобхватно дадено търговско споразумение, то трябва да включва разпоредби, с които да се гарантира, че в бъдеще Обединеното кралство ще продължи да привежда нормативната си уредба в съответствие с тази на ЕС; с цел да се улесни търговията, следва да бъдат договорени междусекторни правила относно съгласуваността на разпоредбите и нетарифните бариери, като се има предвид доброволният характер на регулаторното сътрудничество и правото на регулиране в защита на обществените интереси, като същевременно се запазват регулаторната автономност и парламентарните права; при това следва да се припомни, че разпоредбите относно регулаторното сътрудничество в търговското споразумение не могат изцяло да осигурят същата безпрепятствена търговия, която гарантира членството в единния пазар;

xiv) с цел да се гарантира финансовата и регулаторна стабилност и да се осигури пълното зачитане на регулаторния режим и стандарти на ЕС и тяхното прилагане, пруденциалните изключения и ограниченията на трансграничното предоставяне на финансовите услуги са обичайна характеристика на търговските споразумения на ЕС и следва да бъдат включени и в бъдещото споразумение с Обединеното кралство;

xv) амбициозни разпоредби, предоставящи възможност за развитие на цифровата търговия, както и за предприемане на мерки с цел преодоляване на неоснователните пречки пред търговията по електронен път, и за осигуряване на отворена, сигурна и надеждна онлайн среда за предприятията и потребителите, и за регулиране на трансграничните потоци от данни, включително принципи като лоялната конкуренция и амбициозни правила за трансгранично предаване на данни, при пълно спазване на действащите и бъдещите правила на ЕС за защита на данните и неприкосновеност на личния живот и без да се засягат тези правила;

xvi) ССТ ще доведе до извършването на митнически контрол и проверки веднага след навлизането на стоките на единния пазар, което ще засегне световните вериги за доставки и производствените процеси; необходимо е да се увеличи капацитетът на митническите органи както по отношение на персонала, така и по отношение на техническото оборудване, за да могат те да се справят с допълнителните си задачи; оперативните процедури в рамките на бъдещото споразумение трябва да бъдат насочени към запазване на правилата на вътрешния пазар на Съюза за стоки и на митническия съюз; поради това е от изключително значение да се гарантира съответствието на стоките с правилата на единния пазар;

xvii) постигането на регулаторно съответствие по отношение на наблюдението на пазара и на строгите продуктови стандарти следва да бъдат съществена и незаменима част от всяко бъдещо споразумение с Обединеното кралство, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция за предприятията от ЕС и висока степен на защита на потребителите в ЕС;

xviii) целостта на митническия съюз и неговите правила и процедури трябва да бъдат съхранени; следва да се установи своевременна и ефикасна работна договореност между ЕС и Обединеното кралство в тази област;

15. подчертава, че ССТ в неговата цялост следва да бъде обхванато от разпоредбите относно диалога с гражданското общество, участието на заинтересованите страни и извършването на консултации от двете страни; настоява за създаването на вътрешни консултативни групи, които да упражняват надзор над изпълнението на споразумението;

16. отново заявява, че споразумението следва да осигури съгласувана рамка за управление, която следва да включва стабилен механизъм за разрешаване на спорове, както и управленски структури; във връзка с това подчертава компетентността на Съда на ЕС за тълкуване на въпроси, свързани с правото на ЕС, за да се гарантира еднородният характер на подобно тълкуване;

Равнопоставени условия

17. припомня, че Обединеното кралство следва да продължи да спазва и прилага стандартите, които съществуват по линия на неговите международни ангажименти, с оглед на динамично привеждане в съответствие на законодателството и политиките по начин, който отразява обхвата и задълбочеността на бъдещите отношения;

18. припомня своята решимост за предотвратяване на всякакъв вид „дъмпинг“ в рамките на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство и припомня в този контекст, че привеждането в съответствие с политиките в областта на околната среда, труда и социалната сфера, съответните данъчни въпроси и държавната помощ е ключът към предотвратяването на този дъмпинг;

19. отбелязва, че обхватът и задълбочеността на споразумението относно равнопоставени условия ще бъдат от съществено значение при определяне на обхвата на общите бъдещи отношения между ЕС и Обединеното кралство; припомня, че непрекъснатото придържане на Обединеното кралство към социалния модел на ЕС ще играе ключова роля в това отношение; отново заявява необходимостта от създаване на предпазни мерки, за да се гарантира поддържането както на високи стандарти, така и на равнопоставени условия в областта на социалните стандарти и стандартите за заетост, най-малко на сегашните високи равнища, предвидени от съществуващите общи стандарти;

20. подчертава, че постигането на по-задълбочени отношения ще изисква наличието на стабилна и всеобхватна рамка за конкуренция и контрол над държавните помощи, която да предотвратява неправомерно нарушаване на търговията и конкуренцията, за да се гарантира, че Обединеното кралство не демонстрира нелоялно и антиконкурентно поведение, което води до накърняване на стопанските субекти от ЕС;

21. изразява твърдо убеждение, че Обединеното кралство следва да се придържа към променящите се стандарти в областта на данъчното облагане и законодателството за борба с изпирането на пари в рамките на достиженията на правото на ЕС, включително данъчната прозрачност, обмена на информация по данъчни въпроси и мерките за борба с избягването на данъци, и следва да обърне внимание на съответното положение на своите отвъдморските територии, зоните на суверенните бази на Обединеното кралство и териториите, зависими от британската корона, и тяхното несъответствие с критериите на ЕС за добро управление и изискванията за прозрачност;

22. изтъква отново необходимостта от поддържане на високи стандарти и равнопоставени условия в областта на лекарствените продукти, медицинските изделия, безопасността и етикетирането на храните, както и в областта на ветеринарните, фитосанитарните и екологичните политики и стандарти;

23. отбелязва, че както и цялото споразумение, разпоредбите относно равнопоставените условия ще изискват солидни управленски структури, които да включват подходящо управление, надзор, механизми за уреждане на спорове и правоприлагане със санкции и временни мерки, когато това е необходимо, и с изискване двете страни да създават или по целесъобразност да запазват независими институции, които могат ефективно да контролират и да налагат изпълнение; подчертава, че достъпът до правосъдие и наличието на подходящ механизъм за подаване на жалби трябва да бъдат гарантирани за гражданите и неправителствените организации, що се отнася до прилагането на трудовите и екологичните стандарти;

II. СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРНИ ВЪПРОСИ И ТЕМАТИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Рибарство

24. освен това подчертава, че въпросът за свободния достъп до водите и пристанищата е неразривно свързан с въпроса за свободната търговия и достъпа на продукти от риболов от Обединеното кралство до пазара на ЕС, както и че преговорите с Обединеното кралство в областта на рибарството не могат да бъдат разединени и трябва да имат пряка връзка с преговорите относно цялостното икономическо партньорство, по-специално относно търговията;

25. припомня и категорично подкрепя разпоредбите относно рибарството, които трябва да бъдат договорени до 1 юли 2020 г., и счита, че бъдещият режим на Обединеното кралство за управление на рибарството следва да не бъде по-слаб от настоящите правила и задължения на общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

26. подчертава , че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС не освобождава Обединеното кралство от неговите отговорности да сътрудничи като крайбрежна държава за съвместното и устойчиво управление на споделените рибни запаси в съответствие с международните му задължения;

27. припомня, че основният принцип на свободен и равен достъп за рибарите от ЕС до водите на всички държави членки в рамките на ОПОР, както и единният пазар на ЕС и неговият принцип на свободно движение на стоки (включително продукти от риболов), са установили десетилетия на права и ползи за крайбрежните общности, операторите и потребителите;

28. подчертава колко е важно да се установи взаимноизгодно и всеобхватно партньорство между ЕС и Обединеното кралство, което да включва по неразривен начин и като приоритет преди края на преходния период споразумение относно рибарството и свързаните с рибарството въпроси в съответствие с взаимните задължения съгласно международното право;

29. настоява, че споразумението следва да се основава на принципите, установени в ОПОР за устойчивата експлоатация и опазване на живите морски ресурси и за социално-икономическите ползи на рибарите, операторите от сектора на рибарството и потребителите;

30. призовава в споразумението да се гарантира по-специално непрекъснат реципрочен достъп до водите и да се запази съществуващият стабилен дял от квотите между ЕС и Обединеното кралство за общо експлоатираните запаси; подчертава в този контекст значението на спазването на общоприетите принципи и мерки за управление на рибарството в съответствие с принципите и мерките, установени в ОПОР;

31. настоява за необходимостта от подходящи механизми за консултации и за общ научнообоснован подход, заедно с гаранции за непрекъснатия принос на Обединеното кралство за събирането на данни и за научната оценка на запасите; настоятелно призовава двете страни да продължават сътрудничеството в областта на контрола на рибарството и борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов;

Защита на данните

32. припомня, че съгласно съдебната практика на Съда на ЕС[10], за да може Комисията да обяви адекватността на рамката за защита на данните в Обединеното кралство, тя трябва да докаже, че Обединеното кралство осигурява ниво на защита, което „по същество е еквивалентно“ на равнището, предлагано от правната рамка на ЕС, включително относно по-нататъшното предаване на данни на трети държави; припомня, че Законът за защита на данните в Обединеното кралство предвижда общо и широко освобождаване от принципите за защита на данните и правата на субектите на данни при обработването на лични данни за целите на имиграцията; изразява загриженост относно факта, че когато данните на лицата, които не са граждани на Обединеното кралство, се обработват съгласно това освобождаване, те не са защитени по същия начин като гражданите на Обединеното кралство; счита, че това освобождаване би било в противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета[11]; освен това счита, че правната рамка на Обединеното кралство относно запазването на електронни телекомуникационни данни не отговаря на условията на съответните достижения на правото на ЕС, както те се тълкуват от Съда на ЕС, и следователно понастоящем тази рамка не отговаря на условията за адекватност;

33. счита, че е необходимо да се обръща специално внимание на правната рамка в Обединеното кралство в областта на националната сигурност или обработката на лични данни от правоприлагащите органи; припомня, че е възможно програмите за масово наблюдение да не са адекватни съгласно правото на ЕС, и настоятелно насърчава вземането под внимание на съдебната практика на Съда на ЕС в тази област, като например делото Schrems, както и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

34. възлага на Комисията да извърши внимателна оценка на правната рамка на Обединеното кралство за защита на данните и да гарантира, че Обединеното кралство е разрешило проблемите, посочени в настоящата резолюция, преди правото на Обединеното кралство за защита на данните да бъде обявено за адекватно в съответствие с правото на ЕС, както то се тълкува от Съда на ЕС[12], и възлага на Комисията да потърси консултация с Европейския комитет по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните, като им предостави цялата необходима информация и подходящи срокове за изпълнение на тяхната роля;

Изменение на климата и околна среда

35. счита, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство следва да се основават не само на икономически фактори, но и на високо равнище на амбиция в областта на околната среда, подкрепено от сътрудничество в рамките на съответните международни форуми с цел справяне с трансграничните и глобалните предизвикателства;

36. счита, че ЕС и Обединеното кралство следва да гарантират, че равнището на защита на околната среда, предвидено от законовите и подзаконовите актове и практиките, не пада под равнището, осигурено от общите стандарти, приложими в ЕС и Обединеното кралство в края на преходния период, що се отнася до: достъпа до информация за околната среда, участието на обществеността и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда; оценката на въздействието върху околната среда и стратегическата екологична оценка; емисиите от промишлеността; емисиите във въздуха, целите и граничните стойности за качеството на въздуха; опазването на природата и на биологичното разнообразие; управлението на отпадъците; защитата и опазването на водната среда; защитата и опазването на морската среда; предотвратяването, намаляването и премахването на рисковете за здравето на човека или за околната среда, произтичащи от производството, употребата, разпространението и обезвреждането на химични вещества и на продукти за растителна защита; и изменението на климата и принципа на предпазните мерки;

37. призовава преговарящите да гарантират, че Обединеното кралство се ангажира да прилага стандартите, включително целите, и други разпоредби, договорени на равнището на ЕС по време на преходния период;

38. настоятелно призовава сътрудничеството в областта на борбата с изменението на климата да стане абсолютен приоритет в преговорите, като се има предвид огромното значение на успеха в тази област, като се започне с успешното провеждане на 26-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 26) в Глазгоу; счита, че най‑добрият вариант би бил пълното съгласуване на политиките на Обединеното кралство и на ЕС в тази област; във връзка с това изразява силно предпочитание Обединеното кралство да бъде изцяло в съответствие с настоящата и бъдещата рамка на политиката на ЕС в областта на климата, както и с ангажиментите съгласно Парижкото споразумение, и изисква таванът на емисиите в ЕС, установен от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), Регламентът за разпределяне на усилията, включително земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, да се прилагат в тяхната цялост;

39. призовава Обединеното кралство да поддържа система за ценообразуване на въглеродните емисии, приведена в съответствие с общите стандарти и цели в края на преходния период, и призовава преговарящите да проучат възможността за свързване на бъдещата национална система на Обединеното кралство за търговия с емисии на парникови газове със СТЕ на ЕС, при условие че целостта на СТЕ на ЕС се спазва изцяло;

40. подчертава, че всички отношения между Обединеното кралство и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да бъдат предмет, наред с другото, на привеждането на Обединеното кралство в съответствие с преработените цели на ЕС в областта на климата и околната среда, спазването от Обединеното кралство на регламента за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие и на амбициозната нова стратегия на ЕИБ за климата и на новата политика за отпускане на заеми в областта на енергетиката;

41. подчертава, че ще съществува риск от загуба на биологично разнообразие в ЕС в резултат на всяко понижаване на защитата в Обединеното кралство, тъй като много на брой видове (птици, прилепи, пеперуди и китоподобни) мигрират между ЕС и Обединеното кралство, а за много немигриращи видове се наблюдава редовен генен поток между Обединеното кралство и ЕС;

42. подчертава, че е важно Обединеното кралство да остане в съответствие със законодателството относно безопасността на химичните вещества (REACH[13]) и да гарантира сътрудничество с Европейската агенция по химикали (ECHA);

Енергетика

43. призовава в споразумението да бъде гарантиран недискриминационен достъп до мрежите за участниците на пазара, ефективно отделяне на мрежовите оператори; да бъдат гарантирани равнопоставени условия и запазване на настоящото равнище, включително ефективното ценообразуване на въглеродните емисии, държавната помощ и защитата на околната среда;

44. призовава за създаването на механизми за обезпечаване, доколкото е възможно, на сигурността на доставките и на ефикасната търговия посредством междусистемни връзки и в рамките на различни срокове;

45. очаква Обединеното кралство да спазва високи стандарти за ядрена безопасност, сигурност и радиационна защита; очаква в споразумението да бъдат разгледани отношенията на Обединеното кралство с Евратом и проекта ITER, както и въздействието на оттеглянето върху активите и пасивите, като се дава възможност за сътрудничество и обмен на информация между Евратом, Обединеното кралство и неговите национални органи; призовава споразумението да включва ангажимент за осигуряване на условия на равнопоставеност в областта на ядрената безопасност, които да се прилагат в края на преходния период, като се гарантира пълно зачитане на международните конвенции, включително конвенциите от Орхус и Еспо и договорите;

Обществено здраве и безопасност на храните;

46. подчертава, че за потребителите от ЕС и от Обединеното кралство е от особено значение Обединеното кралство да поддържа високи стандарти, що се отнася до безопасността на храните и до етикетирането на храните; припомня, че всяка храна, внасяна в ЕС от трета държава, трябва да отговаря на високите стандарти на ЕС за безопасност на храните, що се отнася до, наред с другото, употребата на ГМО ; отбелязва взаимната полза, която ще бъде налице, ако Обединеното кралство продължава да участва в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи; припомня, че ще бъде необходимо извършването на строги проверки и контрол между ЕС и Обединеното кралство, като се има предвид статутът на Обединеното кралство на трета държава;

47. подчертава значението на поддържането от страна на Обединеното кралство на равностойни ветеринарно-санитарни стандарти за предотвратяване на предаването на зоонозни заболявания между животни и хора, особено в случая на мигриращите видове, в полза както на здравето на животните, така и на здравето на човека; счита, че е необходимо да се запази лицензирането за движение на животни, както за домашни животни, така и за селскостопански животни, между ЕС и Обединеното кралство въз основа на съществуващите и бъдещите стандарти на ЕС;

48. подчертава колко е важно да се гарантира подходящо снабдяване с лекарства, медицински изделия и други здравни продукти; поради това призовава ЕС и Обединеното кралство да гарантират предприемането на мерки за ограничаване на недостига и ограничаване на потенциалното сериозно въздействие върху здравето на човека; призовава по-специално за целенасочени действия, за да се гарантира непрекъснат и бърз достъп до безопасни лекарства и медицински изделия за пациентите, включително сигурни и непрекъснати доставки на радиоизотопи;

49. настоятелно призовава за продължаване на сътрудничеството в областта на здравеопазването и общественото здраве; подчертава, че като трета държава Обединеното кралство няма да може да участва в процедурите за издаване на разрешения за медицински продукти в ЕС;

Права на гражданите и мобилност на хората

50. призовава преговарящите страни да се стремят към пълно продължаване на правата на гражданите, гарантирани по линия на Споразумението за оттегляне, както за гражданите на ЕС, така и за гражданите на Обединеното кралство и техните семейства; подчертава, че всички бъдещи договорености за мобилност следва да се основават на недискриминация между държавите – членки на ЕС, и на пълна реципрочност; счита в по-общ план, че по-нататъшното конкретизиране на правата на гражданите, включително свободното движение на граждани на Обединеното кралство в ЕС въз основа на реципрочен подход, трябва да представлява крайъгълен камък и неделима част от текста на бъдещо международно споразумение между ЕС и Обединеното кралство; счита също така, че е от съществено значение държавите – членки на ЕС, да изяснят рамката, която ще се прилага от всяка една от тях за гражданите на Обединеното кралство, които желаят да получат статут на пребиваващи, и че тези мерки трябва да бъдат лесни за разбиране и ползване, прозрачни, за да се улеснява процесът, както и безплатни, и че е от съществено значение Комисията и Европейският парламент да следят съответните събития;

51. призовава за създаването на подходящи договорености за координация на системите за социална сигурност, включително пенсионни права, в контекста на бъдещото движение на хора; приветства в този контекст подробните разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност в Споразумението за оттегляне, които защитават правата, произтичащи от осигурителни вноски;

52. настоятелно призовава правителството на Обединеното кралство да приведе в действие нов закон за трудовата заетост преди края на преходния период, за да не се допусне период, по време на който правата на работниците няма да са защитени нито от действащото законодателство на Съюза, нито от Закона за трудовата заетост на Обединеното кралство;

53. във връзка с това настоява за пълното и правилно прилагане на законодателството на ЕС със срокове за изпълнение по време на преходния период, като например преразглеждането на Директивата относно командироването на работници, Директивата за равновесието между професионалния и личния живот или Директивата относно прозрачните и предвидими условия на труд;

54. призовава за пълно зачитане на специалното положение на остров Ирландия и за решаване на нерешените въпроси относно гражданите на Северна Ирландия; настоятелно призовава органите на Обединеното кралство да гарантират, че няма да има намаляване на правата на гражданите в Северна Ирландия и че Споразумението от Разпети петък ще бъде изцяло спазено във всичките му части;

55. подкрепя Обединеното кралство да продължи да прилага Регламента за роуминга в полза както на гражданите на ЕС, така и на гражданите на Обединеното кралство, и по-специално за улесняване на трансграничното движение на хора на остров Ирландия;

56. приема за сведение намерението на Обединеното кралство да се присъедини към Хагската конвенция за издръжката от 2007 г. и призовава за подходящо сътрудничество и амбиция в областта на гражданското и семейното право, особено по отношение на правата на детето и репатрирането на деца; припомня, че в бъдещото споразумение следва също така да бъдат вземани предвид някои категории граждани, които понастоящем са обхванати от правото на ЕС съгласно тълкуването на Съда на ЕС, като например граждани на Обединеното кралство, завръщащи се в Обединеното кралство с членове на семейството, които не са граждани на ЕС, лица с увреждания и лица, полагащи грижи, граждани на трети държави, живеещи в Обединеното кралство, които имат силни правни връзки с държавите членки, като например граждани на трети държави, родени в ЕС, лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство;

57. счита, че договореностите за мобилност трябва да се основават на недискриминация и на пълна реципрочност; припомня, че след като бъде приет мандатът за водене на преговори, държавите членки не могат да договарят двустранни споразумения;

58. в този контекст изразява съжаление, че Обединеното кралство е обявило, че принципът на свободно движение на хора между ЕС и Обединеното кралство вече няма да се прилага; счита, че всяко споразумение относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство следва да включва амбициозни разпоредби, за да се гарантира продължаването на правата както за гражданите на ЕС и за членовете на техните семейства, така и за гражданите на Обединеното кралство и за членовете на техните семейства, по-специално що се отнася до движението на хора и работници; припомня, че правата на свободно движение са пряко свързани и с трите други свободи, които са неразделна част от единния пазар, и имат особено значение за услугите и професионалните квалификации;

59. счита, че споразумението следва да предвижда безвизово пътуване за краткосрочни посещения, включително краткосрочни свързани с работа пътувания, въз основа на пълна реципрочност и недискриминация, и следва да създаде условия за влизане и престой за целите на научноизследователската дейност, образованието и обучението, както и за младежкия обмен;

60. що се отнася до бъдещото сътрудничество в политиките в областта на убежището и миграцията между Обединеното кралство и ЕС-27, подчертава, че то следва да съдържа най-малко договорености, които спомагат за подобряване на безопасните и законни възможности за достъп до международна закрила, включително чрез събиране на семейството; като се има предвид, че събирането на семейството продължава да бъде важно за лицата, търсещи убежище, които пребивават в Обединеното кралство и имат семейства в рамките на ЕС, насърчава приемането на план за събиране на семейството, който следва да влезе в сила след преходния период, за да бъдат предотвратявани евентуални пропуски с хуманитарни последици и да се зачита правото на семеен живот на лицата, търсещи убежище, в съответствие с член 8 от Европейската конвенция за правата на човека;

Еквивалентност в областта на финансовите услуги

61. припомня, че дружествата, установени в Обединеното кралство, ще загубят правата за упражняване на дейност;

62. счита, че достъпът до пазара следва да се основава на решения за еквивалентност, при условие че ЕС се увери, че регулаторният и надзорният режим и стандарти на Обединеното кралство са и продължават да бъдат напълно еквивалентни на тези на ЕС, което отразява разпоредбите, договорени за условията на равнопоставеност; счита, че след като еквивалентността е предоставена по отношение на Обединеното кралство, трябва да бъде въведен ефективен механизъм, който да гарантира, че еквивалентността се поддържа във времето, и припомня, че ЕС може да оттегли едностранно статута на еквивалент във всеки един момент;

63. счита, че всяка бъдеща рамка следва да гарантира финансовата стабилност в ЕС и да зачита неговия регулаторен и надзорен режим и стандарти и тяхното прилагане, като същевременно се запази независимостта на ЕС в областта на регулирането и вземането на решения;

Транспорт

64. призовава преговарящите да осигурят непрекъсната свързаност между Обединеното кралство и ЕС въз основа на изискването за реципрочност по отношение на взаимния достъп до транспортните пазари, като се вземе предвид разликата в размера на двата съответни пазара;

65. във връзка с това припомня, че многостранната система от квоти на Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT) понастоящем е недостатъчна за пълно справяне с нуждите от автомобилен товарен транспорт между ЕС и Обединеното кралство и че следва да се предприемат подходящи мерки за избягване на заплахи за обществения ред и за предотвратяване на смущения в движението на транспортните потоци от автомобилните превозвачи на товари и операторите на автобусни превози;

66. подчертава необходимостта да се гарантира, че преговорите включват също така амбициозно, балансирано и висококачествено всеобхватно споразумение за въздушен транспорт, особено по отношение на правата на въздушно движение, авиационната безопасност и сигурността на летищата, които следва да бъдат съответно разгледани, припомня във връзка с това, че бъдещите въздушни връзки между Обединеното кралство и ЕС не могат да представляват de jure или de facto участие на Обединеното кралство на единния авиационен пазар;

67. счита, че следва да се осигури достъп в рамките на ЕС между Ирландия и другите държави – членки на ЕС, включително правата на транзит за автомобилния транспорт в рамките на ЕС между Ирландия и останалите държави – членки на ЕС;

68. подчертава, че бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС трябва да гарантират стабилни условия на равнопоставеност във всички транспортни сектори, със специален акцент върху държавната помощ, опазването на околната среда, правата на пътниците, търговската гъвкавост и социалните аспекти, включително времето за управление и почивка;

69. подчертава необходимостта да се осигури непрекъснато финансиране на съвместно договорените инфраструктурни проекти, особено в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и Единното европейско небе (ЕЕН), както и съвместните технологични инициативи, като например „Чисто небе“ I и II и изследването на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR); и счита, че е от съществено значение Обединеното кралство да спазва изцяло своите финансови ангажименти и задължения, дори ако тези ангажименти и задължения продължават след периода на членството в ЕС;

Програми и агенции

70. подчертава, че правилата за участието на Обединеното кралство в агенции и програми на ЕС ще бъдат правилата, приложими към трети държави извън ЕИП; насърчава участието на Обединеното кралство в програми на ЕС при зачитане на всички приложими правила и механизми и условия за участие;

71. подчертава, че участието на Обединеното кралство в програми на ЕС не следва да води до нетни трансфери от бюджета на ЕС за Обединеното кралство; счита освен това, че всяко по-нататъшно участие на Обединеното кралство в програми на ЕС трябва да гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите на третата държава, участваща в програмата на ЕС, и че участието не следва да предоставя на третата държава каквито и да било правомощия за вземане на решения; призовава Комисията да гарантира наличието на достатъчно обвързващи разпоредби и гаранции по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза и доброто финансово управление на програмите, в които Обединеното кралство би участвало, включително контрол и одит, както и разследване в случай на измама, зачитане на правото на достъп на службите на Комисията, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската прокуратура, на Европейската сметна палата, както и на правото на контрол на Европейския парламент;

72. счита по-специално, че е важно участието на Обединеното кралство в трансгранични, културни, развойни, образователни и научноизследователски програми, като „Еразъм +“, „Творческа Европа“, „Хоризонт“, Европейския научноизследователски съвет, програмата LIFE, TEN-T, МСЕ, ЕЕН, Interreg, съвместни технологични инициативи като „Чисто небе“ I и II, SESAR, ERIC, „Галилео“, „Коперник“, Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), рамката за подкрепа на Съюза за космическото наблюдение и проследяване (КНП) и публично-частните партньорства;

73. приветства приноса на програмата PEACE за осигуряване на мир и стабилност в Северна Ирландия и призовава за запазване на мирния процес в Северна Ирландия и ползите от настоящата програма „Peace IV“ и Международния фонд за Ирландия;

74. счита, че е изключително важно ЕС и Обединеното кралство да проучат възможността за сътрудничество между органите на Обединеното кралство и агенциите на ЕС, включително по-специално Европейската агенция по химикалите, Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция за околната среда, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата; подчертава, че Обединеното кралство няма да има правомощия за вземане на решения по отношение на агенциите на ЕС; в този контекст настоятелно призовава Комисията да определи естеството, обхвата и ограниченията на това потенциално сътрудничество;

75. счита, че е необходимо да се изясни бъдещото практическо сътрудничество между органите на Обединеното кралство и агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи;

III. ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА И ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Външна политика, предизвикателства пред сигурността и отбрана

76. счита, че въпреки че Обединеното кралство ще бъде изключено от структурите за вземане на решения на ЕС, то е важен партньор, тъй като необходимостта от общи ответни действия за справяне с предизвикателствата, свързани с външната политика и политиката на сигурност и отбрана, е от решаващо значение в държавите в непосредственото съседство на ЕС и на международната сцена;

77. подчертава, че новите отношения между ЕС и Обединеното кралство ще изискват интензивно сътрудничество в областта на външната политика и политиката на сигурност, тъй като ЕС и Обединеното кралство споделят множество интереси и опит и се застъпват за толкова много еднакви ценности; подчертава, че и за двете страни е от интерес да се поддържа амбициозно сътрудничество, което да служи на сигурността на Европа и нейните граждани и да допринася за глобалната стабилност, защитата на правата на човека и мира в съответствие с целите и принципите, посочени в член 21 от ДЕС;

78. отбелязва, че в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) общите позиции и действия на ЕС могат да бъдат приемани само от държавите – членки на ЕС; посочва обаче, че това не изключва механизми за консултации, които биха позволили на Обединеното кралство да се съобразява с позициите на ЕС в областта на външната политика и съвместните действия, по-специално относно защитата на основания на правила световен ред, многостранното сътрудничество и правата на човека, особено в рамките на ООН, НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Съвета на Европа; подкрепя провеждането на консултации и координация относно политиката на санкции с възможност за приемане на санкции, които се подсилват взаимно, когато целите на външната политика на страните са съгласувани; изтъква добавената стойност на тясното сътрудничество в областта на ОВППС предвид съществената позиция на Обединеното кралство като фактор в областта на сигурността;

79. подчертава, че Обединеното кралство трябва да прилага ограничителните мерки на ЕС, които са въведени или за които е взето решение по време на преходния период, да подкрепя изявленията и позициите на ЕС в трети държави и международни организации и да участва според всеки отделен случай във военните операции и гражданските мисии на ЕС, създадени в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), но без да има какъвто и да било водещ капацитет в рамките на ново рамково споразумение за участие, при спазване на независимостта на ЕС за вземане на решения и съответните решения и законодателство на ЕС, включително относно възлагането на обществени поръчки и трансферите в областта на отбраната; такова сътрудничество зависи от пълното спазване на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и основните права на ЕС;

80. припомня, че режимите за ефективен международен контрол на въоръженията, за разоръжаване и неразпространение са крайъгълните камъни на световната и европейската сигурност; призовава ЕС и Обединеното кралство да започнат последователна и надеждна стратегия за многостранни преговори на световно равнище за намаляване на напрежението в регионален мащаб и мерки за изграждане на доверие; призовава Обединеното кралство да се ангажира да продължи да бъде обвързано от Обща позиция 944/2008/ОВППС;

81. подчертава, че това сътрудничество би било укрепващо и за двете страни, тъй като ще позволи да се запазят експертните знания и способностите на Обединеното кралство в рамките на мисиите и операциите по линия на ОПСО; силно насърчава Обединеното кралство да допринася за гражданските и военните мисии и операции по линия на ОПСО; подчертава, че като трета държава и вследствие на политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, Обединеното кралство няма да може да участва в планирането или командването на мисии и операции на ЕС и че неговият капацитет и степен на участие в планирането или командването/участието в мисии и операции на ЕС и в обмена на информация и взаимодействието с ЕС трябва да бъдат пропорционални на приноса на Обединеното кралство за всяка мисия или операция;

82. очаква, че Обединеното кралство следва да продължи да спазва изцяло своите ангажименти, поети във формат Е3 + 3 относно Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) с Иран, залегнал в Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, като стълб на международния режим за неразпространение и основа за намаляване на напрежението в регионите на Близкия изток и Персийския залив;

83. подчертава, че сътрудничеството в политиката в областта на сигурността и отбраната следва да бъде неразделна част от всеобхватното споразумение за партньорство, което се предвижда да урежда бъдещите отношения; изтъква, че такова споразумение няма да засяга независимостта на Съюза при вземането на решения или суверенитета на Обединеното кралство;

84. счита, че е в общ интерес на Обединеното кралство и на ЕС да си сътрудничат в областта на развитието на отбранителните способности, включително в рамките на Европейската агенция по отбрана, и сътрудничеството срещу хибридни заплахи, като по този начин се укрепи европейската отбранителна технологична и промишлена база и се насърчава истинска оперативна съвместимост и съвместна ефективност на европейските и съюзническите въоръжени сили;

85. отбелязва, че всяко сътрудничество в горепосочените области, което включва споделяне на класифицирана информация на ЕС, в т.ч. в областта на разузнаването, зависи от споразумение относно информацията за сигурността с цел защита на класифицираната информация на ЕС; подчертава, че обменът на информация и разузнавателни сведения се насърчава и спазва принципа на реципрочност; отбелязва, че това изисква специално споразумение относно класифицираната информация и по-нататъшното развитие на автономната оценка на данните от разузнаването; насърчава обмена на служители за връзка и аташета, за да се гарантира безпрепятствен обмен на информация;

86. отбелязва , че от стартирането на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) Обединеното кралство не е участвало в нито един от избраните проекти; отбелязва, че неговото участие, с основна цел оперативната съвместимост между партньорите и по изключение, следва да се обмисли при покана от Съвета на Европейския съюз във формат ПСС;

87. припомня, че Обединеното кралство продължава да бъде ключов член на НАТО и ще бъде в състояние да продължи високо ценените партньорства, които е разработило както с други европейски членове на НАТО на двустранна основа, така и чрез сътрудничество между ЕС и НАТО;

88. отбелязва, че Обединеното кралство би могло да участва в програми на ЕС в подкрепа на отбраната и външната сигурност (като например Европейския фонд за отбрана, програмите „Галилео“ и за кибернетичната сигурност), въз основа на други подобни договорености на трети държави, които са предмет на съответните преговори за всеки инструмент и на подходящ баланс между задълженията и правата; подчертава възможността Обединеното кралство да допринася за инструментите на ЕС за външно финансиране за преследване на общи цели;

89. подчертава стратегическото измерение на космическия сектор за Европа, счита, че амбициозна космическа политика може да даде действителен принос за засилване на външната дейност на ЕС, което изисква напредналия в технологично отношение експертен опит на Обединеното кралство и неговата подкрепа, както и тази на други партньори, и изтъква необходимостта от постигането на напредък в развитието на технологии, които имат както граждански, така и военни приложения, и са в състояние да гарантират стратегическата автономност на Европа;

Сигурност, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

90. счита, с оглед на географската близост и споделените заплахи, пред които са изправени ЕС и Обединеното кралство, че ЕС и Обединеното кралство е важно да се стремят да поддържат ефективни договорености за сътрудничество в областта на правоприлагането, което да е ефективно и взаимноизгодно за сигурността на техните граждани, като се има предвид фактът, че Обединеното кралство е трета държава, която е извън Шенгенското пространство, и следователно не може да се ползва със същите права и възможности като държава членка;

91. подчертава, че Обединеното кралство не може да има пряк достъп до данните в информационните системи на ЕС, нито да участва в управленските структури на агенциите на ЕС в областта на свободата, сигурността и правосъдието, като обменът на информация, включително лични данни, с Обединеното кралство следва да бъде предмет на строги предпазни мерки, одит и условия за надзор, включително равнище на защита на личните данни, еквивалентно на осигуряваното от правото на ЕС;

92. счита, че като трета държава Обединеното кралство не може да има достъп до Шенгенската информационна система (ШИС); призовава Обединеното кралство незабавно да отстрани установените сериозни недостатъци по отношение на използването на ШИС и призовава Съвета и Комисията да следят отблизо процеса, за да се гарантира, че всички недостатъци са правилно отстранени без по-нататъшно забавяне; счита, че договореностите за бъдещото сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на правоприлагането следва да се обсъждат само след отстраняване на недостатъците; изисква да бъде изчерпателно информиран относно всички събития в това отношение;

93. всякакви реципрочни договорености за навременен, ефективен и ефикасен обмен на резервационни данни на пътниците (PNR данни), за резултатите от обработването на такива данни, които да бъдат съхранявани в съответните национални системи за обработка на PNR данни, и за обработката на ДНК, пръстови отпечатъци и данни за регистрацията на превозни средства (Прюм), както и оперативното сътрудничество чрез Европол и Евроюст, трябва да се основават на силни гаранции и условия и да са в пълно съответствие със Становище 1/15 на Съда на Европейския съюз, в което се заявява, че споразумението между ЕС и Канада относно резервационните данни на пътниците е в нарушение на Хартата;

94. очаква Обединеното кралство да съумее да продължи установеното сътрудничество и обмена на информация с националните органи в областта на кибернетичната сигурност;

95. счита, че изпълнението и признаването на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се гарантира без излишни формалности;

96. изтъква, че Обединеното кралство е основен участник в сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ и че тясно асоцииране в тази област би било от взаимна полза; и предлага Обединеното кралство да бъде приканено да допринася за инструментите и механизмите на ЕС при зачитане на независимостта на ЕС; счита, че предвиденото партньорство следва също така да насърчава устойчивото развитие и изкореняването на бедността и непрекъснатата подкрепа за изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие и Европейския консенсус за развитие;

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА БЪДЕЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

97. изтъква, че всяко бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното кралство с Обединеното кралство като трета държава следва да включва създаването на последователна и солидна система на управление като всеобхватна рамка, включваща съвместния непрекъснат надзор върху/съвместното непрекъснато управление на споразумението и механизмите за уреждане на спорове и за изпълнение по отношение на тълкуването и прилагането на разпоредбите на споразумението; счита, че хоризонтален механизъм за управление в тази насока следва да бъде приложим като цяло към бъдещите отношения с Обединеното кралство; припомня във връзка с това своята резолюция от 15 януари 2020 г. и счита, че пълното прилагане на Споразумението за оттегляне е първостепенен приоритет; подчертава във връзка с това, че Европейският парламент ще продължи да бъде бдителен по отношение на прилагането на всички разпоредби; посочва, че механизмът за разрешаване на конфликти ще трябва да бъде стабилен и че този механизъм ще трябва да гарантира ефективни, бързо осъществими и възпиращи средства за правна защита;

98. подчертава абсолютната необходимост тази система на управление да запази напълно независимостта на вземането на решения и на правния ред на ЕС, включително ролята на Съда на Европейския съюз като единствен тълкувател на правото на ЕС;

99. подчертава, че разработването на договорености за управление следва да бъде съизмеримо с естеството, обхвата и задълбочеността на бъдещите отношения и да отчита степента на взаимосвързаност, сътрудничеството и близостта, като същевременно се гарантира ефективно и ефикасно прилагане на цялото бъдещо споразумение;

100. изразява съгласие с идеята за създаване на управляващ орган, който да отговаря за контрола на изпълнението на споразумението, да преодолява различията в тълкуването и да прилага договорените коригиращи мерки, като например възпиращите секторни коригиращи мерки и гаранции, както и напълно да гарантира регулаторната независимост на ЕС, включително законодателните прерогативи на Европейския парламент и на Съвета; подчертава, че представителите на ЕС в състава на този управляващ орган следва да бъдат обвързани с подходящи механизми за отчетност, включващи Европейския парламент; припомня ангажимента на председателя на Комисията преди пленарното заседание на Европейския парламент от 16 април 2019 г. да гарантира, че всеки път, когато ще трябва да се вземе решение в този управляващ орган, Комисията ще включи Европейския парламент в тесен контакт и ще вземе предвид във възможно най-голяма степен становището на Парламента и че никое решение във връзка с Брексит не може да бъде взето без пълно отчитане на позицията на Европейския парламент;

101. настоява също така, че споразумението следва да предвижда създаването на съвместен парламентарен орган между ЕС и Обединеното кралство, който да има за задача да наблюдава прилагането на бъдещото споразумение;

102. счита, че по отношение на разпоредбите, основани на правото на ЕС, договореностите за управление трябва да предвиждат сезиране на Съда на Европейския съюз; заявява отново, че що се отнася до прилагането и тълкуването на разпоредби на споразумението, различни от свързаните с правото на ЕС, може да се предвиди механизъм за алтернативно уреждане на спорове само ако той предлага гаранции за независимост и безпристрастност, равностойни на предлаганите от Съда на Европейския съюз;

°

° °

103. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Обединеното кралство.

[1] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.

[2] OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.

[3] OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 32.

[4] ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.

[5] Приети текстове, P9_TA(2019)0016.

[6] Приети текстове, P9_TA(2020)0006.

[7] Приети текстове, P9_TA(2020)0018.

[8] ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.

[9] OВ C 34, 31.1.2020 г., стр. 1.

[10] Дело C- 362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650

[11] Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

[12] Дело C- 362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650, Становище 1/15 PNR Canada; ECLI:EU:C:2017:592, дело C 293/12 и дело C 594/12, Digital Rights Ireland и др. (EU:C:2014:238), Tele2 и Watson: Дела C-203/15 – Tele2 Sverige и C-698/15 Watson, ECLI:EU:C:2016:970

[13] Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 11 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност