Menetlus : 2020/2616(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0143/2020

Esitatud tekstid :

B9-0143/2020

Arutelud :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe>
PDF 146kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0143/2020

B9‑0143/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

(2020/2616(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et viiruse levik mõjutab iga eurooplase elu ja paneb meid kui liitu proovile;

B. arvestades, et tervishoid on valdkond, mis kuulub eelkõige riikide pädevusse ja kus EL saab aidata kooskõlastada liikmesriikide tegevust, kuid ei saa tegutseda omal algatusel;

C. arvestades, et meie majandus on pandud ootele ja sellest tingitud häire mõju Euroopa kodanikele, äriühingutele, töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele saab olema väga ränk ja mõõtmatu;

D. arvestades, et solidaarsus ei ole valikuvõimalus, vaid aluslepingutest tulenev kohustus;

E. arvestades, et see on Euroopa Liidu jaoks tõehetk, mil määratakse kindaks tema tulevik;

1. väljendab ülimat kurbust surmajuhtumite ja inimtragöödia pärast, mille on pandeemia eurooplastele ja nende perekondadele ning kogu maailma elanikele endaga kaasa toonud, ning avaldab kaastunnet kõigile, kes on kaotanud mõne lähedase inimese; väljendab siirast kaastunnet haigetele ja soovib neile kiiret paranemist;

2. avaldab kiitust kõigile pandeemiavastase võitluse eesliinil tegutsejatele, näiteks arstidele ja meditsiiniõdedele; väljendab siirast tänulikkust ka kõigile anonüümsetele kangelastele, kes täidavad olulisi ülesandeid, näiteks neile, kes töötavad toiduainete jaemüügi ja kättetoimetamise, hariduse, põllumajanduse, transpordi ja jäätmete kogumise valdkonnas, et jätkuks avalik elu ja avalike teenuste osutamine ning oleks tagatud esmatarbekaupade kättesaadavus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid ohutud töötingimused kõigile selle epideemia eesliinil tegutsejatele, eelkõige eesliinil tegutsevatele meditsiinitöötajatele, ning võtaksid selleks asjakohaseid ja kooskõlastatud riiklikke meetmeid, mis hõlmavad ka piisavate isikukaitsevahendite pakkumist; kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema nende meetmete võtmise üle järelevalvet;

3. väljendab solidaarsust liikmesriikidega, keda viirus on kõige rängemalt tabanud, ja kõigi teiste riikidega, kes seisavad silmitsi pandeemia mõjuga; väljendab ülimalt siirast solidaarsust inimestega, kes on kaotanud töö ja kelle tööelu on pandeemia tõttu häiritud; rõhutab, et EL ei jäta ühtki riiki üksi;

4. tunneb muret ELi esialgse suutmatuse pärast tegutseda ühiselt; nõuab, et kõikides liikmesriikide tulevastes meetmetes juhindutaks liidu aluspõhimõtetest, milleks on solidaarsus ja lojaalne koostöö; on veendunud, et COVID‑19 kriis on näidanud, kui tähtis on Euroopa ühistegevus; rõhutab, et Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel on ühised vahendid pandeemia ja selle tagajärgede vastu võitlemiseks, kuid ainult siis, kui nad seisavad külg külje kõrval; tunnistab, et pärast kriisi alguses toimunud ühepoolset tegutsemist on liikmesriigid nüüdseks aru saanud, et kriisist saab väljuda ainult koostöö, usalduse ja solidaarsuse abil;

5. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles tegutsema üheskoos selle tagamise nimel, et liit väljuks kriisist tugevamana; rõhutab, et Euroopa Parlament teeb koostööd teiste ELi institutsioonidega, et päästa elusid, kaitsta töökohti ja äriühinguid ning edendada majanduse elavdamist, ja et ta on valmis panema neid oma tegude eest vastutama;

Euroopa solidaarsus ja tegevus tervishoiusektoris

6. väljendab heameelt toimiva Euroopa solidaarsuse üle, mida liikmesriigid on näidanud üles teistest liikmesriikidest pärit patsientide ravimisega, tervishoiuseadmete tarnimisega, mida on muu hulgas tehtud ühishangete algatuste ja varude loomise abil, ning kodanike kodumaale tagasi toimetamisega; rõhutab, et piirid peavad jääma ELis isikukaitsevahendite, toiduainete, ravimite, meditsiiniseadmete, verest saadud toodete ja elundite ringlusele avatuks; toonitab vajadust hõlbustada tervishoiutöötajate mobiliseerimist ja nõuab, et arstiabi andmiseks alustaks tööd Euroopa meditsiinikorpus; toonitab lisaks vajadust hõlbustada patsientide transportimist ühes liikmesriigis asuvatest ülekoormatud haiglatest teise liikmesriiki, kus on veel vaba võimsust;

7. nõuab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) eelarve ja personali ning Euroopa Ravimiameti (EMA) pädevusvaldkonna märkimisväärset suurendamist, et nad saaksid kooskõlastada kriisiaegset meditsiinilist reageerimist;

8. nõuab, et loodaks Euroopa tervisealase reageerimise mehhanism, et paremini valmistuda mis tahes liiki tervise- või sanitaarkriisiks, mis võib ELi tasandil tekkida, ning sellele ühiselt ja kooskõlastatult reageerida, et kaitsta meie kodanike tervist;

9. kutsub komisjoni üles tugevdama kriisiohjamise ja katastroofidele reageerimise kõiki komponente ning veelgi tugevdama selliseid vahendeid nagu RescEU, et tagada tõeliselt ühine, kooskõlastatud ja tulemuslik reageerimine ELi tasandil; on veendunud, et lisaks seadmete, materjalide ja ravimite ühiste varude loomisele tuleks tõhustada ka Euroopa katastroofiriski juhtimist, selleks valmisolekut ja selle ennetamist, et võimaldada nende kiiret kasutuselevõttu ELi kodanike elu ja elatise kaitsmiseks;

10. kutsub liikmesriike üles suunama kõik olemasolevad teadusuuringuteks ja innovatsiooniks ette nähtud rahalised vahendid teadusalgatustesse, mille eesmärk on mõista haigust ning kiirendada diagnoosimist ja vaktsiinide väljatöötamist; on veendunud, et Euroopa teadlased, innovatiivsed VKEd ja tööstus peaksid saama igakülgset toetust, mida nad vajavad ravi leidmiseks;

11. rõhutab tungivat vajadust teha rohkem VKEde heaks, aidata neil säilitada töökohti ja juhtida oma likviidsust; nõuab tungivalt, et Euroopa usaldatavusnõuete täitmise ja järelevalveasutused ning liikmesriigid uuriksid kõiki võimalusi VKEde koormuse leevendamiseks; nõuab, et koostataks Euroopa horisontaalne strateegia, mille eesmärk on aidata VKEdel kriisist väljuda, toetades neid bürokraatia ja rahastamisele juurdepääsu kulude vähendamisega ning seeläbi, et soodustatakse investeeringute tegemist strateegilistesse väärtusahelatesse kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega;

12. on veendunud, et EL peab haarama kinni sellest võimalusest ja taastama tehnoloogilise kontrolli sellistes strateegilistes valdkondades nagu ravimite toimeained, mis on hädavajalikud ravimite tootmiseks, ning seega vähendama oma sõltuvust kolmandatest riikidest, kahjustamata avatud majanduse hüvesid, mis tulenevad rahvusvahelisest kaubandusest;

13. on veendunud, et komisjon peaks uurima ja kaaluma võimalust kõrvaldada kõik kolmandate riikidega seotud tõkked kaupadelt, mis on selle kriisiga toimetulekuks hädavajalikud (näiteks meditsiiniseadmed, käte desinfitseerimisvahendid, käteseep, näomaskid ja ravimid), et muuta need kogu ELis kättesaadavamaks;

14. rõhutab, et pandeemia ei tunne piire ega ideoloogiaid ning et see nõuab kogu rahvusvahelise üldsuse koostööd ja solidaarsust ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tugevdamist; peab väga oluliseks, et EL paluks Hiinal avalikustada kogu teabe nii pandeemia enda kui ka selle tekke ajastuse ja tegeliku inimkahju kohta; rõhutab, kui tähtis on koostöö ja toetuse andmine Lääne-Balkani riikidele, meie lähimatele ida- ja lõunapoolsetele naaberriikidele ning partneritele, samuti arenguriikidele, eelkõige Aafrikale;

Euroopa lahendused majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede ületamiseks

15. palub Euroopa Komisjonil esitada uue mitmeaastase finantsraamistiku osana ulatusliku taastus- ja ülesehituspaketi niisuguste investeeringute tegemiseks, mille eesmärk on toetada pärast kriisi Euroopa majandust ja minna kaugemale sellest, mida Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Keskpank (EKP) juba teevad; on veendunud, et selline pakett peaks kehtima seni, kuni kestab kriisi põhjustatud majandustegevuse häire; on seisukohal, et vajalikke investeeringuid tuleks rahastada ulatuslikumast mitmeaastasest finantsraamistikust, olemasolevatest ELi fondidest ja rahastamisvahenditest ning taastusvõlakirjadest, millel on ELi tagatis; on arvamusel, et see pakett ei tohiks hõlmata olemasolevate võlgade vastastikust tagamist ja peaks olema suunatud tulevastele investeeringutele;

16. rõhutab, et see taastus- ja ülesehituspakett peaks lükkama majanduse käima, parandama selle vastupanuvõimet ja looma töökohti ning aitama samal ajal kaasa meie kontinendi ökoloogilisele üleminekule, majandusarengule, sealhulgas strateegilisele autonoomiale, ja meie tööstusstrateegia rakendamisele ning meie ühiskonna digiüleminekule; tuletab meelde Euroopa rohelise kokkuleppe ülimat tähtsust selles valdkonnas ja vajadust viia meie vastused kooskõlla kliimaneutraalsuse eesmärgiga;

17. nõuab seetõttu, et võetaks vastu ambitsioonikas mitmeaastane finantsraamistik, mille eelarvet on suurendatud kooskõlas liidu eesmärkidega, kriisi prognoositava mõjuga ELi majandusele ja kodanike ootustega Euroopa lisaväärtuse suhtes ning mis muudab kriisidele reageerimiseks vahendite kasutamise paindlikumaks ja lihtsamaks ning millel on vastutsüklilised omadused; nõuab lisaks, et vaadataks läbi komisjoni ettepanek omavahendite süsteemi reformi kohta, et saavutada piisav eelarveline manööverdamisruum ning tagada parem prognoositavus, tegutsemisvõime ja väiksem avatus riiklikele ohtudele;

18. rõhutab, et uue riigivõlakriisi vältimiseks tuleb kiiremas korras aidata liikmesriike, kes seisavad silmitsi erakorraliste lisakuludega; rõhutab abistavat rolli, mida Euroopa Investeerimispank (EIP), Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 122 põhinev ajutine rahastu, mis sarnaneb Euroopa finantsstabiilsusmehhanismiga (EFSM), peaksid täitma töökohtade, äriühingute ja tervishoiusüsteemide kaitsmisel ning Euroopa majanduse taaskäivitamisel; toonitab siiski, et suutlikkus peaks väljuma ELi mitmeaastase finantsraamistiku praeguse ülemmäära piiridest;

19. kutsub euroala rahandusministreid üles võtma Euroopa stabiilsusmehhanismist kasutusele 410 miljardit eurot; tuletab meelde, et selle kriisi eest ei ole vastutav ükski teatav liikmesriik ja et peamine eesmärk peaks olema võidelda puhangu tagajärgede vastu;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pidama esmatähtsaks abi- ja kriisileevendusmeetmeid, mis on suunatud kõige haavatavamatele kodanikele, eakatele, puudega inimestele, etnilistele vähemustele ning kaugetest ja eraldatud piirkondadest, sealhulgas ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit inimestele, ning tegema seda sihtotstarbelise erakorralise toetusfondi abil, milles keskendutakse tervishoiusüsteemile ja sektoritele, mida COVID‑19 puhang on tabanud, ning inimestele, kes jäävad allapoole sotsiaalse tõrjutuse künnist, kellel kõigil on suurim oht nakatuda COVID‑19sse ja kannatada ka selle majandusliku mõju all kõige rohkem; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid lisaksid soolise analüüsi kõikidesse reageerimispüüdlustesse, et vältida soolise ebavõrdsuse süvenemist ja pakkuda ohus olevatele naistele erakorralist toetust;

21. on veendunud, et liikmesriigid peavad võtma meetmeid tagamaks, et töötajad, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad ja piiriüleselt töötavad isikud, on Euroopas kaitstud saamatajäänud tulu eest ning et kõige enam mõjutatud sektoritel ja äriühingutel, eelkõige VKEdel, on vajalik toetus ja rahaline likviidsus; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni uue ettepaneku üle, mis käsitleb eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastut (TERA);

22. peab äärmiselt oluliseks hoida ELi sisepiirid kaupadele avatuna; tuletab meelde, et ühtne turg on nii meie ühise jõukuse kui ka heaolu allikas ning et see on COVID‑19 puhangule koheselt ja pidevalt reageerimise põhielement; toetab kindlalt komisjoni üleskutset liikmesriikidele lubada piirialatöötajatel jätkata piiride ületamist, eelkõige sektorites, mille puhul peetakse ELis vaba liikumise jätkamist oluliseks; nõuab sellega seoses nn rohelise koridori piiriületuspunktide loomist maismaal (maantee- ja raudteetransport), merel, siseveeteedel ja lennutranspordis;

23. rõhutab, et kriis on näidanud, et põllumajanduslik toidutööstus, sealhulgas kalandus ja vesiviljelus, on oluline ja strateegiline, kuna see tagab kodanikele ohutute ja taskukohaste toiduainete tarnimise tänu tugevale ja kasumlikule tootmisele kõigis ELi piirkondades; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama kõik vajalikud meetmed, et tagada toidutarneahela asjakohane toimimine, ning eelkõige hõlbustama hooajalist ja piiriülest töötamist ning parandama peamiste sisendite kättesaadavust; kutsub ühtlasi komisjoni üles aktiveerima kõik 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta (ühine turukorraldus)[1] alusel kättesaadavad toetused ja erakorralised turumeetmed;

Euroopa väärtused ja õigusriik ei ole kunagi vabatahtlikud

24. rõhutab, et isegi koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks kehtestatud erakorralise seisukorra ajal on liikmesriigid endiselt kohustatud austama ELi väärtusi ja Euroopa inimõiguste raamistikku ning nad peavad tagama, et kodanikel on jätkuvalt samad õigused ja kaitse; väljendab erilist muret meetmete pärast, mille on sellega seoses võtnud Poola valitsus; mõistab teravalt hukka Ungari valitsuse otsuse pikendada erakorralist seisukorda määramata ajaks ja peatada riigi parlamendi töö;

25. rõhutab, et erakorralised meetmed peaksid olema proportsionaalsed, allutatud riikide parlamentide korrapärasele kontrollile ja ajaliselt piiratud ning et selliste meetmete puhul tuleks austada ka demokraatia kontrolli- ja tasakaalusüsteemi, sealhulgas kohtusüsteemi sõltumatust ja meediavabadust; rõhutab, et piirikontroll ja liikumispiirangud peavad jääma proportsionaalseteks ja erandlikeks ning et kogu liikumisvabadus Schengeni alal tuleks taastada niipea, kui seda peetakse teostatavaks;

26. nõuab Genfi konventsiooni ja Euroopa varjupaigaõiguse täielikku austamist; märgib, et ette tuleb näha uute varjupaigataotlejate vastuvõtmine asjakohastes sanitaartingimustes ning et erilist tähelepanu tuleb pöörata Kreeka saartele saabuvatele rändajatele;

27. võtab teadmiseks komisjoni kava kutsuda telekommunikatsiooniteenuste osutajaid üles edastama anonüümseid ja koondandmeid koroonaviiruse leviku piiramiseks, juba kasutusel olevad riiklikud jälgimisprogrammid ning selliste rakenduste kasutuselevõtmise, mis võimaldavad ametiasutustel jälgida liikumist, kontakte ja terviseandmeid; palub komisjonil ja liikmesriikidel avaldada nende kavade üksikasjad ning võimaldada avalikku kontrolli ja täielikku andmekaitseasutuste tehtavat järelevalvet; märgib, et kodanike mobiilseadmete asukohaandmeid saab töödelda ainult siis, kui need on muudetud täielikult ja pöördumatult anonüümseks või kui üksikisikud on andnud selleks vabatahtlikult nõusoleku; ootab, et riikide ja Euroopa ametiasutused järgiksid täielikult andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte ning et andmekaitseasutused tagaksid nende täitmise;

28. rõhutab, et COVID‑19 käsitlev väärinfo on praegusel ajal suur rahvatervise probleem; nõuab tungivalt, et EL looks kõigis ametlikes keeltes Euroopa teabekanali, et tagada kõigile kodanikele täpse ja kontrollitud teabe kättesaadavus; on veendunud, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) peaks vastutama liikmesriikide andmete kooskõlastamise ja ühtlustamise eest, et parandada kvaliteeti ja võrreldavust;

29. rõhutab, et EL peab muutuma üldiselt kriisidele vastupidavamaks, et ei toimuks tema lubamatut poliitilist ja majanduslikku mõjutamist, näiteks Hiina ja Venemaa poolt, ning ta peab olema valmis strateegiliselt suhtlema, võitlema välise väärinfo, võltsuudiste ja küberrünnete vastu ning pidevalt kohanema muutuva geopoliitilise maastikuga;

Kriisijärgne Euroopa Liit, mis on tugevam ja tegutseb tulemuslikumalt oma kodanike huvides

30. väljendab kindlat kavatsust teha kõik endast olenev, et liit ja selle kodanikud kriisist väljuksid, ning kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles kasutama viivitamata kõiki asjakohaseid aluslepingu sätteid ja tegutsema nendele vastavalt solidaarsuse vaimus; tuletab meelde, et see kriis ei ole kellegi kätetöö ja et sellest ei tohiks saada kõigi häving;

31. on veendunud, et pandeemia on näidanud, et liidu suutlikkus otsustavalt tegutseda on piiratud, ning paljastanud komisjoni täitevvolituste ja eelarvepädevuse puudulikkuse; on veendunud, et liit peab sellele reageerima oma põhjaliku ja asjakohase reformiga; peab vajalikuks rakendada kiiresti üldist sillaklauslit, et lihtsustada otsustusprotsessi kõigis küsimustes, mis võivad aidata praeguse tervishoiukriisi probleemidega toime tulla;

32. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätaksid kõrvale oma erimeelsused ning tegutseksid üldistes huvides ja solidaarsuse vaimus; palub neil sellele vastavalt tegutsemiseks kasutada viivitamata asjakohaseid aluslepingu sätteid;

33. rõhutab, et liit peab olema valmis alustama põhjalikku arutelu selle üle, kuidas muutuda tulemuslikumaks ja demokraatlikumaks, ning et praegune kriis üksnes suurendab selle pakilisust; on veendunud, et kavandatud Euroopa tuleviku teemaline konverents on selleks sobiv foorum; on seetõttu arvamusel, et konverents tuleb kokku kutsuda võimalikult kiiresti ja et sellel tuleb muu hulgas otse kodanikega suheldes esitada selged ettepanekud Euroopa Liidu põhjalikuks reformimiseks, mille raames muudetakse see tulemuslikumaks, solidaarsemaks, demokraatlikumaks, suveräänsemaks ja vastupanuvõimelisemaks;

34. kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma omaks aluslepingust tuleneva vastutuse ja tegema julgeid algatusi;

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni presidendile, Euroopa Ülemkogu eesistujale ja nõukogu eesistujariigile.

[1] ELT L 354, 28.12.2013, lk 1.

 

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika