Postup : 2020/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0143/2020

Předložené texty :

B9-0143/2020

Rozpravy :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0054

<Date>14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew

</Commission></RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0143/2020

B9-0143/2020

Usnesení Evropského parlamentu o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům

(2020/2616(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že šíření viru ovlivňuje život všech Evropanů a představuje pro nás jako Unii zkoušku;

B. vzhledem k tomu, že zdravotní péče je především vnitrostátní pravomocí, a že EU tudíž může pomáhat koordinovat činnost členských států, nikoli však jednat z vlastní vůle;

C. vzhledem k tomu, že pozastavení ekonomiky bude mít na občany, podniky, zaměstnance a samostatně výdělečně činné osoby v EU nepříznivé dopady, které budou mimořádně velké co do závažnosti i rozsahu;

D. vzhledem k tomu, že solidarita není možností, nýbrž povinností plynoucí ze Smluv;

E. vzhledem k tomu, že nastal okamžik pravdy, který rozhodne o budoucnosti Evropské unie;

1. vyjadřuje svůj hluboký zármutek nad ztrátami životů a lidskou tragédií, které pandemie způsobila Evropanům, jejich rodinám a lidem na celém světě, a vyjadřuje svou upřímnou soustrast všem, kteří přišli o své blízké; upřímně soucítí s nemocnými a přeje jim brzké zotavení;

2. vyjadřuje uznání všem, kdo v boji s pandemií pracují v první linii, jako jsou lékaři a zdravotní sestry; vyjadřuje upřímnou vděčnost všem anonymním hrdinům, jako jsou pracovníci v odvětvích maloobchodního prodeje a distribuce potravin, vzdělávání, zemědělství, dopravy a sběru odpadů, kteří vykonávají základní úkony, aby zachovali veřejný život a služby a zabezpečili dostupnost základního zboží; naléhavě vyzývá členské státy, aby prostřednictvím vhodných a koordinovaných vnitrostátních opatření, včetně poskytnutí dostatečných osobních ochranných prostředků, zajistily bezpečné pracovní podmínky pro všechny pracovníky v první linii této epidemie, zejména nejvíce vystavený zdravotnický personál; vyzývá Evropskou komisi, aby na uplatňování těchto opatření dohlédla;

3. vyjadřuje solidaritu s členskými státy, které virus postihl nejvíce, a se všemi ostatními zeměmi, které se potýkají s následky pandemie; vyjadřuje svou nejupřímnější solidaritu s těmi, kteří přišli o práci a jimž pandemie narušila profesní život; zdůrazňuje, že EU nenechá žádnou zemi napospas osudu;

4. je znepokojen tím, že EU zpočátku nebyla schopna jednat kolektivně; žádá, aby se veškerá budoucí opatření členských států řídila základní zásadou solidarity a loajální spolupráce Unie; je přesvědčen, že krize COVID-19 zdůraznila význam společných evropských opatření; zdůrazňuje, že Evropská unie a její členské státy mají společné zdroje potřebné k boji proti pandemii a jejím dopadům, ale pouze tehdy, budou-li stát při sobě; uznává, že členské státy, které na začátku krize jednaly jednostranně, nyní pochopily, že krizi je možné překonat jedině cestou spolupráce, důvěry a solidarity;

5. žádá Evropskou komisi a členské státy, aby společnými opatřeními zajistily, že Unie vyjde z této krize silnější; zdůrazňuje, že Parlament bude spolupracovat s ostatními orgány EU v zájmu záchrany životů, ochrany pracovních míst a podniků a povzbuzení hospodářské obnovy a že bude připraven pohnat je k odpovědnosti za jejich kroky;

Evropská solidarita a opatření ve zdravotnictví

6. vítá evropskou solidaritu v praxi, kterou prokazují členské státy tím, že ošetřují pacienty z jiných členských států, dodávají zdravotnické vybavení, a to i prostřednictvím společných iniciativ pro pořizování a vytváření zásob, a zajišťují repatriaci občanů; zdůrazňuje, že hranice uvnitř EU musí zůstat otevřené pro přepravu osobních ochranných prostředků, potravin, léků, zdravotnických prostředků, krevních produktů a orgánů; zdůrazňuje, že je třeba usnadnit mobilizaci zdravotnických pracovníků a žádá nasazení evropského zdravotnického sboru za účelem poskytování lékařské pomoci; dále zdůrazňuje, že je třeba usnadnit přepravu pacientů z přeplněných nemocnic v jednom členském státě do jiného členského státu, kde je stále volná kapacita;

7. žádá podstatné navýšení rozpočtových i lidských zdrojů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a posílení pravomocí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), aby mohly koordinovat zdravotnické reakce v období krize;

8. vyzývá k vytvoření evropského mechanismu reakce v oblasti zdraví v zájmu lepší přípravy a společné a koordinované reakce na jakýkoli druh zdravotní či sanitární krize, k níž dojde na úrovni EU, s cílem chránit zdraví našich občanů;

9. žádá Komisi, aby posílila všechny složky krizového řízení a reakce na katastrofy a dále posílila nástroje, jako je RescEU, v zájmu zajištění skutečně společné, koordinované a účinné reakce na úrovni EU; je přesvědčen, že kromě společných zásob vybavení, materiálu a léků je třeba posílit evropské řízení rizik v případě katastrof, připravenost na ně a předcházení jim, aby se umožnila rychlá mobilizace těchto zásob k záchraně životů a živobytí občanů EU;

10. žádá členské státy, aby nasměrovaly veškeré dostupné finanční prostředky na výzkum a inovace do iniciativ zaměřených na porozumění této nemoci, urychlení diagnostiky a testování a vývoj vakcíny; je přesvědčen, že evropští výzkumní pracovníci, inovativní malé a střední podniky a průmysl by měli obdržet veškerou potřebnou podporu, aby mohli vynalézt lék;

11. zdůrazňuje, že je třeba okamžitě učinit více pro malé a střední podniky, pomoci jim zachovat pracovní místa a řídit jejich likviditu; naléhavě vyzývá evropské orgány obezřetnostního dohledu i členské státy, aby prozkoumaly všechny možnosti, jak zmírnit zátěž malých a středních podniků; žádá, aby byla zavedena evropská horizontální strategie pro oživení malých a středních podniků, která by je podpořila snížením administrativní zátěže, snížením nákladů na přístup k financování a podporou investic do strategických hodnotových řetězců v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu;

12. je přesvědčen, že EU se musí chopit příležitosti a znovu získat technologickou kontrolu ve strategických oblastech, jako jsou léčivé látky klíčové pro výrobu léčivých přípravků, a snížit tak svou závislost na třetích zemích, avšak bez omezení výhod, které otevřeným ekonomikám přináší mezinárodní obchod;

13. je přesvědčen, že Komise by měla prozkoumat a zvážit možnost odstranění veškerých překážek vůči třetím zemím, které brání pohybu zboží se zásadním významem pro zvládnutí této krize, jako je zdravotnické vybavení, desinfekční přípravky na ruce, mýdlo, roušky a léky, aby zvýšila jejich dostupnost v celé EU;

14. zdůrazňuje, že pandemie nezná hranice ani ideologie a že boj s ní vyžaduje spolupráci a solidaritu celého mezinárodního společenství a posílení Světové zdravotnické organizace; domnívá se, že je zásadně důležité, aby EU požádala Čínu o plné objasnění této pandemie a informace o okamžiku jejího vzniku a skutečném počtu obětí; zdůrazňuje význam spolupráce se zeměmi západního Balkánu, s našimi nejbližšími východními a jižními sousedy a partnery a s rozvojovými zeměmi, zejména v Africe, a podpory těmto zemím;

Evropská řešení k překonání hospodářských a sociálních dopadů

15. vyzývá Evropskou komisi, aby jako součást nového víceletého finančního rámce (VFR) navrhla rozsáhlý balíček opatření obnovy a rekonstrukce pro investice na podporu evropského hospodářství po krizi, nad rámec toho, co již činí Evropský mechanismus stability (ESM), Evropská investiční banka (EIB) a Evropská centrální banka (ECB); domnívá se, že takovýto balíček by měl být zaveden již v době, kdy trvá narušení hospodářství v důsledku krize; domnívá se, že potřebné investice by měly být financovány prostřednictvím navýšení VFR, stávajících fondů a finančních nástrojů EU a dluhopisů na obnovu zaručených rozpočtem EU; zastává názor, že tento balíček by neměl zahrnovat vzájemné sdílení stávajících dluhů a měl by se zaměřovat na budoucí investice;

16. zdůrazňuje, že tento balíček opatření pro obnovu a rekonstrukci by měl nastartovat hospodářství, zlepšit jeho odolnost a vytvářet pracovní místa a současně přispět k ekologické transformaci a hospodářskému rozvoji včetně strategické autonomie našeho kontinentu a pomáhat s prováděním naší průmyslové strategie a digitální transformace našich společností; připomíná rozhodující význam Zelené dohody pro Evropu v tomto ohledu a potřebu sladit naše odpovědi s cílem klimatické neutrality;

17. trvá tudíž na přijetí ambiciózního VFR, který bude mít vyšší rozpočet v souladu s cíli Unie, předpokládaným dopadem této krize na ekonomiky v EU a očekáváními občanů ohledně evropské přidané hodnoty, bude zahrnovat větší flexibilitu a jednoduchost ve využívání finančních prostředků v reakci na krize a bude mít proticyklické prvky; dále vyzývá k přehodnocení návrhu Komise na reformu systému vlastních zdrojů s cílem získat dostatečný fiskální manévrovací prostor a zajistit větší předvídatelnost, schopnost jednat a menší expozici vůči rizikům v jednotlivých státech;

18. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné pomoct členským státům, které čelí dalším mimořádným výdajům, aby se předešlo nové krizi státního dluhu; zdůrazňuje roli, kterou by měly sehrát EIB, Evropský mechanismus stability (ESM) a dočasný nástroj na základě článku 122 SFEU, podobný evropskému mechanismu finanční stabilizace, aby pomohly ochránit pracovní místa, podniky a zdravotní systémy a znovu nastartovat evropskou ekonomiku; zdůrazňuje však, že by to mělo být nad rámec stávajícího stropu VFR EU;

19. vyzývá ministry financí eurozóny, aby aktivovali 410 miliard EUR z ESM; připomíná, že tato krize není odpovědností žádného konkrétního členského státu a že hlavním cílem by mělo být bojovat proti jejím důsledkům;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby za prioritu považovaly opatření na pomoc a zmírnění krize zaměřená na nejzranitelnější občany, seniory, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a osoby z odlehlých a izolovaných regionů, včetně zámořských zemí a území, prostřednictvím zvláštního fondu pro výjimečnou podporu zaměřeného na zdravotnictví a odvětví zasažená pandemií COVID-19, a také na osoby žijící pod hranicí sociálního vyloučení, které jsou všechny nejvíce ohrožené nákazou COVID-19 a také nejvíce trpí jejími ekonomickými důsledky; naléhavě žádá EU a členské státy, aby do všech těchto opatření zahrnuly genderovou analýzu, a zabránily tak zvětšování rozdílů mezi ženami a muži, a aby ohroženým ženám poskytly podporu v nouzi;

21. domnívá se, že členské státy musí přijmout opatření, kterými zajistí ochranu pracovníků v Evropě, včetně osob samostatně výdělečně činných a přeshraničních pracovníků, před ztrátou příjmů a poskytnout nezbytnou podporu a finanční likviditu nejvíce postiženým odvětvím a společnostem, zejména malým a středním podnikům; vítá v tomto ohledu nový návrh Komise na evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE);

22. domnívá se, že je nesmírně důležité ponechat vnitřní hranice EU otevřené pro přepravu zboží; připomíná, že jednotný trh je zdrojem naší společné prosperity a blahobytu a je klíčovým prvkem okamžité a kontinuální reakce na pandemii COVID-19; důrazně podporuje výzvu Komise, aby členské státy umožnily příhraničním pracovníkům i nadále překračovat hranice, zejména v odvětvích, u nichž je pokračování volného pohybu v EU považováno za zásadně důležité; vyzývá v tomto ohledu k vytvoření hraničních přechodů se „zelenými pruhy“ pro pozemní (silniční a železniční), námořní, vnitrozemskou vodní a leteckou dopravu;

23. zdůrazňuje, že tato krize ukázala, že zemědělsko-potravinářské odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, je zásadně důležité a strategické, neboť občanům zajišťuje dodávky bezpečných a cenově dostupných potravin prostřednictvím stabilní a ziskové produkce ve všech regionech EU; vyzývá tudíž Komisi a členské státy, aby zavedly veškerá nezbytná opatření k zajištění odpovídajícího fungování dodavatelského řetězce v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména z hlediska umožnění sezónní a přeshraniční práce a přístupu ke klíčovým vstupům; vyzývá Komisi, aby také aktivovala celou škálu podpor a výjimečných tržních opatření dostupných v rámci nařízení (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury[1];

Evropské hodnoty a právní stát nejsou nikdy dobrovolné

24. zdůrazňuje, že i navzdory nouzovému stavu v reakci na koronavirovou pandemii musí členské státy stále respektovat hodnoty EU a evropský rámec pro lidská práva a musí zajistit, aby občané požívali stejných práv a ochrany; vyjadřuje zejména znepokojení nad kroky, které v tomto ohledu přijala polská vláda; důrazně odsuzuje rozhodnutí maďarské vlády prodloužit nouzový stav na dobu neurčitou a přerušit činnost vnitrostátního parlamentu;

25. zdůrazňuje, že mimořádná opatření by měla být přiměřená, měla by podléhat pravidelné kontrole ze strany vnitrostátních parlamentů a být časově omezená a že by tato opatření měla také respektovat systém brzd a protivah demokracie, včetně nezávislosti justice a svobody sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že hraniční kontroly a omezení volného pohybu musí být přiměřené a výjimečné a že veškerý volný pohyb v rámci schengenského prostoru by měl být znovu obnoven, jakmile to bude proveditelné;

26. vyzývá k plnému dodržování Ženevské úmluvy a evropského azylového práva; poukazuje na to, že je třeba zajistit přijímání nových žadatelů o azyl ve vhodných hygienických podmínkách, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat migrantům připlouvajícím na řecké ostrovy;

27. bere na vědomí plán Komise požádat poskytovatele telekomunikačních služeb o předávání anonymních souhrnných údajů s cílem omezit šíření koronaviru, dále programy sledování, které již v jednotlivých členských státech fungují, a zavedení aplikací, které orgánům umožňují sledovat údaje o pohybu, kontaktech a zdraví; vyzývá Komisi a členské státy, aby zveřejňovaly podrobnosti o těchto plánech a programech, a umožnily tak veřejnou kontrolu a úplný dohled ze strany orgánů pro ochranu údajů; konstatuje, že údaje z mobilních telefonů občanů o jejich poloze lze zpracovávat pouze za předpokladu, že budou plně a nezvratně anonymizovány, nebo pokud s tím tyto osoby svobodně vyjádří souhlas; očekává, že vnitrostátní a evropské orgány budou bezezbytku dodržovat právní předpisy o ochraně údajů a soukromí a orgány pro ochranu údajů budou tyto předpisy vymáhat;

28. zdůrazňuje, že dezinformace o COVID-19 v této době představují zásadní problém pro veřejné zdraví; naléhavě žádá EU, aby vytvořila evropský informační kanál ve všech úředních jazycích, a zajistila tak, aby všichni občané měli přístup k přesným a ověřeným informacím; domnívá se, že koordinaci a harmonizaci údajů členských států by mělo mít na starosti Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, aby se zvýšila kvalita a srovnatelnost;

29. zdůrazňuje, že EU musí být do budoucna odolnější vůči krizím obecně, nepodléhat nepatřičnému politickému a ekonomickému vlivu, např. ze strany Číny a Ruska, a musí být připravena strategicky komunikovat, bojovat proti vnějším dezinformacím, falešným zprávám a kybernetickým útokům a neustále se přizpůsobovat měnícímu se geopolitickému prostředí;

Evropská unie po skončení krize – silnější a s efektivnějšími opatřeními pro občany

30. vyjadřuje pevné odhodlání učinit vše, co je třeba, aby se Unie a její občané vymanili z krize, a vyzývá všechny orgány a instituce EU a členské státy, aby okamžitě využily všechna příslušná ustanovení Smluv a jednaly odpovídajícím způsobem v duchu solidarity; připomíná, že tato krize není ničí vina a nikdo by na ni neměl doplatit;

31. domnívá se, že tato pandemie ukázala limity schopnosti Unie jednat rozhodně a poukázala na nedostatečné výkonné a rozpočtové pravomoci Komise; domnívá se, že v reakci na tuto situaci musí Unie podstoupit důkladnou a odpovídající reformu; považuje za nezbytné, aby bylo v této naléhavé situaci aktivováno všeobecné překlenovací ustanovení, které usnadní proces rozhodování ve všech záležitostech, což by mohlo pomoci vyřešit problémy stávající zdravotní krize;

32. naléhavě žádá členské státy, aby zapomněly na své rozdílné názory a jednaly ve všeobecném zájmu a v duchu solidarity; vyzývá je, aby okamžitě využily příslušná ustanovení Smluv a konaly odpovídajícím způsobem;

33. zdůrazňuje, že Unie musí být připravena zahájit hlubokou reflexi na téma, jak být efektivnější a demokratičtější, a že současná krize pouze podtrhuje naléhavost takové reflexe; domnívá se, že vhodným fórem pro tento účel je plánovaná konference o budoucnosti Evropy; je tudíž toho názoru, že by tato konference měla být svolána co nejdříve a že musí předložit jasné návrhy a zapojit přímo i občany, aby bylo dosaženo hluboké reformy Evropské unie tak, aby byla efektivnější, solidárnější, demokratičtější, svrchovanější a odolnější;

34. vyzývá Evropskou komisi, aby si vzala k srdci svou odpovědnost vycházející ze Smluv a přišla s odvážnými iniciativami;

35. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedkyni Komise, předsedovi Evropské rady a úřadujícímu předsednictví Rady.

[1] Úř. věst. L 354, 28.12. 2013, s. 1.

 

Poslední aktualizace: 15. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí