Διαδικασία : 2020/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0149/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0149/2020

Συζήτηση :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 272kWORD 86k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0149/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

(2020/2616(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020, σχετικά τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19,

 έχοντας υπόψη την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ομάδας G20 για τη νόσο COVID-19, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 3 Φεβρουαρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2020, σχετικά με προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2020/440 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Μαρτίου 2020, σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (ΕΚΤ/2020/17),

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ 2020/1 (ΕΚΤ/2020/19),

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, της 12ης Μαρτίου 2020, σχετικά με δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της COVID-19 στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), της 23ης Μαρτίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ξέσπασμα της νόσου COVID-19 στην κινεζική πόλη Γουχάν τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, η παγκόσμια πανδημία έχει οδηγήσει σε περίπου 1,5 εκατομμύρια κρούσματα και τουλάχιστον 100 000 θανάτους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ και να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση, την παροχή και τη διαχείριση υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και την κατανομή πόρων στα συστήματά τους υγείας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 δεν συνιστά μόνο σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά προκαλεί επίσης σημαντικό αρνητικό κλυδωνισμό στην παγκόσμια και την ενωσιακή οικονομία, λόγω του συνδυασμού των επιπτώσεων τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποφασιστική οικονομική αντίδραση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό αυτών των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που χάνουν τις θέσεις εργασίας τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αυξάνεται ραγδαία και, σύμφωνα με προβλέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), θα μπορούσε να υπερβεί τα 25 εκατομμύρια·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί τομείς της οικονομίας και πολλοί συμπολίτες μας πλήττονται από τεράστια αύξηση της ανεργίας, απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση του χρόνου εργασίας και απώλεια εισοδήματος, ενώ ορισμένοι τομείς αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας και την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας είναι πλέον πολύ μεγαλύτερος από ό, τι αναμενόταν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις κάθε είδους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας, και ότι οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση, οι ελλείψεις ρευστότητας μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την οικονομική κατάσταση πολλών υγιών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ενώ θα έχουν και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωσή τους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται κίνδυνος η σοβαρή οικονομική επιβράδυνση να επιδεινωθεί περαιτέρω, εάν οι δανειστές σταματήσουν να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τράπεζες και ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν, επομένως, να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19, διατηρώντας τη ροή πιστώσεων στην οικονομία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξετάζουν ή έχουν ήδη ανακοινώσει τη λήψη μέτρων στήριξης για πολίτες ή επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέτρα στήριξης ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης στόχος των κανόνων ανταγωνισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, και ότι ο στόχο αυτός εξακολουθεί να ισχύει επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες και η οικονομία στο σύνολό της πλήττονται από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ/ο ΕΟΧ περιλαμβάνουν μηχανισμούς οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις σε επίπεδο αγοράς και οικονομίας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται στήριξη σε εργαζόμενους γονείς χάρη στους οποίους τα συστήματα υγείας και άλλες σημαντικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν συνολικά σχεδόν το 70 % του υγειονομικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατέχουν κυρίαρχη θέση στην απασχόληση στον τομέα της περίθαλψης και, επίσης, αποτελούν την πλειοψηφία των παρόχων μη αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος όλων των εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι εξαιρετικά σημαντικός·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο παρέχοντας για μία ακόμη φορά ουσιαστική φροντίδα στα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των παιδιών και των ασθενών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι, ιδίως όσοι ζουν μόνοι ή δεν έχουν οικογένεια, διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από τη νόσο COVID 19· λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας καταγράφονται μεταξύ των ηλικιωμένων, οι οποίοι πλήττονται από μια σοβαρότερη μορφή της νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι είναι πλέον ακόμη πιο απομονωμένοι και στερούνται τις επισκέψεις και τη φροντίδα των οικογενειών τους λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η κοινωνική αποστασιοποίηση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως εργασίας ενισχύεται όλο και περισσότερο, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της τηλεϊατρικής και της τηλεβοήθειας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός αποκλεισμός έχει καταστεί ζήτημα έκτακτης ανάγκης εν μέσω της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται επιγραμμικά, για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιστημονικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, με βάση την εμπειρία από προηγούμενες επιδημίες σχετικών κορονοϊών, δεν υπάρχουν σήμερα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι η νόσος COVID-19 μεταδίδεται μέσω τροφίμων·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση από τρίτες χώρες από ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας θα πρέπει να αποτελεί την πρωταρχική κατευθυντήρια αρχή·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί εθελοντικά για τη μετεγκατάσταση 1 600 ασυνόδευτων ανηλίκων από τα ελληνικά νησιά, και ότι η Επιτροπή προσπαθεί να πείσει περισσότερες κυβερνήσεις να δεχθούν ασυνόδευτα παιδιά από τα ελληνικά νησιά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης θα συνεπάγονται τη διασυνοριακή μεταφορά αιτούντων άσυλο και των οικογενειών τους, ωστόσο αυτή τη στιγμή τα ταξίδια στην ΕΕ και η εσωτερική ελεύθερη κυκλοφορία έχουν περιοριστεί, εάν όχι απαγορευτεί·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αφίξεις μεταναστών θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σοβαρά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας των κρατών μελών, στα οποία ασκείται ήδη τεράστια πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αφίξεις θα επιβαρύνουν διοικητικά τα παράκτια κράτη μέλη που τώρα επικεντρώνονται στη διαχείριση της κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο εικάζεται ότι επανδρώνουν σκάφη για να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε επιχειρησιακές ελλείψεις στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM) και στο αποθεματικό ικανοτήτων του (rescEU), οι οποίες εμπόδισαν την ΕΕ να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ιταλίας για προστατευτικό ιατρικό εξοπλισμό στα τέλη Φεβρουαρίου,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες και ιδιωτικές οντότητες έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία ή σχεδιάζουν αποσπασματικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19, βάσει δεδομένων από τηλεπικοινωνιακούς φορείς ή παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS)·

Η πανδημία COVID-19

1. απευθύνει μήνυμα αλληλεγγύης σε όσους πλήττονται από τη νόσο COVID-19, και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα λόγω της πανδημίας·

2. εκφράζει τη βαθύτατη εκτίμηση και τον σεβασμό του προς όλες τις υπηρεσίες που εργάζονται άοκνα για να καταπολεμήσουν την κρίση της νόσου COVID-19, και ειδικότερα τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, των οποίων η αφοσίωση και το αίσθημα ευθύνης διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των κοινωνιών μας·

3. παρέχει τη στήριξή του και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους ασκούν άλλες δραστηριότητες απαραίτητες για τη βασική λειτουργία των οικονομιών μας, όπως για παράδειγμα σε όσους εργάζονται στον τομέα των μεταφορών  και της διανομής τροφίμων και άλλων βασικών προμηθειών·

4. εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στις οικογένειες, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος που είναι τόσο απαραίτητο σε αυτήν την περίοδο αβεβαιότητας·

5. εκφράζει την υποστήριξη και την ευγνωμοσύνη του σε όλους τους πολίτες ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησαν με ευσυνειδησία τις συμβουλές των κυβερνήσεών τους προκειμένου να μετριάσουν την πίεση που ασκείται στις υγειονομικές υπηρεσίες και να σώσουν ζωές·

Η άμεση αντίδραση της ΕΕ

6. χαιρετίζει τα μέτρα που ελήφθησαν στις αρχές της κρίσης από ορισμένα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα εγγυήσεις δανείων, αναστολές φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και άλλα προγράμματα κοινωνικής αρωγής·

7. χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και άλλων σχετικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των κανονιστικών και λογιστικών απαιτήσεων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις·

8. εκφράζει την υποστήριξη και την ευγνωμοσύνη του για τα ολοένα και περισσότερα παραδείγματα — σε αντίθεση με τη ανεπαρκή, δυστυχώς, αρχική αντίδραση— αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη που επλήγησαν σφοδρά από την πανδημία, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη ιατρικών ομάδων, η μεταφορά ασθενών για θεραπεία ή προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού, απολυμαντικών και αναπνευστήρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ενέργειές τους στο πλαίσιο αυτό·

9. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν αποφασιστικά και συντονισμένα να καταπολεμήσουν την εξάπλωσης της νόσου COVID 19 και να στηρίξουν τις περιφέρειες και τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ετοιμότητα κάθε κράτους μέλους για την αντιμετώπιση της επιδημίας και να διατηρήσει την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ·

10. πιστεύει ότι η διαθεσιμότητα διαγνωστικών τεστ για τη νόσο COVID-19, σε συνδυασμό με την απομόνωση και την ιχνηλάτηση, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση του ρυθμού μετάδοσης· αποδοκιμάζει την έλλειψη τεστ, μέσων ατομικής προστασίας, απολυμαντικών και άλλων ιατρικών εφοδίων· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή σχετικά με τις από κοινού προμήθειες, και για την απόφαση να δημιουργηθεί απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού και να παρασχεθεί διασυνοριακή υγειονομική βοήθεια στο πλαίσιο του μηχανισμού rescEU·

11. σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη συνιστούν σε όλους τους πολίτες τους να χρησιμοποιούν μάσκα προσώπου όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, πράγμα που φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ άλλα κράτη μέλη σχεδιάζουν να καταστήσουν τη χρήση της υποχρεωτική·

12. σημειώνει την αρχική αποτυχία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM) και τους περιορισμούς στις εξαγωγές μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και αναπνευστήρων που επιβλήθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη κατά τις δυσκολότερες ημέρες για τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει ότι δεν είναι αδικαιολόγητοι όλοι οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM) και της επιτροπής για την ασφάλεια της υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των κεντρικών αγορών εξοπλισμού και υλικών, να διασφαλιστούν η ταχεία απόκτηση και η από κοινού διανομή ξεκινώντας από περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, να εξασφαλιστούν αποτελεσματικός συντονισμός και σαφείς κανόνες για την κατανομή των πόρων αυτών, και να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών·

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες στο πλαίσιο της σύναψης κοινών συμβάσεων για την άμεση παροχή κατάλληλου αριθμού ΜΑΠ, μασκών, αναπνευστήρων, διαγνωστικών κιτ και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα κράτη μέλη πλήττονται περισσότερο·

14. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν ενιαία δικτυακή πύλη όπου οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να βρίσκουν, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την πανδημία COVID-19·

15. υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια και η πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης αυτού του τύπου, στο πλαίσιο της οποία τα αρχικά κρούσματα συχνά δεν διαγιγνώσκονται και ο αριθμός των μολύνσεων είναι απροσδιόριστος, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού, ανεξάρτητα από τα υγειονομικά μέτρα και τα μέτρα περιορισμού που λαμβάνονται στη συνέχεια·

16. αποδοκιμάζει τις πρόσφατες αβάσιμες πολιτικές επιθέσεις εναντίον ορισμένων εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες νομίμως θεσπίζουν μέτρα έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν την επιδημία· σημειώνει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν θα χρησιμοποιούν την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ως εργαλείο για να παρεμποδίσουν την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου·

17. χαιρετίζει την πρακτική καθοδήγηση της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων· τονίζει, ωστόσο, ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εντός της ΕΕ, ιδίως όσοι εργάζονται σε κρίσιμες για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού θέσεις, μπορούν να φτάσουν στον χώρο εργασίας τους και να έχουν πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία·

18. τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παρεμποδίζονται αδικαιολόγητα, και να αρχίσει εκ νέου η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν·

19. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου, σχετικά με προσωρινό περιορισμό για τα μη αναγκαία ταξίδια στην ΕΕ, δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση και οι διεθνείς μετακινήσεις των ατόμων δημιουργούν συνθήκες που διευκολύνουν τη διασυνοριακή εξάπλωση του ιού, καθώς και την από 8ης Απριλίου επακόλουθη ανακοίνωσή της· επισημαίνει ότι η προσωρινή ταξιδιωτική απαγόρευση θα πρέπει να ισχύει για όλα τα μη αναγκαία ταξίδια από τρίτες χώρες στον χώρο ΕΕ + και η ισχύς της θα μπορούσε να παραταθεί ανάλογα με τις περαιτέρω εξελίξεις· υπογραμμίζει ότι από την ταξιδιωτική απαγόρευση πρέπει να εξαιρούνται οι πολίτες της ΕΕ που επιστρέφουν στην ΕΕ·

20. καλεί την Επιτροπή να συστήσει ειδική ομάδα επιφορτισμένη με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την κατάρτιση στατιστικών από τα κράτη μέλη, τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και την έκδοση περαιτέρω συστάσεων ανά χώρα·

21. επισημαίνει ότι οι κανόνες περί προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να ερμηνεύονται με ευέλικτο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού για την περιορισμένη περίοδο έκτακτης ανάγκης· καταδικάζει κάθε αδικαιολόγητη δραστηριότητα ή απαίτηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανταλλαγή δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι εν λόγω περιορισμοί στην κοινή αντίδραση της Ένωσης στη πανδημία·

22. επιδοκιμάζει την προσωρινή αναστολή των απαιτήσεων για τις αερολιμενικές χρονοθυρίδες (διαθέσιμος χρόνος χρήσης ή slots) που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 80 % των χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης που διαθέτουν, προκειμένου να τις διατηρήσουν το επόμενο έτος· σημειώνει ότι η άρση έχει ως στόχο να βοηθήσει τους αερομεταφορείς να αντιμετωπίσουν τη δραστική μείωση της εναέριας κυκλοφορίας που έχει προκαλέσει η κρίση του κορονοϊού, διαφυλάσσοντας έτσι τα δικαιώματα και τις επενδύσεις τους·

Η εσωτερική αγορά, η μείωση του νομοθετικού φόρτου, το διασυνοριακό εμπόριο

23. υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα και πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της αντίδρασης της Ευρώπης στην έξαρση της νόσου COVID-19· καλεί την Επιτροπή να καταγράψει όλα τα δικαιολογημένα προσωρινά μέτρα που επιβλήθηκαν ως αρχικές απαντήσεις στην επιδημία, καλεί δε τις εθνικές κυβερνήσεις και την Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να ενεργήσουν ταχέως για την άρση τους, όταν αυτά δεν δικαιολογούνται πλέον·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβάλουν την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων που εισήγαγε η νομοθεσία η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων τριών μηνών, ώστε οι επιχειρήσεις να μην επηρεαστούν αρνητικά από κανονιστικές αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και να έχουν στη διάθεσή τους χρόνο για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να επεκτείνει τη χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες που αναπτύσσουν φάρμακα, ιατρικές συσκευές, προστατευτικό εξοπλισμό και απολυμαντικά, καθώς και εγκαταστάσεις δοκιμών και σχετικές υποδομές για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει να ανασταλεί για διάστημα ενός έτους η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η οποία θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικού υλικού, και υποστηρίζει την ταχεία έγκριση της συνοδευτικής νομοθεσίας από τους συννομοθέτες·

25. χαιρετίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες που ενέκρινε η Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2020, σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι, υπό εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες, ένα κράτος μέλος μπορεί να ορίσει ότι είναι αναγκαία η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων ως αντίδραση στον κίνδυνο που ενέχει μια μεταδοτική νόσος·

26. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια συντονισμένη προσέγγιση και να αξιοποιήσει τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διασυνοριακή λειτουργία των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υπηρεσιών, και την παροχή ενέργειας, τροφίμων, φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού·

27. χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις «πράσινες λωρίδες», στις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να μεριμνήσουν για την ταχεία και συνεχή ροή εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για την αποφυγή συμφόρησης σε βασικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που διενεργούν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, και ιδίως των αλυσίδων εφοδιασμού, και να μην προβαίνουν σε αθέμιτες πρακτικές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση από την Επιτροπή νέων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επείγουσα βοήθεια της ΕΕ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, και για την απόφασή της να απαλλάξει προσωρινά από τελωνειακούς δασμούς τις εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προστατευτικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες·

28. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή αγαθών μέσω ψηφιακών πλατφορμών, προκειμένου να στηριχθούν πολιτικές που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης κοινωνικών αποστάσεων, ενώ παράλληλα θα παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να αποκτήσουν τα προϊόντα που χρειάζονται·

29. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη σε περίπτωση που η πανδημία COVID-19 συνεχιστεί, παρέχοντας ειδική βοήθεια και στήριξη σε τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους·

30. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αρθούν όλες οι εθνικές απαγορεύσεις όσον φορά την εξαγωγή φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και ιατρικών προμηθειών· υπογραμμίζει περαιτέρω τη σπουδαιότητα μιας εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών για να διασφαλιστεί η ροή βασικών υπηρεσιών και αγαθών μέσω των «πράσινων λωρίδων»· τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με διεθνείς εταίρους ώστε να διατηρηθούν οι ζωτικές αλυσίδων εφοδιασμού και να συνεχιστεί η λειτουργία νευραλγικών τομέων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο πολυμερής διάλογος με τις χώρες της G20 και τις κυριότερες χώρες παραγωγής, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν οι διεθνείς πράσινες λωρίδες για να αποφευχθεί η διατάραξης της προμήθειας βασικών φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων· τονίζει επίσης την ανάγκη να υιοθετηθεί μια ενοποιημένη προσέγγιση από τις τελωνειακές αρχές προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των βασικών προϊόντων· παροτρύνει την Επιτροπή να διευρύνει τον κατάλογο των προϊόντων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νόσου COVID 19, οι εισαγωγές των οποίων απαλλάχθηκαν από την επιβολή δασμών, προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες ικανότητες αντιμετώπισης εντός της ΕΕ·

31. καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην εξασφάλιση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού και άλλων εργαλείων που απαιτούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, προκειμένου αυτοί οι ζωτικής σημασίας εργαζόμενοι να απολαύουν επαρκούς προστασίας και να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων· σημειώνει ότι οι περιορισμοί στις ταχυδρομικές υπηρεσίες περιορίζουν περαιτέρω την ικανότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση και επηρεάζουν αρνητικά τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικότερα·

32. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στον ταχύ εντοπισμό και την απομάκρυνση μη ασφαλών προϊόντων, ιδίως ιατρικού εξοπλισμού και ΜΑΠ (μέσων ατομικής προστασίας) που αποτελούν προϊόντα παραποίησης και απομίμησης·

33. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επέκταση της ισχύος των επιθεωρήσεων στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές θα αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική στήριξη

34. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν πλήρη δημοσιονομική ελευθερία να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας, να διατηρούν όσο το δυνατόν άθικτα τα κοινωνικά και οικονομικά τους πλαίσια και να προετοιμάζονται αποτελεσματικά για την επακόλουθη ανάκαμψη· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την αξιοποίηση στο έπακρο της ευελιξίας που επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκαν από το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο»·

35. υποστηρίζει σθεναρά την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών πλήτονται από την έξαρση της νόσου COVID-19· φρονεί ότι στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που επιτρέπουν την ευέλικτη χρήση κονδυλίων της ΕΕ· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ευέλικτη και αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω πρωτοβουλιών· ζητεί συγκεκριμένα ευελιξία όσον αφορά τη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τα κράτη μέλη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να κινητοποιηθούν επειγόντως κονδύλια βάσει του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω έκτακτων γεγονότων που εκφεύγουν από τον έλεγχό τους· υποστηρίζει, επιπλέον, τη δημιουργία ενός προσωρινού και ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν συντονισμένη στήριξη σε χώρες που πλήττονται από καταστροφές·

36. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, η οποία θα τους επιτρέψει να παρεμβαίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά βάσει ταχέων και απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών προκειμένου:

 να εξασφαλίσουν μεταφορές μεταξύ των διαφόρων ταμείων της πολιτικής συνοχής για να στηρίξουν υγειονομικά και κοινωνικά μέτρα, καθώς και επιχειρήσεις και τους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής, αποδεσμεύοντας σημαντικούς πόρους,

 να ενισχύσουν τη στρατηγική επικέντρωση σε προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της σοβαρής κρίσης που έχει προκύψει από την πανδημία,

 να απλουστεύσει τα διαδικαστικά στάδια που συνδέονται με την υλοποίηση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο — ιδίως αναστέλλοντας τη προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης·

37. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει το ποσοστό της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης και να φθάσει σε ποσοστό 100 % για τη χρηματοδότηση που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών·

38. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει τις προθεσμίες που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων όσον αφορά τις κατηγορίες άμεσων πόρων, τις επιχορηγήσεις και τις συμβάσεις, εκτός εάν σχετίζονται με την κρίση της νόσου COVID-19·

39. σημειώνει ότι η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) αποτελεί ένα από τα διάφορα διαθέσιμα μέσα για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω της κρίσης πανδημίας·

40. τονίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση της νόσου COVID 19, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να λάβουν επαρκή στήριξη, και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης για να βοηθηθεί το σύνολο του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με επισφαλείς θέσεις εργασίας, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων·

41. χαιρετίζει τη χρηματοδοτική στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία στο ζήτημα της παροχής στήριξης σε ΜΜΕ· επιμένει ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς κατά τις προσεχείς εβδομάδες και, εάν είναι αναγκαίο, τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να προσαρμοστούν περαιτέρω·

42. υπογραμμίζει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ) στα κράτη μέλη έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από την επιδημία του κορονοϊού, λόγω της αναστολής λειτουργίας των κινηματογράφων, των θεάτρων και των αιθουσών συναυλιών, καθώς και λόγω της αιφνίδιας πτώσης των πωλήσεων εισιτηρίων· επισημαίνει ότι, καθώς αυτοί οι τομείς εξαρτώνται από μεγάλους αριθμούς ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπιζαν δυσκολίες αρκετά πριν από την έξαρση της επιδημίας, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για τους επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα, των οποίων τα έσοδα έχουν αναπάντεχα εκμηδενιστεί, και οι οποίοι τώρα λαμβάνουν ελάχιστη έως μηδενική στήριξη από το κοινωνικό σύστημα· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει αμέσως πόρους για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας των επαγγελματιών στον τομέα της δημιουργίας και σε συναφείς τομείς· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ορισμένα κράτη μέλη για να στηρίξουν τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας·

43. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ένα νέο μέσο της ΕΕ, το οποίο θα υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλα μέσα που θα προσδιορίσει η ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση εγγυήσεων δανείων για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για τη στήριξη των εργαζομένων, και να θεσπίσει διαρθρωτικά μέτρα για τη στήριξη της ανάκαμψης του ευρωπαϊκού πολιτιστικού, δημιουργικού και τουριστικού τομέα μετά το πέρας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλάσει η πανδημία·

44. επικροτεί τα μέτρα που έλαβαν η Επιτροπή και η ΕΤΕπ για τη στήριξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την προστασία των θέσεων εργασίας και τη διοχέτευση ρευστότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία δρομολόγηση από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή σχεδίου δράσης στήριξης, στο πλαίσιο του οποίου κινητοποιήθηκαν άμεσα 40 δισεκατομμύρια EUR ώστε οι ΜΜΕ που πλήττονται και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε στήριξη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν το σχέδιο αυτό με ένα πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων EUR για την επέκταση της στήριξης στην πραγματική οικονομία σε 240 δισεκατομμύρια EUR συνολικά·

45. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται το μέγιστο περιθώριο σε τράπεζες και άλλα δανειοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, προκειμένου να στηριχθεί η αγοραστική δύναμη των οικογενειών και των ατόμων, και να παρασχεθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση στον εταιρικό τομέα, ιδίως σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις· συνιστά, ωστόσο, να ληφθεί επίσης υπόψη ότι τα αυξανόμενα προβλήματα στην αγορά εταιρικών ομολόγων και στις σχετικές αγορές παράγωγων μέσων εγκυμονούν τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν σημαντικά οι θέσεις του ισολογισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

46. χαιρετίζει τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και άλλες σχετικές αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εποπτευόμενες τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι τράπεζες επιτρέπεται προσωρινά να λειτουργούν κάτω από το επίπεδο του κεφαλαίου που ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του πυλώνα 2, το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας· καλεί τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές που δεν το έχουν ακόμη πράξει να ενισχύσουν περαιτέρω τα προσωρινά αυτά μέτρα χαλαρώνοντας κατάλληλα το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας·

47. χαιρετίζει τις ενέργειες της ΕΚΤ για την ενίσχυση της νοοτροπίας διατήρησης των κεφαλαίων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιορίζοντας τις πληρωμές, όπως μέσω της προσωρινής αναστολής των πληρωμών μερισμάτων και της εξαγοράς μετοχών, και της απαίτησης μέγιστης συγκράτησης των μεταβλητών αποδοχών·

48. χαιρετίζει τη θέσπιση του προσωρινού πλαισίου για τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου του κορονοϊού· τονίζει ταυτόχρονα ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν ένας σαφής οδικός χάρτης και κριτήρια που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη έξοδο από το εν λόγω έκτακτο καθεστώς·

49. κατανοεί ότι η έκτακτη κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη οι επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να εξασφαλιστεί ότι σπάνια προϊόντα προσφέρονται και διανέμονται με δίκαιο τρόπο σε όλους τους καταναλωτές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι αρχές ανταγωνισμού δεν θα παρεμβαίνουν ενεργά εναντίον των αναγκαίων και προσωρινών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ελλείψεων στον εφοδιασμό· τονίζει παράλληλα ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που θεωρούνται ουσιώδη για την προστασία της υγείας των καταναλωτών στην τρέχουσα κατάσταση, όπως τα μέσα ατομικής προστασίας και τα φάρμακα, παραμένουν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να λάβουν άμεσα μέτρα κατά των εταιρειών που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κατάσταση δημιουργώντας καρτέλ ή κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι υφιστάμενοι κανόνες επιτρέπουν στους κατασκευαστές να καθορίζουν ανώτατες τιμές για τα προϊόντα τους, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τις αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε επίπεδο διανομής·

Επισιτιστική ασφάλεια

50. υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των γεωργών και των καλλιεργητών της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον γεωργικό τομέα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς με τρόφιμα και να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία, μεταξύ άλλων και για τα μέσα παραγωγής και τους εργαζομένους που είναι αναγκαίοι για την παραγωγή τροφίμων· ζητεί να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη, ασφάλεια και σταθερότητα στον γεωργικό τομέα με τη χρήση διαθέσιμων περιθωρίων στον γεωργικό προϋπολογισμό, καθώς και περιθωρίων σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού, υπογραμμίζει δε την ανάγκη για αυξημένο γεωργικό προϋπολογισμό κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

51. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταβάλουν νωρίτερα τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς προκειμένου να χορηγήσουν επειγόντως την αναγκαία ρευστότητα στους γεωργούς και να επιτρέψουν περαιτέρω ευελιξία και παρεκκλίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες, τους όρους, τους επιτόπιους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις·

52. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως προσωρινά μέτρα για την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 219 έως 222 του κανονισμού για την κοινή οργάνωση της αγοράς· ζητεί να θεσπιστούν ταχέως μέτρα που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς των ανθέων και των φυτών, της πατάτας, των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου κρέατος, των πουλερικών, των αιγοπροβάτων και των οπωροκηπευτικών, να παρακολουθούνται στενά άλλοι τομείς και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση περαιτέρω εξελίξεων· παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τον κατάλογο των προϊόντων που εμπίπτουν στα διάφορα μέτρα της αγοράς, και να συμπεριλάβει την παροχή στήριξης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση· αναθέτει στην Επιτροπή να εξεύρει τους αναγκαίους πόρους εκτός του προϋπολογισμού για τη γεωργία και να μην χρησιμοποιήσει το αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, καθώς αυτό θα μειώσει το ποσό των άμεσων ενισχύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη·

53. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές αθέμιτες πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τους γεωργούς λόγω της επιδημίας της νόσου COVID-19, ιδίως τους παραγωγούς αλλοιώσιμων προϊόντων·

54. προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει ταχέως κάθε πρόταση κράτους μέλους για ανακατανομή των μη δαπανηθέντων πόρων από το πρόγραμμά της για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ώστε να τεθούν στην άμεση διάθεση των αγροτών και των καλλιεργητών της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες προκλήσεις και να καταστεί δυνατή η ταχεία τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι μπορεί επίσης να χορηγηθεί στήριξη και για δάνεια για κεφάλαια κίνησης, και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταβάλουν ταχέως πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης·

55. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, εγκαίρως και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη ότι δεν θα επαναληφθούν παράνομα αιτήματα για επίδειξη πιστοποιητικών «περί μη προσβολής από τον ιό» αναφορικά με ορισμένα αγροδιατροφικά προϊόντα, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που έχουν αποδείξει ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί ειδικό σχέδιο δράσης, με τη βοήθεια των εθνικών αρχών, σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της αμοιβαίας αναγνώρισης της ποιότητας των τροφίμων κατά τις επιθεωρήσεις στα εσωτερικά σύνορα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης COVID-19·

56. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναστείλει εκ των προτέρων τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με τις αιτήσεις για συνεισφορές στο πλαίσιο της ΚΓΠ και να διενεργήσει μόνο εκ των υστέρων ελέγχους για να επαληθεύσει τη νομιμότητα των αιτήσεων·

57. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα αυξήσει σημαντικά το εκ των προτέρων μερίδιο των κονδυλίων της ΚΓΠ για το 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση ρευστότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα·

Οικογενειακή στήριξη

58. ζητεί φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές και πρακτικές, παρέχοντας επιλογές παιδικής φροντίδας στους γονείς που εργάζονται σε βασικές υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι γονείς ώστε να βρουν λύσεις για τη φροντίδα των παιδιών σε περιπτώσεις στις οποίες ένας γονέας είναι επαγγελματίας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, φροντιστής ή μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή της αστυνομίας· επισημαίνει ότι ο άλλος γονέας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εργάζεται από το σπίτι ή να εργάζεται με μειωμένο ωράριο ώστε τουλάχιστον να φροντίζει τα παιδιά· πιστεύει ότι θα πρέπει να παρέχεται άμεση χρηματοδοτική στήριξη σε εργαζομένους που πρέπει να λαμβάνουν άδεια για την παροχή φροντίδας σε παιδιά (ή θα πρέπει να παρέχεται στήριξη σε εργοδότες που προσφέρουν άδεια μετ’ αποδοχών για τον σκοπό αυτό), και η τηλεργασία και οι ευέλικτες εργασιακές απαιτήσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να συνδυάζουν τη αμειβόμενη και τη μη αμειβόμενη εργασία·

59. αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στη διασφάλιση της συνέχισης της εκπαίδευσης των παιδιών τους και στη δημιουργία ενός πλούσιου περιβάλλοντος για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των παιδιών·

60. τονίζει τον σημαντικό καθήκον που έχουν τα κράτη μέλη να προστατεύουν τις οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, και τη δυσκολία αντιμετώπισης των περιορισμών της κοινωνικής αποστασιοποίησης, απαιτεί δε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα·

61. τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι στερούνται τη φροντίδα και την επίβλεψη των οικογενειών και των φροντιστών τους, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση παραμέλησης τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες όσο και σε γηροκομεία·

62. σημειώνει ότι η επιδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στην καθημερινή ζωή, με παρατεταμένη απομόνωση σε καραντίνα, που μερικές φορές οδηγεί σε μοναξιά, άγχος και κατάθλιψη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν πλήρως τις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχική υγεία και συνιστά τη θέσπιση μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την ψυχική υγεία, στο πλαίσιο της οποίας θα παρέχονται συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διατηρηθεί η ψυχική υγεία· ζητεί την ειδική προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου, ιδίως των ηλικιωμένων, για την καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης·

63. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό κοινό πρωτόκολλο για την υγεία, σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική απάντηση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών για την κλινική διάγνωση και, γενικότερα, για τη φροντίδα και τη διαχείριση των ασθενών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν τυποποιημένο αλγόριθμο θεραπευτικής αγωγής με βάση τα πρότυπα προηγούμενων προληπτικών δράσεων των ίδιων των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικό μητρώο της ΕΕ για την προστασία του ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

Ιατρική συνεργασία

64. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους τρόπους απόκρισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας (ΕΥΑ), και ζητεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η συνεργασία, βάσει έγκυρων επιστημονικών στοιχείων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για τον συντονισμό της έγκρισης των κοινών υγειονομικών πρωτοκόλλων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δοκιμές ανίχνευσης του ιού μέσω επιχρίσματος πραγματοποιούνται με ευρύ και κατάλληλο τρόπο σε κάθε κράτος μέλος·

65. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την περίοδο 2013-2018, ο αριθμός των εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόληση στο ECDC μειώθηκε κατά 20 εργαζομένους, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ικανότητα του φόρτου εργασίας του· καλεί την Επιτροπή να πληρώσει εκ νέου τις θέσεις μέσω υφιστάμενων δημοσιονομικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν στον οργανισμό να λειτουργεί σωστά και να συνεχίσει να πράττει αναλόγως μετά την τρέχουσα κρίση· υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετες ικανότητες του ECDC, που θα του επιτρέπουν να διεξάγει συνεχή και ενδελεχή ιατρική παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των στοιχείων· ζητεί, επιπλέον, να συμπεριληφθεί το ECDC στις εργασίες της συμβουλευτικής επιτροπής της COVID-19 της Επιτροπής και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή από τα κράτη μέλη·

66. πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να επεκταθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), επιτρέποντας στον οργανισμό να διεξάγει κλινικές δοκιμές φάσης Ι και ΙΙ και να αντιμετωπίζει τις ελλείψεις φαρμάκων ζωτικής σημασίας σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω αυξημένης ζήτησης, ιδίως σε περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως μια πανδημία·

67. ζητεί ταχεία διαδικασία έγκρισης και χορήγηση υπό αίρεση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά  για τις πολλά υποσχόμενες θεραπευτικές και πειραματικές αγωγές ή για φάρμακα αναπροσαρμοσμένης χρήσης για την καταπολέμηση της COVID-19· επαινεί τους επιστήμονες για την αδάπανη διάθεση της έκδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που στοχεύει στην εξεύρεση θεραπείας για την COVID-19·

68. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα κοινό μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του ECDC, του EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των οργανισμών και, κατά περίπτωση, των κοινών έργων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

69. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) Galileo παρέχει τα πιο ακριβή δεδομένα γεωγραφικής θέσης και ότι το Copernicus παρέχει διάφορες υπηρεσίες γεωσκόπησης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus, η οποία είναι επίσης κατάλληλη για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων· ενθαρρύνει όλες τις αρχές να αξιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19· καλεί τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS και την Επιτροπή να ενισχύσουν τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης·

70. χαιρετίζει τη σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη ενιαίας εφαρμογής της ΕΕ με την ενσωμάτωση δεδομένων ισχυρής προστασίας ως την πλέον αποτελεσματική λύση για την πανδημία του κορονοϊού· αναγνωρίζει ότι η ενιαία εφαρμογή μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή των περιορισμών της κυκλοφορίας και να επιτρέψει την ελεύθερη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή  μετακίνηση κατά τη διάρκεια της COVID-19 ή τυχόν άλλων πανδημιών· πιστεύει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ θα απαιτούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τον καθορισμό των λειτουργιών, των δοκιμών και της εφαρμογής της, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών αρχών· προτείνει να βασίζεται η ενιαία εφαρμογή της ΕΕ στο Galileo και να συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις πανδημίες, προκειμένου να ανιχνεύεται, να εντοπίζεται και να αποτυπώνεται η διασπορά των λοιμώξεων, παρόμοια με την εφαρμογή εκείνη που παρέχεται από το κοινόχρηστο λογισμικό ως υπηρεσία «BlueDot»· καλεί τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS και την Επιτροπή να δρομολογήσουν ένα πιλοτικό σχέδιο για την εφαρμογή της ΕΕ και να παράσχουν οικονομική και τεχνική υποστήριξη για τις ενδιάμεσες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ή, εφόσον υπάρχουν, κωδίκων ανοικτής πηγής για επιτυχημένες τοπικές λύσεις·

71. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ψηφιακής ανταλλαγής για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας για τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, συστάσεων πρακτικής που βασίζονται στην επιστήμη και καταχωρίσεων σχετικά με τους κινδύνους ή τα εμπόδια που ανακύπτουν, όπως η έλλειψη φαρμάκων και προστατευτικού εξοπλισμού·

72. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου αριστείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την αριστεία των νοσοκομείων αναφοράς σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, το οποίο θα ασχολείται με τη μελέτη και την επεξεργασία μολυσματικών ασθενειών, που μεταδίδονται μέσω του αέρα, μέσω διαβιβαστών και μέσω επαφής·

73. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη χάραξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής εξόδου από τα υφιστάμενα μέτρα απομόνωσης, η οποία θα υποστηρίζεται από δοκιμές μεγάλης κλίμακας και θα εφαρμόζονται με κοινό, συντονισμένο και διαδοχικό τρόπο·

74. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της ηλικίας τους όσον αφορά το να αποκτήσουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας ιατρική στήριξη και θεραπείες· σημειώνει, επιπλέον, ότι αυτή η διάκριση έχει εκφραστεί σε ιατρικά πρωτόκολλα και έχει γίνει αποδεκτή ως οδηγός δράσης· καλεί το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχουν οι Συνθήκες στην Ένωση και δυνάμει του άρθρου 19 της ΣΛΕΕ, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο πλαίσιο αυτό·

Η φάση της ανάκαμψης

75. Πιστεύει ότι κατά τον σχεδιασμό της φάσης ανάκαμψης, η ΕΕ πρέπει:

(1) να επανεξετάσει τις νομοθετικές της προτεραιότητες και τις προτεραιότητες πολιτικής για να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν την οικονομία, ενώ πρέπει να απορρίψει οτιδήποτε που θα αποσπάσει την προσοχή από ή θα υπονομεύσει το βασικό καθήκον της ανάκαμψης, αναβάλλοντας ειδικά την Πράσινη Συμφωνία έως ότου τα κράτη μέλη επιστρέψουν στα προ της κρίσης επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης, καθώς και να δώσει σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν με την ισχύουσα τομεακή νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να επιτευχθούν κατά τους προσεχείς μήνες·

(2) να αναθεωρήσει το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ώστε η οικονομική ανάκαμψη να καταστεί η κύρια φιλοδοξία του·

(3) να ανασυγκροτήσει την εσωτερική αγορά και να λάβει άλλα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων, για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας·

(4) να ενισχύσει τα εξωτερικά σύνορα για να μειωθεί ο κίνδυνος ενός δεύτερου κύματος της κρίσης·

(5) να αναζωογονήσει το διεθνές εμπόριο·

(6) να εξετάσει τις επιπτώσεις της κρίσης της COVID-19 στις εξωτερικές σχέσεις·

Νομοθετικές προτεραιότητες και προτεραιότητες πολιτικής

76. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις πολιτικές της προτεραιότητες και να αναλογιστεί την ανάγκη να αποκαταστήσει την ανάπτυξη και να οικοδομήσει εκ νέου την ευρωπαϊκή οικονομία συμβαδίζοντας με τη νέα πραγματικότητα· θεωρεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιορίσει ριζικά τις προ κρίσης ρυθμιστικές φιλοδοξίες της, να επανεξετάσει τις πολιτικές προτεραιότητές της και να δώσει προβάδισμα στον πραγματισμό· τονίζει ότι η απόκριση της ΕΕ στην κρίση COVID-19 δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για την εντατικοποίηση των εργασιών σχετικά με τις υφιστάμενες πολιτικές προτεραιότητες ή την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· υπογραμμίζει ότι τα φιλόδοξα προγράμματα μπορεί να χρειαστεί να περιοριστούν και ότι το οικονομικό κόστος που επιβάλλεται σε εταιρείες και περιφέρειες θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή να εξαλειφθεί όταν δεν μπορεί να καλυφθεί από την χρηματοδότηση μετάβασης· τονίζει ότι, αντί να επιβληθεί σαρωτική νέα νομοθεσία στο πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως η Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο να αναληφθούν δημοσιονομικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτρέποντας στους επιχειρηματίες, τις ΜΜΕ, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να ανασυσταθούν, να αποκαταστήσουν τις αγορές πωλήσεων, να επαναπροσλάβουν προσωπικό και να επενδύσουν στη μελλοντική ανάπτυξη·

77. καλεί συγκεκριμένα την Επιτροπή να αναβάλει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μέχρι το τέλος της κρίσης, με συνακόλουθη τροποποίηση του ΠΔΠ 2021-2027, για να κινητοποιήσει τους πόρους για τη στήριξη αντικυκλικών μέτρων και να τα καταστήσει διαθέσιμα στις επικράτειες και τους παραγωγικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει όλες τις δράσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να μειωθεί η κανονιστική επιβάρυνση και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομισματικά και φορολογικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας και της επακόλουθης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης·

78. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για να συμμορφωθούν με την τομεακή νομοθεσία, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν πραγματοποιείται καμία παραγωγή, ανάπτυξη, δοκιμή ή κάποιο άλλο έργο· τονίζει περαιτέρω ότι η κανονιστική πίεση δεν θα πρέπει να μειωθεί, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία που προγραμματίστηκε να εφαρμοστεί στους αμέσως επόμενους μήνες, όπως η «Δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» ή τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 για τα επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα· πιστεύει ότι οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να αναβληθεί, εάν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση για τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής τους ανάκαμψης·

79. πιστεύει ότι το σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της ύφεσης μετά την COVID-19, μεταξύ άλλων με την άμβλυνση των επιπτώσεων του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ στο κόστος ζωής τους· πιστεύει περαιτέρω ότι το σχέδιο ανάκαμψης σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει, ειδικότερα, να στηρίζει τα εθνικά προγράμματα για τον σκοπό αυτό·

80. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τις προτάσεις για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα απόκρισης σε περίπτωση πιθανών παρόμοιων κρίσεων, με ιδιαίτερη αναφορά σε διαρθρωτικά μέτρα για τα συστήματα υγείας, τις επιχειρήσεις και να εξασφαλίσει την απασχόληση και την προστασία των ασθενέστερων·

81. προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να θεσπιστεί νέα ενωσιακή νομοθεσία που θα βασίζεται σε εθνικά προστατευτικά μέτρα και θα περιπλέξει περαιτέρω τις δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά· τονίζει ότι τέτοιου είδους μέτρα θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

82. καλεί την Επιτροπή να αναβάλει τις νέες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών προτάσεων που έχουν αντίκτυπο στον τομέα της γεωργίας, όπως η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, επιπλέον της Πράσινης Συμφωνίας, έτσι ώστε να παρασχεθεί η επειγόντως απαραίτητη σταθερότητα που χρειάζονται οι γεωργοί για να ξεπεράσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19·

83. πιστεύει ότι η σοβαρότητα, η έκταση και ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της πανδημίας έχουν σαφείς επιπτώσεις στην ικανότητα της Επιτροπής να διενεργεί αντικειμενικές και αξιόπιστες εκτιμήσεις κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναστείλει επ’ αόριστον τις εργασίες της όσον αφορά το σχέδιο δράσης για το κλίμα για το 2030·

84. αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία της αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την τηλεργασία και την εξ αποστάσεως εργασίας σε όλες τις στρατηγικές τους, ως έναν σημαντικό παράγοντα που διευκολύνει την ισορροπία εργασίας-ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ικανότητα των υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεπερίθαλψης·

85. καλωσορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διατηρηθεί η κινητικότητα των κρίσιμων εργαζομένων που κινούνται μεταξύ των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της βιομηχανίας τροφίμων και των εποχιακών εργατών στον τομέα της γεωργίας·

86. προτείνει την επανεξέταση της προσέγγισης στο πλαίσιο των έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) για την εστίαση των επενδύσεων στη βελτίωση της επικοινωνίας με το διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη συνδεσιμότητα και ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση της αποτελεσματικότητας της τηλεργασίας σε διάφορους τομείς και να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να προωθήσουν αυτόν τον τύπο εργασίας, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της εξοικονόμησης δαπανών εκ μέρους των εργοδοτών, στην αύξηση της παραγωγικότητας από τους εργαζομένους, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και στην ικανοποίηση των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και τη σημαντική βελτίωση του περιβάλλοντος·

Το ΠΔΠ και χρηματοδοτική στήριξη για την ανάκαμψη

87. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει επειγόντως τις προτάσεις της για το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 και να προτείνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την απλούστευσή του που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021· πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις άμεσες επιπτώσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τη νόσο COVID-19, σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στον προϋπολογισμό του 2020 όσον αφορά τον αναπροσανατολισμό και την ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων·

88. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα επικαιροποιήσει το σχέδιο πρότασής της του Μαΐου 2018 για το ΠΔΠ 2021-2027 προκειμένου να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας· τονίζει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η επανεξισορρόπηση και η εκ νέου απόδοση προτεραιότητας στο ΠΔΠ, με αυξημένη ευελιξία σε σχέση με τις δαπάνες, ώστε να καταστεί ένα από τα εργαλεία της οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση COVID-19 το οποίο θα διατίθεται στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες όλων των προγραμμάτων, με πρόσθετους πόρους, για την παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής πρόσθετης συνεισφοράς στην οικονομική ανάκαμψη και στη δημόσια υγεία, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων, με παράλληλη διασφάλιση των αρχικών τους σκοπών· θεωρεί ότι η διαφορά μεταξύ των συνολικών επιπέδων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο περιορισμένη· θεωρεί ότι η ακαμψία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιζήμια για την ικανότητά του να ανταποκρίνεται δεόντως σε κρίσεις· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας στο προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων (απλουστευμένοι κανόνες εφαρμογής, αυξημένη μεταφορά μεταξύ κονδυλίων), καθώς και για θεματικά και μη θεματικά μέσα·

89. προτείνει τη διερεύνηση καινοτόμων ιδεών προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος να καταστήσουν αδικαιολόγητα δύσκολη την οικονομική ανάκαμψη το κληροδότημα και οι παράπλευρες επιπτώσεις αυτής της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων ενός νέου τύπου προσωρινού μέσου χρηματοοικονομικής αλληλεγγύης ή ενός ειδικού ταμείου ανάκαμψης, ενός ταμείου που θα πρέπει να προσφέρεται σε όλα τα κράτη μέλη, να είναι στοχευμένο και ανάλογο προς τις έκτακτες δαπάνες της τρέχουσας κρίσης, με στόχο τη στήριξη του ενωσιακού συστήματος παραγωγής και την κοινωνική προστασία της εργασίας, καθώς και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

90. αναγνωρίζει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ύψους 750 δισεκατομμυρίων EUR, καθώς και τα παράλληλα συστήματα που θεσπίστηκαν από άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες στην ΕΕ· κατανοεί ότι οι έκτακτοι καιροί απαιτούν έκτακτα νομισματικά μέτρα· αναγνωρίζει επίσης ότι η ΕΚΤ διαδραματίζει δύο βασικούς ρόλους στη συγκεκριμένη κρίση, διαχειρίζεται τον συνολικό στόχο για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη και ενεργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης στην κρίσιμη αυτή κατάσταση στην οποία η ελαχιστοποίηση του κόστους της ανάκαμψης για τα κράτη μέλη είναι ζήτημα υψίστης σημασίας·

91. θεωρεί ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) αποτελεί ανεπαρκές εργαλείο για την αντιμετώπιση των συμμετρικών κραδασμών και για την αντιστοίχιση της κλίμακας αυτής της κρίσης· ζητεί, ως εκ τούτου, τον τερματισμό του ΕΜΣ και να επιστραφούν οι πόροι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της σοβαρής οικονομικής κρίσης στα επιμέρους κράτη μέλη που τους συνεισέφεραν στον μηχανισμό·

92. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρώπη· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής για ένα μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκεί, εντούτοις, για την υποστήριξη των προσπαθειών των εθνικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν την κρίση της απασχόλησης που προκαλείται από την COVID-19·

93. επικροτεί την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ να δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 25 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, με έμφαση στις ΜΜΕ· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης αυτού του ταμείου·

94. καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με τον κανονισμό για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχηματισμού προβλέψεων των ΜΕΔ, προκειμένου να μετατεθούν στο μέλλον οι καμπύλες προβλέψεων για περίοδο τουλάχιστον 18 μηνών· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την προτιμησιακή μεταχείριση που προορίζεται σήμερα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τα οποία είναι εγγυημένα ή ασφαλισμένα από επίσημο οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων προς εκείνα στα οποία έχει χορηγηθεί δημόσια εγγύηση·

Αποκατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενίσχυση της βιομηχανικής πολιτικής και στήριξη των επιχειρήσεων

95. επισημαίνει ότι η ταχύτερη επιστροφή στην αναπτυξιακή πορεία στην Ευρώπη θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της άρσης των φραγμών της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της στους τομείς της οικονομίας με τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης· σημειώνει ότι ο τομέας των υπηρεσιών έχει, σύμφωνα με την έρευνα του Κοινοβουλίου, το υψηλότερο δυναμικό για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους εθνικούς φραγμούς που εμποδίζουν την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

96. ενθαρρύνει ένθερμα την Επιτροπή να επιταχύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας ψηφιακής θύρας· αναγνωρίζει ότι, καθώς η Ευρώπη ανασυγκροτείται από την πανδημία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα βασίζονται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, και ότι η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων βασιζόμενων σε εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές ή η ευρύτερη ανταλλαγή δημόσιων δεδομένων θα μπορούσε να απλουστεύσει την επιστροφή στην πλήρη ικανότητα και στην κανονικότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη·

97. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα μέτρα που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση COVID-19 (2020/C 108 I/01), ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιες επενδύσεις πέραν εκείνων που συνδέονται αυστηρά με την υγεία, προκειμένου να υποστηριχθεί η απόκτηση υλικών και άυλων στοιχείων ενεργητικού, να επιταχυνθεί η ανάθεση δημόσιων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, μέσω της μείωσης του χρόνου, και των μέτρων για τη μείωση των περιορισμών, προκειμένου να ενισχυθούν, με αντικυκλικό τρόπο, οι οικονομικοί, παραγωγικοί και στρατηγικοί τομείς των διαφόρων κρατών μελών·

98. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΜΕ μέσω σαφούς μείωσης της γραφειοκρατίας για τη διάρκεια της πανδημίας και τη φάση της ανάκαμψης, μεταξύ άλλων μέσω της αναλυτικής εξέτασης της νομοθεσίας της ΕΕ υπό το πρίσμα της COVID-19 και της αναστολής της εφαρμογής όλων των νέων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, ιδίως της νομοθεσίας που σχετίζεται με την Πράσινη Συμφωνία·

99. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) να αναβάλει τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ για το 2021, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να δώσουν προτεραιότητα στην επιχειρησιακή συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τους πελάτες τους· σημειώνει επίσης ότι, για το 2020, η ΕΑΤ θα διενεργήσει πρόσθετη πανευρωπαϊκή άσκηση διαφάνειας  προκειμένου να παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ανοίγματα των τραπεζών και την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού·

100. πιστεύει ότι μια αναθεωρημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως στον επαναπατρισμό των βασικών βιομηχανιών στην Ευρώπη και θα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας σε βασικούς τομείς· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν, με τα πλέον κατάλληλα μέσα, τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τις στρατηγικές Ε&Α που προέρχονται από τη μετεγκατάσταση ή από εχθρικές εξαγορές  με προέλευση εκτός της Ένωσης· ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα παρέχει δίκαιη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ενός σχεδίου ανάκαμψης της βιομηχανίας·

101. τονίζει ότι ο ιατρικός και ο φαρμακευτικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού· σημειώνει ότι ο τομέας αυτός εξαρτάται ιδιαίτερα από την εύρυθμη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω του αυξανόμενου προστατευτισμού και των μη συντονισμένων αντιδράσεων· ζητεί την παγκόσμια προσχώρηση στην «πρωτοβουλία μηδενικού δασμού» («zone for-zero Initiative») του ΠΟΕ· πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να ανακτήσει την τεχνολογική κυριαρχία της στην ανάπτυξη και παραγωγή βασικών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη προσέλκυσης νέων επενδύσεων στον ιατρικό τομέα στην ΕΕ, ανάπτυξης μιας στρατηγικής της ΕΕ για τον επαναπατρισμό της παραγωγής στρατηγικών ιατρικών εργαλείων ή, εναλλακτικά, την ανάγκη να εξευρεθούν ταχέως τρόποι για τη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής προκειμένου να εξασφαλιστούν ομαλές εμπορικές ροές και να διευκολυνθεί η συμβολή στη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων και τροχαίου υλικού για τον ιατρικό εξοπλισμό·

102. αναγνωρίζει τις βραχυπρόθεσμες απειλές που πηγάζουν από την παρακώλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων· ζητεί την επικαιροποίηση του προγράμματος της Επιτροπής προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιστροφή μέρους της κρίσιμης παραγωγικής ικανότητας στην Ευρώπη·

103. αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι καινοτόμοι τομείς στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας, για παράδειγμα οι κατασκευαστικές ικανότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την επέκταση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων σε αυτούς τους νέους τομείς που είναι σε θέση να συνεισφέρουν στις ευρωπαϊκές βιομηχανικές ικανότητες· υποστηρίζει τις κοινές προμήθειες για ιατρικό εξοπλισμό και άλλα βασικά προϊόντα, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες, προσφέροντας εξοικονομήσεις και αποφεύγοντας τον περιττό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποκτηθεί εξοπλισμός σε περιόδους ανάγκης·

104. χαιρετίζει τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να συμπληρώσουν τις παραδοσιακές δημόσιες συμβάσεις με μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών («hackathons») και τη χρήση των πλατφορμών GovTech· πιστεύει ότι αυτές οι σύγχρονες μέθοδοι προσφέρουν ισχυρή ανάπτυξη και παραδίδουν τα πλέον αναγκαία ψηφιακά εργαλεία· θεωρεί ότι η ψηφιακή στρατηγική της Επιτροπής θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα της GovTech, η οποία θα συμβάλλει στις κοινές προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα των ψηφιακών προμηθειών·

105. τονίζει την ιδιαίτερα οξεία και επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση του τομέα των μέσων ενημέρωσης, ιδίως των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω της απότομης μείωσης ή της πλήρους απώλειας διαφημιστικών εσόδων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χρεωκοπίες των ειδησεογραφικών οργανισμών σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ιδιαίτερα δεινή θέση των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, των τοπικών και περιφερειακών ειδησεογραφικών μέσων, καθώς και όσων λειτουργούν σε μικρές αγορές· επισημαίνει ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και επαρκώς χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της δημοκρατίας και για τη διασφάλιση της δέουσας ενημέρωσης των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης·

106. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να δημοσιεύσει δύο ανακοινώσεις στις 10 Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη» και «Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη»· είναι της άποψης ότι αμφότερα τα έγγραφα είναι παρωχημένα και δεν αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση και, ως εκ τούτου, ζητεί την επείγουσα αναθεώρησή τους, με στόχο τις περιφέρειες και τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο·

107. σημειώνει ότι, σε πολλά κράτη μέλη, η ιεράρχηση των ενεργειών με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας οδήγησε στην αναβολή των δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την πολιτική για το κλίμα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κρίση ενδέχεται να καθυστερήσει τα πέντε εκκρεμή εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), τα οποία έπρεπε να υποβάλλουν οι χώρες της ΕΕ στην Επιτροπή· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την ανάγκη να επανεξετάσει η Επιτροπή τις πολιτικές της προτεραιότητες και να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των προ κρίσης ρυθμιστικών φιλοδοξιών της, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για το κλίμα·

108. σημειώνει με ανησυχία ότι στον τομέα της ενέργειας έχει ήδη γίνει αισθητός ο αντίκτυπος της κρίσης του κορονοϊού· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή εξαρτημάτων, ιδίως από την Κίνα, και ότι τα προβλήματα στην προμήθεια εξαρτημάτων έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τους τομείς της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας· τονίζει ότι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη άλλων βασικών ενεργειακών τομέων θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν αρνητικά από τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής ρευστότητας λόγω της απότομης πτώσης των τιμών της ενέργειας και των πιθανών μελλοντικών μη πληρωμών, καθώς και από τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού· προειδοποιεί ότι αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά τα σχέδια συντήρησης και αναβάθμισης των εταιρειών και θα καθυστερήσουν έργα στον τομέα της ενέργειας που έχουν καίρια σημασία για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, την εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και τον μετασχηματισμό των ενεργειακών συστημάτων·

109. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει επείγοντα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όπως οι ad hoc μηχανισμοί για την εξασφάλιση των τρεχουσών επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, πρόσθετα προστατευτικά μέτρα και ερεθίσματα για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού που θα παρέχει τα κατάλληλα στοιχεία για τα έργα που απαιτούνται προκειμένου να μετατραπεί ο ευρωπαϊκός ενεργειακός τομέας, καθώς και μέσα για να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση ενός αυξανόμενου ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να βελτιωθεί η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως η αποθήκευση ενέργειας· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αυξημένες λειτουργικές δαπάνες για τα ενεργειακά συστήματα και ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τη διεύρυνση των περιφερειακών αναντιστοιχιών και ανισοτήτων, καθώς και να καθιστούν δυνατή τη δίκαιη μετάβαση για όλους·

110. σημειώνει ότι τα μέτρα περιορισμού της κίνησης λόγω του κορονοϊού μετέθεσαν επιγραμμικά πολλές δραστηριότητες που προηγούμενα διενεργούνταν με τη φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δημόσιων αρχών, των εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων και ότι έχει αυξηθεί η χρήση των επιγραμμικών συνεργατικών εργαλείων, όπως οι εμπορικές πλατφόρμες τηλεσυνεδριάσεων· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι με ορισμένα από αυτά τα εργαλεία έγινε λανθασμένος χειρισμός των δεδομένων των χρηστών και έχουν επιδειχθεί σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά την ασφάλεια, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή σε έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους συμφεροντούχους, να διασφαλίσουν ότι η επιγραμμική δραστηριότητα στην ΕΕ πραγματοποιείται με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο, με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής· καλεί τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA) να διασφαλίσει την οικονομική συνέχεια των επιχειρήσεων μέσω της περαιτέρω επείγουσας  ευαισθητοποίησης και τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

111. τονίζει ότι η κρίση έχει εκθέσει την τρωτότητα της Ευρώπης, το ότι υστερεί και δεν βρίσκεται σε ετοιμότητα στον κρίσιμο τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και το ότι εξαρτάται από φορείς από χώρες εκτός της Ένωσης, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία έχουν αποκαλύψει απίστευτη τεχνολογική και διαδικαστική ανικανότητα στη μετατόπιση της εργασίας σε επιγραμμική λειτουργία κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω στις προτεραιότητες της πολιτικής και στα σχέδια τους·

112. σημειώνει ότι ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) αναφέρει ότι η συνολική κυκλοφορία σε σταθερά και κινητά δίκτυα έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι μια εύρωστη ψηφιακή υποδομή, δηλαδή δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση πιθανών παρόμοιων κρίσεων, αλλά και για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομιών και διοικήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη των δικτύων 5G, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους κατασκευαστές της υποδομής·

113. συγχαίρει την Επιτροπή για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στη νόσο COVID-19 με την κινητοποίηση των απαραίτητων κονδυλίων από την ΕΤΕπ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του εμβολίου και την υποστήριξη 18 έργων ως μέρος της πρόσκλησης έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω επείγουσας ανάληψης δράσης για την άμεση διάγνωση και θεραπεία  και των εμβολιασμών εναντίον του κορονοϊού· επικροτεί τις προσπάθειες για την ενεργοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ), μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Επιτροπής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, για τη διασφάλιση της ταχείας πρόσβασης σε φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία· φρονεί ότι η διεθνής συνεργασία και η ανοικτή επιστήμη πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας κατά την καταπολέμηση της COVID-19·

114. τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό στον τομέα της παρακολούθησης των παγκόσμιων κινδύνων, της ανάπτυξης πλαισίων αξιολόγησης των κινδύνων και της δημιουργίας συστημάτων αντιμετώπισης μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει στην καλύτερη προετοιμασία για μελλοντικές κρίσιμες καταστάσεις και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών στην εμπειρογνωμοσύνη τους·

115. τονίζει ότι οι τρέχουσες και οι μελλοντικές κρίσεις απαιτούν μια αποτελεσματική αντίδραση από τον τομέα «Ε&Α» που πυροδοτείται από μια νέα προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της έρευνας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αιφνίδια παραίτηση του καθηγητή Mauro Ferrara από τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, οργανισμού που υποστηρίζει έρευνα αιχμής στην υπηρεσία της αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού, μετά από τη δήλωσή του σχετικά με την ανεπαρκή απόκριση της ΕΕ στην COVID-19 και την αδυναμία της να χρηματοδοτήσει  τους επιστήμονες για να αντιμετωπίσουν την κρίση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων έκτακτης ανάγκης για τις επείγουσες καταστάσεις, μεταξύ άλλων μέσω τροποποίησης του γενικού κανόνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής αριστείας, ώστε, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να θεωρείται ότι υπερισχύει το κριτήριο του αντικτύπου στην κοινωνία και την οικονομία και να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες, μειώνοντας τις εξόχως γραφειοκρατικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα κονδύλια·

116. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ελέγξει τη συμμόρφωση των ταξιδιωτικών πρακτορείων με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις όσον αφορά την ακύρωση και την επιστροφή των κρατήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των καταναλωτών και η οικονομική βιωσιμότητα των ΜΜΕ·

117. προτρέπει την Επιτροπή να οργανώσει και να δρομολογήσει, στο τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, παγκόσμια ενημερωτική εκστρατεία για τον τουρισμό, με στόχο τη στήριξη της ανάδειξης της Ευρώπης, ώστε αυτή να γίνει ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο·

118. υποστηρίζει να θεσπιστεί παρέκκλιση από το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το οποίο περιορίζει τη μέγιστη διάρκεια της προσωρινής παύσης που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση σε έξι μήνες ανά σκάφος κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2020, η οποία θα πρέπει να θεσπιστεί αναλόγως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα διανύουμε το 2020, πιστεύει ότι, στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, όταν η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων έχει προχωρήσει πάρα πολύ, θα πρέπει να γίνει εξαίρεση για την προκείμενη περίοδο της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

119. θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί παρέκκλιση, η οποία θα επιτρέπει τη μεταφορά πόρων από τις προτεραιότητες και/ή τους τομείς που καλύπτονται επί του παρόντος από τον κανονισμό ΕΤΘΑ σε άλλες σχετικές προτεραιότητες·

120. υποστηρίζει τα μέτρα δημόσιας υγείας στην υδατοκαλλιέργεια ώστε να μπορεί το ΕΤΘΑ να στηρίζει την αντιστάθμιση για τις προσωρινές παύσεις λόγω της COVID-19·

121. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στους αλιείς την επιλογή να μεταφέρουν πάνω από το υφιστάμενο ποσοστό 10 % των αλιευτικών τους ποσοστώσεων στο επόμενο έτος, όπως ορίζεται στον κανονισμό ευελιξίας ή στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού·

Εξωτερικά σύνορα

122. υποστηρίζει σθεναρά τα πρόσφατα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές για τον περιορισμό των μαζικών μεταναστευτικών ροών και, ως εκ τούτου, της πιθανής εξάπλωσης του ιού, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να μην γίνουν δεκτές αιτήσεις ασύλου για περίοδο ενός μηνός, δυνάμει του άρθρου 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει την έγκριση προσωρινών μέτρων σε καταστάσεις όπου η εισροή ατόμων συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

123. εκφράζει τη λύπη του για κάθε προσπάθεια εκ μέρους τρίτων χωρών να χρησιμοποιήσουν τη μεταναστευτική πίεση για πολιτικά κέρδη·

124. συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παροχή ιατρικής βοήθειας προς τα ελληνικά νησιά και άλλα ΚΥΤ της ΕΕ με υψηλό αριθμό μεταναστών, ώστε να διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός των κρουσμάτων κορονοϊού και η κατάλληλη βοήθεια και απομόνωση των ασθενών· προσδίδει έμφαση στην ανάγκη να προληφθούν νέες αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα ελληνικά νησιά, όπου η κατάσταση είναι ήδη κρίσιμη και η πανδημία του κορονοϊού μπορεί ήδη να είναι εκτός ελέγχου·

125. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε νομική αξιολόγηση της δυνατότητας διεύρυνσης του πεδίου της επιχείρησης IRINI προκειμένου να θεσπιστεί ναυτικός αποκλεισμός από την παράκτια ζώνη της Λιβύης με στόχο να σταματήσουν οι νέες αναχωρήσεις παράτυπων μεταναστών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων για την αποθάρρυνση των ΜΚΟ να δρομολογούν νέες επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο·

126. σημειώνει ότι οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται τις εξαιρετικές περιστάσεις, για παράδειγμα στους τομείς όπως ο τομέας των πλαστών φαρμάκων· καλεί όλες τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να κάνουν την πληρέστερη δυνατή χρήση των σχετικών οργάνων της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust, και να συμμετάσχουν σε μια καλή αμοιβαία συνεργασία, ιδίως στα σύνορα·

Διεθνές εμπόριο

127. προειδοποιεί για τα αδικαιολόγητα προστατευτικά μέτρα που οδηγούν σε διαταραχή της παγκόσμιας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και χαιρετίζει τη θέσπιση της ενδιάμεσης επίλυσης διαφορών έως ότου το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ τεθεί εκ νέου σε λειτουργία· τονίζει ότι η αναγέννηση των εξαγωγών είναι και θα αποτελέσει σημαντικό μέσο της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ, καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι αγορές πρέπει να παραμείνουν ανοικτές σε παγκόσμιο επίπεδο και καλεί τους εταίρους της G7 και της G20, ειδικότερα, να πράξουν το ίδιο·

128. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής τεμαχίων κρέατος υψηλής ποιότητας στη νέα κατάσταση της αγοράς, προκειμένου να υποστηριχθεί ο ευρωπαϊκός τομέας του κρέατος·

129. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αυξάνει τις πιθανότητες ενός σεναρίου μη επίτευξης συμφωνίας·

Εξωτερικές σχέσεις

130. απευθύνει έκκληση για μια συντονισμένη παγκόσμια στρατηγική για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε διεθνές επίπεδο, και καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην κατάλληλη παγκόσμια αντιμετώπιση· τονίζει τη σημασία της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, των άμεσων δράσεων και της τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19· υπογραμμίζει τον ρόλο των ΜΚΟ που ασχολούνται κυρίως με την παροχή του πλέον απαιτούμενου ιατρικού εξοπλισμού και την αποστολή ιατρικού προσωπικού·

131. τονίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην υποστήριξη όχι μόνο των ΜΚΟ που παρέχουν βοήθεια στους πιο ευάλωτους, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, αλλά και εκείνων που βρίσκονται υπό πίεση και εργάζονται υπό ακραίες συνθήκες, όπως το προσωπικό που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, για παράδειγμα μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών όταν χρειάζεται·

132. ζητεί να διεξαχθεί αμερόληπτη έρευνα όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ της ΠΟΥ και της Κίνας, και ιδίως όσον αφορά την άκριτη χρήση από την ΠΟΥ της κινεζικής προπαγάνδας στις επίσημες ανακοινώσεις της· υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης της ΠΟΥ προκειμένου να καταστεί πιο ανεξάρτητη·

133. ζητεί να διεξαχθεί έρευνα σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την προέλευση του κορονοϊού και τις πιθανές ευθύνες της κινεζικής κομμουνιστικής κυβέρνησης όσον αφορά την εξάπλωση του ιού·

134. υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια κρίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ορισμένα αυταρχικά κράτη για την ενίσχυση του υβριδικού πολέμου και της εχθρικής προπαγάνδας κατά των γειτόνων τους και της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και για την πάταξη των εσωτερικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

135. σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες της Ταϊβάν εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις συνεδριάσεις της επιτροπής έκτακτης ανάγκης της ΠΟΥ που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, αν και η Ταϊβάν έχει πολλαπλές επιβεβαιωμένες περιπτώσεις και ότι έχει υπάρξει έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ του ΠΟΥ και των Κέντρων Ελέγχου Νόσων της Ταϊβάν (CDC) σχετικά με τον ιό 2019-nCoV, δεδομένου ότι η Ταϊβάν έχει εξαιρεθεί από την ΠΟΥ· πιστεύει ότι η εμπειρία της Ταϊβάν όσον αφορά την επιτυχή αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων υγείας στο σπίτι μπορεί να είναι επωφελής όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι, ως εκ τούτου, η Ταϊβάν θα πρέπει να καλείται να συμμετέχει με τον κατάλληλο και ουσιαστικό τρόπο στις δραστηριότητες, τους μηχανισμούς και τις συνεδριάσεις της ΠΟΥ, μεταξύ άλλων στην επικείμενη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και στις συνεδριάσεις της επιτροπής έκτακτης ανάγκης των εμπειρογνωμόνων· επαναλαμβάνει συνεπώς την έκκλησή του προς την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στη Γενεύη να αποδεχθεί το καθεστώς του παρατηρητή για την Ταϊβάν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επίσημα τη συμμετοχή της Ταϊβάν στην ΠΟΥ·

136. επισημαίνει τις συντονισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου από φορείς που υποστηρίζονται από το κράτος και προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες εκμεταλλεύονται τη συνεχιζόμενη κρίση προκειμένου να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς των κρατών μελών και την αξιοπιστία των θεσμών αυτών, αξιοποιώντας το χάος και την αβεβαιότητα με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των δικών τους πολιτικών προγραμμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εργαστεί για την ενίσχυση των σχετικών φορέων, όπως η ειδική ομάδα «Stratcom» στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· κρίνει ότι το πλέον αποτελεσματικό αντίδοτο είναι η ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της (δράσεις ενημέρωσης και δημόσιας επικοινωνίας, επαφές με βασικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), παρέχοντας μια χρήσιμη επικοινωνιακή πολιτική για τους πολίτες, με προληπτική και αληθή ενημέρωση, ικανή να  προειδοποιεί τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τους πραγματικούς κινδύνους·

 

°

° °

137. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

 

[1] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου