Förfarande : 2020/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0143/2020

Ingivna texter :

B9-0143/2020

Debatter :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0143/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om en samordnad EU-insats mot covid‑19-pandemin och dess konsekvenser</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0143/2020

B9‑0143/2020

Europaparlamentets resolution om en samordnad EU-insats mot covid‑19-pandemin och dess konsekvenser

(2020/2616(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Spridningen av viruset påverkar livet för alla européer och sätter oss på prov som union.

B. Hälso- och sjukvård är framför allt en nationell behörighet utifrån vilken EU kan bidra till att samordna medlemsstaternas åtgärder men inte kan agera efter eget gottfinnande.

C. Vår ekonomi har lagts på is, och effekterna av dessa störningar på unionsmedborgare, företag, arbetstagare och egenföretagare kommer att vara både dramatiska och ofattbart stora.

D. Solidaritet är ingen valmöjlighet utan en fördragsenlig skyldighet.

E. För Europeiska unionen är detta ett sanningens ögonblick som kommer att avgöra dess framtid.

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste sorg över förlusten av liv och den mänskliga tragedi som pandemin har medfört för européerna och deras familjer och för människor i hela världen, och uttrycker sitt deltagande med alla dem som mist sina nära och kära. Parlamentet uttrycker sin uppriktiga medkänsla med alla dem som är sjuka och hoppas att de snart ska återhämta sig.

2. Europaparlamentet lovordar alla som arbetar för att bekämpa pandemin på fronten, såsom läkare och sjuksköterskor. Parlamentet uttrycker sin uppriktiga tacksamhet till alla de anonyma hjältar som har viktiga arbetsuppgifter på områden som detaljhandel med livsmedel och leverans av dessa, utbildning, jordbruk, transport och avfallshantering, i syfte att upprätthålla det offentliga livet och allmänna tjänster samt säkerställa tillgången till samhällsviktiga varor. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att genomföra lämpliga och samordnade nationella åtgärder för att garantera säkra arbetsförhållanden för alla som arbetar i främsta ledet under epidemin, särskilt för vårdpersonal på frontlinjen, inbegripet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av dessa åtgärder.

3. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av viruset och med alla andra länder som utsätts för pandemins konsekvenser. Parlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet med dem som mist sina jobb och vars yrkesliv har störts av pandemin. Parlamentet betonar att EU inte kommer att överge ett enda land.

4. Europaparlamentet är oroat över att EU i början inte klarade av att agera kollektivt. Parlamentet kräver att alla framtida åtgärder från medlemsstaternas sida ska styras av unionens grundläggande principer om solidaritet och lojalt samarbete. Parlamentet anser att covid‑19-krisen har framhävt betydelsen av gemensamma europeiska åtgärder, och betonar att Europeiska unionen och dess medlemsstater har de gemensamma resurser som krävs för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser, men endast när de står sida vid sida. Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna i början av krisen agerade ensidigt, men att de nu inser att samarbete, förtroende och solidaritet är det enda sättet att övervinna den.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att agera tillsammans för att se till att unionen tar sig stärkt ur krisen. Parlamentet betonar att det kommer att samarbeta med de övriga EU-institutionerna för att rädda liv, skydda arbetstillfällen och företag samt driva på ekonomisk återhämtning, liksom att det är berett att ställa dem till svars för sina handlingar.

Europeisk solidaritet och insatser inom hälso- och sjukvårdssektorn

6. Europaparlamentet välkomnar den europeiska solidaritet som medlemsstaterna visat i praktiken genom att behandla patienter från andra medlemsstater, tillhandahålla hälso- och sjukvårdsutrustning, bland annat genom initiativ för gemensam upphandling och lagring, och genom att hjälpa medborgare att återvända till sina hemländer. Parlamentet betonar att gränserna måste förbli öppna inom EU för att det ska vara möjligt att överföra personlig skyddsutrustning, livsmedel, läkemedel, medicintekniska produkter, produkter som härrör från blod samt organ. Parlamentet understryker behovet av att underlätta mobiliseringen av hälso- och sjukvårdspersonal och vill att den europeiska sjukvårdsstyrkan ska sättas in för att tillhandahålla medicinsk assistans. Parlamentet betonar dessutom behovet av att underlätta transport av patienter från överfulla sjukhus i en medlemsstat till en annan där det fortfarande finns kapacitet.

7. Europaparlamentet efterlyser en avsevärt utökad budget och personal för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), så att de ska kunna samordna medicinska insatser i samband med kriser.

8. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en europeisk mekanism för hälsoinsatser för att man bättre ska kunna förbereda och reagera på ett gemensamt och samordnat sätt på alla typer av hälsokriser och sanitära kriser som uppstår i EU, i syfte att skydda unionsmedborgarnas hälsa.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka alla delar av krishanteringen och katastrofinsatserna och att ytterligare stärka styrmedel som RescEU för att säkerställa verkligt gemensamma, samordnade och effektiva insatser på EU-nivå. Enligt parlamentet bör europeisk riskhantering, beredskap och förebyggande i samband med katastrofer stärkas vid sidan av gemensamma lager av utrustning, material och läkemedel, för att möjliggöra en snabb insats av dessa i syfte att skydda EU-medborgarnas liv och uppehälle.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att kanalisera alla tillgängliga forsknings- och innovationsmedel till forskningsinitiativ som syftar till att förstå sjukdomen samt påskynda diagnostiseringen och utvecklingen av vacciner. Parlamentet anser att EU:s forskare, innovativa små och medelstora företag och industrin bör få allt stöd de behöver för att ta fram ett botemedel.

11. Europaparlamentet betonar det omedelbara behovet av att göra mer för små och medelstora företag, hjälpa dem att behålla arbetstillfällena och hantera sin likviditet. Parlamentet uppmanar med eftertryck de europeiska tillsyns- och övervakningsmyndigheterna samt medlemsstaterna att utreda alla möjligheter att lätta bördan för små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser en övergripande europeisk strategi för små och medelstora företags återhämtning i syfte att stödja dem dels genom att minska byråkratin och kostnaderna för tillgång till finansiering, dels genom att främja investeringar i strategiska värdekedjor i linje med den gröna given.

12. Europaparlamentet anser att EU måste ta tillfället i akt och återta den tekniska kontrollen inom strategiska områden, såsom aktiva farmaceutiska substanser (API) som är väsentliga för tillverkning av läkemedel, och på så sätt minska sitt beroende av tredjeländer utan att undergräva de fördelar som öppna ekonomier får av internationell handel.

13. Europaparlamentet anser att kommissionen bör undersöka och överväga möjligheten att avlägsna eventuella hinder mot tredjeländer när det gäller varor som är nödvändiga för att hantera denna kris, såsom medicinsk utrustning, handsprit, handtvål, ansiktsmasker och läkemedel, i syfte att göra dem mer tillgängliga i hela EU.

14. Europaparlamentet understryker att pandemin inte har några gränser eller ideologier och att den kräver samarbete och solidaritet i hela det internationella samfundet samt en förstärkning av Världshälsoorganisationen. Enligt parlamentet är det mycket viktigt att EU uppmanar Kina att skapa fullständig klarhet kring denna pandemi, tidpunkten för dess uppkomst och det faktiska antal offer den skördat. Parlamentet betonar behovet av samarbete med och stöd till länderna på västra Balkan, unionens närmaste grannar i det östra och södra grannskapet, partnerländerna och utvecklingsländerna, i synnerhet i Afrika.

Europeiska lösningar för att komma tillrätta med de ekonomiska och sociala konsekvenserna

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett massivt återhämtnings- och återuppbyggnadspaket för investeringar till stöd för den europeiska ekonomin efter krisen, utöver det som redan tillhandahålls av den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska centralbanken (ECB) inom ramen för den nya fleråriga budgetramen. Enligt parlamentet bör ett sådant paket vara tillgängligt så länge som de ekonomiska störningarna på grund av krisen varar. Parlamentet anser att den investering som krävs bör finansieras via en utökad flerårig budgetram, EU:s befintliga medel och finansieringsinstrument samt de garantier för återhämtning som säkerställs genom EU-budgeten. Parlamentet anser att detta paket inte bör inbegripa ett ömsesidigt ansvar för befintliga skulder och att det bör vara inriktat på framtida investeringar.

16. Europaparlamentet betonar att detta återhämtnings- och återuppbyggnadspaket bör få igång ekonomin på nytt, förbättra dess motståndskraft och skapa arbetstillfällen, och samtidigt bidra till den ekologiska övergången och ekonomiska utvecklingen på vår kontinent, inbegripet den strategiska autonomin, samt till genomförandet av vår industristrategi och den digitala omvandlingen i våra samhällen. I detta avseende påminner parlamentet om den gröna givens avgörande betydelse och att våra åtgärder måste anpassas till målet om klimatneutralitet.

17. Europaparlamentet insisterar därför på antagandet av en ambitiös flerårig budgetram som har en utökad budget i linje med unionens mål, krisens förväntade inverkan på EU:s ekonomier och medborgarnas förväntningar på ett europeiskt mervärde, en ram som således erbjuder mer flexibilitet och förenkling när det gäller användningen av medlen för krishantering, och som är försedd med konjunkturutjämnande inslag. Parlamentet efterlyser dessutom en översyn av kommissionens förslag om en reform av systemet för unionens egna medel i syfte att få tillräckligt finanspolitiskt manöverutrymme och säkerställa bättre förutsebarhet, handlingskraft och mindre exponering för nationella risker.

18. Europaparlamentet understryker att det är brådskande att man hjälper de medlemsstater som står inför extraordinära ytterligare utgifter för att undvika en ny statsskuldskris. Parlamentet betonar den roll som EIB, ESM och en tillfällig mekanism grundad på artikel 122 i EUF-fördraget, liknande den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), bör spela för att bidra till att skydda arbetstillfällen, företag och hälso- och sjukvårdssystem och blåsa nytt liv i den europeiska ekonomin. Parlamentet betonar dock att kapaciteten bör överstiga det nuvarande taket för EU:s fleråriga budgetram.

19. Europaparlamentet uppmanar euroområdets finansministrar att aktivera ESM:s 410 miljarder euro. Parlamentet påminner om att ingen särskild medlemsstat bär ansvaret för krisen och att det främsta målet bör vara att bekämpa utbrottets konsekvenser.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera stöd och krisdämpande åtgärder för de mest utsatta medborgarna, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, etniska minoriteter och människor från avlägsna och isolerade regioner, inbegripet utomeuropeiska länder och territorier, med hjälp av en särskild, exceptionell stödfond som är inriktad på hälso- och sjukvårdssystemet och de sektorer som drabbats av covid‑19-utbrottet, liksom för människor som ligger under gränsen för social utestängning, vilka alla löper störst risk för en covid‑19-infektion och även drabbas hårdast av dess ekonomiska effekter. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att införliva en jämställdhetsanalys i alla insatser för att undvika ökad ojämlikhet mellan könen och för att ge akut stöd till kvinnor i fara.

21. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att se till att arbetstagare i Europa, även egenföretagare och arbetstagare som arbetar över nationsgränserna, skyddas mot inkomstförluster och att de sektorer och företag som påverkas mest, särskilt små och medelstora företag, har det stöd och den ekonomiska likviditet som krävs. I detta avseende välkomnar parlamentet kommissionens nya förslag om stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE).

22. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att EU:s inre gränser hålls öppna för varor. Parlamentet påminner om att den inre marknaden är källan till vårt kollektiva välstånd och välbefinnande, och att den utgör ett centralt inslag i de omedelbara och kontinuerliga åtgärderna mot covid‑19-utbrottet. Parlamentet stöder helhjärtat kommissionens uppmaning till medlemsstaterna att tillåta gränsarbetare att fortsätta passera gränserna, särskilt inom sektorer där den fria rörligheten inom EU anses vara nödvändig. I detta avseende efterlyser parlamentet inrättande av en ”grön” gränspassage för transport över land (väg och järnväg), sjöfart, transport på inre vattenvägar och lufttransport.

23. Europaparlamentet understryker att denna kris har visat att den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, inklusive fisket och vattenbruket, är avgörande och strategisk, eftersom den säkerställer att medborgarna levereras säkra livsmedel till rimliga priser på grundval av en stark och lönsam produktion i alla EU:s regioner. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den jordbruksbaserade livsmedelskedjan fungerar väl, särskilt när det gäller att underlätta säsongsarbete och gränsöverskridande arbete samt tillgång till centrala insatsvaror. Parlamentet uppmanar kommissionen att också aktivera alla de typer av stöd och exceptionella marknadsåtgärder som är tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter[1].

EU:s värden och rättsstatsprincipen är aldrig frivilliga

24. Europaparlamentet betonar att även om medlemsstaterna har infört undantagstillstånd som en åtgärd mot covid‑19-pandemin, är de fortfarande skyldiga att respektera EU:s värden och den europeiska ramen för de mänskliga rättigheterna, och de måste se till att medborgarna fortsätter att åtnjuta samma rättigheter och samma skydd. Parlamentet är särskilt oroat över de åtgärder som den polska regeringen har vidtagit i detta avseende. Parlamentet fördömer kraftfullt den ungerska regeringens beslut att förlänga undantagstillståndet på obestämd tid och stänga sitt nationella parlament.

25. Europaparlamentet betonar att exceptionella åtgärder bör vara proportionerliga, regelbundet granskas av de nationella parlamenten och vara tidsbegränsade, och att sådana åtgärder även bör respektera de kontroller och motvikter som ingår i en demokrati, inbegripet rättsväsendets oberoende och mediernas frihet. Parlamentet betonar att gränskontroller och begränsningar av rörligheten måste förbli proportionerliga och exceptionella, och att all fri rörlighet inom Schengenområdet bör återupprättas så snart det bedöms vara genomförbart.

26. Europaparlamentet kräver att Genèvekonventionen och den europeiska asyllagstiftningen respekteras fullt ut. Parlamentet påpekar att det måste införas bestämmelser om mottagande av nya asylsökande under lämpliga sanitära förhållanden, med särskild hänsyn till migranter som anländer till de grekiska öarna.

27. Europaparlamentet noterar kommissionens plan att uppmana telekomleverantörer att lämna över anonymiserade uppgifter i aggregerad form för att begränsa spridningen av coronaviruset, befintliga nationella spårningsprogram och införandet av appar som gör det möjligt för myndigheter att övervaka rörelser, kontakter och hälsouppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att offentliggöra detaljerad information om dessa system och möjliggöra offentlig granskning och fullständig tillsyn från dataskyddsmyndigheternas sida. Parlamentet konstaterar att medborgares mobila lokaliseringsuppgifter inte kan behandlas förrän de gjorts fullständigt och oåterkalleligt anonyma, eller förrän enskilda personer frivilligt har lämnat samtycke. Parlamentet förväntar sig att de nationella och europeiska myndigheterna till fullo efterlever lagstiftningen om uppgiftsskydd och integritet, och att dataskyddsmyndigheterna ser till att lagstiftningen efterlevs.

28. Europaparlamentet betonar att desinformation om covid‑19 i nuläget utgör ett stort folkhälsoproblem. Parlamentet uppmanar EU att inrätta en europeisk informationskanal på samtliga officiella språk för att se till att alla medborgare har tillgång till korrekt och kontrollerad information. Parlamentet anser att ECDC bör ansvara för att samordna och anpassa medlemsstaternas uppgifter för att förbättra deras kvalitet och jämförbarhet.

29. Europaparlamentet betonar att EU måste bli mer motståndskraftigt mot kriser i allmänhet, förbli skyddat mot otillbörligt politiskt och ekonomiskt inflytande från exempelvis Kina och Ryssland, och vara redo att kommunicera på ett strategiskt sätt, bekämpa extern desinformation, falska nyheter och it-angrepp samt kontinuerligt anpassa sig till det föränderliga geopolitiska landskapet.

Ett EU som är starkare efter krisen och mer effektivt i sina åtgärder till unionsmedborgarna

30. Europaparlamentet uttrycker sin fasta avsikt att göra allt som krävs för att unionen och dess medborgare kan ta sig ur krisen, och uppmanar samtliga EU-institutioner och medlemsstater att omedelbart utnyttja alla relevanta fördragsbestämmelser och därmed agera i en anda av solidaritet. Parlamentet påminner om att denna kris inte har förvållats av någon och att den inte bör innebära allas undergång.

31. Europaparlamentet anser att pandemin har åskådliggjort gränserna för unionens förmåga att agera beslutsamt och blottlagt bristerna i kommissionens verkställande makt och budgetbefogenheter. Parlamentet anser att unionen måste genomgå en djuplodande och lämplig reform som svar på detta. Parlamentet ser det som nödvändigt att den allmänna övergångsklausulen aktiveras utan dröjsmål för att underlätta beslutsprocessen i alla frågor som kan bidra till att bemöta utmaningarna i samband med den rådande hälsokrisen.

32. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att bortse från det som skiljer dem åt och agera i allmänhetens intresse, i en anda av solidaritet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart tillämpa relevanta fördragsbestämmelser och agera i enlighet därmed.

33. Europaparlamentet betonar att unionen måste vara beredd att inleda en ingående diskussion om hur man kan bli effektivare och mer demokratisk, och att den pågående krisen gör frågan alltmer akut. Parlamentet anser att den planerade konferensen om Europas framtid är ett lämpligt forum för en sådan diskussion. Därför anser parlamentet att konferensen bör sammankallas så snart som möjligt och att den måste lägga fram tydliga förslag, bland annat genom direkta kontakter med medborgarna, för att åstadkomma en djupgående reform av Europeiska unionen, så att den blir mer effektiv, solidarisk, demokratisk, suverän och motståndskraftig.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att axla sitt fördragsbaserade ansvar och ta djärva initiativ.

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande och rådets tjänstgörande ordförandeskap.

[1] EUT L 354, 28.12.2013, s. 1.

Senaste uppdatering: 15 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy