Förslag till resolution - B9-0148/2020Förslag till resolution
B9-0148/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser

14.4.2020 - (2020/2616(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Manon Aubry, Martin Schirdewan
för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2020/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0148/2020
Ingivna texter :
B9-0148/2020
Omröstningar :
Antagna texter :

B9-0148/2020

Europaparlamentets resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser

(2020/2616(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av riskbedömningen av covid-19-utbrottet från Världshälsoorganisationen (WHO), som har angett risken för spridning och konsekvenser av covid-19 som ”mycket hög” globalt och betecknat utbrottet som en pandemi,

 med beaktande av WHO:s strategiska beredskaps- och åtgärdsplan för det nya coronaviruset,

 med beaktande av snabbriskbedömningen av coronautbrottet från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) samt dess uppdateringar,

 med beaktande av ECDC:s senaste rapport om hot från smittsamma sjukdomar och dess folkhälsoriktlinjer för covid-19,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG[1],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen[2],

 med beaktande av Europarådets reviderade europeiska sociala stadga av den 3 maj 1996,

 med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades av parlamentet, rådet och kommissionen i november 2017,

 med beaktande av uttalandet från EU-ländernas finansministrar av den 23 mars 2020 om stabilitets- och tillväxtpakten mot bakgrund av covid-19-krisen,

 med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19 (COM(2020)0139, 2 april 2020),

 med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) preliminära bedömningsnot av den 18 mars 2020 om covid-19 och arbetsmarknaden (COVID-19 and Word of Work: Impacts and Responses),

 med beaktande av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (finanspakten),

 med beaktande av Europeiska centralbankens uttalanden av den 12 och 18 mars 2020[3],

 med beaktande av amerikanska centralbankens (Federal Reserve) räntesänkning den 3 mars 2020[4],

 med beaktande av Eurogruppens uttalande av den 4 mars 2020[5],

 med beaktande av Europeiska rådets uttalande av den 26 mars 2020[6],

 med beaktande av den preliminära ekonomiska bedömningen av den 2 mars 2020 från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)[7],

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av resolutionen från FN:s generalförsamling om global solidaritet för att bekämpa sjukdomen covid-19,

 med beaktande av den uppdaterade rapporten från FN:s konferens för handel och utveckling om covid-19-chocken för utvecklingsländer,

 med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget[8],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De första rapporterna om ett nytt coronavirus kom från kinesiska Wuhan i december 2019. Viruset, som i dag går under namnet sars-coronavirus-2 (sars-cov-2), och den sjukdom som är förknippad med det, covid-19, har nu spridit sig till hela världen och har officiellt betecknats som en pandemi.

B. De offentliga hälso- och sjukvårdsystemen är under hårt tryck för att kunna ge adekvat vård åt alla patienter. De blir alltmer underfinansierade och försummade, dels på grund av liberaliserings- och privatiseringsprocesser, dels på grund av åtstramningsåtgärder på högerkanten. Därmed kan de inte fungera lika bra i vare sig normala eller onormala situationer, såsom det nuvarande covid-19-utbrottet. Det finns en oroväckande brist på intensivvårdsplatser, personlig skyddsutrustning, läkemedel och medicintekniska produkter i alla medlemsstater. Bristerna varierar betydligt från land till land.

C. Covid-19-pandemin har blottlagt konsekvenserna av en nyliberal EU-politik och frånvaron av samordning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater i hälsokriser, som också har försenat de nödvändiga åtgärderna för att stödja medlemsstater i stora svårigheter och främja ekonomisk och social återhämtning. EU har inte lyckats driva en gemensam linje mot viruset för att undvika konkurrens om knappa vårdresurser mellan medlemsstaterna.

D. ILO har angett att den ekonomiska kris och arbetsmarknadskris som påskyndats av covid-19-pandemin kan leda till att 195 miljoner heltidsjobb försvinner globalt under andra kvartalet 2020.

E. Covid-19-pandemin har fått massiva och omvälvande konsekvenser för medlemsstaternas ekonomiska system och orsakat samhällsstörningar som särskilt gått ut över sårbara grupper och arbetstagares inkomster och rättigheter. Samtidigt är kollektivavtalen på tillbakagång i hela EU.

F. Europeiska centralbanken har förbundit sig till ett stödprogram på 750 miljarder euro föranlett av pandemin för att köpa värdepapper från den privata och offentliga sektorn, vilket delvis kommer att lindra statsskulderna under krisen, samt 120 miljarder euro i kvantitativa lättnader och 20 miljarder euro i skuldköp.

G. Kommissionen har beslutat att aktivera den ”allmänna undantagsklausul” som finns inskriven i stabilitets- och tillväxtpaktens regler för underskott i ett försök att uppmuntra offentliga utgifter i medlemsstaterna, men har inte upphävt pakten.

H. Både själva epidemin och den efterföljande ekonomiska och sociala krisen är globala problem. Nu mer än någonsin måste konkurrens ersättas med solidaritet och samarbete på global nivå.

I. Klimatförändringarna och den kontinuerliga, globala förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av naturliga livsmiljöer ökar kraftigt risken för zoonotiska sjukdomar. Covid-19-utbrottet får inte på något sätt användas som ursäkt för förseningar i arbetet med klimat- och miljönödläget. Det finns ett akut behov av en grön, social återuppbyggnad av vårt samhälle och vår ekonomi när utbrottet är över.

J. Regeringarnas åtgärder bör alltid respektera varje människas grundläggande rättigheter. Åtgärderna bör vara nödvändiga, proportionerliga och tillfälliga.

K. Ungerns parlament antog den 30 mars 2020 en lag som ger Viktor Orbán och hans regering ett parlamentariskt mandat att styra genom dekret på obestämd tid och möjlighet att straffa journalister som bevakar pandemin med upp till fem års fängelse.

L. Att införa eller förlänga inre gränskontroller påverkar både rätten till fri rörlighet och Schengenområdet i stort. Reserestriktioner får inte påverka asylrätten och måste överensstämma med de skyldigheter som följer av tillträde till internationellt skydd, särskilt principen om non-refoulement, och de grundläggande rättigheterna, enligt vad som stadgas i artikel 4 i kodexen om Schengengränserna.

M. Sedan den 17 mars 2020 har lägren på fem öar i Egeiska havet varit nedstängda, vilket gjort att omkring 40 000 asylsökande sitter fast på kraftigt överbefolkade anläggningar under omänskliga och förnedrande förhållanden och med ökad risk att drabbas av covid-19. Covid-19 utgör också en allvarlig risk för människor som sitter i migrantförvar före återsändande. Papperslösa migranter är bland de mest utsatta för covid-19 och bland de minst skyddade, eftersom primärvården i de flesta medlemsstater inte är tillgänglig för personer med status som irreguljära migranter.

HÄLSOKRIS

Säkerställande av grundläggande vård och lagerhållning

1. Europaparlamentet beklagar dödsfallen i samband med covid-19, uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga, med de patienter som är drabbade av coronaviruset just nu och med dem som sitter i karantän och självisolering och uttrycker sin solidaritet med de svårast drabbade länderna och regionerna i hela världen.

2. Europaparlamentet applåderar och tackar vårdpersonalen, som arbetat outtröttligt och under synnerligen svåra förhållanden för att bekämpa spridningen av viruset och behandla covid-19-patienterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillräckligt med resurser, skyddsutrustning och personal genom hela vårdsystemet. Parlamentet uttrycker sin uppskattning och tacksamhet för de insatser som alla andra samhällsviktiga arbetstagare gjort för att hålla igång vårt samhälle med risk för sin egen och sina anhörigas hälsa. Parlamentet inser att det i många fall är just dessa människor som fått utstå svårigheter, angrepp på löner och rättigheter – bl.a. genom EU-rekommendationer och nyliberal politik – och brist på erkännande i många år. Parlamentet vill att särskild uppmärksamhet ägnas åt jordbruks- och livsmedelssektorn, som är starkt beroende av säsongsanställda migrantarbetare. Parlamentet vill se försvarade rättigheter, höjda löner och förbättrat socialt skydd för alla arbetstagare i takt med teknik- och produktionsutvecklingen, och efterlyser kraftigt förbättrade levnads- och arbetsvillkor för alla arbetstagare och deras familjer.

3. Europaparlamentet beklagar EU:s sena reaktion på pandemin och är djupt bekymrat över bristen på solidaritet med de hårdast krisdrabbade hos vissa medlemsstater och hos EU självt. Parlamentet framhåller behovet av effektiv samordning och planering på EU‑nivå med bättre fördelning av befintliga resurser för att hjälpa de mest behövande länderna och mobilisering av både den privata och den offentliga sektorn för att tillverka munskydd, respiratorer, tester och läkemedel och dela dem med varandra i syfte att avhjälpa det beroende som blottlagts i samband med utbrottet och ge stöd till de nationella vårdsystemen i pandemins olika skeden med riktlinjer om vilka åtgärder som ska sättas in av nationella, regionala och lokala myndigheter. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater som har kapacitet till det att skicka sina läkare, sjuksköterskor och medicinska resurser till de mest drabbade regionerna och att ta emot patienter från de regionerna.

4. Europaparlamentet är djupt bekymrat över den globala, europeiska och nationella bristen på personlig skyddsutrustning, testutrustning medicintekniska produkter och läkemedel till följd av en politik med små beredskapslager och utlokalisering av produktionen utanför EU och de enskilda medlemsstaterna. Parlamentet understryker att lagerbristen är särskilt störande för vård- och omsorgspersonal som går i kampens frontlinje och kommer i direkt kontakt med patienterna och för ekonomiskt utsatta grupper. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa solidaritet och säkra tillgången till personlig skyddsutrustning för vårdanställda i hela EU. Parlamentet välkomnar de påskyndade förfaranden för gemensam upphandling som kommissionen inlett tillsammans med medlemsstaterna och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram en plan för att utveckla de strategiska produktionssektorerna i varje medlemsstat på ett samordnat och sammanhållet sätt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att nationalisera eller rekvirera produktionsanläggningar när de behövs för att producera alla nödvändiga medicintekniska produkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra full nytta av alla möjligheter inom unionens civilskyddsmekanism för att säkerställa tillräckliga lager i framtiden.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av snabba leveranser av alla läkemedel och medicintekniska produkter. Parlamentet vill att gröna körfiler vid gränsövergångar ska införas omedelbart för lastbilar som transporterar dessa läkemedel och medicintekniska produkter och att absolut förtur ska ges åt sådana fordon utan fördröjningar.

6. Europaparlamentet är bekymrat över skyddet av icke samhällsviktiga arbetstagare, som bör sluta arbeta under nedstängningen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ställa in icke samhällsviktig verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att samordna en gemensam linje bland medlemsstaterna och en förteckning över samhällsviktig verksamhet som ska bedrivas under karantänen med tillräcklig personlig skyddsutrustning och att råda alla andra arbetstagare att stanna hemma.

7. Europaparlamentet vill se en samordnad EU-linje för tiden efter att nedstängningen hävts för att undvika att viruset blossar upp igen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att gemensamt ta fram kriterier för att häva karantänen och andra nödåtgärder och att lätta på åtgärderna på ett samordnat sätt på grundval av skydd av människors liv.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att verka för bättre inbördes samarbete, planering och sammanlänkning inom hälso- och sjukvårdssystemen. Parlamentet föreslår att ett starkare system införs för ömsesidigt erkännande av direktbetalningar mellan medlemsstaternas olika vårdsystem. Parlamentet vill se en samordnad ram för hälsa för att säkerställa samarbete mellan medlemsstaterna och en robust politik. Parlamentet uppmanar EU att ge stöd åt de nationella offentliga vårdsystemen med samtidig respekt för medlemsstaternas befogenheter och suveränitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att samordna en gemensam linje för att avhjälpa de brister i vårdsystemen som covid-19-krisen åskådliggjort, bland annat genom att bistå med att utveckla robusta gemensamma vårdstandarder. Parlamentet vill att det inrättas en hälsofond som ska förbättra stödet till de tusentals regionala och lokala ledare som kämpar med att tillhandahålla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster lokalt.

9. Europaparlamentet är djupt oroat över hur covid-19-pandemin har stört tillgången till kritiskt viktiga tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och försvårat för medlemsstaternas myndigheter att ingripa mot könsrelaterat våld.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inse att många vårdanställda riskerar att traumatiseras av de pågående händelserna och att säkerställa lämpligt omhändertagande. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla nödvändiga ekonomiska medel för att stärka skyddet av vårdstrukturer och vårdenheter för fysisk och psykisk hälsa och att genomföra informations- och upplysningskampanjer till stöd för alla människor och i synnerhet utsatta grupper som är utsatta för otrygghet, isolering och våld.

11. Europaparlamentet framhåller det viktiga arbetet vid Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa tillräckliga resurser för ECDC och EMA både nu och i den kommande fleråriga budgetramen, särskilt på personalsidan. Parlamentet upprepar att de tidigare nedskärningarna med 20 borttagna heltidstjänster vid ECDC bör upphävas omedelbart som ett minimikrav och poängterar att personalen helst bör vara fastanställd och inte kontraktsanställd. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka ECDC:s roll och befogenheter för att dess rekommendationer och riktlinjer ska hörsammas bättre.

12. Europaparlamentet betonar att det behövs en grundlig utvärdering av covid-19-utbrottet och insatserna mot pandemin på global nivå, EU-nivå och medlemsstatsnivå, för att dra lärdom av bristerna i den nyliberala politiken och åtstramningspolitiken och för att stärka de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen, både när det gäller deras botande och förebyggande dimension, så att de är bättre utrustade och tillräckligt finansierade för att kunna hantera framtida epidemier. Parlamentet betonar vikten av att samla uppdaterade och relevanta uppgifter som inte är personuppgifter.

13. Europaparlamentet välkomnar de 47,5 miljoner euro som tilldelats för akut forskning om utvecklingen, behandlingen och diagnostiken av covid-19-vaccinet, som syftar till att förhindra spridningen av coronaviruset. Parlamentet betonar vikten av tillräckliga EU-medel för beredskap för och insatser mot covid-19-utbrottet, såsom det europeiska virusarkivet – GLOBAL (EVAg), PREPARE-projektet och det globala nätverket för forskningssamarbete om beredskap inför smittsamma sjukdomar (GloPID-R).

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att resultaten från forskning som finansieras med EU-medel inte skyddas av immateriell äganderätt och att de produkter som utvecklas prissätts så att patienterna har råd med dem. Parlamentet framhåller vikten av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet samt offentliga institutioner och samarbete på internationell nivå, och uttrycker samtidigt oro över de multinationella företagens dominerande roll i läkemedelssektorn. Parlamentet uppmanar med kraft alla läkemedelsföretag att slå samman de uppgifter och kunskaper som de samlat i en gemensam insats för att identifiera, testa, utveckla och framställa läkemedel för att sätta stopp för sjukdomen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undvika tidigare misstag såsom efter sars-utbrottet då forskningen om ett vaccin avbröts, när man beaktar att denna forskning, om den skulle ha fortgått, avsevärt skulle ha kunnat påskynda de pågående insatserna för att hitta ett vaccin, eftersom båda virusen är nära besläktade. Parlamentet begär garantier för att den nuvarande vaccinforskningen inte kommer att stoppas när covid-19-epidemin är över.

16. Europaparlamentet betonar att en förstärkning av det offentliga tillhandahållandet av allmän hälso- och sjukvård är det bästa sättet att bekämpa globala epidemier och skydda våra samhällen, och betonar att folkhälsan bör skötas av den offentliga eller ideella sektorn för att undvika beroende av marknaden. Parlamentet efterlyser inrättande av offentligt ägda läkemedelsföretag. Parlamentet kräver att de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen bevaras och att deras finansiering ökas avsevärt för att säkerställa allmän tillgång till sjukhus av god kvalitet, äldreomsorg, lokala hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedel samt att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning upprätthålls. Parlamentet beklagar att medlemsstaterna till följd av stabilitets- och tillväxtpakten och de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen har minskat finansieringen till sina hälso- och sjukvårdssystem för att uppnå nominella konvergenskriterier. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att sätta stopp för alla budgetnedskärningar och göra massiva investeringar i sina offentliga hälso- och sjukvårdssystem, även när den ekonomiska krisen framskrider ytterligare.

EN SOCIAL KRIS

Rädda arbetsplatser, inkomster och socialt skydd

17. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag av den 2 april 2020 till rådets förordning om SURE. Parlamentet begär att det nya instrumentet ska säkerställa arbetstagarnas sysselsättning, löner och arbetstagarrättigheter. Parlamentet beklagar dock att SURE fortfarande är en frivillig mekanism, och att dess finansiering endast grundas på lån som upptagits på finansmarknaderna i stället för offentliga subventioner, vilket kommer att göra det möjligt för privata banker att dra nytta av krisen och öka medlemsstaternas skulder. Parlamentet betonar att användningen av detta instrument inte får leda till inkomstförluster för arbetstagarna.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut utnyttja Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att mildra krisens konsekvenser för arbetstagare som har blivit friställda och de mest utsatta grupperna. Kommissionen uppmanas att omedelbart utarbeta beredskapsåtgärder för att förhindra att program inom ramen för Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter avbryts den 31 december 2020, om man inte når en överenskommelse om den fleråriga budgetramen i tid.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i offentliga tjänster av allmänt intresse, särskilt hälso- och sjukvård, utbildning, barnomsorg, äldreboenden och vårdhem, omsorg om och bostäder för hemlösa, för att lindra den sociala krisen och förbättra livet för missgynnade grupper, däribland personer som riskerar fattigdom eller social utestängning.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbjuda vräkningar och låta alla arbetslösa och låg- och medelinkomsttagare som råkar ut för ekonomiska svårigheter att skjuta upp sina betalningar för bostadslån och hyror för den tid som krisen varar, utan extra bankavgifter.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja en social dialog och kollektiva förhandlingar när det gäller att hantera krisen med covid-19 och se till att arbetsmarknadens parter deltar fullt ut i utformningen och genomförandet av de åtgärder som vidtas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda arbetsplatserna, arbetsvillkoren och lönerna, däribland åtgärder som gäller korttidsarbete och arrangemang för inkomstkompensation samt liknande åtgärder. Parlamentet kritiserar vissa medlemsstaters och företags försök att utnyttja situationen och göra angrepp på arbetstagarnas rättigheter och villkor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samråda med fackföreningar och arbetstagare för att fastställa arbetsmiljöåtgärder mot spridningen av covid-19-epidemin och för att stoppa verksamhet som inte är nödvändig för att skydda arbetstagare från smitta.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förlänga perioden och villkoren för att få arbetslöshetsersättning tills ekonomin har återhämtat sig helt. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att under sociala betingelser och miljöbetingelser ta på sig ansvaret som betalare i sista hand, genom att direkt betala små och medelstora företags räkningar och finansiera åtgärder för att rädda arbetstillfällen och skydda inkomster såsom lönesubventioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att subventionera och till fullo betala arrangemang för korttidsarbete samt förlängningar av betald sjukledighet och sänkta arbetstider för arbetstagare som tar hand om barn och försörjningsberoende familjemedlemmar samtidigt som de behåller sin fulla lön. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att sätta stopp för verksamhet på digitala plattformar och utvidga skyddsåtgärderna till att omfatta falska egenföretagare och alla andra personer med atypisk anställning, inklusive plattformsarbetare, i syfte att ersätta all förlorad inkomst.

24. Europaparlamentet understryker att allt ekonomiskt stöd till privata företag bör ha som villkor att ingen sägs upp och att de nuvarande arbetsvillkoren skyddas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillfälligt förbjuda vinstutdelningar från företag till aktieägare och att frysa alla löneförhöjningar till verkställande direktörer och bonusar till ledningen. Parlamentet anser att när staten räddar privata företag i strategiska sektorer bör den bli en delägare för att därmed säkerställa hållbarhet och effektivitet samt för att se till att skattebetalarnas pengar kan återvinnas efter krisen.

25. Europaparlamentet betonar att räddningsaktioner bör följas av strikta villkor i fråga om miljömässiga, sociala och skattemässiga normer, tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter i hela leveranskedjan och skattetransparens. Parlamentet betonar att inga subventioner bör gå till fossila bränslen eller mycket förorenande projekt.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att, där så är lämpligt och som en tillfällig åtgärd, se till att alla arbetstagare har möjlighet och utrustning till distansarbete. Parlamentet uttrycker i detta avseende oro över den digitala klyftan och efterlyser en översyn av den europeiska planen för införande av internet, så att lika tillgång till 4G-nätet kan garanteras alla medborgare överallt.

27. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utstationerade arbetstagare som sitter fast i andra medlemsstater utan möjlighet till självisolering, och som ofta inte har möjlighet till korttidsarbete eller sjukförsäkring. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att garantera säkerheten och hälso- och sjukvården för utstationerade arbetstagare som befinner sig på deras territorium. Parlamentet kräver att direktivet om utstationerade arbetstagare upphävs[9].

28. Europaparlamentet fördömer utnyttjandet av knapphet och fenomenet med svarta marknader och de kraftiga höjningarna av priset på handsprit, desinfektionsservetter och munskydd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att reglera priserna på nödvändiga produkter. Parlamentet betonar behovet av att stärka onlineplattformarnas roll och ansvar, vilka bör göras medansvariga för saluföring av produkter som inte uppfyller kraven eller av bedrägliga produkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillfoga skyhöga priser på nödvändiga produkter till direktivet om otillbörliga affärsmetoder[10] för att förhindra plötsliga drastiska prishöjningar på nödvändiga produkter på marknadsplatser online. Parlamentet fördömer att vissa försäkringsgivare har vägrat att betala ut ersättningar på grund av avbrott i företagsverksamheten.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda ekonomiskt stöd till den kulturella och den kreativa sektorn, bland annat genom investeringsinitiativet mot coronaeffekter, och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillgång till kompensationsåtgärder för alla yrkesverksamma inom kultur, inklusive frilansande journalister.

Återhämtning och social rättvisa

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att undanröja alla hinder för kollektivförhandlingar och att ta itu med den ihållande minskningen av kollektivförhandlingarnas omfattning. Parlamentet anser att kollektivavtal och/eller trepartsavtal är de absolut bästa instrumenten för att säkerställa en demokratisk och social återhämtning där ”ingen hamnar på efterkälken”, och som baseras på skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen och övergången till olika former av tillsvidareanställningar.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett tydligt undantag för falska egenföretagare, såsom plattformsarbetare, från EU:s konkurrensregler så att dessa arbetstagare kan förhandla kollektivt utan att betraktas som karteller.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla stimulanspaket och räddningspaket tar itu med förlust av inkomst, socialt skydd och pensioner för kvinnor till följd av omsorgsansvaret. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att godkänna arbetsarrangemang som främjar en omfördelning av omsorgsansvaret inom familjen utan inkomstbortfall eller lägre löner.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att ta fram jämställdhetsorienterade åtgärder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, särskilt inriktade på de sektorer som befinner sig i främsta linjen för att förhindra framtida utbrott. Parlamentet påminner om att de flesta yrken i främsta linjen är överrepresenterade bland kvinnor, t.ex. när det gäller sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, apoteksanställda, kassapersonal, lärare, barnomsorgspersonal, äldreomsorgspersonal och lokalvårdare.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om ett permanent europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring baserat på bidrag och principen om riskdelning, och inte på lånevillkor. Parlamentet betonar att alla åtgärder som vidtas i denna riktning måste garantera en gradvis konvergens i arbetstagarrättigheter och förhindra all harmonisering som leder till en kapplöpning mot botten av levnads- och arbetsvillkoren.

35. Europaparlamentet uppmanar EU att ansluta sig till den reviderade europeiska sociala stadgan och att omedelbart vidta åtgärder för att genomföra den. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att ratificera den reviderade konventionen.

EN EKONOMISK KRIS

Nödvändigt ekonomiskt stöd

36. Europaparlamentet beklagar Eurogruppens sena och otillräckliga reaktion på krisen den 9 april 2020, och noterar att detta möte visar de befintliga motsättningarna inom EU och den förfärliga brist på solidaritet och åtgärder som står i proportion till omfattningen av de problem som medlemsstaterna och medborgarna står inför. Parlamentet anser att det totala paketet på 0,5 biljoner euro är helt otillräckligt i förhållande till de ökade behoven. Parlamentet motsätter sig det begränsade tillämpningsområdet, den begränsade kapaciteten, villkoren och den övervakning som är kopplad till de 240 miljarder euro som tilldelats genom den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Parlamentet beklagar att den framlagda lösningen är en odefinierad och oklar återhämtningsfond.

37. Europaparlamentet välkomnar beslutet att aktivera den ”allmänna undantagsklausulen” i stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet efterlyser ett permanent upphävande av pakten, samt ett upphävande av EU:s ram för den ekonomiska styrningen som helhet, inbegripet den europeiska planeringsterminen och fördraget om stabilitet, samordning och styrning, som begränsar och villkorar medlemsstaternas handlingsutrymme när det gäller att främja deras sociala, offentliga och produktiva utvecklingsstrategier. Parlamentet anser att det är olämpligt att EU-institutionerna utfärdar landsspecifika rekommendationer mitt under en kris utan motstycke, särskilt när det gäller de offentliga finanserna som rör utgifter för sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster i medlemsstaterna. Parlamentet begär att stabilitets- och tillväxtpakten ersätts med en pakt för hållbar utveckling och sysselsättning efter krisen.

38. Europaparlamentet kräver ett omedelbart och permanent stopp för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, så att regeringarna ska kunna använda (och låna) de belopp som krävs för att möta denna utmaning, utan rädsla för sanktioner.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra allt de kan för att skydda arbetsplatser och inkomster, och säkerställa allmän tillgång till offentliga tjänster – särskilt sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster – även om det betyder att de medelfristiga budgetmålen inte kommer att uppnås.

40. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, särskilt Europeiska centralbanken (ECB), att vidta brådskande åtgärder för att förhindra att en ny finanskris och statsskuldskris uppstår. Parlamentet betonar i detta sammanhang att ECB måste åta sig att agera som långivare i sista hand för medlemsstaterna, inte bara för bankerna, genom att göra sina program för köp av statsobligationer villkorslösa, obegränsade och baserade på medlemsstaternas utgiftsbehov i stället för på den nuvarande kapitalfördelningsnyckeln.

41. Europaparlamentet uppmanar ECB att identifiera och köpa alla statsobligationer som hänför sig till covid-19-utbrottet, och att fullständigt annullera medlemsstaternas lån i samband med covid-19-utbrottet och under den tidsperiod då man hanterar dess ekonomiska och sociala konsekvenser.

42. Europaparlamentet efterlyser att man omedelbart skapar covid-19-obligationer och obligationer för EU:s gröna giv, som ska utfärdas av ECB eller garanteras av ett ECB‑uppköpsprogram, som ska vara villkorslöst och göra det möjligt för medlemsstaterna att snabbt återhämta sig från krisen samt omvandla sina ekonomier utan att lämna någon på efterkälken. Parlamentet påpekar att covid-19-obligationerna bör vara eviga och räntefria för att möjliggöra permanent penningskapande som kan kompensera för en extraordinär ekonomisk chock. Parlamentet anser att dessa obligationer även kan utfärdas av den framtida europeiska återhämtningsfonden eller Europeiska investeringsbanken (EIB), så länge som de utfärdas utan makroekonomiska eller andra villkor och omedelbart köps av ECB.

43. Europaparlamentet betonar att eftersom de befintliga ESM-kreditlinorna till medlemsstaterna kommer med fastställda villkor liknande trojkans räddningspaket och samförståndsavtal finns det ett behov av en ny mekanism, som gör det möjligt att bevilja villkorslösa räntefria kreditlinor till medlemsstater som är i behov av finansiering.

44. Europaparlamentet uppmanar ECB att omvärdera sin politik för kvantitativa lättnader, i synnerhet sitt program för köp av värdepapper från företagssektorn, så att företagen förpliktas att fullt ut skydda sysselsättning, arbetstagare, rättigheter och inkomster samt målen i Parisavtalet.

45. Europaparlamentet uppmanar ECB att överväga behovet av att tillhandahålla likvida medel direkt till små och medelstora företag och medborgare, utan att använda banker som mellanhänder. Parlamentet betonar att ECB måste se vilka lärdomar som kan dras av krisen och begära kommissionen att föreslå en översyn av sina stadgar för att öka bankens kapacitet att finansiera offentliga utgifter.

46. Europaparlamentet efterlyser en striktare reglering av finansmarknaderna för att förhindra spekulativa attacker, och betonar att blankning bör förbjudas och att vinstutdelning, bonusar och återköp måste vara tillfälligt förbjudna på hela den inre marknaden.

47. Europaparlamentet noterar inrättandet av EIB:s europaomfattande garantifond på 200 miljarder euro. Parlamentet begär att EIB utnyttjar sin maximala potential för att stödja offentligt ägda företag och även tillhandahåller medel till mikroföretag och små och medelstora företag, under förutsättning att företagen åtar sig att skydda arbetsplatser, rättigheter och inkomster.

48. Europaparlamentet kräver en omedelbar mobilisering av de 4 miljarder euro i outnyttjade marginaler och flexibilitet, som finns kvar i 2020 års budget.

49. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att anslå de 3 miljarder euro som finns tillgängliga i 2019-års budgetöverskott, och kanalisera dem till kampen mot covid-19-epidemin och dess sociala och ekonomiska konsekvenser.

50. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitikens principer måste bevaras under coronaviruskrisen, så att största möjliga flexibilitet säkerställs och att inga överföringar görs från övergångsregioner eller mindre utvecklade regioner till andra regioner.

51. Europaparlamentet uppmanar till omedelbar förstärkning, mobilisering och omfördelning av medel. Parlamentet betonar att medlemsstaterna, för att öka de finanspolitiska insatserna, måste ha omedelbar tillgång till EU:s strukturfonder, inbegripet Europeiska unionens solidaritetsfond, för att bemöta krisen. Parlamentet betonar att den befintliga EU-budgeten måste stärkas och ytterligare medel omfördelas till sammanhållningsmedel som medlemsstaterna kan utnyttja efter behov.

52. Europaparlamentet insisterar på att kapitalkontroller vid behov genomförs för att bromsa den massiva kapitalflykt från utvecklingsländer och tillväxtekonomier som pågått sedan pandemin började.

53. Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart godkännande av ett undantag med hänvisning till folkhälsan i alla handelsavtal som rör tillgången till patent för medicinsk utrustning och läkemedel, och att det inte ska finnas några begränsningar av möjligheten för stater att ingripa i den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn. Parlamentet begär att alla nya förhandlingar om frihandelsavtal omedelbart ska frysas och att de avtal som redan har trätt i kraft ska ses över, för att bemöta de aktuella utmaningarna, bland annat genom att tillföra ytterligare ett kapitel som möjliggör statligt stöd för att hantera pandemin.

En grön och socialt rättvis återhämtning

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin översyn av reglerna för statligt stöd inbegripa möjligheten till offentliga och demokratiska statliga ingripanden i ekonomin, främja utveckling och social rättvisa samt tillgodose sociala behov, inklusive alla åtgärder som krävs för en grön och social återhämtning.

55. Europaparlamentet betonar att detta utbrott har visat hur extremt sårbar den globaliserade ekonomin är, med dess långa handelskedjor som kontrolleras av multinationella företag och prisspekulanter, och hur ekonomiskt beroende EU är av produktionen i tredjeländer. Parlamentet pekar på det akuta behovet av omlokalisering av produktion och industri till varje medlemsstat, vilket främjar utvecklingen av varje lands produktiva sektorer med en stark offentlig sektor, särskilt när det gäller strategiska sektorer som är för viktiga för att överlåta till marknaden, såsom läkemedel, sanitetsprodukter, personlig skyddsutrustning och medicintekniska produkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att kraftigt öka sitt stöd till offentlig finansiering, forskning och innovation på dessa områden.

56. Europaparlamentet betonar att covid-19-utbrottet inte på något sätt får användas som ursäkt för förseningar i arbetet med klimat- och miljönödläget. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att arbeta oförtröttligt och snabbt på en verkligt ambitiös klimatlag och med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och att fortsätta kämpa för en ambitiös inställning till alla delar av den gröna given, såsom strategin ”från jord till bord”, strategin för biologisk mångfald och de lagstiftningsförslag som aviserats. Parlamentet betonar att dessa strategier och denna lagstiftning bör offentliggöras utan onödigt dröjsmål.

57. Europaparlamentet noterar med oro hur ökande globala temperaturer, förstörelsen av livsmiljöer och biologisk mångfald och det sätt på vilket människor för närvarande bedriver jordbruk, handel och konsumerar djur kraftigt kan öka risken för zoonotiska sjukdomar. Parlamentet betonar behovet av en dramatisk ökning av insatserna för att stoppa den globala uppvärmningen samt förlusten av biologisk mångfald och livsmiljöer. Parlamentet uppmanar kommissionen att i klimatlagen inkludera målet att minska utsläppen av växthusgaser till 70 % senast 2030, uppnå koldioxidneutralitet före 2040 och snabbt fasa ut subventioner för fossila bränslen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för att genomföra målen för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra stora investeringar i utvidgningen av naturreservat, parker och grönområden samt öppna platser, även i och omkring städer.

58. Europaparlamentet noterar att covid-19-pandemin och den ekonomiska recession, det klimatnödläge och den extrema ojämlikhet som följer är starkt sammanlänkade. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka budgeten för investeringsplanen för ett hållbart Europa till 2 biljoner EUR som kommer att användas för att finansiera en progressiv europeisk social och grön giv, i syfte att skapa miljoner nya arbetstillfällen, stärka den sociala sammanhållningen och hälso- och sjukvårdssystemens beredskap för framtida pandemier och hantera klimatnödläget. Parlamentet betonar att offentliga medel bör gå till offentliga projekt och gynna allmänheten.

59. Europaparlamentet betonar att vårt samhälle måste komma mer motståndskraftigt ur krisen för att kunna hantera framtida chocker. Parlamentet betonar att det endast är en helt rättvis övergång till ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi som kan åstadkomma detta. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vara tydliga i sitt engagemang för en grön nystart för samhället och se till att EU:s gröna giv ger ett verkligt ”grönt avtryck” för att starta om vår ekonomi på ett sätt som skyddar folkhälsan, säkrar välfärden och välbefinnandet och garanterar en hållbar framtid för alla.

60. Europaparlamentet efterlyser skydd av vilda livsmiljöer för att minska risken för förlust av biologisk mångfald, och en kontroll av djur som smittar människor. Parlamentet efterlyser en noggrann övervakning av nya sjukdomar, särskilt de som orsakas av mikrobiom, inklusive viktiga smittspridare av patogener som är av mänsklig och veterinärmedicinsk betydelse. Parlamentet efterlyser fortsatta studier om epidemiska utbrott som inträffat nyligen och tidigare. Parlamentet efterlyser studier av hur den mänskliga verksamheten påverkar förändringar i mikrobiom hos djur.

61. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ny ambitiös flerårig budgetram för 2021–2027 med ökad finansiering för sammanhållningspolitiken, klimatpolitiken och folkhälsopolitiken, samtidigt som man noterar att kommissionens förslag på 1,11 % av unionens bruttonationalinkomst och inte ens parlamentets förslag på 1,3 % är tillräckligt för att hantera den nuvarande krisen. Parlamentet kräver en total omdirigering av budgetökningen för gränskontroll och försvar till sammanhållningspolitiken.

62. Europaparlamentet kräver att kommissionen omedelbart börjar arbeta på en ny uppdaterad beredskapsplan för den fleråriga budgetramen, och utarbetar en budget för oförutsedda utgifter som ska vara giltig i minst ett år, med början i januari 2021, och planerar för en dubblering av resurserna jämfört med åtagandebemyndigandena för det innevarande året. Parlamentet betonar att man i denna budget bör pröva nya sätt att utöka våra resurser och hitta nya sätt och instrument för att vända den kommande recessionen till följd av covid-19, och att man måste följa de flexibilitetsregler och den koncentration av resurser för sammanhållningspolitiken som har fastställts för 2020 års budget. Parlamentet framhåller dess institutionella roll som medlagstiftare, och motsätter sig alla försök att undergräva denna roll.

63. Europaparlamentet uppmanar EIB att genomföra en europeisk investeringsplan vars främsta syfte ska vara att blåsa nytt liv i ekonomin genom en social grön giv, och ett program för utveckling av social infrastruktur.

64. Parlamentet efterlyser en skuldsaneringsprocess för högt skuldsatta medlemsstater, så att de får tillräckligt finanspolitiskt utrymme för att främja de investeringar som behövs för att motverka den ekonomiska recessionen och stärka de offentliga tjänsterna.

65. Parlamentet betonar att EU och dess medlemsstater måste skapa nya resurser för att finansiera återhämtningen. Parlamentet betonar att återhämtningen inte kommer att bli socialt rättvis om den inte finansieras med progressiva och omfördelade skattemedel. Parlamentet efterlyser en skattehöjning för både stora företag och förmögna privatpersoner. Parlamentet uppmanar i detta avseende medlemsstaterna att höja bolagsskattesatsen med högre skattesatser för de mest vinstgivande företagen, särskilt för företag inom finanssektorn som har dragit nytta av kortsiktiga och spekulativa transaktioner, och att införa en skatt på övervinst. Parlamentet uppmanar ledamöterna att införa en förmögenhetsskatt för de mest förmögna privatpersonerna.

66. Europaparlamentet uppmanar rådet att anslå ytterligare EU-medel för att på ett produktivt sätt koppla återhämtningsfonden till en avancerad, förbättrad och uppdaterad flerårig budgetram 2021–2027, och att tillhandahålla riktlinjer till fonden som kommer att ge resurser till de mest sårbara medlemsstaterna, regionerna och människorna för att de på ett hållbart sätt ska kunna ta itu med de växande sociala klyftorna och orättvisorna mellan länder, regioner och samhällen.

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att delvis tillfälligt upphöra med överträdelseförfaranden avseende EU:s momsregler för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sänka momssatserna för nödvändiga produkter eller lägga till dessa produkter i förteckningen över momsfria varor eller undantagna varor. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av momsdirektivet[11] för att införa mer progressivitet i EU:s momsregler. 

68. Europaparlamentet uppmanar med kraft de medlemsstater som deltar i förfarandet för fördjupat samarbete att komma överens om antagandet av en skatt på finansiella transaktioner. Parlamentet betonar att det lämpligast vore en global lösning på EU-nivå och uppmanar därför kommissionen att föreslå en ny skatt på finansiella transaktioner för alla medlemsstater.

69. Europaparlamentet betonar den internationella solidaritet som länder har uppvisat i dessa kristider, bland annat Kina, Kuba och Venezuela, och vill se en sådan solidaritet också under andra kriser, såsom klimatorsakade förflyttningar och naturkatastrofer. Parlamentet anser att det internationella samfundet måste visa samma solidaritet med tredjeländer, särskilt för att hantera förluster och skador, anpassning och klimatfinansiering samt andra krav på solidaritet från södra halvklotet. Parlamentet kräver därför ett omedelbart slut på sanktioner och ekonomiska blockader mot tredjeländer som äventyrar människors hälsa och välbefinnande under denna pandemi.

70. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera sitt gemensamma åtagande och tillhandahålla offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländerna. Parlamentet efterlyser extra medel till EU:s alla utvecklingsverktyg samt externa och humanitära biståndsverktyg, och en budget för att bistå utvecklingsländerna att genomföra strategier som stärker deras offentliga hälso- och sjukvårdssystem och tillhandahåller allt nödvändigt materiellt, medicinskt samt humant och tekniskt stöd för att hantera coronautbrottet. Parlamentet efterlyser stöd till utvecklingsländerna för produktionen av medicinsk utrustning. Parlamentet betonar behovet av att ändra den nya fleråriga budgetramen i enlighet med dessa akuta behov och att fördela de ökade resurserna. Parlamentet uppmanar EU att stödja bilateral, multilateral och kommersiell skuldlättnad och anståndet med räntebetalningar under en två- eller treårsperiod för alla utvecklingsländer, särskilt för afrikanska låg- och medelinkomstländer

71. Europaparlamentet betonar att Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken måste garantera länder med finansiella svårigheter tillgång till finansiering utan diskriminering och utan villkor samt utan de ”strukturanpassningsprogram” som försvagar hälso- och sjukvårdssystemen och hindrar stater från att hantera kriser. Parlamentet betonar att IMF och Världsbanken måste ställa in betalningen av skulder och inrätta mekanismer för efterskänkning av skulder, särskilt för fattiga länder som behöver alla sina resurser för att garantera rätten till hälsa och andra mänskliga rättigheter, och i fall av oetiska skulder.

72. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att leda arbetet med att stärka alla internationella insatser för att åstadkomma ett verkligt rättvist och stödjande globalt hälsosamarbete som är anpassat till vår tids utmaningar, med effektiva och förebyggande mekanismer för varningar för pandemier, förebyggande av hälsokriser och mekanismer för att dela patent, vacciner och medicinsk utrustning.

73. Europaparlamentet begär att WHO underlättar framväxten på internationell nivå, och inom FN:s konferens för handel och utveckling samt Världshandelsorganisationen, av ett särskilt internationellt samarbetsinitiativ för tillgång till läkemedel, offentlig hälso- och sjukvård, livsmedel och vatten för alla som en grundläggande rättighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att, genom FN:s flergivarfond för coronaviruset, tillsammans med FN, hjälpa utvecklingsländer med svaga hälso- och sjukvårdssystem att hantera krisen.

DEMOKRATISK KRIS

Skydd av grundläggande rättigheter

74. Europaparlamentet understryker att medborgare alltid har rätt till skydd av sina grundläggande rättigheter, även i en nödsituation, och till den grundläggande rätten till fri och lika tillgång till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet. Parlamentet påminner om att WHO har förklarat att de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter och hälsa bland annat inbegriper jämlikhet och icke-diskriminering och kräver att alla dess medlemsstater noggrant respekterar dessa principer.

75. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera alla, oavsett invandringsstatus eller inkomstnivå, tillgång till förebyggande och kurativ vård. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta ytterligare sociala skyddsåtgärder för att stödja dem som drabbats oproportionerligt hårt av krisen, däribland kvinnor, och vars socioekonomiska situation redan missgynnar dem, och som bär en extra tung omsorgsbörda och lever med en ökad risk för könsrelaterat våld, och att prioritera våld i nära relationer inom alla delar av sin offentliga politik. Parlamentet uppmanar på nytt rådet att snarast slutföra EU:s ratificering av Istanbulkonventionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda offer för våld i hemmet, särskilt kvinnor och barn, genom att inrätta varningssystem, telefonjourer och tjänster för nödsituationer, skapa säkra möjligheter för kvinnor att söka stöd, och effektivt garantera inrättningar och kvinnojourer som ett skydd mot våld. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett effektivt sätt garantera tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för alla kvinnor och flickor under covid-19-pandemin, särskilt säker tillgång till abort, och avvisar med kraft alla försök att dra in hbti-personers rättigheter. Parlamentet fördömer i detta sammanhang försöken att ytterligare kriminalisera abort i Polen, liksom angreppet på transpersoners rättigheter i Ungern.

76. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa covid-19 genom att anta proportionerliga, nödvändiga och icke-diskriminerande åtgärder som bör vara av tillfällig karaktär med tydliga och obligatoriska tidsfrister och med parlamentarisk kontroll, och som inte bör fungera som en täckmantel för repressiva åtgärder under förevändning att skydda folkhälsan.

77. Parlamentet fördömer starkt den undantagslag som det ungerska parlamentet antog den 30 mars 2020 och som ger Víktor Orbán och hans regering obegränsade befogenheter och fria händer att begränsa de grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att omedelbart vidta åtgärder mot denna utveckling och att använda alla de verktyg och förfaranden som står till deras förfogande för att säkerställa att Ungern till fullo följer artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget). Parlamentet uppmanar rådet att hålla ett extra möte i april för att diskutera denna fråga och se till att detta omedelbart tas upp vid utfrågningarna i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget.

78. Europaparlamentet uttrycker stark oro över antagandet av övervakningsåtgärder för att hantera virusets spridning, inbegripet insamling av lokaliseringsuppgifter från teleoperatörer eller appar på smarta telefoner för att spåra människors rörelser eller upptäcka personer som är potentiellt positiva. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att noggrant övervaka nationella åtgärder som kan ha en skadlig inverkan på vår integritet och vårt uppgiftsskydd, och att samråda med Europeiska datatillsynsmannen innan man antar något initiativ på detta område. Parlamentet betonar att alla åtgärder som begränsar vår integritet och vårt uppgiftsskydd måste vara lagliga, syfta till att hantera risker för liv och folkhälsa, vara strikt proportionella och endast användas för folkhälsoändamål och omfattas av strikta tidsfrister. Parlamentet betonar att nödåtgärder inte får leda till massövervakning efter krisen och kräver garantier i detta avseende. Parlamentet understryker vidare att sådant digitalt stöd i kampen mot viruset endast kan lyckas om det kompletteras med storskaliga tester för att upptäcka smitta.

79. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att garantera asylrätten och tillhandahålla lämpliga och värdiga öppna mottagningsanläggningar för asylsökande för att vidta alla förebyggande åtgärder, inklusive social distansering, skjuta upp alla beslut om återvändande och utvisningar, sätta stopp för förvar på grund av invandringsstatus samt att automatiskt förlänga uppehållstillstånd och bevilja tillfälligt uppehållstillstånd till papperslösa invandrare, så som skett i Portugal, och förlänga befintliga tidsfrister som fastställs i utlänningslagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med dessa krav i sina riktlinjer till medlemsstaterna och att samarbeta med de grekiska myndigheterna för att evakuera lägren på de grekiska öarna, bland annat genom att omplacera och genomföra familjeåterförening för asylsökande till andra EU‑medlemsstater.

80. Europaparlamentet uttrycker djup oro över de italienska och maltesiska myndigheternas beslut att utnyttja covid-19-pandemin för att förklara deras hamnar ”osäkra”. Parlamentet är bestört över att dessa myndigheter inte har hjälpt människor som befinner sig i nöd i deras sjöräddningszoner trots att de uppmanats agera. Parlamentet påminner om att man bör hitta lösningar för att skydda de människors liv och hälsa som befinner sig i nöd såväl till sjöss som på land. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter enligt internationell rätt och bistå fartyg i nöd och tillhandahålla en plats för landsättning av personer som har räddats till havs, av både civila fartyg och handelsfartyg. Parlamentet erinrar om sin uppmaning till EU att inrätta en proaktiv sök- och räddningsinsats i centrala Medelhavsområdet.

81. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att endast vidta nödvändiga, samordnade och proportionella åtgärder när de begränsar resor eller inför och förlänger kontroller vid de inre gränserna, efter en noggrann utvärdering av hur effektiva åtgärderna är när det gäller att hantera folkhälsan och med utgångspunkt i befintliga rättsliga bestämmelser, nämligen kodexen om Schengengränserna och direktivet om fri rörlighet, och med full respekt för stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet påminner om att personer i behov av internationellt skydd är undantagna från förteckningen över tredjelandsmedborgare som inte får komma in i Schengenområdet och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta i praktiken. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att övervaka hur lagliga, proportionella och konsekventa alla åtgärder är som vidtas och att åtminstone se till att de utvärderas i efterhand, i syfte att återgå till ett fullt fungerande Schengenområde med full respekt för rätten till fri rörlighet.

82. Europaparlamentet är bekymrat över situationen i fängelser och förvarsenheter där hälsan för över 1.5 miljoner människor i Europa hotas. Parlamentet kräver ett förstärkt medicinskt bistånd och ett främjande av antagandet av de åtgärder som rekommenderas av WHO och Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att möjliggöra ett tidigt frisläppande av frihetsberövade, i synnerhet av lågriskförövare, äldre och sårbara personer, och att öka användningen av icke frihetsberövande åtgärder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta lämpliga försiktighetsåtgärder för att se till att fångars rätt att kommunicera med sina familjer respekteras.

83. Europaparlamentet framhåller att covid-19-pandemin har ökat rasismen och diskrimineringen i EU. Parlamentet beklagar hur ofta politiska företrädare och en rasistisk politik i flera medlemsstater har pekat ut syndabockar, vilket har lett till ökat våld mot migranter, flyktingar och minoriteter. Parlamentet betonar behovet av att ta itu med frågan om hatbrott genom att få fram en effektiv ram för lagstiftning i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen och dess ordförande att fördöma det våld mot romer som lokala och regionala myndigheter i flera medlemsstater gör sig skyldiga till, inbegripet kollektiva utvisningar, under pandemin.

84. Europaparlamentet betonar att alla åtgärder som genomförs av kommissionen måste vara föremål för parlamentarisk granskning. Parlamentet betonar att parlamentet måste vara en del av beslutsprocesserna och kräver därför att beslut som fattas för att förbigå dess företrädare upphävs.

°

° °

85. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, Europeiska centralbanken samt till medlemsstaternas regeringar, parlament och arbetsmarknadspartner.

 

Senaste uppdatering: 16 april 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy