Förfarande : 2020/2557(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0098/2020

Ingivna texter :

B9-0098/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0033

<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0098/2020</NoDocSe>
PDF 222kWORD 66k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om det föreslagna mandatet för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland</Titre>

<DocRef>(2020/2557(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David McAllister, UKCG-samordnare

</Depute><Depute>Manfred Weber</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Ska Keller</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Martin Schirdewan</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

<Depute>Antonio Tajani</Depute>

<Commission>Ordförande för utskottsordförandekonferensen</Commission>

<Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>Ordförande för utskottet för internationell handel</Commission>

<Depute>Nathalie Loiseau</Depute>

<Commission>Ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar</Commission>

<Depute>Christophe Hansen</Depute>

<Commission>INTA-föredragande, UKCG-medlem</Commission>

<Depute>Pedro Silva Pereira</Depute>

<Commission>Företrädare för S&D-gruppen i UKCG</Commission>

<Depute>Morten Petersen</Depute>

<Commission>Företrädare för Renew i UKCG</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

B9-0098/2020

Europaparlamentets resolution om det föreslagna mandatet för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(2020/2557(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution /fattar detta beslut

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan),

 med beaktande av sina resolutioner av den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen[1], av den 3 oktober 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungarike[2], av den 13 december 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket[3], av den 14 mars 2018 om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket[4], av den 18 september 2019 om läget i fråga om Förenade kungarikets utträde ur EU[5] och av den 15 januari 2020 om genomförande och övervakning om bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i avtalet om utträde[6],

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 29 januari 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen[7],

 med beaktande av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet)[8] och den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, som åtföljer utträdesavtalet (nedan kallad den politiska förklaringen)[9],

 med beaktande av skrivelserna från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för internationell handel, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, fiskeriutskottet, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för konstitutionella frågor och underutskottet för säkerhet och försvar,

 med beaktande av rekommendationen till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, som utser kommissionen till unionens förhandlare, och bilagan till denna som innehåller direktiven för förhandlingarna om ett nytt partnerskap (COM(2020)0035) (nedan kallade förhandlingsdirektiven),

 med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förenade kungariket upphörde att vara en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) vid midnatt den 31 januari 2020 (centraleuropeisk tid).

B. Den politiska förklaringen fastställer parametrarna för ett ambitiöst, brett, djupt och flexibelt partnerskap inom handel och ekonomiskt samarbete med ett omfattande och balanserat frihandelsavtal som kärna, liksom brottsbekämpning och straffrätt, utrikespolitik, säkerhet och försvar samt mer omfattande samarbetsområden, och anger att där EU och Förenade kungariket anser att det ligger i deras ömsesidiga intresse under förhandlingarna, kan de framtida förbindelserna även omfatta samarbetsområden som inte beskrivs i den politiska förklaringen.

C. De framtida förbindelserna bör grundas på en avvägning mellan rättigheter och skyldigheter och respektera den inre marknadens och tullunionens integritet och de ”fyra friheternas” odelbarhet. Ett tredjeland som inte följer samma skyldigheter som en medlemsstat kan inte ha samma rättigheter och åtnjuta samma förmåner som en medlemsstat.

D. Den politiska förklaringen anger att det framtida ekonomiska partnerskapet kommer att vila på bestämmelser som säkerställer lika villkor för en öppen och rättvis konkurrens.

E. EU och Förenade kungariket kommer att förbli nära grannar och fortsätta att ha många gemensamma intressen.

F. Sådana nära förbindelser i form av ett övergripande partnerskapsavtal mellan EU och Förenade kungariket skulle kunna vara en lämplig ram för de framtida förbindelserna, för att skydda och främja dessa gemensamma intressen, bland annat nya handelsförbindelser.

G. Avtalet om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket bör erbjuda en flexibel ram som möjliggör olika grader av samarbete mellan en mängd olika politikområden, som baseras på en gemensam styrningsstruktur med lämpliga tvistlösningsbestämmelser.

H. Detta samarbete kommer att kräva att båda parter upprätthåller höga standarder och sina internationella åtaganden inom ett antal politikområden.

I. Protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet utgör en rättslig ram som bevarar långfredagsavtalet i alla dess delar och det nordirländska folkets rättigheter, skyddar den inre marknadens integritet och ekonomin på hela ön och därmed undviker en hård gräns så länge som samtyckesmekanismen föreskriver detta. Förenade kungarikets skyldighet att säkerställa tillämpningen av långfredagsavtalet till alla dess delar gäller under alla omständigheter.

J. Det är lämpligt att EU-institutionerna och medlemsstaterna, tillsammans med offentliga och privata institutioner, inleder arbetet för att förbereda sig för alla eventualiteter som kan uppkomma till följd av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket.

K. Det är av största vikt att EU-institutionerna och medlemsstaterna fortsätter att vara eniga för att försvara EU:s och EU-medborgarnas intressen under de kommande förhandlingsstegen, men också att säkerställa att dessa förhandlingar blir framgångsrika och slutförs i tid.

1. Europaparlamentet understryker sin beslutsamhet att etablera så nära förbindelser som möjligt med Förenade kungariket. Parlamentet noterar dock att dessa förbindelser måste skilja sig från de som Förenade kungariket hade som EU-medlemsstat, och kommer att behöva följa principerna nedan.

2. Europaparlamentet påminner om att alla associeringsavtal som ingås enligt artikel 217 i EUF-fördraget mellan EU och Förenade kungariket (nedan kallat avtalet) till fullo måste följa följande principer:

i) Ett tredjeland kan inte ha samma rättigheter och förmåner som en EU-medlemsstat, eller en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

ii) Den inre marknadens fullständiga integritet samt att den fungerar på ett korrekt sätt, tullunionen och de fyra friheternas odelbarhet ska skyddas, och i synnerhet graden av samarbete inom den ekonomiska pelaren, bör står i proportion till människornas fria rörlighet.

iii) Autonomin i EU:s beslutsfattande ska bevaras.

iv) Det slås vakt om EU:s rättsordning och Europeiska domstolens roll i detta sammanhang.

v) Det finns en fortsatt respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, såsom dessa definieras särskilt i Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och protokollen till denna, den europeiska sociala stadgan, Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen och FN:s och Europarådets andra internationella fördrag om mänskliga rättigheter, samt respekt för rättsstatsprincipen.

vi) Lika villkor, som säkerställer likvärdiga normer i fråga om socialpolitik, arbetspolitik, miljöpolitik, konkurrenspolitik och politiken för statligt stöd, även genom en robust och heltäckande ram för konkurrens och kontroll av statligt stöd.

vii) Försiktighetsprincipen, principen att miljöskador företrädesvis ska avhjälpas vid källan och principen om att ”förorenaren betalar”.

viii) Det slås vakt om EU:s avtal med tredjeländer och internationella organisationer, också EES-avtalet, och det upprätthålls en övergripande balans för dessa förbindelser.

ix) Det slås vakt om EU:s finansiella stabilitet samt om att dess reglerings- och tillsynssystem och motsvarande normer efterlevs och tillämpas.

x) Det råder en korrekt avvägning mellan rättigheter och skyldigheter, och vid behov säkerställs proportionerliga ekonomiska bidrag.

3. Europaparlamentet upprepar att avtalet bör utgöra en lämplig ram för de framtida förbindelserna, som baseras på tre huvudsakliga pelare: ekonomiskt partnerskap, partnerskap i utrikes frågor, särskilda sektorsvisa frågor och tematiskt samarbete. Parlamentet betonar att avtalet också bör säkra en samstämmig ram för styrning, som bör inkludera en robust tvistlösningsmekanism, för att därigenom undvika de många bilaterala avtal och brister som kännetecknar EU:s förbindelser med Schweiz. Parlamentet påminner om att avtalet måste följa artikel 3.5 i EU-fördraget.

4. Europaparlamentet noterar att, mot bakgrund av de gemensamma värderingar som EU och Förenade kungariket delar, Förenade kungarikets 47 år långa medlemskap i EU och dess status som permanent medlem i FN:s säkerhetsråd liksom dess medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato), kommer Förenade kungariket att fortsätta att vara en viktig partner för EU i alla ovannämnda pelare och det ligger i båda parters ömsesidiga intresse att etablera ett partnerskap som säkerställer fortsatt samarbete.

5. Europaparlamentet påminner om att detta avtal endast kan ingås med fullt deltagande och samtycke från parlamentet. Parlamentet framhåller att det måste informeras omedelbart och uttömmande i alla steg av förfarandet i enlighet med artiklarna 207, 217 och 218 i EUF-fördraget, med relevant rättspraxis och fastställd bästa praxis, och att dess ståndpunkter vederbörligen bör beaktas i alla steg för att säkerställa att Europaparlamentet och dess behöriga utskott har all information som krävs för att utöva demokratisk granskning och besluta om avtalet. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att till fullo beakta parlamentets ståndpunkt när de fastställer förhandlingsdirektiven, och att offentliggöra dem.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhandla på ett öppet sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta sammanhang säkerställa offentliga samråd och ständig dialog med arbetsmarknadens parter, det civila samhället och de nationella parlamenten.

7. Europaparlamentet anser att EU i förhandlingarna med Förenade kungariket måste göra sitt yttersta för att skydda EU:s intressen och säkerställa att EU:s inflytande alltid bevaras och EU står enigt, vilket var fallet under förhandlingarna om villkoren för Förenade kungarikets utträde ur EU. Parlamentet framhåller att enigheten måste upprätthållas i förhandlingarna om ett framtida partnerskap och påminner därför om att det är viktigt att kommissionen är EU:s enda förhandlare under förhandlingarna, och att medlemsstaterna därför inte får föra bilaterala förhandlingar.

8. Europaparlamentet kräver att förhandlingarna inleds så snart som möjligt om alla punkter som ingår i utkastet till förhandlingsdirektiv. Parlamentet anser dock att förhandlingarnas omfattning och ambitionsnivå nödvändigtvis är beroende av den snäva tidsram som Förenade kungariket har valt, som inte avspeglar komplexiteten i förhandlingarna och ökar risken för en situation där allt blir hängande i luften inom vissa områden där beredskapsåtgärderna eller det internationella ramverket kanske inte utgör en tillräckligt stark rättslig ram för att förhindra allvarliga störningar.

9. Europaparlamentet är bekymrat över Förenade kungarikets premiärministers tolkning av bestämmelserna om gränskontroller på Irländska sjön i protokollet om Irland och Nordirland i avtalet om utträde. Parlamentet anser att förtroende är ett grundläggande inslag i alla förhandlingar, och anser att Förenade kungarikets premiärminister omedelbart på ett tillfredsställande sätt måste klargöra hur Förenade kungariket avser att genomföra protokollet om Irland och Nordirland.

10. Europaparlamentet stöder förhandlingsdirektiven, där det anges att Gibraltar inte kommer att omfattas av det territoriella tillämpningsområdet för de avtal som ska ingås mellan EU och Förenade kungariket, och att eventuella separata avtal kräver förhandsgodkännande från Spaniens sida.

I. EKONOMISKT PARTNERSKAP

Handel och lika konkurrensvillkor

11. Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungariket har valt att inrätta sitt framtida ekonomiska och handelsmässiga partnerskap med EU på grundval av ett frihandelsavtal. Parlamentet framhåller att det visserligen är positivt inställt till att EU på ett konstruktivt sätt förhandlar fram ett välavvägt, ambitiöst och omfattande frihandelsavtal med Förenade kungariket, men att ett frihandelsavtal till sin natur aldrig kommer att motsvara ”friktionsfri” handel.

12. Europaparlamentet upprepar att det för att bevara integriteten för EU, dess inre marknad och tullunionen samt de fyra friheternas odelbarhet, är mycket viktigt att säkerställa att kvotnivån och det tullfria tillträdet till världens största gemensamma marknad fullständigt motsvarar konvergensen i lagstiftningen och de åtaganden som har ingåtts när det gäller att skapa lika villkor för öppen och rättvis konkurrens för en dynamisk anpassning. Parlamentet understryker att detta kräver en kombination av materiella regler och åtgärder, inbegripet klausuler om bevarande av skyddsnivån, och mekanismer för att säkerställa att genomförandet, verkställandet och tvistlösningen är ändamålsenliga.

13. Europaparlamentet framhåller att ett eventuellt frihandelsavtal bör sikta på marknadstillträde och underlättande av handel som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar situationen före Förenade kungarikets utträde ur EU, samtidigt som frihandelsavtalet även måste fortsätta att bidra till att skapa anständiga arbetstillfällen och öka EU:s exportmöjligheter, främja hållbar utveckling, upprätthålla EU:s normer och respektera demokratiska förfaranden. Parlamentet understryker att lika villkor bör säkerställas och EU:s normer skyddas för att undvika en ”kapplöpning mot botten”, i syfte att uppnå dynamisk anpassning, och att det är viktigt att säkerställa att Förenade kungariket inte vinner orättvisa konkurrensfördelar genom att underskrida skyddsnivåerna och förhindra regelarbitrage från marknadsaktörernas sida.

14. Europaparlamentet framhåller att för att verkligen främja EU:s intressen bör följande mål inbegripas i förhandlingsdirektiven:

i) Lika villkor säkerställs genom robusta åtaganden och genomförbara bestämmelser om konkurrens och statligt stöd, relevanta skattefrågor (inklusive bekämpning av skatteflykt och skatteundandragande samt penningtvätt), fullständig respekt för sociala normer och arbetsnormer (inklusive likvärdiga skyddsnivåer och skyddsåtgärder mot social dumpning), miljöskydd och klimatnormer, främjande av FN:s mål för hållbar utveckling, en hög skyddsnivå för konsumenter och hållbar utveckling. Bestämmelserna bör säkerställa att normerna inte sänks, samtidigt som båda parter har rätt att göra ändringar i åtaganden över tid för att fastställa högre normer eller inbegripa ytterligare områden. Åtagandena och bestämmelserna bör därför vara verkställbara genom fristående interimistiska åtgärder, en stabil mekanism för tvistlösning och kompensation, för att åstadkomma dynamisk anpassning.

ii) Ömsesidiga arrangemang för ömsesidigt förmånligt marknadstillträde för varor, tjänster, offentlig upphandling och erkännande av yrkeskvalifikationer. I tillämpliga fall ska förhandlingar om utländska direktinvesteringar genomföras i full överensstämmelse med Världshandelsorganisationens (WTO) regler.

iii) Ett åtagande från båda parter om att fortsätta att arbeta tillsammans i internationella forum för en stark och regelbaserad fri och rättvis handel i syfte att uppnå multilateralism.

iv) Kommissionen bör sträva efter en så omfattande varuhandel som möjligt, samtidigt som den bör utvärdera eventuella kvoter och tullar för de känsligaste sektorerna samt behovet av skyddsklausuler för att skydda integriteten hos EU:s inre marknad. Parlamentet upprepar dessutom att när det exempelvis gäller livsmedels- och jordbruksprodukter är tillträdet till den inre marknaden beroende av strikt efterlevnad av EU:s lagstiftning och normer, särskilt på områdena livsmedelssäkerhet, genetiskt modifierade organismer (GMO), bekämpningsmedel, geografiska beteckningar, djurskydd, märkning och spårbarhet, sanitära och fytosanitära normer samt människors, djurs och växters hälsa.

v) Ursprungsreglerna bör avspegla EU:s senaste frihandelsavtal och baseras på EU-producenternas intressen. I avtalet bör den ram för kommersiella förbindelser som finns mellan EU och tredjeländer behållas och eventuell snålskjuts bör undvikas genom att man säkerställer konsekvens med hjälp av ett anpassat tariff- och kvotsystem samt ursprungsregler för produkter gentemot tredjeländer.

vi) Åtaganden om antidumpnings- och utjämningsåtgärder kan vid behov gå längre än WTO:s regler på detta område.

vii) Åtaganden om tjänster bör göras i syfte att uppnå en liberaliseringsnivå i handeln med tjänster som går långt utöver parternas WTO-åtaganden och bygga på EU:s senaste frihandelsavtal, samtidigt som den höga kvaliteten på EU:s offentliga tjänster bevaras i enlighet med EUF-fördraget, särskilt protokoll 26 om tjänster av allmänt intresse. Audiovisuella tjänster bör dessutom undantas från liberaliseringsbestämmelserna. Parlamentet upprepar att ett frihandelsavtal med marknadstillträde för tjänster är begränsat och alltid omfattas av uteslutningar, förbehåll och undantag. Alla leveranssätt för tjänster bör omfattas, inbegripet åtaganden om fysiska personers rörlighet över gränserna (leveranssätt 4) och bestämmelser som är kopplade till EU-reglerna samt respekt för lika behandling av arbetstagare och erkännande av yrkeskvalifikationer. Arrangemangen bör omfatta bestämmelser om marknadstillträde och nationell behandling enligt värdstatens regler för att säkerställa att EU:s tjänsteleverantörer behandlas på ett icke-diskriminerande sätt, även när det gäller etablering. De nya arrangemangen bör tillåta tillfällig inresa och vistelse för fysiska personer för affärsverksamhet i syfte att tillhandahålla tjänster.

viii) Det bör finnas möjligheter för tillträde till marknader för offentlig upphandling utöver WTO:s åtaganden när det gäller avtal om offentlig upphandling, som garanterar marknadstillträde för företag från EU i strategiska sektorer och en grad av öppenhet som motsvarar EU:s marknader för offentlig upphandling.

ix) Kraftfulla och verkställbara åtgärder som omfattar erkännande och skydd av immateriella rättigheter, inbegripet geografiska beteckningar, såsom upphovsrätt och närstående rättigheter och varumärken, baserat på EU:s nuvarande och framtida rättsliga ram.

x) Avtalet bör bekräfta skyddet av befintliga geografiska beteckningar enligt avtalet om utträde och inrätta en mekanism för skydd av framtida geografiska beteckningar som säkerställer samma skyddsnivå som i avtalet om utträde.

xi) Ett ambitiöst kapitel om handel och jämställdhet mellan kvinnor och män bör inbegripas. Följderna för jämställdheten i och med Förenade kungarikets utträde ur EU bör beaktas, bland annat genom att man säkerställer lika villkor för EU:s åtgärder för skydd av och stärkande av kvinnors roll i ekonomin, exempelvis i form av åtgärder för att bekämpa löneskillnader mellan könen.

xii) Ett övergripande kapitel om mikroföretags och små och medelstora företags behov med avseende på underlättande av marknadstillträde, inklusive, men inte begränsat till, kompatibilitet för tekniska standarder och rationaliserade tullförfaranden i syfte att upprätthålla och skapa konkreta affärsmöjligheter och främja dessa företags internationalisering.

xiii) För att ett handelsavtal ska vara heltäckande måste det innehålla bestämmelser för att säkerställa en fortsatt anpassning av Förenade kungarikets regelverk till EU:s regelverk i framtiden. För att underlätta handeln bör övergripande metoder för ett enhetligt regelverk och icke-tariffära hinder förhandlas fram, med tanke på regleringssamarbetets frivilliga karaktär och rätten att reglera i allmänna intressen, samtidigt som oberoendet på regleringsområdet och de parlamentariska rättigheterna upprätthålls. Parlamentet påminner om att bestämmelserna om regleringssamarbete i handelsavtal inte fullständigt kan motsvara samma friktionsfria handel som ett medlemskap i den inre marknaden ger.

xiv) För att säkerställa finansiell och rättslig stabilitet och garantera fullständig respekt för EU: regelsystem och normer och deras tillämpning är undantag och begränsningar av försiktighetsskäl i det gränsöverskridande tillhandahållandet av finansiella tjänster ett återkommande inslag i EU:s handelsavtal och bör även ingå i detta avtal.

xv) Ambitiösa bestämmelser som gör det möjligt att utveckla den digitala handeln och åtgärda omotiverade hinder för handeln genom elektroniska medel samt säkerställa en öppen, säker och tillförlitlig onlinemiljö för företag och konsumenter och reglera gränsöverskridande dataflöden, inbegripet principer såsom rättvis konkurrens och ambitiösa regler för gränsöverskridande dataöverföring, i enlighet med och utan att det påverkar EU:s nuvarande och framtida regler om dataskydd och integritet.

xvi) Frihandelsavtalet skulle leda till tullkontroller så snart varor förs in på den inre marknaden, vilket skulle påverka de globala leveranskedjorna och tillverkningsprocesserna. Det är nödvändigt att stärka tullmyndigheterna, både vad gäller personal och teknisk utrustning, så att de klarar av sina ytterligare arbetsuppgifter. De operativa förfarandena för det framtida avtalet måste syfta till att upprätthålla reglerna för unionens inre marknad för varor och tullunionen. Det är därför av yttersta vikt att se till att varorna överensstämmer med reglerna för den inre marknaden.

xvii) Anpassning av regelverket för marknadskontroll av produkter och robusta produktnormer bör vara en grundläggande och oersättlig del av ett eventuellt framtida avtal med Förenade kungariket, i syfte att säkerställa lika villkor för EU:s företag och en hög skyddsnivå för EU:s konsumenter.

xviii) Integriteten för tullunionen och dess regler och förfaranden måste upprätthållas. Ett snabbt och ändamålsenligt arbetsarrangemang mellan EU och Förenade kungariket på detta område bör inrättas.

15. Europaparlamentet framhåller att hela frihandelsavtalet bör omfattas av bestämmelser om dialog med det civila samhället, berörda aktörers deltagande och samråd från båda parters sida. Parlamentet begär att en EU-intern rådgivande grupp inrättas för att övervaka avtalets genomförande.

16. Europaparlamentet upprepar att avtalet bör säkra en enhetlig styrningsram, som bör omfatta en robust mekanism för tvistlösning samt styrningsstrukturer. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att EU-domstolen är behörig att tolka frågor rörande EU-rätten för att säkerställa att sådana tolkningar är enhetliga.

Lika villkor

17. Europaparlamentet påminner om att Förenade kungariket bör fortsätta att respektera och genomföra normerna enligt dess internationella åtaganden för en dynamisk anpassning av lagstiftning och politik, på ett sätt som både avspeglar bredden och djupet i de framtida förbindelserna.

18. Europaparlamentet påminner om att det är beslutet att förhindra alla former av ”dumpning” inom ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket, och erinrar i detta sammanhang om att anpassning av miljöfrågor, arbetsrättsliga frågor, sociala frågor, relevanta skattefrågor samt politik för statligt stöd är lösningen för att förhindra detta.

19. Europaparlamentet konstaterar att bredden och djupet i överenskommelsen om lika villkor kommer att vara avgörande vid fastställandet av de övergripande framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet påminner om att Förenade kungarikets fortsatta anslutning till EU:s sociala modell kommer att spela en viktig roll i detta sammanhang. Parlamentet påminner om behovet av att införa skyddsåtgärder för att säkerställa att stränga normer och lika villkor upprätthålls på området för sociala normer och arbetsnormer, åtminstone till de nuvarande höga nivåer som de befintliga normerna ger.

20. Europaparlamentet understryker att en fördjupad förbindelse kommer att kräva en robust och heltäckande ram för konkurrens och kontroll av statligt stöd som förhindrar otillbörliga snedvridningar av handeln och konkurrensen i syfte att säkerställa att Förenade kungariket inte ägnar sig åt orättvisa och konkurrenshämmande beteenden som leder till att EU:s ekonomiska aktörer diskrimineras.

21. Europaparlamentet är starkt övertygat om att Förenade kungariket bör följa de framväxande normerna inom lagstiftningen om beskattning och penningtvätt i EU:s regelverk, inbegripet skattetransparens, utbyte av information i skattefrågor och åtgärder för att undvika skatteundandragande, och att Förenade kungariket bör hantera situationen för sina respektive utomeuropeiska territorier, suveräna basområden och kronbesittningar samt deras bristande efterlevnad av EU:s kriterier för god förvaltning och transparenskrav.

22. Europaparlamentet upprepar att det är nödvändigt att bibehålla stränga normer och lika villkor på områdena läkemedelsprodukter, medicintekniska produkter, livsmedelssäkerhet och märkning samt veterinära, fytosanitära och miljörelaterade politiska åtgärder och normer.

23. Europaparlamentet konstaterar att likt hela avtalet kommer bestämmelserna om lika villkor att kräva gedigna förvaltningsstrukturer som omfattar lämplig förvaltning, tillsyn, tvistlösning och genomförandemekanismer med påföljder och interimistiska åtgärder när så är nödvändigt och med ett krav för båda parter att inleda eller, i förekommande fall, bibehålla oberoende institutioner med förmåga att effektivt övervaka och verkställa genomförandet. Parlamentet understryker att tillgång till rättslig prövning och en lämplig mekanism för klagomål måste garanteras för medborgare och icke-statliga organisationer när det gäller efterlevnad av arbets- och miljönormer.

II. SPECIFIKA SEKTORSFRÅGOR OCH TEMATISKT SAMARBETE

Fiskeri

24. Europaparlamentet framhåller dessutom att frågorna om fritt tillträde till vatten och hamnar inte kan skiljas från frågan om fri handel och tillträde för Förenade kungarikets fiskeriprodukter till EU:s marknad, och att förhandlingarna med Förenade kungariket om fiskerifrågor inte får brytas ut, utan måste vara direkt kopplade till förhandlingarna om det övergripande ekonomiska partnerskapet, särskilt när det gäller handel.

25. Europaparlamentet påminner om och stöder kraftfullt de fiskeribestämmelser som ska överenskommas senast den 1 juli 2020 och anser att Förenade kungarikets framtida fiskerisystem inte bör bli svagare än den gemensamma fiskeripolitikens nuvarande regler och skyldigheter.

26. Europaparlamentet understryker att Förenade kungarikets utträde ur EU inte undantar Förenade kungariket från dess ansvar att samarbeta i egenskap av kuststat för en gemensam och hållbar förvaltning av gemensamma fiskbestånd i enlighet med dess internationella skyldigheter.

27. Europaparlamentet påminner om att den grundläggande principen om fritt och rättvist tillträde för fiskare från EU till alla medlemsstaters vatten enligt den gemensamma fiskeripolitiken samt EU:s inre marknad och dess princip om fri rörlighet för varor (inklusive fiskeriprodukter) under årtionden har bidragit till rättigheter och fördelar för kustsamhällen, näringsidkare och konsumenter.

28. Europaparlamentet understryker vikten av att upprätta ett omfattande partnerskap mellan EU och Förenade Kungariket som gynnar båda parter och som på ett icke särskiljbart sätt samt som en prioritering före övergångsperiodens utgång inbegriper ett avtal om fiskeri och fiskerirelaterade frågor i enlighet med de ömsesidiga skyldigheter som finns i internationell rätt.

29. Europaparlamentet insisterar på att avtalet bör bygga på de principer som fastställts i den gemensamma fiskeripolitiken för lämpligt nyttjande och bevarande av marina levande tillgångar samt ge socioekonomiska fördelar för fiskare, aktörer inom fiskerisektorn och konsumenter.

30. Europaparlamentet yrkar på att avtalet särskilt ska säkerställa fortsatt ömsesidigt tillträde till vatten och upprätthålla befintliga stabila kvotandelar mellan EU och Förenade kungariket för gemensamt nyttjade bestånd. Parlamentet framhåller i detta sammanhang vikten av att upprätthålla gemensamt överenskomna fiskeriförvaltningsprinciper och -åtgärder i enlighet med vad som fastställts för den gemensamma fiskeripolitiken.

31. Europaparlamentet insisterar på att det krävs lämpliga samrådsmekanismer och en gemensam vetenskapligt baserad strategi, tillsammans med garantier för att Förenade kungariket fortsätter att bidra till datainsamling och vetenskaplig beståndsbedömning. Parlamentet uppmanar båda parter att fortsätta samarbeta inom fiskerikontroll och bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU).

Dataskydd

32. Europaparlamentet påminner om att kommissionen, för att kunna förklara Förenade kungarikets ramverk för dataskydd som adekvat, enligt rättspraxis från Europeiska unionens domstol[10] måste visa att Förenade kungariket har en skyddsnivå som är ”väsentligen likvärdig” med den som föreskrivs i EU:s rättsliga ram, inbegripet vad gäller vidarebefordran till tredjeländer. Parlamentet påminner om att Förenade kungarikets dataskyddslag föreskriver ett allmänt och brett undantag från dataskyddsprinciper och registrerade personers rättigheter för behandling av personuppgifter för immigrationsändamål. Parlamentet är bekymrat över att icke-brittiska medborgare inte skyddas på samma sätt som brittiska medborgare när deras personuppgifter behandlas enligt detta undantag. Parlamentet anser att undantaget skulle strida mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679[11]. Parlamentet anser även att Förenade kungarikets rättsliga ram för lagring av elektroniska telekommunikationsuppgifter inte uppfyller villkoren i EU:s relevanta regelverk såsom det tolkats av Europeiska unionens domstol, och således inte heller uppfyller kraven på en adekvat skyddsnivå.

33. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet måste riktas mot den rättsliga ramen i Förenade kungariket på området för nationell säkerhet eller brottsbekämpande myndigheters behandling av personuppgifter. Parlamentet påminner om att massövervakningsprogram eventuellt inte är adekvata enligt EU:s lagstiftning och uppmuntrar eftertryckligen till att rättspraxis från Europeiska unionens domstol på området, exempelvis Schrems-målet, och Europadomstolens rättspraxis ska iakttas.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma Förenade kungarikets rättsliga ram för dataskydd och säkerställa att Förenade kungariket har löst de problem som identifieras i denna resolution innan den bedömer Förenade kungarikets dataskyddslagstiftning som adekvat i enlighet med EU:s lagstiftning såsom den tolkats av Europeiska unionens domstol[12], och att vända sig till Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen för att få rådgivning, samt ge dem all relevant information och lämpliga tidsramar för att fullgöra sina roller.

Klimatförändringarna och miljön

35. Europaparlamentet anser att de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket inte bara bör bygga på ekonomiska faktorer, utan även på en stor miljöambition som vilar på samarbete inom relevanta internationella fora, i syfte att ta itu med gränsöverskridande och globala utmaningar.

36. Europaparlamentet anser att EU och Förenade kungariket bör säkerställa att den miljöskyddsnivå som föreskrivs i lagstiftning, bestämmelser och praxis inte är lägre än den nivå som anges för de gemensamma normer som tillämpas inom EU och Förenade kungarikets i slutet av övergångsperioden vad gäller tillgång till miljöinformation, offentligt deltagande och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar, industriutsläpp, luftutsläpp och luftkvalitetsmål och gränsvärden, bevarande av natur och biologisk mångfald, avfallshantering, skydd och bevarande av vattenmiljö, skydd och bevarande av havsmiljö, förebyggande, minskning och undanröjande av risker för människors hälsa eller miljön till följd av produktion, användning, utsläpp och bortskaffande av kemiska ämnen och växtskyddsmedel, samt klimatförändringar och försiktighetsprincipen.

37. Europaparlamentet efterlyser garantier i förhandlingarna för att Förenade kungariket åtar sig att genomföra de normer, inbegripet mål, och andra bestämmelser som man kommit överens om på EU-nivå under övergångsperioden.

38. Europaparlamentet yrkar på att samarbetet för att bekämpa klimatförändringarna ska göras till en absolut prioritering i förhandlingarna, mot bakgrund av att det är ytterst viktigt att vi når framgångar på området med början i en framgångsrik 26:e konferens för parterna (COP 26) i FN:s ramkonvention om klimatförändringar i Glasgow. Parlamentet anser att det bästa alternativet vore en fullständig harmonisering av Förenade kungariket och EU på detta område. Parlamentet uttrycker i detta sammanhang sitt starka stöd till att Förenade kungariket fullt ut anpassar sig till EU:s nuvarande och framtida klimatpolitiska ram samt åtagandena inom ramen för Parisavtalet, och begär att det tak för EU:s utsläpp som inrättats genom EU:s utsläppshandelssystem samt förordningen om ansvarsfördelning, inbegripet markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, ska tillämpas i sin helhet.

39. Europaparlamentet uppmanar Förenade kungariket att ha ett system för koldioxidprissättning som följer de gemensamma normer och mål som finns i slutet av övergångsperioden och yrkar på att man i förhandlingarna ska undersöka möjligheten att koppla Förenade kungarikets framtida nationella utsläppshandelssystem avseende växthusgaser till EU:s utsläppshandelssystem, under förutsättning att integriteten för EU:s utsläppshandelssystem respekteras fullt ut.

40. Europaparlamentet understryker att alla förbindelser mellan Förenade kungariket och Europeiska investeringsbanken (EIB) bland annat bör omfattas av Förenade kungarikets anpassning till EU:s förbättrade klimat- och miljömål, Förenade kungarikets efterlevnad av den förordning som inrättar ett ramverk för att underlätta hållbara investeringar och EIB:s ambitiösa nya klimatstrategi och energiutlåningspolitik.

41. Europaparlamentet betonar att det skulle innebära en risk för minskad biologisk mångfald i EU om det fastställdes ett lägre skydd i Förenade kungariket, eftersom många arter (fåglar, fladdermöss, fjärilar och valar) migrerar mellan EU och Förenade kungariket, och många icke-migrerande arter har ett regelbundet genflöde mellan EU och Förenade kungariket.

42. Europaparlamentet betonar vikten av att Förenade kungariket fortsätter att följa kemikaliesäkerhetslagstiftningen (Reach[13]) och säkerställer samarbete med Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Energi

43. Europaparlamentet yrkar på att avtalet ska säkerställa icke-diskriminerande tillgång till nätverk för marknadsaktörer, effektiv uppdelning av nätverksoperatörer, garantier för lika villkor och upprätthållande av skyddsnivån, inbegripet effektiv koldioxidprissättning, statligt stöd och miljöskydd.

44. Europaparlamentet yrkar på att det ska inrättas mekanismer som så långt det är möjligt säkerställer försörjningstrygghet och effektiv handel över sammanlänkningar inom olika tidsramar;

45. Europaparlamentet förväntar sig att Förenade kungariket ska iaktta höga normer för kärnsäkerhet, säkerhet och strålskydd. Parlamentet förväntar sig att avtalet tar upp Förenade kungarikets förbindelser med Euratom och Iter-projektet samt följderna av ett utträde på tillgångar och skulder, för att möjliggöra samarbete och informationsutbyte mellan Euratom, Förenade kungariket och dess nationella myndigheter. Parlamentet yrkar på att avtalet ska innehålla ett åtagande om att möjliggöra lika villkor vad kärnsäkerhetsnormer, som ska gälla i slutet av övergångsperioden och som säkerställer att internationella konventioner, bland annat Århus- och Esbokonventionerna, samt fördragen iakttas fullt ut.

Folkhälsa och livsmedelssäkerhet

46. Europaparlamentet understryker vikten för EU:s och Förenade kungarikets konsumenter att Förenade kungariket upprätthåller höga normer för livsmedelssäkerhet och livsmedelsmärkning. Parlamentet påminner om att livsmedel som importeras till EU från ett tredjeland måste uppfylla EU:s höga livsmedelssäkerhetsnormer, bland annat i fråga om användning av GMO. Parlamentet noterar att båda parter gynnas av att Förenade kungariket fortsätter att delta i systemet för snabb varning för livsmedel och foder. Parlamentet påminner om att gedigna stickprov och kontroller måste äga rum mellan EU och Förenade kungariket, mot bakgrund av Förenade kungarikets status som tredjeland.

47. Europaparlamentet betonar vikten av att Förenade kungariket upprätthåller likvärdiga djurhälsonormer för förebyggande av överföring av zoonotiska sjukdomar mellan djur och människor, särskilt i fråga om migrerande arter, för att gynna både djurs och människors hälsa. Parlamentet anser att det är nödvändigt att behålla passförfarandet vid förflyttning av djur, både för hus- och jordbruksdjur, mellan EU och Förenade kungariket, på grundval av befintliga och framtida EU-normer.

48. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa en adekvat tillgång till läkemedel, medicintekniska produkter och andra hälso- och sjukvårdsprodukter. Parlamentet uppmanar därför EU och Förenade kungariket att se till att det vidtas åtgärder för att begränsa både underskott och potentiella allvarliga följder för folkhälsan. Parlamentet önskar i synnerhet riktade åtgärder för att säkerställa kontinuerlig och snabb tillgång till säkra läkemedel och medicintekniska produkter för patienter, inklusive en säker och jämn försörjning av radioisotoper.

49. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck till att samarbetet ska fortsätta inom hälso- och sjukvårdsfrågor samt frågor som rör folkhälsan. Parlamentet understryker att i egenskap av ett tredjeland kommer Förenade kungariket inte att kunna delta i godkännandeförfarandet för medicintekniska produkter i EU.

Medborgerliga rättigheter och personers rörlighet

50. Europaparlamentet yrkar på att förhandlingsparterna ska sträva efter att de medborgerliga rättigheterna inom ramen för avtalet för utträde fortsätter att garanteras full ut för både EU:s och Förenade kungarikets medborgare och deras familjer. Parlamentet betonar att alla framtida arrangemang för rörlighet bör bygga på icke-diskriminering mellan EU:s medlemsstater samt fullständig ömsesidighet. Parlamentet anser mer generellt att en ytterligare konkretisering av medborgerliga rättigheter, bland dem också fri rörlighet för brittiska medborgare inom EU utgående från principen om ömsesidighet, måste fortsätta att bilda hörnstenen i och en oskiljaktig del av ett framtida internationellt avtal mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet anser även att det är viktigt att EU-medlemsstaterna tydliggör den ram som kommer att tillämpas för var och en av dem gentemot medborgare av Förenade kungariket som vill få uppehållstillstånd, och att sådana åtgärder är användarvänliga och transparenta för att underlätta processen, samt kostnadsfria, och att kommissionen och Europaparlamentet övervakar relevant utveckling.

51. Europaparlamentet efterlyser ett inrättande av lämpliga samordningsformer för social trygghet, bland annat pensionsrättigheter, mot bakgrund av personers fria rörlighet. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de detaljerade bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i avtalet om utträde, som skyddar rättigheter som härrör från perioder av betalda socialförsäkringsavgifter.

52. Europaparlamentet uppmanar med kraft den brittiska regeringen att anta en ny sysselsättningslag före övergångsperiodens utgång för att undvika eventuella luckor som kan innebära att arbetstagarnas rättigheter varken skyddas av befintlig EU-lagstiftning eller av den brittiska sysselsättningslagen.

53. Europaparlamentet insisterar i detta hänseende på ett fullständigt och korrekt genomförande av EU-lagstiftningen med dess tidsfrister för genomförande under övergångsperioden, exempelvis översynen av direktivet om utstationering av arbetstagare, direktivet om balans mellan arbete och privatliv samt direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor.

54. Europaparlamentet yrkar på att den särskilda situationen för ön Irland ska beaktas till fullo och på att den olösta problematiken för medborgarna på Nordirland ska få sin lösning. Parlamentet uppmanar med kraft Förenade kungarikets myndigheter dels att se till att medborgare i Nordirland inte får sina rättigheter inskränkta, dels att fullständigt efterleva långfredagsavtalet i alla dess delar.

55. Europaparlamentet förespråkar att Förenade kungariket ska fortsätta tillämpa roamingförordningen för att gynna såväl EU:s som Förenade kungarikets medborgare, och i synnerhet underlätta för gränsöverskridande rörlighet för människor på ön Irland.

56. Europaparlamentet noterar Förenade kungarikets avsikt att ansluta sig till Haagkonventionen från 2007 och efterlyser ett lämpligt samarbete och en sann ambition i civil- och familjerättsliga frågor, framför allt vad gäller barns återflyttning och rättigheter. Parlamentet påminner om att det framtida avtalet om utträde även bör beakta vissa medborgarkategorier som i dag omfattas av EU-lagstiftningen i domstolens tolkning av den, såsom brittiska medborgare som återvänder till Förenade kungariket tillsammans med familjemedlemmar som inte är från EU, personer med funktionsnedsättning, anhörigvårdare, tredjelandsmedborgare som är bosatta i Förenade kungariket och har starka band till medlemsstaterna, av typ EU-födda tredjelandsmedborgare, erkända flyktingar och statslösa personer;

57. Europaparlamentet anser att arrangemang för rörlighet måste bygga på icke-diskriminering och fullständig ömsesidighet. Parlamentet påminner om att när förhandlingsmandatet väl har antagits kan medlemsstaterna inte förhandla om bilaterala avtal.

58. Europaparlamentet beklagar här Förenade kungarikets tillkännagivande om att principen om fri rörlighet för personer mellan EU och Förenade kungariket inte längre kommer att gälla. Parlamentet anser att alla överenskommelser om framtida förbindelser mellan EU och Förenade kungariket bör innehålla ambitiösa bestämmelser för att säkerställa fortsatta rättigheter för både EU:s och Förenade kungarikets medborgare och deras familjemedlemmar, särskilt vad gäller rörlighet för personer och arbetstagare. Parlamentet erinrar om att rättigheterna till fri rörlighet också har en direkt anknytning till de tre andra friheterna som är oupplösligt förbundna med den inre marknaden, och är särskilt viktiga för tjänster och yrkeskvalifikationer.

59. Europaparlamentet anser att avtalet bör föreskriva viseringsfria resor för kortvariga besök, inklusive kortvariga arbetsrelaterade resor, baserat på fullständig ömsesidighet och icke-diskriminering, och fastställa villkor för inresa och vistelse för forsknings-, studie- och utbildningsändamål samt för ungdomsutbyten.

60. Europaparlamentet betonar beträffande det framtida samarbetet inom asyl- och migrationspolitiken mellan Förenade kungariket och EU27 att detta åtminstone bör innehålla arrangemang som stärker säkra och lagliga sätt att få till tillgång till internationellt skydd, inbegripet genom familjeåterförening. Parlamentet uppmuntrar till antagande av en plan för familjeåterförening, mot bakgrund av att familjeåterföreningar fortfarande är viktiga för asylsökande som är bosatta i Förenade kungariket och har familjer inom EU:s gränser, som bör träda i kraft efter övergångsperioden, för att undvika eventuella luckor med humanitär inverkan och skydda rätten till familjeliv för asylsökande i enlighet med artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Likvärdighet i finansiella tjänster

61. Europaparlamentet påminner om att företag som är etablerade i Förenade kungariket kommer att förlora sina passrättigheter.

62. Europaparlamentet anser att marknadstillträde bör bygga på beslut om likvärdighet, under förutsättning att EU är övertygat om att Förenade kungarikets reglerings- och tillsynssystem samt motsvarande normer är och fortsätter att vara fullständigt likvärdiga med EU:s, och återspeglar de bestämmelser som man kommit överens om för att säkerställa lika villkor. Parlamentet anser att när likvärdighetsstatus väl har beviljats Förenade kungariket måste en effektiv mekanism införas för att garantera att likvärdigheten upprätthålls, och påminner om att EU ensidigt när som helst kan återkalla denna likvärdighetsstatus.

63. Europaparlamentet anser att varje framtida ram bör skydda den finansiella stabiliteten i EU och respektera dess reglerings- och tillsynssystem samt motsvarande normer och tillämpningen av dessa, samtidigt som EU:s oberoende i lagstiftnings- och beslutsprocessen upprätthålls.

Transporter

64. Europaparlamentet uppmanar förhandlarna att säkerställa fortsatt konnektivitet mellan Förenade kungariket och EU, med utgångspunkt i kraven på ömsesidighet för ömsesidig tillgång till transportmarknaderna och med beaktande av skillnaderna i storlek mellan de två marknaderna.

65. Europaparlamentet erinrar i detta hänseende om att Internationella transportforumets multilaterala kvotsystem för närvarande inte klarar av att till fullo tillgodose behoven av godstransporter på väg mellan EU och Förenade kungariket och att lämpliga åtgärder bör vidtas för att undvika fara för den allmänna ordningen och motverka att leverantörer av tjänster i form av godstransporter på väg eller busstrafik får problem med störningar i trafikströmmen.

66. Europaparlamentet framhåller att det måste säkerställas att förhandlingarna även omfattar ett ambitiöst, balanserat och övergripande flygtrafikavtal med höga standarder, i synnerhet i fråga om lufttrafikrättigheter, flygsäkerhet och säkerheten på flygplatser. Parlamentet anser att dessa frågor vederbörligen bör tas itu med, och erinrar i detta hänseende om att framtida flygförbindelser mellan Förenade kungariket och EU inte får innebära att Förenade kungariket i rättsligt eller faktiskt avseende deltar på den inre flygmarknaden.

67. Europaparlamentet anser att det bör säkerställas att Irland och övriga EU-medlemsstater har tillträde till varandra, bland annat genom transiträtter för vägtransporter mellan Irland och övriga EU-medlemsstater.

68. Europaparlamentet betonar att de framtida förbindelserna mellan Förenade kungariket och EU verkligen måste säkerställa lika villkor inom alla transportsektorer med särskilt fokus på statligt stöd, miljöskydd, passagerarrättigheter, kommersiell flexibilitet och sociala aspekter, däribland körtider och dygnsvila.

69. Europaparlamentet framhåller att fortsatt finansiering av gemensamt överenskomna infrastrukturprojekt måste säkerställas, i synnerhet vad gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och det gemensamma europeiska luftrummet, liksom av gemensamma teknikinitiativ såsom Clean Sky I och II och Sesar. Parlamentet anser det vara av yttersta vikt att Förenade kungariket uppfyller sina finansiella åtaganden och skyldigheter fullt ut, även om dessa åtaganden och skyldigheter sträcker sig längre än den tid som landet är medlem i EU.

Program och organ

70. Europaparlamentet betonar att reglerna för Förenade kungarikets deltagande i EU-organ och EU-program kommer att vara desamma som för tredjeländer utanför EES. Parlamentet uppmuntrar Förenade kungariket att delta i EU-program och att då respektera alla relevanta regler och mekanismer samt villkoren för deltagande.

71. Europaparlamentet understryker att Förenade kungarikets deltagande i EU-program aldrig bör leda till nettoöverföringar från EU:s budget till Förenade kungariket. Parlamentet anser dessutom att närhelst Förenade kungariket i framtiden deltar i EU-program måste även en rättvis balans säkerställas vad gäller de bidrag och den nytta som följer av tredjelandets deltagande i EU:s program, och deltagandet bör inte ge tredjelandet någon som helst bestämmanderätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att det finns tillräckliga bindande bestämmelser och garantier för skyddet av unionens ekonomiska intressen och den sunda ekonomiska förvaltningen för de program där Förenade kungariket kan komma att delta, inbegripet kontroller och revisioner, att utredningar görs i händelse av bedrägerier samt att rätten till tillgång för kommissionens avdelningar, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten respekteras liksom Europaparlamentets rätt till kontroll.

72. Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att Förenade kungariket deltar i program som är gränsöverskridande eller avser kultur, utveckling, utbildning och forskning, såsom Erasmus+, Kreativa Europa, Horisont, Europeiska forskningsrådet, Life-programmet, TEN-T, FSE, det gemensamma europeiska luftrummet, Interreg, gemensamma teknikinitiativ såsom Clean Sky I och II, Sesar, konsortierna för europeisk forskningsinfrastruktur, Galileo, Copernicus, Egnos samt ramen till stöd för rymdövervakning och spårning, och i offentliga-privata partnerskap.

73. Europaparlamentet gläder sig åt att Peace-programmet bidragit till att skapa fred och stabilitet i Nordirland och kräver att varken fredsprocessen i Nordirland eller nyttan av dagens Peace IV-program och Internationella fonden för Irland påverkas.

74. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att EU och Förenade kungariket utforskar möjligheterna till samarbete mellan Förenade kungarikets myndigheter och EU:s organ, i synnerhet Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Europeiska miljöbyrån, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar samt Europeiska läkemedelsmyndigheten. Parlamentet understryker att Förenade kungariket inte kommer att ha någon bestämmanderätt över EU-organen. Parlamentet uppmanar mot denna bakgrund med kraft kommissionen att fastställa detta eventuella samarbetes särdrag, omfattning och begränsningar.

75. Europaparlamentet anser att det måste förtydligas hur det framtida samarbetet mellan Förenade kungarikets myndigheter och EU-organen ska se ut i praktiken inom området rättsliga och inrikes frågor.

III. PARTNERSKAP INOM OMRÅDET SÄKERHET OCH UTRIKES FRÅGOR

Utrikespolitik, säkerhetsutmaningar och försvar

76. Europaparlamentet anser att Förenade kungariket är en viktig partner trots att det kommer att uteslutas från EU:s beslutsfattande strukturer, eftersom det finns ett mycket stort behov av att gemensamt ta itu med utmaningar inom området utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU:s direkta grannskap och i internationella sammanhang.

77. Europaparlamentet understryker att de nya förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket kommer att kräva ett intensivt samarbete inom utrikes- och försvarspolitiken eftersom parterna delar många intressen och erfarenheter och i mångt och mycket står för samma värderingar. Parlamentet betonar att det definitivt ligger i bådas intresse att ett ambitiöst samarbete upprätthålls som skyddar Europa och de europeiska medborgarnas säkerhet och bidrar till global stabilitet, skyddet av mänskliga rättigheter samt fred i enlighet med de mål och principer som fastställs i artikel 21 i EU-fördraget.

78. Europaparlamentet konstaterar att när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) är det endast EU-medlemsstater som kan anta EU:s gemensamma ståndpunkter och insatser. Parlamentet framhåller att detta dock inte utesluter samrådsmekanismer som gör det möjligt för Förenade kungariket att anta i princip samma utrikespolitiska ståndpunkter och gemensamma åtgärder som EU, i synnerhet vad gäller försvar av den regelbaserade världsordningen, multilaterala samarbeten och mänskliga rättigheter vid framför allt FN, Nato, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Europarådet. Parlamentet stöder samråd och samordning kring sanktionspolitiken med möjligheten att anta sanktioner som är ömsesidigt förstärkande när parterna har i princip samma utrikespolitiska mål. Parlamentet framhåller mervärdet i ett nära samarbete inom Gusp med tanke på Förenade kungarikets betydande ställning som aktör på säkerhetsområdet.

79. Europaparlamentet framhåller att Förenade kungariket måste genomföra de restriktiva åtgärder som inrättats eller som EU fattat beslut om under övergångsperioden, stödja EU:s uttalanden och ståndpunkter i tredjeländer och internationella organisationer samt på fall-till-fall-basis delta i EU:s militära insatser och civila uppdrag som inrättats inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) men att Förenade kungariket då emellertid inte kommer att inneha några ledande ställningar enligt ett nytt ramavtal för deltagande och måste respektera EU:s självständighet i beslutsfattandet och relevanta EU-beslut och EU-lagar, däribland de som rör upphandlingar och överföringar inom försvarsområdet. Parlamentet framhåller att villkoret för ett sådant samarbete är full överensstämmelse med internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt samt EU:s grundläggande rättigheter.

80. Europaparlamentet påminner om att verkningsfulla internationella vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-spridningsordningar utgör en hörnsten för den globala och europeiska säkerheten. Parlamentet uppmanar EU och Förenade kungariket att sjösätta en enhetlig och trovärdig strategi för multilaterala förhandlingar på global nivå och om regional nedtrappning och förtroendeskapande åtgärder. Parlamentet uppmanar Förenade kungariket att åta sig att fortsätta vara bundet av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

81. Europaparlamentet framhåller att ett sådant samarbete skulle vara ömsesidigt förstärkande eftersom det gör att Förenade kungarikets sakkunskap och resurser kan bibehållas i uppdrag och insatser inom ramen för GSFP. Parlamentet uppmuntrar eftertryckligen Förenade kungariket att bidra till civila och militära GSFP-uppdrag och GSFP-insatser. Parlamentet framhåller att Förenade kungariket, som tredjestat och i enlighet med den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket, inte kommer att kunna delta i planeringen eller ledningen av EU:s uppdrag och insatser och att dess möjlighet till och grad av deltagande i planeringen eller ledningen/deltagandet i EU:s uppdrag och insatser och informationsutbyte och samverkan med EU kommer att stå i proportion till landets bidrag till varje insats eller uppdrag.

82. Europaparlamentet förväntar sig att Förenade kungariket även fortsättningsvis fullt ut håller fast vid de åtaganden som det har gjort i formatet E3/EU + 3 avseende den gemensamma övergripande handlingsplanen med Iran, som ingår i säkerhetsrådets resolution 2231 och är en pelare i det internationella icke-spridningssystemet och en grund för nedtrappningen av spänningar i Mellanöstern och Gulfregionen.

83. Europaparlamentet framhåller att samarbete på det säkerhets- och försvarspolitiska området bör utgöra en integrerad del av det övergripande partnerskapsavtal som är tänkt att styra de framtida förbindelserna. Parlamentet framhåller att ett sådant avtal inte skulle påverka unionens beslutsautonomi eller Förenade kungarikets suveränitet.

84. Europaparlamentet anser att det ligger i såväl Förenade kungarikets som EU:s intresse att samarbeta kring utvecklingen av försvarsresurser, bland annat genom Europeiska försvarsbyrån, och att samarbeta mot hybridhot för att på så vis stärka det europeiska försvarets tekniska och industriella grund och främja de europeiska och allierade väpnade styrkornas driftskompatibilitet i praktiken och gemensamma effektivitet.

85. Europaparlamentet konstaterar att det samarbete på dessa områden som handlar om utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter, bland annat underrättelseinformation, är beroende av ett informationssäkerhetsavtal för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. Parlamentet betonar att utbytet av information och underrättelser måste uppmuntras och respektera principen om ömsesidighet. Parlamentet noterar att detta kräver ett särskilt avtal om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och en vidareutveckling av den självständiga utvärderingen av underrättelseuppgifter. Parlamentet uppmuntrar till ett utbyte av sambandsmän och attachéer för att säkerställa att informationsutbytet går smidigt.

86. Europaparlamentet konstaterar att sedan det permanent strukturerade samarbetet (Pesco) inleddes har Förenade kungariket inte deltagit i något av de utvalda projekten. Parlamentet noterar att dess deltagande, med det centrala målet om driftskompatibilitet mellan partnerna, bör undantagsvis uppmanas av Europeiska unionens råd i konstellationen för det permanenta strukturerade samarbetet.

87. Europaparlamentet erinrar om att Förenade kungariket fortsatt är en av Natos viktigaste medlemmar och att de mycket värdefulla partnerskap som landet har utvecklat, såväl bilateralt med andra europeiska Nato-medlemmar som genom samarbete mellan EU och Nato, kommer att kunna fortleva.

88. Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungariket skulle kunna delta i EU-program till stöd för försvaret och den yttre säkerheten (såsom Europeiska försvarsfonden, Galileo och cybersäkerhetsprogram) på grundval av andra liknande arrangemang för tredjeländer, under förutsättning att förhandlingar görs för varje instrument och utifrån en väl avvägd balans mellan skyldigheter och rättigheter. Parlamentet framhåller att Förenade kungariket kommer att ha möjlighet att bidra till EU:s externa finansieringsinstrument för uppnåendet av gemensamma mål.

89. Europaparlamentet framhåller att rymdsektorn är en strategisk dimension för Europa och anser att en ambitiös rymdpolitik verkligen kan bidra till att förbättra EU:s yttre åtgärder, som kräver avancerad teknisk expertis och stöd från Förenade kungariket och andra partner, och betonar behovet av framsteg inom utvecklingen av teknik som har såväl civila som militära användningsområden och som gör det möjligt att säkerställa Europas strategiska självständighet.

Säkerhet, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete

90. Europaparlamentet anser att det med tanke på den geografiska närheten mellan EU och Förenade kungariket, och på att hoten mot dem är desamma, är väldigt viktigt att båda strävar efter att behålla sådana effektiva samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning som på ett effektivt och ömsesidigt sätt bidrar till deras medborgares säkerhet. Hänsyn måste tas till att Förenade kungariket är ett tredjeland som inte är med i Schengen, och det kan därför inte åtnjuta samma rättigheter och möjligheter som en medlemsstat.

91. Europaparlamentet framhåller att Förenade kungariket inte kan få direkt tillgång till uppgifter från EU:s informationssystem eller delta i EU-organens styrande strukturer inom området frihet, säkerhet och rättvisa och att all delning av information med Förenade kungariket, inbegripet personuppgifter, bör omfattas av stränga skyddsåtgärder och gransknings- och tillsynsvillkor, med likvärdig nivå på skyddet av personuppgifter som den som föreskrivs i unionsrätten.

92. Europaparlamentet anser att Förenade kungariket inte kan få tillgång till Schengens informationssystem (SIS) som tredjeland. Parlamentet uppmanar Förenade kungariket att genast åtgärda de allvarliga brister som konstaterats vad gäller dess användning av SIS och uppmanar rådet och kommissionen att övervaka processen väldigt noga för att säkerställa att alla brister vederbörligen åtgärdas utan dröjsmål. Parlamentet anser att arrangemangen för det framtida samarbetet mellan EU och Förenade kungariket inom området brottsbekämpning bör inte diskuteras förrän bristerna har åtgärdats. Parlamentet kräver att det hålls välunderrättat om all utveckling i detta hänseende.

93. Europaparlamentet framhåller att alla ömsesidiga arrangemang för punktliga, effektiva och ändamålsenliga utbyten av passageraruppgifter, för resultaten av behandlingen av sådana uppgifter som ska lagras i respektive nationellt system för behandling av passageraruppgifter samt för behandlingen av DNA, fingeravtryck och uppgifter ur fordonsregister (Prüm), liksom operativa samarbeten genom Europol och Eurojust, måste ske på grundval av strikta skyddsåtgärder och villkor och stå i full överensstämmelse med yttrande 1/15 från Europeiska unionens domstol, där den förklarade att avtalet mellan EU och Kanada om passageraruppgifter bröt mot stadgan.

94. Europaparlamentet förväntar sig att Förenade kungariket ska kunna fortsätta det etablerade samarbetet och informationsutbytet med nationella myndigheter inom området cybersäkerhet.

95. Europaparlamentet anser att verkställandet och erkännandet av domar på privaträttens område måste säkerställas utan onödiga formaliteter.

96. Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungariket är en viktig aktör på området för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och att ett nära samarbete på dessa områden skulle gynna båda parter i hög grad. Parlamentet föreslår att Förenade kungariket skulle kunna bjudas in att bidra till EU:s instrument och mekanismer, med full respekt för EU:s självständighet. Parlamentet anser att det planerade partnerskapet även bör främja hållbar utveckling, utrotningen av fattigdom och fortsatt stöd för genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling och det europeiska samförståndet om utveckling.

IV. STYRNING AV DET FRAMTIDA AVTALET

97. Europaparlamentet påpekar att framtida avtal mellan EU och Förenade kungariket, med Förenade kungariket som ett tredjeland, bör omfatta inrättandet av ett enhetligt och solitt styrningssystem som en övergripande ram, som inbegriper gemensam kontinuerlig övervakning/förvaltning av avtalet samt tvistlösnings- och tillsynsmekanismer vad gäller tolkningen och tillämpningen av avtalets bestämmelser. Parlamentet anser att en sådan övergripande styrningsmekanism bör tillämpas på alla framtida förbindelser med Förenade kungariket. Parlamentet erinrar i detta hänseende om sin resolution av den 15 januari 2020 och anser att det fullständiga genomförandet av avtalet om utträde är en överordnad tvingande prioritet. Parlamentet betonar i detta hänseende också att det även fortsättningsvis kommer att vaka över genomförandet av alla bestämmelser. Parlamentet framhåller att konfliktlösningsmekanismen måste vara stadig och att en sådan mekanism måste kunna säkerställa att effektiva och avskräckande åtgärder snabbt kan vidtas.

98. Europaparlamentet insisterar på att det är absolut nödvändigt att detta styrningssystem fullt ut garanterar självständighet för EU:s beslutsfattande och rättsordning, inklusive EU-domstolens roll som den enda tolkningsinstansen för unionsrätt.

99. Europaparlamentet betonar att utformningen av styrformerna bör stå i proportion till de framtida förbindelsernas särdrag, omfattning och djup och ta hänsyn till graden av sammankoppling, samarbete och närhet, och samtidigt säkerställa att hela det framtida avtalet tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

100. Europaparlamentet uppskattar tanken om att inrätta en styrelse med ansvar för att övervaka genomförandet av avtalet, ta itu med skillnaderna i tolkning och genomföra överenskomna korrigerande åtgärder, såsom avskräckande sektorsvisa korrigerande åtgärder och skyddsåtgärder, och till fullo säkerställa EU:s oberoende på regleringsområdet, inbegripet parlamentets och rådets lagstiftningsbefogenheter. Parlamentet understryker att EU:s företrädare i denna styrelse bör bli föremål för lämpliga mekanismer för ansvarsskyldighet som involverar parlamentet. Parlamentet erinrar om det åtagande som kommissionens ordförande gjorde vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 16 april 2019 om att se till att kommissionen gör Europaparlamentet i hög grad delaktigt närhelst ett beslut måste fattas i den styrelsen och då fästa yttersta vikt vid parlamentets åsikter, och att inga beslut rörande brexit fattas utan att full hänsyn tas till Europaparlamentets ståndpunkt.

101. Europaparlamentet insisterar även på att avtalet bör föreskriva inrättandet av en gemensam parlamentarisk församling mellan EU och Förenade kungariket med uppgift att övervaka genomförandet av det framtida avtalet.

102. Europaparlamentet anser att när det gäller bestämmelser som grundar sig på unionens rättsuppfattning måste styrformerna föreskriva hänskjutande till Europeiska unionens domstol. Parlamentet upprepar att vid tillämpningen och tolkningen av andra bestämmelser i avtalet än de som rör unionsrätten får alternativa tvistlösningsmekanismer bara övervägas om de erbjuder garantier om oberoende och opartiskhet som är likvärdiga med domstolens.

°

° °

103. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Förenade kungarikets regering och parlament.

 

[1] EUT C 298, 23.8.2018, s. 24.

[2] EUT C 346, 27.9.2018, s. 2.

[3] EUT C 369, 11.10.2018, s. 32.

[4] EUT C 162, 10.5.2019, s. 40.

[5] Antagna texter, P9_TA(2019)0016.

[6] Antagna texter, P9_TA(2020)0006.

[7] Antagna texter, P9_TA(2020)0018.

[8] EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.

[9] EUT C 34, 31.1.2020, s. 1.

[10] Mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.

[11] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

[12] Mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, yttrande 1/15 om PNR-avtalet med Kanada, ECLI:EU:C:2017:592, målen C 293/12 och C 594/12, Digital Rights Ireland Ltd, EU:C:2014:238, Tele2 och Watson, målen C-203/15, Tele2 Sverige, och C-698/15, Watson, ECLI:EU:C:2016:970.

[13] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Senaste uppdatering: 11 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy