Nós Imeachta : 2020/2616(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : B9-0143/2020

Téacsanna arna gcur síos :

B9-0143/2020

Díospóireachtaí :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 51k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreSuite>chun an díospóireacht maidir leis na ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún a thabhairt chun deiridh</TitreSuite>

<TitreRecueil>de bhun Riail 132(2) de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID‑19 agus a hiarmhairtí a chomhrac</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}thar ceann Ghrúpa Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Féach freisin comhthairiscint i gcomhair rúin RC-B9-0143/2020

B9‑0143/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID‑19 agus a hiarmhairtí a chomhrac

(2020/2616(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil tionchar ag leathadh an víris ar shaol gach uile Eorpach agus ag cur brú orainn mar Aontas;

B. de bhrí gur inniúlacht náisiúnta, thar aon rud eile, é cúram sláinte, lena bhféadfaidh AE cúnamh a thabhairt maidir le gníomhachtaí Ballstát a chomhordú ach ní fhéadfaidh AE gníomhú as a thoil féin;

C. de bhrí, ós rud é go bhfuil ár ngeilleagar curtha ar feitheamh, go mbeidh tionchar suntasach agus thar na bearta ag an mhíshocracht a leanann as sin ar shaoránaigh na hEorpa, ar ghnólachtaí, ar oibrithe agus ar dhaoine féinfhostaithe;

D. de bhrí nach rogha í an dlúthpháirtíocht ach oibleagáid faoi na Conarthaí;

E. de bhrí gur uair na cinniúna í seo don Aontas Eorpach a chinnteoidh a thodhchaí;

1. á chur in iúl gur chúis bhróin di an bás agus tragóid dhaonna atá tugtha ag an bpaindéim ar Eorpaigh agus a dteaghlaigh agus ar shaoránaigh mórthimpeall na cruinne, agus ag déanamh comhbhróin leo siúd ar fad ar cailleadh daoine muinteartha leo; ag cur a comhbhá ó chroí in iúl dóibh siúd atá tinn agus ag súil go dtiocfaidh biseach gasta orthu;

2. ag moladh iad siúd atá ag obair sa líne thosaigh ag comhrac in aghaidh na paindéime, amhail dochtúirí agus altraí; ag cur in iúl a fíorbhuíochais leis na laochra anaithnide a chomhlíonann na dualgais bhunriachtanacha, amhail iad siúd atá ag obair i réimsí miondíola agus seachadta bia, oideachais, talmhaíochta, iompair agus bailiúcháin dramhaíola chun saol agus seirbhísí poiblí a choinneáil agus rochtain ar earraí bunriachtanacha a ráthú; ag tathant ar na Ballstáit coinníollacha oibre slána a áirithiú do na hoibrithe ar fad ag túslíne na heipidéime seo, go háirithe na baill foirne leighis túslíne, trí bhearta náisiúnta iomchuí agus comhordaithe a chur chun feidhme, lena n-áirítear soláthar leordhóthanach de threalamh cosanta pearsanta (TCP); á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach cur chun feidhme na mbeart sin a mhaoirsiú;

3. ag cur in iúl a dlúthpháirtíochta leis na Ballstáit sin is mó atá thíos leis an víreas agus na tíortha eile ar fad atá ag tabhairt aghaidh ar éifeachtaí na pandéime; ag cur in iúl a dlúthpháirtíochta dílse leo siúd a chaill a bpost agus a bhfuil curtha isteach ar a saol gairmiúil de bharr an víris; ag cur béim ar an bhfíoras nach bhfágfaidh AE aon tír ina haonar aisti féin;

4. ag cur in iúl gur ábhar imní di neamhábaltacht tosaigh an Aontais gníomhú go comhpháirteach; á éileamh go mbeidh na gníomhaíochtaí uile a dhéanfaidh na Ballstáit amach anseo faoi threoir phrionsabail bhunaidh an Aontais, eadhon dlúthpháirtíocht agus comhar dílis; á chreidiúint gur leagann géarchéim COVID‑19 béim ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht chomhpháirteach Eorpach; á chur i bhfáth go bhfuil na hacmhainní comhchoiteanna ag an Aontas Eorpach agus a Bhallstáit chun comhrac in aghaidh na paindéime agus a hiarmhairtí, ach é sin sa chás amháin go seasfaidh siad taobh le taobh; ag aithint go dtuigeann na Ballstáit, a ghníomhaigh go haontaobhach ag tús na géarchéime, anois gur comhar, muinín agus dlúthpháirtíocht an t-aon slí amháin chun bua a fháil ar an ngéarchéim;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach agus na Ballstáit gníomhú le chéile chun a áirithiú go mbeidh an tAontas níos láidre ag teacht as an ngéarchéim seo dó; á chur i bhfáth go gcomhoibreoidh an Pharlaimint leis na hinstitúidí AE eile chun beatha daoine a shábháil, poist agus gnólachtaí a chosaint, agus téarnamh eacnamaíoch a chur chun cinn agus go mbeidh sí i gcónaí ullamh chun iad a thabhairt chun cuntais maidir lena ngníomhaíochtaí;

Dlúthpháirtíocht Eorpach agus gníomhaíocht san earnáil sláinte

6. á chur in iúl gur díol sásaimh di an dlúthpháirtíocht Eorpach a fheiceáil i mbun gnímh faoi mar atá léirithe ag Ballstáit atá ag cur cóir leighis ar othair as Ballstáit eile, ag soláthar trealaimh cúraim sláinte, lena n-áirítear trí thionscnaimh soláthair agus stoc-charntha chomhpháirtigh, agus ag aisdúichiú saoránach; á chur i bhfáth go gcaithfear na teorainneacha a choinneáil oscailte laistigh de AE ar mhaithe le cúrsaíocht TCP, bia, cógas leighis, trealaimh leighis, agus táirgí agus orgán díorthaithe ó fhuil; á chur i bhfios an gá atá le slógadh gairmithe sláinte a éascú agus á iarraidh go ndéanfar imscaradh an Chóir Liachta Eorpaigh chun cúnamh leighis a sholáthar; thairis sin, ag cur béim ar an bhfíoras gur  éascú a dhéanamh ar othair a aistriú as ospidéil sáithithe i mBallstát amháin go ceann eile ina bhfuil acmhainneacht fós ar fáil;

7. á iarraidh go neartófar go substaintiúil buiséad agus foireann an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus inniúlachtaí na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA) chun cumas a thabhairt dóibh freagairtí leighis in am géarchéime a chomhordú;

8. á iarraidh go gcruthófar sásra i ndáil le freagairt sláinte Eorpach chun ullmhú agus freagairt níos fearr ar bhealach comhchoiteann agus comhordaithe i gcás aon ghéarchéime sláinte nó sláintíochta a thiocfaidh chun cinn ar leibhéal AE chun sláinte ár saoránach a chosaint;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún gach gné de bhainistíocht géarchéime agus freagairt tubaiste a neartú, agus ionstraimí ar nós RescEU a neartú tuilleadh chun freagairt fhíor-comhchoiteann, comhordaithe agus éifeachtach a áirithiú ar leibhéal AE; á chreidiúint gur cheart bainistiú, ullmhacht agus cosc riosca i gcás tubaistí ar an leibhéal Eorpach a fheabhsú, chomh maith le trealamh, ábhair agus stoc leigheasanna comhchoiteann, chun go bhféadfar slógadh tapa a dhéanamh ar mhaithe le beatha agus slite maireachtála saoránaigh an AE a chosaint;

10. á iarraidh ar na Ballstáit na cistí taighde agus nuálaíochta ar fad atá ar fáil a chur ar fáil do thionscnaimh taighde atá dírithe ar an ngalar a thuiscint, tástáil dhiagnóiseach a dhéanamh níos tapúla agus vacsaín a fhorbairt; á chreidiúint gur cheart taighdeoirí, FBManna nuálacha agus tionscail Eorpacha gach tacaíocht atá ag teastáil uathu a fháil chun teacht ar leigheas;

11. á chur i bhfáth go bhfuil gá láithreach ann chun níos mó a dhéanamh do na FBManna, cúnamh a thabhairt dóibh poist a choinneáil agus a leachtacht a bhainistiú; ag tathant ar údaráis stuamachta agus maoirseachta na hEorpa, mar aon le Ballstáit, na roghanna uile a fhiosrú chun ualach na FBManna a laghdú; á iarraidh go mbeadh straitéis chothrománach Eorpach ann maidir le téarnamh do FBManna chun tacaíocht a thabhairt dóibh trí rómhaorlathas a laghdú, chomh maith le costais maidir le rochtain ar airgeadas, agus trí infheistíocht i slabhraí luacha straitéiseacha ar aon dul leis an gComhaontú Glas a chothú;

12. á chreidiúint gur cheart do AE an deis a thapú agus smacht teicneolaíochta a athghabháil i réimsí straitéiseacha ar nós na comhábhair ghníomhacha chógaisíochta (APIanna) atá riachtanach do mhonarú cógas leighis, agus, mar sin de, spleáchas ar thriú tíortha a laghdú gan an bonn a bhaint do luaíochtaí as a dtagann geilleagar oscailte ó thrádáil idirnáisiúnta;

13. á chreidiúint gur cheart don Choimisiún fiosrú agus machnamh a dhéanamh ar féidearthacht aon bhacainn le tríú tíortha a bhaint maidir le hearraí riachtanacha chun dul i ngleic leis an ngéarchéim seo – ar nós trealamh leighis, díghalrán láimhe, gallúnach láimhe, maisc mháinliachta agus cógais leighis – chun go mbeidh fáil níos éasca orthu ar fud an Aontais;

14. á chur go bhfios go láidir nach n-aithníonn an phaindéim aon teorann nó idé-eolaíocht agus go dteastaíonn comhar agus dlúthpháirtíocht don phobal idirnáisiúnta iomlán agus neartú ar an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte; á mheas gur gá a iarraidh ar an tSín eolas iomlán a léiriú ar an bpaindéim seo, an uair a tháinig sé chun cinn agus líon iarbhír na ndaoine a fuair bás; ag cur béim ar thábhacht an chomhair agus na tacaíochta do thíortha sna Balcáin Thiar, dár gcomharsana is cóngaraí i gcomharsanachtaí agus comhpháirtithe an Oirthir agus an Deiscirt, agus do thíortha i mbéal forbartha, go háirithe an Aifric;

Réitigh Eorpacha chun teacht slán ó na hiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta

15. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach pacáiste a mholadh maidir le téarnamh agus atógáil ollmhór i ndáil le hinfheistíocht chun tacú leis an ngeilleagar Eorpach i ndiadh na géarchéime, a bheidh sa bhreis ar a bhfuil á dhéanamh cheana ag an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE), ag an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) agus ag an mBanc Ceannais Eorpach (BCE), mar pháirt den chreat airgeadais ilbhliantúil nua (CAI); á chreidiúint gur cheart pacáiste den sórt sin a bheith i bhfeidhm fad a mhairfidh an mhíshocracht eacnamaíoch de bharr na géarchéime seo; á mheas go mbeadh an infheistíocht is gá maoinithe ag CAI méadaithe, ag na cistí agus ionstraimí airgeadais AE atá ann cheana, agus ag bannaí téarnaimh a bheidh ráthaithe ag buiséad AE; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nár cheart go mbeadh baint ag an bpacáiste sin le frithpháirtiú fiacha atá ann cheana agus gur cheart é a bheith dírithe ar infheistíocht a bheidh ann amach anseo;

16. á chur i bhfáth gur cheart go gcuirfeadh an pacáiste téarnaimh agus atógála borradh faoin ngeilleagar arís, go bhfeabhsódh sé a athléimneacht agus go cruthófaí poist, agus an am céanna go gcuideodh sé le haistriú éiceolaíoch agus forbairt eacnamaíoch, lena n-áirítear uathriail straitéiseach, ár mór-roinne agus go gcuideodh sé le cur chun feidhme ár straitéise tionsclaíche agus chlaochlú digiteach ár sochaithe; á mheabhrú a ríthábhachtaí atá an Comhaontú Glais i dtaca leis sin agus gá atá lenár bhfreagraí a ailíniú le cuspóir aeráidneodrachta;

17. á áitiú, dá bhrí sin, go nglacfar  CAI uaillmhianach le buiséad méadaithe i gcomhréir le cuspóirí an Aontais, le tionchar réamh-mheasta na géarchéime ar gheilleagair AE agus le hionchais na saoránach i dtaca le breisluach Eorpach, agus go mbeidh níos mó solúbthachta agus simplíochta sa tslí a úsáidfimid na cistí chun freagra a thabhairt ar ghéarchéimeanna agus go mbeidh sé feistithe le gnéithe frithimthriallacha; á iarraidh, thairis sin, go ndéanfar athbhreithniú ar an togra ón gCoimisiún maidir le hathchóiriú an chórais acmhainní dílse chun solúbthacht fhioscach leordhóthanach a mhéadú, agus tuarthacht níos fearr, acmhainneacht chun gníomhú agus níos lú nochtadh ar ghuaiseacha náisiúnta a áirithiú;

18. á chur i bhfios go láidir an phráinn a bhaineann le cúnamh a thabhairt do Bhallstáit atá ag tabhairt aghaidh ar chaiteachas breise neamhghnách chun géarchéim fiachais cheannasaigh nua a sheachaint; á thabhairt chun suntais an ról ba cheart a bheith ag BEI, SCE agus saoráid shealadach bunaithe ar Airteagal 122 de CFAE, cosúil leis an Sásra Cobhsaíochta Airgeadais Eorpach (EFSM), chun cúnamh a thabhairt chun poist, gnólachtaí agus córais cúraim sláinte a chosaint agus an geilleagar Eorpach a athsheoladh; ag cur béim ar an bhfíoras, afách, gur cheart an acmhainneacht dul thar an uasteorainn atá ann faoi láthair ag CAI an Aontais;

19. á iarraidh ar airí airgeadais an limistéir euro an EUR 410 mbilliún den SCE a chur i gníomh; á mheabhrú nach freagracht í an ghéarchéim sin ar aon Bhallstát áirithe agus gur cheart gurb é an comhrac in aghaidh na ráige a bheadh mar phríomhchuspóir;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit tosaíocht a thabairt do bhearta maidir le cabhair agus maolú géarchéime do na saoránaigh is leochailí, daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas, mionlaigh eitneacha agus daoine as réigiúin iargúlta nó atá scartha amach, lena n-áirítear tíortha agus críocha thar lear, trí chiste tacaíochta eisceachtúil tiomnaithe dírithe ar córas cúraim sláinte agus earnálacha atá buailte leis an ráig de COVID-19, mar aon leis na daoine faoin tairseach d'eisiamh sóisialta, atá ar fad sa bhaol is mó d'ionfhabhtú COVID-19 agus i mbaol fulaingt níos mó óna éifeachtaí eacnamaíocha; ag tathant ar AE agus na Ballstáit anailís inscne maidir leis na hiarrachtaí freagartha a ionchorprú ionas go seachnófar cur le neamhionannas inscne agus tacaíocht éigeandála soláthar do mhná i mbaol;

21. á chreidiúint go gcaithfidh Ballstáit bearta a ghlacadh chun a áirithiú go bhfuil oibrithe san Eoraip, lena n-áirítear daoine féinfhostaithe agus daoine atá ag obair trasteorann, cosanta ó chaillteanas ioncaim agus go bhfuil an tacaíocht riachtanach agus leachtacht airgid ag na hearnálacha agus gnólachtaí is mó atá ag fulaingt, go háirithe FBManna; á chur in iúl gur díol sásaimh di, i dtaca leis seo, an togra nua ón gCoimisiún maidir le tacaíocht chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála (SURE);

22. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach teorainneacha inmheánacha AE a choinneál oscailte d'earraí; á mheabhrú gurb é an margadh aonair is foinse dár rathúnas comhchoiteann agus folláine agus gur príomhghné é den fhreagra láithreach agus leanúnach ar an ráig de COVID-19; ag tacú go láidir leis ar an iarraidh ón gCoimisiún ar na Ballstáit cead a thabhairt d'oibrithe trasteorann leanúint de bheith trasnú na dteorainneacha, go háirithe sna hearnálacha a mheastar go bhfuil saorghluaiseacht leanúnach in AE riachtanach lena n-aghaidh; á iarraidh, i dtaca leis sin, go mbunófaí trasnuithe teorann ‘lána ghlais’ don iompar talún (bóthair agus iarnród), don iompar muirí, don iompar ar uiscebhealaí intíre agus don aeriompar;

23. á chur i bhfios go láidir gur thaispeáin an ghéarchéim seo go bhfuil an earnáil agraibhia, lena n-áirítear iascaigh agus dobharshaothrú, riachtanach agus straitéiseach, mar go n-áirithítear go bhfuil bia slán agus ar phraghas réasúnta ar fáil do shaoránaigh trí tháirgeacht láidir agus bhrabúsach i ngach réigiún de AE; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, dá bhrí sin, na bearta is gá a chur i bhfeidhm chun feidhmiú leordhóthanach shlabhra soláthair an agraibhia, go háirithe i dtéarmaí oibrithe shéasúraigh agus trasteorann agus rochtain ar ionchuir tábhachtacha, a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún raon iomlán na tacaíochta agus bearta margaidh eisceachtúla atá ar fáil faoi Rialachán (AE) Uimh 1379/2013 an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (CEM) [1] a chur i ngníomh,

Ní bhíonn luachanna Eorpacha agus smacht reachta riamh roghnach

24. á chur i bhfáth, fiú amháin faoin staid éigeandála atá forchurtha mar fhreagairt ar phaindéim an chóiróinvíris, go bhfuil Ballstáit fós faoi cheangal luachanna AE agus creat Eorpach um chearta an duine a urramú, agus go gcaithfear a áirithiú go leanann saoránaigh de na cearta agus an chosaint chéanna a bheith acu; á chur in iúl gur chúis bhuartha ar leith di na céimeanna atá tógtha ag rialtas na Polainne maidir leis sin; ag cáineadh go láidir cinneadh rialtas na hUngáire an staid éigeandála a fhadú go ceann tréimhse éiginnte agus a pharlaimint náisiúnta a fhionraí;

25. á chur i bhfáth gur cheart na bearta eisceachtúla a bheith comhréireach, faoi réir gnáth-ghrinnscrúdú na bparlaimintí náisiúnta agus teoranta ó thaobh ama de, agus gur cheart do na bearta sin a bheidh faoi réir seiceálacha and ceartúcháin an daonlathais, lena n-áirítear neamhspleáchas an cheartais agus saoirse na meán; á chur i bhfáth gur cheart rialuithe teorann agus srianta ar ghluaiseacht fós a bheith comhréireach agus eisceachtúil agus gur cheart saoirse ar ghluaiseacht laistigh de limistéar Schengen a athbhunú chomh luath agus a mheasfar go bhfuil sé indéanta;

26. á iarraidh go léireofar lánurraim do Choinbhinsiún na Ginéive agus don dlí tearmainn Eorpach; á chur i bhfios do ndearnadh socruithe le haghaidh iarrthóirí tearmainn nua i ndálaí sláintíochta iomchuí a ghlacadh, le haird áirithe tugtha d’imircigh ag teacht go dtí na hoileáin Ghréagacha;

27. ag tabhairt dá haire gur fhoilsigh an Coimisiún plean chun a iarraidh ar sholáthraithe teileachumarsáide sonraí i ndíth ainm agus comhiomlánaithe a sholáthar chun leathadh an choróinvíris a shrianadh, ag tabhairt dá haire gur ann do chláir rianaithe náisiúnta atá i bhfeidhm cheana, agus go bhfuil sé i gceist aipeanna a thabhairt isteach a cheadóidh d’údáráis monatóireacht a dhéanamh ar ghluaiseachtaí, teagmhálaithe agus sonraí sláinte. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit mionsonraí na scéimeanna a fhoilsiú agus deis a thabhairt do ghrinnscrúdú poiblí agus lán-fhormhaoirseacht ag údaráis cosanta sonraí a bheith ann; ag tabhairt dá haire nach bhféadfar sonraí maidir le suíomh móibíleach saoránach a phróiseáil ach amháin nuair a bheidh na sonraí sin go hiomlán i ndíth ainm agus nach féidir an socrú sin a chúlú, nó le toiliú na n-indibhidí tugtha go feasach; ag dréim leis go gcomhlíonfaidh na húdaráis náisiúnta agus Eorpacha go hiomlán an reachtaíocht cosanta sonraí agus príobháideachais, agus go ndéanfaidh na húdaráis ar cosaint sonraí é a fhorfheidhmiú;

28. á chur i bhfáth gur fadhb ollmhór shláinte phoiblí é bréagaisnéis faoi COVID‑19 ag an bpointe seo; ag tathant ar an gCoimisiún cainéal faisnéise Eorpach a bhunú, sna teanga oifigiúla ar fad, chun a áirithiú go bhfuil rochtain ag na saoránaigh ar fad ar fhaisnéis chruinn agus fíoraithe; á chreidiúint gur cheart an ECDC a bheith i bhfeighil sonraí na mBallstát a chomhordú agus a ailíniú chun caighdeán agus inchomparáideacht a fheabhsú;

29. á chur i bhfáth gur cheart don Aontas a bheith níos athléimní in aghaidh géarchéimeanna go ginearálta, chun fanacht glan ó thionchar polaitiúil agus eacnamaíoch míchuí, mar shampla ón tSín agus ón Rúis, agus a bheith ullamh chun cumarsáid a dhéanamh go straitéiseach, comhrac i gcoinne bréagaisnéis sheachtarach, bréagnuachta agus cibirionsaithe, agus oiriúnú go leanúnach i ndáil leis an tírdhreach geopholaitiúil atá ag athrú;

Aontas Eorpach iar-ghéarchéime atá níos láidre agus a sholáthraíonn gníomhaíocht níos éifeachtúla dá shaoránaigh

30. ag cur béim ar a rún daingean chun an méid is gá a dhéanamh don Aontas agus a shaoránaigh chun teacht as an ngéarchéim agus á iarraidh ar institiúidí AE agus na Ballstáit ar fad feidhm a bhaint as forálacha ábhartha an Chonartha agus gníomhú dá réir mheon na dlúthpháirtíochta; á mheabhrú nach aon duine ba chúis leis an ngéarchéim seo agus nár cheart go mbeadh gach duine thíos leis;

31. á chreidiúint go bhfuil an phaindéim tar éis teorainn acmhainneacht an Aontais maidir le gníomhú go cinntitheach a léiriú agus easpa cumhachtaí feidhmiúcháin agus buiséadacha an Choimisiúin a nochtadh; á chreidiúint go gcaithfidh an t-Aontas dul faoi athchóiriú ollmhór agus leordhóthanach mar fhreagra air; á mheas gur gá, i measc na práinne, an clásal passerelle ginearálta a chur i ngníomh chun an próiseas cinnteoireachta a éascú maidir le gach ceist a d'fhéadfadh cabhrú chun déileáil le dúshláin na géarchéime sláinte reatha;

32. ag tathant ar na Ballstáit a ndifríochtaí a chur i leataobh chun gníomhú ar mhaithe leis an leas ginearálta agus de réir mheon na dlúthpháirtíochta; á iarraidh orthu úsáid láithreach a bhaint as forálacha tiomnaithe an Chonartha agus gníomhú dá réir;

33. á chur i bhfáth gur cheart don Aontas a bheith ullmhaithe chun dianmhachnamh a thosú maidir le conas is féidir a bheith níos éifeachtaí agus níos daonlathaí agus go ndéanann an ghéarchéim reatha an phráinn a mhéadú, á chreidiúint gurb í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, atá beartaithe, an fóram is iomchuí chun é seo a dhéanamh; á chur in iúl, dá réir sin, go bhfuil sí den tuairim gur gá an Chomhdháil a chomóradh chomh luath agus is féidir agus go gcaithfear teacht aníos le tograí soiléire, lena n-áirítear trí theagmháil dhíreach le saoránaigh, chun athchóiriú ollmhór a dhéanamh ar an Aontas Eorpach, á dhéanamh níos éifeachtaí, níos dlúthpháirtí, níos daonlathaí, níos ceannasaí agus níos athléimní;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach a fhreagracht atá bunaithe sa Chonradh a mheabhrú go maith agus tionscnaimh mhisniúla a dhéánamh;

35. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtarán an Choimisiúin, chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus chuig Uachtaránacht‑in‑ Oifig na Comhairle.

[1] IO L 354, 28.12.2013, lch. 1.

 

An nuashonrú is déanaí: 15 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais