Процедура : 2020/2616(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0149/2020

Внесени текстове :

B9-0149/2020

Разисквания :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0149/2020</NoDocSe>
PDF 263kWORD 83k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ангел Джамбазки</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0149/2020

Резолюция на Европейския парламент относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея

(2020/2616(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 март 2020 г., озаглавено „Съгласувана икономическа реакция на епидемията от коронавирус (COVID-19)“,

 като взе предвид извънредната виртуална среща на високо равнище на лидерите на държавите от Г-20 по въпросите на COVID-19, проведена на 3 февруари 2020 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 19 март 2020 г. относно временна рамка за мерките за държавна помощ с цел подпомагане на икономиката при сегашната епидемия от COVID-19,

 като взе предвид Решение (ЕС) 2020/440 на Европейската централна банка от 24 март 2020 г. относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17),

 като взе предвид препоръката на Европейската централна банка от 27 март 2020 г. (ECB/2020/19) относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1,

 като взе предвид изявленията на Европейския банков орган и на Единния надзорен механизъм от 12 март 2020 г. относно действията за смекчаване на въздействието на COVID-19 върху банковия сектор на ЕС,

 като взе предвид съвместното изявление на Европейската мрежа по конкуренция от 23 март 2020 г. относно прилагането на законодателството в областта на конкуренцията по време на кризата с коронавируса,

 като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза[1],

 като взе предвид съобщението на Комисията относно Европейския зелен пакт,

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че от избухването на епидемията от COVID-19 през декември 2019 г. в град Ухан, Китай, до момента световната пандемия е довела до предполагаемо заболяване на около 1,5 милиона лица и до смъртта на най-малко 100 000 души;

Б. като има предвид, че реакцията на ЕС по отношение на пандемията от COVID-19 трябва да бъде в пълно съответствие с изискванията на член 168 от ДФЕС, при зачитане на правомощията на отделните държави членки за определяне на собствените им политики в областта на здравеопазването, за организиране, предоставяне и управление на здравните услуги, както и за осигуряване на ресурси за техните здравни системи;

В. като има предвид, че епидемията от COVID-19 е не само сериозна извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване, но също така и голям негативен шок за международната икономика и икономиката на ЕС вследствие на комбинираното въздействие на търсенето и предлагането; като има предвид, че решителната икономическа реакция на държавите членки и на европейските институции е от решаващо значение за смекчаване на тези отрицателни икономически последици;

Г. като има предвид, че броят на хората, които губят своите работни места поради пандемията, причинена от коронавируса, се увеличава бързо и би могъл да надхвърли значително цифрата от 25 милиона души според прогнозите на Международната организация на труда (МОТ);

Д. като има предвид, че много сектори на икономиката и голяма част от нашите граждани са изправени пред перспектива за масова загуба на работни места, намаляване на работното време и загуба на доходи, докато някои сектори се сблъскват с големи предизвикателства във връзка с гарантирането на непрекъснатост на дейността и безопасност за своите работници; като има предвид, че в момента заявленията за получаване на обезщетения за безработица са много повече от очакваното;

Е. като има предвид, че всички видове предприятия могат да бъдат изправени пред сериозна липса на ликвидност, като МСП и стартиращите предприятия са изложени на особено голям риск; като има предвид, че недостигът на ликвидни средства може да засегне сериозно икономическото положение на много жизнеспособни предприятия и на техните служители в краткосрочен и средносрочен план и може да има също така по-дълготрайни последици, застрашавайки тяхното оцеляване;

Ж. като има предвид, че вече изключително сериозният икономически спад рискува да се увеличи още повече, ако кредиторите се оттеглят от кредитиране на предприятията и домакинствата; като има предвид, че поради тази причина банките и другите финансови посредници играят ключова роля за справяне с последиците от епидемията от COVID-19, като поддържат кредитния поток към икономиката;

З. като има предвид, че редица държави членки обмислят или вече са обявили мерки за подкрепа на гражданите или дружествата; като има предвид, че някои мерки за подкрепа могат да включват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС;

И. като има предвид, че основната цел на правилата в областта на конкуренцията за гарантиране на равнопоставеност между дружествата продължава да е валидна и в период, когато  дружествата и икономиката като цяло страдат от условията на криза; като има предвид, че различните инструменти на ЕС/ЕИП в областта на конкуренцията имат механизми за отчитане на развитието на пазара и икономиката, когато това е целесъобразно и необходимо;

Й. като има предвид, че е важно да се подпомагат работещите родители, които допринасят за функционирането на здравните системи и други важни услуги;

К. като има предвид, че жените като цяло представляват почти 70% от работната сила в сферата на здравеопазването, което ги излага на по-голям риск от заразяване; като има предвид, че жените преобладават сред лицата, които работят в сектора за полагане на грижи, и освен това извършват най-много неплатен труд в къщи; като има предвид, че всички работници, полагащи грижи за други лица, играят изключително важна роля в периода на кризата;

Л. като има предвид, че семействата играят много важна роля за предоставянето на основни грижи за своите членове, включително за възрастните хора, децата и болните;

М. като има предвид, че възрастните хора са особено изложени на риск от COVID-19, най-вече тези, които живеят сами или без семейство; като има предвид, че най-високият процент на смъртност е именно сред възрастните хора и те страдат и от по-тежка форма на болестта; като има предвид, че сега възрастните хора са още по-изолирани и лишени от посещения и грижи от страна на техните семейства поради ограниченията, свързани със социалното дистанциране;

Н. като има предвид, че ролята на дистанционната работа и работата от разстояние нараства, по-специално по време на пандемията от COVID-19; като има предвид, че ролята на телемедицината и на дистанционните грижи нараства; като има предвид, че цифровото изключване се превърна в неотложен въпрос по време на пандемията от COVID-19; като има предвид, че много граждани на ЕС нямат цифрови умения или достъп до основни услуги, като например образование и здравни услуги, предоставяни онлайн в периода на прилагането на национални мерки за ограничаване на движението на гражданите;

О. като има предвид, че селското стопанство на ЕС е от жизненоважно значение за безопасността и сигурността на храните в Европейския съюз;

П. като има предвид, че въз основа на опита от предишни епидемии, свързани с коронавируси, главният научен експерт на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заключи, че понастоящем няма данни за предаването на COVID-19 чрез храни;

Р. като има предвид, че неконтролираната миграция на лица от трети държави от различни части на света може да представлява реален риск за сигурността и здравето на хората; като има предвид, че гарантирането на общественото здраве следва да бъде основният ръководен принцип;

С. като има предвид, че няколко държави членки доброволно се ангажираха да преместят 600 непридружени непълнолетни лица от гръцките острови и че Комисията се опитва да убеди повече правителства да вземат непридружени деца от гръцките острови;

Т. като има предвид, че схемите за преместване и събиране на семействата предполагат трансгранично прехвърляне на лица, търсещи убежище, и на техните семейства, въпреки че понастоящем пътуването до ЕС и свободното движение в рамките на Съюза са ограничени, ако не и забранени;

У. като има предвид, че новопристигащите мигранти биха могли да подкопаят сериозно капацитета на здравните системи на държавите членки, които вече са подложени на изключителен натиск; като има предвид, че новопристигащите биха създали логистични проблеми за крайбрежните държави членки, които понастоящем са съсредоточили усилията си върху управлението на извънредната ситуация в областта на здравеопазването; като има предвид твърденията, че някои НПО, действащи в Средиземно море, създават екип за възобновяване на своите спасителни операции;

Ф. като има предвид, че кризата с COVID-19 разкри оперативни недостатъци на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) и неговия резерв от капацитет за реагиране в рамките на rescEU, които попречиха на ЕС да отговори на искането на Италия за предоставяне на защитно медицинско оборудване в края на месец февруари;

Х. като има предвид, че някои държави членки, региони и частни организации вече са приложили или разработват самостоятелно приложения за справяне с кризата, причинена от COVID-19, въз основа на данни от телекомуникационни оператори или глобални навигационни спътникови системи (ГНСС);

Пандемията от COVID-19

1. изразява своята солидарност с всички, които са засегнати от COVID-19, както и своите най-дълбоки съболезнования към всички, които са загубили любими хора вследствие на пандемията;

2. изразява своята най-висока оценка и уважение към всички служби, които работят неуморно, за да се борят с кризата, предизвикана от COVID-19, и по-специално работата на медицинския персонал и специалистите, полагащи грижи за други лица, служителите на правоприлагащите органи и на въоръжените сили, чиято всеотдайност и чувство за отговорност гарантират безопасното функциониране на нашите общества;

3. изразява своята подкрепа и благодарност към всички лица, работещи в други сфери на дейност, които са от съществено значение за цялостното функциониране на нашите икономики, като например лицата, които работят в областта на логистиката и дистрибуцията на храни и други ключови доставки;

4. изразява своята благодарност към семействата, които играят много важна роля за гарантиране на безопасна и сигурна среда, която е толкова необходима в тези несигурни времена;

5. изразява своята подкрепа и благодарност към всички хора в целия Европейски съюз, които добросъвестно следват препоръките на своите правителства, за да облекчат натиска върху здравните системи и да спасят човешки живот;

Незабавен отговор на ЕС

6. приветства мерките, предприети през първите дни на кризата от страна на някои държави членки на национално, регионално и местно равнище, като например предоставянето на гаранции по заеми, на данъчни облекчения и облекчения по жилищни кредити, както и други програми за социални облекчения;

7. приветства неотдавнашните изявления на Европейската комисия, Европейската централна банка, Единния съвет за преструктуриране, Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и други съответни органи в държавите – членки на ЕС, относно прилагането на регулаторните и счетоводните изисквания към финансовите институции при настоящите извънредни обстоятелства;

8. изразява своята подкрепа и благодарност за все по-многобройните примери на солидарност с държавите членки, които са сериозно засегнати от пандемията, като например изпращането на медицински екипи, транспортирането на пациенти за лечение или доставката на предпазни средства, дезинфектанти и респираторни апарати, за разлика от първоначалната твърде неадекватна реакция; призовава Комисията и държавите членки да активизират своите действия в тази връзка;

9. подчертава, че Комисията и държавите членки трябва да действат решително и координирано, за да се борят срещу разпространението на COVID- 19 и да подкрепят регионите и държавите, които са най-тежко засегнати от пандемията; призовава Комисията да направи оценка на готовността на отделните държави членки за справяне с епидемии и да запази солидарността в рамките на ЕС-27, в пълно съответствие с изискванията на член 168 от ДФЕС;

10. счита, че наличието на диагностични тестове за COVID-19, заедно с изолацията и проследяването, е от голямо значение за намаляване на скоростта на предаване на болестта; изразява съжаление за недостига на тестове, лични предпазни средства, дезинфектанти и други медицински материали; в тази връзка приветства неотдавнашните съвместни насоки на Комисията относно обществените поръчки и решението за създаване на стратегически медицински резерв в рамките на rescEU и за трансгранична здравна помощ;

11. отбелязва, че някои държави членки са въвели препоръка за ползване на маски за лице на обществени места за всички свои граждани, което изглежда е ефективна превантивна мярка, задържаща разпространението на вируса, а други държави членки планират да направят това изискване задължително;

12. отбелязва първоначалния провал на Механизма за гражданска защита на Съюза и ограниченията върху износа на лични предпазни средства (ЛПС) и респираторни апарати, наложени от някои държави членки в най-трудните дни за държавите, които са най-силно засегнати от разпространението на COVID-19; припомня, че не всички въведени ограничения са необосновани; призовава Комисията да гарантира правилното функциониране на Механизма за гражданска защита на Съюза и на Комитета за здравна безопасност, за да могат да се увеличат централизираните покупки на оборудване и материали, да се гарантира бързо придобиване и съвместно разпространение на ресурсите, като се започне от областите, в които има най-голяма нужда от това, да се осигурят ефективна координация и ясни действащи правила за разпределението на тези ресурси, както и да се гарантира по-ефективен и своевременен обмен на информация;

13. призовава Комисията да ускори процедурите, предвидени в рамките на съвместното възлагане на обществени поръчки, с цел незабавно осигуряване на подходящ брой лични предпазни средства, маски, респиратори, комплекти за изследване и медицински изделия, които да бъдат изпратени на най-засегнатите държави членки;

14. призовава държавите членки и Комисията да разработят единен уебпортал, на който гражданите на ЕС да могат да намерят цялата необходима информация, свързана с пандемията от COVID-19, на всички официални езици;

15. подчертава, че прозрачността и информацията са от жизненоважно значение по време на подобна здравна криза, при която първоначалните случаи често не са диагностицирани и броят на заразяванията не е определен, с цел да се спре разпространението на вируса, независимо от здравните и ограничителните мерки, които се предприемат след това;

16. изразява съжаление във връзка с неотдавнашните неоснователни политически атаки срещу някои национални правителства, които въвеждат по законен път спешни мерки за спиране на епидемията; отбелязва, че правителствата на държавите членки не следва да използват обявяването на извънредно положение като инструмент за възпрепятстване на парламентарния контрол;

17. приветства практическите насоки на Комисията за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение; все пак подчертава, че са необходими допълнителни усилия, за да се гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, и по-специално онези, които упражняват критични професии в борбата с пандемията на коронавируса, могат да стигнат до своето работно място и да получат подходяща социална закрила;

18. подчертава неотложната необходимост държавите членки и Комисията да определят най-добрите практики, които могат да бъдат разширени до всички държави членки, за да могат работниците да упражняват своите професии без неоправдани пречки и да се възобнови възможно най-бързо свободното движение в рамките на ЕС;

19. приветства съобщението на Комисията от 16 март относно временното ограничаване на неналежащите пътувания в ЕС, тъй като глобализацията и международното движение на хора създават условия, които улесняват разпространението на вируса през границите, както и нейното последващо съобщение от 8 април; посочва, че временното ограничаване на пътуванията следва да се прилага за всички неналежащи пътувания от трети държави към ЕС+ и може да бъде удължено, в зависимост от бъдещото развитие на положението; подчертава, че ограничаването на пътуванията не трябва да включва гражданите на ЕС, които се завръщат в ЕС;

20. призовава Комисията да създаде работна група, която да отговаря за предоставянето на насоки относно изготвянето на статистика от държавите членки, да събира и анализира данните и да дава допълнителни препоръки за всяка държава поотделно;

21. посочва, че правилата за защита на данните следва да се тълкуват гъвкаво, за да могат да се предприемат мерки за борба с пандемията от коронавирус за ограничения период на извънредното положение; осъжда всички необосновани дейности или изисквания, които биха могли да парализират обмена на данни в рамките на Съюза, както и неблагоприятното въздействие на тези ограничения върху общата реакция на Съюза в отговор на пандемията;

22. приветства временното отменяне на изискванията за летищните слотове, които задължават авиокомпаниите да използват най-малко 80% от своите слотове за излитане и кацане, за да могат да ги запазят през следващата година; отбелязва, че целта на това отменяне е да се помогне на въздушните превозвачи да се справят с драстичния спад на въздушния трафик, предизвикан от кризата с коронавируса, като по този начин се запазят техните права и инвестиции;

Вътрешен пазар, намаляване на законодателната тежест, трансгранична търговия

23. подчертава, че единният пазар представлява най-голямото постижение и придобивка на Европейския съюз и не следва да се излага на риск в резултат на реакцията на Европа спрямо епидемията от COVID-19; призовава Комисията да изготви списък на всички обосновани временни мерки, наложени като първоначален отговор на епидемията, и настоятелно призовава националните правителства и Комисията, когато е необходимо, да предприемат бързи действия за отмяна на тези мерки, когато те вече не са обосновани;

24. призовава Комисията и държавите членки да отложат прилагането на новите изисквания, въведени от законодателството, които трябва да влязат в сила през следващите три месеца, така че предприятията да не бъдат засегнати неблагоприятно от регулаторни промени през този труден период и да им бъде предоставено време за гарантиране на спазването на правилата, при нормално функциониране; приветства решението на Комисията да разшири обхвата на облекченията в законодателството относно държавните помощи за дружествата, които разработват лекарства, медицински изделия, защитно оборудване и дезинфектанти, както и средства за тестване и свързаната с тях инфраструктура за борба с пандемията от COVID-19; приветства решението на Комисията да предложи едногодишен мораториум за преходния период в Регламента за медицинските изделия, който би могъл да окаже отрицателно въздействие върху наличността на медицински материали, и подкрепя бързото приемане на придружаващото законодателство от съзаконодателите;

25. приветства насоките на Комисията от 16 март 2020 г. относно мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги; подчертава, че в случай на изключително критично положение дадена държава членка може да реши, че е необходимо повторно въвеждане на граничния контрол, като реакция на риска във връзка с разпространението на заразна болест;

26. призовава Комисията да се стреми към координиран подход и да използва данните, предоставяни от държавите членки, за да гарантира безпрепятствено трансгранично функциониране на критичната инфраструктура, включително и някои основни услуги, както и снабдяването с енергия, храни, фармацевтични продукти и медицински материали;

27. приветства насоките на Комисията от 23 март 2020 г. относно „зелените коридори“ до държавите членки с цел осигуряване на бърз и непрекъснат поток на стоки в рамките на ЕС, както и за избягване на задръствания по основните контролно-пропускателни пунктове по вътрешните граници; насърчава държавите членки, които извършват контрол по вътрешните граници, да гарантират целостта на единния пазар, и по-специално на веригите на доставки, и да не прилагат нелоялни практики; приветства публикуването от страна на Комисията на нови насоки относно спешната помощ на ЕС за трансграничното здравно обслужване и нейното решение за временно освобождаване от мита върху вноса на медицински изделия и защитно оборудване от трети държави;

28. подчертава необходимостта от облекчаване на административната тежест за трансграничното разпространение на стоки чрез цифрови платформи, в подкрепа на политиките, насочени към гарантиране на социално дистанциране, като същевременно гражданите могат да получават продуктите, от които се нуждаят;

29. призовава Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да гарантират гладкото функциониране на европейската система за доставка на лекарства, в случай че пандемията от COVID-19 продължи, като се осигури специална помощ и подкрепа за секторите, които са изложени на най-голям риск;

30. подчертава, че е необходимо да се работи за премахване на всички национални забрани за износ на лекарствени продукти и медицинско оборудване в други държави – членки на ЕС; подчертава, че е важно да се гарантира свободното движение на здравни работници и медицински материали; освен това подчертава, че е важно да се прилага хармонизиран и координиран подход между държавите членки, за да се гарантира потокът от основни услуги и стоки чрез „зелените коридори“; подчертава неотложната необходимост от сътрудничество с международните партньори за поддържане на жизненоважните вериги на доставки и функционирането на ключови сектори; подчертава, че е важно да се провежда многостранен диалог с държавите от Г-20 и големите държави производителки, и изтъква значението на осигуряването на международни зелени коридори с цел избягване на смущения в доставките на основни лекарства и медицински материали; освен това подчертава необходимостта от единен подход на митническите органи за улесняване на потока от основни продукти; настоятелно призовава Комисията да разшири списъка с продукти, свързани с борбата срещу COVID-19, които са освободени от мита, с цел да се изградят пълноценни способности за реагиране в рамките на ЕС;

31. призовава държавите членки да помогнат за осигуряване на необходимото защитно оборудване и други средства, изисквани от пощенските работници в Европа, с оглед на гарантиране на адекватна защита за тези важни работници и пълно възстановяване на доставките на колетни пратки; отбелязва, че ограниченията във връзка с пощенските услуги допълнително намаляват капацитета на европейските МСП да се справят с настоящата криза и оказват неблагоприятно въздействие върху сектора на електронната търговия в по-широк план;

32. подчертава необходимостта от увеличаване на усилията, насочени към бързо откриване и отстраняване на опасни продукти, и по-специално на фалшиво медицинско оборудване и ЛПС (лични предпазни средства);

33. настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че удължаването на срока на валидност във връзка с проверките на превозните средства, използвани за международни товарни превози, който предстои да изтече, ще бъде признато от всички държави членки;

Бюджетна и финансова подкрепа

34. счита, че държавите членки следва да имат пълна свобода на действие във връзка с бюджета, за да могат да предприемат всички необходими мерки за борба с пандемията, да запазят своите социално-икономически условия възможно най-непроменени и да се подготвят ефикасно за последващото възстановяване; във връзка с това приветства максималното използване на гъвкавостта, осигурена от данъчните правила и правилата за държавните помощи на ЕС, с промените, въведени с пакета от шест законодателни акта и пакета от два законодателни акта;

35. категорично подкрепя солидарността между държавите членки, засегнати от избухването на епидемията от COVID-19; счита, че наличните финансови средства следва да бъдат мобилизирани във възможно най-голяма степен в бюджета за 2020 г. с цел справяне с непосредствените предизвикателства; приветства инициативите на Комисията, които осигуряват възможност за гъвкаво използване на средствата на ЕС; във връзка с това очаква от Комисията да предостави необходимата подкрепа на държавите членки, за да се гарантира гъвкаво и ефективно прилагане на тези инициативи; призовава по-специално за гъвкавост при разходването от държавите членки на средства от Европейския социален фонд; във връзка с това призовава за спешно мобилизиране на средства въз основа на член 122 от ДФЕС относно финансовата помощ за държавите членки, които изпитват сериозни затруднения поради извънредни обстоятелства извън техния контрол; освен това подкрепя създаването на временен и целеви фонд за солидарност, който да позволява на държавите членки да предоставят координирана помощ при бедствия на засегнатите държави;

36. счита, че е необходимо да се гарантира по-голяма гъвкавост за държавите членки и регионите, за да им се осигурят възможности за бърза и ефективна намеса, въз основа на ускорени и опростени административни процедури, с цел:

 осигуряване на трансфери между различните фондове на политиката на сближаване за подкрепа на здравни мерки, социални мерки, стопански дейности, икономически и производствени сектори, както и за освобождаване на значителни ресурси,

 насърчаване на стратегическата концентрация върху приоритетите за преодоляване на сериозната криза в резултат на пандемията,

 опростяване на процедурните етапи, свързани с прилагането, сертифицирането и одита, по-специално чрез отлагане на крайния срок за представяне на годишните доклади за изпълнението;

37. настоятелно призовава Комисията да увеличи процента на европейско съфинансиране и да достигне до 100%-но финансиране за здравеопазването по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ между ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, както и между отделните категории региони;

38. призовава Комисията да отложи сроковете за поканите за представяне на предложения за категориите пряко финансиране, безвъзмездни средства и договори, освен ако те не са свързани с кризата с COVID-19;

39. отбелязва, че мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е един от многото налични инструменти за подпомагане на самостоятелно заетите лица и работниците, които са били уволнени в резултат на пандемичната криза;

40. подчертава, че всички дружества, засегнати от кризата с COVID-19, включително малките и средните предприятия, следва да получат подходяща подкрепа, и че следва да се предприемат спешни мерки за подпомагане на цялата работна сила, в това число и лицата с несигурни работни места и самостоятелно заетите лица;

41. приветства финансовата подкрепа за европейските МСП в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Европейския фонд за стратегически инвестиции; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да бъдат възможно най-гъвкави, когато предоставят подкрепа за МСП; настоява положението да бъде внимателно наблюдавано през идните седмици и, ако е необходимо, мерките за подкрепа да бъдат допълнително коригирани;

42. подчертава, че културните и творческите индустрии в държавите членки са особено засегнати от последиците от коронавируса поради затварянето на кина, театри и места за музикални изпълнения, както и поради внезапния спад в продажбата на билети; подчертава, че тъй като тези сектори зависят от голям брой работници на свободна практика и самостоятелно заети лица, чието положение е било трудно много преди избухването на епидемията, последиците са особено тежки за специалистите в областта на творчеството, чиито източници на доходи неочаквано са прекратени изцяло и които понастоящем разполагат с малка или никаква подкрепа от социалната система; призовава Комисията незабавно да отпусне средства за преодоляване на финансовите затруднения на специалистите в областта на творчеството и свързаните сектори; приветства инициативите, предприети от редица държави членки в подкрепа на техните културни и творчески индустрии;

43. призовава Комисията да създаде нов инструмент на ЕС, подкрепен от бюджета на ЕС и други инструменти, определени от ЕИБ, за финансиране на гаранции по заеми за европейските предприятия и за подпомагане на работниците, както и да предвиди структурни мерки в подкрепа на възстановяването на европейския сектор на културата, творчеството и туризма в края на извънредната ситуация, причинена от пандемията;

44. приветства мерките, предприети от Комисията и ЕИБ в подкрепа на системите за здравеопазване, за защита на работните места и за вливане на ликвидност в европейската икономика; приветства бързото стартиране от страна на ЕИБ и Комисията на план за действие за подкрепа, който мобилизира 40 милиарда евро и незабавно е бил приложен, за да се подпомогне достъпът до финансиране за засегнатите МСП и дружествата със средна пазарна капитализация; настоятелно призовава държавите членки да допълнят този план с общоевропейски гаранционен фонд в размер на 25 милиарда евро, за да се разшири подкрепата за реалната икономика до общо 240 милиарда евро;

45. подчертава, че е важно да се предостави максимална свобода на действие на банките и другите кредитни институции, включително частните дружества за финансови технологии, за да се подкрепи покупателната способност на семействата и отделните лица и да се предложи мостово финансиране за корпоративния сектор, по-специално за МСП и стартиращите предприятия; препоръчва обаче също така да се има предвид, че нарастващите проблеми на пазара на корпоративни дългови инструменти и свързаните с тях пазари на деривати рискуват да наложат значителна тежест върху балансовите позиции на финансовите институции;

46. приветства мерките, предприети от Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейския банков орган (ЕБО) и други съответни органи в държавите – членки на ЕС, за да се гарантира, че банките под надзор могат да продължат да изпълняват своята роля във финансирането на реалната икономика; в тази връзка подчертава по-специално, че на банките временно е позволено да работят под равнището на капитала, определено в насоките по стълб 2, предпазния капиталов буфер и коефициента на краткосрочното ликвидно покритие; призовава националните макропруденциални органи, които все още не са направили това, да засилят допълнително тези временни мерки чрез подходящо смекчаване на антицикличния капиталов буфер;

47. приветства действията на ЕЦБ за изграждане на манталитет за запазване на капитала във финансовите институции чрез ограничаване на плащанията, например като временно се прекратят изплащането на дивиденти и обратното изкупуване и се изиска максимално ограничаване на променливите възнаграждения;

48. приветства приемането на временната рамка за мерките за държавна помощ, за да могат държавите членки да използват пълната гъвкавост, предвидена в член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, за подкрепа на икономиката в контекста на избухването на коронавирус; подчертава същевременно, че е важно да се установят ясна пътна карта и критерии, които да позволят този извънреден режим да приключи възможно най-скоро;

49. разбира, че извънредната ситуация може да доведе до необходимост от сътрудничество между дружествата, за да се гарантират снабдяването и справедливото разпределение на ограничените продукти за всички потребители; приветства ангажимента, поет от Европейската мрежа по конкуренция, органите по конкуренцията да не се намесват активно срещу необходими и временни мерки, въведени с цел да се избегне недостигът на доставки; в същото време подчертава значението на това да се гарантира, че продуктите, които се считат за ключови за защитата на здравето на потребителите в настоящата ситуация – например лични предпазни средства и лекарства – остават налични на конкурентни цени; призовава Комисията и националните органи по конкуренцията да предприемат незабавни действия срещу дружества, които се възползват от сегашното положение, като създават картели или злоупотребяват с господстващото си положение; във връзка с това посочва, че съществуващите правила позволяват на производителите да определят максимални цени за своите продукти, което би могло да ограничи неоправданото повишаване на цените на равнище разпределение;

Продоволствена сигурност

50. подчертава решаващото значение на земеделските стопани и производителите от ЕС за продоволствената сигурност и изразява дълбоката си загриженост във връзка с въздействието на пандемията от COVID-19 върху селскостопанския сектор в ЕС; призовава Комисията да гарантира доставките на храни на вътрешния пазар и да гарантира свободното движение, включително на суровините и работниците, необходими за производството на храни; призовава за предоставяне на финансова подкрепа, сигурност и стабилност на селскостопанския сектор чрез използване на наличните маржове в бюджета за селското стопанство и маржовете в други раздели на бюджета и подчертава необходимостта от увеличаване на бюджета за селското стопанство през следващия програмен период;

51. призовава Комисията да позволи на държавите членки да извършват директни плащания на земеделските стопани по-рано, за да предоставят спешно необходимата ликвидност на земеделските стопани, и да позволи допълнителна гъвкавост и дерогации за сроковете, условията и контрола и проверките на място;

52. призовава Комисията бързо да приложи временните пазарни мерки, включително извънредните мерки, предвидени в членове 219 – 222 от Регламента за общата организация на пазарите; призовава да бъдат приети бързи мерки, inter alia, за секторите на цветята и растенията, картофите, млечните продукти, говеждото и телешкото месо, птиците, овцете и плодовете и зеленчуците, да бъдат наблюдавани други сектори, както и да се предприемат подходящи действия в отговор на по-нататъшните събития; настоятелно призовава Комисията да възприеме гъвкав подход към списъка на продуктите в рамките на различните пазарни мерки, както и да включи подкрепа за частното складиране; възлага на Комисията да намери необходимите ресурси извън бюджета за селско стопанство и да не използва резерва за кризи в селското стопанство, тъй като това би намалило размера на директните плащания в някои държави членки;

53. призовава Комисията да наблюдава потенциалните нелоялни практики, които биха могли да засегнат земеделските стопани като последица от COVID-19, по-специално производителите на нетрайни продукти;

54. настоятелно призовава Комисията да одобрява бързо всяко предложение на дадена държава членка за пренасочване на неизразходвани средства от нейната програма за развитие на селските райони към незабавно използване от страна на нейните земеделски стопани и производители, за да се справят с неотложните предизвикателства, и да дава възможност за бързи промени в програмите за развитие на селските райони; изисква от Комисията да гарантира, че подкрепа може да бъде предоставена и за заеми за оборотен капитал, както и да даде възможност на държавите членки бързо да осъществяват плащанията по програмите за развитие на селските райони;

55. настоятелно призовава Комисията да гарантира, в разумен срок и в сътрудничество с държавите членки, че не се повтарят незаконните искания за представяне на удостоверения за „липса на вирусна зараза“ за определени продукти от хранително-вкусовата промишленост, в съответствие с научните доказателства за това че вирусът не се разпространява чрез храна; приканва Комисията да работи с помощта на националните органи по конкретен план за действие за това как да се гарантира взаимното признаване на качеството на храните при проверките на вътрешните граници в рамките на извънредната ситуация, свързана с COVID-19;

56. приветства инициативата на Комисията да бъдат спрени предварителните проверки на заявленията за помощи от ОСП и да бъдат предприемани само последващи проверки за легитимността на исканията;

57. приветства съобщението на Комисията, че ще увеличи значително авансовия дял от средствата по ОСП за 2020 г., за да се даде възможност на стопанствата да разполагат с ликвидност в кратки срокове;

Подкрепа за семействата

58. призовава за съобразени със семейството политики и практики чрез предоставяне на възможности за грижи за децата на онези родители, които работят в сектора на основните услуги; подчертава, че е важно да се помогне на работещите родители да намерят решения за грижи за децата в случаите, когато единият от родителите е медицински специалист, лице, полагащо грижи, или член на въоръжените сили или на полицията; посочва, че другият родител следва най-малко да има право да работи от дома или да работи на непълно работно време, за да се грижи за децата; счита, че следва да бъде предложена пряка финансова подкрепа на работниците, които трябва да ползват отпуск, за да се грижат за деца (или подкрепата следва да се предоставя на работодателите, които предлагат платен отпуск за това), както и че изискванията за работата от разстояние и гъвкавото работно време следва да бъдат адаптирани, за да се даде възможност на работниците да комбинират платена и неплатена работа;

59. признава ролята на родителите, когато става въпрос за това да се гарантира продължаването на образованието на децата и да се създаде богата среда за насърчаване на развитието на децата;

60. подчертава, че е важно държавите членки да защитават семействата с деца със специални нужди, и подчертава трудностите при прилагането на ограниченията, свързани със социалното дистанциране, които изискват допълнителни мерки;

61. подчертава, че възрастните хора са лишени от грижите и надзора на своите семейства и полагащите грижи лица, което би могло да създаде положение на пренебрегване както в техните частни домове, така и в центровете за здравни грижи;

62. отбелязва, че епидемията от COVID-19 е създала несигурност в ежедневието, с продължителна изолация под карантина, което понякога води до самота, тревожност и депресия; настоява държавите членки изцяло да признаят последиците за психичното здраве от кризата и препоръчва да се установи, в рамките на целия ЕС, кампания в областта на психичното здраве, чрез която да се предоставят съвети относно начините за запазване на психичното благоденствие; призовава за специална защита на високорисковите групи, по-специално на възрастните хора, за да се борят със самотата и изолацията;

63. настоятелно призовава Комисията да предложи европейски общ здравен протокол, в пълно съответствие с член 168 от ДФЕС, за да се гарантира съгласуван отговор на равнище ЕС, включващ подробни насоки относно клиничната диагностика и, в по-общ план, относно грижите за и управлението на пациентите; призовава Комисията да разработи стандартизиран алгоритъм за терапевтично лечение въз основа на собствените модели на държавите членки за предишни превантивни действия; призовава Комисията и държавите членки да разработят специален регистър на ЕС за защита на медицинския персонал, за да се улесни споделянето на идеи, информация и най-добри практики;

Медицинско сътрудничество

64. приветства отговорите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Комитета за здравна сигурност (КЗС) и призовава за продължаване и засилване на сътрудничеството въз основа на солидни научни доказателства, както на равнището на ЕС, така и на международно равнище, за да се координира приемането на общи здравни протоколи, които да могат да гарантират, че във всяка държава членка тестовете с натривки се извършват по широко разпространен и подходящ начин;

65. изразява съжаление, че в периода 2013 – 2018 г. броят на служителите на пълно работно време в ECDC е намалял с двадесет души, което се е отразило неблагоприятно на неговия капацитет за работа; призовава Комисията да възстанови длъжностите чрез съществуващите бюджетни процедури, за да може агенцията да работи правилно и да продължи да го прави след настоящата криза; подчертава необходимостта от допълнителни правомощия за ECDC, които да му позволят да извършва непрекъснат и задълбочен мониторинг на данните от медицински наблюдения, проверки и информация; освен това призовава ECDC да бъде включен в работата на консултативната група на Комисията по въпросите на COVID-19 и да предприеме подходящи ответни мерки, които държавите членки да могат да изпълнят бързо и ефективно;

66. счита, че правомощията на Европейската агенция по лекарствата (EMA) също следва да бъдат разширени, така че агенцията да може да провежда клинични изпитвания от фаза I и фаза II и да обръща внимание на недостига на изключително важни лекарства в отделенията за интензивни грижи, произтичащ от повишено търсене, по-специално в случай на сериозна извънредна ситуация в областта на общественото здраве, например пандемия;

67. призовава за ускорена процедура на одобрение и издаване на разрешение за търговия при определени условия за обещаващи терапевтични и експериментални лечения или за търсене на нови терапевтични показания на лекарства с цел борба срещу COVID-19; приветства учените, които публикуват безплатно резултатите от своите изследвания, чиято цел е намиране на лечение за COVID-19;

68. призовава Комисията да разработи общ меморандум за разбирателство между ECDC, EMA, Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) с цел по-нататъшно развитие на обмена на информация, сътрудничеството и взаимното разбирателство между агенциите и, когато е целесъобразно, съвместните проекти в случай на сериозни извънредни ситуации в областта на общественото здраве;

69. припомня, че европейската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) „Галилео“ предлага най-точните данни за географското позициониране и че „Коперник“ предоставя различни услуги за наблюдение на Земята, включително услуга за управление на извънредни ситуации, която също е подходяща за справяне със сходни кризи; насърчава всички органи да използват широко европейските космически програми в борбата с пандемията от COVID-19; призовава Европейската агенция за ГНСС и Комисията да увеличат своите дейности за повишаване на осведомеността и предоставяне на подкрепа;

70. приветства препоръката на Европейския надзорен орган по защита на данните относно разработването на единно приложение в ЕС с вграденa силна защита на данните като най-ефективното решение във връзка с избухването на коронавирус; признава, че единното приложение може да помогне да се избегне ограничаването на движението на гражданите и да направи възможно свободното трансгранично и междурегионално движение по време на COVID-19 или всякакви други евентуални пандемии; счита обаче, че разработването и прилагането на приложение на равнище ЕС ще изисква по-дълъг период за определяне на неговите функции, изпитване и прилагане, както и активното участие на националните и регионалните органи; счита, че единното приложение на ЕС следва да се основава на „Галилео“ и следва да бъде включено в разработването на програми за ранно предупреждение за пандемии, за да проследява, локализира и концептуализира разпространението на инфекции, подобно на услугите, предоставени от лицензирания софтуер като услуга „BlueDot“; призовава Европейската агенция за ГНСС и Комисията да стартират пилотен проект за приложението на ЕС и да предоставят финансова и техническа подкрепа за временни решения, включително споделяне на най-добри практики или, когато са налични, отворени кодове за успешни решения на местно равнище;

71. призовава Комисията и държавите членки да създадат цифрова платформа за обмен на медицински специалисти с цел събиране на епидемиологични данни, препоръки за практики, основани на научни доказателства, и сигнали за срещани рискове или пречки, например недостиг на лекарства и на предпазни средства;

72. подчертава необходимостта от създаване на публично-частна мрежа на референтни болници за високи постижения при сериозни извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, които участват в изучаване и лечение на предавани по въздуха, векторно преносими и предавани чрез контакт инфекциозни заболявания;

73. призовава Комисията да подпомага държавите членки в разработването на ефективна стратегия за излизане от съществуващите мерки за карантина, подкрепена от широкомащабни изпитвания, която да бъде съвместно приложена по координиран и последователен начин;

74. изразява съжаление, че в много случаи поради възрастта си възрастните хора са били дискриминирани, що се отнася до получаването на достъп до жизненоважна медицинска помощ и лечение; освен това отбелязва, че тази дискриминация е била изразена в медицински протоколи и е била приета като ръководство за действие; призовава Съвета, в рамките на правомощията, предоставени на Съюза  от Договорите, и в съответствие с член 19 от ДФЕС, да предприеме подходящи действия за борба с всяка дискриминация в това отношение;

Фаза на възстановяване

75. счита, че при планирането на фазата на възстановяване ЕС трябва:

(1) да преразгледа законодателните и политическите си приоритети, за да се съсредоточи върху инициативи, които ще помогнат на икономиката, като същевременно остави на заден план онези инициативи, които ще подкопаят или отклонят вниманието от основната задача за възстановяване – по-специално да се отложи Зеленият пакт до момента, в който държавите членки се върнат към равнищата на производство и заетост отпреди кризата, и да се предостави повече време на определени европейски отрасли, за да изпълнят съществуващото секторно законодателство, по-специално по отношение на задълженията съгласно съответните актове, които се очаква да бъдат изпълнени през идните месеци;

(2) да преразгледа предложената многогодишна финансова рамка (МФР), за да превърне икономическото възстановяване в първостепенна амбиция;

(3) да възстанови вътрешния пазар и да предприеме други мерки за подкрепа на предприятията, по-специално МСП и самостоятелно заетите лица, с цел стимулиране на европейската икономика;

(4) да засили външните граници, за да се намали рискът от криза поради втора вълна;

(5) да даде тласък на международната търговия;

(6) да вземе предвид последиците от кризата с COVID-19 за външните отношения;

Приоритети в областта на законодателството и политиката

76. призовава Комисията да преразгледа своите политически приоритети, за да отрази необходимостта от възстановяване на растежа и възстановяване на европейската икономика в съответствие с новата реалност; счита, че поради това Комисията следва да ограничи радикално своите регулаторни амбиции отпреди кризата, да преразгледа политическите си приоритети и да постави прагматизма на първо място; подчертава, че отговорът на ЕС на кризата с COVID-19 не следва да служи като основание за засилване на работата по съществуващите политически приоритети или по-нататъшната европейска интеграция; подчертава, че може да се наложи намаляване на мащаба на амбициозните програми и че следва да се сведат до минимум или премахнат икономическите разходи, наложени на предприятията и регионите, когато тези разходи не могат да бъдат покрити чрез преходно финансиране; подчертава, че вместо да се налага обемно ново законодателство в рамките на инициативи като Зеления пакт, трябва да се даде приоритет на предприемането на бюджетни и законодателни реформи, които да спомогнат за възстановяването на европейската икономика, като дадат възможност на предприемачите, МСП, самостоятелно заетите лица и по-големите предприятия да се възстановят, да възобновят пазарите за продажба, да наемат отново персонал и да инвестират в бъдещ растеж;

77. по-специално призовава Комисията да отложи Европейския зелен пакт до края на кризата, със съпътстващо изменение на МФР за периода 2021 – 2027 г., като мобилизира средствата за подкрепа на антицикличните мерки и ги предостави на разположение на най-засегнатите от кризата територии и производствени сектори; призовава Комисията да преустанови всички действия по линия на Зеления пакт, за да намали регулаторната тежест и да даде възможност на държавите членки да предприемат всички необходими парични и фискални мерки в подкрепа на предприятията и промишлеността по време на тази пандемия и последващата световна икономическа рецесия;

78. подчертава, че на европейската промишленост следва да се даде повече време, за да се съобрази със секторното законодателство, тъй като към момента не се осъществяват производство, разработване, изпитване или други дейности; подчертава освен това, че регулаторният натиск следва да бъде намален, по-специално по отношение на законодателството, което е планирано да бъде приложено през следващите няколко месеца, например пакета „Чиста енергия за всички европейци“ или стандартите за емисии на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства; счита, че всяка нова законодателна инициатива следва да бъде отложена, ако поставя допълнителна тежест върху промишлеността и така забавя нейното икономическото възстановяване;

79. счита, че планът за възстановяване следва да включва мерки за защита на най-бедните и най-уязвимите домакинства от последиците от рецесията след COVID-19, inter alia чрез намаляване на въздействието на схемата на ЕС за търговия с емисии върху разходите им за живот; освен това счита, че за тази цел планът за възстановяване на равнище ЕС следва по-специално да подкрепя националните програми;

80. призовава Комисията да измени предложенията за новата законодателна рамка, за да се гарантират по-голяма гъвкавост и готовност за реакция в случай на потенциални подобни кризи, като се обърне особено внимание на структурните мерки за здравните системи и предприятията и на това да се гарантират заетостта и защитата на най-слабите;

81. отправя предупреждение срещу въвеждането на ново законодателство на ЕС, основано на национални протекционистки мерки, което допълнително би усложнило функционирането на вътрешния пазар; подчертава, че подобни мерки биха могли да подкопаят усилията за възстановяване, предприети от държавите членки и Комисията;

82. призовава Комисията да отложи новите инициативи, включително регулаторните предложения, които оказват въздействие върху селскостопанския сектор, например стратегията „от фермата до трапезата“, стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и Зеления пакт, с цел да се осигури стабилността, от която земеделските стопани спешно се нуждаят, за да преодолеят социално-икономическото въздействие на пандемията от COVID-19;

83. счита, че сериозността, мащабът и непредвидимостта на пандемията имат ясно отражение върху способността на Комисията да извършва обективни и надеждни оценки на социално-икономическото въздействие, и поради това изисква от нея да прекрати за неопределен срок работата си по плана за постигане на целта за климата до 2030 г.;

84. като извлича поука от опита с преодоляването на кризата с COVID-19, призовава Комисията да увеличи усилията си за борба с цифровата изолация и за подобряване на цифровите умения; призовава Комисията и държавите членки да включат работата от разстояние и дистанционната работа във всички свои стратегии като важен фактор за улесняване на постигането на равновесие между професионалния и личния живот; призовава държавите членки да увеличат капацитета на телемедицинските услуги и услугите за грижи от разстояние;

85. приветства насоките на Комисията за задържане на работниците от критично значение в рамките на вътрешните граници на ЕС, включително служителите в хранително-вкусовата промишленост и сезонните земеделски работници;

86. предлага да се преразгледа подходът в рамките на проектите от общ интерес (ПОИ), а инвестициите да се съсредоточат върху подобряване на комуникацията чрез интернет мрежата в целия ЕС, за да се осигури по-добра свързаност и скорост в цяла Европа с цел да се постигне по-голяма ефективност в дистанционната работа в различни сектори и да се стимулират работодателите да насърчават този вид работа, който може да допринесе за по-голямо спестяване на разходи от страна на работодателите, повишаване на производителността на служителите, по-добро равновесие между професионалния и личния живот и удовлетворение на служителите, което от своя страна да доведе до повишена производителност на труда и значително подобряване на околната среда;

МФР и финансова подкрепа за възстановяването

87. настоятелно призовава Комисията спешно да актуализира своите предложения за МФР за периода 2021 – 2027 г. и да предложи план за опростяване в извънредни ситуации, който да влезе в сила на 1 януари 2021 г.; счита, че този план следва да цели преодоляване на непосредствените последици от извънредната ситуация, свързана с COVID-19, в съответствие с мерките, предприети в рамките на бюджета за 2020 г. по отношение на пренасочването и укрепването на съществуващите инструменти;

88. приветства съобщението на Комисията, че тя ще актуализира своя проект на предложение от май 2018 г. за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. за справяне с последиците от настоящата здравна криза в дългосрочен план; подчертава, че приоритет следва да бъде да се променят балансът и приоритетите на МФР, с повишена гъвкавост по отношение на разходите, така че тя да се превърне в един от инструментите за икономическо възстановяване от кризата с COVID-19, който да е на разположение на държавите членки; счита, че Комисията следва да разгледа потенциала на всички програми, с допълнителни ресурси, за да се осигури ефикасен и ефективен допълнителен принос за икономическото възстановяване и управлението на общественото здраве и кризите, като същевременно се запазят първоначалните им цели; счита, че разликата между общите равнища на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания следва да бъде възможно най-ограничена; счита, че липсата на гъвкавост на бюджета на Европейския съюз е в ущърб на способността му да реагира правилно на кризи; поради това счита, че разпоредбите за гъвкавост в предстоящата МФР следва да бъдат значително увеличени в рамките на програмите (опростени правила за прилагане, засилване на трансферите между фондовете), както и за тематичните и нетематичните инструменти;

89. предлага да се проучат новаторски идеи за намаляване на риска наследените и страничните ефекти да затруднят излишно икономическото възстановяване, включително нов вид временен инструмент за финансова солидарност или специален фонд за възстановяване, фонд, който следва да бъде предложен на всички държави членки, насочен към и съизмерим с извънредните разходи, свързани с настоящата криза, целящ подпомагане на производствената система на ЕС и социалната закрила на труда, както и укрепване на здравните системи;

90. отчита програмата на Европейската централна банка за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, в размер на 750 милиарда евро и паралелните схеми, установени от други национални централни банки в ЕС; разбира, че времената на извънредни ситуации изискват извънредни парични мерки; също така признава, че ЕЦБ има две основни роли в тази конкретна криза, да управлява целта за цялостно равнище на инфлацията в еврозоната и да действа като кредитор от последна инстанция в тази критична ситуация, при която свеждането на разходите за възстановяване на държавите членки до минимум е от първостепенно значение;

91. счита, че Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) е неподходящ инструмент за реагиране на симетрични сътресения и не отговаря на мащаба на тази криза; поради това изисква ЕМС да бъде прекратен и ресурсите, които отделните държави членки са внесли в механизма и които не се използват за справяне с тежката икономическа криза, да им бъдат върнати;

92. счита, че държавите членки трябва да предприемат мерки за защита на работниците в Европа; във връзка с това счита, че новото предложение на Комисията за инструмент за временна подкрепа за смекчаване на риска от безработица в извънредна ситуация („SURE“) е стъпка в правилната посока, но въпреки това не е достатъчен да подкрепи усилията на националните правителства, изправени пред кризата в областта на заетостта, предизвикана от COVID-19;

93. приветства инициативата на ЕИБ за създаване на фонд в размер на 25 милиарда евро, който би могъл да подкрепи финансирането на предприятията, с фокус върху МСП; насърчава ЕИБ и държавите членки да опростят процедурите за достъп до този фонд;

94. приканва Комисията, във връзка с Регламента за необслужваните кредити, да измени графика за формиране на провизии за необслужвани кредити, за да прехвърли напред кривите на формиране на провизии за период от най-малко 18 месеца; призовава Комисията да разшири преференциалното третиране, което понастоящем е запазено за необслужвани експозиции, гарантирани или застраховани от официална агенция за експортно кредитиране, и за тези, за които е била предоставена публична гаранция;

Възстановяване на вътрешния пазар, укрепване на индустриалната политика и подкрепа за предприятията

95. подчертава, че най-бързото връщане на пътя за растеж в Европа може да бъде постигнато чрез премахване на пречките пред вътрешния пазар; призовава Комисията да съсредоточи вниманието си върху областите на икономиката с най-голям потенциал за растеж; отбелязва, че според изследвания на Парламента секторът на услугите има най-голям потенциал за стимулиране на растежа в Европейския съюз; поради това призовава Комисията да се справи с националните пречки пред пълното осъществяване на вътрешния пазар на услуги;

96. настоятелно насърчава Комисията да ускори развитието на капацитета за електронно управление в държавите членки, включително единната цифрова платформа; отчита, че при възстановяването на Европа от пандемията гражданите и предприятията ще разчитат все повече на модерната публична администрация и че въвеждането на новаторски решения, основани на инструменти като електронни подписи или по-голям обмен на публични данни, би могло да опрости възстановяването на пълния капацитет и нормалността за гражданите и предприятията в цяла Европа;

97. призовава Комисията да разшири обхвата на мерките, посочени в съобщението на Комисията относно използването на рамката за възлагане на обществени поръчки при извънредната ситуация, свързана с кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01), така че да включи публичните инвестиции, надхвърлящи строго свързаните със здравето аспекти, с цел да се подпомогне придобиването на материални и нематериални активи, да се ускори възлагането на обществени поръчки, услуги и доставки чрез намаляване на времето, както и мерки за намаляване на ограниченията, за да се укрепят, по антицикличен начин, икономическите, производствените и стратегическите сектори на различните държави членки;

98. призовава настоятелно Комисията да подкрепи МСП чрез видимо намаляване на бюрокрацията по време на пандемията и фазата на възстановяване, включително чрез скрининг на законодателството на ЕС през призмата на COVID-19 и чрез суспендиране на прилагането на цялото ново законодателство на ЕС, което оказва въздействие върху предприятията, по-специално законодателството, свързано със Зеления пакт;

99. отбелязва решението на Европейския банков орган (ЕБО) да отложи за 2021 г. провеждането на стрес тестове в целия ЕС, за да даде възможност на банките да дадат приоритет на оперативната непрекъснатост, включително подкрепа за техните клиенти; освен това отбелязва, че за 2020 г. ЕБО ще проведе допълнителна процедура за прозрачност за целия ЕС, за да предостави на участниците на пазара актуализирана информация относно експозициите на банките и качеството на активите;

100. счита, че преразгледаната европейска стратегия за промишлеността следва да се съсредоточи по-специално върху връщането на основните промишлени сектори в Европа и да има за цел да гарантира стратегическата автономност на Европа в ключови сектори; счита, че държавите членки следва да бъдат насърчавани да опазват, чрез най-подходящите налични средства, критичните инфраструктури, промишлените дейности и стратегическата научноизследователска и развойна дейност от преместване или от враждебни поглъщания от страна на държави извън Съюза; призовава за създаване на европейски механизъм, който да предостави справедлив достъп до финансови ресурси за предприятията в цяла Европа като част от план за възстановяване на промишлеността;

101. подчертава, че медицинският и фармацевтичен сектор е от решаващо значение за борбата с коронавируса; отбелязва, че този сектор е особено зависим от правилното функциониране на световните вериги на доставки и е изправен пред предизвикателства в резултат на нарастващ протекционизъм и несъгласувани реакции; призовава за глобално придържане към инициативата на СТО „Фармацевтични продукти с нулева митническа ставка“; счита, че е от съществено значение ЕС да възстанови технологичния си суверенитет в разработването и производството на основни лекарствени средства, медицински изделия и лични предпазни средства; подчертава необходимостта от привличане на нови инвестиции в сектора на медицината в ЕС, разработване на стратегия на ЕС за връщане на производството на стратегически медицински изделия или бързо намиране на начини за диверсифициране на източниците на внос, за да се гарантират безпрепятствени търговски потоци и да се допринесе за създаването на стратегически резерви и на подвижен състав от медицинско оборудване;

102. отчита заплахите в краткосрочен план, произтичащи от нарушаване на веригите на доставки; изисква програмата на Комисията да бъде актуализирана, за да се насърчи връщането на част от критичния производствен капацитет в Европа;

103. признава жизненоважната роля на иновативните сектори за смекчаване на въздействието на пандемията, например производствения капацитет, предлаган от технологията на 3D печата; призовава Комисията да подкрепи разширяването на европейския капацитет в тези нови сектори, които са в състояние да допринесат за европейския промишлен капацитет; подкрепя съвместното възлагане на обществени поръчки за медицинско оборудване и други продукти от първа необходимост, като по този начин се опростяват процедурите, предлагат се икономии и се избягва излишна конкуренция между държавите членки за получаване на оборудване във времена на нужда;

104. приветства усилията, предприети от някои държави членки за допълване на традиционните обществени поръчки с „хакатони“ и използване на платформи GovTech; счита, че тези съвременни методи предлагат стабилно разработване и предоставяне на така необходимите цифрови инструменти; счита, че стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии следва да бъде актуализирана с цел да се създаде платформа GovTech на европейско равнище, която да подпомага съвместните усилия на държавите членки в областта на цифровите обществени поръчки;

105. подчертава особено тежкото и влошаващо се финансово положение на медийния сектор, по-специално на информационните медии, в ЕС поради рязкото намаляване или пълната загуба на приходи от реклама, което може да доведе до фалити на новинарски образувания в държавите членки; подчертава особено тежкото положение на журналистите на свободна практика и местните и регионалните новинарски медии, както и на тези, които функционират на малки пазари; посочва, че свободните, независими и адекватно финансирани медии са от основно значение за една работеща демокрация и за гарантиране на правилното информиране на гражданите през цялата криза;

106. изразява загриженост, че Комисията взе решение да публикува две съобщения на 10 март 2020 г., озаглавени „Нова индустриална стратегия за конкурентоспособна в световен мащаб, зелена и цифрова Европа“ и „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“; счита, че и двата документа са остарели и не отразяват актуалното състояние, поради което изисква тяхното неотложно преразглеждане, като фокусът да бъде върху най-засегнатите региони и отрасли;

107. отбелязва, че в няколко държави членки приоритизирането на действията за справяне с пандемията е довело до отлагане на дейности в други области, включително тези, свързани с политиката в областта на климата; насочва вниманието към факта, че кризата вероятно ще забави петте оставащи национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК), които държавите от ЕС трябваше да представят на Комисията; поради това отново заявява, че е необходимо Комисията да преразгледа политическите си приоритети и да обмисли намаляване на мащаба на своите регулаторни амбиции отпреди кризата, включително целите си в областта на климата;

108. отбелязва със загриженост, че енергийният сектор вече усеща въздействието на кризата, породена от коронавируса; насочва вниманието към факта, че секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) е силно зависим от вноса на компоненти, особено от Китай, и че проблемите с доставките на компоненти вече са засегнали неблагоприятно секторите на вятърната и слънчевата енергия; подчертава, че устойчивостта и развитието на други ключови сектори на енергетиката също биха могли да бъдат повлияни отрицателно от рискове, свързани с финансовата ликвидност, поради резкия спад на цените на енергията и възможни бъдещи неплащания, както и затрудненията във веригата на доставки; предупреждава, че тези фактори ще повлияят отрицателно на плановете за поддръжка и модернизация на дружествата и ще забавят някои енергийни проекти от ключово значение за интеграцията на европейския енергиен пазар, за гарантиране на сигурността на доставките и за преобразуване на енергийните системи;

109. призовава Комисията да въведе спешни мерки за смекчаване на въздействието от избухването на COVID-19, като например ad hoc механизми за гарантиране на сегашните инвестиции в енергийния сектор, допълнителни защитни мерки и стимули за развитие на европейска верига на доставки, която да осигури подходящи компоненти за проектите, необходими за преобразуване на европейския енергиен сектор, както и инструменти за подкрепа на интегрирането на нарастващия дял на енергията от възобновяеми източници и за подобряване на интеграцията на европейската енергийна система, като например съхраняването на енергия; подчертава, че тези мерки не следва да водят до увеличаване на оперативните разходи за енергийните системи и че те следва да избягват увеличаване на регионалните различия и неравенства и да дават възможност за справедлив преход за всички;

110. отбелязва, че поради мерките за ограничаване на движението на гражданите във връзка с коронавируса множество дейности, преди извършвани лично, са преминали онлайн, включително дейности на публични органи, образователни и здравни заведения, и че използването на онлайн инструменти за съвместна работа, като например търговски платформи за видеоконферентна връзка, се е увеличило; изразява загриженост, че при редица от тези инструменти се наблюдава неправилно обработване на данните на ползвателите и се демонстрират сериозни слабости по отношение на сигурността, което ги прави податливи на нарастващ брой кибератаки; насърчава Комисията и държавите членки, в сътрудничество със заинтересованите страни, да гарантират, че онлайн дейностите в ЕС се извършват по надежден и сигурен начин с най-високи стандарти за неприкосновеност на личния живот; призовава Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) да гарантира непрекъснатост на дейността на предприятията чрез спешно допълнително повишаване на осведомеността и техническа подкрепа за предприятията в цяла Европа;

111. подчертава, че кризата разкри уязвимостта на Европа, нейното изоставане и неподготвеност в критичната област на телекомуникационните инфраструктури и цифровите услуги и зависимостта ѝ от външни за Съюза участници, което беше демонстрирано, наред с останалото, от институциите на ЕС, показали тревожна технологична и процедурна импотентност при прехода към работа в онлайн режим по време на извънредна ситуация; призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид гореизложеното в своите политически приоритети и планове;

112. отбелязва, че доклади на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) показват, че общият трафик по фиксирани и мобилни мрежи се е увеличил значително по време на свързаната с COVID-19 криза; в тази връзка подчертава, че една солидна цифрова инфраструктура, а именно мрежи с много голям капацитет, е предпоставка не само за успешно управление на евентуални подобни кризи, но и за цифровизацията на европейските икономики и администрации; призовава държавите членки да ускорят разгръщането на 5G мрежите, като същевременно решат проблемите със сигурността, свързани с производителите на инфраструктурата;

113. поздравява Комисията за подпомагането на научните изследвания и иновациите във връзка с COVID-19 чрез мобилизиране на необходимите средства от ЕИБ за ускорено разработване на ваксина и за подпомагането на 18 проекта като част от нейната спешна покана за предложения по линия на „Хоризонт 2020“; подчертава значението на предприемането на по-нататъшни спешни действия за незабавно диагностициране и лечение на коронавируса и за ваксиниране срещу него; приветства усилията за задействане на допълнително финансиране в рамките на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), публично-частно партньорство между Комисията и фармацевтичната промишленост, за да се гарантира бърз достъп до лекарства и инструменти за диагностика; счита, че международното сътрудничество и отворената наука трябва да бъдат засилени с цел обмен на най-добри практики в областта на научните изследвания и иновациите при борбата с COVID-19;

114. подчертава необходимостта от по-добра координация в областта на наблюдението на глобалните рискове, разработването на рамки за оценка на риска и създаването на системи за реагиране сред държавите членки; счита, че подобно сътрудничество би довело до по-добра подготовка за бъдещи критични ситуации и до изграждане на доверие сред държавите членки относно техния експертен опит;

115. подчертава, че настоящата и бъдещите кризи изискват отговор със силно въздействие от сектора на научноизследователската и развойна дейност, задействан от нов подход за финансиране на научните изследвания; изразява дълбока загриженост във връзка с внезапната оставка на професор Мауро Ферара от поста председател на Европейския научноизследователски съвет, агенция, подпомагаща граничните изследвания в услуга на реакцията на епидемията от коронавирус, след изявлението му относно незадоволителния отговор от страна на ЕС на COVID-19 и неуспеха му да предостави финансиране на учени за справяне с кризата; призовава Комисията да обмисли приемането на извънредни правила за извънредни ситуации, включително чрез изменение на общото правило по линия на „Европа за върхови научни постижения“ в „Хоризонт 2020“, така че при извънредна ситуация да се счита, че има предимство критерият за въздействието върху обществото и икономиката, и да се въведат ускорени процедури, намаляващи твърде бюрократичните изисквания, които да се прилагат за фондовете;

116. насърчава Комисията да провери спазването от страна на онлайн туристическите агенции на действащите национални разпоредби по отношение на отмяната и възстановяването на средствата за резервации, за да се гарантира пълна защита на потребителите и икономическа устойчивост на МСП;

117. настоятелно призовава Комисията в края на извънредната ситуация да организира и стартира комуникационна кампания в световен мащаб в областта на туризма, с цел да подпомогне Европа да се превърне в първа туристическа дестинация в света;

118. подкрепя дерогация от член 33, параграф 2 от Регламента за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), ограничаваща максималната продължителност на прекъсване на срока за плащане по дадено заявление за плащане, което отговаря на условията за финансиране, до шест месеца за всеки кораб през периода 2014 – 2020 г., която следва да бъде съответно въведена; като има предвид, че сега е 2020 г., счита, че в самия край на програмния период, когато изпълнението на оперативните програми е много напреднало, следва да се направи изключение за този период на криза в областта на общественото здраве;

119. счита, че следва да бъде въведена дерогация, която би позволила прехвърляне на средства от приоритети и/или области, които понастоящем са заделени от Регламента за ЕФМДР, към други значими приоритети;

120. подкрепя мерките в областта на общественото здраве по отношение на аквакултурите, за да се даде възможност на ЕФМДР да подпомага изплащането на обезщетения за прекъсване на срока за плащане по дадено заявление за плащане поради COVID-19;

121. призовава Комисията да даде на рибарите възможност да прехвърлят над 10% от своите риболовни квоти за следващата година, както е определено в Регламента за гъвкавост или в член 15, параграф 9 от основния регламент;

Външни граници

122. подкрепя категорично неотдавнашните действия на гръцките органи, насочени към ограничаване на масовите имиграционни потоци и следователно потенциалното разпространение на вируса, включително решението да не се приемат молби за убежище за срок от един месец, съгласно член 78, параграф 3 от ДФЕС, който позволява приемане на временни мерки в ситуации, в които притокът на хора представлява извънредна ситуация;

123. изразява съжаление относно всеки опит от страна на трети държави да използват миграционен натиск за политически ползи;

124. препоръчва Комисията и държавите членки да засилят медицинската помощ за гръцките острови и други горещи точки в ЕС с голям брой мигранти, за да се гарантира ранно откриване на случаи на коронавирус и подходяща помощ и изолация на болните лица; подчертава необходимостта да се предотврати ново пристигане на незаконни мигранти на гръцките острови, където ситуацията вече е критична и едно избухване на коронавирус може вече да е извън контрол;

125. призовава Комисията да извърши правна оценка на възможността за разширяване на обхвата на операцията IRINI, за да установи военноморска блокада на бреговете на Либия с цел спиране на нови отпътувания на нелегални мигранти; настоятелно призовава държавите членки да обмислят правни мерки, целящи да възпират НПО от стартиране на нови спасителни операции в Средиземноморието;

126. отбелязва, че престъпниците се възползват от извънредните обстоятелства, например в области като фалшивите лекарства; настоятелно призовава всички национални правоприлагащи органи да използват във възможно най-голяма степен съответните органи на ЕС като Европол и Евроюст и да осъществяват добро взаимно сътрудничество, по-специално по границите;

Международна търговия

127. предупреждава срещу неоправдани протекционистки мерки, които водят до смущаване на световната икономика; приканва Комисията да увеличи усилията си за постигане на споразумение за реформа на СТО и приветства установяването на временен механизъм за уреждане на спорове до момента, в който Апелативният орган на СТО отново започне да функционира; подчертава, че съживяването на износа е и ще бъде основен инструмент за икономическо възстановяване на ЕС, тъй като веригите на доставки и пазарите трябва да останат отворени в световен мащаб, и приканва по-конкретно партньорите от Г-7 и Г-20 да направят същото;

128. призовава Комисията да приспособи управлението на тарифните квоти за внос на висококачествени разфасовки от месо към новата пазарна ситуация с цел подпомагане на европейския сектор на месопроизводството;

129. изразява загриженост, че забавянето на преговорите относно бъдещите отношения с Обединеното кралство поради избухването на коронавируса увеличава шансовете за сценарий без споразумение;

Външни отношения

130. призовава за координирана глобална стратегия за борба с пандемията от COVID-19 в световен мащаб и настоятелно призовава ЕС да поеме водеща роля в една подходяща глобална реакция; подчертава значението на управлението на кризи, бързите действия и техническата помощ от ЕС, насочени към подпомагане на развиващите се държави и техните системи на здравеопазване при криза в резултат от пандемията от COVID-19; подчертава ролята на ангажираните НПО, по-специално за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и разполагане на медицински персонал;

131. подчертава ролята на Европейския корпус за солидарност в подкрепа не само на НПО, предоставящи помощ на най-уязвимите, като възрастните хора и хората с увреждания, но и на тези, които са подложени на натиск и работят при екстремни условия, като например лица, предоставящи медицински услуги, например чрез осигуряване на грижи за деца, когато е необходимо;

132. призовава за безпристрастно разследване на връзките между СЗО и Китай, особено некритичното използване от страна на СЗО на китайската пропаганда в официалните ѝ съобщения; подчертава необходимостта от реформиране на СЗО, за да стане тя по-независима;

133. призовава за разследване на равнище ЕС на произхода на коронавируса и евентуалните отговорности на китайското комунистическо правителство във връзка с разпространението на вируса;

134. подчертава, че времена на световна криза като настоящата могат да се използват от някои авторитарни държави за засилване на хибридната война и враждебната пропаганда срещу техните съседи и срещу ЕС и неговите държави членки, както и за ограничаване на вътрешните опозиционни сили и защитниците на правата на човека;

135. отбелязва, че експертите на Тайван продължават да бъдат изключени от заседанията на Комитета за извънредни ситуации на СЗО, провеждани в Женева, въпреки че Тайван има множество потвърдени случаи, както и че липсва комуникация по същество между СЗО и центровете за контрол върху заболяванията в Тайван по отношение на COVID-19, тъй като Тайван е изключен от СЗО; счита, че опитът на Тайван в справянето с важни здравни проблеми на местно равнище може да бъде от полза не само в регионален, но и в световен мащаб, и че следователно Тайван следва да бъде поканен да участва по подходящ и съдържателен начин в дейностите, механизмите и заседанията на СЗО, включително в предстоящите заседания на Световната здравна асамблея и Комитета за извънредни ситуации; съответно отново призовава Световната здравна асамблея в Женева да приеме статут на наблюдател за Тайван; отново призовава Комисията и държавите членки официално да подкрепят участието на Тайван в СЗО;

136. подчертава координираните кампании за дезинформация както онлайн, така и офлайн, от подкрепяни от държавата участници от трети държави, които използват настоящата криза, за да подкопаят доверието във и надеждността на демократичните институции на държавите членки, като се възползват от хаоса и несигурността с единствената цел да популяризират собствените си политически програми; насърчава Комисията да работи за укрепване на съответните органи, като Оперативната група за стратегическа комуникация в Европейската служба за външна дейност, с цел ефективна борба с дезинформацията; счита, че най-ефективното противодействие е засилването на медийната грамотност, както и журналистиката и медиите в целия ЕС; призовава ЕС да използва всички инструменти за комуникация, с които разполага (информационни и публични комуникационни дейности, контакти с ключови медии и журналисти, социални мрежи и др.), като предоставя полезна комуникационна политика за гражданите с превантивна и достоверна информация, която да е в състояние да предупреждава европейските граждани за реалните рискове;

 

°

° °

137. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

 

 

[1] OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924.

Последно осъвременяване: 15 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност