Päätöslauselmaesitys - B9-0122/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0122/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistamisesta

2.3.2020 - (2020/2549(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B9‑0008/2020 johdosta
työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Cristian‑Silviu Buşoi
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta


Menettely : 2020/2549(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0122/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0122/2020
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0122/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistamisesta

(2020/2549(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17. huhtikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013[1],

 ottaa huomioon Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013[2],

 ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2019 hyväksytyn parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1316/2013 tarkistamiseen[3] sekä kehotuksensa mahdollistaa Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevan asetuksen (EU) N:o 347/2013 tarkistaminen Euroopan unionin nykyisten ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti,

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta 5. lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2016/1841[4],

 ottaa huomioon 4. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 23)[5],

 ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” (COM(2018)0773),

 ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 24)[6],

 ottaa huomioon ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin,

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 25)[7],

 ottaa huomioon 12. joulukuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin tavoite unionin muuttamisesta ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä,

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja ympäristöhätätilasta[8],

 ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

 ottaa huomioon Euroopan investointipankin energia-alan lainanantokriteerit,

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta[9],

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 172 artiklan,

 ottaa huomioon kysymyksen komissiolle Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistamisesta (O-000012/2020 – B9-0008/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

A. ottaa huomioon, että Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetussa asetuksessa (EU) N:o 347/2013 (TEN-E-asetus) vahvistetaan säännöt TEN-E-verkkojen oikea-aikaiselle kehittämiselle ja yhteentoimivuudelle, jotta voidaan saavuttaa unionin energiapolitiikan tavoitteet;

B. ottaa huomioon, että TEN-E-asetuksessa määritellään Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien ensisijaiset käytävät ja aihealueet ja annetaan suuntaviivoja yhteistä etua koskevien hankkeiden valintaa varten; ottaa huomioon, että TEN-E-asetuksessa vahvistetaan, että yhteistä etua koskevat hankkeet voivat saada rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -välineestä ja että ne hyötyvät yksinkertaistetuista lupamenettelyistä sekä erityisestä sääntelykohtelusta, joka tarjoaa pääsyn rajat ylittäviin kustannusten jakomekanismeihin ja kannustimiin, sekä suuremmasta avoimuudesta;

C. ottaa huomioon, että ensimmäinen yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo, joka hyväksyttiin vuonna 2013 komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 1391/2013, sisälsi 248 yhteistä etua koskevaa hanketta, toinen komission delegoidulla asetuksella (EU) 2016/89 hyväksytty luettelo sisälsi 195 yhteistä etua koskevaa hanketta ja kolmas komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/540 hyväksytty luettelo sisälsi 173 yhteistä etua koskevaa hanketta; ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 31. lokakuuta 2019 neljännen yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelon, joka sisältää 151 yhteistä etua koskevaa hanketta;

D. ottaa huomioon, että kuten 17. huhtikuuta 2019 hyväksytystä parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta Verkkojen Eurooppa -välinettä vuosiksi 2021–2027 koskevaan asetusehdotukseen käy ilmi, lainsäätäjät ovat alustavasti sopineet, että komission olisi arvioitava TEN-E-asetuksen vaikuttavuutta ja politiikan johdonmukaisuutta muun muassa vuoteen 2030 ulottuvien unionin energia- ja ilmastotavoitteiden, hiilestä irtautumista koskevan EU:n pitkän aikavälin sitoumuksen ja energiatehokkuus etusijalle -periaatteen valossa; katsoo, että tämä arviointi olisi toimitettava parlamentille ja neuvostolle 31. joulukuuta 2020 mennessä;

E. ottaa huomioon, että TEN-E-asetus hyväksyttiin ennen Pariisin sopimusta, jossa vahvistetaan sitoumus, että ”pidetään keskilämpötilan nousu selvästi alle 2 celsiusasteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja jatketaan pyrkimyksiä rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna”;

F. ottaa huomioon, että useat tapahtumat ovat muuttaneet merkittävästi unionin energiapoliittista ympäristöä sen jälkeen, kun TEN-E-asetus hyväksyttiin vuonna 2013;

G. ottaa huomioon, että energialla on keskeinen rooli siirryttäessä kasvihuonekaasujen nollanettopäästötalouteen ja että toimet energiajärjestelmän hiilestä irtautumisen jatkamiseksi ovat siksi tarpeen, jotta unioni voi saavuttaa nollapäästöt viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja samalla edistää siirtymistä muilla aloilla ja selviytyä lisääntyneestä sähkön kysynnästä;

H. ottaa huomioon, että saavuttaakseen ilmasto- ja energiatavoitteensa ja edistääkseen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua unioni tarvitsee ajantasaista ja suorituskykyistä energiainfrastruktuuria, joka on tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava ja kustannustehokas ja joka voi taata energian toimitusvarmuuden, mukaan lukien reittien, lähteiden ja toimittajien monipuolistaminen;

I. ottaa huomioon, että TEN-E-asetuksessa määritellään Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien painopisteet, jotka on pantava täytäntöön unionin energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja yksilöidään yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka ovat tarpeen näiden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

J. katsoo, että ensisijaisten käytävien, painopistealueiden ja tukikelpoisuuskriteerien olisi seurattava energiajärjestelmän kehitystä ja oltava aina unionin poliittisten painopisteiden mukaisia erityisesti hiilestä irtautumista koskevien pitkän aikavälin kehityskulkujen yhteydessä;

K. katsoo, että asianmukaiset infrastruktuurin käyttöönotto- ja energiatehokkuustoimet olisi pantava täytäntöön täydentävästi, jotta voidaan auttaa saavuttamaan unionin tavoitteet ja päämäärät mahdollisimman kustannustehokkaasti;

L. ottaa huomioon, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 14. tammikuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa[10] parlamentti kehottaa tarkistamaan Euroopan laajuista energiaverkkoa (TEN-E) koskevia suuntaviivoja ennen kuin vahvistetaan seuraava yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo;

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa esitettyyn ilmoitukseen, jonka mukaan TEN-E-suuntaviivoja tarkistetaan vuonna 2020;

2. kehottaa komissiota esittämään viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä TEN-E-suuntaviivojen tarkistamista koskevan ehdotuksen, jossa otetaan huomioon erityisesti unionin vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteet, unionin pitkän aikavälin hiilestä irtautumista koskeva sitoumus ja energiatehokkuus etusijalle -periaate;

3. kehottaa komissiota tarjoamaan vuoden 2020 loppuun saakka siirtymäkauden ohjausta, joka koskee Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävien varojen käyttöä ja hankkeiden valintaa viidenteen yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon, jotta sekä varojen käyttö että valinnat ovat Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten mukaisia;

4. katsoo, että TEN-E-suuntaviivoissa vahvistettujen yhteistä etua koskevien hankkeiden aseman myöntämisperusteiden on vastattava unionin ilmasto- ja energiatavoitteita, mukaan lukien Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2019 antamissa päätelmissä esitetty vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite, sekä energiaunionin kaikkia viittä ulottuvuutta, mukaan lukien kohtuuhintaisuuden tavoite;

°

° °

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

 

Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö