Procedure : 2020/2616(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0149/2020

Indgivne tekster :

B9-0149/2020

Forhandlinger :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0149/2020</NoDocSe>
PDF 217kWORD 72k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0149/2020

Europa-Parlamentets beslutning om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

(2020/2616(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. marts 2020 om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet,

 der henviser til det ekstraordinære virtuelle topmøde for G20-ledere om covid-19, som blev afholdt den 3. februar 2020,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. marts 2020 om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud,

 der henviser til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/440 af 24. marts 2020 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (ECB/2020/17),

 der henviser til Den Europæiske Centralbanks henstilling af 27. marts 2020 (ECB/2020/19) om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling (ECB/2020/1),

 der henviser til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds og den fælles tilsynsmekanismes erklæringer af 12. marts 2020 om tiltag til at afbøde konsekvenserne af covid-19 for EU's banksektor,

 der henviser til den fælles erklæring af 23. marts 2020 fra Det Europæiske Konkurrencenetværk om anvendelsen af konkurrencelovgivningen under Coronakrisen,

 der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme[1],

 der henviser til Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt,

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den globale pandemi siden covid-19-udbruddet i byen Wuhan i Kina i december 2019 indtil videre har resulteret i ca. 1,5 mio. formodede tilfælde og mindst 100 000 dødsfald;

B. der henviser til, at EU's reaktion på covid-19-pandemien skal være i fuld overensstemmelse med artikel 168 i TEUF og respektere de enkelte medlemsstaters beføjelser til at fastlægge deres egen sundhedspolitik, tilrettelægge, levere og forvalte sundhedstjenester og afsætte ressourcer til deres sundhedssystemer;

C. der henviser til, at covid-19-udbruddet ikke blot er en alvorlig folkesundhedskrise, men også er et væsentligt negativt chok for verdensøkonomien og EU's økonomier som følge af en kombination af indvirkninger på både udbuds- og efterspørgselssiden; der henviser til, at en viljefast økonomisk reaktion fra medlemsstaternes og EU-institutionernes side er afgørende for at afbøde disse negative økonomiske konsekvenser;

D. der henviser til, at antallet af personer, der mister deres arbejde som følge af coronaviruspandemien, stiger hastigt og meget vel kan overstige 25 mio. ifølge Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) forudsigelser;

E. der henviser til, at mange sektorer i økonomien og mange af vores borgere står over for omfattende tab af arbejdspladser, et fald i arbejdstid og tab af indtægter, samtidig med at visse sektorer står over for store udfordringer med hensyn til at sikre kontinuitet og sikkerhed for deres arbejdstagere; der henviser til, at antallet af ansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelse nu er meget højere end forventet;

F. der henviser til, at virksomheder af enhver art kan blive ramt af alvorlig mangel på likviditet, og at SMV'er og nystartede virksomheder er særligt udsatte; der henviser til, at mangel på likviditet i alvorlig grad kan påvirke den økonomiske situation for mange sunde virksomheder og deres ansatte på kort og mellemlang sigt, samtidig med at den også har længerevarende virkninger, idet den bringer deres fortsatte overlevelse i fare;

G. der henviser til, at den allerede ekstremt alvorlige økonomiske nedgang risikerer at blive yderligere forstærket, hvis långiverne holder sig tilbage fra at yde lån til virksomheder og husholdninger; der henviser til, at banker og andre finansielle formidlere derfor har en central rolle at spille med hensyn til at håndtere virkningerne af covid-19-udbruddet ved at opretholde kreditstrømmen til økonomien;

H. der henviser til, at flere medlemsstater overvejer eller allerede har annonceret støtteforanstaltninger for borgere eller virksomheder; der henviser til, at visse støtteforanstaltninger kan indebære statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, i TEUF;

I. der henviser til, at det grundlæggende mål med konkurrencereglerne er at sikre lige konkurrencevilkår mellem virksomhederne og også fortsat vil være relevant i en periode, hvor virksomhederne og økonomien som helhed lider under krisebetingelser; der henviser til, at forskellige EU-/EØS-konkurrenceinstrumenter har mekanismer til at tage hensyn til den markedsmæssige og økonomiske udvikling, hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt;

J. der henviser til, at det er af afgørende betydning at støtte forældre, der arbejder og sørger for, at sundhedssystemerne og andre vigtige tjenester fungerer;

K. der henviser til, at kvinder samlet set udgør næsten 70 % af sundhedspersonalet og dermed udsættes for en øget infektionsrisiko; der henviser til, at kvinder dominerer beskæftigelsen i plejesektoren og også udfører det meste ulønnede arbejde i hjemmet; der henviser til, at alt plejepersonale har en særlig vigtig rolle at spille under krisen;

L. der henviser til, at familier spiller en grundlæggende rolle, idet de endnu engang sørger for vigtig pleje for deres familiemedlemmer, herunder ældre, børn og syge;

M. der henviser til, at ældre er særligt udsatte for covid-19, især de, der bor alene eller uden familie; der henviser til, at ældre har den højeste dødelighed og rammes af en alvorligere form af sygdommen; der henviser til, at de ældre nu er blevet endnu mere isoleret, idet de er berøvet familiebesøg og familiens omsorg som følge af restriktioner med sociale afstand;

N. der henviser til, at telearbejde og fjernarbejde spiller en stadig stigende rolle, navnlig under covid-19-pandemien; der henviser til, at telemedicin og telepleje spiller en stigende rolle; der henviser til, at digital eksklusion er blevet et akut problem under CODM-19-pandemien; der henviser til, at mange EU-borgere ikke har digitale færdigheder eller adgang til grundlæggende tjenester såsom uddannelse eller sundhedspleje via internettet under nationale nedlukninger;

O. der henviser til, at EU's landbrug er af afgørende betydning for fødevaresikkerheden i Den Europæiske Union;

P. der henviser til, at den ledende forsker i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på grundlag af erfaringer fra tidligere udbrud af beslægtede coronavirus, har konkluderet, at der i øjeblikket ikke er nogen dokumentation for overførsel af covid-19 gennem fødevarer;

Q. der henviser til, at ukontrolleret migration fra tredjelande i hele verden kan udgøre en reel sikkerheds- og sundhedsrisiko; der henviser til, at det overordnede ledende princip bør være at sikre folkesundheden;

R. der henviser til, at flere medlemsstater frivilligt har forpligtet sig til at flytte 1 600 uledsagede mindreårige fra de græske øer, og at Kommissionen forsøger at overtale flere regeringer til at tage imod uledsagede børn fra de græske øer;

S. der henviser til, at flytnings- og familiesammenføringsordninger vil indebære grænseoverskridende overførsler af asylansøgere og deres familier, selv om rejseaktiviteter og den interne frie bevægelighed i øjeblikket er begrænset, hvis ikke forbudt;

T. der henviser til, at nyankomne migranter risikerer i alvorlig grad at undergrave kapaciteten i medlemsstaternes sundhedssystemer, som allerede er under ekstremt pres; der henviser til, at nye ankomster vil skabe en logistisk byrde for kystmedlemsstaterne, som nu er koncentreret om forvaltningen af sundhedsberedskabet; der henviser til, at flere NGO'er, der opererer i Middelhavet, angiveligt er i gang med at samle et mandskab med henblik på at genoptage deres redningsaktioner;

U. der henviser til, at covid-19-krisen har fremhævet operationelle mangler i EU-civilbeskyttelsesmekanismen og dens kapacitetsreserve under rescEU, som har udgjort en hindring for EU's reaktion på Italiens anmodning om medicinsk beskyttelsesudstyr i slutningen af februar;

V. der henviser til, at nogle medlemsstater, regioner og private enheder på fragmentarisk vis allerede har gennemført eller er ved at udarbejde applikationer til at håndtere covid-19-krisen på basis af data fra telekommunikationsoperatører eller globale satellitnavigationssystemer (GNSS);

Covid-19-pandemien

1. udtrykker sin solidaritet med alle dem, der er berørt af covid-19, og udtrykker sin dybeste medfølelse med alle dem, der har mistet deres kære som følge af pandemien;

2. udtrykker sin højeste påskønnelse og respekt for alle de tjenester, der utrætteligt arbejder for at bekæmpe covid-19-krisen, navnlig det arbejde, der udføres af fagfolk inden for sundheds- og plejesektoren og de retshåndhævende myndigheder samt af medlemmer af de væbnede styrker, hvis dedikation og ansvarsfølelse sikrer, at vores samfund fungerer sikkert;

3. giver udtryk for sin støtte og taknemmelighed over for alle dem, der arbejder med andre aktiviteter, som er af afgørende betydning for den centrale drift af vores økonomier, såsom dem, der arbejder inden for logistik og distribution af fødevarer og andre vigtige forsyninger;

4. udtrykker sin taknemmelighed over for familier, der spiller en vigtig rolle i at sikre et sikkert miljø, hvilket er så nødvendigt i disse usikre tider;

5. udtrykker sin støtte til og taknemmelighed over for alle dem i hele Den Europæiske Union, som samvittighedsfuldt har fulgt deres regeringers råd med henblik på at lette presset på sundhedstjenesterne og redde liv;

EU's umiddelbare reaktion

6. glæder sig over de foranstaltninger, som nogle medlemsstater har truffet i krisens første dage på nationalt, regionalt og lokalt plan såsom lånegarantier, henstand med skatter og realkreditlån og andre sociale hjælpeprogrammer;

7. glæder sig over de seneste erklæringer fra Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Den Fælles Afviklingsinstans, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og andre relevante myndigheder i EU-medlemsstaterne om anvendelsen af reguleringsmæssige og regnskabsmæssige krav til finansielle institutioner under de nuværende ekstraordinære omstændigheder;

8. udtrykker sin støtte til og taknemmelighed over de stadigt mere talrige eksempler på solidaritet med de medlemsstater, der er blevet hårdt ramt af pandemien – i modsætning til den desværre utilstrækkelige indledende reaktion – såsom indsættelsen af lægehold, transport af patienter til behandling eller levering af beskyttelsesudstyr, desinfektionsmiddel og respiratorer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres foranstaltninger i denne forbindelse;

9. understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne er nødt til at handle beslutsomt og koordineret for at bekæmpe udbredelsen af covid-19 og støtte de regioner og lande, som er hårdest ramt af pandemien; opfordrer Kommissionen til at vurdere de enkelte medlemsstaters epidemiske beredskab og bevare solidariteten i hele EU-27 i fuld overensstemmelse med artikel 168 i TEUF;

10. anser tilgængeligheden af diagnostiske test for covid-19 for at være af afgørende betydning sammen med isolering og sporing med henblik på at reducere transmissionshastigheden; beklager, at der er mangel på test, personlige værnemidler, desinfektionsmidler og andre medicinske forsyninger; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nylige fælles retningslinjer for offentlige indkøb og beslutningen om at muliggøre strategisk oplagring hos rescEU og sundhedspleje på tværs af grænserne;

11. bemærker, at adskillige medlemsstater har indført en anbefaling om at anvende ansigtsmasker i offentligheden for alle sine borgere, hvilket synes at være en effektiv forebyggende foranstaltning for så vidt angår at begrænse spredningen af virusset, mens andre medlemsstater planlægger at gøre det obligatorisk;

12. noterer sig den indledende fiasko for EU-civilbeskyttelsesmekanismen og de restriktioner på eksport af personlige værnemidler og respiratorer, som nogle medlemsstater indførte i de dage, der var allermest vanskelige for de lande, der var hårdest ramt af udbredelsen af covid-19; minder om, at ikke alle de indførte restriktioner er uberettigede; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen og Udvalget for Sundhedssikkerhed fungerer korrekt med henblik på at muliggøre en forøgelse af de centraliserede indkøb af udstyr og materialer, sikre hurtig erhvervelse og fælles distribution, begyndende med de områder, hvor der er størst behov, for at sikre en effektiv koordinering og klare ansvarspådragende regler for fordelingen af disse ressourcer og for at sikre en mere effektiv og rettidig udveksling af oplysninger;

13. opfordrer Kommissionen til at fremskynde procedurerne i forbindelse med fælles indkøb for øjeblikkelig levering af et passende antal masker, respiratorer, testsæt og medicinsk udstyr, der skal sendes til de hårdest ramte medlemsstater;

14. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle en fælles webportal, hvor EU-borgere kan finde alle relevante oplysninger om covid-19-pandemien på alle de officielle sprog;

15. understreger, at gennemsigtighed og information er af afgørende betydning under en sundhedskrise af denne type, hvor de første tilfælde ofte ikke diagnosticeres, og antallet af infektioner er uvist, med henblik på at dæmme op for spredningen af virusset, uanset hvilke sundheds- og isolationsforanstaltninger der efterfølgende træffes;

16. beklager de seneste ubegrundede politiske angreb på visse nationale regeringer, som legitimt iværksætter nødforanstaltninger for at standse epidemien; bemærker, at medlemsstaternes regeringer ikke må udnytte en erklæring af undtagelsestilstand som et redskab til at forhindre parlamentarisk kontrol;

17. glæder sig over Kommissionens praktiske vejledning til at sikre den frie bevægelighed for kritiske arbejdstagere; understreger imidlertid, at der er behov for en yderligere indsats for at sikre, at mobile arbejdstagere i EU, navnlig arbejdstagere i kritiske erhverv for så vidt angår bekæmpelse af coronapandemien, kan nå frem til deres arbejdsplads og modtage passende social beskyttelse;

18. understreger det presserende behov for, at medlemsstaterne og Kommissionen identificerer en bedste praksis, som kan udbredes til alle medlemsstater for at give arbejdstagerne mulighed for at udøve deres erhverv uden unødige hindringer og genoptage den frie bevægelighed i EU så hurtigt som muligt;

19. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 16. marts om midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU, eftersom globaliseringen og den internationale rejseaktivitet skaber betingelser, der gør det lettere for virusset at sprede sig på tværs af grænserne, samt over dens efterfølgende meddelelse af 8. april; påpeger, at den midlertidige rejserestriktion bør gælde for alle ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU+-området og eventuelt kan forlænges afhængigt af den videre udvikling; understreger, at EU-borgere, der vender tilbage til EU, skal være undtaget fra rejserestriktionerne;

20. opfordrer Kommissionen til at oprette en taskforce, som skal have til opgave at udstede retningslinjer for medlemsstaternes udarbejdelse af statistikker, indsamle og analysere dataene og udstede yderligere anbefalinger til landene enkeltvis;

21. påpeger, at databeskyttelsesreglerne bør fortolkes fleksibelt for at gøre det muligt at træffe foranstaltninger i kampen mod covid-19-pandemien i den begrænsede periode, som nødsituation varer; fordømmer enhver form for uberettigede aktiviteter eller krav, der kan lamme udvekslingen af data på tværs af Unionen, og de negative konsekvenser, som sådanne restriktioner har på Unionens fælles reaktion på pandemien;

22. glæder sig over den midlertidige supension af kravene vedrørende lufthavnsslots, som indebærer, at luftfartsselskaber skal bruge mindst 80 % af deres start- og landingstidspunkter, hvis de vil bevare dem året efter; bemærker, at formålet med dispensationen er at hjælpe luftfartsselskaberne med at håndtere det drastiske fald i lufttrafikken, som covid-19-krisen har forårsaget, og på den måde beskytte deres rettigheder og investeringer;

Det indre marked, mindskelse af de lovgivningsmæssige byrder og handel på tværs af grænserne

23. understreger, at det indre marked repræsenterer EU's største succes og største aktiv og ikke bør bringes i fare som følge af Europas reaktion på covid-19-udbruddet; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en liste over alle begrundede midlertidige foranstaltninger, der blev indført som første reaktion på udbruddet, og opfordrer indtrængende de nationale regeringer og Kommissionen til om nødvendigt hurtigt at træffe foranstaltninger for at fjerne dem, når de ikke længere er berettigede;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udsætte anvendelsen af nye krav indført ved lovgivning, der forventes at træde i kraft i løbet af de næste tre måneder, således at virksomhederne ikke påvirkes negativt af lovgivningsmæssige ændringer i denne udfordrende periode, og at de gives tid til at sikre overholdelse af reglerne, når de arbejder normalt; glæder sig over Kommissionens beslutning om at udvide en lempelse af lovgivningen om statsstøtte til at omfatte virksomheder, der udvikler lægemidler, medicinsk udstyr, beskyttelsesudstyr og desinfektionsmidler samt testfaciliteter og dertil knyttede infrastrukturer til bekæmpelse af covid-19-pandemien; glæder sig over Kommissionens beslutning om at foreslå et års moratorium for overgangsperioden i forordningen om medicinsk udstyr, som kunne have haft en negativ indvirkning på tilgængeligheden af medicinsk udstyr, og støtter en hurtig godkendelse af den ledsagende lovgivning fra de lovgivende myndigheders side;

25. bifalder Kommissionens retningslinjer af 16. marts 2020 for grænseforvaltningsforanstaltninger til beskyttelse af sundheden og sikring af adgang til varer og væsentlige tjenester; understreger, at en medlemsstat i en ekstremt kritisk situation kan identificere et behov for at genindføre grænsekontrol som en reaktion på den risiko, der er forbundet med en smitsom sygdom;

26. opfordrer Kommissionen til at tilstræbe en koordineret tilgang og anvende data fra medlemsstaterne for at sikre uhindret grænseoverskridende drift af kritisk infrastruktur, herunder væsentlige tjenester, og levering af energi, fødevarer, medicin og lægemidler;

27. glæder sig over Kommissionens retningslinjer af 23. marts 2020 om "grønne baner" ved grænseovergangsstederne, hvorved medlemsstaterne kan sikre en hurtig og kontinuerlig strøm af varer i hele EU og undgå flaskehalse ved centrale grænseovergangssteder; opfordrer de medlemsstater, der foretager kontrol ved de indre grænser, til at sikre det indre markeds integritet, navnlig i forsyningskæderne, og til ikke at udøve urimelig handelspraksis; glæder sig over Kommissionens offentliggørelse af nye retningslinjer for EU's nødhjælp i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser og dens beslutning om midlertidigt at give fritagelse for told på import af medicinsk udstyr og personligt sikkerhedsudstyr fra tredjelande;

28. understreger behovet for at lette de administrative byrder for distribution af varer på tværs af grænserne gennem digitale platforme til støtte for politikker, der har til formål at sikre social distancering og samtidig give borgerne mulighed for at få adgang til de varer, de har brug for;

29. opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til at sikre en gnidningsløs drift og distribution af Europas lægemiddelforsyning i tilfælde af, at covid-19-udbruddet varer ved, med særlig hjælp og støtte til de sektorer, der er mest udsatte for risici;

30. understreger behovet for at arbejde hen imod at fjerne alle nationale forbud mod eksport af medicin og medicinsk udstyr til andre EU-medlemsstater; understreger betydningen af at sikre fri bevægelighed for sundhedspersonale og medicinsk udstyr; understreger endvidere betydningen af en harmoniseret og koordineret tilgang blandt medlemsstaterne for at sikre strømmen af væsentlige tjenester og varer via de grønne baner; understreger det presserende behov for samarbejde med internationale partnere for at opretholde vitale forsyningskæder og aktiviteterne i afgørende sektorer; understreger betydningen af at opretholde en multilateral dialog med G20-landene og de store producentlande og understreger betydningen af at sikre internationale grønne baner for at undgå afbrydelser i forsyningen af vigtig medicin og vigtige lægemidler; understreger endvidere, at der er behov for en fælles tilgang fra toldmyndighedernes side for at lette strømmen af vigtige varer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide listen over varer relateret til bekæmpelsen af covid-19, for hvilke der ikke skal svares told, med henblik på at opbygge en fuldt udbygget reaktionskapacitet inden for EU;

31. opfordrer medlemsstaterne til at hjælpe med at skaffe det nødvendige personlige sikkerhedsudstyr, som postarbejdere i Europa har brug for med henblik på at sikre passende beskyttelse for disse vigtige arbejdstagere og sikre en fuldstændig genoprettelse af pakkeleverancerne; bemærker, at begrænsningerne for posttjenester yderligere reducerer de europæiske SMV'ers kapacitet til at håndtere den nuværende krise og mere generelt påvirker e-handelssektoren i negativ retning;

32. understreger behovet for at styrke indsatsen for en hurtig opdagelse og fjernelse af usikre produkter, navnlig ulovligt medicinsk udstyr og personlige værnemidler;

33. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage skridt til at sikre, at forlængelser af gyldighedsperioden for inspektioner af køretøjer, der anvendes til international godstransport, anerkendes af alle medlemsstater;

Budgetmæssig og økonomisk støtte

34. mener, at medlemsstaterne bør have fuld budgetfrihed til at træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at bekæmpe pandemien, til at bevare deres sociale og økonomiske rammer i så god stand, som muligt, og til effektivt at forberede sig på den efterfølgende genopretning; glæder sig i denne forbindelse over den maksimale anvendelse af den fleksibilitet, EU's fiskale bestemmelser og statsstøttereglerne tillader, som ændret ved sixpacken og twopacken;

35. støtter kraftigt solidariteten mellem medlemsstater, der er berørt af covid-19-udbruddet; mener, at der i videst muligt omfang bør mobiliseres finansielle midler i 2020-budgettet til at tackle de umiddelbare udfordringer; glæder sig over Kommissionens initiativer, der giver mulighed for fleksibel anvendelse af EU-midler; forventer i denne forbindelse, at Kommissionen yder den nødvendige støtte til medlemsstaterne for at sikre en fleksibel og effektiv gennemførelse af disse initiativer; opfordrer specifikt medlemsstaterne til at udvise fleksibilitet med hensyn til anvendelse af midlerne fra Den Europæiske Socialfond; opfordrer i denne forbindelse til hurtig mobilisering af midler på grundlag af artikel 122 i TEUF om finansiel bistand til medlemsstater i alvorlige vanskeligheder på grund af usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over; støtter endvidere oprettelsen af en midlertidig og målrettet solidaritetsfond, der sætter medlemsstaterne i stand til at yde koordineret katastrofehjælp til berørte lande;

36. mener, at det er nødvendigt at sikre større fleksibilitet for medlemsstaterne og regionerne for at give dem mulighed for at gribe hurtigt og effektivt ind på grundlag af hurtige og forenklede administrative procedurer med henblik på at:

 sikre overførsler mellem de forskellige samhørighedspolitiske fonde til støtte for sundhedsmæssige foranstaltninger, sociale foranstaltninger, virksomheder og økonomiske og produktive sektorer, med henblik på at frigive betydelige ressourcer

 sætte skub i den strategiske koncentration på prioriterede områder for at overvinde den alvorlige krise, der er opstået som følge af pandemien

 forenkle de proceduremæssige trin i forbindelse med gennemførelse, certificering og revision – navnlig ved at udskyde fristen for indgivelse af årlige gennemførelsesrapporter;

37. opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge den europæiske medfinansieringssats og nå op på 100 % til sundhedsrelateret finansiering under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse mellem EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og mellem regionskategorier;

38. opfordrer Kommissionen til at udsætte fristerne for indkaldelser af forslag i kategorierne for direkte finansiering, tilskud og kontrakter, medmindre de vedrører covid-19-krisen;

39. noterer sig, at anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et af flere instrumenter, der er til rådighed til støtte for selvstændige erhvervsdrivende og arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af den pandemiske krise;

40. understreger, at alle virksomheder, der er berørt af covid-19-krisen, herunder små og mellemstore virksomheder, bør modtage passende støtte, og at der bør træffes nødforanstaltninger med henblik på at hjælpe hele arbejdsstyrken, herunder dem med usikre job og selvstændige;

41. glæder sig over den finansielle støtte til europæiske SMV'er under investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at være så fleksible som muligt med hensyn til at yde støtte til SMV'er; insisterer på, at situationen skal overvåges nøje i de kommende uger, og at støtteforanstaltninger om nødvendigt bør tilpasses yderligere;

42. understreger, at de kulturelle og kreative sektorer i medlemsstaterne er blevet særligt hårdt ramt af følgevirkningerne af coronavirus på grund af lukningen af biografer, teatre og musiksteder, samt det pludselige fald i billetsalget; fremhæver, at da disse sektorer er afhængige af et stort antal freelancere og selvstændige arbejdstagere, hvoraf mange allerede længe før udbruddet havde det hårdt, er virkningerne særligt alvorlige for kreative fagfolk, hvis indtægter uventet er blevet reduceret til nul, og som nu modtager meget lidt eller slet ingen støtte fra det sociale system; opfordrer Kommissionen til straks at afsætte ressourcer til at tackle de finansielle problemer for kreative fagfolk og tilknyttede sektorer; glæder sig over de initiativer, som en række medlemsstater har truffet med henblik på at støtte deres kulturelle og kreative sektorer;

43. opfordrer Kommissionen til at oprette et nyt EU-instrument, der bakkes op af EU's budget og andre instrumenter, der er identificeret af EIB, til finansiering af lånegarantier til europæiske virksomheder og til at støtte arbejdstagere samt til at tilvejebringe strukturelle foranstaltninger til støtte for relanceringen af de europæiske kulturelle, kreative og turismerelaterede sektorer ved pandemiens afslutning;

44. glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen og EIB har truffet for at støtte sundhedssystemerne, beskytte beskæftigelsen og tilføre den europæiske økonomi likviditet; glæder sig over, at EIB og Kommissionen hurtigt har iværksat en støttehandlingsplan, der mobiliserer 40 mia. EUR, som straks blev anvendt til at støtte adgang til finansiering for berørte SMV'er og midcapselskaber; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at supplere denne plan med en paneuropæisk garantifond på 25 mia. EUR med henblik på at øge den samlede støtte til realøkonomien til 240 mia. EUR;

45. understreger betydningen af at give banker og andre långivende institutioner, herunder private fintech-virksomheder, størst mulig spillerum til at støtte familiers og enkeltpersoners købekraft og tilbyde erhvervssektoren mellemfinansiering, navnlig til SMV'er og nystartede virksomheder; anbefaler imidlertid også at holde sig for øje, at voksende problemer på markedet for virksomhedsgæld og relaterede derivatmarkeder risikerer at lægge betydelige byrder på de finansielle institutioners balance;

46. glæder sig over de foranstaltninger, som Den Europæiske Centralbank (ECB), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og andre relevante myndigheder i EU's medlemsstater har truffet for at sikre, at de banker, som der føres tilsyn med, fortsat kan udfylde deres rolle i finansieringen af realøkonomien; fremhæver i denne forbindelse navnlig, at bankerne midlertidigt har tilladelse til at operere under det kapitalniveau, der er defineret i søjle 2-vejledningen, kapitalbevaringsbufferen og likviditetsdækningsgraden; opfordrer de nationale makroprudentielle myndigheder, der endnu ikke har gjort det, til yderligere at styrke disse midlertidige foranstaltninger gennem en passende lempelse af den kontracykliske kapitalbuffer;

47. glæder sig over ECB's indsats for at skabe en kapitalbevaringsorienteret mentalitet i finansielle institutioner ved at lægge begrænsninger på udbetalinger, f.eks. ved midlertidigt at suspendere udbyttebetalinger og tilbagekøb af aktier, og ved at anmode om en maksimal begrænsning af den variable aflønning;

48. glæder sig over vedtagelsen af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der skal gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende den fulde fleksibilitet, der er fastsat i artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirus-udbruddet; understreger samtidig betydningen af at fastlægge en klar køreplan og kriterier for at gøre det muligt at afslutte denne ekstraordinære ordning så hurtigt som muligt;

49. forstår, at den usædvanlige situation kan udløse et behov for, at virksomheder samarbejder om at sikre levering og rimelig distribution af knappe produkter til alle forbrugere; glæder sig over Det Europæiske Konkurrencenetværks tilsagn om, at konkurrencemyndighederne ikke aktivt vil gribe ind over for de nødvendige og midlertidige foranstaltninger, der er truffet for at undgå forsyningsproblemer; understreger samtidig betydningen af at sikre, at produkter, der anses for væsentlige for at beskytte forbrugernes sundhed i den nuværende situation, såsom personlige værnemidler og lægemidler, fortsat er tilgængelige til konkurrencedygtige priser; opfordrer Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder til omgående at gribe ind over for virksomheder, der udnytter den nuværende situation ved at indgå i et kartel eller misbruge deres dominerende stilling; påpeger i denne forbindelse, at de eksisterende regler gør det muligt for producenter at fastsætte maksimumspriser for deres produkter, hvilket kan begrænse uberettigede prisstigninger på distributionsniveauet;

Fødevaresikkerhed

50. fremhæver EU's landbrugeres og avleres afgørende betydning for fødevaresikkerheden og udtrykker dyb bekymring over virkningerne af covid-19-udbruddet for EU's landbrugssektor; opfordrer Kommissionen til at sikre fødevareforsyningen på det indre marked og sikre fri bevægelighed, herunder for de input og arbejdstagere, der er nødvendige for fødevareproduktion; opfordrer til, at der ydes finansiel støtte, sikkerhed og stabilitet til landbrugssektoren ved at anvende de disponible margener i landbrugsbudgettet samt margener i andre sektioner i budgettet, og understreger behovet for et øget landbrugsbudget i den næste programmeringsperiode;

51. opfordrer Kommissionen til at give medlemsstaterne mulighed for at yde direkte betalinger til landbrugere på et tidligere tidspunkt for hurtigst muligt at stille den nødvendige likviditet til rådighed for landbrugerne og give mulighed for yderligere fleksibilitet og undtagelser for frister, betingelser, kontrol på stedet og inspektioner;

52. opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre midlertidige markedsforanstaltninger, herunder ekstraordinære foranstaltninger som omhandlet i artikel 219-222 i forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter; opfordrer til, at der hurtigt vedtages foranstaltninger til fordel for bl.a. sektorerne for blomster og planter, kartofler, mejeriprodukter, okse- og kalvekød, fjerkræ, får og frugt og grøntsager og til, at andre sektorer nøje overvåges, og at der træffes passende foranstaltninger til at adressere en yderligere udvikling; opfordrer indtrængende Kommissionen til at anlægge en fleksibel tilgang til listen over produkter under de forskellige markedsforanstaltninger og til at medtage støtte til privat oplagring; pålægger Kommissionen at finde de nødvendige ressourcer uden for landbrugsbudgettet og ikke at anvende landbrugsreserven, da dette ville reducere de direkte betalinger i visse medlemsstater;

53. opfordrer Kommissionen til at overvåge potentiel illoyal praksis, der kan påvirke landbrugerne som følge af covid-19, navnlig producenter af letfordærvelige varer;

54. opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at godkende ethvert forslag fra en medlemsstat om at omfordele ubrugte midler fra programmet for udvikling af landdistrikterne til umiddelbar anvendelse for dens landbrugere og avlere med henblik på at håndtere presserende udfordringer og til at muliggøre hurtige ændringer af programmerne for udvikling af landdistrikterne; anmoder Kommissionen om at sikre, at der også kan ydes støtte til arbejdskapitallån, og at medlemsstaterne sættes i stand til hurtigt at kunne yde betalinger til udvikling af landdistrikterne;

55. opfordrer indtrængende Kommissionen til i god tid og i samarbejde med medlemsstaterne at sikre, at uberettigede anmodninger om at fremvise "virusfri"-certificeringer for visse landbrugsfødevarer ikke gentages i overensstemmelse med den videnskabelige dokumentation, der påviser, at virusset ikke spredes via fødevarer; opfordrer Kommissionen til med bistand fra de nationale myndigheder at arbejde på en specifik handlingsplan for, hvordan man sikrer gensidig anerkendelse af fødevarekvalitet ved inspektioner ved de indre grænser inden for rammerne af covid-19-krisen;

56. glæder sig over Kommissionens initiativ om at suspendere forudgående kontrol af ansøgninger om bidrag fra den fælles landbrugspolitik og til kun at foretage efterfølgende kontrol for at kontrollere anmodningers berettigelse;

57. glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den vil øge den fælles landbrugspolitiks midler i 2020 betydeligt for at give bedrifterne adgang til likviditet på kort sigt;

Støtte til familier

58. opfordrer til familievenlige politikker og praksisser ved at tilvejebringe børnepasningsmuligheder til arbejdende forældre i væsentlige tjenester; understreger betydningen af at hjælpe erhvervsaktive forældre med at finde børnepasningsmuligheder i situationer, hvor den ene forælder er en sundhedsprofessionel, omsorgsperson eller medlem af de væbnede styrker eller politiet; påpeger, at den anden forælder som minimum bør have ret til at arbejde hjemmefra eller arbejde på deltid for at passe børnene; mener, at der bør ydes direkte finansiel støtte til arbejdstagere, der er nødt til at tage orlov for at passe børn (eller der bør gives støtte til arbejdsgivere, der tilbyder betalt orlov til dette formål), og at kravene til telearbejde og fleksible arbejdsordninger bør tilpasses, således at arbejdstagerne får mulighed for at kombinere lønnet og ulønnet arbejde;

59. anerkender den rolle, som forældre spiller med hensyn til at sikre videreførelsen af deres børns uddannelse og til at skabe et rigt miljø, der fremmer barnets udvikling;

60. understreger betydningen af, at medlemsstaterne beskytter familier med børn, der har særlige behov, og at det er vanskeligt at håndtere begrænsninger i forbindelse med social distancering, som kræver yderligere foranstaltninger;

61. understreger, at de ældre har være afskåret fra deres familiers og omsorgspersoners omsorg og tilsyn, hvilket kan skabe en situation med omsorgssvigt både i deres private hjem og på plejehjem;

62. bemærker, at covid-19-epidemien har skabt usikkerhed i dagligdagen, hvor isolation i karantæne over længere tid undertiden fører til ensomhed, angst og depression; insisterer på, at medlemsstaterne fuldt ud anerkender krisens konsekvenser for den mentale sundhed, og anbefaler, at der på EU-plan iværksættes en kampagne om mental sundhed, hvori der rådgives om, hvordan den mentale trivsel kan opretholdes; opfordrer til særlig beskyttelse af højrisikogrupper, navnlig ældre, for at bekæmpe ensomhed og isolation;

63. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en fælles europæisk sundhedsprotokol i fuld overensstemmelse med artikel 168 i TEUF for at sikre en sammenhængende reaktion på EU-plan, herunder detaljerede retningslinjer for klinisk diagnose og mere generelt om patientpleje og -styring; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en standardiseret terapeutisk behandlingsalgoritme baseret på medlemsstaternes egne modeller for tidligere forebyggende foranstaltninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et skræddersyet EU-register om beskyttelse af sundhedspersonale for at lette udvekslingen af idéer, oplysninger og bedste praksis;

Medicinsk samarbejde

64. glæder sig over reaktionerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Udvalget for Sundhedssikkerhed (HSC) og opfordrer til fortsat og øget samarbejde på grundlag af solid videnskabelig dokumentation, både på EU-plan og på internationalt plan, med henblik på at koordinere vedtagelsen af fælles sundhedsprotokoller, der kan sikre en bred og hensigtsmæssig gennemførelse af podeprøver i hver enkelt medlemsstat;

65. beklager, at antallet af fuldtidsansatte i ECDC i perioden fra 2013 til 2018 blev reduceret med 20, hvilket svækkede centrets arbejdskapacitet; opfordrer Kommissionen til at genetablere stillinger ved hjælp af de eksisterende budgetprocedurer, så agenturet kan fungere korrekt og fortsætte med at gøre det efter den nuværende krise er overstået; fremhæver behovet for at give ECDC yderligere beføjelser, som sætter det i stand til at foretage en løbende og grundig monitorering af lægeobservation, overvågning og efterretningsdata; opfordrer endvidere til, at ECDC inddrages i arbejdet i Kommissionens rådgivende panel om covid-19, og at det træffer passende foranstaltninger, som medlemsstaterne kan gennemføre hurtigt og effektivt;

66. mener, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) beføjelser også bør udvides, så agenturet kan gennemføre kliniske fase I- og fase II-undersøgelser og afhjælpe manglen på kritiske lægemidler på intensivafdelinger som følge af en øget efterspørgsel, navnlig i tilfælde af en større folkesundhedskrise som en pandemi;

67. opfordrer til hurtige godkendelsesprocedurer og betingede markedsføringstilladelser for lovende terapeutiske og eksperimentelle behandlinger eller anvendelse af lægemidler til nye formål med henblik på at bekæmpe covid-19; roser forskere, der gratis offentliggør resultaterne af deres forskning for at finde behandling af covid-19;

68. opfordrer Kommissionen til at udvikle et fælles aftalememorandum mellem Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) med henblik på at styrke udvekslingen af oplysninger, samarbejdet og den gensidige forståelse mellem agenturerne og, hvor det er relevant, fælles projekter, når de skal reagere på større folkesundhedskriser;

69. minder om, at det europæiske globale satellitnavigationssystem (GNSS) Galileo tilbyder de mest nøjagtige geolokaliseringsdata, og at Copernicus leverer forskellige jordobservationstjenester, herunder Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten, der også er egnet til håndtering af sådanne kriser; opfordrer alle myndigheder til i vid udstrækning at udnytte de europæiske rumprogrammer til håndtering af covid-19-pandemien; opfordrer Det Europæiske GNSS-Agentur og Kommissionen til at øge deres bevidstgørelses- og støtteaktiviteter;

70. glæder sig over henstillingen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om at udvikle en fælles EU-applikation med en stærk indbygget databeskyttelse, som er den mest effektive løsning på udbruddet af coronavirus; erkender, at en sådan fælles applikation kan bidrage til at undgå medlukninger og muliggøre grænseoverskridende og tværregionale bevægelser under covid-19-udbruddet og andre eventuelle pandemier; mener imidlertid, at udviklingen og gennemførelsen af en EU-dækkende applikation vil kræve et længere forløb til fastlæggelse af dens funktioner, afprøvning og gennemførelse samt en høj grad af inddragelse af nationale og regionale myndigheder; foreslår, at den fælles EU-applikation bør være baseret på Galileo og bør indgå i udviklingen af tidlige varslingsprogrammer for pandemier, og bruges til at følge, stedbestemme og anskueliggøre spredningen af infektioner i lighed med de tjenester, der leveres af det beskyttede Software-as-a-Service under navnet BlueDot; opfordrer Det Europæiske GNSS-Agentur og Kommissionen til at iværksætte et pilotprojekt for EU-applikationen og til at yde finansiel og teknisk støtte til midlertidige løsninger, herunder udveksling af bedste praksis eller, hvor det er muligt, open source-koder for vellykkede lokale løsninger;

71. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere en digital platform for udveksling af oplysninger mellem sundhedspersonale med henblik på at indsamle epidemiologiske data, anbefalinger, der bygger på videnskabeligt grundlag, og advarsler om risici eller hindringer, som man er stødt på, såsom mangel på lægemidler og beskyttelsesudstyr;

72. understreger nødvendigheden af at etablere et offentlig-privat netværk af referencehospitaler med ekspertise inden for større folkesundhedskriser, der er involveret i undersøgelse og behandling af luftbårne, vektorbårne og kontaktoverførte infektionssygdomme;

73. opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at udforme en effektiv exitstrategi fra de nuværende karantæneforanstaltninger, der understøttes af omfattende testning, og som skal gennemføres på en fælles, koordineret og trinvis måde;

74. beklager, at ældre i mange tilfælde har været udsat for forskelsbehandling på grund af deres alder i forbindelse med adgang til livsvigtig lægehjælp og -behandling; bemærker endvidere, at denne forskelsbehandling er kommet til udtrykt i medicinske protokoller og godkendt som en handlingsvejledning; opfordrer Rådet til inden for rammerne af de beføjelser, som traktaterne giver Unionen, og i henhold til artikel 19 i TEUF, at træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe enhver forskelsbehandling i denne henseende;

Genopretningsfasen

75. er af den opfattelse, at EU ved planlægningen af genopretningsfasen skal:

1) tage sine lovgivningsmæssige og politiske prioriteter op til fornyet overvejelse og koncentrere sig om initiativer, der støtter økonomien, og se bort fra alle initiativer, som vil forstyrre eller underminere den helt afgørende genopretningsopgave, navnlig udskyde den grønne pagt, indtil medlemsstaterne vender tilbage til produktions- og beskæftigelsesniveauet før krisen, og give udvalgte europæiske industrier mere tid til at overholde den eksisterende sektorlovgivning, navnlig forpligtelserne i de relevante retsakter, som forventes opfyldt inden for de kommende måneder

2) revidere den foreslåede flerårige finansielle ramme (FFR) med henblik på at gøre den økonomiske genopretning til dens altoverskyggende ambition

3) genopbygge det indre marked og træffe andre foranstaltninger til støtte for virksomheder, især SMV'er og selvstændige erhvervsdrivende, for at stimulere den europæiske økonomi

4) styrke de ydre grænser for at mindske risikoen for en anden bølge af kriser

5) sætte skub i den internationale handel

6) overveje konsekvenserne af covid-19-krisen for de eksterne forbindelser;

Lovgivningsmæssige og politiske prioriteter

76. opfordrer Kommissionen til at revidere sine politiske prioriteter for at afspejle behovet for at genskabe væksten og genopbygge den europæiske økonomi i overensstemmelse med den nye virkelighed; mener, at Kommissionen derfor drastisk bør nedjustere sine reguleringsmæssige ambitioner fra før krisen, genoverveje sine politiske prioriteter og sætte pragmatiske løsninger øverst på dagsordenen; påpeger, at EU's reaktion på covic-19-krisen ikke bør tjene som begrundelse for intensivering af arbejdet med de eksisterende politiske prioriteter eller yderligere europæisk integration; understreger, at ambitiøse programmer kan blive nødt til at blive nedjusteret, og at de økonomiske omkostninger, der pålægges virksomheder og regioner, bør minimeres eller fjernes, hvis de ikke kan dækkes af overgangsfinansiering; understreger, at det i stedet for at indføre omfattende ny lovgivning under initiativer som den grønne pagt må være en prioritet at gennemføre budget- og lovgivningsmæssige reformer, der kan bidrage til at genopbygge den europæiske økonomi, give iværksættere, SMV'er, selvstændige erhvervsdrivende og større virksomheder mulighed for at genopbygge, genetablere salgsmarkederne, genansætte og investere i fremtidig vækst;

77. opfordrer specifikt Kommissionen til at udsætte den europæiske grønne pagt, indtil krisen er overstået, med en ledsagende ændring af den flerårige finansielle ramme 2021-2027, mobilisere midler til at støtte konjunkturdæmpende foranstaltninger og stille dem til rådighed for de områder og produktionssektorer, der er hårdest ramt af krisen; opfordrer Kommissionen til at suspendere alle foranstaltninger under den grønne pagt for at mindske den lovgivningsmæssige byrde og sætte medlemsstaterne i stand til at træffe alle nødvendige monetære og skattemæssige foranstaltninger til støtte for virksomheder og industri under denne pandemi og den efterfølgende globale økonomiske recession;

78. understreger, at de europæiske industrier bør have mere tid til at overholde den sektorspecifikke lovgivning, eftersom der for øjeblikket ikke foregår nogen produktion, udvikling, afprøvning eller noget andet arbejde; understreger endvidere, at det reguleringsmæssige pres bør reduceres, navnlig for så vidt angår lovgivning, der planlægges gennemført i de kommende måneder, såsom pakken om ren energi til alle europæere eller CO2-emissionsnormer for personbiler og lette erhvervskøretøjer; mener, at ethvert nyt lovinitiativ bør udsættes, hvis det medfører en ekstra byrde for industrien, og dermed hæmmer virksomhedernes økonomiske genopretning;

79. mener, at genopretningsplanen bør omfatte foranstaltninger til beskyttelse af de fattigste og mest sårbare husholdninger mod virkningerne af den recession, der følger efter covid-19-udbruddet, blandt andet ved at afbøde virkningen af EU's emissionshandelssystem på deres leveomkostninger; mener endvidere, at genopretningsplanen på EU-plan navnlig bør støtte nationale programmer med henblik herpå;

80. opfordrer Kommissionen til at ændre forslagene til de nye lovgivningsmæssige rammer med henblik på at sikre større fleksibilitet og reaktionsevne i tilfælde af potentielle lignende kriser, navnlig hvad angår strukturforanstaltninger for sundhedssystemer, virksomheder og sikring af beskæftigelsen og beskyttelsen af de svageste;

81. advarer mod at indføre ny EU-lovgivning baseret på nationale protektionistiske foranstaltninger, hvilket yderligere vil komplicere aktiviteter på det indre marked; understreger, at sådanne foranstaltninger kan underminere medlemsstaternes og Kommissionens genopretningsindsats;

82. opfordrer Kommissionen til at udsætte nye initiativer, herunder lovforslag med indvirkning på landbrugssektoren som f.eks. jord til bord-strategien og EU's biodiversitetsstrategi samt den grønne pagt for at sikre den hårdt tiltrængte stabilitet, som landbrugerne har brug for til at overvinde de socioøkonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien;

83. mener, at pandemiens alvor, omfang og uforudsigelighed har klare konsekvenser for Kommissionens mulighed for at foretage objektive og pålidelige socioøkonomiske konsekvensanalyser, og anmoder derfor Kommissionen om på ubestemt tid at suspendere sit arbejde med 2030-klimaplanen;

84. opfordrer Kommissionen til at udnytte erfaringerne fra håndteringen af covid-19-krisen til at intensivere sine bestræbelser på at bekæmpe digital udstødelse og forbedre digitale færdigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage telearbejde og fjernarbejde i alle deres strategier som en vigtig faktor, der fremmer balancen mellem arbejde og privatliv; opfordrer medlemsstaterne til at øge kapaciteten inden for telemedicin og telepleje;

85. glæder sig over Kommissionens retningslinjer, der har til formål at sikre, at kritiske arbejdstagere kan bevæge sig på tværs af EU's indre grænser, herunder ansatte i fødevareindustrien og sæsonarbejdere inden for landbruget;

86. foreslår en genovervejelse af tilgangen i forbindelse med projekter af fælles interesse, og at investeringerne fokuserer på at forbedre kommunikationen via internettet i hele EU for at sikre bedre forbindelser og hastighed i hele Europa, som muliggør øget effektivitet af fjernarbejde inden for en række sektorer og tilskynder arbejdsgiverne til at fremme denne form for arbejde, hvilket kan bidrage til større omkostningsbesparelser for arbejdsgiverne, øget produktivitet for arbejdstagerne, bedre balance mellem arbejde og privatliv samt større medarbejdertilfredshed og føre til bedre resultater på arbejdsmarkedet og en betydelig miljøforbedring;

Den flerårige finansielle ramme og finansiel støtte til genopretning

87. opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at ajourføre sine FFR-forslag for perioden 2021-2027 og til at foreslå en forenklet nødplan, der skal træde i kraft den 1. januar 2021; mener, at denne plan bør behandle de umiddelbare konsekvenser af covid-19-krisen i overensstemmelse med de skridt, der er taget i 2020-budgettet med hensyn til omlægning og styrkelse af eksisterende instrumenter;

88. glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den vil ajourføre sit udkast til forslag fra maj 2018 til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 med henblik på at imødegå følgerne af den nuværende sundhedskrise på lang sigt; understreger, at det bør prioriteres at afbalancere og omprioritere den flerårige finansielle ramme med øget fleksibilitet i forbindelse med udgifter for at gøre den til et af de redskaber til økonomisk genopretning oven på covid-19-krisen, som står til medlemsstaternes rådighed; mener, at Kommissionen bør overveje potentialet i alle programmer, idet der afsættes yderligere ressourcer, for at yde et effektivt supplerende bidrag til økonomisk genopretning og folkesundhed og krisestyring, samtidig med at deres oprindelige formål bevares; mener, at forskellen mellem de samlede forpligtelses- og betalingsbevillinger bør være så begrænset som muligt; mener, at den manglende fleksibilitet i EU's budget er skadelig for dets evne til at reagere effektivt på kriser; mener derfor, at fleksibilitetsbestemmelserne i den kommende FFR bør øges væsentligt inden for rammerne af programmer (forenklede gennemførelsesbestemmelser, øget overførsel mellem fonde) samt for tematiske og ikketematiske instrumenter;

89. foreslår, at der afprøves innovative idéer til at mindske risikoen for, at eftervirkninger og sekundære virkninger vil gøre det unødigt vanskeligt at sikre økonomisk genopretning, herunder et nyt slags midlertidigt finansielt solidaritetsinstrument eller en specifik genopretningsfond – en fond, der bør tilbydes alle medlemsstater, som er målrettet og står i forhold til de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med den nuværende krise, og som har til formål at støtte EU's produktionssystem og arbejdstagernes sociale beskyttelse og at styrke sundhedssystemerne;

90. anerkender Den Europæiske Centralbanks opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation på 750 mia. EUR og parallelle ordninger oprettet af andre nationale centralbanker i EU; forstår, at ekstraordinære tider kræver ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger; anerkender endvidere, at ECB har to centrale roller i denne særlige krise, idet den styrer det overordnede inflationsmål i euroområdet og fungerer som långiver i sidste instans i denne kritiske situation, hvor det er yderst vigtigt at minimere medlemsstaternes omkostninger ved genopretning;

91. mener, at den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) er et utilstrækkeligt redskab til at reagere på symmetriske chok og matche omfanget af denne krise; anmoder derfor om, at ESM indstilles, og at de ressourcer, som de enkelte medlemsstater har bidraget med til mekanismen, og som ikke anvendes til at håndtere den alvorlige økonomiske krise, sendes tilbage til dem;

92. er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne i Europa; mener i denne forbindelse, at det nye forslag fra Kommissionen om et instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene i forbindelse med arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) er et skridt i den rigtige retning, men ikke desto mindre er utilstrækkeligt til at støtte de nationale regeringers indsats over for den beskæftigelseskrise, som opstår i kølvandet på covid-19;

93. glæder sig over EIB's initiativ til at oprette en fond på 25 mia. EUR, som kan støtte finansiering til virksomheder med fokus på SMV'er; opfordrer EIB og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for adgang til denne fond;

94. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udkastet til en bagstopperordning for misligholdte lån at ændre tidsplanen for hensættelser til misligholdte lån, så hensættelseskurven fremrykkes med en periode på mindst 18 måneder; opfordrer Kommissionen til at udvide den præferencebehandling, der i øjeblikket er forbeholdt misligholdte eksponeringer, som er garanteret eller forsikret af et officielt eksportkreditagentur, til dem, der er omfattet af en offentlig garanti;

Genopbygning af det indre marked, styrkelse af industripolitikken og støtte til erhvervslivet

95. fremhæver, at den hurtigste tilbagevenden til vækst i Europa kan opnås ved at fjerne hindringerne for det indre marked; opfordrer Kommissionen til at fokusere på de områder af økonomien, der har det største vækstpotentiale; bemærker, at servicesektoren ifølge Parlamentets egen forskning har det største potentiale til at øge væksten i Den Europæiske Union; opfordrer derfor Kommissionen til at tackle de nationale hindringer for fuld gennemførelse af det indre marked for tjenesteydelser;

96. opfordrer kraftigt Kommissionen til at fremskynde udviklingen af kapaciteter til e-forvaltning i medlemsstaterne, herunder den fælles digitale portal; erkender, at borgere og virksomheder i stigende grad vil forlade sig på en moderne offentlig forvaltning, når Europa skal genopbygges efter pandemien, og at indførelsen af innovative løsninger baseret på værktøjer såsom e-signaturer eller en øget udveksling af offentlige data vil kunne gøre det lettere for borgere og virksomheder i hele Europa at vende tilbage til fuld kapacitet og normalitet;

97. opfordrer Kommissionen til at udvide de foranstaltninger, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse om anvendelse af rammen for offentlige udbud i forbindelse med covid-19-krisesituationen (2020/C 108 I/01), til at omfatte offentlige investeringer, som ikke blot er sundhedsrelaterede, med henblik på at støtte erhvervelsen af materielle og immaterielle aktiver, fremskynde indgåelsen af offentlige kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og leverancer og foranstaltninger til reduktion af tilbageholdenhed og således på en konjunkturudlignende måde styrke økonomiske, produktive og strategiske sektorer i de forskellige medlemsstater;

98. opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte SMV'er gennem en tydelig mindskelse af bureaukratiet under pandemien og i genopretningsfasen, herunder gennem covid-19-screening af EU-lovgivningen og suspension af gennemførelsen af al ny EU-lovgivning med konsekvenser for virksomhederne, navnlig lovgivning vedrørende den grønne pagt;

99. noterer sig Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) beslutning om at udsætte stresstest for hele EU til 2021 for at gøre det muligt for bankerne at prioritere driftskontinuiteten, herunder støtte til deres kunder; noterer sig endvidere, at EBA for så vidt angår 2020 vil gennemføre en supplerende EU-dækkende gennemsigtighedsøvelse med henblik på at levere ajourført information om bankers eksponering og kvaliteten af deres aktiver til markedsdeltagerne;

100. mener, at en revideret EU-industristrategi især bør være fokuseret på at bringe centrale industrier tilbage til Europa og bør sigte mod at sikre europæisk strategisk uafhængighed i sektorer af central betydning; mener, at medlemsstaterne bør tilskyndes til at beskytte vigtig infrastruktur, vigtig industriel aktivitet og strategiske FoU-aktiviteter mod udflytning eller fjendtlig overtagelse fra lande uden for Unionen ved hjælp af de mest passende midler, som er til rådighed; opfordrer til oprettelse af en EU-mekanisme, som giver virksomheder i hele EU fair adgang til finansielle ressourcer som del af en industriel genopretningsplan;

101. understreger, at sektoren for lægemidler og medicinsk udstyr er af afgørende betydning for bekæmpelsen af covid-19-virusset; bemærker, at denne sektor er særligt afhængig af velfungerende globale forsyningskæder og står over for udfordringer som følge af tiltagende protektionisme og ukoordinerede reaktioner; opfordrer til global tilslutning til WTO's nul-for-nul-initiativ for lægemidler; mener, at det er afgørende for EU atter at opnå teknologisk selvstændighed med hensyn til udvikling og fremstilling af vigtige lægemidler, medicinsk udstyr og personlige værnemidler; understreger nødvendigheden af tiltrække nye investeringer til lægemiddelsektoren i EU, udvikle en EU-strategi for tilbageflytning af fremstillingen af strategisk medicinsk udstyr eller, alternativt, hurtigt finde måder, hvorpå det kan diversificere sine importkilder med henblik på at garantere velfungerende handelsstrømme, og bidrage til at opbygge strategiske reserver og roterende lagre af medicinsk udstyr;

102. anerkender eksistensen af trusler på kort sigt som følge af en afbrydelse af forsyningskæderne; anmoder om en ajourføring af Kommissionens program med henblik på at tilskynde til, at en del af den kritiske produktionskapacitet bringes tilbage til Europa;

103. anerkender den afgørende rolle, som innovative sektorer spiller med hensyn til at afbøde pandemiens virkninger, for eksempel den produktionskapacitet, som 3D-printteknologien rummer; opfordrer Kommissionen til at støtte udvidelsen af den europæiske kapacitet i disse nye sektorer, som er i stand til at bidrage til den europæiske industrielle kapacitet; støtter fælles indkøb af medicinsk udstyr og andre vigtige produkter, hvilket vil forenkle procedurerne, give besparelser og forebygge unødig konkurrence mellem medlemsstaterne om at skaffe udstyr i nødsituationer;

104. glæder sig over de bestræbelser, som nogle medlemsstater har gjort med hensyn til at supplere traditionelle offentlige udbud med "hackathons" og benyttelse af GovTech-platforme; mener, at disse moderne metoder tilvejebringer en solid udvikling og leverance af hårdt tiltrængte digitale værktøjer; mener, at Kommissionens digitale strategi bør ajourføres med henblik på at indføre en europæisk GovTech-platform, der kan lette medlemsstaternes fælles bestræbelser inden for digitale udbud;

105. understreger den særligt akutte og stadigt værre finansielle situation i mediesektoren, navnlig for nyhedsmedier, i hele EU som følge af den pludselige nedgang i eller det fuldstændige tab af reklameindtægter, som vil kunne føre til konkurser blandt nyhedsorganerne i alle medlemsstater; fremhæver den særligt alvorlige situation for freelancejournalister og lokale og regionale nyhedsmedier samt for nyhedsmedier, der opererer på små markeder; påpeger, at frie, uafhængige og tilstrækkeligt finansierede medier er af stor betydning for et velfungerende demokrati og for at sikre borgerne adgang til korrekt information under denne krise;

106. udtrykker bekymring over, at Kommissionen den 10. marts 2020 besluttede at offentliggøre to meddelelser med titlen "En ny industriel strategi for et globalt konkurrencedygtigt, grønt og digitalt Europa" og "En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa"; er af den opfattelse, at begge dokumenter er forældede og ikke afspejler den nuværende situation, og anmoder derfor om, at de omgående revideres og målrettes mod de hårdest ramte regioner og industrier;

107. bemærker, at prioriteringen af foranstaltninger til håndtering af pandemien i flere medlemsstater har ført til udsættelse af aktiviteter på andre områder, herunder aktiviteter vedrørende klimapolitikken; henleder opmærksomheden på, at krisen sandsynligvis vil forsinke de fem endnu manglende nationale energi- og klimaplaner, som EU-landene skulle forelægge Kommissionen; gentager derfor, at det er nødvendigt, at Kommissionen revurderer sine politiske prioriteter og overvejer at nedskalere sine reguleringsmæssige ambitioner fra tiden inden krisen, herunder sine klimamål;

108. bemærker med bekymring, at energisektoren allerede har mærket virkningerne af covid-19-krisen; henleder opmærksomheden på, at sektoren for vedvarende energikilder i høj grad er afhængig af import af komponenter, navnlig fra Kina, og at problemerne med levering af komponenter allerede har haft en negativ indvirkning i vind- og solenergisektorerne; understreger, at andre vigtige energisektorers bæredygtighed og udvikling måske også kan blive påvirket negativt af finansielle likviditetsrisici som følge af det bratte fald i energipriser og mulige fremtidige manglende betalinger og som følge af flaskehalse i forsyningskæden; advarer om, at dette vil have en negativ indvirkning på virksomhedernes planer for vedligeholdelse og opgradering og forsinke energiprojekter med central betydning for integrationen af det europæiske energimarked, sikring af forsyningssikkerheden og omstilling af energisystemerne;

109. opfordrer Kommissionen til at indføre hasteforanstaltninger til at afbøde virkningerne af covid-19-udbruddet, eksempelvis ad hoc-mekanismer til sikring af løbende investeringer i energisektoren, supplerende beskyttelsesforanstaltninger og incitamenter til at udvikle en europæisk forsyningskæde, der tilvejebringer de rette komponenter til de projekter, som er nødvendige for at omstille den europæiske energisektor, samt instrumenter, der støtter integrationen af en voksende andel af vedvarende energikilder og forbedrer integrationen af det europæiske energisystem, eksempelvis energilagring; understreger, at disse foranstaltninger ikke bør medføre, at energisystemernes driftsomkostninger øges, at det bør undgås, at de skærper regionale forskelle og uligheder, og at de bør muliggøre en retfærdig omstilling for alle;

110. bemærker, at nedlukningsforanstaltningerne i kølvandet på covid-19-udbruddet har gjort, at mange af de aktiviteter, der tidligere blev udført ved personligt fremmøde, herunder af offentlige myndigheder, uddannelses- og sundhedsinstitutioner, er blevet flyttet til internettet, og at brugen af onlinesamarbejdsværktøjer, såsom kommercielle videokonferenceplatforme, er tiltaget; udtrykker bekymring over, at en række af disse værktøjer har fejlhåndteret brugerdata og udvist alvorlige sårbarheder for så vidt angår sikkerheden, hvilket gør dem udsatte over for et stigende antal cyberangreb; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med interessenterne at sikre, at onlineaktiviteten i EU foregår pålideligt og sikkert og under iagttagelse af de højeste standarder for beskyttelse af privatlivets fred; opfordrer Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) til at sikre virksomheders økonomiske kontinuitet ved straks at levere yderligere oplysning og yde teknisk bistand til virksomheder i hele Europa;

111. understreger, at krisen har udstillet, at Europa er sårbart, halter bagefter og ikke er tilstrækkeligt forberedt på det vigtige område for teleinfrastruktur og digitale tjenester og er afhængigt af aktører fra tredjelande, hvilket blandt andet afspejles af EU-institutionerne, som har vist en forbløffende ringe teknologisk og proceduremæssig formåen med hensyn til at arbejde digitalt i en nødsituation; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til ovenstående i deres politiske prioriteringer og planlægning;

112. noterer sig, at det fra Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) forlyder, at den samlede trafik på faste og mobile net er steget betydeligt under covid-19-krisen; understreger i denne forbindelse, at en robust digital infrastruktur, det vil sige netværk med meget høj kapacitet, ikke blot er en forudsætning for en vellykket håndtering af eventuelle lignende kriser, men også for digitaliseringen af europæiske økonomier og forvaltninger; opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde udbygningen af 5G-net og samtidig tage højde for sikkerhedsmæssige problemer for så vidt angår producenterne af infrastrukturen;

113. roser Kommissionen for at støtte forskning og innovation i covid-19 ved at mobilisere de nødvendige midler fra EIB til den fremskyndede udvikling af en vaccine og for som led i sit nødråb at støtte 18 projekter under Horisont 2020; understreger betydningen af yderligere hasteforanstaltninger til øjeblikkelig diagnosticering og behandling af og vaccinationer mod covid-19; glæder sig over bestræbelserne på at udløse yderligere finansiering under initiativet om innovative lægemidler, et offentligt-privat partnerskab mellem Kommissionen og lægemiddelindustrien, med henblik på at sikre hurtig adgang til lægemidler og diagnoseværktøjer; mener, at internationalt samarbejde og åben forskning skal styrkes med henblik på udveksling af bedste praksis inden for forskning og innovation med hensyn til bekæmpelse af covid-19;

114. understreger behovet for bedre koordinering hvad angår overvågning af globale risici, udvikling af rammer for risikovurdering og etablering af reaktionssystemer mellem medlemsstaterne; mener, at et sådant samarbejde ville føre til bedre forberedelse på fremtidige kritiske situationer og til at opbygge tillid mellem medlemsstaterne med hensyn til deres ekspertise;

115. understreger, at den nuværende og fremtidige kriser kræver en virkningsfuld reaktion fra FoU-sektoren, som skal udløses af en ny tilgang til finansiering af forskning; udtrykker dyb bekymring over, at professor Mauro Ferrara pludselig er trådt tilbage fra posten som formand for Det Europæiske Forskningsråd, et agentur, der støtter frontlinjeforskning, som anvendes i forbindelse med reaktionen på covid-19-epidemien, efter hans erklæring om EU's utilstrækkelige reaktion på covid-19 og dets manglende finansiering af videnskabsfolk med henblik på at håndtere krisen; opfordrer Kommissionen til at overveje at vedtage regler for uforudsete nødsituationer, herunder ved at ændre den generelle regel under Horisont 2020 om videnskabelig topkvalitet, således at kriteriet om indvirkning på samfundet og økonomien i en nødsituation får forrang, og der indføres procedurer for hurtig behandling, som reducerer de meget bureaukratiske krav, der gælder i forbindelse med ansøgning om midler;

116. opfordrer Kommissionen til at kontrollere, at onlinerejsebureauerne overholder de gældende nationale bestemmelser med hensyn til annullering og tilbagebetaling af reservationer for at sikre fuld forbrugerbeskyttelse og økonomisk bæredygtighed for SMV'er;

117. opfordrer Kommissionen til at udarbejde og lancere en verdensomspændende turismeoplysningskampagne ved krisens afslutning med det formål at støtte Europa i at blive verdens førende turistdestination;

118. støtter en undtagelse fra artikel 33, stk. 2, i forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som begrænser den maksimale varighed af det midlertidige ophør, der er berettiget til finansiering, til seks måneder pr. fartøj i perioden 2014-2020, som bør indføres i overensstemmelse hermed; mener, i betragtning af at det nu er 2020, at der allersidst i programmeringsperioden, hvor gennemførelsen af de operationelle programmer er langt fremskreden, bør gøres en undtagelse for denne periode med en krise for folkesundheden;

119. mener, at der bør indføres en undtagelse, der gør det muligt at overføre midler fra prioriteter og/eller områder, der i øjeblikket er øremærket i EHFF-forordningen, til andre relevante prioriteter;

120. støtter folkesundhedsforanstaltningerne inden for akvakultur for at gøre det muligt for EHFF at give kompensation for midlertidigt ophør som følge af covid-19;

121. opfordrer Kommissionen til at give fiskere mulighed for at overføre mere end de nuværende 10 % af deres fiskekvoter til næste år som defineret i fleksibilitetsinstrumentet eller artikel 15, stk. 9, i grundforordningen;

Ydre grænser

122. støtter kraftigt de nylige foranstaltninger, som de græske myndigheder har truffet for at dæmme op for masseimmigrationsstrømmene og dermed den potentielle spredning af virusset, herunder beslutningen om ikke at acceptere nogen ansøgninger om asyl i en periode på en måned i henhold til artikel 78, stk. 3, i TEUF, som gør det muligt at vedtage midlertidige foranstaltninger i situationer, hvor en tilstrømning af mennesker udgør en nødsituation;

123. beklager ethvert forsøg fra tredjelandes side på at udnytte migrationspres til politiske formål;

124. anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne styrker den lægelige bistand til de græske øer og andre hotspots i EU med et stort antal migranter for at sikre tidlig påvisning af tilfælde af covid-19-smitte og passende assistance til og isolation af syge; understreger, at det er nødvendigt at undgå nye ankomster af irregulære migranter til de græske øer, hvor situationen allerede er kritisk, og et covid-19-udbrud måske allerede er ude af kontrol;

125. opfordrer Kommissionen til at foretage en juridisk vurdering af muligheden for at udvide formålet med operation IRINI med henblik på at etablere en flådeblokade ud for Libyens kyst med det formål at forhindre flere irregulære migranter i at rejse mod Europa; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overveje retlige foranstaltninger med henblik på at afskrække NGO'er fra at iværksætte nye redningsaktioner i Middelhavet;

126. bemærker, at kriminelle drager fordel af de særlige omstændigheder, f.eks. på områder som svindel med lægemidler; opfordrer indtrængende alle nationale retshåndhævende myndigheder til at gøre størst mulig brug af relevante EU-organer som Europol og Eurojust og indgå i et godt gensidigt samarbejde, navnlig ved grænserne;

International handel

127. advarer mod uberettigede protektionistiske foranstaltninger, der fører til en forstyrrelse af den globale økonomi; opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at nå til enighed om en WTO-reform og glæder sig over oprettelsen af den foreløbige tvistbilæggelsesmekanisme, indtil WTO's appelinstans atter fungerer; understreger, at en genoplivning af eksporten er og vil være et vigtigt instrument i EU's økonomiske genopretning, eftersom globale forsyningskæder og markeder skal holdes åbne, og opfordrer navnlig G7- og G20-partnerne til at gøre det samme;

128. opfordrer Kommissionen til at tilpasse forvaltningen af toldkontingenterne for import af kødudskæringer af høj kvalitet til den nye markedssituation med henblik på at støtte den europæiske kødsektor;

129. er bekymret over, at forsinkelsen i forhandlingerne om de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige som følge af covid-19-udbruddet øger risikoen for et scenarie uden en aftale;

Eksterne forbindelser

130. opfordrer til en koordineret global strategi for bekæmpelse af covid-19-pandemien på verdensplan og opfordrer indtrængende EU til at føre an i en passende global indsats; understreger betydningen af EU's krisestyring, hurtige foranstaltninger og tekniske bistand med henblik på at hjælpe udviklingslandene og deres sundhedssystemer, som er i krise som følge af covid-19-pandemien; understreger NGO'er rolle, navnlig med hensyn til tilvejebringelse af det mest nødvendige medicinske udstyr og indsættelse af sundhedspersonale;

131. understreger Det Europæiske Solidaritetskorps rolle med hensyn til ikke blot at støtte de NGO'er, der yder bistand til de mest sårbare, såsom ældre og personer med handicap, men også mennesker, der er under pres og arbejder under ekstreme forhold, eksempelvis personale, der yder lægehjælp, f.eks. ved at tilbyde børnepasning, når det er nødvendigt;

132. opfordrer til en upartisk undersøgelse af forbindelserne mellem WHO og Kina, navnlig WHO's ukritiske brug af kinesisk propaganda i sine officielle meddelelser; understreger behovet for at reformere WHO for at gøre det mere uafhængigt;

133. opfordrer til en undersøgelse på EU-plan af covid-19-virussets oprindelse og den kommunistiske kinesiske regerings eventuelle ansvar med hensyn til spredning af virusset;

134. understreger, at tider med global krise som den aktuelle af nogle autoritære stater kan benyttes til intensivering af hybrid krigsførelse og fjendtlig propaganda mod deres naboer og EU og dets medlemsstater samt til at slå ned på interne oppositionsgrupper og menneskerettighedsforkæmpere;

135. bemærker, at Taiwans eksperter fortsat er udelukket fra at deltage i WHO's kriseudvalgsmøder i Genève, skønt Taiwan har flere bekræftede tilfælde, og at der har manglet omfattende kommunikation mellem WHO og Taiwans centre for sygdomskontrol om covid-19, fordi Taiwan er blevet udelukket fra WHO; mener, at Taiwans erfaring med vellykket håndtering af vigtige sundhedsmæssige problemer kan være til gavn ikke blot regionalt, men også globalt, og at Taiwan derfor bør opfordres til at deltage på en passende og meningsfuld måde i WHO's aktiviteter, mekanismer og møder, herunder i den kommende Verdenssundhedsforsamling og i kriseekspertudvalgets møder; fremsætter derfor på ny sin opfordring til Verdenssundhedsforsamlingen i Genève om at tildele Taiwan observatørstatus; gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om officielt at støtte Taiwans deltagelse i WHO;

136. fremhæver de koordinerede desinformationskampagner såvel online som offline udgående fra statsstøttede aktører i tredjelande, der benytter den aktuelle krise til at undergrave tilliden til og troværdigheden af medlemsstaternes demokratiske institutioner ved at udnytte kaosset og usikkerheden med det ene formål at fremme deres egne politiske dagsordener; opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod en styrkelse af de relevante organer, eksempelvis EU-Udenrigstjenestens Stratcom-taskforce, med henblik på effektivt at bekæmpe desinformation; mener, at den mest effektive modgift er at styrke mediekendskab samt journalistik og medier i hele EU; opfordrer EU til at anvende alle de kommunikationsværktøjer, den råder over (oplysnings- og kommunikationstiltag rettet mod offentligheden, kontakt med vigtige medier og journalister, sociale netværk osv.), ved at give borgerne en nyttig kommunikationspolitik med forebyggende og sandfærdige oplysninger, der kan advare EU-borgerne om de reelle risici;

 

°

° °

137. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

 

 

[1] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924.

Seneste opdatering: 15. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik