Procedūra : 2020/2616(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0144/2020

Pateikti tekstai :

B9-0144/2020

Debatai :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0144/2020</NoDocSe>
PDF 217kWORD 55k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0143/2020

B9-0144/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais

(2020/2616(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 ir 21 straipsnius, kuriuose solidarumas įtvirtinamas kaip viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių, ir į ES sutarties 3 straipsnį, kuriame teigiama, kad Sąjunga siekia skatinti savo vertybes, būtent ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 ir 168 straipsnius, kuriuose žmonių sveikatos klausimu teigiama, kad Sąjungos kompetencijai priklauso remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus, taip pat kad Sąjunga skatina valstybių narių bendradarbiavimą, ypač bendradarbiavimą siekiant, kad jų pasienio regionų sveikatos paslaugos geriau papildytų viena kitą,

 atsižvelgdamas į ES sutarties 5 straipsnį, kuriame teigiama, kad Sąjungos kompetencijos įgyvendinimas grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi viruso plitimas daro didelį poveikį visų Europos gyventojų kasdieniam gyvenimui ir yra išbandymas Sąjungai kaip politiniam subjektui;

B. kadangi nedarydama poveikio valstybių narių kompetencijai sveikatos apsaugos srityje ES gali padėti koordinuoti jų veiksmus;

C. kadangi sustojus ekonomikai šio sutrikdymo poveikis Europos gyventojams, savarankiškai dirbantiems asmenims, verslo įmonėms ir darbuotojams bus katastrofiškas;

D. kadangi valstybių narių solidarumas nėra pasirenkama galimybė, jis yra Sutartyje numatyta pareiga ir viena iš pagrindinių mūsų kaip europiečių vertybių;

E. kadangi ši krizė yra lemiamas momentas Europos Sąjungai, kurią bus galima įveikti tik visiems europiečiams solidariai surėmus pečius ir prisiėmus atsakomybę;

F. kadangi reaguodama į ypatingus iššūkius, kuriuos sukėlė COVID-19, Europos Sąjunga turi parengti plataus užmojo solidarumo paktą, kurį sudarytų neatidėliotinos priemonės virusui įveikti, pagalbos priemonės nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms, darbuotojų ir pažeidžiamiausių visuomenės narių apsaugos priemonės, verslo paramos priemonės ir ilgalaikis planas, kaip ateityje būtų galima sustiprinti Europos atsaką į tokias krizes;

1. yra labai nuliūdęs dėl tragedijos, kurią pandemija sukėlė Europos žmonėms ir jų šeimoms, taip pat viso pasaulio žmonėms; reiškia užuojautą visiems, netekusiems savo artimųjų; reiškia nuoširdžią užuojautą ir gailestį tiems, kurie susirgo ir kovoja už savo gyvybę, taip pat jų šeimoms ir draugams, ir linki jiems greitai pasveikti;

2. reiškia didžiulę pagarbą visiems, kurie kovoja su pandemija priešakinėse linijose, ir yra labai dėkingas tiems, kurie dirba svarbiausią darbą palaikydami viešąjį gyvenimą ir teikdami paslaugas bei užtikrindami prieigą prie būtiniausių prekių, visų pirma gydytojams, medicinos seserims, slaugytojams, valytojams ir visiems skubių pagalbos tarnybų nariams, taip pat maisto produktų gamintojams ir pardavėjams, transporto ir pašto sektoriaus darbuotojams, policijos ir ginkluotųjų pajėgų personalui ir jų šeimoms;

3. reiškia solidarumą su labiausiai nuo viruso nukentėjusiomis šalimis, visų pirma Italija, Ispanija ir Prancūzija; pabrėžia, kad Europos Sąjunga niekada nepaliks nė vienos valstybės kovoti vienos;

4. mano, kad COVID-19 krizė parodė, kaip svarbu, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės suvienytų savo jėgas kovoje su pandemija ir jos padariniais;

5. pabrėžia, kad šios krizės neįmanoma įveikti valstybėms narėms veikiant pavieniui ar priešpastatant nacionalinę kompetenciją ES kompetencijai; mano, kad Europos vienybė ir solidarumas yra veiksmingiausias būdas nugalėti virusą ir išbristi iš krizės, pabrėžiant faktą, kad drauge mes esame stipresni;

6. palankiai vertina Komisijos ir valstybių narių jau parodytą Europos solidarumą gydant pacientus, teikiant sveikatos priežiūros ir apsaugos priemones ir sudarant sąlygas Europos piliečiams grįžti namo;

7. pabrėžia, kad Europos Parlamentas padarys viską, ką gali, ir glaudžiai bendradarbiaus su kitomis ES institucijomis, kad būtų suteikta veiksminga pagalba kiekvienai valstybei narei, kuriai jos reikia, ir įveikta krizė;

8. todėl siūlo plataus užmojo ir išsamų solidarumo paktą, kurio pagrindiniai tikslai būtų šie: bendras sveikatos srities atsakas, kreivės kilimo stabdymas koordinuotomis priemonėmis, ES mokslinių tyrimų pajėgumų panaudojimas, pagalba labiausiai nukentėjusiems, reagavimas į ekonomines pasekmes, demokratijos ir europietiško gyvenimo būdo stiprinimas, parama tarptautiniams partneriams dabar ir ateityje;

Bendras atsakas į sveikatos problemas

9. pabrėžia, kad ši krizė parodė, jog visuomenės sveikatos srityje reikia geriau koordinuotų Europos veiksmų, didesnio savarankiškumo strateginių medicinos priemonių įsigijimo srityje, taip pat naujų krizių valdymo pajėgumų, kad būtų galima numatyti riziką ir pasirengti reaguoti į sveikatai kylančias grėsmes klimato kaitos ir globalizacijos kontekste;

10. ragina sukurti ES Medicinos pagalbos koordinavimo tarnybą, kuri ES mastu koordinuotų atsaką į šią krizę, nes ji mus visus veikia vienodai; ši Medicinos pagalbos koordinavimo tarnyba turėtų veikti ir kaip informavimo, ir kaip koordinavimo centras, įskaitant centralizuotą vaistų, įrangos ir apsaugos priemonių viešąjį pirkimą, taip pat kaip reagavimo į nepaprastąją situaciją tarnyba, galinti siųsti būtinų priemonių, medicinos įrangos ir medicinos personalo į regionus, kuriuose staiga padaugėja infekcijos atvejų; ši koordinavimo tarnyba taip pat turėtų veikti kaip bendras informacinis punktas, turintis informaciją realiuoju laiku apie laisvas vietas intensyviosios terapijos skyriuose, ir prireikus koordinuotų kritinės būklės pacientų pervežimą į kitas valstybes nares, kurios dar turi gydymo pajėgumų; prireikus karinės pajėgos galėtų teikti logistinę paramą ir padėti regionų valdžios institucijoms ir pagalbos tarnyboms įrengti lauko ligonines, taip pat, kai būtina, pasiūlyti transportavimo oru pajėgumus (galbūt naudojant Europos oro transporto vadovavimo centro ar turimas NATO struktūras); palankiai vertina Komisijos šiuo tikslu parengtas gaires ir suteiktą finansinę paramą ir primygtinai ragina visas valstybes nares dalyvauti, jei tik jos gali;

11. nepritaria nacionaliniams draudimams eksportuoti vaistus ir medicinos įrangą į kitas ES valstybes nares; pabrėžia, kad ES vidaus sienos turi išlikti atviros asmeninių apsaugos priemonių, vaistų, iš kraujo pagamintų produktų ir organų judėjimui; pabrėžia, kad reikia suteikti daugiau galimybių pervežti pacientus iš vienos valstybės narės į kitą, iš perpildytų ligoninių į tas, kuriose dar yra laisvų vietų;

12. ragina Komisiją neleisti, kad nacionalinėmis priemonėmis būtų iškreiptas tinkamas bendrosios rinkos veikimas, koordinuoti ypatingos svarbos vaistų ir medicinos produktų bei įrangos, ypač dezinfekcinio skysčio, ventiliatorių ir kaukių, gamybą ir sutelkti bei koordinuoti skaitmeninės gamybos pajėgumus, kaip antai 3D spausdinimą, nes tai gali pakeisti būtiną įrangą ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų;

13. ragina valstybes nares skirti pakankamai dėmesio krizės padariniams psichikos sveikatai ir siūlo parengti ES masto psichikos sveikatos kampaniją, per kurią gyventojams būtų patariama, kaip dabartinėmis aplinkybėmis rūpintis savo psichikos sveikata ir kur prireikus kreiptis pagalbos;

14. pritaria tam, kad būtų pratęstas pereinamasis ES medicinos prietaisų reglamento laikotarpis, kad visos pastangos būtų sutelktos į priemonių gamybą;

15. ragina siųsti Europos solidarumo korpuso personalą teikti paramą mūsų visuomenėms, kai tik bus panaikinti judėjimo apribojimai, ir išplėsti ES pagalbos savanorių įgaliojimus, kad jie galėtų veikti ES teritorijoje;

Kreivės kilimo stabdymas koordinuotais veiksmais

16. ragina Komisiją pradėti įgyvendinti veiksmingą susidorojimo su krizės padariniais strategiją, kai tik įsitikinsime, kad kreivė plokštėja; ji galėtų apimti didelio masto testavimą, asmenines piliečių apsaugos priemones ir galimą taikomųjų programų naudojimą; ragina Komisiją parengti bendrą ES testavimo protokolą, kuris turėtų būti įgyvendinamas bendrai, koordinuotai ir nuosekliai, įskaitant testavimą oro uostuose; ragina valstybes nares vykdyti sistemingesnius užsikrėtimo virusu ir jo poveikio tyrimus ir dalytis geriausia patirtimi;

17. pabrėžia, kaip svarbu Europos lygmeniu koordinuoti skrydžių sustabdymą, rekomendacijų dėl kelionių teikimą ir vidaus bei išorės sienų uždarymą; pabrėžia, kad vidaus sienų kontrolė, nors ir būtina nenumatytų atvejų priemonė, turi būti taikoma griežtai ribotą laiką, būti proporcinga ir naudojama tik tokį laikotarpį, kuris, atsakingų sveikatos priežiūros institucijų nuomone, yra būtinas; pabrėžia, kad Šengeno erdvė turi būti apsaugota visais atvejais;

18. ragina valstybes nares leisti gyventojams per jų teritorijas grįžti į kilmės valstybes arba gyvenamąsias šalis sukuriant saugius kelionių maršrutus; mano, kad sveikatos patikrinimo ir karantino taikymo įvažiavus į šalį tvarka turėtų būti suderinta; mano, kad turėtų būti sustiprintas ES civilinės saugos mechanizmas, kad būtų lengviau vykdyti bendras ES piliečių grįžimo operacijas;

19. yra įsitikinęs, kad nepaprastai svarbu palikti ES vidaus sienas atviras prekėms, užtikrinant prioritetines juostas prie visų Šengeno erdvės vidaus sienų, kad būtų užtikrintas laisvas paramos, pvz., medicinos specialistų ir priemonių, taip pat būtiniausių prekių, pvz., žemės ūkio žaliavų, skirtų maistui ir kitoms prekėms bendrojoje rinkoje, srautas, ir išlaikyti atviras tiekimo grandines, o trikdžius prekybai ir prekių srautui sumažinti iki minimumo;

20. ragina Komisiją stiprinti komunikaciją su visuomene ir reguliariai teikti naujausią informaciją apie bendrą ES atsaką į COVID-19 protrūkį; ši informacija turėtų būti teikiama ES piliečiams lengvai prieinamu ir matomu būdu, pageidautina tuo pačiu metu, oficialiais kanalais, pavyzdžiui, per visuomeninius transliuotojus;

21. ragina šį ribotą ekstremaliosios situacijos laikotarpį deramai taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), būtent dėl reikalavimo gauti duomenų subjekto sutikimą ir dėl prieigos prie anoniminiais paverstų ES masto duomenų apie judėjimą, siekiant suvaldyti pandemiją, ir dirbtinio intelekto, duomenų analizės ir superkompiuterių priemonių naudojimui analizuojant duomenis, būtinus kovojant su viruso plitimu; remia žemėlapių sudarymo platformos, kuri būtų finansuojama iš programos „Horizontas“ lėšų ir naudotųsi turimomis technologijomis, pavyzdžiui, „Galileo“, kūrimą rengiantis būsimoms krizėms;

22. ragina valstybes nares geriau koordinuoti socialinės ir mokesčių srities teisės aktus, kad būtų išvengta tarpvalstybinių darbuotojų socialinės apsaugos ir mokesčių sistemų keitimo pasinaudojus nepaprastosios padėties, pavyzdžiui, darbo iš namų, priemonėmis, ir koordinuoti savo pajamų rėmimo politiką siekiant užtikrinti, kad būtų įtraukti visi tarpvalstybiniai darbuotojai, MVĮ ir savarankiškai dirbantys asmenys, vykdantys tarpvalstybinę veiklą; mano, kad pasienio regionuose turėtų būti taikoma speciali tvarka, kad pasienio darbuotojai galėtų toliau kirsti sienas, pvz., būtų galima išduoti specialią pažymą arba vinjetę prioritetinių profesijų darbuotojams, kaip antai sveikatos priežiūros darbuotojams ir kitų sektorių ir profesijų darbuotojams, užtikrinantiems suderintos sistemos veikimą;

Mokslinių tyrimų pajėgumų panaudojimas

23. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą kovai su virusu skirti dalį finansavimo iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; ragina skirti papildomų lėšų siekiant padidinti pastangas finansuoti skubius vakcinos ir (arba) gydymo mokslinius tyrimus;

24. ragina valstybes nares nukreipti visas turimas mokslinių tyrimų ir plėtros lėšas į programas, kuriomis siekiama suprasti šią ligą, paspartinti diagnostinius tyrimus ir testavimą, taip pat sukurti vakciną;

25. mano, kad Europos mokslininkai, novatoriškos MVĮ ir pramonė gali sukurti pasauliui vaistą, sykiu kurdami darbo vietas ir skatindami augimą;

26. palankiai vertina Europos vaistų agentūros (EMA) sprendimą nustatyti greitesnes su COVID susijusių vaistų ar vakcinų bandymų ir tvirtinimo procedūras; mano, kad pirmiau minėta ES Medicinos pagalbos koordinavimo tarnyba turėtų koordinuoti vakcinos gamybos vietų pajėgumus ir užtikrinti, kad kai tik vakcina bus sukurta, per kiek įmanoma trumpesnį laiką būtų galima pagaminti šimtus milijonų vakcinos dozių ir tiekti jas už sąžiningą kainą, turint omenyje viešųjų investicijų dalį į šiuos mokslinius tyrimus;

27. ragina Komisiją dar labiau didinti savo pajėgumus debesijos paslaugų srityje, kad vaistų ir (arba) vakcinos kūrėjai ES lygmeniu galėtų paprasčiau keistis mokslinių tyrimų ir sveikatos srities duomenimis; remia planus sukurti ES mokslinių tyrimų duomenų platformą ir ekstremalių situacijų koordinavimo ES duomenų centrą, kuris galėtų padėti ES rinkti duomenis ir užtikrinti klinikinį naudojimą, nustatyti elgesio modelius, sekti asmenų ir gyvybiškai svarbių produktų srautus ir vykdyti prognozuojamąją analizę; mano, kad itin svarbu parengti bendrus ES duomenų rinkimo ir analizės standartus siekiant sukurti bendrą duomenų fondą;

Pagalba labiausiai nukentėjusiems asmenims

28. pabrėžia, kad šios krizės sveikatai keliamas pavojus nėra vienintelis – ji daro didžiulį poveikį darbininkams, darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir MVĮ, – o jie sudaro mūsų visuomenės pagrindą; mano, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis turi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų galima išsaugoti kuo daugiau darbo vietų, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie dar nevisiškai atsigavo po finansų krizės;

29. mano, kad valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinti, kad darbuotojai Europoje, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, kai tik įmanoma, neprarastų pajamų ir kad labiausiai nukentėjusios įmonės, visų pirma MVĮ, gautų reikiamą paramą ir užsitikrintų finansinį likvidumą;

30. ragina sukurti Europos sistemą, kuria būtų remiama valstybės taikoma darbo ne visą darbo dieną pajamų kompensavimo sistema, kai dalį darbuotojų darbo užmokesčio nuostolių dėl sutrumpinto darbo laiko padengia valstybė; turėdamas omenyje tai, kad, kol rengiamas pasiūlymas dėl galimos ES nedarbo perdraudimo sistemos, reikia skubiai apsaugoti darbo vietas ir darbo užmokestį, palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE); ši laikina priemonė turi būti greitai ir veiksmingai taikoma labiausiai nukentėjusiuose regionuose ir valstybėse narėse;

31. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pažeidžiamiausių asmenų, ypač neįgaliųjų, vaikų, pagyvenusių žmonių ir asmenų, kuriems gresia smurtas šeimoje, saugumą ir apsaugą, be kita ko, suteikiant laikiną būstą izoliacijos laikotarpiu;

32. ragina valstybes nares rengiant kovos su COVID-19 strategijas ypatingą dėmesį skirti nepalankioje padėtyje esančioms bendruomenėms ir tautinėms mažumoms, visų pirma romų tautinei mažumai;

33. mano, kad pasibaigus krizei „Erasmus +“ studentai turėtų turėti galimybę atnaujinti savo studijų programą, ir ragina pratęsti visus mokslinių tyrimų ir švietimo projektų terminus; išreiškia norą padėti ES mokslininkams mažinant administracinę naštą ir užtikrinant jų užimtumo ir vykdomų programų tęstinumą automatiškai pratęsiant sutartis šešiems mėnesiams;

34. mano, kad žemės ūkio ir maisto gamybos srityje reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad įmonės turėtų pakankamai darbuotojų derliui nuimti, įskaitant sezoninius ir tarpvalstybinius darbuotojus, jiems užtikrinant tinkamas sąlygas (sveikatos pažyma, individualus būstas ir pan.);

35. mano, kad transporto sektoriaus darbuotojai turi būti laikomi prioritetine grupe, kurią reikia apsaugoti: jie turėtų būti aprūpinti dezinfekciniu skysčiu, galėti naudotis saugiomis stovėjimo aikštelėmis, įsigyti paruošto maisto, naudotis tualetais ir dušais, atitinkančiai reikiamus sanitarinius standartus;

36. ragina Komisiją ir valstybes nares vykdyti ES remiamus veiksmus ir testuoti prie ES išorės sienų, visų pirma Graikijoje, šiuo metu esančius migrantus bei pabėgėlius ir teikti jiems medicininę pagalbą;

Ekonominio poveikio mažinimas įgyvendinant plataus užmojo atgaivinimo planą

37. yra įsitikinęs, kad ši krizė nėra nė vienos valstybės narės kaltė, tačiau jos didžiulį ekonominį poveikį jaučia visi; mano, kad pirmiausia nukenčia darbininkai, darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, šeimos įmonės ir MVĮ – mūsų visuomenės ir Europos ekonomikos pagrindas ir kad pavojus MVĮ ir bendrosios rinkos išlikimui yra ne kas kita kaip pavojus Europos ekonomikos išlikimui;

38. mano, kad reikia dar daug daugiau padaryti siekiant įveikti krizę ir kovoti su jos ekonominiais ir socialiniais padariniais; pabrėžia, kad ši krizė yra nauja ir unikali, todėl reikia lankstumo, kūrybiškumo ir naujoviškų, o svarbiausia – vieningų, ES lygmens sprendimų, kurie atitiktų šį iššūkį;

39. mano, kad ES reikia plataus užmojo ekonomikos atgaivinimo po krizės plano, kad būtų paskatinta ekonomika ir sykiu prisidedama prie mūsų visuomenės ekologinės pertvarkos ir skaitmeninės transformacijos, formuojantis XXI amžiaus europietiškam gyvenimo būdui; mano, kad šis atgaivinimo planas turėtų paskatinti bendrą ES ir ECB atsaką į pandemiją, apimantį daugiau kaip 1 trln. EUR., ir bendras Europos ir valstybių narių pastangas, apimančias sumas iki 3 trln. EUR, ir padėti pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant užtikrinti finansinį solidarumą ir sukurti naujas bendrai finansuojamas finansines priemones ir pajamų šaltinius, kurie turėtų būti pakankamo dydžio ir termino, kad būtų visiškai veiksmingi, kad visos valstybės narės ir ES galėtų palaikyti regionus, kuriems labiausiai reikia pagalbos;

40. laikosi nuomonės, kad reikėtų panaudoti visus turimus dabartinio ES biudžeto išteklius ir nepanaudotas lėšas, įskaitant perteklines lėšas ir nepanaudotas maržas ir Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, kad būtų galima greitai skirti finansinę paramą labiausiai nukentėjusiems regionams ir įmonėms ir sudaryti sąlygas kuo didesniam lankstumui naudojant lėšas, sykiu toliau laikantis patikimo finansų valdymo principo ir užtikrinant, kad finansavimas pasiektų tuos, kuriems labiausiai jo reikia; todėl palankiai vertina neseniai pateiktą Komisijos pasiūlymą sukurti skubios paramos priemonę;

41. atsižvelgdamas į dabartines aplinkybes, palankiai vertina Komisijos pranešimą, kad bus peržiūrėtas jos pasiūlymas dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP); mano, kad ES biudžeto forma, dydis ir finansavimas neatitinka jo paskirties; ragina Tarybą greitai susitarti dėl naujo pasiūlymo dėl kitos DFP, kuri turi būti gerokai didesnė, kad būtų tikra solidarumo ir sanglaudos priemonė, atspindėtų tinkamus prioritetus ir apimtų pakankamą maržą nenumatytiems įvykiams, įskaitant būsimas pandemijas, taip pat didelį biudžeto eilučių, skirtų investicijoms ir moksliniams tyrimams, sumų padidinimą ir priemones, kuriomis būtų skatinamas atsinaujinimas po krizės, įskaitant MVĮ skatinimo strategiją, naują Europos turizmo strategiją ir paramą kultūros ir švietimo sektoriams; jei nebūtų susitarta dėl kitos DFP, tikisi, kad Komisija pasiūlys atsarginių priemonių planą, pagal kurį būtų pratęsta vykdomų finansavimo programų trukmė po 2020 m. gruodžio 31 d., remiantis dabartine DFP ir įtraukiant dabartinių programų perorientavimą, kad būtų sprendžiamos dėl koronaviruso pandemijos susidariusios padėties problemos;

42. ragina sukurti bent 50 mlrd. EUR vertės ES koronaviruso solidarumo fondą, kurį sudarytų iki 20 mlrd. EUR dotacijų, skiriamų viršijant DFP viršutines ribas, ir iki 30 mlrd. EUR paskolų, garantuojamų ES biudžeto lėšomis (abiem atvejais lėšos bus naudojamos laikotarpio pradžioje per pirmuosius dvejus kitos DFP metus arba, laiku nesusitarus dėl DFP, paskirstomos per atsarginių priemonių laikotarpį), siekiant paremti visų valstybių narių sveikatos priežiūros sektorių dedamas finansines pastangas dabartinės krizės laikotarpiu ir investicijas į sveikatos priežiūros sektorių pokriziniu laikotarpiu, kad sveikatos priežiūros sistemos būtų atsparesnės, tačiau sykiu daugiausia skiriant tiems, kam labiausiai reikia;

43. remia naujos priemonės kūrimą arba naują esamų priemonių panaudojimą didžiausią ekonominį poveikį patyrusiose valstybėse narėse, be kita ko, tinkamai ir veiksmingai naudojant Europos stabilumo mechanizmą (ESM);

44. remia ECB ir Komisijos pasiryžimą daryti viską, ko reikia siekiant padėti, kad Europos ekonomika po šios precedento neturinčios krizės taptų stipresnė nei bet kada anksčiau, pripažįstant, kad ši krizė nėra nė vienos valstybės narės kaltė; pritaria tam, kad būtų taikomas SESV 122 straipsnis, siekiant teikti finansinę paramą valstybėms narėms, patiriančioms didelių sunkumų dėl išimtinių aplinkybių, kurių jos negali kontroliuoti, taip pat su krize susijusiam maksimalių Stabilumo ir augimo pakto (SAP) lankstumo galimybių naudojimui, tačiau tik tokiu mastu, kiek tai tikrai būtina siekiant reaguoti į krizę ir su sąlyga, kad vėliau bus atkurtos subalansuotos ir tvarios viešosios sąskaitos;

45. mano, kad skubūs mūsų įmonių, ypač MVĮ ir savarankiškai dirbančių asmenų, likvidumo poreikiai turėtų būti tenkinami didinant EIB nuosavą kapitalą ir įsteigiant specialų neeilinį EIB fondą, kuris užtikrintų likvidumą MVĮ, kurių pajamos dėl krizės laikinai ir smarkiai sumažėjo; mano, kad iš šio fondo gaunami pinigai galėtų būti naudojami darbo užmokesčiui arba skoliniams įsipareigojimams mokėti ir kad jiems turėtų būti taikoma labai maža arba nulinė palūkanų norma;

46. primygtinai reikalauja, kad per šią krizę bankų sektorius atliktų aktyvų vaidmenį, kad įmonės ir piliečiai, kurie patiria finansinių nuostolių dėl COVID-19, galėtų laikinai sumažinti įmokas arba sustabdyti skolos arba hipotekos grąžinimą, suteiktų kuo daugiau lankstumo galimybių neveiksnių paskolų atveju, laikinai sustabdytų dividendų mokėjimus ir sumažintų dažnai pernelyg dideles einamosios sąskaitos lėšų pereikvojimo palūkanų normas; pabrėžia, kad šiuo tikslu priežiūros institucijos turi būti labai lanksčios;

47. remia MVĮ vykdant ES teisės aktų peržiūrą dėl COVID-19 ir aiškiai mažinant biurokratiją, įskaitant reguliavimo veiksmus, kurių imasi ES agentūros; be to, mano, kad dėl planuojamų teisės aktų krizės metu neturėtų atsirasti papildomo netikrumo; to siekiant, ragina atidėti „nuo lauko iki stalo“ ir biologinės įvairovės strategijų įgyvendinimą; ragina valstybes nares apmokėti MVĮ visas neapmokėtas sąskaitas per septynias dienas, kad MVĮ išvengtų tolesnio grynųjų pinigų stygiaus;

48. mano, kad valstybės pagalbos gairės turėtų būti lankstesnės ir kad turėtų būti padidinta de minimis parama žemės ūkiui ir žuvininkystei ir papildomos ESIF lėšos;

49. nors ir pabrėždamas, kad reikia susilaikyti nuo bendro mokesčių didinimo, reikalauja, kad iš šios krizės finansiškai pasipelnę asmenys, pvz., skolintų vertybinių popierių pardavėjai, mokėtų pakankamai didelį solidarumo mokestį už spekuliacinį skolintų vertybinių popierių pardavimą finansų rinkose; pabrėžia, kad iš šių mokesčių gautos pajamos turėtų būti naudojamos siekiant paremti sveikatos priežiūros sistemas regionuose, kuriems labiausiai reikia pagalbos;

50. mano, kad pagrindiniai pramonės sektoriai, pvz., komunalinių paslaugų įmonės, plieno sektorius ir transporto sektorius, turėtų būti išlaikyti perspektyvūs, be kita ko, prireikus remiant rekapitalizavimą, neiškraipant konkurencijos ir atkreipiant dėmesį į mažiau populiarių maršrutų išsaugojimą; pabrėžia, kad reikia užkirsti kelią agresyviam pagrindinių pramonės sektorių, kuriuose dėl krizės staiga nukrito akcijų kaina, perėmimui, kurį vykdo ES išorės konkurentai;

51. ragina sukurti krizių valdymo mechanizmą transporto sektoriuje, visų pirma susijusį apsaugos priemonių ir vertingų prekių vežimu ir tiekimu;

52. mano, kad per šią krizę turi būti saugoma Europos kultūrų įvairovė ir paveldas ir kad turi būti tinkamai remiami amatininkai, muzikai, kūrėjai ir kultūros sektorius; pabrėžia, kad turizmo sektorių reikia remti tinkamomis politikos priemonėmis, pvz., valstybės pagalba ir turimų priemonių ištekliais;

53. primena, kad bendroji rinka yra mūsų bendros gerovės ir klestėjimo šaltinis; pabrėžia, kad sukūrus išbaigtą vidaus rinką, kapitalo rinkų sąjungą ir bankų sąjungą galima paskatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas;

54. pritaria priemonėms, kuriomis būtų remiamas ES žemės ūkio maisto produktų sektorius ir ūkių gyvybingumas krizės metu, visų pirma teikiant likvidumo paramą ir laiku (iš anksto) išmokant tiesiogines ir antrojo ramsčio išmokas, lanksčiai administruojant pagalbos schemas ir teikiamas paraiškas, stebint rinką ir valdant krizes (privataus sandėliavimo, skatinimo priemonėmis ir išskirtinėmis priemonėmis, kad Komisija galėtų pasiūlyti papildomų rinkos priemonių ir ribotos trukmės nuo konkurencijos teisės nukrypti leidžiančių nuostatų);

55. ragina priimti Europos kelionių ir turizmo strategiją, kad Europa galėtų išlikti turistų lankomiausia vieta pasaulyje;

56. ragina parengti ypatingos svarbos infrastruktūros atsarginių priemonių planą, kuriuo būtų užtikrinta, kad skaitmeninės paslaugos, sveikatos priežiūros ir slaugos infrastruktūra, energetika ir maisto tiekimas laisvai veiktų visoje bendrojoje rinkoje;

Mūsų demokratijos ir europietiško gyvenimo būdo stiprinimas

57. pabrėžia, kad visos priemonės, kurių imamasi nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu, turi: atitikti teisinės valstybės principus, būti griežtai proporcingos padėties sunkumams, būti aiškiai susijusios su tebesitęsiančia sveikatos krize, būti ribotos trukmės ir reguliariai tikrinamos;

58. pabrėžia, kad dezinformacija, susijusi su COVID-19, yra didelė visuomenės sveikatos problema ir kad visi piliečiai turi teisę gauti tikslią ir patikrintą informaciją; ragina skaitmeninį sektorių imtis reikiamų priemonių siekiant sustabdyti melagingų naujienų, dezinformacijos ir neapykantą kurstančių kalbų, susijusių su koronavirusu, sklaidą socialiniuose tinkluose ir apsaugoti nepriklausomą žiniasklaidą kaip tikrą žmonių teisės būti informuotiems garantą; mano, kad ES turėtų koordinuoti valstybių narių veiksmus prieš trečiųjų šalių propagandą, interneto klastotojus ir kibernetinius nusikaltėlius, kurie išnaudoja žmonių baimę arba parduoda pernelyg brangias ar suklastotas medicinines priemones;

59. ragina valstybes nares imtis ypatingų priemonių siekiant užtikrinti suderintą intensyvesnę vyriausybių ir parlamentų tarpusavio komunikaciją; mano, kad žurnalistams ir politinei opozicijai turi būti suteikta nevaržoma prieiga prie informacijos ir nustatomų sprendimų pagrindimo ir kad jie turi galėti tą informaciją ir sprendimus patikrinti; pabrėžia, kad skaidrumas yra labai svarbus;

60. siunčia tvirtą žinią, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su savo piliečiais; todėl laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba turėtų aptarti ir nustatyti tokį formatą, kad Konferencija dėl Europos ateities galėtų kuo greičiau pradėti darbą; mano, kad konferencijos formatas turėtų būti toks, kad atspindėtų problemas, kylančias dėl naujos realybės, kurioje gyvename;

61. pritaria tam, kad būtų įsteigtas specialus įgytos patirties ir COVID-19 pandemijos poveikio, įskaitant jos socialinį ir ekonominį poveikį, tyrimo komitetas;

Parama mūsų partneriams ir Europos vaidmens pasaulyje stiprinimas

62. pabrėžia, kad vykstant pandemijai reikia visos tarptautinės bendruomenės bendradarbiavimo ir solidarumo su mūsų pasauliniais partneriais, ypač Vakarų Balkanų ir Rytų kaimynystės šalimis, taip pat Afrikos ir Lotynų Amerikos šalimis, kurios turi būti remiamos kovojant su virusu; mano, kad ES turi teikti paramą savo partneriams, įskaitant diplomatinę paramą, pvz., kaip Taivano, kuris sėkmingai sumažino viruso poveikį, atveju; todėl mano, kad visos susijusios šalys, įskaitant Taivaną, turėtų būti įtrauktos į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) susitikimus, mechanizmus ir veiklą, ypač pasaulinės visuomenės sveikatos krizės metu;

63. mano, kad ši krizė turėtų būti laikoma įspėjimu, įtikinančiu ES pasinaudoti šia proga ir stiprinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir daugiašališkumą; ragina sykiu su humanitarinės pagalbos priemone panaudoti visas išorės finansavimo priemones, pvz., Europos kaimynystės priemonę (EKP), priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), vystomojo bendradarbiavimo priemonę ir Europos plėtros fondą;

64. ragina Komisiją užtikrinti greitą ir visapusišką reglamento dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo įgyvendinimą, įskaitant visų turimų priemonių naudojimą kuo platesniu mastu, visų pirma sveikatos sektoriuje kaip strateginiame sektoriuje, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl tolesnio nuostatų stiprinimo;

65. rekomenduoja visapusiškai pasinaudoti prekybos apsaugos priemonėmis ir prireikus parengti naujas priemones, kad būtų galima spręsti rinką iškreipiančios trečiųjų šalių praktikos problemą;

66. rekomenduoja imtis veiksmų kovojant su pagrindinėmis viruso perdavimo iš gyvūnų žmonėms priežastimis, įskaitant šviežių ir greit gendančių produktų turgų vaidmenį, glaudžiau bendradarbiaujant tarptautiniu lygmeniu; ragina pradėti nuolatinį ES ir Kinijos dialogą, siekiant įvertinti abipusiškumą ir standartų laikymąsi, užtikrinti vienodas sąlygas, saugias pramonės tiekimo grandines ir užkirsti kelią būsimoms krizėms;

Ateities planavimas

67. ragina įgyvendinti naują Europos pramonės strategiją, pagal kurią būtų laikomasi į ateitį orientuoto požiūrio ir atsižvelgiama į poreikį derinti pramonės šakų, kurias dabartinė padėtis paveikė labiausiai, atsigavimą ir būtinybę neutralizuoti poveikį klimatui;

68. mano, kad ES civilinės saugos mechanizmas turi būti plėtojamas ir paverstas į tikras ES civilinės saugos pajėgas, aprūpintas nuosavais žmogiškaisiais ištekliais, lengvai sutelkiamais ir nuolat pasirengusiais veikti bet kokios nepaprastosios padėties atveju;

69. ragina sukurti ES sveikatos akademinį tinklą, kuriam priklausytų bent po vieną (universitetinę) ligoninę iš kiekvienos valstybės narės, kad ji būtų nacionalinis pažangiausių Europos medicinos mokslinių tyrimų ir mokymo sklaidos centras; mano, kad šis tinklas turėtų apimti privalomą ir reguliarų keitimąsi informacija, geriausios praktikos mokymąsi ir darbuotojų mainus;

70. ragina iš esmės padidinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir EMA įgaliojimus, biudžetą ir personalą, kad jie galėtų vykdyti medicininio stebėjimo, priežiūros ir tyrimų duomenų stebėseną, ir sukurti veiksmingą išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemą, įskaitant išsamių gairių teikimą valstybėms narėms; ragina ECDC padaryti visaverte Europos sveikatos agentūra; siūlo, kad COVID-19 ekspertų grupė taptų nuolatine nepriklausoma viruso protrūkių ekspertų grupe, kuri bendradarbiautų su ECDC ir rengtų standartus, teiktų rekomendacijas ir rengtų protokolus, kuriais krizės atveju naudotųsi Komisija ir valstybės narės;

71. prašo Komisijos pateikti strategiją dėl didelių demografinių pokyčių, su kuriais susiduria Europa, poveikio sveikatos priežiūrai, remiantis ataskaita dėl demografinių iššūkių poveikio, ir pasiūlyti valstybėms narėms priemones ir rekomendacijas, kaip toliau plėtoti patikimas sveikatos priežiūros sistemas; mano, kad šiuo tikslu Komisija turėtų atsižvelgti į gyventojų skaičiaus mažėjimo poveikį keliuose regionuose ir vietovėse, kuriuose pažeidžiami piliečiai jaučiasi palikti nuošalyje, nes nėra pageidaujamų priežiūros įstaigų ir darbuotojų;

72. ragina pradėti įgyvendinti naują farmacijos strategiją, pagal kurią, be kita ko, Europos savarankiškumo sveikatos srityje veiksmų planas taptų nuolatiniu metodu, siekiant sumažinti ES priklausomybę nuo trečiųjų valstybių užtikrinamo pagrindinių vaistų ir medicininių priemonių tiekimo;

73. ragina įsteigti specialų ES fondą, kuris padėtų valstybėms narėms ateinančiais metais sustiprinti savo ligoninių infrastruktūrą ir sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant aukščiausius sveikatos priežiūros, gydymo, sveikatos mokslų mokslinių tyrimų ir inovacijų standartus;

74. ragina priimti Europos strategiją dėl prižiūrinčiųjų asmenų, pripažįstant socialinį poveikį, susijusį su užimtumo pokyčiais ir užimtumo praradimu, ypač priežiūros pareigų turintiems asmenims, tarp kurių yra neproporcingai daug moterų;

75. mano, kad ES turėtų sukurti Europos internetinę švietimo platformą, skirtą mokykloms ir universitetams, siekiant užtikrinti, kad visi valstybių narių mokiniai ir studentai galėtų naudotis kokybiškomis švietimo priemonėmis; mano, kad ši platforma taip pat galėtų būti bendras mokytojų, studentų ir namuose tėvų teikiamo ugdymo išteklių centras visoje Europoje, taip pagerinant bendrą švietimo kokybę visose valstybėse narėse;

°

° °

76. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininkei, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai pirmininkaujančiai valstybei.
 

 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika