<Date>{10/03/2020}10.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0131/2020</NoDocSe>
PDF 124kWORD 41k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le maoiniú ón Aontas a mhéadú do na réigiúin sin a bhfuil dúshláin airgeadais agus dhéimeagrafacha rompu</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9‑0131/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le maoiniú ón Aontas a mhéadú do na réigiúin sin a bhfuil dúshláin airgeadais agus dhéimeagrafacha rompu

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Theideal XVIII den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagail 174 agus 176 de,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 174 de Theideal XVIII CFAE, aird ar leith a thabhairt ar limistéir thuaithe agus ar réigiúin is lú daonra;

B. de bhrí gurb é ceann de bhunphrionsabail AE éagothromaíochtaí réigiúnacha a laghdú agus comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach réigiúnach a chur chun cinn;

C. de bhrí gur, i roinnt réigiún, gur lú OTI per capita ná 20 % de mheán an Aontais, agus go bhfuil éagsúlacht d’fhachtóir de roinnt míle sa dlús daonra;

D. de bhrí go ndéanfar cistiú faoi chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 a laghdú do bhreis is leath de Bhallstáit AE, rud lena ndéanfar an bhearna eacnamaíoch a leathnú tuilleadh;

1. á iarraidh go méadófar ar an gcistiú chun éagothromaíochtaí críochacha a laghdú, rud a chuirfidh ar chumas na réigiún uile a bheith níos iomaíche, agus chun comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch a neartú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur chun cinn maidir le beartas comhtháthaithe láidir agus éifeachtach tar éis 2020.

An nuashonrú is déanaí: 23 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais