Postup : 2020/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0143/2020

Predkladané texty :

B9-0143/2020

Rozpravy :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID‑19 a jej dôsledkom</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0143/2020

B9‑0143/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID‑19 a jej dôsledkom

(2020/2616(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže šírenie vírusu ovplyvňuje život každého Európana a je skúškou pre našu Úniu ako celok

B. keďže zdravotná starostlivosť je predovšetkým vnútroštátnou právomocou, pri ktorej môže EÚ pomáhať koordinovať činnosti členských štátov, ale nemôže konať z vlastnej vôle;

C. keďže naše hospodárstvo sa bolo zastavené a dôsledky následného narušenia pre európskych občanov, podniky, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby budú dramatické a nevyčísliteľné;

D. keďže solidarita nie je jednou z možností, ale povinnosťou vyplývajúcou zo zmlúv;

E. keďže toto je okamih pravdy pre Európsku úniu, ktorý rozhodne o jej budúcnosti;

1. vyjadruje hlboký zármutok nad stratou životov a nad ľudskou tragédiou, ktorú pandémia priniesla Európanom a ich rodinám a občanom na celom svete, a vyjadruje sústrasť všetkým tým, ktorí stratili svojich blízkych; vyjadruje úprimný súcit chorým a želá im rýchle zotavenie;

2. uznáva a chváli všetkých, ktorí pracujú v prvej línii v boji proti pandémii, ako sú lekári a zdravotné sestry; vyjadruje úprimnú vďaku všetkým anonymným hrdinom, ktorí vykonávajú kľúčové úlohy, ako sú tí, ktorí pracujú v oblasti maloobchodného predaja a distribúcie potravín, vzdelávania, poľnohospodárstva, dopravy a zberu odpadu, aby zachovali verejný život a služby a zaručili prístup k základným tovarom; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili bezpečné pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov v prvej línii tejto epidémie, najmä zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, a to zavedením primeraných a koordinovaných vnútroštátnych opatrení vrátane poskytnutia dostatočného množstva osobných ochranných prostriedkov (OOP); vyzýva Komisiu, aby dohliadala na vykonávanie týchto opatrení;

3. vyjadruje solidaritu tým členským štátom, ktoré boli najviac postihnuté vírusom, a všetkým ostatným krajinám, ktoré čelia účinkom pandémie; vyjadruje najúprimnejšiu solidaritu tým, ktorí prišli o prácu a ktorým pandémia narušila profesionálny život; zdôrazňuje, že EÚ nenechá žiadnu krajinu osamote;

4. je znepokojený počiatočnou neschopnosťou EÚ konať kolektívne; žiada, aby sa všetky budúce opatrenia členských štátov riadili základnými zásadami Únie, t. j. solidaritou a lojálnou spoluprácou; domnieva sa, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 zdôraznila význam spoločných európskych činností; zdôrazňuje, že Európska únia a jej členské štáty majú spoločné zdroje na boj proti pandémii a jej dôsledkom, ale len vtedy, ako budú stáť bok po boku; uznáva, že členské štáty, ktoré konali jednostranne na začiatku krízy, teraz chápu, že spolupráca, dôvera a solidarita sú jediným spôsobom, ako prekonať túto krízu;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali spoločne s cieľom zabezpečiť, aby Únia vyšla z tejto krízy silnejšia; zdôrazňuje, že Parlament bude spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ na záchrane životov, ochrane pracovných miest a podnikov a na stimulovaní oživenia hospodárstva, a že bude pripravený brať ich na zodpovednosť za ich konanie;

Európska solidarita a činnosti v odvetví zdravotníctva

6. víta európsku solidaritu v akcii, ktorú členské štáty preukázali pri liečbe pacientov z iných členských štátov, poskytovaní zdravotníckeho vybavenia, a to aj prostredníctvom iniciatív týkajúcich sa spoločného obstarávania a vytvárania zásob, ako aj pri repatriácii občanov; zdôrazňuje, že hranice musia zostať otvorené vnútri EÚ na účely pohybu osobných ochranných prostriedkov, potravín, liekov, zdravotníckych pomôcok, výrobkov odvodených z krvi a orgánov; zdôrazňuje potrebu uľahčiť mobilizáciu odborníkov v oblasti zdravotníctva a vyzýva na nasadenie európskeho zdravotníckeho zboru na poskytovanie lekárskej pomoci; ďalej zdôrazňuje potrebu uľahčiť prepravu pacientov z preťažených nemocníc v jednom členskom štáte do iných členských štátov, v ktorých je ešte dostupná kapacita;

7. vyzýva na výrazné posilnenie rozpočtu a zamestnancov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a právomocí Európskej agentúry pre lieky (EMA), aby mohli koordinovať zdravotnícke reakcie v čase krízy;

8. vyzýva na vytvorenie európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, aby bolo možné lepšie sa pripraviť a reagovať spoločným a koordinovaným spôsobom na každý druh zdravotnej alebo sanitárnej krízy, ktorá vznikne na úrovni EÚ, s cieľom chrániť zdravie našich občanov;

9. vyzýva Komisiu, aby posilnila všetky zložky krízového riadenia a reakcie na katastrofy, a aby ešte viac posilnila nástroje, napríklad nástroj RescEU s cieľom zabezpečiť skutočne spoločnú, koordinovanú a účinnú reakciu na úrovni EÚ; domnieva sa, že by sa okrem spoločných zásob vybavenia, materiálov a liekov mali posilniť európske riadenie rizika katastrof, pripravenosť a prevencia s cieľom umožniť ich rýchlu mobilizáciu na ochranu životov a živobytia občanov EÚ;

10. vyzýva členské štáty, aby nasmerovali všetky dostupné finančné prostriedky na výskum a inovácie na tie výskumné iniciatívy, ktorých cieľom je pochopiť chorobu, urýchliť diagnostické testovanie a vyvinúť vakcínu; domnieva sa, že európski výskumní pracovníci, inovačné malé a stredné podniky a priemysel by mali dostať všetku podporu, ktorú potrebujú na nájdenie liečby;

11. zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre malé a stredné podniky, pomôcť im udržať pracovné miesta a riadiť likviditu; naliehavo vyzýva európske prudenciálne a dozorné orgány, ako aj členské štáty, aby preskúmali všetky možnosti zmiernenia zaťaženia MSP; vyzýva na vytvorenie európskej horizontálnej stratégie pre obnovu MSP s cieľom podporiť ich znížením byrokracie, znížením nákladov na prístup k finančným prostriedkom a posilnením investícií do strategických hodnotových reťazcov v súlade so zelenou dohodou;

12. je presvedčený, že EÚ musí využiť príležitosť a znovu získať technologickú kontrolu v strategických oblastiach, ako sú účinné farmaceutické látky nevyhnutné na výrobu liekov, a tým znížiť svoju závislosť od tretích krajín bez oslabenia výhod, ktoré prináša otvoreným hospodárstvam medzinárodný obchod;

13. domnieva sa, že Komisia by mala preskúmať a zvážiť možnosť odstránenia prekážok obchodovania s tretími krajinami, pokiaľ ide o tovar, ktorý je nevyhnutný na riešenie tejto krízy, ako napríklad zdravotnícke vybavenie, prostriedky na dezinfekciu rúk, rúška a lieky, s cieľom zvýšiť jeho dostupnosť v celej EÚ;

14. zdôrazňuje, že pandémia nepozná hranice ani ideológie, a že vyžaduje spoluprácu a solidaritu celého medzinárodného spoločenstva a posilnenie Svetovej zdravotníckej organizácie; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby EÚ požiadala Čínu, aby v plnej miere objasnila túto pandémiu, čas jej vzniku a skutočný počet obetí; zdôrazňuje význam spolupráce a podpory pre krajiny západného Balkánu, pre našich najbližších susedov vo východnom a južnom susedstve a pre rozvojové krajiny, najmä v Afrike;

Európske riešenia na prekonanie hospodárskych a sociálnych dôsledkov

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla rozsiahly balík obnovy a rekonštrukcie pre investície do podpory európskeho hospodárstva po kríze, nad rámec toho, čo už podnikajú Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), Európska investičná banka (EIB) a Európska centrálna banka (ECB) v rámci nového viacročného finančného rámca (VFR); domnieva sa, že takýto balík by mal byť zavedený už počas trvania hospodárskeho narušenia spôsobeného touto krízou; domnieva sa, že potrebné investície by sa mali financovať prostredníctvom zvýšeného VFR, existujúcich fondov a finančných nástrojov EÚ a dlhopisov na obnovu zaručených rozpočtom EÚ; zastáva názor, že tento balík by nemal zahŕňať mutualizáciu existujúceho dlhu a mal by byť orientovaný na budúce investície;

16. zdôrazňuje, že tento balík na obnovu a rekonštrukciu by mal naštartovať hospodárstvo, zlepšiť jeho odolnosť a vytvoriť pracovné miesta a zároveň pomáhať pri ekologickej transformácii a hospodárskom rozvoji vrátane strategickej autonómie nášho kontinentu a pomáhať pri vykonávaní našej priemyselnej stratégie a digitálnej transformácie našich spoločností; pripomína mimoriadny význam zelenej dohody v tejto súvislosti a potrebu zosúladiť naše odpovede s cieľom klimatickej neutrality;

17. preto trvá na prijatí takého ambiciózneho VFR, ktorý bude mať zvýšený rozpočet v súlade s cieľmi Únie, predpokladaným vplyvom krízy na hospodárstva EÚ a očakávaniami občanov na európsku pridanú hodnotu, bude pružnejší a jednoduchší v tom, ako využívame finančné prostriedky na reakciu na krízy, a vybavený proticyklickými funkciami; okrem toho vyzýva na revíziu návrhu Komisie na reformu systému vlastných zdrojov s cieľom získať dostatočný fiškálny priestor na manévrovanie a zabezpečiť lepšiu predvídateľnosť, schopnosť konať a menšiu expozíciu voči vnútroštátnym rizikám;

18. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné pomôcť členským štátom, ktoré čelia mimoriadnym dodatočným výdavkom, aby sa predišlo vzniku novej krízy štátneho dlhu; zdôrazňuje úlohu, ktorú by EIB, EMS a dočasná facilita na základe článku 122 ZFEÚ podobná Európskemu finančnému stabilizačnému mechanizmu (EFSM) mali zohrávať pri ochrane pracovných miest, podnikov a systémov zdravotnej starostlivosti a pri oživení európskeho hospodárstva; zdôrazňuje však, že kapacita by mala prekonať súčasný strop VFR EÚ;

19. vyzýva ministrov financií eurozóny, aby aktivovali 410 miliárd EUR z EMS; pripomína, že táto kríza nie je zodpovednosťou žiadneho konkrétneho členského štátu, a že hlavným cieľom by mal byť boj proti dôsledkom epidémie;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili opatrenia na pomoc a zmiernenie dôsledkov krízy pre najzraniteľnejších občanov, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a ľudí z odľahlých a izolovaných regiónov vrátane zámorských krajín a území, a to prostredníctvom osobitného výnimočného podporného fondu zameraného na systém zdravotnej starostlivosti a na odvetvia postihnuté epidémiou COVID-19, ako aj na ľudí pod prahom sociálneho vylúčenia, ktorí majú najväčšie riziko infekcie COVID-19 a najviac trpia jej hospodárskymi účinkami; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu do všetkých opatrení v oblasti reakcie s cieľom zabrániť zhoršeniu rodových rozdielov a poskytnúť ženám v ohrození núdzovú podporu;

21. domnieva sa, že členské štáty musia prijať opatrenia, aby zabezpečili, že pracovníci v Európe vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a cezhraničných pracovníkov budú chránení pred stratou príjmu, a že najviac postihnuté odvetvia a spoločnosti, najmä MSP, dostanú potrebnú podporu a finančnú likviditu; v tejto súvislosti víta nový návrh Komisie na nástroj na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE);

22. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zachovať otvorené vnútorné hranice EÚ pre tovar; pripomína, že jednotný trh je zdrojom našej kolektívnej prosperity a blahobytu a že je kľúčovým prvkom okamžitej a stálej reakcie na epidémiu COVID-19; dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú členským štátom, aby mohli cezhraniční pracovníci naďalej pokračovať v prekračovaní hraníc, najmä v odvetviach, v ktorých sa pokračujúci voľný pohyb v EÚ považuje za nevyhnutný; v tejto súvislosti vyzýva na vytvorenie  prednostných zelených pruhov na hraničných priechodoch pre pozemnú (cestnú a železničnú), námornú, vnútrozemskú vodnú a leteckú dopravu;

23. zdôrazňuje, že táto kríza ukázala, že agropotravinársky sektor vrátane rybolovu a akvakultúry má zásadný význam a je strategický, pretože zabezpečuje, aby boli bezpečné a cenovo dostupné potraviny poskytované občanom prostredníctvom silnej a ziskovej produkcie vo všetkých regiónoch EÚ; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zaviedli všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného fungovania agropotravinárskeho dodávateľského reťazca, najmä pokiaľ ide o uľahčenie práce sezónnych cezhraničných pracovníkov a prístup ku kľúčovým vstupom; vyzýva Komisiu, aby aktivovala aj celý rad podporných a výnimočných trhových opatrení, ktoré sú dostupné podľa nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (SOT)[1];

Európske hodnoty a právny štát nie sú nikdy nepovinné

24. zdôrazňuje, že aj v stave núdze, ktorý bol zavedený v reakcii na pandémiu koronavírusu, sú členské štáty naďalej povinné dodržiavať hodnoty EÚ a európsky rámec v oblasti ľudských práv a musia zabezpečiť, aby občania mali naďalej rovnaké práva a ochranu; vyjadruje osobitné znepokojenie nad krokmi, ktoré v tejto súvislosti podnikla poľská vláda; dôrazne odsudzuje rozhodnutie maďarskej vlády o predĺžení výnimočného stavu na neurčitý čas a pozastavení činnosti jej národného parlamentu;

25. zdôrazňuje, že výnimočné opatrenia by mali byť primerané, mali by podliehať pravidelnej kontrole zo strany národných parlamentov a mali by byť časovo obmedzené, a že takéto opatrenia by mali rešpektovať aj brzdy a protiváhy demokracie vrátane nezávislosti súdnictva a slobody médií; zdôrazňuje, že hraničné kontroly a obmedzenia pohybu musia zostať primerané a výnimočné, a že všetok slobodný pohyb v rámci schengenského priestoru by sa mal obnoviť ihneď ako sa to bude považovať za uskutočniteľné;

26. žiada plné dodržiavanie Ženevského dohovoru a európskeho azylového práva; poukazuje na to, že sa musí zabezpečiť prijímanie nových žiadateľov o azyl za vhodných hygienických podmienok, pričom osobitnú pozornosť treba venovať migrantom prichádzajúcim na grécke ostrovy;

27. berie na vedomie plán Komisie vyzvať poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby odovzdávali anonymizované a súhrnné údaje s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu, vnútroštátne programy sledovania, ktoré už nadobudli účinnosť, a zavedenie aplikácií umožňujúcich orgánom monitorovať pohyb, kontakty a zdravotné údaje; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zverejnili podrobnosti o týchto systémoch a umožnili verejnú kontrolu a úplný dohľad orgánov na ochranu údajov; konštatuje, že údaje o lokalizácii občanov z mobilných zariadení sa môžu spracúvať len vtedy, keď sú úplne a nezvratne anonymné, alebo so slobodným súhlasom jednotlivca; očakáva, že vnútroštátne a európske orgány budú v plnej miere dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany údajov a súkromia, a že orgány na ochranu údajov budú tieto predpisy presadzovať;

28. zdôrazňuje, že dezinformácie o COVID-19 sú v tomto čase veľkým problémom v oblasti verejného zdravia; naliehavo vyzýva EÚ, aby vytvorila európsky informačný kanál vo všetkých úradných jazykoch, aby sa zabezpečilo, že všetci občania budú mať prístup k presným a overeným informáciám; domnieva sa, že ECDC by malo mať na starosti koordináciu a zosúladenie údajov členských štátov s cieľom zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť;

29. zdôrazňuje, že EÚ sa musí stať odolnejšia voči krízam vo všeobecnosti, vyhnúť sa nenáležitému politickému a hospodárskemu vplyvu napríklad Číny a Ruska, a musí byť pripravená strategicky komunikovať, bojovať proti vonkajším dezinformáciám, falošným správam a kybernetickým útokom a neustále sa prispôsobovať meniacej sa geopolitickej situácii;

Pokrízová Európska únia, ktorá je silnejšia a prináša účinnejšie opatrenia svojim občanom

30. vyjadruje pevné odhodlanie urobiť všetko pre Úniu a jej občanov, aby sa vymanili z krízy, vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby okamžite využili všetky príslušné ustanovenia zmluvy a náležite konali v duchu solidarity; pripomína, že táto kríza nie je nikoho dielom a nemala by byť skazou pre všetkých;

31. domnieva sa, že pandémia ukázala limity schopností rázneho konania Únie, a že odhalila chýbajúce výkonné a rozpočtové právomoci Komisie; domnieva sa, že v reakcii na ňu musí Únia prejsť hlbokou a primeranou reformou; domnieva sa, že počas tejto krízy je naliehavo potrebné aktivovať všeobecnú premosťovaciu doložku s cieľom uľahčiť rozhodovací proces vo všetkých otázkach, ktoré by mohli pomôcť pri zvládnutí súvisiacich výziev;

32. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prekonali nezhody a konali vo všeobecnom záujme a v duchu solidarity; vyzýva ich, aby okamžite využili príslušné ustanovenia zmluvy na takéto konanie;

33. zdôrazňuje, že Únia musí byť pripravená dôkladne sa zamyslieť nad tým, ako sa stať účinnejšou a demokratickejšou, a že súčasná kríza len zvyšuje naliehavosť tejto otázky; domnieva sa, že plánovaná konferencia o budúcnosti Európy je vhodným fórom na tento účel; preto zastáva názor, že konferencia musí byť zvolaná čo najskôr, a že musí predložiť jasné návrhy, a to aj prostredníctvom priamej spolupráce s občanmi, s cieľom dosiahnuť hĺbkovú reformu Európskej únie, ktorá bude efektívnejšia, solidárnejšia, demokratickejšia, zvrchovanejšia a odolnejšia;

34. vyzýva Komisiu, aby prevzala svoju zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvy a prijala odvážne iniciatívy;

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedníčke Komisie, predsedovi Európskej rady a úradujúcemu predsedníctvu Rady.

[1] Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1.

 

Posledná úprava: 15. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia