Návrh usnesení - B9-0144/2020Návrh usnesení
B9-0144/2020

NÁVRH USNESENÍ o opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům

14.4.2020 - (2020/2616(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Manfred Weber, Esteban González Pons
za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0143/2020

Postup : 2020/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0144/2020
Předložené texty :
B9-0144/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0144/2020

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům

(2020/2616(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na články 2 a 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU), které zakotvují solidaritu jakožto klíčovou hodnotu Evropské unie, a s ohledem na článek 3 SEU, který stanoví, že Unie podporuje své hodnoty, konkrétně hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy,

 s ohledem na články 6 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které stanoví, že pokud jde o lidské zdraví, má Unie pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států a podporuje spolupráci mezi členskými státy, zejména spolupráci s cílem zlepšit doplňkovost služeb zdravotní péče v přeshraničních oblastech,

 s ohledem na článek 5 SEU, který stanoví, že výkon pravomocí Unie se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že šíření viru závažně ovlivňuje každodenní život všech evropských občanů a je zkouškou pro Unii jako politický subjekt;

B. vzhledem k tomu, že bez ohledu na pravomoci členských států v oblasti zdravotní péče může EU pomoci koordinovat jejich opatření;

C. vzhledem k tomu, že je naše ekonomika pozastavena a následné narušení bude mít dramatické dopady na evropské občany, osoby samostatně výdělečně činné, podniky a pracovníky;

D. vzhledem k tomu, že solidarita mezi členskými státy není možností, ale povinností podle Smlouvy a jednou z klíčových hodnot Evropanů;

E. vzhledem k tomu, že tato krize je okamžikem pravdy pro Evropskou unii, která ji může zvládnout, pouze pokud budou Evropané postupovat společně v rámci solidarity a přijmou odpovědnost;

F. vzhledem k tomu, že s cílem reagovat na mimořádné výzvy v důsledku onemocnění COVID-19 je nezbytné, aby Evropská unie vytvořila ambiciózní pakt solidarity spočívající v okamžitých opatřeních zaměřených na boj proti viru, s cílem pomáhat postiženým a jejich rodinám, chránit pracovníky a nejzranitelnější osoby ve společnosti, podpořit podniky a poskytnout dlouhodobý plán zaměřený na posílení evropské reakce na podobné krize v budoucnu;

1. je hluboce zarmoucen lidskou tragédií, kterou tato pandemie způsobila Evropanům, jejich rodinám a lidem na celém světě; vyjadřuje svou soustrast všem, kdo přišli o své blízké; vyjadřuje hlubokou spoluúčast a soucit se všemi, kdo onemocněli a bojují o svůj život, a také jejich rodinám a přátelům, a přeje jim brzké uzdravení;

2. aplauduje všem, kteří pracují v první linii s cílem bojovat proti pandemii, a vyjadřuje hlubokou vděčnost všem, kdo plní zásadní úkoly s cílem zachovat veřejný život a služby a zajistit přístup k základnímu zboží, v neposlední řadě lékařům, zdravotním sestrám, pečujícím osobám, uklízečům a všem členům záchranných služeb, a také producentům potravin a obchodníkům, pracovníkům v dopravě a v poštovních službách, členům policie a ozbrojených sil a jejich rodinám;

3. vyjadřuje solidaritu se zeměmi, na něž má rozšíření viru nejtvrdší dopad, zejména s Itálií, Španělskem a Francií; zdůrazňuje, že Evropská unie nikdy nenechá žádnou zemi osamocenou;

4. je přesvědčen, že koronavirová krize prokázala význam zachování jednoty Evropské unie a jejích členských států v boji proti pandemii a jejím důsledkům;

5. zdůrazňuje, že tuto krizi nelze překonat samostatně nebo zdůrazňováním vnitrostátních pravomocí oproti pravomocím EU; domnívá se, že evropská jednota a solidarita je nejúčinnější způsob, jak bojovat proti viru a vyjít z krize, a zároveň zdůrazňuje, že společně zůstáváme silnější;

6. vítá evropskou „solidaritu v akci“, kterou již Komise a členské státy prokázaly při léčbě pacientů, poskytování zdravotní péče a ochranného vybavení a repatriaci evropských občanů;

7. zdůrazňuje, že Evropský parlament učiní vše, co je v jeho silách a bude úzce spolupracovat s ostatními orgány a institucemi EU s cílem poskytnout účinnou pomoc každému členskému státu v nouzi a překonat tuto krizi;

8. navrhuje proto ambiciózní a komplexní pakt solidarity založený na několika jasných cílech: jednotná reakce v oblasti zdraví, koordinovaná opatření ke zploštění křivky nákazy, využití síly unijního výzkumu, pomoc nejvíce zasaženým, řešení ekonomických důsledků, posílení naší demokracie a našeho evropského způsobu života, podpora našich globálních partnerů a plánování nyní pro budoucnost;

Zajistit jednotnou reakci na výzvu v oblasti zdraví

9. zdůrazňuje, že tato krize ukázala, že je nezbytný evropštější přístup v oblasti veřejného zdraví s větší autonomií u strategických zdravotnických potřeb, a také nová kapacita řešení krizí s cílem předvídat rizika a připravovat reakce na rostoucí zdravotní hrozby v souvislosti se změnou klimatu a globalizací;

10. vyzývá ke zřízení jednotky EU pro koordinaci zdravotnické pomoci za účelem jednotné reakce EU na tuto krizi, která nás všechny zasáhla stejnou měrou; tato jednotka pro koordinaci zdravotnické pomoci by měla fungovat jako informační a současně koordinační uzel – včetně společného zajišťování léčiv, vybavení a ochranných prostředků – a také jako skupina pro rychlou reakci, která bude schopna poskytovat životně důležité dodávky, lékařské vybavení a zdravotnický personál do oblastí, kde se infekce náhle prudce zvýší; tato koordinační jednotka by měla také fungovat jako kontaktní místo s databází lůžek, která jsou v reálném čase k dispozici na jednotkách intenzivní péče, a v případě potřeby koordinovat přeshraniční převoz vážně nemocných pacientů do nemocnic v jiných členských státech, které stále mají léčebné kapacity; v případě nutnosti by měly logistickou podporu poskytovat vojenské síly a měly by regionálním orgánům a záchranným službám pomáhat se zřizováním polních nemocnic a zajišťováním letecké přepravy, pokud je to nutné, a zároveň potenciálně využívat evropské velitelství letecké dopravy a stávající struktury NATO; vítá pokyny, které v tomto ohledu zveřejnila Komise, a také poskytnutou finanční podporu a naléhavě vyzývá členské státy, aby se podílely tak, jak mohou;

11. odmítá veškeré vnitrostátní zákazy vývozu léčivých přípravků a zdravotnického vybavení do ostatních členských států EU; zdůrazňuje, že musí zůstat otevřené hranice uvnitř EU, aby se mohly přepravovat osobní ochranné prostředky, léčiva, krevní deriváty a orgány; zdůrazňuje, že je nezbytné usnadnit převoz pacientů mezi členskými státy z nemocnic, které jsou přeplněné, tam, kde je stále dostupná kapacita;

12. vyzývá Komisi, aby zabránila tomu, aby vnitrostátní opatření narušila řádné fungování jednotného trhu, aby koordinovala výrobu nepostradatelných léčivých přípravků a farmaceutických produktů a vybavení, zejména dezinfekčních gelů, ventilátorů a masek, a aby shromažďovala a koordinovala digitální výrobní kapacity, jako je výroba na 3D tiskárnách, která může pomoci nahradit nezbytné vybavení a snížit naši závislost na externích dodavatelích;

13. vyzývá členské státy, aby věnovaly dostatečnou pozornost vlivům krize na duševní zdraví, a navrhuje zahájení celounijní kampaně pro duševní zdraví, která bude občanům poskytovat poradenství o tom, jak mají za současných okolností pečovat o svou duševní pohodu a kde mohou v případě potřeby požádat o radu;

14. podporuje rozšíření působnosti nařízení EU o zdravotních prostředcích na přechodné období s cílem zaměřit veškeré úsilí na výrobu materiálu;

15. vyzývá k nasazení Evropského sboru solidarity s cílem poskytovat podporu našim společnostem, jakmile bude ukončeno omezení pohybu, a k rozšíření mandátu humanitárních dobrovolníků EU, aby mohli působit na území EU;

Zploštění křivky nákazy koordinovaným způsobem

16. vyzývá Komisi, aby zahájila účinnou strategii ukončení krizového stavu, již bude možné provádět, jakmile budeme ujištěni, že došlo ke zploštění křivky nákazy, což by mohlo zahrnout rozsáhlé testování, osobní ochranné vybavení pro občany a možné využití aplikací; vyzývá Komisi, aby vyvinula společný testovací protokol EU, který by se měl uplatňovat společně, koordinovaně a postupně, včetně testování na letištích; vybízí členské státy, aby vyvinuly systematičtější testování infekce a expozice viru a aby sdílely osvědčené postupy;

17. zdůrazňuje význam koordinace na evropské úrovni, pokud jde o přerušení letecké dopravy, vydávání cestovních doporučení a uzavření vnitřních a vnějších hranic; zdůrazňuje, že kontroly na vnitřních hranicích, ačkoli jsou žádoucím krizovým opatřením, musí zůstat striktně časově omezené a přiměřené a musí být využity pouze na dobu, již příslušné zdravotnické orgány považují za nezbytnou; zdůrazňuje, že musí být vždy zachován schengenský prostor;

18. vyzývá členské státy, aby občanům umožnily návrat do jejich domovských zemí nebo do zemí pobytu přes své území a po bezpečných cestovních trasách; je přesvědčen, že by mělo být harmonizováno zavedení zdravotních prohlídek a následná karanténa po vstupu; domnívá se, že by měl být posílen mechanismus civilní ochrany Unie, s cílem usnadnit společnou repatriaci občanů EU;

19. považuje za zásadní zachovat vnitřní hranice EU otevřené pro zboží díky zajištění přednostních jízdních pruhů na všech vnitřních schengenských hranicích, aby se tak zabezpečil volný tok podpory, a to zdravotnických pracovníků a dodávek léčivých přípravků a zboží základní potřeby, jako jsou zemědělské vstupy pro potraviny a další zboží na jednotném trhu, a aby se zachovaly otevřené dodavatelské řetězce a minimalizovalo přerušení obchodu a toku zboží;

20. vyzývá Komisi, aby zlepšila svou komunikaci s veřejností a aby pravidelně aktualizovala společnou reakci EU na propuknutí epidemie COVID-19, s níž by měli být občané EU seznamováni snadno přístupným a viditelným způsobem, přednostně ve stejnou dobu a prostřednictvím kanálů, jako je veřejnoprávní vysílání;

21. vyzývá k náležitému uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů po omezenou dobu trvání naléhavé situace, zejména pokud jde o nutnost získat souhlas subjektu údajů a o přístup k anonymizovaným celounijním údajům o pohybu s cílem pandemii zadržet, a o využití umělé inteligence, analýzy údajů a nástrojů superpočítačů k analýze údajů, která je nezbytná pro boj proti šíření viru; podporuje vývoj mapovací platformy financované programem Horizont, která bude při budoucích krizích využívat současné technologie, jako je systém Galileo;

22. nabádá členské státy, aby lépe koordinovaly právní předpisy v sociální a daňové oblasti s cílem zabránit tomu, aby v důsledku nouzových opatření, jako je práce z domova, došlo k oslabení systémů sociálního zabezpečení a daňových systémů pro přeshraniční pracovníky, a aby koordinovaly své politiky na podporu příjmů s cílem zajistit, aby byli pokryti všichni přeshraniční pracovníci, malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné; je přesvědčen, že je třeba uplatňovat zvláštní přístup k pohraničním regionům s cílem umožnit příhraničním pracovníkům nadále překračovat hranice, například pomocí zvláštního osvědčení či známky pro prioritní profese, jako jsou zdravotničtí pracovníci, ale rovněž pro další odvětví a profese, aby se v konečném důsledku dosáhlo harmonizace systému;

Využívání přínosů výzkumu

23. vítá záměr Komise vyčlenit v rámci programu Horizont 2020 finanční prostředky na boj proti viru; vyzývá k vyčlenění dodatečných finančních prostředků na podporu úsilí o financování rychlého výzkumu týkajícího se vakcíny a/nebo léčby;

24. vyzývá členské státy, aby veškeré dostupné finanční prostředky na výzkum a rozvoj směřovaly do programů, které nám umožní porozumět tomuto onemocnění a urychlí diagnostiku a testování a vývoj vakcíny;

25. je přesvědčen, že evropští výzkumní pracovníci, inovativní malé a střední podniky a průmysl mohou světu přinést lék a zároveň vytvořit pracovní místa a podpořit růst;

26. vítá rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vytvořit zrychlené postupy testování a schvalování léků nebo vakcín souvisejících s onemocněním COVID; domnívá se, že výše uvedená jednotka EU pro koordinaci zdravotnické pomoci by měla koordinovat dostupnost míst produkce vakcíny s cílem zajistit, aby, jakmile bude vakcína dostupná, mohly být v co nejkratší době vyrobeny stovky milionů vakcín a zpřístupněny za spravedlivou cenu, s ohledem na veřejné investice do tohoto výzkumu;

27. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela svou kapacitu cloudových služebcílem usnadnit výměnu údajů týkajících se výzkumu a zdravotních údajů na úrovni EU mezi subjekty podílejícími se na vývoji léčby a/nebo vakcín; podporuje plány na vytvoření platformy EU pro údaje týkající se výzkumu a datového centra EU pro koordinaci při mimořádných událostech, které by mohly EU pomoci shromažďovat údaje a zajišťovat jejich klinické využívání, identifikovat vzorce chování, tok jednotlivců a klíčových produktů a provádět prediktivní analýzy; považuje za klíčové vytvořit společné standardy EU pro sběr a analýzu údajů za účelem vytvoření společné databáze;

Pomoc lidem, kteří jsou krizí zasaženi nejvíce

28. zdůrazňuje, že kromě zdravotního rozměru má krize dramatický dopad na pracovníky, zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a malé a střední podniky, které jsou páteří našich společností; domnívá se, že Komise musí společně s členskými státy přijmout veškerá možná opatření k zabránění ztráty co možná největšího počtu pracovních míst s tím, že zvláštní pozornost je třeba věnovat těm, kteří se stále zotavují z finanční krize;

29. je přesvědčen, že členské státy musí přijmout opatření k zajištění toho, aby pracovníci v Evropě, včetně osob samostatně výdělečně činných, byli, kdykoli je to možné, chráněni před ztrátou příjmů a aby se nejpostiženějším podnikům, zejména malým a středním podnikům, dostalo nezbytné podpory a finanční likvidity;

30. vyzývá k vytvoření evropského systému na podporu státem dotované práce na částečný úvazek, který částečně pokryje ztrátu příjmů zaměstnanců vzniklou v důsledku zkrácené pracovní doby, s ohledem na naléhavou potřebu chránit pracovní místa a platy, než Komise přijme návrh případného evropského systému zajištění v nezaměstnanosti; vítá návrh Komise na vytvoření dočasné podpory na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE); tento dočasný nástroj musí být zaveden rychle a účinně v regionech a členských státech nejvíce postižených krizí;

31. zdůrazňuje, že je třeba zaručit bezpečnost a ochranu nejzranitelnějších osob, zejména lidí se zdravotním postižením, dětí, starších občanů a osob, které jsou vystaveny riziku domácího násilí, mimo jiné tím, že jim bude v době omezení volného pohybu osob nabídnuto alternativní ubytování;

32. vyzývá členské státy, aby při sestavování strategií pro boj proti nákaze COVID-19 věnovaly zvláštní pozornost znevýhodněným komunitám, národnostním menšinám a zejména Romům;

33. domnívá se, že studenti účastnící se studijního programu Erasmus+ by měli mít možnost znovu se po skončení krize do programu zapojit, a vyzývá k prodloužení všech lhůt pro výzkumné a vzdělávací projekty; potvrzuje, že je připraven pomáhat výzkumným pracovníkům EU tím, že sníží administrativní zátěž a zajistí kontinuitu zaměstnání výzkumných pracovníků a pro ně určených programů automatickým šestiměsíčním prodloužením;

34. domnívá se, že s ohledem na zemědělství a produkci potravin by měla být přijata opatření, která zajistí, aby byl k dispozici dostatek personálu, včetně sezónních a přeshraničních pracovníků, na sklizeň produkce a aby jim byly zajištěny adekvátní podmínky (zdravotní osvědčení, individuální bydlení atd.);

35. domnívá se, že mezi prioritními skupinami, které je třeba chránit, musí být pracovníci v odvětví dopravy, kteří by měli mít k dispozici dezinfekční gel na ruce a bezpečná parkovací místa a měli by mít bezproblémový přístup k občerstvení, toaletám a sprchám, které by měly splňovat přiměřené zdravotní standardy;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby uskutečnily Unií podporovaná opatření s cílem testovat migranty a uprchlíky, kteří se v současné době nachází na externích hranicích EU, zejména v Řecku, a poskytovat jim lékařskou podporu;

Řešení hospodářského dopadu prostřednictvím ambiciózního plánu obnovy

37. je přesvědčen, že za současnou krizi nenese odpovědnost žádný členský stát, ale její obrovský hospodářský dopad pociťuje každý z nich; je přesvědčen, že nejvíce jej pocítí pracovníci, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, rodinné podniky a malé a střední podniky – páteř našich společností a evropského hospodářství – a že na přežití malých a středních podniků a jednotného trhu závisí přežití samotného evropského hospodářství;

38. domnívá se, že k překonání krize a boji proti jejím hospodářským a sociálním důsledkům je třeba ještě mnohé učinit, a zdůrazňuje, že tato krize je nová a jedinečná a vyžaduje pružnost, kreativitu a inovace a zejména pak jednotná řešení na úrovni EU úměrná daným výzvám;

39. je přesvědčen, že EU potřebuje ambiciózní plán hospodářské obnovy po krizi, který nastartuje ekonomiku a zajistí rovněž ekologickou a digitální transformaci našich společností s cílem utvářet evropský způsob života pro 21. století; je přesvědčen, že v rámci tohoto plánu obnovy by měla celková částka, kterou EU a ECB na boj proti pandemii vyčlení, překročit 1 bilion eur, přičemž společné úsilí Unie a členských států by se mělo přiblížit 3 bilionům eur a měly by být aktivovány veškeré stávající nástroje k zajištění finanční solidarity a vytvořeny nové finanční nástroje a zdroje příjmů financované ze společných prostředků, které budou dostatečně vysoké a budou mít dostatečně dlouhou dobu splatnosti, aby byly plně efektivní a umožnily členským státům a EU pomáhat regionům, které to nejvíce potřebují;

40. domnívá se, že by měly být využity veškeré dostupné prostředky a nevyužité finanční prostředky stávajícího rozpočtu EU, včetně přebytků a nevyužitých rezerv Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, s cílem rychle poskytnout finanční pomoc nejvíce postiženým regionům a podnikům a umožnit co největší pružnost při využívání finančních prostředků, přičemž je zároveň třeba dodržovat zásadu řádného finančního řízení a zajistit, aby se finance dostaly tam, kde je to nejvíce potřeba; za tímto účelem vítá nedávný návrh Komise na vytvoření nástroje pro mimořádnou podporu;

41. v tomto ohledu vítá oznámení Komise, že přezkoumá svůj návrh příštího víceletého finančního rámce (VFR); je přesvědčen, že podoba, velikost a financování rozpočtu Unie neodpovídá jeho účelu; vyzývá Radu k dosažení rychlé dohody o novém návrhu příštího VFR, který musí být výrazně vyšší, aby se z něj stal skutečný nástroj solidarity a soudržnosti, musí odrážet správné priority a zahrnovat dostatečnou rezervu pro nepředvídatelné události, včetně budoucích pandemií, jakož i navýšení položek a opatření souvisejících s investicemi a výzkumem na podporu obnovy po krizi, včetně strategie, která umožní nastartovat malé a střední podniky, nové evropské strategie v oblasti cestovního ruchu a podpory pro odvětví kultury a vzdělávání; očekává, že nebude-li dosaženo dohody o příštím VFR, Komise nyní navrhne pohotovostní plán na prodloužení trvání stávajících finančních programů po 31. prosinci 2020 na základě stávajícího VFR, jehož součástí bude úprava zaměření stávajících programů, aby mohly řešit situaci způsobenou pandemií koronaviru;

42. vyzývá k vytvoření fondu solidarity EU v souvislosti s koronavirem ve výši alespoň 50 miliard eur, který budou tvořit granty v hodnotě maximálně 20 miliard eur nad rámec stropů VFR a půjčky ve výši maximálně 30 miliard eur zaručené rozpočtem EU (obě částky budou předsunuty v prvních dvou letech příštího VFR, nebo v případě, že se nepodaří včas dosáhnout dohody o VFR, budou rozděleny během nouzového období), což umožní podpořit finanční úsilí, které během současné krize vyvíjejí odvětví zdravotní péče ve všech členských státech, jakož i investice do odvětví zdravotní péče v období po krizi s cílem zajistit větší odolnost těchto systémů a zaměřit se na potřebné;

43. podporuje vytvoření nového nástroje nebo nové využití stávajících nástrojů v členských státech, jejichž hospodářství je nejvíce zasaženo, mimo jiné vhodným a účinným využíváním Evropského mechanismu stability (ESM);

44. podporuje ECB a Komisi v jejich odhodlání udělat vše, co je třeba, aby pomohly evropskému hospodářství vyjít z této bezprecedentní krize silnější než kdykoli předtím, přičemž je třeba si uvědomit, že za tuto krizi nenese vinu žádný členský stát; podporuje uplatnění článku 122 SFEU, který umožňuje poskytnout finanční pomoc členským státům čelícím závažným problémům způsobeným výjimečnými okolnostmi, nad nimiž nemají kontrolu, jakož i s krizí související využívání maximální pružnosti Paktu o stabilitě a růstu, a to pouze v míře, do jaké je to nezbytně nutné k řešení krize a za podmínky následného návratu k vyrovnaným a udržitelným veřejným účtům;

45. je toho názoru, že naléhavá potřeba likvidity, kterou pociťují podniky, zejména malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné, by měla být řešena navýšením kapitálu EIB a vytvořením zvláštního mimořádného fondu EIB s cílem poskytnout likviditu malým a středním podnikům, které v důsledku krize čelí dočasnému a dramatickému snížení příjmů; je přesvědčen, že prostředky z tohoto fondu by mohly být použity na úhradu mezd či dluhových závazků a poskytnuty s velmi nízkým či nulovým úrokem;

46. trvá na tom, že bankovní sektor musí hrát v této krizi aktivní úlohu s cílem umožnit podnikům a občanům, kteří v důsledku onemocnění COVID-19 utrpěli finanční ztráty, dočasně snížit či pozastavit dluhové či hypoteční splátky, poskytnout maximální pružnost při nakládání s úvěry v selhání, dočasně pozastavit výplatu dividend a snížit často neúměrně vysoké úrokové sazby za přečerpání běžných účtů; zdůrazňuje, že orgány dohledu musí v tomto směru prokázat velkou míru pružnosti;

47. podporuje malé a střední a podniky prostřednictvím přezkumu právních předpisů EU provedeného s ohledem na onemocnění COVID-19 a jasného snížení administrativní zátěže, mimo jiné na základě regulačních opatření přijatých agenturami EU; dále se domnívá, že by plánované právní předpisy neměly během této krize vést k další nejistotě; za tímto účelem vyzývá k odkladu strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti; vyzývá členské státy, aby malým a středním podnikům uhradily do sedmi dnů všechny své nezaplacené faktury s cílem předejít tomu, aby tyto podniky trpěly dalším nedostatkem hotovosti;

48. je toho názoru, že by pokyny o státní podpoře měly být pružnější a mělo by dojít k navýšení podpory de minimis v odvětvích zemědělství a rybolovu a dalších prostředků z EFSI;

49. i když zdůrazňuje, že je nutné nepřistupovat k obecnému zvyšování daní, požaduje, aby ti, kdo mají z této krize finanční prospěch, např. prodejci na krátko, poskytovali příspěvek ve formě nezanedbatelného solidárního odvodu ze spekulativního prodeje na krátko na finančních trzích; zdůrazňuje, že by příjmy z těchto příspěvků měly být využity na podporu systémů zdravotní péče v nejpotřebnějších regionech;

50. je toho názoru, že je třeba zachovat klíčová odvětví, jako jsou podniky veřejných služeb, ocelářský průmysl a odvětví dopravy, a to případně i prostřednictvím podpory rekapitalizace, aniž by však došlo k narušení hospodářské soutěže, přičemž je nutné přihlížet k zachování méně frekventovaných tras; zdůrazňuje, že je nutné zabránit nepřátelským převzetím klíčových odvětví, která kvůli krizi čelí náhlému propadu ceny svých akcií, ze strany externích konkurentů EU;

51. vyzývá ke zřízení mechanismu pro řešení krizí v odvětví dopravy, zejména v souvislosti s přepravou a dodávkami ochranných materiálů a cenných komodit;

52. je toho názoru, že během této krize musí být ochráněna kulturní rozmanitost Evropy i její kulturní dědictví a že je nutné náležitě podporovat řemeslníky, hudebníky, tvůrčí pracovníky a kulturní odvětví; podtrhuje, že je třeba podporovat odvětví cestovního ruchu prostřednictvím odpovídajících politik, jako je státní podpora a zdroje z dostupných nástrojů;

53. připomíná, že jednotný trh je zdrojem naší kolektivní prosperity i blahobytu; zdůrazňuje, že dokončení vnitřního trhu, unie kapitálových trhů a bankovní unie může posílit tempo růstu a vytvářet pracovní místa;

54. je zastáncem opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví v EU a životaschopnosti zemědělských podniků během této krize, konkrétně prostřednictvím podpory likvidity formou včasných (předběžných) úhrad přímých plateb a plateb v rámci druhého pilíře, flexibility při správě režimů podpory a při podávání žádostí, monitorování trhů a krizového řízení (soukromé skladování, propagační opatření a výjimečná opatření umožňující Komisi navrhovat dodatečná tržní opatření a časově omezené výjimky z právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže);

55. vyzývá k přijetí evropské strategie v oblasti cestování a cestovního ruchu s cílem umožnit Evropě udržet si své postavení přední světové turistické destinace;

56. vyzývá k zavedení pohotovostního plánu pro kritickou infrastrukturu, který musí zajistit volné fungování digitálních služeb, zdravotnických a pečovatelských zařízení a dodávek energií a potravin na celém vnitřním trhu;

Posílení naší demokracie a našeho evropského způsobu života

57. zdůrazňuje, že všechna opatření přijatá na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU musí být: v souladu se zásadami právního státu, striktně přiměřená potřebám situace, jasně související s probíhající zdravotní krizí, časově omezená a vystavená pravidelné kontrole;

58. zdůrazňuje, že dezinformace okolo onemocnění COVID-19 jsou velkým problémem v oblasti veřejného zdraví a že všichni občané mají právo na přesné a ověřené informace; vyzývá digitální odvětví, aby přijalo nutná opatření k zastavení šíření falešných zpráv, zavádějících informací a nenávistných výroků týkajících se koronaviru prostřednictvím sociálních sítí a aby chránilo nezávislé sdělovací prostředky, které jsou skutečnou zárukou práva obyvatel na informace; domnívá se, že by EU měla koordinovat opatření členských států proti propagandě třetích zemí, internetovým podvodníkům a pachatelům kybernetické kriminality, kteří zneužívají obav lidí nebo prodávají předražené či padělané zdravotnické prostředky;

59. vyzývá členské státy, aby přijaly mimořádná opatření, jež by odrážela intenzivnější komunikaci mezi vládami a parlamenty; je toho názoru, že novináři a členové politické opozice musí mít neomezený přístup k informacím a k důvodům pro přijatá řešení a musí být schopni vykonávat příslušný dohled; zdůrazňuje, že klíčový význam má transparentnost;

60. důrazně prohlašuje, že Evropská unie je připravena spolupracovat s občany; je proto toho názoru, že by Evropský parlament, Komise a Rada měly s ohledem na současnou situaci projednat a ustavit formát, jenž by konferenci o budoucnosti Evropy umožňoval zahájit svou činnost při nejbližší možné příležitosti; domnívá se, že by formát konference měl být upraven, aby odrážel problémy spojené s novou realitou, v níž žijeme;

61. podporuje zřízení zvláštního vyšetřovacího výboru, který by se zabýval získanými zkušenostmi a následky pandemie COVID-19, včetně jejích sociálních a ekonomických dopadů;

Podpora našich partnerů a posílení globální úlohy Evropy

62. podtrhuje skutečnost, že stávající pandemie vyžaduje spolupráci a solidaritu celého mezinárodního společenství s našimi globálními partnery, zejména se zeměmi západního Balkánu a východního sousedství, jakož i se zeměmi v Africe a latinské Americe, které musí být podporovány v jejich úsilí o potírání nákazy; domnívá se, že EU musí poskytovat podporu svým partnerům, včetně diplomatické podpory, jako tomu bylo v případě Tchaj-wanu, jemuž se úspěšně podařilo zmírnit dopady nákazy; je proto přesvědčen, že by všechny zúčastněné strany, včetně Tchaj-wanu, měly být zapojeny do schůzí, mechanismů a činností Světové zdravotnické organizace (WHO), zejména v době globální krize v oblasti veřejného zdraví;

63. je toho názoru, že by tato krize měla být vnímána jako varovný signál, který EU přesvědčí, aby využila příležitosti a posílila mezinárodní řád založený na pravidlech a multilateralismus; vyzývá k uvolnění prostředků ze všech nástrojů financování vnější činnosti, jako jsou evropský nástroj sousedství, nástroj přispívající ke stabilitě a míru, nástroj pro rozvojovou spolupráci a Evropský rozvojový fond (ERF) spolu s nástrojem humanitární pomoci;

64. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé a plné provádění nařízení o prověřování přímých zahraničních investic, včetně maximálního možného využívání všech dostupných nástrojů, zejména ve zdravotnictví, které je strategickým odvětvím, a aby v případě potřeby navrhla jeho další posílení;

65. doporučuje, aby byly v plné míře využívány nástroje na ochranu obchodu a aby byly v případě potřeby vyvíjeny nové nástroje za účelem boje proti praktikám narušujícím trh ze strany třetích zemí;

66. doporučuje, aby byly prostřednictvím posílené spolupráce na mezinárodní úrovni podniknuty kroky proti hlavním příčinám přenosu virů ze zvířat na lidi, které se zaměří i na úlohu „mokrých trhů“; vyzývá k ustavení stálého dialogu mezi EU a Čínou za účelem posouzení reciprocity a dodržování příslušných norem, zajištění rovných podmínek, zabezpečení průmyslových dodavatelských řetězců a předcházení budoucím krizím;

Plánování do budoucna

67. vyzývá k vyhlášení nové evropské průmyslové strategie, jež by se zaměřovala na budoucnost a zohledňovala potřebu spojit obnovu průmyslových odvětví, jež byla současnou situací nejvíce postižena, s nutností klimatické neutrality;

68. je přesvědčen, že mechanismus civilní ochrany Unie musí být přeměněn ve skutečnou jednotku civilní ochrany EU, která bude vybavena vlastními lidskými zdroji, snadno mobilizovatelná a trvale připravena jednat v jakékoli nouzové situaci;

69. vyzývá k vybudování akademické zdravotní sítě EU, kterou by v každém členském státě tvořila alespoň jedna (fakultní) nemocnice, jež by sloužila jako vnitrostátní středisko pro šíření špičkového evropského lékařského výzkumu a odborné přípravy; domnívá se, že by tato síť měla zahrnovat povinné a pravidelné sdílení informací, osvojování osvědčených postupů a výměny zaměstnanců;

70. požaduje výrazné posílení pravomocí a navýšení rozpočtu a počtu zaměstnanců Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a agentury EMA, aby mohly monitorovat údaje o lékařském pozorování a dohledu a zpravodajské údaje a zavést účinný systém včasného varování a reakce, jenž by zahrnoval i poskytování komplexních pokynů členským státům; požaduje, aby bylo středisko ECDC přeměněno v plnohodnotnou evropskou zdravotnickou agenturu; navrhuje, aby se z panelu odborníků pro onemocnění COVID-19 stal stálý tým nezávislých odborníků pro případ propuknutí virových nákaz, který by spolupracoval se střediskem ECDC na tvorbě norem, vydávání doporučení a vypracovávání protokolů, jež by byly využívány Komisí a členskými státy v případě krize;

71. žádá Komisi, aby předložila strategii zabývající se dopadem hluboké demografické změny, které Evropa čelí, na zdravotní péči, jež bude vycházet ze zprávy o dopadu demografických výzev, a aby členským státům navrhla opatření a doporučení, jak dále rozvíjet dobře fungující systémy zdravotní péče; v tomto ohledu se domnívá, že by Komise měla přihlédnout k dopadu vylidňování na některé regiony a oblasti, kde se zranitelným občanů zdá, že byli opuštěni, neboť zde chybí pečovatelská zařízení a personál;

72. požaduje, aby byla vyhlášena nová farmaceutická strategie, která by mimo jiné přeměnila evropský akční plán pro autonomii v oblasti zdravotní péče ve stálý přístup s cílem zmírnit závislost EU na třetích zemích, pokud jde o zajištění klíčových léků a zdravotnických prostředků;

73. vyzývá ke zřízení zvláštního fondu EU na pomoc členským státům při posilování jejich nemocniční infrastruktury a zdravotnických služeb v nadcházejících letech s cílem zajistit nejvyšší úroveň zdravotní péče, léčby, výzkumu v oblasti zdravotnických věd a inovací;

74. vyzývá k přijetí evropské strategie pro pečovatele, jež by brala na vědomí sociální dopady spojené se změnou a ztrátou zaměstnání, zejména u osob s pečovatelskými povinnostmi, mezi nimiž neúměrně převažují ženy;

75. je toho názoru, že by EU měla vytvořit evropskou on-line vzdělávací platformu pro školy a univerzity s cílem zajistit, aby měli všichni školáci a studenti v členských státech přístup ke kvalitním vzdělávacím nástrojům; domnívá se, že by tato platforma mohla sloužit i jako společný zdroj informací pro učitele, studenty a rodiče provádějící domácí výuku v celé Evropě, a tak posílit celkovou kvalitu vzdělání ve všech členských státech;

°

° °

76. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedkyni Komise, předsedovi Evropské rady a úřadujícímu předsednictví Rady.

 

Poslední aktualizace: 15. dubna 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí