Διαδικασία : 2020/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0144/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0144/2020

Συζήτηση :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0144/2020</NoDocSe>
PDF 237kWORD 64k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0143/2020

B9‑0144/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

(2020/2616(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα οποία κατοχυρώνουν την αλληλεγγύη ως βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 3 της ΣΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι η Ένωση επιδιώκει να προάγει τις αξίες της, ήτοι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στα οποία αναφέρεται ότι, για την ανθρώπινη υγεία, η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως τη συνεργασία για τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας των υπηρεσιών υγείας στις διασυνοριακές περιοχές,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση του ιού επηρεάζει σοβαρά την καθημερινή ζωή κάθε Ευρωπαίου πολίτη και δοκιμάζει την Ένωση ως πολιτική οντότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στον συντονισμό των ενεργειών τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβράδυνση της οικονομίας μας θα έχει δραματικές συνέπειες για τους Ευρωπαίους πολίτες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη και μία εκ των βασικών αξιών μας ως Ευρωπαίων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία μόνον εάν οι Ευρωπαίοι παραμείνουν ενωμένοι και επιδείξουν αλληλεγγύη και υπευθυνότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξαιρετικές προκλήσεις που θέτει ο COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να δρομολογήσει ένα φιλόδοξο Σύμφωνο Αλληλεγγύης που θα συνίσταται στη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού, την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και τις οικογένειές τους, την προστασία των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων ατόμων στην κοινωνία, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την παροχή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενίσχυση της ικανότητας απόκρισης της Ευρώπης σε τέτοιες κρίσεις στο μέλλον·

1. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την ανθρώπινη τραγωδία που έχει προκαλέσει η πανδημία στους Ευρωπαίους και τις οικογένειές τους και στους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλους όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους· εκφράζει τη εγκάρδια συμπαράσταση και συμπόνια του σε όσους έχουν νοσήσει και δίνουν μάχη για τη ζωή τους, καθώς και στις οικογένειες και τους φίλους τους, και τους εύχεται ταχεία ανάρρωση·

2. επικροτεί όλους όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας και εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι επιτελούν ουσιαστικά καθήκοντα για τη διατήρηση του δημόσιου βίου και των δημόσιων υπηρεσιών και διασφαλίζουν την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, ιδίως στους ιατρούς, νοσοκόμους, νοσηλευτές, καθαριστές, και σε όλα τα μέλη των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών, καθώς και στους παραγωγούς τροφίμων και στους μαγαζάτορες, στους εργαζόμενους στις μεταφορές και στα ταχυδρομεία, στα μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και στις οικογένειές τους·

3. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον ιό, ιδίως την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφήσει ποτέ μόνη της καμία χώρα·

4. πιστεύει ότι η κρίση του COVID-19 έχει καταδείξει ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την ενότητά τους στον αγώνα κατά της πανδημίας και των συνεπειών της·

5. τονίζει ότι η κρίση αυτή δεν μπορεί να ξεπεραστεί με την ανάληψη δράσης κατά μόνας, ούτε με την αντιπαράθεση των εθνικών αρμοδιοτήτων έναντι των αρμοδιοτήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ενότητα και η αλληλεγγύη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση του ιού και την έξοδο από την κρίση, υπογραμμίζοντας ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί·

6. επικροτεί την έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που έχουν ήδη επιδείξει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά τη θεραπεία ασθενών, την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και προστατευτικού εξοπλισμού και τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών·

7. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας σε κάθε κράτος μέλος που την έχει ανάγκη και για την αντιμετώπιση της κρίσης·

8. προτείνει, ως εκ τούτου, ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο Σύμφωνο Αλληλεγγύης που θα στηρίζεται σε μια σειρά από σαφείς στόχους: παροχή ενιαίας υγειονομικής απόκρισης, συντονισμένη δράση για την επιπέδωση της καμπύλης, αξιοποίηση της δύναμης της έρευνας της ΕΕ, παροχή βοήθειας στα άτομα που πλήττονται περισσότερο, αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών, ενδυνάμωση της δημοκρατίας μας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, στήριξη των παγκόσμιων εταίρων μας, και σχεδιασμός τώρα για το μέλλον·

Παροχή ενιαίας απόκρισης στην υγειονομική πρόκληση

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κρίση αυτή κατέδειξε την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της δημόσιας υγείας με μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα των στρατηγικών ιατρικών προμηθειών, καθώς και για μια νέα ικανότητα διαχείρισης κρίσεων για την πρόβλεψη των κινδύνων και την προετοιμασία των αποκρίσεων στις αυξανόμενες απειλές για την υγεία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης·

10. ζητεί τη συγκρότηση Μονάδας Συντονισμού Ιατρικής Απόκρισης της ΕΕ, ώστε να υπάρξει ενιαία απόκριση της ΕΕ στην κρίση αυτή, η οποία μας πλήττει όλους το ίδιο· αυτή η Μονάδα Συντονισμού Ιατρικής Απόκρισης θα πρέπει να λειτουργεί τόσο ως κόμβος πληροφόρησης και συντονισμού - μεταξύ άλλων για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων, εξοπλισμού και προστατευτικών εργαλείων - όσο και ως ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ικανή να παρέχει ζωτικής σημασίας εφόδια, ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έξαρση λοιμώξεων· αυτή η Μονάδα Συντονισμού θα πρέπει επίσης να λειτουργεί ως σημείο επαφής με μια βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο των διαθέσιμων κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και να συντονίζει, όπου χρειάζεται, τη διασυνοριακή διακομιδή ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία άλλων κρατών μελών που συνεχίζουν να έχουν δυνατότητες θεραπείας· όπου χρειάζεται, οι στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη και να βοηθούν τις περιφερειακές αρχές και τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών στη δημιουργία επιτόπιων νοσοκομείων, παρέχοντας εν ανάγκη και δυνατότητες αερομεταφοράς (ενδεχομένως με τη χρήση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αερομεταφορών και των υφιστάμενων δομών του ΝΑΤΟ)· επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς και την παρεχόμενη χρηματοδοτική στήριξη, και προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους·

11. απορρίπτει όλες τις εθνικές απαγορεύσεις εξαγωγής φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι τα σύνορα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά εντός της ΕΕ για την κυκλοφορία εξοπλισμού ατομικής προστασίας, φαρμάκων, προϊόντων αίματος και οργάνων· επισημαίνει την ανάγκη να διευκολύνεται η διακομιδή ασθενών μεταξύ κρατών μελών, από νοσοκομεία που είναι υπερκορεσμένα σε νοσοκομεία στα οποία υπάρχει ακόμη διαθέσιμη χωρητικότητα·

12. καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τη λήψη εθνικών μέτρων που στρεβλώνουν την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να συντονίσει την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, ιδίως αντισηπτικών υγρών, αναπνευστήρων και μασκών, και να συνενώσει και να συντονίσει τις ψηφιακές κατασκευαστικές ικανότητες, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην υποκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού και στη μείωση της εξάρτησής μας από εξωτερικούς προμηθευτές·

13. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν επαρκή προσοχή στις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχική υγεία και προτείνει την οργάνωση μιας εκστρατείας για την ψυχική υγεία σε επίπεδο ΕΕ, για την παροχή συμβουλών στους πολίτες σχετικά με το πώς θα πρέπει να φροντίσουν για την ψυχική τους ευεξία υπό τις παρούσες συνθήκες και πού θα πρέπει να αναζητήσουν συμβουλές όταν τις χρειάζονται·

14. υποστηρίζει μια παράταση της μεταβατικής περιόδου του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να εστιαστούν όλες οι προσπάθειες στην παραγωγή υλικού·

15. ζητεί να αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη στήριξη των κοινωνιών μας μόλις αρθούν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, καθώς και να διευρυνθεί η εντολή των Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται στο έδαφος της ΕΕ·

Επιπέδωση της καμπύλης με συντονισμένο τρόπο

16. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια αποτελεσματική στρατηγική εξόδου που θα μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα έχουμε διαβεβαιώσεις ότι η καμπύλη έχει επιπεδωθεί, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει δοκιμές μεγάλης κλίμακας, μέσα ατομικής προστασίας για τους πολίτες και ενδεχόμενη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα κοινό πρωτόκολλο πραγματοποίησης τεστ στην ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται με κοινό, συντονισμένο και προγραμματισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των τεστ σε αερολιμένες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πιο συστηματικές δοκιμές για τη λοίμωξη και την έκθεση στον ιό και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές·

17. υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την αναστολή των πτήσεων, την έκδοση ταξιδιωτικών παραινέσεων και το κλείσιμο των εσωτερικών και των εξωτερικών συνόρων· τονίζει ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, αν και αποτελούν αναγκαίο μέτρο έκτακτης ανάγκης, πρέπει να παραμείνουν αυστηρά περιορισμένοι χρονικά, αναλογικοί και να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά την περίοδο που κρίνεται αναγκαία από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές· τονίζει την ανάγκη διατήρησης του Χώρου Σένγκεν ανά πάσα στιγμή·

18. καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στους πολίτες να επιστρέφουν στις πατρίδες τους ή στις χώρες διαμονής τους μέσω ασφαλών διαδρομών που περνούν από την επικράτειά τους· πιστεύει ότι πρέπει να εναρμονιστεί η επιβολή των υγειονομικών ελέγχων που ακολουθούνται από καραντίνα κατά την είσοδο· πιστεύει ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διευκολύνει τον κοινό επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ·

19. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθούν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ ανοικτά για τα εμπορεύματα, εξασφαλίζοντας σε όλα τα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν διαδρόμους προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής της βοήθειας, όπως των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των φαρμακευτικών προμηθειών, καθώς και βασικών ειδών, όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, και άλλων αγαθών στην ενιαία αγορά, και να παραμείνουν ανοικτές οι αλυσίδες εφοδιασμού και να μειωθούν στο ελάχιστο οι διακοπές του εμπορίου και της ροής αγαθών·

20. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την επικοινωνία της με τους πολίτες και να παρέχει τακτική ενημέρωση σχετικά με την κοινή απόκριση της ΕΕ στην έξαρση του COVID-19, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται στους πολίτες της ΕΕ με ευπρόσιτο και διαφανή τρόπο, κατά προτίμηση ταυτόχρονα, μέσω διαύλων όπως οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς·

21. ζητεί την κατάλληλη εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την περιορισμένη περίοδο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδίως ως προς την ανάγκη εξασφάλισης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων και την πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις μετακινήσεις, με στόχο τη διατήρηση της πανδημίας υπό έλεγχο και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και υπερυπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση των δεδομένων που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού· υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας χαρτογράφησης που θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας» και θα χρησιμοποιεί υφιστάμενες τεχνολογίες, όπως το Galileo, για μελλοντικές κρίσεις·

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα την κοινωνική και φορολογική νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθεί η μετάβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας για τους διασυνοριακούς εργαζομένους, ως αποτέλεσμα μέτρων έκτακτης ανάγκης όπως η εργασία από το σπίτι, και να συντονίσουν τις πολιτικές τους για τη στήριξη του εισοδήματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλοι οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι και οι ΜΜΕ και οι αυτοαπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο· πιστεύει ότι στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να εφαρμοστεί ειδική μεταχείριση που να επιτρέπει στους μεθοριακούς εργαζόμενους να εξακολουθήσουν να διέρχονται τα σύνορα, για παράδειγμα, μέσω ενός ειδικού πιστοποιητικού ή σήματος για τα επαγγέλματα προτεραιότητας, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, αλλά και για άλλους τομείς και επαγγέλματα, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου συστήματος·

Αξιοποίηση της δύναμης της έρευνας

23. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να κατευθύνει κονδύλια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 στην καταπολέμηση του ιού· ζητεί τη θέσπιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ενίσχυση των προσπαθειών της για τη χρηματοδότηση ταχείας έρευνας σχετικά με τα εμβόλια και/ή τη θεραπεία·

24. καλεί τα κράτη μέλη να διοχετεύσουν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη σε προγράμματα για την κατανόηση της νόσου, την επιτάχυνση της διάγνωσης και των δοκιμών, και την ανάπτυξη ενός εμβολίου·

25. πιστεύει ότι οι ερευνητές, οι καινοτόμες ΜΜΕ και η βιομηχανία της Ευρώπης μπορούν να παράσχουν στον κόσμο μια θεραπεία, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και τονώνοντας την ανάπτυξη·

26. επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) να θεσπίσει ταχείες διαδικασίες για τη δοκιμή και έγκριση φαρμάκων ή εμβολίων που σχετίζονται με τον COVID· θεωρεί ότι η προαναφερθείσα Μονάδα Συντονισμού Ιατρικής Απόκρισης της ΕΕ θα πρέπει να συντονίζει τη διαθεσιμότητα τόπων παραγωγής εμβολίων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, μόλις είναι διαθέσιμα, εκατοντάδες εκατομμύρια εμβολίων θα μπορούν να παραχθούν το συντομότερο δυνατό και να διατεθούν σε θεμιτή τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες επενδύσεις στη συγκεκριμένη έρευνα·

27. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητά της για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή σε επίπεδο ΕΕ δεδομένων έρευνας και υγείας από φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη θεραπειών και/ή εμβολίων· υποστηρίζει τα σχέδια για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δεδομένων της ΕΕ για την έρευνα και ενός κέντρου δεδομένων της ΕΕ για τον συντονισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μπορεί να βοηθά την ΕΕ να συλλέγει δεδομένα και να διασφαλίζει την κλινική τους υιοθέτηση, να εντοπίζει πρότυπα συμπεριφοράς, τη ροή ατόμων και ζωτικών προϊόντων, και να προβαίνει σε προβλεπτικές αναλύσεις· φρονεί ότι έχει ζωτική σημασία η ανάπτυξη κοινών προτύπων της ΕΕ για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων με στόχο την επίτευξη κοινού συνόλου δεδομένων·

Παροχή βοήθειας στα άτομα που πλήττονται περισσότερο

28. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, πέρα από τη διάσταση της υγείας, η κρίση πλήττει δραματικά τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τις ΜΜΕ, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά των κοινωνιών μας· θεωρεί ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση ανάκαμψης από τη χρηματοπιστωτική κρίση·

29. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, προστατεύονται από την απώλεια εισοδήματος, όπου είναι δυνατόν, και ότι οι πλέον πληττόμενες επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν την απαραίτητη στήριξη και οικονομική ρευστότητα·

30. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος στήριξης της υποβοηθούμενης από το κράτος μερικής απασχόλησης, το οποίο θα καλύπτει μέρος της μισθολογικής απώλειας του εργαζομένου λόγω μειωμένου χρόνου εργασίας· δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί, εν αναμονή μιας μελλοντικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά με ένα πιθανό ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης της ανεργίας, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για προσωρινή στήριξη με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (SURE)· το εν λόγω προσωρινό μέσο πρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο·

31. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πλέον ευάλωτων προσώπων, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων που κινδυνεύουν να υποστούν ενδοοικογενειακή βία, μεταξύ άλλων με την παροχή εναλλακτικών καταφυγίων κατά τις περιόδους εγκλεισμού·

32. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις μειονεκτούσες κοινότητες, τις εθνικές μειονότητες και ιδίως τους Ρομά, κατά τη χάραξη των στρατηγικών για την καταπολέμηση του COVID-19·

33. θεωρεί ότι οι σπουδαστές του Erasmus+ θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους μετά τη λήξη της κρίσης και ζητεί να παραταθούν οι προθεσμίες όλων των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων· εκφράζει τη βούλησή του να βοηθήσει τους ερευνητές της ΕΕ με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης και των προγραμμάτων που απευθύνονται σε ερευνητές χάρη σε μια αυτόματη εξάμηνη παράταση·

34. θεωρεί ότι, όσον αφορά τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών και των διασυνοριακών εργαζομένων, για τη συλλογή της σοδειάς, υπό τις κατάλληλες συνθήκες (υγειονομικό πιστοποιητικό, ατομική στέγαση κ.λπ.)·

35. θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών πρέπει να συγκαταλέγονται στις ομάδες προτεραιότητας που πρέπει να προστατεύονται και να έχουν πρόσβαση σε απολυμαντικά υγρά και ασφαλείς χώρους στάθμευσης, όπου θα διατίθενται τρόφιμα, τουαλέτες και ντους, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τα κατάλληλα υγειονομικά πρότυπα·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράση με την υποστήριξη της ΕΕ για την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ και την παροχή ιατρικής υποστήριξης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ιδίως στην Ελλάδα·

Αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μέσω ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης

37. πιστεύει ότι, αν και για την παρούσα κρίση δεν ευθύνεται κανένα κράτος μέλος, ο τεράστιος οικονομικός της αντίκτυπος γίνεται αισθητός από όλους· πιστεύει ότι οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ - η ραχοκοκαλιά των κοινωνιών μας και της ευρωπαϊκής οικονομίας - και ότι αυτό που διακυβεύεται με την επιβίωση των ΜΜΕ και την ενιαία αγορά δεν είναι τίποτε λιγότερο από την επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας·

38. θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα για την υπέρβαση της κρίσης και την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της και τονίζει ότι πρόκειται για μια νέα και πρωτόγνωρη κρίση που απαιτεί ευελιξία, δημιουργικότητα, καθώς και καινοτόμες και, προπάντων, ενιαίες λύσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες να είναι ανάλογες της πρόκλησης·

39. πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα φιλόδοξο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για μετά την κρίση, το οποίο να δίνει νέα ώθηση στην οικονομία και ταυτόχρονα να δίνει ώθηση στην οικολογική μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας, διαμορφώνοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής για τον 21ο αιώνα· πιστεύει ότι το εν λόγω σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να προβλέπει ότι η συνολική απάντηση της ΕΕ και της ΕΚΤ στην πανδημία θα υπερβεί το 1 τρισεκατομμύριο EUR και ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών θα ανέλθουν περίπου στα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενεργοποιώντας όλα τα υφιστάμενα εργαλεία για την εξασφάλιση οικονομικής αλληλεγγύης και αναπτύσσοντας νέα, από κοινού χρηματοδοτούμενα οικονομικά μέσα και πηγές εισοδήματος, τα οποία θα πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος και διάρκεια ώστε να είναι πλήρως αποδοτικά, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παράσχουν αρωγή στις περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη·

40. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πλεονασμάτων, των μη δαπανηθέντων περιθωρίων και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ώστε να παρασχεθεί ταχέως χρηματοδοτική βοήθεια προς τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο και να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων, με παράλληλη συνέχιση της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με τη διασφάλιση ότι η χρηματοδότηση θα φτάσει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· επικροτεί, προς τον σκοπό αυτό, την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Μηχανισμού Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης·

41. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αναγγελία της Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση της πρότασής της για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)· πιστεύει ότι η μορφή, το μέγεθος και η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό· ζητεί από το Συμβούλιο ταχεία συμφωνία σχετικά με τη νέα πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ, το οποίο πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο ώστε να αποτελεί πραγματικό μέσο αλληλεγγύης και συνοχής, να αντικατοπτρίζει τις ορθές προτεραιότητες, να προβλέπει επαρκές περιθώριο για απρόβλεπτα συμβάντα, όπως για μελλοντικές πανδημίες, και να περιλαμβάνει σημαντική αύξηση των θέσεων του προϋπολογισμού και των μέτρων που σχετίζονται με επενδύσεις και έρευνα για την τόνωση της ανάκαμψης μετά την κρίση, περιλαμβανομένης μιας «στρατηγικής για την αναθέρμανση των ΜΜΕ», μιας «νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό» και της παροχής στήριξης στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης· σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ, αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει τώρα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την παράταση της διάρκειας των εν εξελίξει χρηματοδοτικών προγραμμάτων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, βάσει του τρέχοντος ΠΔΠ, και για τον αναπροσανατολισμό των τρεχόντων προγραμμάτων με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού·

42. ζητεί τη δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τον Κορωνοϊό, ύψους τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο θα περιλαμβάνει έως και 20 δισεκατομμύρια EUR σε επιχορηγήσεις επιπλέον των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και έως και 30 δισεκατομμύρια EUR σε δάνεια εγγυημένα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (και τα δύο αυτά ποσά θα ενεργοποιηθούν εμπροσθοβαρώς κατά τα πρώτα 2 έτη του προσεχούς ΠΔΠ ή, σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει εγκαίρως συμφωνία για το ΠΔΠ, θα επιμερισθούν σε όλη την περίοδο έκτακτης ανάγκης), ώστε να στηριχθούν οι οικονομικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης όλων των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, καθώς και οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά την περίοδο μετά την κρίση για να καταστούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πιο ανθεκτικά αλλά και επικεντρωμένα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη·

43. στηρίζει την ανάπτυξη ενός νέου μέσου ή τη νέα χρήση των υφιστάμενων μέσων στα κράτη μέλη που έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα, μεταξύ άλλων μέσω της κατάλληλης και αποτελεσματικής χρήσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)·

44. στηρίζει την ΕΚΤ και την Επιτροπή στην αποφασιστικότητά τους να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία να εξέλθει από αυτή την πρωτοφανή κρίση ισχυρότερη από ποτέ, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι για αυτή την κρίση δεν ευθύνεται κανένα κράτος μέλος· υποστηρίζει την προσφυγή στο άρθρο 122 της ΣΛΕΕ για την παροχή οικονομικής συνδρομής προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω έκτακτων γεγονότων που εκφεύγουν από τον έλεγχό τους, καθώς και τη χρήση της μέγιστης ευελιξίας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για την αντιμετώπιση της κρίσης, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της κρίσης και υπό τον όρο ότι θα επακολουθήσει η επιστροφή σε ισορροπημένους και βιώσιμους δημόσιους λογαριασμούς·

45. είναι της γνώμης ότι οι επείγουσες ανάγκες ρευστότητας των εταιρειών μας, ιδίως των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΕπ και της δημιουργίας ενός ειδικού έκτακτου ταμείου της ΕΤΕπ για την παροχή ρευστότητας σε ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν μια προσωρινή και δραματική πτώση των εσόδων τους λόγω της κρίσης· πιστεύει ότι τα χρήματα που θα αντληθούν από το συγκεκριμένο ταμείο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή μισθών ή δανειακών υποχρεώσεων και να χορηγούνται με πολύ χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο·

46. τονίζει ότι ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να διαδραματίσει έναν προορατικό ρόλο στην παρούσα κρίση, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες και στους πολίτες που πλήττονται οικονομικά εξαιτίας του COVID-19 να μειώσουν ή να διακόψουν προσωρινά την αποπληρωμή χρέους ή ενυπόθηκων δανείων, να παράσχει τη μέγιστη ευελιξία στη μεταχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να αναστείλει προσωρινά τις πληρωμές μερισμάτων και να μειώσει τα συχνά υπερβολικά επιτόκια υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς· τονίζει ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιδείξουν υψηλό βαθμό ευελιξίας για τον σκοπό αυτό·

47. στηρίζει τις ΜΜΕ μέσω ενός ελέγχου της νομοθεσίας της ΕΕ υπό το πρίσμα του COVID-19 και μιας σαφούς μείωσης της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών μέτρων που λαμβάνουν οι οργανισμοί της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η σχεδιαζόμενη νομοθεσία δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης· ζητεί, προς τον σκοπό αυτό, την αναβολή των στρατηγικών για τη μετάβαση από το αγρόκτημα στο τραπέζι και για τη βιοποικιλότητα· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν όλες τις εκκρεμείς οφειλές τους στις ΜΜΕ εντός επτά ημερών, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες ταμειακές δυσχέρειες για τις ΜΜΕ·

48. είναι της άποψης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες και θα πρέπει να αυξηθούν οι ενισχύσεις de minimis για τη γεωργία και την αλιεία και τα πρόσθετα κονδύλια του ΕΤΣΕ·

49. τονίζει μεν την ανάγκη αποφυγής μιας γενικής αύξησης των φόρων, αλλά ζητεί τη συνεισφορά όσων έχουν αποκομίσει οικονομικά κέρδη από την κρίση αυτή, όπως όσοι συμμετέχουν σε «ανοικτές πωλήσεις», με τη μορφή ενός σημαντικού τέλους αλληλεγγύης για τις κερδοσκοπικές ανοικτές πωλήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές· τονίζει ότι τα έσοδα τα οποία θα συγκεντρώνονται από τις συνεισφορές αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στις περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη·

50. θεωρεί ότι οι βασικές βιομηχανίες θα πρέπει να διατηρηθούν ζωντανές, όπως οι εταιρείες κοινής ωφέλειας, η χαλυβουργία και ο τομέας των μεταφορών, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της ανακεφαλαιοποίησης, εφόσον χρειάζεται, χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, και δίνοντας προσοχή στη διατήρηση των λιγότερο συχνών διαδρομών· τονίζει την ανάγκη πρόληψης των εχθρικών εξαγορών, από εξωτερικούς ανταγωνιστές της ΕΕ, βασικών βιομηχανιών που αντιμετωπίζουν απότομη πτώση της τιμής των μετοχών τους λόγω της κρίσης·

51. ζητεί έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των μεταφορών, ιδίως σε σχέση με τη μεταφορά και την προμήθεια υλικών προστασίας και βασικών προϊόντων·

52. πιστεύει ότι η πολιτιστική πολυμορφία και κληρονομιά της Ευρώπης πρέπει να διαφυλαχθεί στη διάρκεια της παρούσας κρίσης και ότι πρέπει να υποστηριχθούν δεόντως οι χειροτέχνες, οι μουσικοί και οι βιομηχανίες της δημιουργίας και του πολιτισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί ο τομέας του τουρισμού με κατάλληλες πολιτικές, όπως οι κρατικές ενισχύσεις και οι πόροι από τα διαθέσιμα μέσα·

53. υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί την πηγή της συλλογικής μας ευημερίας και ευεξίας· τονίζει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης μπορεί να αυξήσει τους ρυθμούς μεγέθυνσης και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας·

54. συνιστά τη λήψη μέτρων για τη στήριξη του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδίως μέσω της στήριξης της ρευστότητας διά της έγκαιρης (προ‑-)καταβολής των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων του δεύτερου πυλώνα, ευελιξίας στη διαχείριση των καθεστώτων ενισχύσεων και στην υποβολή αιτήσεων, παρακολούθησης της αγοράς και διαχείρισης κρίσεων (ιδιωτική αποθεματοποίηση, μέτρα προώθησης και έκτακτα μέτρα που επιτρέπουν στην Επιτροπή να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αγορά και περιορισμένες χρονικά παρεκκλίσεις από το δίκαιο του ανταγωνισμού)·

55. ζητεί την έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ταξίδια και τον τουρισμό, η οποία να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να παραμείνει ο επικρατέστερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο·

56. ζητεί τη θέσπιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων υγείας και περίθαλψης, της ενέργειας και της προσφοράς τροφίμων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

Ενδυνάμωση της δημοκρατίας μας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

57. τονίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό και/ή ενωσιακό επίπεδο πρέπει να είναι σύμφωνα με το κράτος δικαίου, απολύτως αναλογικά προς τις απαιτήσεις της κατάστασης, σαφώς συνδεδεμένα με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, χρονικά περιορισμένα και υποκείμενα σε τακτικό έλεγχο·

58. τονίζει ότι η παραπληροφόρηση γύρω από τον COVID-19 αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ακριβείς και εξακριβωμένες πληροφορίες· καλεί τον τομέα των ψηφιακών μέσων να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους σχετικά με τον κορωνοϊό και να προστατεύσει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ως τον πραγματικό εγγυητή του δικαιώματος ενημέρωσης του κοινού· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών κατά της προπαγάνδας τρίτων χωρών, απατεώνων του διαδικτύου και εγκληματιών του κυβερνοχώρου, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους φόβους των πολιτών ή πωλούν υπερκοστολογημένο ή παραποιημένο ιατρικό υλικό·

59. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα που να ανταποκρίνονται στην εντατικοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων· θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες και στην αιτιολόγηση των επιβαλλόμενων λύσεων, και πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τον έλεγχό τους· τονίζει ότι η διαφάνεια έχει καίρια σημασία·

60. εκπέμπει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαβουλευθεί με τους πολίτες της· θεωρεί, συνεπώς, ότι στο παρόν πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσουν και να καθορίσουν τη μορφή που θα επιτρέψει στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να αρχίσει τις εργασίες το συντομότερο δυνατόν· θεωρεί ότι η μορφή της διάσκεψης θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να αποτυπώνει τα ζητήματα που εγείρει η νέα πραγματικότητα στην οποία ζούμε·

61. υποστηρίζει τη συγκρότηση ειδικής εξεταστικής επιτροπής για τα διδάγματα και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, περιλαμβανομένων των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών της·

Στήριξη των εταίρων μας και ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου της Ευρώπης

62. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πανδημία απαιτεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας με τους εταίρους μας στον κόσμο, και ιδίως με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της ανατολικής γειτονίας, καθώς και με τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου και της Λατινικής Αμερικής, των οποίων θα πρέπει να στηριχθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να παράσχει στήριξη στους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής στήριξης, όπως στην περίπτωση της Ταϊβάν, η οποία μετρίασε με επιτυχία τις επιπτώσεις του ιού· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνεδριάσεις, τους μηχανισμούς και τις δραστηριότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ιδίως κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

63. πιστεύει ότι η κρίση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως προειδοποίηση, η οποία θα πείσει την ΕΕ να αδράξει την ευκαιρία και να ενισχύσει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και την πολυμερή προσέγγιση· ζητεί την κινητοποίηση όλων των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), ο Μηχανισμός Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP), ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), από κοινού με το Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας·

64. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης όλων των διαθέσιμων μέσων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδίως στον τομέα της υγείας ως στρατηγικού τομέα, και να προτείνει περαιτέρω ενίσχυση, εάν χρειαστεί·

65. συνιστά να αξιοποιηθούν πλήρως τα μέσα εμπορικής άμυνας και να αναπτυχθούν νέα εργαλεία, αν χρειαστεί, για την αντιμετώπιση των πρακτικών τρίτων χωρών για τη στρέβλωση της αγοράς·

66. συνιστά να ληφθούν μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν, μέσω αυξημένης συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, τα βαθύτερα αίτια της μετάδοσης του ιού από ζώα σε ανθρώπους, περιλαμβανομένου του ρόλου των «υγρών αγορών»· ζητεί τη θέσπιση μόνιμου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας για την αξιολόγηση της αμοιβαιότητας και της συμμόρφωσης με τα πρότυπα, τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού των βιομηχανιών και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων·

Σχεδιασμός για το μέλλον

67. ζητεί τη δρομολόγηση μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία να ακολουθεί μια μελλοντοστραφή προσέγγιση και να συνεκτιμά την ανάγκη να συνδυαστούν η ανάκαμψη των βιομηχανιών που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κατάσταση και η ανάγκη για κλιματική ουδετερότητα·

68. πιστεύει ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ πρέπει να μετεξελιχθεί σε μια πραγματική Δύναμη Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ που θα είναι στελεχωμένη με το δικό της ανθρώπινο δυναμικό, θα κινητοποιείται εύκολα και θα είναι έτοιμη να ενεργεί σε μόνιμη βάση σε κάθε δεδομένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

69. ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου υγειονομικών ακαδημιών της ΕΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (πανεπιστημιακό) νοσοκομείο ανά κράτος μέλος και θα λειτουργεί ως εθνικός κόμβος διάχυσης για την ευρωπαϊκή ιατρική έρευνα και κατάρτιση αιχμής· θεωρεί ότι το εν λόγω δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρεωτική και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, την εκμάθηση βέλτιστων πρακτικών και τις ανταλλαγές προσωπικού·

70. ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά οι αρμοδιότητες, ο προϋπολογισμός και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του EMA, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν δεδομένα ιατρικής παρατήρησης, επιτήρησης και πληροφοριών, και να καθιερωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης, μεταξύ άλλων για την παροχή ολοκληρωμένης καθοδήγησης στα κράτη μέλη· ζητεί τη μετατροπή του ECDC σε αυτόνομο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας· προτείνει τη μετατροπή της ομάδας εμπειρογνωμόνων COVID-19 σε μόνιμη ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις επιδημικές εξάρσεις ιών, η οποία θα συνεργάζεται με το ECDC για την ανάπτυξη προτύπων, την έκδοση συστάσεων και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε περίπτωση κρίσης·

71. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική για τον αντίκτυπο που έχει στην υγειονομική περίθαλψη η βαθιά δημογραφική αλλαγή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με βάση την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των δημογραφικών προκλήσεων, και να προτείνει στα κράτη μέλη μέτρα και συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· θεωρεί, προς τον σκοπό αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε διάφορες περιοχές και τόπους όπου οι ευάλωτοι πολίτες αισθάνονται παραμελημένοι λόγω της έλλειψης εγκαταστάσεων φροντίδας και προσωπικού·

72. ζητεί τη δρομολόγηση μιας νέας φαρμακευτικής στρατηγικής, η οποία θα μεταπλάθει, μεταξύ άλλων, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την υγειονομική αυτονομία σε μια διαρκή προσέγγιση, η οποία θα αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες για την προμήθεια βασικού φαρμακευτικού και ιατρικού υλικού·

73. ζητεί τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου της ΕΕ που θα βοηθά τα κράτη μέλη να ενισχύουν τις νοσοκομειακές υποδομές και τις υπηρεσίες υγείας τους κατά τα επόμενα έτη, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, έρευνας για τις επιστήμες της υγείας και καινοτομίας·

74. ζητεί τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους παρέχοντες φροντίδα, σε αναγνώριση των κοινωνικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις αλλαγές στην απασχόληση και την απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως για όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα παροχής φροντίδας, που είναι, σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό, γυναίκες·

75. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές και οι φοιτητές στα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά εκπαιδευτικά εργαλεία· θεωρεί ότι η εν λόγω πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως κοινό κέντρο πόρων για τους εκπαιδευτικούς, τους σπουδαστές και τους γονείς που παρέχουν κατ’ οίκον σχολική εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη·

°

° °

76. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του Συμβουλίου.
 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου