Postupak : 2020/2557(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0098/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0098/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0033

<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0098/2020</NoDocSe>
PDF 235kWORD 66k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2557(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David McAllister, koordinator UKCG-a

</Depute><Depute>Manfred Weber</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}u ime Kluba zastupnika S&D-a</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}u ime Kluba zastupnika Renew</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Ska Keller</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission>

<Depute>Martin Schirdewan</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a</Commission>

<Depute>Antonio Tajani</Depute>

<Commission>predsjednik Konferencije predsjednika odbora</Commission>

<Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu</Commission>

<Depute>Nathalie Loiseau</Depute>

<Commission>predsjednica Pododbora za sigurnost i obranu</Commission>

<Depute>Christophe Hansen</Depute>

<Commission>izvjestitelj odbora INTA, član UKCG-a</Commission>

<Depute>Pedro Silva Pereira</Depute>

<Commission>predstavnik S&D-a u UKCG-u</Commission>

<Depute>Morten Petersen</Depute>

<Commission>predstavnik Renew-a u UKCG-u</Commission>

</RepeatBlock-By>B9-0098/2020

AMANDMANI

 

Rezolucija Europskog parlamenta o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

(2020/2557(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

 uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”),

 uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije[1], od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom[2], 13. prosinca 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom[3], 14. ožujka 2018. o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine[4] i od 18. rujna 2019. o trenutačnom stanju u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije[5], te od 15. siječnja 2020. o provedbi i praćenju odredbi o pravima građana u Sporazumu o povlačenju[6],

 uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 29. siječnja 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju[7],

 uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”)[8] te priloženu Političku izjavu kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine („Politička izjava”)[9],

 uzimajući u obzir pisma Odbora za vanjske poslove, Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za ekonomska i monetarna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energiju, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za ribarstvo, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za ustavna pitanja i Pododbora za sigurnost i obranu,

 uzimajući u obzir Preporuku za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske, kojom se Komisija imenuje pregovaračem Unije, i Prilog toj preporuci koji sadržava smjernice za pregovore o novom partnerstvu (COM(2020)0035) („pregovaračke smjernice”),

 uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je Ujedinjena Kraljevina 31. siječnja 2020. u ponoć (po srednjoeuropskom vremenu) prestala biti država članica Europske unije (EU);

B. budući da se Političkom izjavom utvrđuju parametri ambicioznog, širokog, dubokog i fleksibilnog partnerstva u trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, u čijem je središtu sveobuhvatan i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini, u kaznenom progonu i kaznenom pravosuđu, vanjskoj politici, sigurnosti i obrani te u širim područjima suradnje te se njome utvrđuje da, ako EU i Ujedinjena Kraljevina tijekom pregovora smatraju da je to u njihovu zajedničkom interesu, budući odnosi mogu obuhvaćati područja suradnje koja nadilaze područja opisana u Političkoj izjavi;

C. budući da bi se budući odnosi trebali temeljiti na ravnoteži između prava i obveza, poštujući integritet jedinstvenog tržišta i carinske unije, kao i nedjeljivost „četiriju sloboda”; budući da država nečlanica EU-a koja ne ispunjava iste obveze kao država članica ne može imati ista prava i uživati iste povlastice kao i država članica;

D. budući da se u Političkoj izjavi navodi da će se buduće gospodarsko partnerstvo temeljiti na odredbama kojima se osiguravaju jednaki uvjeti za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje;

E. budući da će EU i Ujedinjena Kraljevina ostati bliski susjedi te će i dalje imati mnoge zajedničke interese;

F. budući da bi se tako blizak odnos u vidu sveobuhvatnog sporazuma o partnerstvu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mogao smatrati prikladnim okvirom za budući odnos u kojemu bi se zajednički interesi mogli štititi i promicati, što uključuje i nove trgovinske odnose;

G. budući da bi se sporazumom o budućem odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebao osigurati fleksibilan okvir kojim će se omogućiti različiti stupnjevi suradnje u različitim područjima politika, na temelju zajedničke upravljačke strukture s odgovarajućim odredbama o rješavanju sporova;

H. budući da će ta suradnja od obiju strana zahtijevati da zadrže visoke standarde i svoje međunarodne obveze u nizu područja;

I. budući da se Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u Sporazumu o povlačenju predviđa pravni okvir kojim se zadržava Sporazum na Veliki petak u svim njegovim dijelovima kao i prava stanovnika Sjeverne Irske te se štiti cjelovitost jedinstvenog tržišta i gospodarstvo cijelog otoka, te se na taj način izbjegava čvrsta granica sve dok je mehanizmom suglasnosti predviđen nastavak Protokola; budući da se obveza Ujedinjene Kraljevine da osigura primjenu Sporazuma na Veliki petak u svim njegovim dijelovima primjenjuje u svim okolnostima;

J. budući da je primjereno da institucije EU-a i države članice u suradnji s javnim i privatnim institucijama poduzmu radnje kako bi bile pripremljene za sve mogućnosti koje se mogu pojaviti kao rezultat pregovora između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva;

K. budući da je kontinuirano jedinstvo institucija EU-a i država članica od ključne važnosti za obranu interesa EU-a i njegovih građana tijekom sljedećih faza pregovora, ali i za osiguravanje uspješnog i pravovremenog zaključenja tih pregovora;

1. ističe svoju odlučnost da uspostavi što bliži odnos s Ujedinjenom Kraljevinom; međutim, napominje da će se takav odnos morati razlikovati od onog koji je Ujedinjena Kraljevina uživala kao država članica EU-a te da će se morati vezati uz načela navedena u nastavku;

2. podsjeća da svaki sporazum o pridruživanju sklopljen u skladu s člankom 217. UFEU-a između EU-a i Ujedinjene Kraljevine (u daljnjem tekstu: „Sporazum”) mora biti strogo u skladu sa sljedećim načelima:

(i) treća zemlja ne smije imati ista prava i povlastice kao država članica EU-a odnosno član Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) ili Europskoga gospodarskog prostora (EGP),

(ii) zaštita punog integriteta i ispravnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, carinske unije i nedjeljivosti četiriju sloboda, a posebno razina suradnje u gospodarskom stupu, trebali bi biti razmjerni slobodi kretanja ljudi,

(iii) očuvanje autonomije odlučivanja EU-a,

(iv) očuvanje pravnog poretka EU-a i uloge koju u njemu ima Sud Europske unije,

(v) trajna privrženost demokratskim načelima, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kako su utvrđeni prije svega u Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda (UN) o ljudskim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinim protokolima, Europskoj socijalnoj povelji, Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda i drugim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima UN-a i Vijeća Europe, kao i trajna privrženost poštovanju načela vladavine prava,

(vi) jednaki uvjeti kojima se osiguravaju istovjetni standardi u socijalnoj politici, politici rada, zaštite okoliša, tržišnog natjecanja i državnih potpora, među ostalim s pomoću čvrstog i sveobuhvatnog okvira za tržišno natjecanje i kontrolu državnih potpora,

(vii) načelo predostrožnosti, načelo da se šteta nanesena okolišu popravlja prvenstveno na izvoru i načelo „onečišćivač plaća”,

(viii) očuvanje sporazumâ EU-a s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, uključujući Sporazum o EGP-u, i održavanje ukupne ravnoteže tih odnosa,

(ix) zaštita financijske stabilnosti EU-a i usklađenost s njegovim regulatornim i nadzornim režimom i standardima te njihova primjena,

(x) dobra ravnoteža prava i obveza, uključujući, ako je to primjereno, razmjerne financijske doprinose;

3. ponavlja da bi Sporazum trebao pružiti odgovarajući okvir za budući odnos koji se temelji na tri glavna stupa: gospodarskom partnerstvu, partnerstvu u vanjskim poslovima, posebnim sektorskim pitanjima i tematskoj suradnji; naglašava da bi se Sporazumom također trebao osigurati usklađen okvir za upravljanje, koji bi trebao uključivati snažan mehanizam za rješavanje sporova, čime bi se izbjeglo gomilanje bilateralnih sporazuma i nedostaci svojstveni odnosu EU-a i Švicarske; podsjeća da Sporazum mora biti u skladu s člankom 3. stavkom 5. UEU-a;

4. napominje da će, s obzirom na zajedničke vrijednosti koje dijele EU i Ujedinjena Kraljevina, njihove bliske veze i postojeću regulatornu usklađenost, 47-godišnje članstvo Ujedinjene Kraljevine u EU-u i njezin status stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, kao i članstvo u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), Ujedinjena Kraljevina i dalje biti važan partner EU-a u svim navedenim stupovima te da je u zajedničkom interesu obiju strana uspostaviti partnerstvo kojim se jamči kontinuirana suradnja;

5. podsjeća da se Sporazum može sklopiti samo uz puno sudjelovanje i konačnu suglasnost Europskog parlamenta; naglašava da, u skladu s člancima 207., 217. i 218. UFEU-a te relevantnom sudskom praksom i utvrđenim najboljim praksama, Parlament mora biti odmah i u potpunosti obaviješten u svim fazama postupka te da se njegova stajališta trebaju propisno uzeti u obzir u svim fazama, pri čemu treba jamčiti da Europski parlament i njegovi nadležni odbori mogu provoditi demokratski nadzor i odlučivati o Sporazumu uz raspolaganje svim informacijama; poziva Vijeće i Komisiju da pri utvrđivanju pregovaračkih smjernica u potpunosti uzmu u obzir stajalište Europskog parlamenta i da te smjernice budu javno dostupne;

6. poziva Komisiju da pregovore vodi na transparentan način; apelira na Komisiju da u tom pogledu osigura javno savjetovanje i stalni dijalog sa socijalnim partnerima i civilnim društvom, kao i s nacionalnim parlamentima;

7. smatra da EU mora učiniti sve što je u njegovoj moći u pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom kako bi zajamčio interese EU-a i kako bi se u svakom trenutku očuvao utjecaj EU-a i osiguralo jedinstvo, kao što je bio slučaj tijekom pregovora o uvjetima povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a; ustraje u tome da se to jedinstvo mora očuvati za pregovore o budućem partnerstvu te stoga podsjeća na važnost toga da je Komisija jedini pregovarač EU-a tijekom pregovora te da stoga države članice ne smiju poduzimati nikakve bilateralne pregovore;

8. zahtijeva da pregovori započnu što prije, i to o svim točkama obuhvaćenima nacrtom pregovaračkih smjernica; smatra, međutim, da će razina dubine i ambicije pregovora nužno biti razmjerna tijesnom vremenskom okviru koji je odabrala Ujedinjena Kraljevina, što ne odražava složenost pregovora i povećava rizik od nepostizanja dogovora u određenim područjima u kojima izvanredne mjere ili međunarodni okvir možda nisu dovoljan pravni okvir za sprečavanje ozbiljnih poremećaja;

9. izražava zabrinutost zbog načina na koji premijer Ujedinjene Kraljevine tumači odredbe Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj uz Sporazum o povlačenju u pogledu graničnih kontrola u Irskome moru; smatra da je povjerenje ključan element svih pregovora te da premijer Ujedinjene Kraljevine mora odmah i na zadovoljavajući način pojasniti predviđeni pristup Ujedinjene Kraljevine provedbi Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj;

10. podržava pregovaračke smjernice u kojima se navodi da Gibraltar neće biti uključen u teritorijalno područje primjene sporazumâ koje EU i Ujedinjena Kraljevina trebaju sklopiti te da će za svaki zasebni sporazum biti potrebna prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske;

I. GOSPODARSKO PARTNERSTVO

Trgovina & jednaki uvjeti tržišnog natjecanja

11. prima na znanje da je Ujedinjena Kraljevina odlučila uspostaviti svoje buduće gospodarsko i trgovinsko partnerstvo s EU-om na temelju sporazuma o slobodnoj trgovini; naglašava da, premda Europski parlament podržava konstruktivno pregovaranje EU-a o uravnoteženom, ambicioznom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini s Ujedinjenom Kraljevinom, sporazum o slobodnoj trgovini po svojoj prirodi nikada neće biti istovjetan neometanoj trgovini;

12. ponavlja da je, u cilju očuvanja cjelovitosti EU-a i njegova jedinstvenog tržišta, carinske unije i nedjeljivosti četiriju sloboda, od ključne važnosti osigurati da razina kvota i bescarinskog pristupa najvećem jedinstvenom tržištu na svijetu u potpunosti odgovara opsegu regulatorne konvergencije i preuzetim obvezama u pogledu poštovanja jednakih uvjeta za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje u cilju dinamičnog usklađivanja; naglašava da je za to potrebna kombinacija materijalnih pravila i mjera, uključujući klauzule i mehanizme o zadržavanju postignute razine za osiguravanje učinkovite provedbe, primjene i rješavanja sporova;

13. naglašava da bi cilj sporazuma o slobodnoj trgovini trebao biti omogućavanje pristupa tržištu i olakšavanje trgovine što je moguće bliže situaciji prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, a istodobno se njime mora nastaviti otvaranje dostojanstvenih radnih mjesta i poticanje izvoznih mogućnosti EU-a, uz podupiranje održivog razvoja, podržavanje standarda EU-a i poštovanje demokratskih postupaka; ističe da bi trebalo osigurati jednake uvjete tržišnog natjecanja i zaštititi standarde EU-a kako bi se u cilju dinamičnog usklađivanja izbjeglo „natjecanje“ u snižavanju cijena, te da je potrebno zajamčiti da Ujedinjena Kraljevina ne ostvari nepoštenu konkurentsku prednost snižavanjem razine zaštite i da se spriječi regulatorna arbitraža subjekata na tržištu;

14. naglašava da se, kako bi se sporazumom o slobodnoj trgovini zaista promicali interesi EU-a, u pregovaračke smjernice trebaju uvrstiti sljedeći ciljevi:

(i) jednake uvjete treba zajamčiti čvrstim obvezama i provedivim odredbama o tržišnom natjecanju i državnim potporama, relevantnim poreznim pitanjima (uključujući borbu protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca), potpunim poštovanjem socijalnih i radnih standarda (uključujući jednake razine zaštite i zaštitnih mjera protiv socijalnog dampinga), normama o zaštiti okoliša i u vezi s klimatskim promjenama, promicanjem UN-ovih ciljeva održivog razvoja, zaštitom potrošača na visokoj razini i održivim razvojem; odredbama bi se trebalo osigurati da se standardi ne snižavaju, istodobno dajući ovlasti objema stranama da s vremenom izmijene obveze kako bi postavile više standarde ili uključile dodatna područja; obveze i odredbe trebale bi biti provedive autonomnim privremenim mjerama, čvrstim mehanizmom rješavanja sporova i pravnim lijekovima, s ciljem dinamičnog usklađivanja;

(ii) dogovor o uzajamno korisnom pristupu tržištu za robu, usluge i javnu nabavu te o priznavanju stručnih kvalifikacija i po potrebi izravnim stranim ulaganjima o kojima se treba pregovarati u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO);

(iii) obveza obiju strana da u okviru međunarodnih foruma nastave zajedno raditi na snažnim pravilima temeljenim na slobodnoj i poštenoj trgovini, u cilju postizanja učinkovitog multilateralizma;

(iv) nastojeći ostvariti najširu moguću trgovinu robom, Komisija bi trebala ocijeniti i moguće kvote i carine za najosjetljivije sektore, kao i potrebu za zaštitnim klauzulama kako bi se osigurala cjelovitost jedinstvenog tržišta EU-a; nadalje, ponavlja da je pristup jedinstvenom tržištu, na primjer u pogledu hrane i poljoprivrednih proizvoda, uvjetovan strogim poštovanjem svih zakona i standarda EU-a, posebno u području sigurnosti hrane, genetski modificiranih organizama (GMO), pesticida, oznaka zemljopisnog podrijetla, dobrobiti životinja, označivanja i sljedivosti, sanitarnih i fitosanitarnih standarda te zdravlja ljudi, životinja i biljaka;

(v) pravila o podrijetlu trebala bi odražavati najnovije sporazume EU-a o slobodnoj trgovini i temeljiti se na interesima proizvođača iz EU-a; Sporazumom bi trebalo očuvati okvir postojećih trgovinskih odnosa između EU-a i trećih zemalja i izbjeći ostvarivanje nezaslužene koristi tako da se dosljednost zajamči zadržavanjem usklađenog sustava carina i kvota te pravila o podrijetlu prema trećim zemljama;

(vi) obveze u pogledu antidampinških i kompenzacijskih mjera mogle bi, prema potrebi, nadilaziti pravila WTO-a u tom području;

(vii) obveze u pogledu usluga trebalo bi preuzeti s ciljem postizanja razine liberalizacije trgovine uslugama koja uvelike nadilazi obveze stranaka u okviru WTO-a, nadovezujući se na nedavne sporazume EU-a o slobodnoj trgovini, istodobno štiteći visoku kvalitetu javnih usluga EU-a u skladu s UFEU-om, a posebno Protokolom 26. o uslugama od općeg interesa; osim toga, audiovizualne usluge trebale bi biti isključene iz odredbi koje se odnose na liberalizaciju; ponavlja da je u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini pristup tržištu za usluge ograničen i uvijek podložan isključenjima, rezervama i iznimkama; trebalo bi obuhvatiti sve načine pružanja usluga, uključujući obveze u pogledu prekograničnog kretanja fizičkih osoba (4. način) i odredbe povezane s pravilima EU-a te poštovanjem jednakog postupanja prema radnicima i priznavanjem stručnih kvalifikacija; dogovori bi trebali uključivati odredbe o pristupu tržištu i nacionalnom tretmanu u skladu s pravilima države domaćina kako bi se osiguralo da se ne diskriminiraju pružatelji usluga iz EU-a, uključujući u pogledu poslovnog nastana; novim bi se dogovorima trebao omogućiti privremeni ulazak i boravak fizičkih osoba u poslovne svrhe u cilju pružanja usluga;

(viii) trebale bi postojati mogućnosti za pristup tržištima javne nabave koje nadilaze obveze iz Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi, čime se poduzećima iz EU-a jamči pristup tržištu u strateškim sektorima i stupanj otvorenosti jednak tržištima javne nabave EU-a;

(ix) snažne i provedive mjere koje obuhvaćaju priznavanje i zaštitu prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla, kao što su autorsko pravo te srodna prava i žigovi, na temelju postojećeg i budućeg pravnog okvira EU-a;

(x) sporazumom bi se trebala potvrditi zaštita postojećih oznaka zemljopisnog podrijetla, kako je predviđeno u Sporazumu o povlačenju, i uspostaviti mehanizam za zaštitu budućih oznaka zemljopisnog podrijetla, čime bi se osigurala razina zaštite jednaka onoj predviđenoj Sporazumom o povlačenju;

(xi) trebalo bi uključiti ambiciozno poglavlje o trgovini i ravnopravnosti spolova; trebalo bi uzeti u obzir posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a za ravnopravnost spolova, među ostalim osiguravanjem jednakih uvjeta za mjere EU-a kojima se štiti i unapređuje uloga žena u gospodarstvu, na primjer u pogledu mjera za borbu protiv razlike u plaćama između spolova;

(xii) sveobuhvatno poglavlje u kojem se uzimaju u obzir potrebe i interesi mikropoduzeća i MSP-ova s obzirom na olakšavanje pristupa tržištu uključujući, ali ne isključivo, kompatibilnost tehničkih standarda i pojednostavnjenje carinskih postupaka u cilju očuvanja i stvaranja konkretnih poslovnih prilika i poticanja internacionalizacije MSP-ova;

(xiii) kako bi trgovinski sporazum bio sveobuhvatan, on mora sadržavati odredbe kojima se osigurava daljnje regulatorno usklađivanje Ujedinjene Kraljevine s EU-om u budućnosti; kako bi se olakšala trgovina, trebalo bi postići dogovor o međusektorskim pravilima o regulatornoj usklađenosti i necarinskim preprekama, imajući na umu dobrovoljnu prirodu regulatorne suradnje i pravo na reguliranje u javnom interesu, uz očuvanje regulatorne autonomije i parlamentarnih prava te podsjećajući na to da odredbe o regulatornoj suradnji u trgovinskom sporazumu ne mogu u potpunosti reproducirati neometanu trgovinu koju nudi članstvo u jedinstvenom tržištu;

(xiv) kako bi se zaštitila financijska i regulatorna stabilnost i osiguralo potpuno poštovanje regulatornog režima i standarda EU-a te njihova primjena, bonitetno izuzeće i ograničenja u prekograničnom pružanju financijskih usluga uobičajena su značajka trgovinskih sporazuma EU-a i trebalo bi ih uključiti i u ovaj sporazum;

(xv) ambiciozne odredbe kojima se omogućuje razvoj digitalne trgovine i uklanjanje neopravdanih prepreka trgovini elektroničkim sredstvima te osiguravanje otvorenog, sigurnog i pouzdanog internetskog okruženja za poduzeća i potrošače te reguliranje prekograničnog protoka podataka, uključujući načela kao što su pošteno tržišno natjecanje i ambiciozna pravila za prekogranični prijenos podataka, potpuno u skladu s postojećim i budućim pravilima EU-a o zaštiti podataka i privatnosti i ne dovodeći ih u pitanje;

(xvi) sporazum o slobodnoj trgovini doveo bi do carinskih kontrola i provjera čim roba uđe na jedinstveno tržište, što bi utjecalo na globalne opskrbne lance i proizvodne procese; potrebno je ojačati carinska tijela u pogledu osoblja i tehničke opreme kako bi se mogla nositi s dodatnim zadaćama; operativni postupci u okviru budućeg sporazuma moraju biti usmjereni na očuvanje pravila unutarnjeg tržišta robe EU-a i carinske unije; stoga je iznimno važno osigurati usklađenost robe s pravilima jedinstvenog tržišta;

(xvii) regulatorno usklađivanje u području nadzora tržišta proizvoda i strogi standardi za proizvode trebali bi biti ključan i nezamjenjiv dio svih budućih sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom kako bi se osigurali jednaki uvjeti za poduzeća iz EU-a i adekvatna zaštita potrošača u EU-u;

(xviii) cjelovitost carinske unije i njezinih pravila i postupaka moraju se očuvati; potrebno je postići pravovremen i učinkovit radni dogovor između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u tom području;

15. naglašava da bi u cijelom Sporazumu o slobodnoj trgovini u trebale biti predviđene odredbe o dijalogu s civilnim društvom, uključivanju dionika i savjetovanju obiju strana; insistira na osnivanju domaćih savjetodavnih skupina za nadzor provedbe Sporazuma;

16. ponavlja da bi se Sporazumom trebao osigurati dosljedan okvir za upravljanje koji bi trebao uključivati i snažan mehanizam za rješavanje sporova te upravljačke strukture; s tim u vezi naglašava nadležnost Suda Europske unije za tumačenje pitanja povezanih s pravom EU-a kako bi se zajamčila homogenost tog tumačenja;

Jednaki uvjeti

17. podsjeća da bi Ujedinjena Kraljevina trebala i dalje poštovati i primjenjivati standarde koji postoje u okviru njezinih međunarodnih obveza radi dinamičnog usklađivanja zakonodavstva i politika, i to na način koji odražava širinu i dubinu budućih odnosa;

18. podsjeća na svoju odlučnost da spriječi svaki oblik „dampinga” u okviru budućeg odnosa Europske unije i Ujedinjene Kraljevine i s tim u vezi skreće pozornost na to da je usklađivanje politika u području zaštite okoliša, rada i socijalnih pitanja, relevantnih poreznih pitanja i državnih potpora ključno za sprečavanje „dampinga”;

19. napominje da će širina i dubina Sporazuma u pogledu jednakih uvjeta biti od ključne važnosti za utvrđivanje opsega cjelokupnog budućeg odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine; podsjeća da će ključnu ulogu u tome imati kontinuirano poštovanje socijalnog modela EU-a od strane Ujedinjene Kraljevine; ponavlja da je potrebno uspostaviti zaštitne mjere kako bi se osiguralo da se u području socijalnih pitanja i zapošljavanja zadrže visoki standardi i jednaki uvjeti koji odgovaraju barem sadašnjoj visokoj razini koju omogućuju postojeći zajednički standardi;

20. ističe da će za dublji odnos biti potreban čvrst i sveobuhvatan okvir za tržišno natjecanje i kontrolu državnih potpora koji će spriječiti neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja kako bi se osiguralo da Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u nepoštenom i protutržišnom ponašanju koje dovodi do sniženja cijena gospodarskih subjekata iz EU-a;

21. čvrsto je uvjeren da bi Ujedinjena Kraljevina trebala slijediti razvoj standarda o oporezivanju i zakonodavstva o suzbijanju pranja novca iz pravne stečevine EU-a, uključujući one o poreznoj transparentnosti, razmjeni informacija o poreznim pitanjima i mjerama protiv izbjegavanja poreza, te da bi trebala rješavati takvu situaciju u svojim prekomorskim područjima, suverenim zonama i krunskim posjedima i njihovu neusklađenost s kriterijima EU-a za dobro upravljanje i transparentnost;

22. ponavlja da je potrebno održati visoke standarde i jednake uvjete u području lijekova, medicinskih proizvoda, sigurnosti i označivanja hrane te u veterinarskoj, fitosanitarnoj i ekološkoj politici i standardima;

23. napominje da će, kao i za cijeli Sporazum, u pogledu odredbi o jednakim uvjetima biti potrebno da se u čvrste strukture upravljanja uvrste odgovarajući mehanizmi upravljanja, nadzora, rješavanja sporova i izvršni mehanizmi, uključujući po potrebi i sankcije i privremene mjere te obvezu da obje strane uspostave ili, ako je to primjereno, zadrže neovisne institucije koje mogu stvarno nadzirati provedbu odredbi i pobrinuti se za njihovo izvršenje; ističe da građanima i nevladinim organizacijama mora biti zajamčen pristup pravosuđu i odgovarajućem mehanizmu za podnošenje pritužbi u pogledu provedbe standarda o radu i zaštiti okoliša;

II. POSEBNA SEKTORSKA PITANJA I TEMATSKA SURADNJA

Ribarstvo

24. nadalje, naglašava da je pitanje slobodnog pristupa vodama i lukama neodvojivo od pitanja slobodne trgovine i pristupa proizvoda ribarstva iz Ujedinjene Kraljevina tržištu EU-a te da pregovori o ribarstvu s Ujedinjenom Kraljevinom ne mogu biti odvojeni, već moraju biti izravno povezani s pregovorima o cjelokupnom gospodarskom partnerstvu, a posebno o trgovini;

25. podsjeća na odredbe o ribarstvu koje će biti dogovorene 1. srpnja 2020. i snažno ih podupire te smatra da budući režim upravljanja ribarstvom Ujedinjene Kraljevine ne bi trebao postati slabiji od trenutačnih pravila i obveza u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP);

26. naglašava da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a Ujedinjenu Kraljevinu ne oslobađa njezinih odgovornosti da kao obalna država surađuje u pogledu zajedničkog i održivog upravljanja zajedničkim ribljim stokovima, u skladu s njezinim međunarodnim obvezama;

27. podsjeća da su zahvaljujući temeljnom načelu slobodnog i jednakog pristupa ribara EU-a vodama svih država članica u okviru ZRP-a i jedinstvenom tržištu te njegovom načelu slobodnog kretanja robe (uključujući proizvode ribarstva) desetljećima postojala prava i koristi za obalne zajednice, subjekte i potrošače;

28. ističe važnost uspostave uzajamno korisnog i sveobuhvatnog partnerstva Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, koje u skladu s uzajamnim obvezama na temelju međunarodnog prava, na neodvojiv način i kao prioritet, prije završetka prijelaznog razdoblja obuhvaća sporazum o ribarstvu i pitanjima iz područja ribarstva;

29. insistira na tome da bi se Sporazum trebao temeljiti na načelima utvrđenima u ZRP-u za održivo iskorištavanje i očuvanje živih morskih resursa te za socioekonomsku korist ribara, subjekata u sektoru ribarstva i potrošača;

30. traži da se Sporazumom posebno osigura kontinuiran recipročan pristup vodama te da se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine zadrži postojeći stabilan udio kvota za stokove koji se uobičajeno iskorištavaju; u tom kontekstu ističe da je važno očuvati zajednički dogovorena načela i mjere upravljanja ribarstvom poput onih koji su utvrđeni u ZRP-u;

31. insistira na tome da je potreban odgovarajući mehanizam savjetovanja i zajednički znanstveno utemeljen pristup, zajedno s jamstvima za kontinuirani doprinos Ujedinjene Kraljevine prikupljanju podataka i znanstvenoj procjeni stokova; apelira na obje strane da nastave suradnju u području kontrole ribarstva i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

Zaštita podataka

32. podsjeća da Komisija, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije[10], mora dokazati da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je „u osnovi jednakovrijedna” onoj koju pruža pravni okvir EU-a, među ostalim za daljnje prijenose u treće zemlje, kako bi mogla proglasiti da je okvir Ujedinjene Kraljevine za zaštitu podataka primjeren; podsjeća da Zakon Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka omogućuje opće i široko izuzeće od načela zaštite podataka i prava osoba čiji se podaci obrađuju pri obradi osobnih podataka u svrhu imigracije; zabrinut je zbog činjenice da građani koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine nisu zaštićeni na isti način kao i njezini državljani kad se njihovi podaci obrađuju u okviru tog izuzeća; smatra da bi to izuzeće bilo u suprotnosti s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća[11]; nadalje, smatra da pravni okvir Ujedinjene Kraljevine o zadržavanju elektroničkih telekomunikacijskih podataka ne ispunjava uvjete relevantne pravne stečevine EU-a kako ih tumači Sud EU-a te stoga trenutačno ne ispunjava uvjete za primjerenost;

33. smatra da posebnu pozornost treba posvetiti pravnom okviru u Ujedinjenoj Kraljevini u području nacionalne sigurnosti ili obrade osobnih podataka koju provode tijela kaznenog progona; podsjeća da programi masovnog nadzora možda nisu odgovarajući prema pravu EU-a te snažno potiče na to da se u obzir uzme sudska praksa Suda Europske unije u tom području, kao što je predmet Schrems, i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava;

34. nalaže Komisiji da pažljivo procijeni pravni okvir Ujedinjene Kraljevine za zaštitu podataka i osigura da će Ujedinjena Kraljevina riješiti probleme utvrđene u ovoj Rezoluciji prije utvrđivanja da je zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka primjereno te u skladu s pravom EU-a kako ga tumači Sud Europske unije[12] i da zatraži savjet Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka i dostavi im sve relevantne informacije i odgovarajuće rokove kako bi mogli izvršiti svoju zadaću;

Klimatske promjene i okoliš

35. smatra da bi se budući odnos Europske unije i Ujedinjene Kraljevine trebao temeljiti ne samo na gospodarskim faktorima već i na visokoj razini ambicije u području okoliša koja bi se zasnivala na suradnji u relevantnim međunarodnim forumima kako bi se savladali prekogranični i globalni izazovi;

36. smatra da bi EU i Ujedinjena Kraljevina trebali jamčiti da se razina zaštite okoliša koja je predviđena zakonima, propisima i praksama neće smanjiti ispod razine predviđene zajedničkim standardima koji će se u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini primjenjivati u odnosu na: pristup informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu u stvarima koje se odnose na okoliš; procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu okoliša; industrijske emisije; ciljeve i gornje granične vrijednosti emisija u zrak i kvalitete zraka; očuvanje prirode i biološke raznolikosti; upravljanje otpadom; zaštitu i očuvanje vodnog okoliša; zaštitu i očuvanje morskog okoliša; sprečavanje, smanjenje i uklanjanje rizika za zdravlje ljudi ili za okoliš, koji proizlaze iz proizvodnje, uporabe, otpuštanja i odlaganja kemijskih tvari i sredstava za zaštitu bilja te klimatske promjene i načelo predostrožnosti;

37. poziva pregovarače da osiguraju da se Ujedinjena Kraljevina obveže na to da će tijekom prijelaznog razdoblja primjenjivati standarde, kao i ciljeve, te ostale odredbe dogovorene na razini EU-a;

38. snažno poziva na to da suradnja u području borbe protiv klimatskih promjena bude apsolutni prioritet u pregovorima s obzirom na to da je uspjeh u tom području iznimno važan, počevši od uspjeha 26. zasjedanja Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (COP 26) u Glasgowu; smatra da bi bilo najbolje kad bi se Ujedinjena Kraljevina i EU-a u tom području potpuno uskladili; u tom se kontekstu snažno zalaže za to da se Ujedinjena Kraljevina potpuno uskladi s trenutačnim i budućim okvirom klimatske politike EU-a i s obvezama u okviru Pariškog sporazuma te traži da se u cijelosti primjenjuje gornja granica emisija EU-a utvrđena sustavom EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS) i Uredbom o raspodjeli tereta, uključujući korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo;

39. poziva Ujedinjenu Kraljevinu da zadrži sustav određivanja cijena ugljika usklađen sa zajedničkim standardima i ciljevima koji će biti na snazi na kraju prijelaznog razdoblja te da pregovarači istraže mogućnost povezivanja budućeg nacionalnog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova Ujedinjene Kraljevine sa sustavom EU-a za trgovanje emisijama, pod uvjetom da se u potpunosti poštuje integritet sustava EU-a za trgovanje emisijama;

40. naglašava da bi svi odnosi između Ujedinjene Kraljevine i Europske investicijske banke (EIB) trebali podlijegati, među ostalim, usklađivanju Ujedinjene Kraljevine s revidiranim ciljevima EU-a u području klime i okoliša, poštovanju uredbe o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja od strane Ujedinjene Kraljevine te sukladnosti s ambicioznom novom klimatskom strategijom EIB-a i politikom kreditiranja u području energije;

41. naglašava da bi se zbog smanjenja zaštite u Ujedinjenoj Kraljevini mogao pojaviti rizik od gubitka biološke raznolikosti u EU-u jer mnoge vrste (ptice, šišmiši, leptiri i kitovi) sele iz EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu i obrnuto, a za mnoge vrste koje nisu migratorne postoji redoviti genski tok između Ujedinjene Kraljevine i EU-a;

42. naglašava da je važno da Ujedinjena Kraljevina i dalje bude usklađena sa zakonodavstvom o sigurnosti kemikalija (REACH[13]) i da osigura suradnju s Europskom agencijom za kemikalije (ECHA);

Energetika

43. poziva da se Sporazumom osigura nediskriminirajući pristup mrežama za sudionike na tržištu, učinkovito razdvajanje mrežnih operatera te da se zajamče jednaki uvjeti i zadržavanje postignute razine, uključujući učinkovito određivanje cijena ugljika, državne potpore i zaštitu okoliša;

44. poziva na uspostavu mehanizama kojima se u najvećoj mogućoj mjeri može osigurati sigurnost opskrbe i učinkovita trgovina preko interkonekcijskih vodova u različitim vremenskim razdobljima;

45. očekuje od Ujedinjene Kraljevine da poštuje visoke standarde nuklearne sigurnosti te standarde sigurnosti i zaštite od zračenja; očekuje da će se Sporazumom riješiti odnos Ujedinjene Kraljevine prema Euratomu i projektu ITER te utjecaj povlačenja na imovinu i obveze, čime će se omogućiti suradnja i razmjena informacija između Euratoma, Ujedinjene Kraljevine i njezinih nacionalnih vlasti; traži da se u Sporazum uključi obveza kojom će se omogućiti primjena jednakih uvjeta u području standarda nuklearne sigurnosti na kraju prijelaznog razdoblja te osigurati puno poštovanje međunarodnih konvencija, uključujući Aarhušku konvenciju i Konvenciju iz Espooa, te ugovora;

Javno zdravlje i sigurnost hrane

46. naglašava da je za potrošače iz EU-a i Ujedinjene Kraljevine važno očuvati visoke standarde sigurnosti hrane i označivanja hrane; podsjeća da sva hrana koja je u EU uvezena iz treće zemlje mora zadovoljavati visoke sigurnosne standarde EU-a, koji se odnose i na upotrebu GMO-a; skreće pozornost na uzajamnu korist od nastavka sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; podsjeća da će se morati provoditi stroge provjere i kontrole između EU-a i Ujedinjene Kraljevine s obzirom na to da Ujedinjena Kraljevina ima status treće zemlje;

47. naglašava da je važno da Ujedinjena Kraljevina zadrži istovjetne standarde zdravlja životinja kako bi se spriječio prijenos zoonotskih bolesti između životinja i ljudi, posebno u slučaju migratornih vrsta, što bi bilo korisno za zdravlje životinja i ljudi; smatra da je izdavanje putovnica za premještanje životinja, i za domaće životinje i životinje iz uzgoja, između EU-a i Ujedinjene Kraljevine na temelju postojećih i budućih standarda EU-a i dalje potrebno;

48. naglašava da je važno osigurati odgovarajuću opskrbu lijekovima, medicinskim proizvodima i drugim zdravstvenim proizvodima; stoga poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da osiguraju da su poduzete mjere za ograničavanje nestašica i mogućih ozbiljnih učinaka na ljudsko zdravlje; posebno poziva na donošenje ciljanih mjera kako bi se osigurao kontinuiran i brz pristup sigurnim lijekovima i medicinskim proizvodima, uključujući sigurnu i dosljednu opskrbu radioizotopima;

49. snažno poziva na to da se nastavi suradnja kad je riječ o pitanjima zdravlja i javnog zdravlja; naglašava da Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja neće moći sudjelovati u postupcima odobravanja lijekova u EU-u;

Prava građana i mobilnost osoba

50. poziva pregovaračke strane da teže potpunom nastavku prava građana zajamčenih Sporazumom o povlačenju i za građane EU-a i za građane Ujedinjene Kraljevine te njihove obitelji; naglašava da bi se svi budući dogovori u pogledu mobilnosti trebali temeljiti na nediskriminaciji među državama članicama EU-a i potpunom reciprocitetu; općenito smatra da daljnja konkretizacija prava građana, uključujući slobodu kretanja državljana Ujedinjene Kraljevine u EU-u na temelju recipročnog pristupa, mora biti temelj i neodvojiv dio teksta budućeg međunarodnog sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; smatra da je također neophodno da države članice EU-a pojasne okvir koji će se u svakoj od njih primjenjivati na građane Ujedinjene Kraljevine koji žele dobiti boravišni status i da takve mjere budu transparentne i prilagođene korisnicima, kako bi se olakšao postupak, te besplatne, kao i da Komisija i Europski parlament prate relevantni razvoj događaja;

51. traži uspostavu odgovarajućih mehanizama za koordinaciju socijalne sigurnosti, uključujući mirovinska prava, u svjetlu budućih aranžmana u pogledu kretanja osoba; u tom pogledu pozdravlja detaljne odredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u Sporazumu o povlačenju, kojima se štite prava koja proizlaze iz razdoblja doprinosa za socijalno osiguranje;

52. apelira na vladu Ujedinjene Kraljevine da donese novi prijedlog zakona o zapošljavanju prije isteka prijelaznog razdoblja kako bi se izbjegla razdoblja u kojima prava radnika nisu zaštićena ni postojećim zakonodavstvom EU-a ni zakonom o zapošljavanju Ujedinjene Kraljevine;

53. u tom pogledu ustraje u potpunoj i pravilnoj provedbi zakonodavstva EU-a s rokovima za provedbu tijekom prijelaznog razdoblja, kao što je revizija Direktive o upućivanju radnika, Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života ili Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima;

54. poziva na to da se u potpunosti uzme u obzir posebna situacija na irskom otoku i da se riješe neriješena pitanja u vezi s građanima Sjeverne Irske; apelira na vlasti Ujedinjene Kraljevine da zajamče da neće doći do smanjenja prava građana u Sjevernoj Irskoj i da u potpunosti poštuju Sporazum od Velikog petka u svim njegovim dijelovima;

55. zalaže se za to da Ujedinjena Kraljevina nastavi primjenjivati Uredbu o roamingu u korist građana EU-a i građana Ujedinjene Kraljevine, a posebno kako bi se olakšalo prekogranično kretanje ljudi na irskom otoku;

56. prima na znanje namjeru Ujedinjene Kraljevine da pristupi Haškoj konvenciji o uzdržavanju iz 2007. i poziva na odgovarajuću suradnju i ambiciju u pitanjima građanskog i obiteljskog prava, posebno u pogledu prava i repatrijacije djece; podsjeća da bi se budućim sporazumom također trebale uzeti u obzir određene kategorije građana trenutačno obuhvaćene pravom EU-a kako ga tumači Sud Europske unije, kao što su državljani Ujedinjene Kraljevine koji se vraćaju u Ujedinjenu Kraljevinu s članovima obitelji koji nisu državljani EU-a, osobe s invaliditetom i njihovi skrbnici te državljani trećih zemalja koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i koji imaju snažne pravne veze s državama članicama kao što su državljani trećih zemalja rođeni u EU-u, priznate izbjeglice i osobe bez državljanstva;

57. smatra da se aranžmani u pogledu mobilnosti moraju temeljiti na nediskriminaciji i potpunom reciprocitetu; podsjeća da nakon usvajanja pregovaračkog mandata države članice ne mogu pregovarati o bilateralnim sporazumima;

58. u tom kontekstu žali zbog toga što je Ujedinjena Kraljevina najavila da se načelo slobodnog kretanja osoba između EU-a i Ujedinjene Kraljevine više neće primjenjivati; smatra da bi svaki sporazum o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebao sadržavati ambiciozne odredbe kojima će se osigurati nastavak prava građana EU-a i građana Ujedinjene Kraljevine te članova njihovih obitelji, naročito u pogledu kretanja osoba i radnika; podsjeća da su prava na slobodno kretanje također izravno povezana s trima drugim slobodama koje su sastavni dio jedinstvenog tržišta te da su posebno važna za usluge i stručne kvalifikacije;

59. smatra da bi se Sporazumom trebalo predvidjeti putovanje bez viza za kratkoročne posjete, uključujući kratkoročna poslovna putovanja, na temelju potpunog reciprociteta i nediskriminacije, te da bi se trebali utvrditi uvjeti za ulazak i boravak u svrhu istraživanja, studiranja i osposobljavanja te razmjene mladih;

60. u vezi s budućom suradnjom u politikama azila i migracija između Ujedinjene Kraljevine i 27 država članica EU-a, naglašava da bi ona trebala u najmanju ruku obuhvaćati aranžmane kojima se poboljšavaju sigurni i zakoniti putovi za pristup međunarodnoj zaštiti, među ostalim i spajanjem obitelji; s obzirom na to da je spajanje obitelji i dalje važno pitanje za tražitelje azila koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i imaju obitelji u državama članicama EU-a, potiče donošenje plana za spajanje obitelji, koji bi trebao stupiti na snagu nakon isteka prijelaznog razdoblja, kako bi se izbjegla razdoblja bez ikakvog plana koja bi imala humanitarne posljedice i kako bi se poštovalo pravo tražitelja azila na obiteljski život u skladu s člankom 8. Europske konvencije o ljudskim pravima;

Istovjetnost u financijskim uslugama

61. podsjeća da će trgovačka društva sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini izgubiti prava iz tzv. sustava putovnice;

62. smatra da bi se pristup tržištu trebao temeljiti na odlukama o istovjetnosti, pod uvjetom da se EU uvjeri da su regulatorni i nadzorni režim i standardi Ujedinjene Kraljevine i dalje u potpunosti istovjetni onima u EU-u te da se u njima odražavaju odredbe o jednakim uvjetima za sve; smatra da se nakon odobravanja istovjetnosti Ujedinjenoj Kraljevini mora uspostaviti djelotvoran mehanizam kojim će se zajamčiti održavanje istovjetnosti u budućnosti i podsjeća da EU u svakom trenutku može jednostrano povući status istovjetnosti;

63. smatra da bi se svakim budućim okvirom trebala štititi financijska stabilnost u EU-u i poštovati njegov regulatorni i nadzorni režim i standardi te njihova primjena, zadržavajući pritom autonomiju EU-a u pogledu regulative i donošenja odluka;

Promet

64. poziva pregovarače da osiguraju kontinuiranu povezanost između Ujedinjene Kraljevine i EU-a na temelju zahtjeva reciprociteta u uzajamnom pristupu tržištima prijevoza, vodeći računa o razlici u veličini tih dvaju tržišta;

65. u tom pogledu podsjeća da multilateralni sustav kvota Europske konferencije ministara prijevoza (ECMT) trenutačno nije adekvatan da bi se njime u potpunosti zadovoljile potrebe u pogledu cestovnog prijevoza tereta između EU-a i Ujedinjene Kraljevine i podsjeća da bi trebalo uvesti odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle prijetnje javnom redu i spriječili poremećaji u prometnim tokovima prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima;

66. ističe da je potrebno osigurati da se pregovorima također obuhvati ambiciozan i uravnotežen sveobuhvatni sporazum o zračnom prometu s visokim standardima, posebno u pogledu prava u zračnom prometu, sigurnosti zračnog prometa i sigurnosti zračnih luka, čime bi se trebalo pozabaviti na odgovarajući način; u tom pogledu podsjeća da se buduća zračna povezanost Ujedinjene Kraljevine i EU-a ne može svesti na de jure ili de facto sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine na jedinstvenom zrakoplovnom tržištu;

67. smatra da bi trebalo osigurati pristup unutar EU-a između Irske i drugih država članica EU-a, uključujući prava na provoz za cestovni prijevoz unutar EU-a između Irske i drugih država članica EU-a;

68. naglašava da se u okviru budućeg odnosa između Ujedinjene Kraljevine i EU-a moraju osigurati zaista jednaki uvjeti u svim prometnim sektorima s posebnim naglaskom na državnim potporama, zaštiti okoliša, pravima putnika, tržišnoj prilagodljivosti i socijalnim aspektima, uključujući vrijeme vožnje i odmora;

69. ističe da je potrebno osigurati kontinuirano financiranje zajednički dogovorenih infrastrukturnih projekata, posebno u okviru transeuropske prometne mreže (TEN-T), Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i jedinstvenog europskog neba (SES), kao i zajedničkih tehnoloških inicijativa kao što su Clean Sky I i II i Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu (SESAR); smatra da je od ključne važnosti da Ujedinjena Kraljevina u potpunosti poštuje svoje financijske obveze, čak i u slučaju da one potraju duže od njezina članstva u EU-u;

Programi i agencije

70. ističe da će se u pogledu sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u agencijama i programima EU-a primjenjivati pravila koja se primjenjuju na treće zemlje izvan EGP-a; potiče sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a uz poštovanje svih relevantnih pravila i mehanizama te uvjeta sudjelovanja;

71. naglašava da sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a ne bi trebalo podrazumijevati neto prijenose iz proračuna EU-a Ujedinjenoj Kraljevini; nadalje, smatra da se u okviru svakog daljnjeg sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a treba osigurati pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa i koristi treće zemlje koja sudjeluje u programu EU-a te da se samim sudjelovanjem trećoj zemlji ne bi trebale dodijeliti nikakve ovlasti odlučivanja; poziva Komisiju da zajamči da su utvrđene dostatne obvezujuće odredbe i jamstva u pogledu zaštite financijskih interesa Unije i dobrog financijskog upravljanja za programe u kojima bi Ujedinjena Kraljevina sudjelovala, uključujući kontrolu i reviziju te istragu u slučaju prijevare, poštovanje prava pristupa službi Komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja, Europskog revizorskog suda, kao i prava Europskog parlamenta na nadzor;

72. smatra osobito važnim sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u prekograničnim, kulturnim, razvojnim, obrazovnim i istraživačkim programima kao što su Erasmus +, Kreativna Europa, Obzor, Europsko istraživačko vijeće, program LIFE, TEN-T, CEF, SES, Interreg, zajedničke tehnološke inicijative kao što su Clean Sky I i II, SESAR, ERIC-ovi, Galileo, Copernicus, Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS), Okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru (SST) te javno-privatna partnerstva;

73. pozdravlja doprinos programa PEACE postizanju mira i stabilnosti u Sjevernoj Irskoj te poziva na očuvanje mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj i koristi od trenutačnog programa PEACE IV i Međunarodnog fonda za Irsku;

74. smatra iznimno važnim da EU i Ujedinjena Kraljevina istraže mogućnost suradnje između nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine i agencija EU-a, uključujući posebno Europsku agenciju za kemikalije, Europsku agenciju za sigurnost hrane, Europsku agenciju za okoliš, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti i Europsku agenciju za lijekove; naglašava da Ujedinjena Kraljevina neće imati ovlasti donošenja odluka kad je riječ o agencijama EU-a; u tom kontekstu potiče Komisiju da definira prirodu, opseg i granice te potencijalne suradnje;

75. smatra da je potrebno pojasniti buduću praktičnu suradnju između nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine i agencija EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

III. PARTNERSTVO U POGLEDU SIGURNOSTI I VANJSKIH POSLOVA

Vanjska politika, sigurnosni izazovi i obrana

76. smatra da je Ujedinjena Kraljevina, iako će biti isključena iz struktura EU-a za donošenje odluka, važan partner jer je potreba za zajedničkim pružanjem odgovora na izazove u pogledu vanjske, sigurnosne i obrambene politike ključna u neposrednom susjedstvu EU-a i na međunarodnoj sceni;

77. ističe da će novi odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine iziskivati intenzivnu suradnju u području vanjske i sigurnosne politike jer i EU i Ujedinjena Kraljevina dijele mnoge interese i iskustva te se zalažu za brojne iste vrijednosti; naglašava da je u interesu obiju strana da se zadrži ambiciozna suradnja koja doprinosi sigurnosti Europe i njezinih građana kao i globalnoj stabilnosti, zaštiti ljudskih prava i miru u skladu s ciljevima i načelima utvrđenima u članku 21. UEU-a;

78. napominje da, kad je riječ o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP), zajednička stajališta i djelovanja EU-a mogu donositi samo države članice EU-a; ističe, međutim, da to ne isključuje mehanizme savjetovanja kojima bi se Ujedinjenoj Kraljevini omogućilo da se uskladi sa stajalištima i zajedničkim djelovanjima EU-a u području vanjske politike, ponajprije u pogledu obrane globalnog poretka utemeljenog na pravilima, multilateralne suradnje i ljudskih prava posebno u okviru UN-a, NATO-a, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeća Europe; podržava savjetovanje i koordinaciju politike u pogledu sankcija s mogućnošću donošenja sankcija koje se međusobno nadopunjuju kada su ciljevi vanjske politike obiju strana usklađeni; ističe dodanu vrijednost bliske suradnje u području ZVSP-a s obzirom na važan položaj Ujedinjene Kraljevine kao aktera u području sigurnosti;

79. ističe da Ujedinjena Kraljevina mora provoditi restriktivne mjere EU-a koje su na snazi ili o kojima je odlučeno tijekom prijelaznog razdoblja, podržavati izjave i stajališta EU-a u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te na pojedinačnoj osnovi sudjelovati u vojnim operacijama i civilnim misijama EU-a koje su uspostavljene u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), a da pritom neće moći preuzeti vodeću ulogu na temelju okvirnog sporazuma o sudjelovanju, uz istovremeno poštovanje autonomije odlučivanja EU-a i relevantnih odluka i zakonodavstva EU-a, među ostalim i u pogledu javne nabave i prijenosa u području obrane; takva je suradnja uvjetovana punim poštovanjem međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava te temeljnih prava EU-a;

80. podsjeća na to da su djelotvorni međunarodni režimi kontrole oružja, razoružanja i neširenja oružja okosnica globalne i europske sigurnosti; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da pokrenu dosljednu i vjerodostojnu strategiju za multilateralne pregovore na globalnoj razini, kao i u pogledu regionalnih mjera za smirivanje napetosti i izgradnju povjerenja; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da se obveže da će i dalje poštovati Zajedničko stajalište 944/2008/ZVSP;

81. ističe da bi takva suradnja bila uzajamno osnažujuća jer bi se njome omogućilo zadržavanje stručnosti i kapaciteta Ujedinjene Kraljevine u misijama i operacijama u području ZSOP-a; snažno potiče Ujedinjenu Kraljevinu da doprinese civilnim i vojnim misijama i operacijama u području ZSOP-a; naglašava da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja i slijedom Političke izjave kojom se utvrđuje okvir za buduće odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, neće moći sudjelovati u planiranju misija i operacija EU-a i zapovijedanju njima te da njezin kapacitet i razina sudjelovanja u planiranju misija i operacija EU-a te u zapovijedanju njima/sudjelovanju u njima, kao i razmjena informacija i interakcija s EU-om moraju biti razmjerni doprinosu Ujedinjene Kraljevine određenoj misiji ili operaciji;

82. očekuje da će Ujedinjena Kraljevina nastaviti u potpunosti poštovati svoje obveze preuzete u okviru skupine E3 + 3 u vezi sa Zajedničkim sveobuhvatnim akcijskim planom (ZSAP) s Iranom, sadržanim u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2231, kao stupom međunarodnog režima neširenja oružja i temeljem za smirivanje napetosti na Bliskom istoku i u zaljevskim regijama;

83. naglašava da bi suradnja u području sigurnosne i obrambene politike trebala biti sastavni dio sveobuhvatnog sporazuma o partnerstvu kojim će se utvrditi budući odnosi; ističe da se takvim sporazumom ne bi dovodilo u pitanje autonomiju EU-a u pogledu donošenja odluka ili suverenitet Ujedinjene Kraljevine;

84. smatra da je u zajedničkom interesu Ujedinjene Kraljevine i EU-a da surađuju u razvoju obrambenih sposobnosti, među ostalim i u okviru Europske obrambene agencije, kao i u području borbe protiv hibridnih prijetnji, jačajući tako osnove europske obrambene tehnologije i industrije te potičući istinsku interoperabilnost i zajedničku djelotvornost europskih i savezničkih oružanih snaga;

85. napominje da svaka suradnja u navedenim područjima koja uključuje razmjenu povjerljivih podataka EU-a, što znači i obavještajnih podataka, mora biti uvjetovana sklapanjem sporazuma o sigurnosti informacija radi zaštite povjerljivih podataka EU-a; ističe da se mora poticati razmjena informacija i obavještajnih podataka te da se njome mora poštovati načelo reciprociteta; napominje da su za to potrebni poseban sporazum o klasificiranim podacima i daljnji razvoj autonomne evaluacije obavještajnih podataka; potiče razmjenu časnika za vezu i atašea kako bi se osigurala neometana razmjena informacija;

86. napominje da Ujedinjena Kraljevina od pokretanja stalne strukturirane suradnje (PESCO) nije sudjelovala ni u jednom od odabranih projekata; napominje da bi se, s ključnim ciljem interoperabilnosti među partnerima i u iznimnim slučajevima, trebala uzeti u obzir mogućnost njezina sudjelovanja na poziv Vijeća Europske unije u okviru PESCO-a:

87. podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina i dalje ključna članica NATO-a i da će moći nastaviti održavati vrlo vrijedna partnerstva koja je razvila s drugim europskim članicama NATO-a, kako bilateralno tako i u okviru suradnje EU-a i NATO-a;

88. napominje da bi Ujedinjena Kraljevina mogla sudjelovati u programima EU-a za potporu obrani i vanjskoj sigurnosti (kao što su Europski fond za obranu, program Galileo i programi kibersigurnosti) na temelju drugih sličnih aranžmana s trećim zemljama, podložno odgovarajućim pregovorima za svaki instrument i uz odgovarajuću ravnotežu između obveza i prava; naglašava mogućnost doprinošenja Ujedinjene Kraljevine instrumentima EU-a za vanjsko financiranje radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva;

89. naglašava stratešku dimenziju svemirskog sektora za Europu, smatra da ambiciozna svemirska politika može stvarno doprinijeti jačanju vanjskog djelovanja EU-a, što iziskuje naprednu tehnološku stručnost i podršku Ujedinjene Kraljevine i ostalih partnera te naglašava potrebu za napretkom u razvoju tehnologija s civilnim i vojnim primjenama kojima se može osigurati europska strateška autonomija;

Sigurnost, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

90. s obzirom na zemljopisnu blizinu i zajedničke prijetnje s kojima se suočavaju, smatra iznimno važnim da EU i Ujedinjena Kraljevina nastoje održati djelotvorne aranžmane za suradnju u području izvršavanja zakonodavstva koja je učinkovita i uzajamno korisna za sigurnost njihovih građana, vodeći računa o tome da je Ujedinjena Kraljevina treća zemlja izvan schengenskog područja i stoga ne može uživati ista prava i mogućnosti kao i država članica;

91. naglašava da Ujedinjena Kraljevina ne može imati izravan pristup podacima informacijskih sustava EU-a ili sudjelovati u upravljačkim strukturama agencija EU-a u području slobode, sigurnosti i pravde, dok bi svaka razmjena informacija, među ostalim i osobnih podataka, s Ujedinjenom Kraljevinom trebala podlijegati strogim uvjetima zaštite, revizije i nadzora, uključujući razinu zaštite osobnih podataka istovjetnu onoj koja je predviđena pravom EU-a;

92. smatra da Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja ne može imati pristup Schengenskom informacijskom sustavu (SIS); poziva Ujedinjenu Kraljevinu da odmah ispravi utvrđene ozbiljne nedostatke u pogledu svoje upotrebe SIS-a te poziva Vijeće i Komisiju da pomno prate taj proces kako bi se osiguralo da se svi nedostaci primjereno riješe bez daljnje odgode; smatra da bi se o aranžmanima za buduću suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području izvršavanja zakonodavstva trebalo raspravljati tek nakon što se ti nedostaci otklone; zahtijeva da ga se pomno obavještava o svim zbivanjima u tom pogledu;

93. sve recipročne mjere za pravodobnu, uspješnu i učinkovitu razmjenu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR), za pohranjivanje rezultata obrade tih podataka u odgovarajućim nacionalnim sustavima za obradu podataka iz PNR-a te za obradu DNK-a, otisaka prstiju i podataka iz registra vozila (Prüm), kao i operativna suradnja putem Europola i Eurojusta moraju se temeljiti na snažnim zaštitnim mjerama i uvjetima te u potpunosti biti u skladu s Mišljenjem 1/15 Suda Europske unije u kojem se navodi da se sporazumom o PNR-u između EU-a i Kanade krši Povelja;

94. očekuje da će Ujedinjena Kraljevina moći nastaviti uspostavljenu suradnju i razmjenu informacija s nacionalnim tijelima u području kibersigurnosti;

95. smatra da se izvršenje i priznavanje sudskih presuda u građanskim i trgovačkim stvarima mora osigurati bez nepotrebnih formalnosti;

96. ističe da je Ujedinjena Kraljevina važan dionik u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći i da bi bliska suradnja u tom području bila od velike uzajamne koristi; smatra da bi se Ujedinjenu Kraljevinu moglo pozvati da doprinosi instrumentima i mehanizmima EU-a poštujući pritom autonomiju EU-a; smatra da bi se predviđenim partnerstvom također trebao promicati održivi razvoj i iskorjenjivanje siromaštva te trajna potpora provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja i Europskog konsenzusa o razvoju;

IV. UPRAVLJANJE BUDUĆIM SPORAZUMOM

97. ističe da bi svaki budući sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje trebao sadržavati odredbe o uspostavi dosljednog i pouzdanog sustava upravljanja kao sveobuhvatnog okvira, koji će obuhvaćati zajednički stalni nadzor/upravljanje Sporazumom i mehanizme rješavanja sporova i provedbe u vezi s tumačenjem i primjenom odredbi Sporazuma; smatra da bi takav horizontalni mehanizam upravljanja trebao biti primjenjiv na buduće odnose s Ujedinjenom Kraljevinom u cjelini; u tom pogledu podsjeća na svoju rezoluciju od 15. siječnja 2020. i smatra da je potpuna provedba Sporazuma o povlačenju najvažniji prioritet; naglašava da će Europski parlament i dalje pojačano pratiti provedbu svih njegovih odredbi; ističe da će mehanizam za rješavanje sporova morati biti čvrst i da će se njime morati zajamčiti djelotvorni, brzo provedivi i odvraćajući pravni lijekovi;

98. insistira na apsolutnoj nužnosti da se tim sustavom upravljanja u potpunosti očuva autonomija EU-a u donošenju odluka i njegova pravnog poretka, uključujući ulogu Suda Europske unije kao jedinog tumača prava EU-a;

99. naglašava da bi dizajn aranžmana za upravljanje trebao biti razmjeran prirodi, opsegu i dubini budućih odnosa te bi se njime trebalo voditi računa o razini međusobne povezanosti, suradnje i blizine, osiguravajući pritom djelotvornu i učinkovitu primjenu cijelog budućeg sporazuma;

100. podržava ideju o uspostavi upravljačkog tijela nadležnog za nadgledanje primjene Sporazuma, rješavanje razlika u tumačenju i provedbi dogovorenih korektivnih mjera, kao što su odvraćajuće sektorske korektivne mjere i zaštitne mjere, i jamčenje potpune regulatorne autonomije EU-a, uključujući zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta i Vijeća; naglašava da bi predstavnici EU-a u tom upravljačkom tijelu trebali podlijegati odgovarajućim mehanizmima odgovornosti koji uključuju i ulogu Europskog parlamenta; podsjeća da se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održanoj 16. travnja 2019. predsjednik Komisije obvezao da će zajamčiti da Komisija, kad god se u tom upravljačkom tijelu mora donijeti odluka, blisko surađuje s Europskim parlamentom i u najvećoj mogućoj mjeri uzme u obzir stajališta Parlamenta te da neće biti moguće donositi odluke o Brexitu, a da se pritom u potpunosti ne uzme u obzir stajalište Europskog parlamenta;

101. također ustraje u tome da bi se Sporazumom trebalo predvidjeti osnivanje zajedničkog parlamentarnog tijela EU-a i Ujedinjene Kraljevine zaduženog za praćenje provedbe budućeg sporazuma;

102. smatra da bi se, kad je riječ o odredbama koje se temelje na konceptima iz prava EU-a, u sklopu sustava upravljanja moralo predvidjeti upućivanje predmeta Sudu Europske unije; ponavlja da se, kad je riječ o primjeni i tumačenju odredaba Sporazuma koje se ne odnose na pravo Unije, alternativno rješavanje sporova može predvidjeti samo ako se njime pružaju jamstva neovisnosti i nepristranosti istovjetna onima Suda Europske unije;

°

° °

103. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Ujedinjene Kraljevine.

 

[1]  SL C 298, 23.8.2018., str. 24.

[2]  SL C 346, 27.9.2018., str. 2.

[3]  SL C 369, 11.10.2018., str. 32.

[4]  SL C 162, 10.5.2019., str. 40.

[5]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0016.

[6]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0006.

[7]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0018.

[8]  SL L 29, 31.1.2020., str. 7.

[9]  SL C 34, 31.1.2020., str. 1.

[10] Predmet C-362/14, Maximillian Schrems protiv Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650

[11] Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

[12] Predmet C-362/14, Maximillian Schrems protiv Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650, Mišljenje 1/15 PNR Kanada; ECLI:EU:C:2017:592, predmeti C 293/12 i C 594/12, Digital Rights Ireland i dr., EU:C:2014:238, Tele2 i Watson:  predmeti C-203/15 – Tele2 Sverige i C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970

[13] Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 11. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti