Postup : 2020/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0148/2020

Predkladané texty :

B9-0148/2020

Rozpravy :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0148/2020</NoDocSe>
PDF 221kWORD 67k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manon Aubry, Martin Schirdewan</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0148/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom

(2020/2616(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na hodnotenie rizika nákazy COVID-19, ktoré vykonala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), pričom riziko šírenia a riziko vplyvu COVID-19 označila ako „veľmi vysoké“ na celosvetovej úrovni a vypuknutie nákazy charakterizovala ako pandémiu,

 so zreteľom na strategický plán pripravenosti a reakcie WHO na nový koronavírus,

 so zreteľom na rýchle posúdenie rizika pandémie koronavírusu, ktoré vykonalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), a na jeho aktualizácie,

 so zreteľom na najnovšiu správu ECDC o hrozbách prenosných chorôb (CDTR) a na jeho usmernenia v oblasti verejného zdravia týkajúce sa COVID-19,

 so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES[1],

 so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany[2],

 so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu Rady Európy z 3. mája 1996,

 so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) vyhlásený Parlamentom, Radou a Komisiou v novembri 2017,

 so zreteľom na vyhlásenie ministrov financií EÚ z 23. marca 2020 k Paktu stability a rastu vzhľadom na krízu vyvolanú ochorením COVID-19,

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady o vytvorení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19 (COM(2020)0139), predložený Komisiou 2. apríla 2020,

 so zreteľom na predbežnú hodnotiacu správu Medzinárodnej organizácie práce z 18. marca 2020 s názvom COVID-19 a svet práce: vplyvy a reakcie v rámci politík,

 so zreteľom na Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (rozpočtová dohoda),

 so zreteľom na vyhlásenia Európskej centrálnej banky z 12. a 18. marca 2020[3],

 so zreteľom na zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom USA z 3. marca 2020[4],

 so zreteľom na vyhlásenie Euroskupiny zo 4. marca 2020[5],

 so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady z 26. marca 2020[6],

 so zreteľom na priebežné hospodárske hodnotenie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z 2. marca 2020[7],

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov o globálnej solidarite v boji proti ochoreniu COVID-19,

 so zreteľom na aktualizovanú správu Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji o šoku spôsobenom ochorením COVID-19 v rozvojových krajinách,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia[8],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nový koronavírus, ktorý bol prvýkrát nahlásený v decembri 2019 vo Wu-chane a v súčasnosti je známy ako koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2), sa spolu so súvisiacim ochorením COVID-19 v súčasnosti rozšíril po celom svete a oficiálne bol označený ako pandémia;

B. keďže systémy verejného zdravotníctva sú pod veľkým tlakom, aby zabezpečili primeranú starostlivosť pre všetkých pacientov; keďže dostávajú čoraz menej finančných prostriedkov a v dôsledku procesov liberalizácie a privatizácie na jednej strane a pravicových úsporných opatrení na strane druhej sú zanedbávané; keďže v dôsledku toho sú menej schopné fungovať v bežných i výnimočných situáciách vrátane súčasnej epidémie COVID-19; keďže v členských štátoch prevláda znepokojujúci nedostatok lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, osobných ochranných prostriedkov, liekov a zdravotníckych pomôcok; keďže tento nedostatok sa medzi jednotlivými krajinami značne líši;

C. keďže pandémia COVID-19 poukázala na dôsledky neoliberálnych politík EÚ a chýbajúcu koordináciu a solidaritu medzi členskými štátmi v časoch zdravotných kríz, ktorá tiež oddialila opatrenia potrebné na podporu členských štátov vo veľkých ťažkostiach a na podporu hospodárskeho a sociálneho oživenia; keďže EÚ nepodporila spoločnú stratégiu boja proti vírusu s cieľom zabrániť súťaži medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vzácne zdravotnícke zdroje;

D. keďže MOP uviedla, že hospodárska a pracovná kríza urýchlená pandémiou COVID-19 by v druhom štvrťroku 2020 mohla viesť ku globálnym stratám pracovných miest na úrovni 195 miliónov pracovných miest na plný úväzok;

E. keďže pandémia COVID-19 má rozsiahly a rušivý vplyv na hospodárske systémy členských štátov a spôsobuje narušenie spoločnosti, najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny a príjmy a práva pracovníkov; keďže pokrytie kolektívnym vyjednávaním v celej EÚ klesá;

F. keďže Európska centrálna banka sa zaviazala, že vytvorí núdzový pandemický program nákupu aktív vo výške 750 miliárd EUR na nákup cenných papierov súkromného a verejného sektora, čo čiastočne zmierni verejný dlh počas krízy, a zároveň poskytne 120 miliárd EUR prostredníctvom opatrení kvantitatívneho uvoľňovania a 20 miliárd EUR na nákup dlhu;

G. keďže Komisia sa rozhodla aktivovať „všeobecnú únikovú doložku“ stanovenú v pravidlách o deficite v rámci Paktu stability a rastu v snahe podporiť verejné výdavky členských štátov, ale pakt nezrušila;

H. keďže epidémia samotná aj z nej vyplývajúca hospodárska a sociálna kríza sú globálnymi problémami; keďže v súčasnosti viac než kedykoľvek predtým musí byť súťaž nahradená solidaritou a spoluprácou na celosvetovej úrovni;

I. keďže zmena klímy a neustála celosvetová strata biodiverzity a deštrukcia prirodzených biotopov výrazne zvyšujú riziká zoonotických ochorení; keďže pandémia COVID-19 nesmie byť v žiadnom prípade zneužitá ako ospravedlnenie omeškania v riešení núdzovej situácie v oblasti klímy a životného prostredia; keďže po pandémii je naliehavo potrebná ekologická a sociálna prestavba našej spoločnosti a hospodárstva;

J. keďže opatrenia prijaté vládami by mali vždy rešpektovať základné práva každého jednotlivca; keďže tieto opatrenia by mali byť nevyhnutné, primerané a dočasné;

K. keďže maďarský parlament schválil 30. marca 2020 zákon, ktorým dal Viktorovi Orbánovi a jeho vláde parlamentný mandát vládnuť na základe nariadení na neobmedzený čas, ako aj možnosť uložiť novinárom, ktorí sa zaoberajú pandémiou, trest odňatia slobody v trvaní až päť rokov;

L. keďže zavedenie alebo predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach má vplyv na právo na voľný pohyb a na schengenský priestor ako celok; keďže obmedzenia cestovania nesmú mať vplyv na právo žiadať o azyl a musia dodržiavať povinnosti súvisiace s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a základné práva, ako sa uvádza v článku 4 Kódexu schengenských hraníc;

M. keďže od 17. marca 2020 platí v táboroch na piatich egejských ostrovoch zákaz vychádzania, ktorý uväznil okolo 40 000 žiadateľov o azyl vo veľmi preplnených utečeneckých zariadeniach v nehumánnych a ponižujúcich podmienkach, čím sú vystavení vyššiemu riziku nákazy ochorením COVID-19; keďže COVID-19 predstavuje vážne riziko aj pre ľudí v zariadeniach určených na zaistenie prisťahovalcov pred vyhostením; keďže migranti bez dokladov patria medzi tých, ktorí sú najviac vystavení nákaze ochorením COVID-19 a zároveň najmenej chránení, pretože vo väčšine členských štátov je primárna zdravotná starostlivosť nedostupná pre osoby v postavení neregulárneho migranta;

KRÍZA V OBLASTI ZDRAVIA

Zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti a zásob

1. vyjadruje poľutovanie nad úmrtiami spojenými s COVID-19, vyjadruje sústrasť najbližším príbuzným obetí a solidaritu pacientom, ktorí sú v súčasnosti postihnutí koronavírusom, ako aj osobám v karanténe a samoizolácii a krajinám a regiónom na celom svete, ktoré sú najviac postihnuté;

2. vyjadruje uznanie a vďaku zdravotníkom, ktorí neúnavne pracujú a v obzvlášť ťažkých podmienkach bojujú proti šíreniu vírusu a liečia pacientov s ochorením COVID-19; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočné zdroje a ochranné pomôcky a dostatočnú pracovnú silu v rámci svojich systémov zdravotnej starostlivosti; oceňuje a váži si úsilie všetkých ostatných nenahraditeľných pracovníkov, ktorí udržiavajú našu spoločnosť v chode a vystavujú tak riziku vlastné zdravie aj zdravie svojich blízkych; uznáva, že v mnohých prípadoch sú to práve títo ľudia, ktorí mnoho rokov trpeli núdzou, útokmi na svoje platy a práva, a to aj prostredníctvom odporúčaní EÚ a neoliberálnych politík, a nedostatkom uznania; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala poľnohospodárstvu a potravinárskemu odvetviu, ktoré je vo veľkej miere závislé od pracovnej sily sezónnych migrantov; vyzýva na ochranu práv a zvýšenie miezd a sociálnej ochrany všetkých pracovníkov v súlade s vývojom technológií a výroby; vyzýva na výrazné zlepšenie životných a pracovných podmienok všetkých pracovníkov a ich rodín;

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad oneskorenou reakciou EÚ pri riešení pandémie a je hlboko znepokojený nedostatkom solidarity, ktorý prejavili niektoré členské štáty a samotná EÚ s tými, ktorých kríza postihla najviac; zdôrazňuje potrebu účinnej koordinácie a plánovania na úrovni EÚ, čo zahŕňa lepšie prideľovanie existujúcich zdrojov na pomoc krajinám, ktoré to najviac potrebujú, a mobilizáciu verejného a súkromného sektora na výrobu masiek, ventilácií, testov a liekov a ich vzájomnú výmenu s cieľom zvrátiť závislosti, ktoré boli odhalené v súvislosti s epidémiou, a poskytovať podporu národným zdravotníckym systémom v rôznych fázach pandémie vrátane usmernení o opatreniach, ktoré majú prijať národné, regionálne a miestne orgány; vyzýva všetky členské štáty, ktoré na to majú kapacitu, aby poslali svojich lekárov, zdravotné sestry a zdravotnícke zdroje do najviac postihnutých regiónov a prijali pacientov z týchto regiónov;

4. je hlboko znepokojený celosvetovým, európskym a vnútroštátnym nedostatkom zásob osobných ochranných prostriedkov (OOP), testovacích súprav, zdravotníckych pomôcok a liekov v dôsledku politík nízkych zásob a externého zabezpečovania ich výroby mimo EÚ a jednotlivých členských štátov; zdôrazňuje, že tento nedostatok zásob je zvlášť znepokojujúci v prípade zdravotníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti, ktorí sú v prvej línii boja a v priamom kontakte s pacientmi, ako aj v prípade hospodársky zraniteľných skupín; vyzýva členské štáty, aby preukázali solidaritu a zabezpečili dostupnosť OOP pre zdravotníkov v celej EÚ; víta urýchlené spoločné postupy verejného obstarávania, ktoré Komisia začala s členskými štátmi, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili plán na rozvoj strategických výrobných odvetví každého členského štátu koordinovaným a súdržným spôsobom; vyzýva členské štáty, aby na účely výroby všetkých potrebných zdravotníckych pomôcok v prípade potreby znárodnili alebo zabavili výrobné prevádzky; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila všetky možnosti v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na zabezpečenie primeraných zásob v budúcnosti;

5. zdôrazňuje význam rýchlej dodávky všetkých liekov a zdravotníckych pomôcok; vyzýva na okamžité zavedenie zelených jazdných pruhov na hraničných priechodoch pre nákladné vozidlá, ktoré prepravujú tieto lieky a zdravotnícke pomôcky, a žiada, aby tieto vozidlá mali absolútnu prioritu bez zdržaní;

6. je znepokojený ochranou pracovníkov, ktorí nie sú nevyhnutní a ktorí by počas zákazu vychádzania mali prestať pracovať; vyzýva členské štáty, aby pozastavili činnosti, ktoré nie sú nevyhnutné; vyzýva Komisiu, aby koordinovala spoločný prístup členských štátov a zoznam nevyhnutných činností, ktoré sa majú vykonávať v podmienkach karantény s dostatočnými OOP, a aby všetkým ostatným pracovníkom odporučila zostať doma;

7. vyzýva na koordinovaný prístup k obdobiu po ukončení zákazu vychádzania v EÚ s cieľom zabrániť opätovnému šíreniu vírusu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby spoločne vypracovali kritériá na zrušenie karantény a iných núdzových opatrení a aby takéto opatrenia rušili koordinovane a na základe ochrany ľudského života;

8. vyzýva členské štáty, aby pracovali na lepšej spolupráci, plánovaní a vzájomnej prepojenosti, pokiaľ ide o systémy zdravotnej starostlivosti; navrhuje zavedenie silnejšieho systému vzájomného uznávania priamych platieb medzi rôznymi systémami zdravotníctva v členských štátoch; vyzýva na vytvorenie koordinovaného zdravotného rámca s cieľom zabezpečiť spoluprácu medzi členskými štátmi a vykonávanie solídnych politík; vyzýva EÚ, aby poskytovala podporu vnútroštátnym systémom verejného zdravotníctva a zároveň rešpektovala vnútroštátne právomoci a zvrchovanosť; vyzýva Komisiu, aby koordinovala spoločný prístup k prekonaniu nedostatkov v systémoch zdravotnej starostlivosti, ktoré zdôraznila kríza súvisiaca s COVID-19, okrem iného pomocou pri rozvoji spoľahlivých spoločných noriem v oblasti zdravotnej starostlivosti; vyzýva na vytvorenie zdravotného fondu zameraného na lepšiu podporu tisícov regionálnych a miestnych predstaviteľov, ktorí sa usilujú poskytovať verejné zdravotnícke služby na miestnej úrovni;

9. je hlboko znepokojený tým, ako pandémia COVID-19 narušila prístup ku kritickým službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a obmedzila schopnosť orgánov členských štátov reagovať na rodovo motivované násilie;

10. vyzýva členské štáty, aby uznali skutočnosť, že mnohí zdravotníci môžu byť traumatizovaní aktuálnymi udalosťami, a aby zabezpečili náležitú starostlivosť; vyzýva Komisiu, aby poskytla potrebné finančné prostriedky na posilnenie ochrany štruktúr a jednotiek starostlivosti o fyzické a duševné zdravie a aby uskutočňovala informačné kampane a kampane na zvýšenie povedomia verejnosti s cieľom podporiť všetkých občanov, najmä zraniteľné skupiny vystavené neistote, izolácii a násiliu;

11. zdôrazňuje význam práce, ktorú vykonali Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili poskytnutie dostatočných zdrojov pre ECDC a EMA, a to teraz aj v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR), najmä pokiaľ ide o ich zamestnancov; opakuje, že predchádzajúce znižovanie počtu 20 zamestnancov na plný pracovný čas v ECDC by sa mali prinajmenšom okamžite zrušiť; zdôrazňuje, že zamestnanci by mali byť skôr trvalí ako zmluvní; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili úlohu a právomoci ECDC s cieľom zabezpečiť lepšie využívanie ich odporúčaní a usmernení;

12. zdôrazňuje potrebu dôkladného zhodnotenia pandémie COVID-19 a reakcie na pandémiu na celosvetovej úrovni, na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov s cieľom poučiť sa zo zlyhaní neoliberálnych politík a úsporných opatrení a posilniť systémy verejného zdravotníctva, a to tak v liečebnom, ako aj preventívnom rozmere, aby boli lepšie vybavené a dostatočne financované s cieľom riešiť budúcu epidémiu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zhromažďovania aktuálnych a relevantných nie osobných údajov;

13. víta vyčlenenie 47,5 milióna EUR na naliehavo potrebný výskum v oblasti vývoja očkovacej látky proti vírusu COVID-19, liečby a diagnostiky zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu; zdôrazňuje dôležitosť dostatočných finančných prostriedkov EÚ na zaistenie pripravenosti a reakcie na pandémiu COVID-19, ako sú európsky archív vírusu – GLOBAL (European Virus Archive – EVAg), projekt PREPARE a Globálna výskumná spolupráca pre pripravenosť v prípade infekčných chorôb (GloPID-R);

14. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ak sú na výskum vynaložené verejné prostriedky EÚ, na výsledky tohto výskumu sa nevzťahujú práva duševného vlastníctva a pre pacientov je zabezpečená cenová dostupnosť vyvinutých produktov; zdôrazňuje význam činností verejných inštitúcií v oblasti výskumu a vývoja a spolupráce na medzinárodnej úrovni, pričom vyjadruje znepokojenie nad dominantnou úlohou nadnárodných spoločností vo farmaceutickom sektore; naliehavo vyzýva všetky farmaceutické spoločnosti, aby zjednotili svoje údaje a poznatky v rámci spoločného úsilia identifikovať, testovať, vyvíjať a vyrábať liečebné prostriedky na potlačenie tohto ochorenia;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa vyhli chybám z minulosti, konkrétne tomu, že po potlačení epidémie SARS sa upustilo od výskumu vakcíny, pričom pokračovanie tohto výskumu by mohlo značne urýchliť súčasné úsilie o získanie vakcíny, keďže tieto dva vírusy sú úzko spojené; požaduje záruky, že súčasný výskum vakcíny sa po skončení pandémie COVID-19 nezastaví;

16. zdôrazňuje, že posilnenie verejného poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti je najlepším spôsobom na boj proti celosvetovým epidémiám a na ochranu našich spoločností, a zdôrazňuje, že verejné zdravie by malo byť v rukách verejného alebo neziskového sektora s cieľom nezávisieť od trhu; vyzýva na zriadenie farmaceutických spoločností vo verejnom vlastníctve; požaduje zachovanie systémov verejnej zdravotnej starostlivosti a podstatné zvýšenie ich financovania s cieľom zabezpečiť všeobecný prístup ku kvalitným nemocniciam, zariadeniam starostlivosti pre staršie osoby, miestnym zdravotníckym službám a liekom, a aby sa dodržiavali práva osôb so zdravotným postihnutím; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Pakt stability a rastu a odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra viedli členské štáty k zníženiu financovania systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť nominálne konvergenčné kritériá; vyzýva všetky členské štáty, aby ukončili akékoľvek rozpočtové škrty a masívne investovali do svojich systémov verejného zdravotníctva, a to aj v čase, keď sa hospodárska kríza ďalej prehlbuje;

SOCIÁLNA KRÍZA

Chrániť zamestnanosť, príjmy a zabezpečiť sociálnu ochranu

17. berie na vedomie návrh Komisie nariadenia Rady o SURE z 2. apríla 2020; požaduje nový nástroj na zabezpečenie pracovných miest, miezd a pracovných práv pracovníkov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nástroj SURE je naďalej dobrovoľným mechanizmom a že jeho financovanie je len formou úverov, a nie verejných dotácií, ktoré vznikajú na finančných trhoch, čo umožní súkromným bankám profitovať z krízy a zvýši dlh členských štátov; zdôrazňuje, že používanie tohto nástroja by nemalo viesť k strate príjmu pracovníkov;

18. vyzýva členské štáty, aby plne využívali Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom zmierniť dôsledky krízy pre prepustených pracovníkov a najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vypracovala opatrenia pre prípad nepredvídaných udalostí s cieľom zabrániť zastaveniu programov v rámci Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii k 31. decembru 2020, ak sa dohoda o VFR nedosiahne včas;

19. vyzýva členské štáty, aby investovali do verejných služieb všeobecného záujmu, najmä do zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, starostlivosti o deti, starostlivosti o staršie osoby a zariadení opatrovateľskej starostlivosti, do starostlivosti o bezdomovcov a bývania, s cieľom zmierniť sociálnu krízu a zlepšiť život znevýhodnených skupín vrátane osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením;

20. vyzýva členské štáty, aby zakázali nútené vysťahovanie a umožnili všetkým nezamestnaným a osobám s nižším ako stredným príjmom pozastaviť platby úverov a nájomného počas trvania krízy, keď čelia finančným ťažkostiam, a to bez dodatočných bankových poplatkov;

21. vyzýva členské štáty, aby podporovali sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie pri riešení krízy súvisiacej s COVID-19 a zabezpečili, aby sociálni partneri boli plne zapojení do navrhovania a vykonávania prijatých opatrení; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na zachovanie pracovných miest, pracovných podmienok a miezd vrátane opatrení na skrátenie pracovnej doby, kompenzácie príjmov a podobných opatrení; odsudzuje pokusy niektorých členských štátov a spoločností využiť situáciu a napadnúť práva a podmienky pracovníkov; vyzýva členské štáty, aby sa poradili s odborovými zväzmi a pracovníkmi s cieľom vymedziť opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci zamerané proti šíreniu pandémie COVID-19 a s cieľom zastaviť činnosti, ktoré nie sú nevyhnutné na ochranu pracovníkov pred nákazou;

22. vyzýva členské štáty, aby predĺžili trvanie a pozastavili podmienenosť poberania dávok v nezamestnanosti až do úplného hospodárskeho oživenia; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane osôb najviac vzdialených od trhu práce;

23. vyzýva členské štáty, aby v krajnom prípade v rámci sociálnych a environmentálnych podmienok prevzali zodpovednosť a priamo uhradili účty malých a stredných podnikov a finančné opatrenia na záchranu pracovných miest a ochranu príjmov, ako sú dotácie na mzdy; vyzýva členské štáty, aby dotovali skrátenie pracovného času za plnú mzdu, ako aj predĺženie platenej práceneschopnosti a skrátenie pracovného času pracovníkom, ktorí sa starajú o deti a závislých rodinných príslušníkov, pričom sa zachová plná mzda; vyzýva členské štáty, aby ukončili činnosti digitálnych platforiem a rozšírili ochranné opatrenia na nepravé samostatne zárobkovo činné osoby a všetkých ostatných neštandardných pracovníkov vrátane pracovníkov platforiem s cieľom nahradiť všetky stratené príjmy;

24. zdôrazňuje, že všetka finančná pomoc súkromným spoločnostiam by mala byť podmienená nulovým prepúšťaním a ochranou súčasnej úrovne pracovných podmienok; naliehavo vyzýva členské štáty, aby dočasne zakázali dividendy akcionárom spoločností a aby zmrazili akékoľvek zvýšenie príjmov generálnych riaditeľov a bonusov manažmentu; zastáva názor, že keď štát zachráni súkromné spoločnosti v strategických sektoroch, mal by sa stať spoluvlastníkom s cieľom zabezpečiť udržateľnosť a efektívnosť, ako aj zabezpečiť, aby sa peniaze daňovníkov dali po kríze získať späť;

25. zdôrazňuje, že záchranné opatrenia by mali spĺňať prísne podmienky, pokiaľ ide o environmentálne, sociálne a daňové normy, náležitú starostlivosť v oblasti ľudských práv v rámci dodávateľských reťazcov a daňovú transparentnosť; zdôrazňuje, že žiadne dotácie by nemali ísť na projekty v oblasti fosílnych palív alebo projekty výrazne znečisťujúce životné prostredie;

26. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby v prípade potreby a ako dočasné opatrenie zabezpečili, aby všetci pracovníci mali možnosť a prostriedky pracovať na diaľku; vyjadruje znepokojenie nad digitálnou priepasťou v tomto smere a vyzýva na revíziu európskeho plánu zavedenia internetu na zaistenie rovnosti prístupu pre všetkých a všade k sieti 4G;

27. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať vyslaným pracovníkom, ktorí uviazli v inom členskom štáte bez možnosti domácej izolácie a ktorí často nemajú prístup k skráteným pracovným príspevkom a zdravotnému poisteniu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili bezpečnosť a zdravotnú starostlivosť vyslaných pracovníkov, ktorí sa nachádzajú na ich území; žiada zrušenie smernice o vysielaní pracovníkov[9];

28. odsudzuje využívanie nedostatku dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných obrúskov a masiek a čierneho trhu s nimi, ako aj prudké zvýšenie ich cien; vyzýva členské štáty, aby regulovali ceny základných výrobkov; zdôrazňuje, že treba posilniť úlohu a zodpovednosť internetových platforiem, ktoré by mali byť spoluzodpovedné za ponúkanie produktov, ktoré nespĺňajú normy a sú falošné; vyzýva Komisiu, aby do smernice o nekalých obchodných praktikách[10] začlenila prudké zvyšovanie cien základných výrobkov s cieľom zabrániť náhlemu drastickému nárastu cien základných výrobkov na online trhoch; vyjadruje poľutovanie nad krokmi niektorých poisťovateľov, ktorí odmietajú vyplatiť poistenie z dôvodu prerušenie poskytovania služieb;

29. naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú pomoc pre sektory kultúry a tvorivej činnosti, a to aj v rámci Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus, a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup ku kompenzačným opatreniam pre všetkých odborníkov v oblasti kultúry vrátane nezávislých novinárov;

Obnova a sociálna spravodlivosť

30. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby odstránili všetky prekážky kolektívneho vyjednávania a riešili jeho pretrvávajúci pokles; zastáva názor, že kolektívne vyjednávanie a/alebo trojstranné dohody sú zďaleka najlepšími nástrojmi na zabezpečenie demokratickej a sociálnej obnovy, kde „nie je nikto vynechaný“, na základe vytvárania kvalitných pracovných miest a prechodu na zamestnanie na dobu neurčitú;

31. vyzýva Komisiu, aby zaviedla jasnú výnimku pre nepravé samostatne zárobkovo činné osoby, ako sú pracovníci platforiem, z pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom umožniť týmto pracovníkom kolektívne vyjednávať bez toho, aby boli považovaní za kartel;

32. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa všetky stimulačné balíky a záchranné opatrenia venovali aj strate príjmu, sociálnej ochrane a nároku na dôchodok pre ženy v dôsledku záťaže súvisiacej so starostlivosťou; vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby prijali pracovné dohody, ktoré podporujú prerozdelenie záťaže spojenej so starostlivosťou v rámci rodín bez straty príjmu alebo zníženia úrovne miezd;

33. vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby vypracovali rodovo citlivé opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku, osobitne zamerané na sektory v prvej línii, s cieľom predchádzať budúcim epidémiám; pripomína, že väčšinu profesií v prvej línii sú nadmerne zastúpené ženami, napríklad v prípade zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, lekárenských pracovníkov, pokladníkov v supermarketoch, učiteľov, pracovníkov starostlivosti o deti, opatrovateľov starších osôb a upratovacích pracovníkov;

34. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh trvalého európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti na základe grantov a zásady rozdelenia rizika, a nie podmienenosti úverov; zdôrazňuje, že akékoľvek kroky v tomto smere musia zaručovať postupné zbližovanie v oblasti pracovných práv, pričom sa odmieta akákoľvek harmonizácia, ktorá by spôsobila posun smerom k zhoršeniu životných a pracovných podmienok;

35. vyzýva EÚ, aby pristúpila k revidovanej Európskej sociálnej charte a aby prijala okamžité kroky na jej vykonávanie; vyzýva všetky členské štáty, aby ratifikovali revidovaný dohovor;

HOSPODÁRSKA KRÍZA

Základná hospodárska pomoc

36. vyjadruje poľutovanie nad oneskoreným a neprimeraným riešením krízy v rámci Euroskupiny z 9. apríla 2020; konštatuje, že toto stretnutie odhaľuje existujúce rozpory v rámci EÚ, ako aj desivú nedostatočnú solidaritu a nedostatočne opatrenia primerané rozsahu problémov, ktorým čelia členské štáty a jednotlivci; domnieva sa, že celkový balík vo výške 0,5 bilióna EUR je vzhľadom na zvýšené potreby mimoriadne nízky; nesúhlasí s úzkym rozsahom pôsobnosti, obmedzenou kapacitou, podmienenosťou a dohľadom v súvislosti s 240 miliardami EUR v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS); vyjadruje poľutovanie nad tým, že predložené riešenie je neurčitý a nejasný fond na oživenie hospodárstva;

37. víta rozhodnutie aktivovať tzv. všeobecnú únikovú doložku Paktu stability a rastu; vyzýva na trvalé zrušenie paktu, ako aj zrušenie rámca EÚ pre hospodárske riadenie ako celok vrátane európskeho semestra a Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe, ktoré obmedzujú a podmieňujú manévrovací priestor členských štátov pri presadzovaní sociálnych, verejných a produktívnych stratégií rozvoja; považuje za nevhodné, aby inštitúcie EÚ v čase bezprecedentnej krízy vydávali odporúčania pre jednotlivé krajiny, najmä pokiaľ ide o fiškálne pozície, ktoré sa týkajú výdavkov na sociálne a zdravotnícke služby v členských štátoch; vyzýva na nahradenie Paktu stability a rastu po kríze paktom trvalo udržateľného rozvoja a zamestnanosti;

38. požaduje okamžité a trvalé pozastavenie postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, aby mohli vlády čerpať (a požičať si) sumu potrebnú na splnenie tejto výzvy bez toho, aby sa museli obávať, že budú sankcionované;

39. vyzýva členské štáty, aby urobili všetko, čo je potrebné na ochranu zamestnanosti a príjmov, a aby zabezpečili všeobecný prístup k verejným službám – najmä sociálnym a zdravotníckym službám – aj keď to znamená, že v konečnom dôsledku nebudú splnené strednodobé rozpočtové ciele;

40. žiada inštitúcie EÚ, najmä Európsku centrálnu banku (ECB), aby prijali naliehavé opatrenia na zabránenie vzniku novej finančnej krízy a krízy štátneho dlhu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ECB sa musí zaviazať, že bude pôsobiť ako veriteľ poslednej inštancie pre členské štáty, nielen pre banky, a to tým, že jej programy nákupu štátnych dlhopisov budú nepodmienené, neobmedzené a založené skôr na potrebách výdavkov členských štátov než na súčasnom kľúči základného imania;

41. vyzýva ECB, aby identifikovala a kúpila všetky štátne dlhopisy súvisiace s COVID-19 a aby plne zrušila dlhové cenné papiere emitované členskými štátmi počas pandémie COVID-19 a obdobie reakcie na jej hospodárske a sociálne vplyvy;

42. vyzýva na okamžité zriadenie dlhopisov v súvislosti s vírusom COVID-19 a dlhopisov „zelenej dohody“ EÚ, ktoré emituje ECB alebo za ne ručí programom nákupu ECB, ktorý musí byť nepodmienený a ktorý umožní členským štátom rýchlo sa zotaviť z krízy, ako aj transformovať hospodárstva bez toho, aby niekto zaostával; poukazuje na to, že dlhopisy v súvislosti s vírusom COVID-19 by mali byť večné a bezúročné, aby boli trvalými finančnými prostriedkami, ktorými sa môže kompenzovať mimoriadny hospodársky otras; zastáva názor, že tieto dlhopisy by mohli byť emitované aj budúcim európskym fondom na oživenie hospodárstva alebo Európskou investičnou bankou (EIB), pokiaľ budú vydané bez makroekonomických alebo iných podmienok a ECB ich okamžite nakúpi;

43. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že existujúce úverové linky EMS v členských štátoch sú zakotvené podmienene, podobne ako v prípade záchrany a správy trojky, je potrebný nový mechanizmus, ktorý umožní, aby sa členským štátom, ktoré potrebujú finančné prostriedky, poskytli nepodmienené úverové linky s nulovou úrokovou sadzbou;

44. žiada, aby ECB zmenila účel svojich politík kvantitatívneho uvoľňovania, najmä program nákupu cenných papierov podnikového sektora, aby boli podmienené záväzkom podnikov v plnej miere chrániť zamestnanosť, pracovníkov, práva a príjmy a ciele Parížskej dohody;

45. vyzýva ECB, aby zvážila potrebu poskytovať likviditu malým a stredným podnikom a občanom priamo bez použitia bánk ako sprostredkovateľa; zdôrazňuje, že ECB musí identifikovať ponaučenia z krízy a požiadať Komisiu, aby navrhla revíziu jej stanov s cieľom zvýšiť kapacitu banky podporovať verejné výdavky;

46. žiada prísnejšiu reguláciu finančných trhov, aby sa zabránilo špekulatívnym útokom, a zdôrazňuje, že predaj nakrátko by sa mal zakázať a distribúcia dividend, bonusy a spätný nákup musí byť dočasne v rámci jednotného trhu zakázaný;

47. berie na vedomie vytvorenie celoeurópskeho záručného fondu EIB vo výške 200 miliárd EUR; žiada, aby EIB využila svoj maximálny potenciál na podporu podnikov vo verejnom vlastníctve a tiež na poskytovanie finančných prostriedkov mikropodnikom a malým a stredným podnikom s podmienkou podnikov zaviazať sa chrániť zamestnanosť, práva a príjmy;

48. vyzýva na okamžitú mobilizáciu 4 miliárd EUR v nepridelených rezervách a flexibilnostiach, ktoré zostávajú k dispozícii v rozpočte na rok 2020;

49. trvá na tom, aby Komisia prijala všetky potrebné opatrenia na vyčlenenie sumy 3 miliardy EUR, ktorá je k dispozícii v rozpočtovom prebytku v roku 2019, a pridelila ju na boj proti vírusu COVIDI-19 a jeho sociálneho a hospodárskeho vplyvu;

50. pripomína, že zásady politiky súdržnosti sa musia zachovať aj počas krízy koronavírusu, pričom sa zabezpečí maximálna flexibilita a neuskutočnia sa žiadne presuny z regiónov v transformácii alebo menej rozvinutých regiónov do iných regiónov;

51. žiada okamžité posilnenie, mobilizáciu a presmerovanie finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že na zvýšenie fiškálneho úsilia musia mať členské štáty s cieľom reagovať na krízu okamžitý prístup k štrukturálnym fondom EÚ vrátane Fondu solidarity Európskej únie; zdôrazňuje, že súčasný rozpočet EÚ sa musí posilniť a ďalšie finančné prostriedky sa musia presmerovať na financovanie kohézne fondu, ktorý môžu členské štáty využívať podľa potreby;

52. žiada, aby sa v prípade potreby vykonávali kontroly kapitálu s cieľom spomaliť masívny únik kapitálu z rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomík, ku ktorému prišlo od začiatku pandémie;

53. vyzýva na okamžité prijatie výnimky týkajúcej sa zdravia vo všetkých obchodných dohodách týkajúcich sa prístupu k patentom na lekárske prístroje a lieky, a na obmedzenie možnosti štátov zasahovať do sektora verejného zdravotníctva; vyzýva na okamžité zmrazenie všetkých nových rokovaní o dohode o voľnom obchode a na program revízie tých dohôd, ktoré už nadobudli účinnosť, s cieľom reagovať na súčasné výzvy vrátane dodatočnej kapitoly umožňujúcej štátnu pomoc na riešenie pandémie;

Ekologické a sociálne spravodlivé oživenie

54. vyzýva Komisiu, aby pri revízii pravidiel štátnej pomoci zvážila možnosť verejného a demokratického štátneho zásahu do hospodárstva, podpory rozvoja, sociálnej spravodlivosti a plnenia sociálnych potrieb vrátane všetkých krokov potrebných na ekologické a sociálne spravodlivé oživenie;

55. zdôrazňuje, že táto pandémia preukázala mimoriadnu zraniteľnosť globalizovaného hospodárstva so svojimi dlhými obchodnými reťazcami, ktoré kontrolujú nadnárodné podniky a cenoví špekulanti, a závislosť hospodárstva EÚ od produkcie v tretích krajinách; poukazuje na naliehavú potrebu opätovného umiestnenia výroby a priemyslu do každého členského štátu, pričom sa podporí rozvoj výrobných odvetví jednotlivých krajín so silným verejným sektorom, najmä v prípade strategických odvetví, ktoré sú príliš dôležité na to, aby sa mohli prenechať trhu, ako sú lieky, hygienické výrobky, osobné ochranné prostriedky a zdravotnícke pomôcky; vyzýva Komisiu, aby výrazne zvýšila svoju podporu pre verejné financovanie, výskum a inovácie v týchto oblastiach;

56. zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 nesmie byť v žiadnom prípade zneužitá ako ospravedlnenie omeškania v riešení núdzovej situácie v oblasti klímy a životného prostredia; vyzýva Komisiu a Radu, aby neúnavne a rýchlo pracovali na skutočne ambicióznom právnom predpise v oblasti klímy a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo a aby naďalej presadzovali ambície týkajúce sa všetkých jednotlivých častí zelenej dohody, ako sú napríklad stratégia z farmy na vidličku, stratégia v oblasti biodiverzity a oznámené legislatívne návrhy; zdôrazňuje, že tieto stratégie a právne predpisy by sa mali zverejniť bez zbytočného odkladu;

57. so znepokojením berie na vedomie, ako rastúce globálne teploty, ničenie biotopov a biodiverzity a spôsob, akým ľudia v súčasnosti chovajú a konzumujú zvieratá a obchodujú s nimi, môžu značne zvýšiť riziko zoonotických ochorení; zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zintenzívniť úsilie o zastavenie globálneho otepľovania a straty biodiverzity a biotopov; vyzýva Komisiu, aby do právneho predpisu v oblasti klímy zahrnula cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 na 70 %, dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040 a rýchle zrušenie dotácií na fosílne palivá; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili úsilie o realizáciu cieľov udržateľného rozvoja; vyzýva členské štáty, aby výrazne investovali do rozširovania prírodných rezervácií, parkov a zelených a otvorených priestorov, a to aj v rámci miest a okolo nich;

58. poznamenáva, že pandémia COVID-19 a výsledná hospodárska recesia, núdzová situácia v oblasti klímy a extrémna nerovnosť sú výrazne prepojené; vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet na investičný plán pre udržateľnú Európu na sumu 2 bilióny EUR, ktorá bude zameraná na financovanie progresívnej európskej sociálnej a zelenej dohody s cieľom vytvoriť milióny nových pracovných miest, zlepšiť sociálnu súdržnosť a pripravenosť zdravotníckych systémov na budúce pandémie a riešiť núdzový stav v oblasti klímy; zdôrazňuje, že verejné finančné prostriedky by sa mali vynakladať na verejné projekty a vytvárať verejné zisky;

59. zdôrazňuje, že naša spoločnosť musí vyjsť z tejto krízy odolnejšia, aby mohla čeliť budúcim otrasom; zdôrazňuje, že to môže zaistiť len plne spravodlivý prechod na udržateľnú spoločnosť a udržateľné hospodárstvo; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa jednoznačne zaviazali k ekologickej obnove našej spoločnosti a aby zabezpečili, že zelená dohoda EÚ poskytne skutočnú „zelenú stopu“, aby sa oživilo naše hospodárstvo spôsobom, ktorý chráni verejné zdravie, zaisťuje dobré životné podmienky a blahobyt a zabezpečuje udržateľnú budúcnosť pre všetkých;

60. žiada ochranu biotopov vo voľnej prírode s cieľom zmierniť riziko straty biodiverzity a kontrolovať zvieratá kontaminujúce ľudí; vyzýva na dôkladné monitorovanie vznikajúcich chorôb, najmä tých, ktoré spôsobuje mikrobióm zvierat, vrátane dôležitých vektorov patogénov ľudského a veterinárneho významu; vyzýva na pokračovanie štúdií o nedávnych a minulých epidémiách; požaduje štúdie o vplyve ľudských činností na zmeny v mikrobióme zvierat;

61. vyzýva Komisiu, aby navrhla nový ambiciózny viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 so zvýšeným financovaním politík súdržnosti, politík v oblasti klímy a zdravia, pričom poznamenáva, že návrh Komisie týkajúci sa 1,11 % hrubého národného dôchodku EÚ-27 a dokonca ani návrh Parlamentu na 1,3 % HND nepostačuje na riešenie súčasnej krízy; žiada, aby sa zvýšenie rozpočtu na kontrolu hraníc a obranu úplne presmerovalo na politiku súdržnosti;

62. žiada, aby Komisia okamžite začala pracovať na novom, preorientovanom pohotovostnom pláne pre VFR vypracovaním rozpočtu pre nepredvídané udalosti s platnosťou aspoň jeden rok od januára 2021 a stanovením zdvojnásobenia zdrojov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami na bežný rok; zdôrazňuje, že v tomto rozpočte by sa mali preskúmať nové spôsoby rozšírenia našich zdrojov a nájsť nové spôsoby a nástroje na zvrátenie nadchádzajúcej recesie v dôsledku pandémie COVID-19 a že tento rozpočet musí byť v súlade s pravidlami flexibility a s koncentráciou zdrojov pre politiku súdržnosti, ktoré boli stanovené pre rozpočet na rok 2020; zdôrazňuje inštitucionálnu úlohu Parlamentu ako spoluzákonodarcu, naproti všetkým úsiliam oslabiť túto úlohu;

63. vyzýva EIB, aby vykonávala európsky investičný plán s hlavným cieľom oživiť hospodárstvo prostredníctvom sociálnej zelenej dohody, ako aj program rozvoja sociálnej infraštruktúry;

64. požaduje proces reštrukturalizácie dlhu pre vysoko zadlžené členské štáty, aby mali dostatočný fiškálny priestor na podporu potrebných investícií na boj proti hospodárskej recesii a posilnenie verejných služieb;

65. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty budú musieť vytvoriť nové zdroje na financovanie oživenia; zdôrazňuje, že oživenie nebude sociálne spravodlivé, ak sa nebude financovať z progresívnych a redistributívnych fiškálnych zdrojov; vyzýva na zvýšenie daní zamerané na veľké spoločnosti aj na bohatých jednotlivcov; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zvýšili sadzby dane z príjmov právnických osôb s vyššími sadzbami pre najziskovejšie spoločnosti, najmä tie vo finančnom sektore, ktoré profitovali z krátkodobých a špekulatívnych transakcií, a aby vytvorili daň z nadmerného zisku; vyzýva členské štáty, aby vytvorili čistú daň z majetku zameranú na najbohatších jednotlivcov;

66. vyzýva Radu, aby prisľúbila dodatočné finančné prostriedky EÚ zamerané na produktívne prepojenie fondu na obnovu s rozšíreným, posilneným a preorientovaným VFR na roky 2021 – 2027 a aby stanovila usmernenia pre tento fond, ktorý poskytne zdroje pre najzraniteľnejšie členské štáty, regióny a jednotlivcov, aby tak mohli udržateľným spôsobom zvládať rastúce rozdiely a nerovnosti medzi krajinami, regiónmi a spoločnosťami;

67. vyzýva Komisiu, aby čiastočne pozastavila postupy v prípade nesplnenia povinnosti týkajúce sa pravidiel EÚ v oblasti DPH s cieľom umožniť členským štátom znížiť sadzby DPH pre základné výrobky alebo pridať tieto výrobky do zoznamu položiek s nulovou sadzbou alebo oslobodených položiek; vyzýva Komisiu, aby navrhla revíziu smernice o DPH[11] s cieľom zaviesť do pravidiel EÚ v oblasti DPH viac progresivity; 

68. naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na postupe posilnenej spolupráce, aby čo najskôr odsúhlasili prijatie dane z finančných transakcií (DFT); zdôrazňuje, že najvhodnejšie by bolo globálne riešenie na úrovni EÚ, a preto vyzýva Komisiu, aby navrhla novú DFT pre všetky členské štáty;

69. zdôrazňuje medzinárodnú solidaritu, ktorá sa objavuje v tomto krízovom období, ako to okrem iného preukazujú Čína, Kuba a Venezuela, a požaduje, aby sa takáto solidarita prejavovala aj v časoch iných kríz, ako je vysídľovanie spôsobené klímou a prírodné katastrofy; domnieva sa, že medzinárodné spoločenstvo musí preukázať rovnakú solidaritu s tretími krajinami, najmä pokiaľ ide o riešenie financovania v oblasti straty a škody, prispôsobenia a klímy, ako aj ďalšie výzvy na solidaritu zo strany globálneho Juhu; z týchto dôvodov požaduje okamžité ukončenie sankcií a hospodárskych blokád, ktoré sa uplatňujú na tretie krajiny a ktoré počas tejto pandémie ohrozujú zdravie a dobré životné podmienky ľudí;

70. vyzýva členské štáty, aby dodržali svoj kolektívny záväzok a rozvojovým krajinám poskytovali oficiálnu rozvojovú pomoc; vyzýva na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov všetkým rozvojovým a vonkajším nástrojom a nástrojom humanitárnej pomoci EÚ a na rozpočet, ktorý pomôže rozvojovým krajinám pri vykonávaní politík na posilnenie svojich systémov verejného zdravotníctva a pri poskytovaní všetkej potrebnej materiálnej, medicínskej, ľudskej a technickej podpory s cieľom čeliť pandémii koronavírusu; vyzýva na podporu rozvojových krajín pri výrobe zdravotníckych zariadení; zdôrazňuje potrebu zmeniť nový VFR na základe týchto núdzových potrieb a prideliť viac zdrojov; vyzýva EÚ, aby podporovala bilaterálnu, multilaterálnu a komerčnú daňovú úľavu a odklad úrokových platieb počas obdobia dvoch alebo troch rokov v prípade všetkých rozvojových krajín, najmä afrických krajín s nízkymi a so strednými príjmami;

71. zdôrazňuje, že Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka musia zaručiť krajinám vo finančnej tiesni prístup k financovaniu bez diskriminácie a bez podmienok, ako aj bez „programov štrukturálnych úprav“, ktoré oslabujú systémy zdravotníctva a znemožňujú štátom reagovať na krízy; zdôrazňuje, že MMF a Svetová banka musia zrušiť platbu dlhov a vytvoriť mechanizmy na odpustenie dlhu, a to najmä v prípade chudobných krajín, ktoré potrebujú všetky svoje prostriedky na zaručenie práva na zdravie a iných ľudských práv, a v prípadoch nelegitímneho dlhu;

72. vyzýva Komisiu, aby viedla prácu na posilnení všetkých medzinárodných snáh zameraných na vytvorenie skutočne spravodlivej a podporujúcej globálnej spolupráce v oblasti zdravia prispôsobenej aktuálnym výzvam, s účinnými a preventívnymi mechanizmami pre varovania o pandémiách, prevenciou kríz v oblasti zdravia a mechanizmami na spoločné využívanie patentov, vakcín a zdravotníckeho vybavenia;

73. žiada, aby WHO na medzinárodnej úrovni a na úrovni Konferencie Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj a Svetovej obchodnej organizácie uľahčila vznik osobitnej iniciatívy medzinárodnej spolupráce pre prístup k liekom, verejnej zdravotnej starostlivosti, potravinám a vode pre všetkých ako základné právo; vyzýva Komisiu, aby svoju činnosť koordinovala s OSN prostredníctvom fondu OSN pre boj s koronavírusom financovaného viacerými darcami s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám so slabými systémami zdravotnej starostlivosti pri riešení krízy;

KRÍZA DEMOKRACIE

Ochrana základných práv

74. zdôrazňuje, že občania majú vždy nárok na ochranu svojich základných práv, a to aj v prípade núdze, a základné právo na bezplatný a rovný prístup k vysokokvalitným verejným zdravotníckym službám; pripomína, že WHO vyhlásila, že základné zásady v oblasti ľudských práv a zdravia zahŕňajú okrem iného rovnosť a nediskrimináciu, a vyžaduje, aby všetky členské štáty tieto zásady dôsledne dodržiavali;

75. vyzýva členské štáty, aby zaručili prístup k preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých bez ohľadu na ich postavenie prisťahovalca alebo úroveň ich príjmov; vyzýva členské štáty, aby prijali dodatočné opatrenia v oblasti sociálnej ochrany na podporu tých, ktorí sú neúmerne postihnutí krízou, vrátane žien, ktoré sa už nachádzajú v znevýhodnenej sociálno-ekonomickej situácii, nesú ešte väčšiu záťaž v oblasti starostlivosti a žijú so zvýšeným rizikom rodovo motivovaného násilia, pričom vo všetkých častiach svojej verejnej politiky budú uprednostňovať tému násilia zo strany intímneho partnera; opätovne vyzýva Radu, aby urýchlene dokončila ratifikáciu Istanbulského dohovoru Európskou úniou; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na ochranu obetí domáceho násilia, najmä žien a detí, a to zriadením systémov núdzového varovania, horúcich liniek a služieb, vytvorením bezpečných spôsobov, pomocou ktorých môžu ženy hľadať podporu, a účinným zabezpečením zariadení na ochranu pred násilím a prístreškov; vyzýva členské štáty, aby počas pandémie COVID-19 účinne zaručili všetkým ženám a dievčatám prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, najmä bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva, a dôrazne odmieta akékoľvek pokusy o ustúpenie od práv LGBTI osôb; v tejto súvislosti odsudzuje pokusy o ďalšiu kriminalizáciu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku, ako aj útok na práva transrodových osôb v Maďarsku;

76. vyzýva členské štáty, aby prijali primerané, potrebné a nediskriminačné opatrenia na boj proti pandémii COVID-19, ktoré by mali mať dočasnú povahu s jasnými a povinnými lehotami a mali by podliehať parlamentnej kontrole a ktoré by nemali slúžiť ako zámienka na represívne opatrenia pod zámienkou ochrany zdravia;

77. dôrazne odsudzuje zákon o výnimočnom stave prijatý maďarským parlamentom 30. marca 2020, ktorý udeľuje Viktorovi Orbánovi a jeho vláde neobmedzené právomoci a bianko šek na obmedzenie základných práv; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali okamžité opatrenia proti tomuto vývoju a aby využili všetky nástroje a postupy, ktoré majú k dispozícii, s cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) zo strany Maďarska; naliehavo vyzýva Radu, aby v apríli zorganizovala mimoriadnu schôdzu s cieľom diskutovať o tejto konkrétnej téme, ako aj zabezpečiť, aby sa to okamžite riešilo v rámci vypočutí podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

78. vyjadruje vážne obavy v súvislosti s prijatím opatrení dohľadu na zvládnutie šírenia vírusu vrátane zhromažďovania údajov o polohe od telekomunikačných operátorov alebo aplikácií pre smartfóny na sledovanie pohybu obyvateľstva alebo odhaľovanie potenciálne pozitívnych osôb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na naše súkromie a ochranu údajov, a aby pred prijatím akejkoľvek iniciatívy v tejto oblasti konzultovala s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov; zdôrazňuje, že akékoľvek opatrenia obmedzujúce ochranu súkromia a osobných údajov musia byť zákonné, účinné na riešenie rizika pre život a verejné zdravie, musia byť prísne primerané a používané len na účely verejného zdravia a musia podliehať prísnym časovým lehotám; zdôrazňuje, že núdzové iniciatívy nesmú po kríze viesť k masovému dohľadu, a v tejto súvislosti požaduje záruky; ďalej zdôrazňuje, že takáto digitálna podpora v boji proti vírusu môže byť úspešná len vtedy, ak bude doplnená rozsiahlymi detekčnými testami;

79. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby zaručili právo na azyl a zabezpečili primerané a dôstojné otvorené prijímacie zariadenia pre žiadateľov o azyl, ktoré umožnia prijatie všetkých preventívnych opatrení vrátane obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi, pozastavili všetky rozhodnutia o návrate a deportácie, zastavili zadržiavanie z dôvodu prisťahovaleckého postavenia a automaticky predĺžili povolenia na pobyt a udeľovali povolenia na dočasný pobyt migrantom bez dokladov, ako sa to realizovalo v Portugalsku, a aby predĺžili existujúce lehoty zakotvené v zákone o cudzincoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby tieto požiadavky zahrnula do svojich usmernení pre členské štáty a aby spolupracovala s gréckymi orgánmi na evakuácii táborov na gréckych ostrovoch, a to aj prostredníctvom premiestnenia žiadateľov o azyl do iných členských štátov a zlúčenia ich rodín;

80. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím talianskych a maltských orgánov využiť pandémiu COVID-19 na vyhlásenie svojich prístavov za „nie bezpečné“; je znepokojený skutočnosťou, že tieto orgány nepomáhali ľuďom v núdzi vo svojich zónach pátrania a záchrany napriek výzvam, aby konali; pripomína, že by sa mali nájsť riešenia na ochranu životov a zdravia ľudí v núdzi na mori, ako aj ľudí na pevnine; vyzýva členské štáty, aby si plnili svoju povinnosť podľa medzinárodného práva pomáhať lodiam v núdzi a poskytovali miesto vylodenia ľuďom, ktorí boli zachránení na mori, a to aj plavidlami prevádzkovanými občianskou spoločnosťou a obchodnými plavidlami; pripomína svoju výzvu, aby EÚ zriadila proaktívnu pátraciu a záchrannú operáciu v centrálnom Stredozemí;

81. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijímali len potrebné, koordinované a primerané opatrenia na obmedzenie cestovania alebo na zavedenie a predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach po dôkladnom posúdení ich účinnosti s cieľom riešiť otázku verejného zdravia a na základe existujúcich právnych ustanovení, konkrétne Kódexu schengenských hraníc a smernice o voľnom pohybe, a pri úplnom dodržiavaní Charty základných práv; pripomína, že osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, sú vyňaté zo zoznamu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú oprávnení vstúpiť do schengenského priestoru, a naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podnikli všetky potrebné kroky na zaistenie tohto opatrenia v praxi; naliehavo vyzýva Komisiu, aby monitorovala zákonnosť, proporcionalitu a súdržnosť všetkých prijatých opatrení a zabezpečila aspoň ich následné hodnotenie s cieľom návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru a plnému rešpektovaniu práva na voľný pohyb;

82. je znepokojený situáciou vo väzniciach a v zariadeniach určených na zaistenie, kde je ohrozené zdravie viac ako 1,5 milióna ľudí v Európe; naliehavo vyzýva na posilnenie lekárskej pomoci a na podporu prijatia opatrení, ktoré odporúča WHO a výbor Rady Európy na zabránenie mučeniu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby umožnili predčasné prepustenie zadržiavaných osôb, najmä páchateľov s nízkym rizikom, starších ľudí a najzraniteľnejších osôb, a aby zvýšili využívanie neväzobných opatrení; vyzýva členské štáty, aby prijali primerané preventívne opatrenia na zabezpečenie rešpektovania práva väzňov na komunikáciu so svojimi rodinami;

83. zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 viedla k zvýšeniu počtu prípadov rasizmu a diskriminácie v EÚ; vyjadruje poľutovanie nad mnohými prípadmi, keď politickí predstavitelia hľadajú obetného baránka, a rasistických politík vo viacerých členských štátoch, čo viedlo k nárastu násilia voči migrantom, utečencom a menšinám; zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa otázkou trestných činov z nenávisti podporou účinného právneho rámca v každom členskom štáte; naliehavo vyzýva Komisiu a jej predsedníčku, aby odsúdili násilie voči Rómom zo strany miestnych a regionálnych orgánov v niekoľkých členských štátoch počas pandémie, a to vrátane hromadného vyhosťovania;

84. zdôrazňuje, že všetky opatrenia vykonávané Komisiou musia podliehať parlamentnej kontrole; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Parlament bol súčasťou rozhodovacieho procesu, a preto vyzýva na zrušenie rozhodnutí, ktoré boli prijaté s cieľom odsunúť jeho zástupcov na okraj;

°

° °

85. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke a vládam, parlamentom a sociálnym partnerom členských štátov.

 

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924.

[3] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html

[6] https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf

[8] Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.

[9] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

[10] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

[11] Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

Posledná úprava: 15. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia