Nós Imeachta : 2020/2616(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : B9-0144/2020

Téacsanna arna gcur síos :

B9-0144/2020

Díospóireachtaí :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0144/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 58k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreSuite>chun an díospóireacht maidir leis na ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún a thabhairt chun deiridh</TitreSuite>

<TitreRecueil>de bhun Riail 132(2) de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le gníomhaíocht AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}thar ceann Ghrúpa PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Féach freisin comhthairiscint i gcomhair rúin RC-B9-0143/2020

B9-0144/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le gníomhaíocht AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac

(2020/2616(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagail 2 agus 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), ina gcumhdaítear dlúthpháirtíocht mar bhunluach de chuid an Aontais Eorpaigh, agus d’Airteagal 3 de CAE ina luaitear go bhfuil sé d’aidhm ag an Aontas a luachanna, eadhon comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, agus dlúthpháirtíocht a chur chun cinn, idir na Ballstáit,

 ag féachaint d’Airteagail 6 agus 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CAE), ina luaitear maidir le sláinte an duine, go mbeidh an inniúlacht ag an Aontas gníomhaíochtaí a chur i gcrích chun tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát, iad a chomhordú nó a fhorlíonadh agus go gcothóidh an tAontas comhar idir na Ballstáit, go háirithe comhar chun comhlántacht na seirbhísí sláinte i limistéir trasteorann a fheabhsú,

 ag féachaint d’Airteagal 5 de CAE ina luaitear go bhfuil feidhmiú na n-inniúlachtaí faoi rialú ag prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta,

 ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil tionchar tromchúiseach ag leathadh an víris ar shaol laethúil gach uile Eorpach agus go bhfuil brú á chur ar an Aontas mar eintiteas polaitiúil;

B. de bhrí, d’ainneoin inniúlachtaí na mBallstát i réimse an chúraim sláinte, go bhféadfaidh AE cabhrú le gníomhaíochtaí na mBallstát a chomhordú;

C. de bhrí, ós rud é go bhfuil ár ngeilleagar curtha ar feitheamh beidh tionchar suntasach agus thar na bearta ag an míshocraíocht a leanann as sin ar shaoránaigh na hEorpa, ar dhaoine féinfhostaithe, ar ghnólachtaí agus ar oibrithe;

D. de bhrí nach bhfuil an dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit roghnach ach gur oibleagáid de chuid an Chonartha í agus go bhfuil sé ar cheann de na bunluachanna atá againn mar Eorpaigh;

E. de bhrí gurb í an ghéarchéim seo uair na cinniúna don Aontas Eorpach, ní fhéadfaimid teacht as an ngéarchéim seo ach amháin má sheasann muintir na hEorpa le chéile gualainn ar ghualainn agus ár gcuid féin den fhreagracht a ghlacadh.

F. de bhrí, d’fhonn freagairt do na dúshláin urghnácha a bhaineann le COVID-19, gur gá don Aontas Eorpach Comhaontú Dlúthpháirtíochta uaillmhianach a sheoladh ina mbeidh bearta láithreacha chun an víreas a chloí, chun cabhrú leo siúd atá thíos leis agus lena dteaghlaigh, chun oibrithe agus na daoine is leochailí sa tsochaí a chosaint, chun tacú le gnólachtaí, agus plean fadtéarmach a chur ar fáil chun freagairt na hEorpa do ghéarchéimeanna den sórt sin a neartú amach anseo;

1. á chur in iúl gur cúis mhór bhróin di é an tragóid dhaonna atá tarlaithe do mhuintir na hEorpa, dá dteaghlaigh agus do dhaoine ar fud an domhain, mar thoradh ar an bpaindéim; agus comhbhrón a dhéanamh le gach duine a bhfuil daoine muinteartha caillte acu; á chur in iúl a comhbhrón ó chroí leo siúd go léir atá tinn agus atá ag streacailt leis an mbás, agus le muintir agus le cairde na ndaoine sin chomh maith, agus tá súil aici go mbeidh biseach orthu go luath;

2. ag moladh dóibh siúd go léir atá sa líne thosaigh sa chomhrac i gcoinne na paindéime agus tá sí fíorbhuíoch díobh siúd go léir atá i mbun dualgais bhunriachtanacha chun saol poiblí agus seirbhísí poiblí a chothabháil agus rochtain ar earraí riachtanacha a ráthú, go háirithe, altraí, dochtúirí, cúramóirí, glantóirí, agus gach ball de na seirbhísí éigeandála, chomh maith le táirgeoirí bia agus siopadóirí, oibrithe iompair agus poist, comhaltaí na bpóilíní agus na bhfórsaí armtha, agus a dteaghlaigh;

3. á chur in iúl a dlúthpháirtíocht leis na tíortha is mó atá thíos leis an víreas, go háirithe an Iodáil, an Spáinn agus an Fhrainc; ag cur béim ar an bhfíoras nach bhfágfaidh an tAontas Eorpach tír ar bith léi féin riamh;

4. á chreidiúint gur léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá sé go seasfadh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit le chéile sa chomhrac i gcoinne na paindéime agus a hiarmhairtí;

5. á chur i bhfáth nach dtiocfaimid tríd an ngéarchéim ag gníomhú ar bhonn aonair, ná ag gníomhú ar bhonn náisiúnta in aghaidh inniúlachtaí an AE; á mheas gurb iad aontacht agus dlúthpháirtíocht na hEorpa an bealach is éifeachtaí chun an víreas a chloí agus chun teacht as an ngéarchéim, á chur i bhfios go láidir gur níos láidre sinne le chéile;

6. is díol sásaimh di an dlúthpháirtíocht Eorpach i mbun gnímh atá léirithe cheana ag an gCoimisiún Eorpach agus ag na Ballstáit agus cóireáil á cur ar othair, cúram sláinte agus trealamh cosanta a sholáthar agus saoránaigh na hEorpa a aisdúichiú;

7. ag cur i bhfios go láidir go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa a tréandícheall oibriú i ndlúthchomhar le hinstitiúidí eile AE chun cúnamh éifeachtach a thabhairt do gach Ballstát atá i ngátar agus chun an ceann is fearr a fháil ar an ngéarchéim;

8. dá bhrí sin, tá Comhshorcú Dlúthpháirtíochta uaillmhianach cuimsitheach á mholadh aici a bheidh bunaithe ar roinnt cuspóirí soiléire: freagairt aontaithe maidir le sláinte, gníomhaíocht chomhordaithe chun an cuar a chothromú, leas a bhaint as an gcumhacht a bhaineann le taighde AE, cabhrú leo siúd is mó atá thíos leis, aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí eacnamaíocha, ár ndaonlathas agus ár modh maireachtála Eorpach a neartú, tacú lenár gcomhpháirtithe domhanda, agus tacú le pleanáil chun ullmhú don todhchaí.

Freagairt aontaithe ar dhúshlán na sláinte a chur ar fáil.

9. á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé léirithe ag an ngéarchéim seo gur gá go mbeidh níos mó den Eoraip rannpháirteach i réimse na sláinte poiblí agus go mbeidh níos mó neamhspleáchais ann i dtaobh soláthairtí leighis straitéiseacha, agus go mbeidh acmhainn nua ann i dtaca le bainistiú géarchéime chun rioscaí a thuar agus chun freagairtí ar bhagairtí sláinte atá ag dul i méid a ullmhú i gcomhthéacs an athraithe aeráide agus an domhandaithe;

10. á iarraidh go mbunófaí Aonad um Chomhordú fhreagairt leighis AE chun freagairt aontaithe AE a thabhairt ar an ngéarchéim seo, a bhfuil tionchar aici orainn go léir; ba cheart don Aonad um Fhreagairt Leighis agus um Chomhordú feidhmiú mar mhol faisnéise agus comhordúcháin - lena n-áirítear le haghaidh comhsholáthar cógas, trealamh agus trealamh cosanta - agus mar fhoireann phráinnfhreagartha a bheidh in ann soláthairtí, trealamh leighis agus foireann leighis, ar nithe ríthábhachtach iad, a sholáthar do limistéir ina bhfuil borradh tobann in ionfhabhtuithe; ba cheart go bhfeidhmeoidh an tAonad Comhordúcháin mar phointe teagmhála le bunachar sonraí fíor-ama de na leapacha atá ar fáil in aonaid dianchúraim agus comhordú a dhéanamh, i gcás inar gá, ar aistriú trasteorann othar atá i mbaol báis go hospidéil i mBallstáit eile a bhfuil acmhainn cóireála acu go fóill; i gcás inar gá sin, ba cheart go gcuirfeadh fórsaí míleata tacaíocht lóistíochta ar fáil agus go gcabhróidís leis na húdaráis réigiúnacha agus leis na seirbhísí éigeandála ospidéil mhachaire a chur ar bun, acmhainní aeraistrithe a sholáthar de réir mar is gá (d’fhéadfaí leas a bhaint as Ceannasaíocht Aeriompair Eorpach agus as struchtúir de chuid ECAT atá ann cheana);

is díol sásaimh di na treoirlínte a d’fhoilsigh an Coimisiún chuige sin agus an tacaíocht airgeadais a tugadh, agus tathantaíonn sí ar na Ballstáit go léir a bheith rannpháirteach nuair is féidir;

 

11. ag diúltú do gach toirmeasc náisiúnta ar onnmhairiú cógas agus trealaimh leighis chuig Ballstáit eile AE; á chur i bhfáth nach mór teorainneacha a bheith fós ar oscailt laistigh den Aontas chun trealamh cosanta pearsanta, cógas, táirgí agus orgáin a dhíorthaítear ó fhuil a scaipeadh; ag cur béim ar an ngá atá le hiompar othar idir na Ballstáit a éascú ó ospidéil a bhfuil ró-ualach orthu go hospidéil ina bhfuil áit fós ar fáil;

 

12. á iarraidh ar an gCoimisiún cosc a chur ar bhearta náisiúnta a bheadh saobhadh á dhéanamh ar fheidhmiú cuí an mhargaidh aonair, comhordú a dhéanamh ar tháirgeadh cógas criticiúil agus táirgí agus trealaimh cógaisíochta, go háirithe glóthach díghalráin, aerálaithe agus maisc, agus acmhainneachtaí monaraíochta digiteacha amhail priontáil 3D a chomhthiomsú agus a chomhordú, ar féidir leo cabhrú leis an trealaimh is gá a ionadú agus spleáchas ar sholáthróirí seachtracha a laghdú;

13. á iarraidh ar na Ballstáit aird leordhóthanach a thabhairt ar na himpleachtaí meabhairshláinte a bhaineann leis an ngéarchéim agus á mholadh go gcuirfí feachtas meabhairshláinte uile-AE le chéile ina gcuirfí comhairle ar shaoránaigh faoi cé mar is féidir aire a thabhairt dá bhfolláine mheabhrach faoi láthair agus faoin áit ar cheart comhairle a lorg nuair is gá;

14. ag tacú le síneadh a chur le hidirthréimhse Rialachán AE maidir le Feistí Leighis chun gach iarracht a dhíriú ar ábhar a tháirgeadh;

15. á iarraidh go ndéanfaí an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a leathnú amach chun tacaíocht a chur ar fáil dár sochaithe a luaithe a chuirfear deireadh leis na srianta ar ghluaiseachtaí, agus go ndéanfaí sainordú Shaorálaithe Cabhrach AE a leathnú chun go mbeidh siad in ann oibriú i gcríoch AE;

An cuar a chothromú ar bhealach comhordaithe

16. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis scoir éifeachtach a sheoladh ar féidir í a chur chun feidhme a luaithe a chinnteofar go bhfuil an cuar cothromaithe, lena bhféadfaí tástáil ar mhórscála, trealamh cosanta pearsanta do shaoránaigh agus úsáid fhéideartha aipeanna a áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún rannchuidiú leis na Ballstáit straitéis éifeachtach scoir a fhorbairt ar cheart í a chur chun feidhme ar bhealach comhpháirteach, comhordaithe agus seicheamhach, lena n-áirítear tástáil ag aerfoirt; á mholadh do na Ballstáit tástáil níos córasaí a fhorbairt ar ionfhabhtú agus ar nochtadh don víreas agus dea-chleachtais a roinnt;

17. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go ndéantar comhordú ar an leibhéal Eorpach i dtaobh an méid seo a leanas: eitiltí a chur ar fionraí, comhairle taistil a eisiúint, agus teorainneacha inmheánacha agus seachtracha a dhúnadh; á chur i bhfáth nach mór do rialuithe ag na teorainneacha inmheánacha, cé gur beart teagmhasach riachtanach é, leanúint de bheith teoranta ó thaobh ama de, comhréireach agus in úsáid ar feadh na tréimhse a mheasann na húdaráis sláinte atá freagrach a bheith riachtanach, agus ar feadh na tréimhse sin amháin; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór Limistéar Schengen a chaomhnú i gcónaí;

18. á iarraidh ar na Ballstáit cead a thabhairt do shaoránaigh filleadh ar a dtír bhaile nó ar a dtír chónaithe agus dul tríd a gcríocha trí bhealaí taistil sábháilte; á chreidiúint tar éis iontrála gur cheart forchur seiceálacha sláinte agus coraintín ina dhiaidh a chomhchuibhiú; á chreidiúint gur cheart an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta a neartú chun aisdúichiú comhpháirteach shaoránaigh an Aontais a éascú;

19. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach teorainneacha inmheánacha an Aontais a choimeád ar oscailt d’earraí trí lánaí tosaíochta a áirithiú ag gach teorainn inmheánach Schengen chun saorshreabhadh tacaíochta a áirithiú amhail gairmithe leighis agus soláthairtí leighis agus ítimí bunriachtanacha amhail ionchur talmhaíochta do bhia agus d’earraí eile sa mhargadh aonair, agus chun slabhraí soláthair a choinneáil oscailte agus bristeacha ar thrádáil agus ar shreabhadh earraí a choimeád chomh híseal agus is féidir;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún feabhas a chur ar a chumarsáid leis an bpobal agus nuashonrú rialta a thabhairt ar fhreagairt choiteann an Aontais maidir le ráig COVID-19, ar cheart é a chur i láthair shaoránaigh an Aontais ar bhealach so-inrochtana agus sofheicthe, de rogha ag an am céanna, trí chainéil amhail craoltóirí seirbhíse poiblí;

21. á iarraidh go ndéanfar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a chur i bhfeidhm go hiomchuí ar feadh thréimhse theoranta na héigeandála, agus aird ar leith á tabhairt ar an ngá atá le toiliú an duine is ábhar do na sonraí a fháil agus le rochtain a fháil ar shonraí ó ghluaiseachtaí anaithnidithe uile-AE chun an phaindéim a choinneáil ó dhoras agus intleachta saorga, anailísíochta sonraí agus uirlisí sár-ríomhaireachta a úsáid chun anailís a dhéanamh ar na sonraí is gá chun scaipeadh an víris a chomhrac; ag tacú le forbairt a dhéanamh ar ardán mapála a mhaoinítear trí Fhís agus a úsáideann teicneolaíochtaí atá ann cheana, amhail córas Galileo, le haghaidh géarchéimeanna a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo;

22. ag spreagadh na mBallstát chun comhordú níos fearr a dhéanamh ar an reachtaíocht shóisialta agus fhioscach d’fhonn athrú sna córais slándála sóisialta agus fioscacha d’oibrithe trasteorann a sheachaint mar thoradh ar bhearta éigeandála amhail oibriú ón mbaile, agus a mbeartais tacaíochta ioncaim a chomhordú chun a áirithiú go n-áireofar gach oibrí trasteorann agus gach FBM agus gach duine féinfhostaithe a oibríonn thar theorainneacha; á chreidiúint gur cheart cóir speisialta a chur i bhfeidhm i réigiúin teorann chun ligean d’oibrithe teorann leanúint de bheith ag trasnú teorainneacha, amhail deimhniú nó vignette speisialta le haghaidh gairmeacha tosaíochta, amhail oibrithe sláinte, ach freisin le haghaidh earnálacha agus gairmeacha eile, ag obair i dtreo córas comhchuibhithe;

Leas a bhaint as an gcumhacht a bhaineann leis an taighde

23. Is díol sásaimh di an tionscnamh ón gCoimisiún maidir le cistiú a chur i leataobh in Fís 2020 don chomhrac i gcoinne an víris; á iarraidh go mbunófaí maoiniú breise chun dlús a chur lena iarrachtaí taighde tapa ar vacsaín agus/nó ar chóireáil a mhaoiniú;

24. á iarraidh ar Ballstáit an maoiniú ar fad atá ar fáil don taighde agus don fhorbairt a chur i dtreo clár atá dírithe ar an ngalar a thuiscint, ar dhiagnóis agus ar thástáil a luathú, agus ar vacsaín a fhorbairt;

25. á chreidiúint gur féidir le taighdeoirí, FBManna nuálacha agus tionscal na hEorpa leigheas a chur ar fáil don domhan, agus ag an am céanna poist a chruthú agus fás a spreagadh;

26. is díol sásaimh di an cinneadh ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) nósanna imeachta meara a bhunú chun cógas nó vacsaíní a bhaineann le COVID a thástáil agus a fhormheas; á mheas gur cheart don Aonad um Chomhordú Práinnfhreagartha AE thuasluaite infhaighteacht na suíomhanna táirgeachta vacsaíní a chomhordú d’fhonn a áirithiú go bhféadfar, a luaithe a bheidh siad ar fáil, na céadta milliún vacsaín a tháirgeadh chomh luath agus is féidir agus go bhféadfar iad a chur ar fáil ar phraghas cóir, agus infheistíocht phoiblí sa taighde seo á cur san áireamh;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún a chumas a fhorbairt tuilleadh le haghaidh néalseirbhísí chun malartú sonraí taighde agus sláinte ag eintitis atá ag obair ar fhorbairt cóireála agus/nó vacsaíní ar leibhéal an Aontais a éascú; ag tacú le pleananna chun ardán sonraí taighde de chuid an Aontais mar aon le lárionad sonraí de chuid an Aontais a chruthú le haghaidh comhordú éigeandála a d’fhéadfadh cuidiú leis an Aontas sonraí a bhailiú agus glacadh cliniciúil a áirithiú, patrúin iompraíochta a shainaithint, sreabhadh daoine aonair agus táirgí ríthábhachtacha, agus anailísíocht thuarthach a rith; á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach comhchaighdeáin AE a fhorbairt maidir le sonraí a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu chun críocha comhthiomsaithe sonraí;

Ag cabhrú leis na daoine sin is mó atá i ngátar

28. á chur i bhfios go láidir go bhfuil an ghéarchéim, agus gné na sláinte, ag dul i bhfeidhm go mór ar oibrithe, ar fhostaithe, ar dhaoine féinfhostaithe agus ar FBManna – cnámh droma ár sochaithe; á mheas nach mór don Choimisiún, in éineacht leis na Ballstáit, gach beart is féidir a dhéanamh chun an oiread caillteanas post agus is féidir a chosc, agus aird ar leith á tabhairt ar na daoine sin atá fós ag téarnamh ón ngéarchéim airgeadais;

29. á chreidiúint nach mór do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun a áirithiú go gcosnófar oibrithe san Eoraip, daoine féinfhostaithe san áireamh, ar chaillteanas ioncaim nuair is féidir agus go mbeidh an tacaíocht agus an leachtacht airgeadais is gá ag na cuideachtaí is mó atá thíos leis, go háirithe FBManna;

30. á iarraidh go gcruthófaí córas Eorpach lena dtacaítear le hobair pháirtaimseartha a fhaigheann tacaíocht ón stát, lena gcumhdófaí cuid de chaillteanais phá fostaí mar gheall ar am oibre laghdaithe; i bhfianaise a phráinní atá sé poist agus pá a chosaint fad is atáthar ag feitheamh ar thogra ón gCoimisiún amach anseo maidir le scéim Eorpach um athárachas dífhostaíochta a d’fhéadfadh a bheith ann; is díol sásaimh di an togra ón gCoimisiún maidir le tacaíocht shealadach chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála (SURE); ní mór an ionstraim shealadach sin a leathnú amach go gasta agus go héifeachtach chuig na réigiúin agus na Ballstáit sin is mó atá thíos leis;

31. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé sábháilteacht agus cosaint a ráthú do na daoine is leochailí, go háirithe daoine faoi mhíchumas, leanaí, daoine scothaosta agus daoine atá i mbaol an fhoréigin teaghlaigh, lena n-áirítear trí dhídean malartach a chur ar fáil le linn tréimhsí dianghlasála;

32. á iarraidh ar na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar phobail atá faoi mhíbhuntáiste, ar mhionlaigh náisiúnta agus go háirithe ar na Romaigh, nuair a bheidh straitéisí á gceapadh acu don chomhrac i gcoinne COVID-19;

33. á mheas gur cheart go mbeadh mic léinn Erasmus + in ann a gclár staidéir a atosú nuair a thiocfaidh deireadh leis an ngéarchéim agus á iarradh go gcuirfí síneadh le gach spriocdháta do thionscadail taighde agus oideachais; á chur in iúl go bhfuil sí toilteanach cúnamh a thabhairt do thaighdeoirí AE trí ualaí riaracháin a laghdú agus trí leanúnachas fostaíochta agus clár do thaighdeoirí a áirithiú trí shíneadh uathoibríoch sé mhí;

34. á mheas, maidir le talmhaíocht agus táirgeadh bia, gur cheart bearta a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh dóthain pearsanra, lena n-áirítear oibrithe séasúracha agus trasteorann, ann chun saothrú a dhéanamh, faoi na coinníollacha cearta (deimhniú sláinte, tithíocht aonair, etc.);

35. á mheas nach mór d’oibrithe in earnáil an iompair a bheith i measc na ngrúpaí tosaíochta a bheidh le cosaint agus gur cheart rochtain a thabhairt dóibh ar ghlóthach díghalraithe agus ar limistéir shábháilte pháirceála, ina bhfuil bia, leithris agus cithfholcadáin ar fáil go héasca, agus ar cheart dóibh cloí leis na caighdeáin sláintíochta iomchuí;

36. á iarradh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit leas a bhaint as gníomhaíocht a fhaigheann tacaíocht ón Aontas chun tástáil agus tacaíocht leighis a chur ar fáil d’imircigh agus do dhídeanaithe atá lonnaithe ag teorainneacha seachtracha an Aontais faoi láthair, go háirithe sa Ghréig;

Aghaidh a thabhairt ar an tionchar eacnamaíoch trí phlean téarnaimh uaillmhianach

37. á chreidiúint, cé nach ar aon Bhallstát amháin atá an locht as an ngéarchéim, go bhfuil a tionchar eacnamaíoch ollmhór á fulaingt ag cách; á chreidiúint gurb iad na hoibrithe, na fostaithe, na daoine féinfhostaithe, na gnólachtaí teaghlaigh agus na FMBanna na chéad grúpaí a bhíonn ag fulaingt - grúpaí arb iad cnámh droma ár sochaithe agus an gheilleagar na hEorpa iad, agus á chreidiúint nach lú a bhfuil i gceist le FMBanna agus an margadh aonar a bheith ag teacht slán as an ngéarchéim ná geilleagar na Eorpa é féin a bheith ag teacht slán aisti;

38. á mheas gur gá i bhfad níos mó a dhéanamh chun an ghéarchéim a shárú agus chun a iarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta na géarchéime a chomhrac agus á chur i bhfáth gur géarchéim nua agus uathúil í a bhfuil solúbthacht, cruthaitheacht agus réitigh atá nuálach agus, thar aon ní eile, aontaithe ar leibhéal an Aontais agus i gcomhréir leis an dúshlán ag teastáil ina leith;

39. á chreidiúint go bhfuil plean téarnaimh eacnamaíoch uaillmhianach iar-ghéarchéime de dhíth ar an Aontas chun tús a chur in athuair leis an ngeilleagar agus, ag an am céanna, chun an t-aistriú éiceolaíoch agus an claochlú digiteach a thabhairt isteach inár sochaithe, rud lena múnlófar modh maireachtála na hEorpa don 21ú céad; á chreidiúint, leis an bplean téarnaimh, gur cheart méid na freagartha don phaindéim ón Aontas agus ó BCE a bhrú suas go dtí os cionn EUR 1 thrilliún agus gur cheart méid na  hiarrachta ón Eoraip agus ó na Ballstáit le chéile a bhrú suas i dtreo EUR 3 thrilliún, agus gur cheart gach uirlis atá ann cheana a chur i ngníomh leis chun dlúthpháirtíocht airgeadais a áirithiú agus chun ionstraimí nua airgeadais agus chomh-mhaoinithe agus foinsí nua ioncaim chomh-mhaoinithe a fhorbairt, a mbeadh méid leordhóthanach agus fad aibíochta leordhóthanach ag gabháil leo chun go mbeidís go hiomlán éifeachtúil, sa chaoi go mbeadh gach Ballstát agus an tAontas in ann seasamh leis na réigiúin is mó atá i ngátar.

40. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairm gur cheart úsáid a bhaint as gach modh atá ar fáil agus as an airgead uile i mbuiséad reatha an Aontais nár úsáideadh fós agus atá ar fáil, lena n-áirítear an barrachas agus na corrlaigh atá gan chaitheamh agus an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú, chun cúnamh airgeadais a imlonnú go gasta sna réigiúin agus sna gnólachtaí is mó atá buailte, agus chun go bhféadfar leas a bhaint as an tsolúbthacht is mó is féidir, ag leanúint d’urraim a thabhairt do phrionsabal na bainistíochta fónta airgeadais agus á áirithiú go rachaidh cistí a fhad leo sin is mó atá i ngátar; á chur in iúl gur geal léi, chuige sin, an togra ón gCoimisiún le déanaí maidir le hIonstraim Tacaíochta Éigeandála a chruthú;

41. á chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, an fógra ón gCoimisiún Eorpach maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar an togra uaidh don chéad chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) eile; á chreidiúint nach bhfuil déanamh, méid agus maoiniú bhuiséad an Aontais oiriúnach don fheidhm; á iarraidh ar an gComhairle teacht go gasta ar chomhaontú maidir leis an togra i dtaobh an chéad CAI eile, ar buiséad é nach mór go mbeadh sé roinnt mhaith níos airde chun go mbeadh sé ina fhíor-ionstraim le haghaidh dlúthpháirtíochta agus comhtháthaithe, go léireofaí na tosaíochtaí cearta leis agus go n-áireofaí ann corrlach leordhóthanach le haghaidh teagmhais gan choinne, lena n-áirítear paindéimí a bheidh ann amach anseo, chomh maith le hardú suntasach ar nithe agus bearta a bhaineann le hinfheistíocht agus taighde chun borradh a chur faoin athsheoladh tar éis na géarchéime, lena n-áirítear ‘straitéis tosaithe FMB’, ‘Straitéis nua Eorpach Turasóireachta’ agus tacaíocht do na hearnálacha cultúir agus oideachais; ag dréim leis, in easnamh comhaontú ar an gcéad CAI eile, go molfaidh an Coimisiún plean teagmhais anois chun ré an mhaoinithe leanúnaigh a shíniú thar an 31 Nollaig 2020, bunaithe ar an CAI reatha agus lena n-áiritear cláir reatha a athdíriú chun aghaidh a thabhairt ar an staid atá ann mar gheall ar phaindéim an choróinvíris;

42. á iarraidh go gcruthófaí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais maidir leis an gCoróinvíreas, ar ciste de EUR 50 billiún ar a laghad a bheadh ann, chomhdhéanta de suas le EUR 20 billiún i ndeontais sa bhreis ar uasteorainneacha CAI agus suas le EUR 30 billiún in iasachtaí, a bheidh á ráthú le buiséad an Aontais, (déanfar an dá chuid a thús-ualú sna chéad 2 bhliain den chéad CAI eile nó, mura rachfar ar chomhaontú ar an CAI in am trátha, deonófar iad i rith na tréimhse teagmhais), chun tacú leis na hiarrachtaí airgeadais a dhéanfar in earnálacha cúraim sláinte na mBallstát uile le linn na géarchéime reatha, chomh maith le hinfheistíochtaí in éarnáil an chúraim sláinte sa tréimhse iar-ghéarchéime, chun córais chúraim sláinte a dhéanamh níos athléimní, ach ag díriú orthu siúd is mó atá i ngátar;

43. ag tacú le hionstraim nua a fhorbairt nó le húsáid a bhaint as na hionstraimí atá ann faoi láthair sna Ballstáit is mó atá buailte ó thaobh an gheilleagair de, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint go hiomchuí as an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE);

44. ag tacú le BCE agus leis na gCoimisiún maidir lena dtiomantas do gach rud is gá a dhéanamh chun cuidiú le geilleagar na hEorpa teacht amach as an ngéarchéim seo, ar géarchéim í nach raibh a leithéid ann riamh, agus é níos láidre ná riamh, agus á aithint nach ar aon Bhallstát a bhí an locht as an ngéarchéim seo; ag tacú le húsáid a bhaint as Airteagal CFAE chun cúnamh airgeadais a thabhairt do na Ballstáit sin a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu de bharr tarluithe eisceachtúla nach bhfuil neart acu orthu, chomh maith le húsáid a bhaineann leis an ngéarchéim a bhaint as an leibhéal is airde solúbthachta atá sa Chomhshocú Cobhsaíochta agus Fáis (CCF), ach gan déanamh amhlaidh ach sa mhéid is fíorghá chun freagairt don ghéarchéim agus ar choinníoll go mbeifí ag filleadh ina dhiaidh sin ar chuntais phoiblí chothroma agus inbhuanaithe;

45. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairm, maidir le riachtanais phráinneacha leachtachta ár gcuideachtaí, go háirithe FMBanna agus daoine féinfhostaithe, gur cheart aghaidh a thabhairt orthu trí mhéadú a dhéanamh ar chothromas BIE agus trí chiste urghnách tiománaithe BIE a bhunú chun leachtacht a sholáthar do FMBanna a bhfuil titim shealadach agus dhrámatúil tagtha ar a n-ioncam mar gheall ar an ngéarchéim; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairm gurbh fhéadfaí airgead a tharraingeofaí ón gciste sin a úsáid chun pá nó oibleagáidí fiachais a íoc, ar airgead é a mbeadh ráta úis an-íseal nó nialasach ag gabháil leis;

46. á áitiú go mbeadh ról réamhghníomhach don earnáil bhaincéireachta sa ghéarchéim, ionas go mbeadh cuideachtaí agus saoránaigh atá ag fulaingt ó thaobh airgeadais de mar thoradh ar COVID-19 in ann aisíocaíochtaí fiachais nó morgáiste a ísliú nó a stad go sealadach, rud lena gcuirfí an leibhéal is airde solúbthachta ar fáil maidir le hiasachtaí neamhthuillmheacha a láimhseáil, lena ndéanfaí íocaíochtaí díbhinne a chur ar fionraí go sealadach agus lena ndéanfaí na rátaí úis ar rótharraingtí cuntais reatha, ar minic a bhíonn siad iomarcach, a ísliú; á chur i bhfáth nach mór do mhaoirseoirí ardleibhéal solúbthachta a léiriú chuige sin;

47. ag tacú le FBManna trí scagadh COVID-19 ar reachtaíocht an Aontais agus trí laghdú soiléir ar an maorlathas, lena n-áirítear bearta rialála a dhéanann gníomhaireachtaí an Aontais; á mheas, thairis sin, gur cheart a áirithiú nach mbeadh neamhchinnteacht bhreise ann le linn na géarchéime mar thoradh ar an reachtaíocht atá beartaithe; á iarraidh, chuige sin, go ndéanfaí an straitéis ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ agus an straitéis bhithéagsúlachta a chur siar; á iarraidh ar na Ballstáit a mbillí uile atá gan íoc a íoc le FBManna laistigh de sheacht lá chun cúngach eile airgid a sheachaint do FBManna;

48. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairm gur cheart go mbeadh treoirlínte maidir le Státchabhair níos solúbtha agus gur cheart méadú a dhéanamh ar an tacaíocht de-minimus don talmhaíocht agus don iascach agus ar chistí breise CEIS;

49. á éileamh, agus béim á leagan ar an ngá atá le bheith ag staonadh ó mhéaduithe ginearálta a dhéanamh ar chánacha, go mbeadh rannchuidiú ann uathu sin a bhain tairbhe airgeadais ón ngéarchéim seo, amhail díoltóirí gearra, i bhfoirm tobhach dlúthpháirtíochta suntasach ar dhíol folamh amhantrach ar mhargaí airgeadais; á chur i bhfáth gur cheart an t-ioncam a gheofar ó na ranníocaíochtaí sin a úsáid chun tacú le córais chúraim sláinte sna réigiúin is mó atá i ngátar;

50. á mheas gur cheart príomhthionscail a choinneáil beo, amhail cuideachtaí fóntais, éarnáil na cruach agus an éarnáil iompair, lena n-áirítear trí thacú le hathchaipitliú más gá, gan iomaíocht a shaobhadh, agus aird á tabhairt ar na bealaí is lú a úsáidtear a chaomhnú; á chur i bhfáth gur gá cosc a chur ar tháthcheangail naimhdeacha ag iomaitheoirí lasmuigh den Aontas ar phríomhthionscail a bhfuil titim thobann tagtha ar phraghas a scaireanna mar gheall ar an ngéarchéim;

51. á iarraidh go mbeadh sásra bainistithe géarchéime ann in éarnáil an iompair, go háirithe maidir le hiompar agus soláthar ábhair chosanta agus tráchtearraí lómhara;

52. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór éagsúlacht chultúrtha agus oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint le linn na géarchéime seo agus nach mór tacaíocht chuí a thabhairt do cheardaithe, ceoltóirí, daoine cruthaitheacha agus tionscail chultúrtha; á chur i bhfios go láidir gur gá tacú le hearnáil na turasóireachta trí bheartais leordhóthanacha amhail Státchabhair agus acmhainní ó na hionstraimí atá ar fáil;

53. á mheabhrú gur foinse ár rathúnais chomhchoitinn agus ár ndea-bhaile araon atá sa mhargadh aonair; á chur i bhfáth go bhféadfar rátaí fáis a threisiú agus poist a chruthú, ach an margadh inmheánach, Aontas na Margaí Caipitil agus an tAontas Baincéireachta a thabhairt chun críche;

54. á mholadh go ndéanfaí bearta chun tacú le hearnáil agraibhia an Aontais agus le hinmharthanacht feirmeacha le linn na géarchéime, eadhon trí thacaíocht leachtachta trí (réamh-) íocaíochtaí díreacha agus íocaíochtaí dara colún a íoc go tráthúil, solúbthacht i mbainistiú scéimeanna cabhrach agus i dtíolacadh éileamh, faireachán ar an margadh agus bainistiú géarchéime (stóráil phríobháideach, bearta cur chun cinn agus bearta eisceachtúla chun go mbeidh an Coimisiún in ann bearta margaidh breise agus maoluithe ar dhlí na hiomaíochta atá teoranta ó thaobh ama de a mholadh);

55. á iarraidh go nglacfaí straitéis Eorpach taistil agus turasóireachta chun go mbeidh an Eoraip in ann leanúint de bheith ar an gceann scríbe turasóireachta is mó éilimh ar domhan;

56. á iarraidh go mbunófaí plean teagmhais le haghaidh bonneagar criticiúil, ar plean é nach mór a áirithiú leis go mbeidh seirbhísí digiteacha, saoráidí sláinte agus cúraim, fuinneamh, agus soláthar bia ag oibriú gan bhac laistigh den mhargadh aonair ina iomláine;

Ár ndaonlathas agus ár modh maireachtála Eorpach a neartú

57. ag cur béim ar an bhfíoras, maidir leis na bearta uile a dhéanfar ar an leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an Aontais, nach mór go mbeidh siad: i gcomhréir leis an smacht reachta, i gcomhréir go docht le riachtanais an cháis, ag baint go soiléir leis an ngéarchéim leanúnach sláinte, teoranta ó thaobh ama de agus faoi réir grinnscrúdú rialta;

58. á chur i bhfáth gur fadhb mhór sláinte poiblí í an bhréagaisnéis a bhaineann le COVID-19 agus go bhfuil sé de cheart ag gach saoránach faisnéis chruinn agus fhíoraithe a fháil; á iarraidh ar an earnáil dhigiteach na bearta is gá a dhéanamh chun stop a chur le scaipeadh bréagnuachta, mífhaisnéise agus fuathchainte ar na meáin shóisialta maidir leis an gcorónavirus agus chun meáin neamhspleácha a chosaint mar fhíor-ráthóirí an chirt atá ag daoine a bheith á gcur ar an eolas; á mheas gur cheart don Aontas comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíocht na mBallstát in aghaidh bolscaireacht tríú tír, in aghaidh calaoiseoirí idirlín agus in aghaidh cibearchoirpeach a bhaineann leas as an eagla a bhíonn ar dhaoine nó a dhíolann ábhar leighis atá ar phraghas ró-ard nó atá góchumtha;

59. á iarraidh ar na Ballstáit bearta urghnácha a dhéanamh a bheidh ar aon dul leis an gcumarsáid threisithe idir rialtais agus parlaimintí; á mheas nach mór rochtain gan srian a bheith ag iriseoirí agus ag an bhfreasúra polaitiúil ar fhaisnéis agus ar an réasúnaíocht is bun leis na réitigh a chuirtear bhfeidhm, agus nach mór go mbeidís in ann a ngrinnscrúdú a fheidhmiú; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil trédhearcacht ríthábhachtach;

60. ag cur an teachtaireacht láidir in iúl go bhfuil an tAontas Eorpach réidh chun dul i dteagmháil lena shaoránaigh; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, dá bhrí sin, i bhfianaise an chomhthéacs reatha, gur cheart do Pharlaimint na hEorpa, don Choimisiún agus don Chomhairle an fhormáid a phlé agus a bhunú lena mbeadh an Chomhdháil maidir le Todhchaí na hEorpa in ann dul i mbun oibre a luaithe is féidir; á mheas gur cheart formáid na Comhdhála a choigeartú chun léiriú a thabhairt ar na saincheisteanna a ardaítear leis an réaltacht nua ina bhfuilimid ag maireachtáil;

61. ag tacú le coiste speisialta fiosrúcháin a bheith á chruthú maidir leis na ceachtanna a foghlaimíodh agus maidir le héifeachtaí phaindéim COVID-19, lena n-áirítear a tionchair shóisialta agus eacnamaíocha;

Tacaíocht a thabhairt dár gcomhpháirtithe agus ról domhanda na hEorpa a neartú

62. á chur i bhfios go láidir go n-éilíonn an paindéim comhar agus dlúthpháirtíocht an chomhphobail idirnáisiúnta uile lenár gcomhpháirtithe domhanda, go háirithe tíortha na mBalcán Thiar agus Chomharsanacht an Oirthir, chomh maith leo siúd san Afraic agus i Meiriceá Laidineach, nach mór tacú leo ina n-iarrachtaí an víreas a chomhrac; á mheas nach mór don Aontas tacaíocht a chur ar fáil dá chomhpháirtithe, lena n-áirítear tacaíocht taidhleoireachta, amhail i gcás na Téaváine, a bhfuil éifeachtaí an víris maolaithe go rathúil aici; á chreidiúint, dá bhrí sin, gur cheart na páirtithe uile lena mbaineann, lena n-áirítear an Téaváin, a áireamh i gcruinnithe, i sásraí agus i ngníomhaíochtaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS), go háirithe le linn na géarchéime sláinte poiblí domhanda;

63. á chreidiúint gur cheart breathnú ar an ngéarchéim seo mar oscailt súl lena spreagfar an tAontas le beart a dhéanamh láithreach agus neartú a dheanamh ar an ord idirnáisiúnta agus an iltaobhachas idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha; á iarraidh go mbainfí leas as na hionstraimí maoinithe seachtracha uile, amhail an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht (ENI), an Ionstraim lena gcuirtear le Cobhsaíocht agus le Síocháin (IcSP), an Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt (DCI) agus an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF), mar aon leis an ionstraim um chabhair dhaonnúil;

64. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar an rialachán maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche a scagadh a chur chun feidhme go mear agus ina iomláine, lena n-áirítear gach uirlis atá ar fáil a úsáid a mhéid is féidir, go háirithe in earnáil na sláinte mar earnáil straitéiseach, agus á iarraidh air a mholadh go ndéanfaí na hinfheistíochtaí sin a neartú tuilleadh, más gá;

65. á mholadh gur cheart leas iomlán a bhaint as ionstraimí cosanta trádála agus gur cheart uirlisí nua a fhorbairt, más gá, chun aghaidh a thabhairt ar chleachtais a shaobhann an margadh i dtríú tíortha;

66. á mholadh go ndéanfaí bearta chun dul i ngleic le bunchúiseanna an tarchurtha víris ó ainmhithe go daoine, lena n-áirítear an ról atá ag ‘margaí fliucha’, trí chomhar méadaithe ar an leibhéal idirnáisiúnta; á iarraidh go mbunófaí idirphlé buan idir an tAontas agus an tSín chun measúnú a dhéanamh ar chómhalartacht agus ar chomhlíonadh na gcaighdeán, chun machaire réidh a áirithiú, chun slabhraí soláthair tionsclaíocha slána a áirithiú agus chun géarchéimeanna amach anseo a chosc;

Pleanáil don todhchaí

67. á iarraidh go seolfaí straitéis thionsclaíoch Eorpach nua ina n-úsáidfí cur chuige réamhbhreathnaitheach agus ina gcuirfí san áireamh an gá atá le téarnamh na dtionscal is mó atá buailte mar gheall ar an staid reatha agus an gá atá le neodracht aeráide;

68. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór Sásra an Aontais um Chosaint a fhorbairt ina fhíor-Fhórsa de chuid an Aontais um Chosaint Shibhialta, ar fórsa é a mbeadh a acmhainní daonna féin aige, a d’fhéadfaí a shlógadh go héasca agus a bheadh réidh chun gníomhú ar bhonn buan in aon éigeandáil ar leith;

69. á iarraidh go mbunófaí líonra acadamh sláinte AE in aon ospidéal amháin (ollscoile) ar a laghad in aghaidh an Bhallstáit, a bheadh mar mhol náisiúnta idirleata do thaighde agus d’oiliúint leighis cheannródaíoch Eorpach; á mheas gur cheart go n-áireofaí leis an líonra sin comhroinnt éigeantach agus rialta faisnéise, foghlaim dea-chleachtais agus malartuithe foirne;

70. á iarraidh go ndéanfaí inniúlachtaí, buiséad agus foireann an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus EMA a neartú go suntasach chun a chur ar a gcumas faireachán a dhéanamh ar bhreathnóireacht leighis, ar fhaireachas agus ar shonraí faisnéise, agus chun a chur ar a gcumas córas éifeachtach luathrabhaidh agus freagartha a bhunú, lena n-áirítear treoir chuimsitheach a chur ar fáil do na Ballstáit; á iarraidh go ndéanfaí Gníomhaireacht Sláinte Eorpach lánfheidhme de ECDC; á mholadh gur cheart foireann bhuan neamhspleách saineolaithe ar ráigeanna víreas a dhéanamh de phainéal saineolaithe COVID-19, ar foireann í ar cheart di oibriú le ECDC chun caighdeáin a fhorbairt, moltaí a eisiúint agus prótacail a fhorbairt lena n-úsáid ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit i gcás géarchéime;

71. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis a thíolacadh maidir leis an tionchar ar chúram sláinte atá ag an athrú domhain déimeagrafach atá ag teacht ar an Eoraip, trí fhorbairt a dhéanamh ar an tuarascáil ar an tionchar a bhíonn ag dúshláin dhéimeagrafacha, agus bearta agus moltaí a mholadh do na Ballstáit chun córais láidre chúraim sláinte a fhorbairt tuilleadh; á mheas, chun na críche sin, gur cheart don Choimisiún tionchar an dídhaonlaithe a chur san áireamh i roinnt réigiún agus limistéar ina mothaíonn saoránaigh leochaileacha go bhfuil siad fágtha ar lár ar mhaithe le háiseanna cúraim agus pearsanra cúraim;

72. á iarraidh go ndéanfaí straitéis nua chógaisíochta a sheoladh chun cur chuige buan a dhéanamh, inter alia, den phlean gníomhaíochta Eorpach um neamhspleáchas sláinte, agus é mar aidhm léi spleáchas an Aontais ar thríú tíortha a laghdú maidir le príomhchógais agus ábhair leighis a sholáthar;

73. á iarraidh go mbunófaí ciste tiomnaithe de chuid an Aontais chun cabhrú leis na Ballstáit a mbonneagar ospidéil agus a seirbhísí sláinte a neartú sna blianta amach romhainn, agus na caighdeáin is airde maidir le cúraim sláinte, cóireála, taighde ar eolaíochtaí sláinte agus nuálaíochta á n-áirithiú;

74. á iarraidh go nglacfaí straitéis Eorpach do chúramóirí mar aitheantas ar na tionchair shóisialta a bhaineann le hathruithe ar fhostaíocht agus le cailliúint fostaíochta, go háirithe dóibh siúd a bhfuil freagrachtaí cúraim orthu, ar mná iad líon díréireach acu;

75. á chreidiúint gur cheart don Aontas  ardán oideachais Eorpach ar líne a fhorbairt le haghaidh scoileanna agus ollscoileanna chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag gach dalta scoile agus gach mac léinn sna Ballstáit ar uirlisí oideachais ardcháilíochta; á mheas go bhféadfadh an t-ardán sin feidhmiú freisin mar chomhionad acmhainní do mhúinteoirí, do mhic léinn agus do thuismitheoirí scolaíochta baile ar fud na hEorpa, agus ar an gcaoi sin, go gcuirfí feabhas leis ar cháilíocht fhoriomlán an oideachais sna Ballstáit uile;

°

° °

76. Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtaráin an Choimisiúin, chuig Uachtaráin na Comhairlí Eorpaí agus Uachtaránacht ‑in ‑ Oifig na Comhairle.
 

 

 

 

An nuashonrú is déanaí: 15 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais