Процедура : 2020/2616(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0143/2020

Внесени текстове :

B9-0143/2020

Разисквания :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe>
PDF 167kWORD 53k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID‑19 и последиците от нея</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Дачиан Чолош</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0143/2020

B9‑0143/2020

Резолюция на Европейския парламент относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID‑19 и последиците от нея

(2020/2616(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че разпространението на вируса засяга живота на всеки един европеец и ни подлага на изпитание като Съюз;

Б. като има предвид, че здравеопазването е преди всичко национална компетентност, поради което ЕС може да помогне за координиране на действията на държавите членки, но не може да действа по своя воля;

B. като има предвид, че тъй като нашата икономика бездейства, причиненото сътресение ще има драматични и неизмерими последствия за европейските граждани, предприятия, работници и самостоятелно заети лица;

Г. като има предвид, че солидарността не е алтернатива, а задължение по силата на Договорите;

Д. като има предвид, че това е решителният момент за Европейския съюз, който ще определи неговото бъдеще;

1. изразява най-дълбоката си скръб от загубата на човешки живот и човешката трагедия, която пандемията донесе на европейците, на техните семейства и на гражданите по целия свят, и поднася своите съболезнования на всички онези, които са загубили свои близки; изразява своето искрено състрадание към болните и им пожелава бързо възстановяване;

2. приветства всички онези, които работят на предната линия на борбата с пандемията, като лекарите и медицинските сестри; изразява искрената си благодарност към всички анонимни герои, които извършват насъщните дейности, като работниците в сферите на търговията на дребно с храни и доставката на храни, образованието, селското стопанство, транспорта и събирането на отпадъци, за да поддържат обществения живот и обществените услуги и да гарантират достъпа до стоки от първа необходимост; настоятелно призовава държавите членки да гарантират безопасни условия на труд за всички работници на предната линия на тази епидемия, по-специално на непосредствено ангажирания в борбата медицински персонал, чрез прилагане на подходящи и координирани национални мерки, включително предоставянето на достатъчно лични предпазни средства (ЛПС); призовава Европейската комисия да следи за прилагането на тези мерки;

3. изразява своята солидарност с онези държави членки, които бяха най-тежко засегнати от вируса, и с всички останали държави, които се сблъскват с последиците от пандемията; изразява своята най-искрена солидарност с онези, които са загубили работата си и чийто професионален живот е нарушен от пандемията; подчертава, че ЕС няма да изостави никоя държава да се справя сама;

4. изразява загриженост относно първоначалната неспособност на ЕС да действа колективно; изисква всички бъдещи действия, предприемани от държавите членки, да се ръководят от основополагащия принцип на Съюза за солидарност и лоялно сътрудничество; вярва, че кризата с COVID‑19 подчертава значението на съвместните европейски действия; подчертава, че Европейският съюз и неговите държави членки общо разполагат с ресурсите, необходими за борба с пандемията и последиците от нея, но само когато стоят рамо до рамо; отчита, че държавите членки, след като в началото на кризата действаха едностранно, вече разбират, че сътрудничеството, доверието и солидарността са единственият начин за преодоляване на тази криза;

5. призовава Европейската комисия и държавите членки да си сътрудничат, за да гарантират, че Съюзът ще излезе по-силен от тази криза; подчертава, че Парламентът ще си сътрудничи с другите институции на ЕС за спасяване на човешки живот, за защита на работните места и предприятията и за стимулиране на икономическото възстановяване, както и че ще има готовност да търси отговорност от тях за действията им;

Европейска солидарност и действия в сектора на здравеопазването

6. приветства европейската солидарност в действие, които държавите членки проявяват, като лекуват пациенти от други държави членки, като доставят медицинско оборудване, включително чрез инициативи за съвместно възлагане на обществени поръчки и изграждане на запаси, както и като репатрират граждани; подчертава, че границите в рамките на ЕС трябва да останат отворени за движение на ЛПС, храни, лекарства, медицински изделия, кръвни продукти и органи; подчертава необходимостта да се улесни мобилизирането на здравни специалисти и призовава да бъде разгърнат Европейският медицински корпус за оказване на медицинска помощ; освен това подчертава необходимостта от улесняване на транспортирането на пациенти от препълнени болници в една държава членка до друга държава, в която все още има наличен капацитет;

7. призовава за съществено увеличение на бюджета и персонала на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и на правомощията на Европейската агенция по лекарствата (EMA), за да им се даде възможност да координират медицинските ответни действия по време на криза;

8. призовава за създаването на европейски механизъм за реагиране в областта на здравеопазването, който да осигури по-добра подготовка и общи и координирани ответни действия спрямо всякакъв вид здравна или санитарна криза, възникнала на равнището на ЕС, с цел защита на здравето на нашите граждани;

9. призовава Комисията да укрепи всички компоненти на управлението на кризи и реакцията при бедствия, както и допълнително да укрепи инструменти като RescEU, за да осигури наистина обща, координирана и ефективна реакция на равнището на ЕС; счита, че в европейски мащаб следва да бъдат засилени управлението на риска от бедствия, подготвеността за бедствия и превенцията на бедствия като допълнение към общото оборудване, материали и запаси от лекарства, за да се даде възможност за бързото им мобилизиране за защита на живота и поминъка на гражданите на ЕС;

10. призовава държавите членки да насочат всички налични средства за научни изследвания и иновации към научноизследователски инициативи, които имат за цел да разберат болестта, да ускорят провеждането на диагностичните тестове и разработването на ваксини; счита, че учените, иновативните МСП и промишлеността на Европа следва да получат всякаква възможна подкрепа, за да открият лекарство;

11. подчертава неотложната необходимост да се направи повече за МСП, да им се помогне да запазят работните места и да управляват ликвидността си; настоятелно призовава европейските пруденциални и надзорни органи, както и държавите членки да проучат всички възможности за облекчаване на тежестта върху МСП; призовава за хоризонтална европейска стратегия за възстановяване на МСП, която да ги подкрепи чрез намаляване на бюрокрацията и разходите за достъп до финансиране и чрез насърчаване на инвестициите в стратегически вериги за създаване на стойност в съответствие със Зеления пакт;

12. счита, че ЕС трябва да се възползва от възможността и да си възвърне технологичния контрол в стратегически области като активните фармацевтични съставки (АФС), които са от същностно значение за производството на лекарства, като по този начин намали зависимостта си от трети държави, без да подкопава ползите, които отворените икономики извличат от международната търговия;

13. счита, че Комисията следва да проучи и разгледа възможността за премахване на всякакви пречки в отношенията с трети държави във връзка със стоки, които са от насъщно значение за справяне с тази криза – като медицинско оборудване, дезинфектант за ръце, сапун за ръце, медицински маски за лице, както и лекарства – с цел те да станат по-достъпни в целия ЕС;

14. подчертава, че пандемията не признава граници или идеологии и изисква сътрудничество и солидарност на цялата международна общност и укрепване на Световната здравна организация; счита, че е от съществено значение ЕС да поиска от Китай да даде пълна яснота по отношение на тази пандемия, момента на появата ѝ и реалните човешки жертви; подчертава значението на сътрудничеството и подкрепата за страните от Западните Балкани, за нашите най-близки съседи от източното и южното съседство и нашите партньори, както и за развиващите се страни, и по-специално за Африка;

Европейски решения за преодоляване на икономическите и социалните последици

15. призовава Европейската комисия да предложи мащабен пакет от инвестиции за възстановяване и реконструкция, за да подкрепя европейската икономика след кризата, извън рамките на това, което вече правят Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ), като част от новата многогодишна финансова рамка (МФР); счита, че такъв пакет следва да продължи да съществува, докато не бъдат преодолени икономическите сътресения, причинени от тази криза; счита, че необходимите инвестиции биха били финансирани чрез увеличаване на МФР, чрез съществуващите фондове и финансови инструменти на ЕС, както и чрез облигации за възстановяване, гарантирани от бюджета на ЕС; счита, че този пакет не следва да включва взаимно обезпечаване на съществуващите дългове, а следва да бъде ориентиран към бъдещи инвестиции;

16. подчертава, че този пакет за възстановяване и реконструкция следва да даде рязък тласък на икономиката, да подобри нейната устойчивост и да създаде работни места, като в същото време съдейства за екологичния преход и икономическото развитие, а включително и за стратегическата автономност на нашия континент, и да съдейства за изпълнението на нашата промишлена стратегия и цифровата трансформация на нашите общества; припомня първостепенното значение на Зеления пакт в това отношение и необходимостта от съгласуване на нашите отговори с целта за неутралност по отношение на климата;

17. ето защо настоява за приемането на амбициозна МФР, която да разполага с по-голям бюджет в съответствие с целите на Съюза, с прогнозното въздействие на кризата върху икономиките на ЕС и с очакванията на гражданите по отношение на европейската добавена стойност, да бъде по-гъвкава и опростена по отношение на това как използваме средствата за реагиране при кризи, и да има антициклични характеристики; освен това призовава за преразглеждане на предложението на Комисията относно реформата на системата на собствени ресурси, за да се придобие достатъчна фискална свобода на действие и да се гарантира по-добра предвидимост и способност за действие и по-слаба експозиция спрямо опасности на национално равнище;

18. подчертава спешната необходимост да се помогне на държавите членки, които са изправени пред извънредни допълнителни разходи, за да се избегне нова криза на държавния дълг; подчертава ролята, която следва да изпълнят ЕИБ, ЕМС и временния механизъм въз основа на член 122 от ДФЕС, подобно на Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), за да помогнат да се защитят работните места, предприятията и системите на здравеопазване и да се възроди европейската икономика; подчертава обаче, че капацитетът следва да надхвърли настоящия таван на МФР на ЕС;

19. призовава министрите на финансите от еврозоната да задействат 410-те милиарда евро от ЕМС; припомня, че тази криза не е отговорност на нито една конкретна държава членка и че основната цел следва да бъде борбата с последиците от избухването на заразата;

20. призовава Комисията и държавите членки да дадат приоритет на помощта и мерките за смекчаване на последиците от кризата за най-уязвимите граждани, възрастните хора, хората с увреждания, етническите малцинства и хората от отдалечени и изолирани региони, включително отвъдморските страни и територии, посредством специален фонд за оказване на извънредна подкрепа, насочен към системата на здравеопазването и секторите, засегнати от избухването на епидемията от COVID-19, както и за хората под прага на социално изключване, които като цяло са изложени на най-висок риск от заразяване с COVID-19, а също така страдат най-много от икономическите му последици; настоятелно призовава ЕС и държавите членки при всички действия за реакция да включват анализ от гледна точка на равенството между половете, така че да се избегне изостряне на неравенствата между половете и да се предостави спешна подкрепа на жените, които са в опасност;

21. счита, че държавите членки трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че работниците в Европа, включително самостоятелно заетите лица и тези, които работят трансгранично, ще бъдат защитени от загуба на доходи и че най-засегнатите сектори и дружества, по-специално МСП, ще разполагат с необходимата подкрепа и финансова ликвидност; във връзка с това приветства новото предложение на Комисията за смекчаване на риска от безработица в извънредна ситуация (SURE);

22. счита, че е изключително важно вътрешните граници на ЕС да се запазят отворени за стоки; припомня, че единният пазар е източникът на нашия колективен просперитет и благоденствие и че той е ключов елемент от непосредственото и трайното реагиране спрямо избухването на епидемията от COVID-19; категорично подкрепя призива на Комисията към държавите членки да позволят на трансграничните работници да продължат да пресичат границите, по-специално в секторите, за които се счита, че свободното движение в ЕС е от същностно значение; в тази връзка призовава за създаването на гранични пунктове със зелена лента за преминаване за сухопътен (автомобилен и железопътен) транспорт, морски транспорт, транспорт по вътрешни водни пътища и въздушен транспорт;

23. подчертава, че тази криза показа, че хранително-вкусовият сектор, включително рибарството и аквакултурите, е съществен и стратегически, тъй като гарантира, че на гражданите се доставя безопасна храна на достъпни цени чрез стабилно и рентабилно производство във всички региони на ЕС; поради това призовава Комисията и държавите членки да въведат всички необходими мерки за гарантиране на подходящо функциониране на веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти, особено по отношение на улесняването на сезонната и трансграничната работа и достъпа до ключови ресурси; призовава Комисията също така да задейства пълния набор от мерки за подкрепа и извънредни пазарни мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ООП)[1];

Европейските ценности и принципите на правовата държава никога не са въпрос на избор

24. подчертава, че дори при извънредното положение, наложено в отговор на пандемията от коронавирус, държавите членки продължават да са длъжни да зачитат ценностите на ЕС и европейската рамка за правата на човека и трябва да гарантират, че гражданите продължават да се ползват със същите права и закрила; изразява особена загриженост във връзка с действията, предприети от полското правителство в това отношение; решително осъжда решението на унгарското правителство да удължи извънредното положение за неопределен срок и да суспендира националния парламент;

25. подчертава, че извънредните мерки следва да бъдат пропорционални, предмет на редовен контрол от страна на националните парламенти и ограничени във времето, и че тези мерки следва също така да зачитат принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване на една демокрация, включително независимостта на правосъдието и свободата на медиите; подчертава, че граничният контрол и ограниченията на движението трябва да останат пропорционални и извънредни и че цялата свобода на движение в рамките на Шенгенското пространство следва да бъдат възстановена веднага щом това бъде счетено за възможно;

26. призовава за пълно зачитане на Женевската конвенция и на европейското законодателство в областта на убежището; посочва, че трябва да се предвидят разпоредби за приемането на новите търсещи убежище лица в подходящи санитарни условия, като се обърне специално внимание на мигрантите, пристигащи на гръцките острови;

27. отбелязва плана на Комисията да призове доставчиците на телекомуникационни услуги да предават анонимизирани и обобщени данни с цел ограничаване на разпространението на коронавируса, националните програми за проследяване, които вече са в сила, и въвеждането на приложения, позволяващи на органите да наблюдават движенията, контактите и здравните данни; призовава Комисията и държавите членки да публикуват подробна информация за тези схеми и да дават възможност за обществен контрол и пълен надзор от страна на органите за защита на данните; отбелязва, че данните за мобилно локализиране на гражданите могат да бъдат обработвани само след като са били трансформирани напълно и необратимо в анонимни данни или само при наличие на свободно изразено съгласие на отделните лица; очаква националните и европейските органи да спазват изцяло законодателството в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, както и органите за защита на данните да осъществяват прилагането му;

28. подчертава, че дезинформацията относно COVID‑19 в този момент е сериозен проблем за общественото здраве; настоятелно призовава ЕС да създаде европейски информационен канал на всички официални езици, за да гарантира, че всички граждани имат достъп до точна и проверена информация; счита, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията следва да отговаря за координирането и привеждането в съответствие на данните на държавите членки с цел подобряване на качеството и съпоставимостта;

29. подчертава, че ЕС трябва да стане по-устойчив срещу кризи в по-общ план, да не попада под неуместно политическо и икономическо влияние, например от страна на Китай и Русия, и трябва да бъде готов да води стратегическа комуникация, да се бори с външната дезинформация, фалшивите новини и кибератаките и непрекъснато да се адаптира към променящата се геополитическа обстановка;

Следкризисен Европейския съюз, който е по-силен и осигурява по-ефективни действия за своите граждани

30. изразява твърдото си намерение да направи всичко необходимо, за да могат Съюзът и неговите граждани да излязат от кризата, и призовава всички институции на ЕС и държавите членки да използват незабавно всички съответни разпоредби на Договора и съответно да действат в дух на солидарност; припомня, че тази криза не е предизвикана от никого и не трябва да предизвиква катастрофа за всекиго;

31. счита, че пандемията показа ограниченията в способността на Съюза да действа решително, както и недостига на изпълнителни и бюджетни правомощия на Комисията; вярва, че Съюзът трябва да бъде подложен на задълбочена и адекватна реформа в отговор на това; счита за необходимо в тази спешна ситуация да се активира общата клауза за преход, за да се улесни процесът на вземане на решения по всички въпроси, които биха могли да помогнат за справяне с предизвикателствата на настоящата здравна криза;

32. настоятелно призовава държавите членки да оставят настрана различията си и да действат в общ интерес и в дух на солидарност; призовава ги да използват незабавно специалните разпоредби на Договора, за да предприемат съответните действия;

33. подчертава, че Съюзът трябва да бъде готов да започне задълбочен размисъл как да стане по-ефективен и демократичен, както и че настоящата криза само изостря неотложността на въпроса; счита, че планираната конференция за бъдещето на Европа е подходящият форум за това; следователно счита, че конференцията трябва да бъде свикана възможно най-скоро и че трябва да представи ясни предложения, включително като се ангажира пряко с гражданите, за да доведе до задълбочена реформа на Европейския съюз, като го направи по-ефективен, солидарен, демократичен, суверенен и устойчив;

34. призовава Европейската комисия да вземе присърце своята отговорност по Договора и да предприема смели инициативи;

35. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Комисията, на председателя на Европейския съвет и на ротационното председателство на Съвета.

[1] OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1.

 

Последно осъвременяване: 15 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност