<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0128/2020</NoDocSe>
PDF 112kWORD 41k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le bearta práinneacha chun tacú le críocha agus gnóthais atá buailte ag an gcoróinvíreas</Titre>


<Depute>Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0128/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le bearta práinneacha chun tacú le críocha agus gnóthais atá buailte ag an gcoróinvíreas

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur gá mórphlean a chur chun cinn chun borradh a chur faoin infheistíocht phoiblí sna Ballstáit is mó atá buailte ag an gcónavirus, lena n-áirítear trí mhaoiniú ón mBanc Eorpach Infheistíochta;

B. de bhrí gur cheart caiteachas infheistíochta agus caiteachas éigeandála a dheighilt ó ríomh chóimheas an easnaimh le OTI faoin gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis;

C. de bhrí gur gá an rogha a thabhairt do na Ballstáit cuid de na cistí Eorpacha do thréimhse 2014-2020 nár caitheadh go fóill a leithdháileadh ar éigeandáil an choróinvíris gan cómhaoiniú náisiúnta a bheith ag teastáil;

D. de bhrí nach mór don Choimisiún comhordú a dhéanamh chun nósanna imeachta comhchoiteanna agus neamh-idirdhealaitheacha a ghlacadh maidir le heitiltí a chosc agus maidir le fógraí díspreagtha a eisiúint i leith na mBallstát agus na réigiún atá buailte ag an gcoróinvíreas;

E. de bhrí go bhfuil sé tábhachtach cur i bhfeidhm na sainmhínithe ar ‘mhainneachtain’ a chur ar fionraí go gceann tréimhse suas le haon bhliain amháin chun creidmheasanna thar téarma a shainaithint agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar uainiú an tsoláthair uathoibríoch d’iasachtaí neamhthuillmheacha;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún pacáiste de bhearta práinneacha a thíolacadh chun tacú leis na críocha agus na gnólachtaí atá buailte ag an gcoróinvíreas, ar pacáiste é ina mbeadh na bearta atá leagtha amach thuas.

 

An nuashonrú is déanaí: 19 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais