Nós Imeachta : 2020/2616(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : B9-0149/2020

Téacsanna arna gcur síos :

B9-0149/2020

Díospóireachtaí :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 216kWORD 74k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreSuite>chun an díospóireacht maidir leis na ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún a thabhairt chun deiridh</TitreSuite>

<TitreRecueil>de bhun Riail 132(2) de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}thar ceann Ghrúpa ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0149/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac

(2020/2616(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don Teachtaireacht  ón  gCoimisiún an 13 Márta 2020 maidir le freagairt eacnamaíoch chomhordaithe ar ráig COVID-19,

 ag féachaint do Chruinniú Mullaigh Urghnách Fíorúil G20 na gCeannairí maidir le COVID-19 a tionóladh an 3 Feabhra 2020,

 ag féachaint don Teachtaireacht  ón  gCoimisiún an 19 Márta 2020 maidir le Creat Sealadach do bhearta státchabhrach chun tacú leis an ngeilleagar i ráig reatha COVID-19,

 ag féachaint do Chinneadh (AE) 2020/440 ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le clár ceannaigh éigeandála sealadach paindéime (BCE/2020/17),

 ag féachaint don Mholadh ón mBanc Ceannais Eorpach an 27 Márta 2020 (BCE/2020/19) maidir le híocaíocht amach díbhinní le linn phaindéim COVID-19 agus lena n-aisghairtear Moladh (BCE/2020/1),

 ag féachaint do na ráitis ón Sásra Maoirseachta an 12 Márta 2020 maidir le gníomhaíochtaí chun tionchar COVID-19 ar earnáil bhaincéireachta AE a mhaolú,

 ag féachaint don ráiteas comhpháirteach ón nGréasán Eorpach Iomaíochta (ECN) an 23 Márta 2020 maidir le dlí iomaíochta a chur i bhfeidhm le linn ghéarchéim Corona,

 ag féachaint d’Airteagal 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

 ag féachaint do Threoir 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le conarthaí lamháltais a dhámhachtain[1],

 ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún  maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip,

 Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí, ó ráig  COVID-19 i gcathair Wuhan sa tSín i mí na Nollag seo caite gurbh é a bhí mar thoradh ar an bpaindéim dhomhanda ná thart ar 1.5 milliún cás líomhnaithe  agus 100 000 bás ar a laghad;

B. de bhrí go gcaithfidh freagairt AE ar phaindéim COVID-19 a bheith i gcomhréir go hiomlán le hAirteagal 168 CFAE, lena n-urramaítear inniúlachtaí gach Ballstáit a mbeartas sláinte féin a shainiú, a seirbhísí sláinte a eagrú, a sholáthar agus a bhainistiú, agus acmhainní a leithdháileadh ar a gcórais sláinte ,

C. de bhrí nach amháin go bhfuil ráig COVID-19 ina éigeandáil thromchúiseach sláinte poiblí ach ina mórúscadh diúltach freisin don gheilleagar domhanda agus do gheilleagar AE mar thoradh ar theaglaim d'éifeachtaí soláthair agus éilimh; de bhrí go bhfuil freagairt eacnamaíoch chinnte ó na Ballstáit agus ó institiúidí an AE ríthábhachtach chun na hiarmhairtí diúltacha eacnamaíocha seo a mhaolú

D. de bhrí go bhfuil líon na ndaoine a chaillfidh a bpost de bharr paindéim choróinvíris; ag méadú go gasta agus d’fhéadfadh sé dul thar 25 milliún de réir tuartha ón  Eagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS);

E. de bhrí go bhfuil ar mhórán earnálacha den gheilleagar agus mórán dár saoránaigh aghaidh a thabhairt ar mhéadú ollmhór ar chailliúint post, ar laghdú in am oibre agus ar chaillteanas ioncaim, le linn dúshláin mhóra a bheith roimh earnálacha áirithe chun leanúnachas a áirithiú agus chun sábháilteacht a n-oibrithe a chosaint; de bhrí go bhfuil iarratais ar shochair dhífhostaíochta i bhfad níos airde anois ná mar a bhíothas ag súil leo;

F. de bhrí go bhféadfadh sé go mbeadh ar gach cineál gnólachtaí aghaidh a thabhairt ar easnamh tromchúiseach leachtachta agus go bhfuil gnólachtaí nuathionscanta go háirithe i mbaol; de bhrí gur féidir le heasnaimh leachtachta éifeacht thromchúiseach a bheith acu ar staid eacnamaíocht mórán gnóthaí sláintiúla agus ar a bhfostaithe sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, le linn dóibh éifeachtaí níos buanseasmhaí a bheith acu trína marthanas leanúnach a chur i mbaol,

G. de bhrí go bhfuil baol ann go gcuirfear tuilleadh leis an gcor chun donais eacnamaíoch an-tromchúiseach má tharraingíonn iasachtóirí siar ó bheith ag tabhairt iasachtaí do ghnólachtaí agus do theaghlaigh. de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag bainc agus ag idirghabhálaithe eile airgeadais dá bhrí sin, le linn a bheith ag déileáil le héifeachtaí  ráig COVID-19 tríd an sreabhadh creidmheasa don gheilleagar a choinneáil;

H. de bhrí go bhfuil roinn Ballstát ag beartú nó gur fhógair siad cheana bearta tacaíochta a thabhairt do shaoránaigh agus do chuideachtaí; de bhrí go bhféadfadh státchabhair a bheith i gceist le roinnt beart tacaíochta de réir bhrí Airteagal 107(1) CFAE;

I. de bhrí gurb é cuspóir rialacha na hiomaíochta machaire chomhréidh a áirithiú idir cuideachtaí, agus go leanann sé de bheith ábhartha freisin le linn tréimhse nuair a bhionn cuideachtaí agus an geilleagar ina iomláine ag fulaingt ó ghéarchéimeanna; de bhrí go bhfuil sásraí agus ionstraimí éagsúla AE/LEE chun forbairtí margaidh agus eacnamaíocha a chur i gcuntas, i gcás inarb iomchuí agus inar gá,

J. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí a bhíonn ag obair agus a choinníonn córais sláinte agus seirbhísí tábhachtacha eile de bheith ag feidhmiú;

K. de bhrí gurb ionann mná san iomlán agus 70 % den lucht saothair cúraim sláinte, rud a nochtann iad do bhaol níos mó ionfhabhtaithe; de bhrí go bhfuil mná go mór in uachtar san fhostaíocht in earnáil an chúraim, agus go ndéanann siad an saothar gan íocaíocht is mó sa bhaile freisin; de bhrí go bhfuil go bhfuil ról thar a bheith tábhachtach ag oibrithe cúraim sláinte le linn na géarchéime;

L. de bhrí go bhfuil  ról bunúsach ag teaghlaigh agus arís eile cúram bunriachtanach á soláthar acu dá mbaill, lena n-áirítear daoine scothaosta, leanaí agus daoine breoite;

M. de bhrí go bhfuil na daoine scothaosta i mbaol go mór ó COVID-19, go háirithe iad siúd atá ina gcónaí astu féin nó gan teaghlach; de bhrí go bhfuil an ráta básmhaireachta is mó á fhulaingt ag na daoine scothaosta agus go bhfuil cineál níos tromchúisí den ghalar acu; de bhrí go bhfuil daoine scothaosta níos leithlisithe anois fiú, agus iad in easnamh chuairteanna agus chúram a dteaghlaigh mar gheall ar shrianta maidir le scaradh sóisialta;

N. de bhrí go bhfuil ról na teilea-oibre agus na hoibre cianrochtana ag fás, go háirithe le linn phaindéim COVID-19; de bhrí go bhfuil ról  an teilileighis agus an teileachúrai ag fás; de bhrí gur éirigh  eisiamh digiteach de bheith ina ábhar  práinneach le linn phaindéim COVID-19; de bhrí nach bhfuil scileanna digiteacha ná roachtain a sheirbhísí bunúsacha, amhail oideachas, cúram sláinte a sholáthraítear ar líne le linn na n-orduithe dianghlasála;

O. de bhrí go bhfuil talmhaíocht AE ríthábhachtach maidir le sábháilteacht agus slándáil bia san Aontas Eorpach;

P. de bhrí gur tháinig príomheolaí an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (EFSA) ar an gconclúid, bunaithe ar thaithí ó ráigeanna roimhe seo de choróinvíris ghaolmhara, nach bhfuil aon fhianaise ann faoi láthair chun tacú le tarchur COVID-19 trí bhia,

Q. de bhrí go bhféadfadh imirce neamhrialaithe ó thríú tíortha ar fud an domhain a bheith ina baol slándála agus sláinte dáiríre; de bhrí gur cheart go mbeadh sláinte an phobail ina treoirphrionsabal sáraitheach;

R. de bhrí go bhfuil gealltanas tugtha go deonach ag roinnt Ballstát  1 600  mionaoiseach gan tionlacan a athlonnú ó oileáin na Gréige agus go bhfuil an Coimisiún ag iarraidh a chur ina luí ar níos mó rialtas leanaí gan tionlacan a thógáil isteach ó oileáin na Gréige;

S. de bhrí go dtabharfadh scéimeanna athlonnaithe agus athaontaithe teaghlaigh le tuiscint iarrthóirí tearmainn agus a dteaghlaigh a bheith á n-aistriú trasteorann, cé go bhfuil taisteal chuig AE agus saorchúrsaíocht inmheánach teoranta, nó cosc curtha air;

T. de bhrí go bhféadfadh teacht imirceach nua an bonn a baint go mór de chumas chórais sláinte na mBallstát, ar córais atá faoi an-bhrú cheana; de bhrí go mbeadh daoine nuathagtha ina ualach lóistíochta ar na Ballstáit chósta atá dírithe anois ar an éigeandáil sláinte a bhainistiú; de bhrí go líomhnaítear go bhfuil roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag feidhmiú sa Mheánmhuir ag cur criú le chéile chun a gcuid oibríochtaí tarrthála a atosú;

U. de bhrí gur tugadh chun suntais le géarchéim COVID-19 easnaimh oibríochta sa Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta  (UCPM) agus ina acmhainneacht chúltaca faoi ResEU, a chuir bac ar fhreagairt AE d’iarraidh na hIodáile, go déanach i mí Feabhra, ar threalamh cosanta leighis,

V. de bhrí go bhfuil cur i bhfeidhm ar bhealach ilroinnte curtha chun feidhme ag roinnt Ballstát, réigiún agus eintiteas príobháideach chun dul i ngleic le géarchéim Covid-19’,  bunaithe ar shonraí ó oibreoirí teileachumarsáide nó ó chórais dhomhanda um loingseoireacht satailíte(GNSS);

Paindéim  COVID-19

1. ag cur a dlúpháirtíocht in iúl leo siúd atá buailte le COVID-19 agus a fíorchomhbrón dóibh siúd go léir a bhfuil daoine muinteartha caillte acu mar gheall ar ráig COVID-19;

2. á chur in iúl gur mór aici agus go bhfuil urraim an-mhór aici do na seirbhísí go léir atá ag obair gan stad gan staonadh chun géarchéim COVID-19 a chomhrac, go háirithe obair na ngairmithe leighis agus cúraim, na n-oifigeach forfheidhmithe dlí agus baill na seirbhísí armtha, a ndéanann a dtiomantas agus a bhfreagracht a áirithiú go bhfeidhmíonn ár sochaithe go sábháilte

3. ag tairiscint a cuid tacaíochta agus buíochais dóibh siúd go léir atá ag obair i ngníomhaíochtaí eile atá fíor-riachtanach maidir le croíoibriú ár ngeilleagar amhail iad siúd atá ag oibriú i lóistíocht agus i ndáileadh bia agus príomhsholáthairtí eile;

4. ag cur a buíochas in iúl i leith teaghlaigh a bhfuil príomhról acu chun timpeallacht shábháilte agus shlán a áirithiú, rud atá chomh riachtanach sin sa tréimhse éiginnte seo;

5. ag cur a cuid tacaíochta agus buíochais in iúl  dóibh siúd ar fud an Aontais Eorpaigh a lean comhairle a rialtas go coinsiasach chun an brú a bhaint ó na seirbhísí sláinte agus chun beatha daoine a shábháil;

Freagairt láithreach an Aontais Eorpaigh

6. á chur in iúl gur geal léi na bearta a rinne na Ballstáit go luath sa ghéarchéim ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, amhail ráthaíochtaí iasachta, buntáistí cánach agus morgáiste agus cláir eile um fhaoiseamh sóisialta;

7. á chur in iúl gur geal léi na ráitis le déanaí ón gCoimisiún Eorpach, ón mBord Réitigh Aonair, ón Udarás Baincéireacht Eorpach, ón Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, ó údaráis ábhartha eile i mBallstáit eile maidir le ceanglais rialála agus chuntasaíochta do na hinstitiúidí airgeadais sna himthosca eisceachtúla reatha;

8. á chur in iúl gur cúis tacaíochta agus bhuíochais na samplaí  atá de shíor ag méadú - murab ionann agus an fhreagairt tosaigh neamhleor ar cúis díomá di í - de dhlúthpháirtíocht leis na Ballstáit atá buailte go holc ag an bpaindéim, amhail foirne leighis a imscaradh, othair a iompar le haghaidh cóireála nó soláthar trealaimh cosanta, díghalrán nó aerálaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí ina leith sin;

9. á cur i bhfios go láidir nach mór do na Ballstáit gníomhú go cinntitheach ó thaobh an chomhordaithe chun leathadh COVID-19 a chomhrac agus chun tacú leis na réigiúin agus leis na tíortha is mó atá buailte ag an bpaindéim; á iarraidh ar an gCoimisiún ullmhacht gach Ballstáit a mheas ó thaobh na heipidéime de agus dlúthpháirtíocht ar fud an AE-27 a chaomhnú  i gcomhréir go hiomlán le hAirteagal 168 CFAE

10. á chreidiúint go bhfuil infhaighteacht tástálacha diagnóiseacha COVID-19 bunriachtanach, mar aon le leithlisiú agus rianú, chun an ráta tarchurtha a laghdú; á chur in iúl gurb oth léi gur ann d’easnamh tástálaca, trealaimh cosanta phearsanta,  agus soláthairtí eile leighis; á chur in iúl gur geal léi na treorlínte is déanaí ón gCoimisiún maidir le soláthar comhpháirteach agus an cinneadh chun stoc-charnadh leighis straitéiseach  rescEU agus cúnamh sláinte trasteorann a chumasú;

11. ag tabhairt dá haire gur thug roinnt Ballstát moladh isteach dá saoránaigh go léir chun maisc aghaidhe a chaitheamh go poiblí, rud a bhfuil cosúlacht birt réamhghníomhaigh air chun cosc a chur le leathadh an víris, le linn do Bhallstáit eile a bheith ag beartú é a dhéanamh éigeantach;

12. á thabhairt dá haire gur theip ar an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (UCPM) agus na srianta ar onnmhairiú Trealaimh Cosanta Phearsanta (PPE) agus aerálaithe arna bhforchur ar roinnt Ballstát sna laethanta ba dheacra do na tíortha is mó a bhí buailte le leathadh  Covid-19; á mheabhrú nach bhfuil na srianta go léir a tugadh isteach gan bonn cirt; á iarraidh ar an gCoimisiún feidhmiú cuí UCPM agus an Choiste Sábháilteachta Sláinte a áirithiú, méadú ar cheannacháin láraithe trealaimh agus ábhar a chumasú, éadáil thapa agus dáileadh comhpháirteach a áirithiú ag tosú leis na ceantair is mó a bhfuil gá leo, chun comhordú éifeachtach agus rialacha soiléire agus inghníomhaithe a sholáthar chun na hacmhainní sin a leithdháileadh, agus chun malartú faisnéise níos éifeachtaí agus níos tráthúla a ráthú;

13. á iarraidh  ar an gCoimisiún dlús a chur le nósanna imeachta faoin Soláthar Comhpháirteach chun líon oiriúnach masc TCP, aerálaithe, trealamh tástála agus gaireas leighis a sholáthar láithreach le seoladh chuig na Ballstáit is mó atá buailte;

14. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún tairseach gréasáin amháin a fhorbairt inar féidir le saoránaigh AE gach faisnéis ábhartha a bhaineann le paindéim COVID-19 a fháil i ngach teanga oifigiúil;

15. á chur  i bhfios go láidir go bhfuil trédhearcacht agus faisnéis ríthábhachtach le linn géarchéim sláinte den chineál seo, nuair is minic nach ndéantar diagnóisiú ar chásanna tosaigh agus go bhfuil líon na n-ionfhabhtuithe neamhchinntithe, chun scaipeadh an víris a chosc, gan beann ar na bearta sláinte agus srianta a dhéantar ina dhiaidh sin;

16. á chur in iúl gurb oth léi na hionsaithe polaitiúla gan bhunús is déanaí i gcoinne roinnt rialtais náisiúnta, atá ag cur bearta éigeandála i bhfeidhm go dlisteanach chun an eipidéim a stopadh; ag tabhairt dá haire nach n-úsáidfidh rialtais na mBallstát fogairt staide éigeandála mar uirlis chun rialú na parlaiminte a chosc;

17. á chur iúl gur geal léi an treoir phraiticiúil ón gCoimisiún chun saorghluaiseacht oibrithe bunriachtanacha a áirithiú; á chur i bhfáth, áfach, go bhfuil gá le hiarracht bhreise chun a áirithiú gur féidir le hoibrithe soghluaiste laistigh de AE, go háirithe iad siúd atá i ngairmeacha bunriachtanacha chun  paindéim an choróinvíris a chomhrac, a n-ionad oibre a bhaint amach agus cosaint shóisialta leordhóthanach a fháil;

18. á chur i bhfáth go bhfuil géarghá ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún chun na dea-chleachtais a shainaithint ar féidir leo a leathnú amach chun lamháil d’oibrithe a ngairmeacha a fheidhmiú gan bac míchuí agus dul i mbun saorghluaiseachta laistigh de AE a luaithe is féidir;

19. á chur in iúl gur geal léi an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 16 Márta maidir le Srianadh Sealadach ar Iompar Neamh-bhunriachtanach chuig AE, ós rud é go bhfuil an domhandú agus an ghluaiseacht idirnáisiúnta daoine ina gcúis lena n-éascaítear scaipeadh an víris thar theorainneacha agus á chur i bhfios gur geal léi Teachtaireacht an 8 Aibreán ina dhiaidh sin ; á chur i bhfios gur cheart go mbeadh feidhm ag an srianta sealadacha iompair maidir leis an iompar neamh-bhunriachtanach ó thríú tíortha chuig limistéar AE+ agus go bhféadfaí fad a chur leis ag brath ar fhorbairtí bhreise; á chur i bhfios go láidir go gcaithfear saoránaigh a bheidh ag filleadh ar AE a dhíolmhú leis na srianta taistil;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún tascfhórsa a chur ar bun chun an cúram a bheith air treoirlínte a eisiúint maidir le staidreamh a bheith á ullmhú ag na Ballstáit chun na sonraí a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu, agus moltaí breise a eisiúint de réir gach tíre faoi leith;

21. á chur i bhfios gur cheart rialacha cosanta sonraí a léirmhíniú ar bhealach solúbtha ionas go bhféadfaí bearta a dhéanamh in aghaidh phaindéim an  choróinvíris, i gcaitheamh tréimhse theoranta na héigeandála; ag cáineadh aon ghníomhaíochtaí nó ceanglais nach bhfuil bonn cirt leo a d’fhéadfadh maolú a dhéanamh ar mhalartú sonraí ar fud an Aontais agus an tionchar diúltach a bhíonn ag srianta den sórt sin ar fhreagairt choiteann an Aontais ar an bpaindéim;

22. Chuir an tAontas na ceanglais maidir le sliotáin aerfoirt ar fionraí, ar ceanglais iad a chuireann oibleagáid ar na haerlínte 80 %, ar a laghad, dá sliotáin éirí de thalamh agus tuirlingthe a úsáid más uathu iad a bheith acu an bhliain dár gcionn. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé mar aidhm ag an tarscaoileadh cuidiú le haeriompróirí dul i ngleic leis an titim mhór san aerthrácht lena ndéantar coimirciú ar a gcearta agus a n-infheistíochtaí de dheasca ghéarchéim an choróinvíris;

An margadh inmheánach, laghdú ar an ualach reachtaíochta, trádáil trasteorann

23. á chur i bhfios go láidir gurb é an Margadh Aonair gnóthachtáil agus sócmhainn is fearr an Aontais, agus nár cheart é a chur i mbaol mar thoradh ar fhreagairt na hEorpa ar ráig COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún catalógú a dhéanamh ar na bearta idirthréimhseacha go léir a bhfuil bonn cirt leo arna bhforchur mar fhreagairt tosaigh ar an ráig agus ag tathant ar na rialtais náisiúnta agus ar an gCoimisiún gníomhú go gasta agus iad a bhaint nuair nach mbeidh bonn cirt leo a thuilleadh;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún go gcuirfí ar athló cur i bhfeidhm na gceanglas nua arna dtabhairt isteach ag an reachtaíocht atá le teacht i bhfeidhm sna chéad trí mhí atá ag teacht, ionas nach ndéanfar dochar do ghnólachtaí trí bhíthin athruithe rialála le linn na tréimse dúshlánaí seo agus go dtabharfar am dóibh chun comhlíontacht a áirithiú nuair a bheidh gnáthoibriú ar siúl; á chur in iúl gur geal léi cinneadh an Choimisiúin maolú a dhéanamh ar dhlíthe maidir le Státchabhair i leith cuideachtaí a bhfuil cógais leighis, feistí leighis, trealamh cosanta á bhforbairt acu, chomh maith le saoráidí tástála agus bonneagar gaolmhar chun paindéim COVID-19 a chomhrac; á chur in iúl  go dtacaíonn sí go mór le cinneadh an Choimisiúin moratóir bliana amháin a mholadh don tréimse idirthréimhseach sa Rialacháin maidir le Feistí Leighis, rud a d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar infhaighteacht soláthairtí leighis agus tacú le mear-fhormheas ar an reachtaíocht choimhdeachta a bheith á dhéanamh ag na comhreachtóirí.

25. ag cur in iúl gur díol sásaimh di na Treoirlínte ón gCoimisiúin an 16 Márta 2020 maidir le bearta bainistithe teorann chun sláinte a chosaint agus chun a áirithiú go mbeidh fáil ar earraí agus ar sheirbhísí riachtanacha; á chur i bhfios go láidir gur féidir le Ballstát a shainaithint, i gcás fíor-chriticiúil, gur gá rialuithe teorann a athbhunú mar fhreagairt ar an riosca a bhaineann le galar tógálach;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige comhordaithe a lorg agus sonraí arna soláthar ag na Ballstáit a úsáid chun oibríochtaí trasteorann neamhshrianta ar bhonneagar criticiúil a áirithiú, lena n-áirítear seirbhísí bunriachtanacha, chomh maith le soláthar fuinnimh, bia, agus soláthairtí cógaisíochta agus míochaine;

27. ag cur in iúl gur díol sásaimh di na Treoirlínte ón gCoimisiún an 23 Márta 2020, maidir le ‘lánaí glasa’ do na Ballstáit chun sreabhadh tapa agus leanúnach earraí ar fud AE a áirithiú agus chun scrogaill ag príomhphointí trasnaithe na dteorainneacha inmheánacha a sheachaint; ag moladh do na Ballstáit, a bhfuil rialuithe ag teorainneacha inmheánacha á gcur i gcrích acu, sláine an mhargaidh aonair a ráthú, go háirithe slabhraí soláthair, agus gan páirt a ghlacadh in aon chleachtais mhíchothroma; ag cur in iúl gur díol sásaimh di gur fhoilsigh an Coimisiún treoirlínte nua maidir le cúnamh éigeandála AE do chúram sláinte trasteorann, agus an cinneadh uaidh dleachtanna custaim ar allmhairiú feistí leighis agus trealaimh chosanta ó thríú tíortha a tharscaoileadh go sealadach;

28. ag cur i bhfáth gur gá na hualaí riaracháin a bhaineann le dáileadh trasteorann earraí trí ardáin dhigiteacha a mhaolú, chun tacú le beartais arb é is aidhm dóibh an scaradh sóisialta a áirithiú agus, san am céanna, a cheadú do shaoránaigh na táirgí is gá a fháil;

29. á iarraidh go n-áiritheoidh an Coimisiún agus an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) go mbeidh soláthar míochaine na hEorpa ag feidhmiú agus á dháileadh go rianúil i gcás ina leanfaidh paindéim COVID-19 ar aghaidh, le cabhair agus tacaíocht speisialta do na hearnálacha is mó atá neamhchosanta ar rioscaí;

30. á chur i bhfios go láidir gur gá oibriú chun deireadh a chur leis na toirmisc náisiúnta uile ar onnmhairiú cógas agus trealaimh leighis chuig Ballstáit eile AE; ag cur i bhfáth a thábhachtaí atá sé saorshreabhadh na ngairmithe leighis agus na soláthairtí leighis a áirithiú; á chur i bhfios go láidir ina theannta sin a thábhachtaí atá cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe i measc na mBallstát chun sreabhadh seirbhísí agus earraí riachtanacha a áirithiú trí na ‘lánaí glasa’; ag cur i bhfáth a phráinní atá sé comhoibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun slabhraí soláthair ríthábhachtacha agus feidhmiú earnálacha ríthábhachtacha a chothabháil; ag cur i bhfáth a thábhachtaí atá sé idirphlé iltaobhach a choinneáil leis an G20 agus le tíortha móra déantúsaíochta, agus ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé lánaí glasa idirnáisiúnta a dhaingniú ionas nach gcuirfear isteach ar sholáthar na gcógas bunriachtanach agus na soláthairtí míochaine; ag cur béim, ina theannta sin, ar an bhfíoras go bhfuil gá le cur chuige aontaithe ó údaráis chustaim chun sreabhadh na dtáirgí riachtanacha a éascú; ag áitiú ar an gCoimisiún cur le liosta na dtáirgí a bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne COVID-19 ar a ndéantar dleachtanna custaim a tharscaoileadh chun cumais freagartha lánfheidhme a thógáil laistigh de AE;

31. á iarraidh ar na Ballstáit an trealamh cosanta agus na huirlisí riachtanacha eile is gá a áirithiú d’oibreoirí poist san Eoraip d’fhonn na hoibrithe bunriachtanacha sin a chosaint go leordhóthanach agus beartsheachadtaí a athbhunú go hiomlán; ag tabhairt dá haire go ndéantar srianta ar sheirbhísí poist acmhainn FBManna na hEorpa déileáil leis an ngéarchéim atá ann faoi láthair a laghdú tuilleadh agus go ndéantar dochar d’earnáil na ríomhthráchtála i gcoitinne;

32. á chur i bhfios go láidir gur gá iarrachtaí a neartú arb é is aidhm dóibh táirgí neamhshábháilte a bhrath agus a bhaint go tapa, go háirithe trealamh góchumtha leighis agus TCP (trealamh cosanta pearsanta);

33. ag áitiú ar an gCoimisiún bearta a dhéanamh chun a áirithiú go n-aithneoidh na Ballstáit uile na sintí a chuirtear le bailíocht na gcigireachtaí ar na feithiclí uile a úsáidtear le haghaidh lasta idirnáisiúnta agus atá ar tí dul in éag.

Tacaíocht bhuiséadach agus airgeadais

34. á chreidiúint gur cheart saoirse bhuiséadach iomlán a bheith ag na Ballstáit na bearta uile is gá a dhéanamh chun an phaindéim a chomhrac, chun a gcreataí sóisialta agus eacnamaíocha a choimeád chomh slán agus is féidir, agus chun ullmhú go héifeachtúil don téarnamh ina dhiaidh sin; ag cur in iúl gur díol sásaimh di, ina leith sin, an úsáid is mó is féidir a bhaint as an tsolúbthacht a cheadaítear le rialacha fioscacha agus státchabhrach AE, arna leasú leis an Sé-Phaca agus leis an Dé-Phaca;

35. ag tacú go láidir le dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit atá buailte le ráig COVID-19; á chreidiúint gur cheart leas a bhaint as na hacmhainní airgeadais atá ar fáil i mbuiséad 2020 a mhéid is féidir chun dul i ngleic leis na dúshláin phráinneacha; ag cur in iúl gur díol sásaimh di na tionscnaimh ón gCoimisiún lena gceadaítear úsáid sholúbtha a bhaint as cistí an Aontais; ag dréim, ina leith sin, go dtabharfaidh an Coimisiún an tacaíocht is gá do na Ballstáit chun cur chun feidhme solúbtha agus éifeachtach na dtionscnamh sin a áirithiú; á iarraidh go sonrach go mbeadh solúbthacht ann maidir le caiteachas na mBallstát ar acmhainní ó Chiste Sóisialta na hEorpa; á iarraidh, ina leith sin, cistí a shlógadh ar bhonn práinneach ar bhonn Airteagal 122 CFAE maidir le cúnamh airgeadais do na Ballstáit sin a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu de bharr tarluithe eisceachtúla nach bhfuil neart acu orthu; ag tacú, ina theannta sin, le Ciste Dlúthpháirtíochta a bheidh sealadach agus spriocdhírithe a bhunú lena gcuirfear ar chumas na mBallstát tacaíocht chomhordaithe i gcás tubaistí a sholáthar do na tíortha atá buailte;

36. á chreidiúint gur gá níos mó solúbthachta a ráthú do na Ballstáit agus do na réigiúin ionas go mbeidh siad in ann idirghabháil a dhéanamh go tapa agus go héifeachtach ar bhonn nósanna imeachta riaracháin atá brostaithe agus simplithe chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 aistrithe a áirithiú idir cistí éagsúla an bheartais chomhtháthaithe chun tacú le bearta sláinte, bearta sóisialta, gnólachtaí agus earnálacha eacnamaíocha agus táirgiúla, chun acmhainní suntasacha a scaoileadh;

 borradh a chur faoi dhíriú straitéiseach ar thosaíochtaí chun an ghéarchéim thromchúiseach a d’eascair as an bpaindéim a shárú;

 na céimeanna nós imeachta a bhaineann go háirithe le cur chun feidhme, deimhniú agus iniúchadh a shimpliú, tríd an spriocdháta le haghaidh chur isteach na dtuarascálacha bliantúla ar chur chun feidhme a chur siar;

37. ag áitiú ar an gCoimisiún an ráta cómhaoinithe Eorpach a mhéadú, agus 100 % a bhaint amach do mhaoiniú sláinte a bhaineann le cúram sláinte faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh Fáis agus Post idir CFRE, CSE, agus an Ciste Comhtháthaithe, agus idir catagóirí réigiún;

38. á iarraidh ar an gCoimisiún na spriocdhátaí do ghlaonna ar thograí sna catagóirí cistí díreacha, deontais agus conarthaí a chur siar ach amháin más rud é go mbaineann siad le géarchéim COVID-19;

39. ag tabhairt dá haire go bhfuil slógadh Chiste na hEorpa um Choigeartú don Domhandú (CECD) ar cheann de roinnt mhaith ionstraimí atá ar fáil chun tacú le daoine féinfhostaithe agus le hoibrithe a leagadh as agus mar thoradh ar an ngéarchéim phaindéime;

40. ag cur i bhfáth gur cheart tacaíocht leordhóthanach a thabhairt do na cuideachtaí uile atá buailte le géarchéim COVID-19, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide, agus gur cheart bearta éigeandála a dhéanamh chun cabhrú leis an lucht saothair ina iomláine, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil poist fhorbhásacha acu mar aon le daoine féinfhostaithe;

41. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an tacaíocht airgeadais a thugtar do FBManna Eorpacha faoin Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas agus faoin gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha; ag áitiú ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a bheith chomh solúbtha agus is féidir agus tacaíocht á tabhairt do FBManna; ag áitiú nach mór dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an staid sna seachtainí amach romhainn, agus más gá, gur cheart na bearta tacaíochta a choigeartú tuilleadh;

42. á chur i bhfios go láidir go bhfuil na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha (ECC) sna Ballstáit buailte go mór le drochiarmhairt an choróinvíris, mar gheall ar dhúnadh na bpictiúrlann, na n-amharclann agus na n-ionad ceoil, mar aon leis an gcúlú tobann i ndíolachán ticéad; á thabhairt chun suntais, ós rud é go bhfuil na hearnálacha sin ag brath ar líon mór oibrithe féinfhostaithe agus ar shaoroibrithe, go leor acu a bhí ag streachailt i bhfad roimh an ráig, go bhfuil éifeachtaí uafásacha i ndán do ghairmithe cruthaitheacha a bhfuil a sruthanna ioncaim laghdaithe go nialas gan choinne, agus nach bhfuil ach beagán tacaíochta acu anois ón gcóras sóisialta; á iarraidh ar an gCoimisiún acmhainní a leithdháileadh láithreach chun aghaidh a thabhairt ar chruatan airgeadais i measc gairmithe cruthaitheacha agus earnálacha gaolmhara; ag cur in iúl gur díol sásaimh di na tionscnaimh a ghlac roinnt Ballstát chun tacú lena n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha;

43. á iarraidh ar an gCoimisiún ionstraim nua AE a bhunú, le tacaíocht ó bhuiséad AE agus ó ionstraimí eile arna sainaithint ag BEI, chun ráthaíochtaí iasachta a mhaoiniú do ghnólachtaí Eorpacha agus chun tacú le hoibrithe, agus chun bearta struchtúracha a sholáthar chun tacú le hathsheoladh earnálacha Eorpacha an chultúir, na cruthaitheachta agus na turasóireachta ag deireadh na héigeandála paindéime;

44. ag cur in iúl gur díol sásaimh di na bearta atá glactha ag an gCoimisiún agus ag BEI chun tacú le córais cúraim sláinte, chun poist a chosaint agus chun leachtacht a chur isteach i ngeilleagar na hEorpa; ag cur in iúl di gur díol sásaimh di gur sheol BEI agus an Coimisiún plean gníomhaíochta tacaíochta lena slógtar EUR 40 billiún ar fáil láithreach chun tacú le rochtain ar mhaoiniú do FBManna agus do chuideachtaí lárchaipitlithe atá buailte; ag áitiú ar na Ballstáit an plean sin a chomhlánú le ciste ráthaíochta uile-Eorpach ar fiú EUR 25 bhilliún é chun tacaíocht don fhíorgheilleagar a leathnú go EUR 240 billiún san iomlán;

45. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé an tsaoirse is mó is féidir a thabhairt do bhainc agus d’institiúidí iasachta eile, lena n-áirítear cuideachtaí príobháideacha na teicneolaíochta airgeadais, chun tacú le cumhacht ceannaigh na dteaghlach agus na ndaoine aonair, agus chun maoiniú idirlinne a thairiscint don earnáil chorparáideach, go háirithe do FBManna agus do ghnólachtaí nuathionscanta; á mholadh, áfach, cuimhneamh air freisin go bhfuil an baol ann go gcuirfear ualaí móra ar shuíomhanna cláir comhardaithe na n-institiúidí airgeadais mar gheall ar fhadhbanna géaraitheacha i margadh an fhiachais chorparáidigh agus i margaí na ndíorthach gaolmhar;

46. ag cur in iúl gur díol sásaimh di na bearta a rinne an Banc Ceannais Eorpach (BCE), an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) agus údaráis ábhartha eile i mBallstáit an Aontais chun a áirithiú gur féidir le bainc faoi mhaoirseacht leanúint dá ról a chomhlíonadh i maoiniú an fhíorgheilleagair; á thabhairt chun suntais, ina leith sin go háirithe, go gceadaítear do na bainc oibriú faoi bhun an leibhéil caipitil a shainítear le Treoir Cholún 2, an caipiteal maolánach caomhantais agus an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht; ag iarraidh ar na húdaráis náisiúnta macrastuamachta nach bhfuil an méid sin déanta acu cheana féin chun feabhas breise a chur ar na bearta sealadacha sin tríd an gcaipiteal maolánach frith-thimthriallach a mhaolú mar is iomchuí;

47. ag cur in iúl gur díol sásaimh di gníomhaíochtaí BCE chun meon caomhantais caipitil a thionscnamh in institiúidí airgeadais trí shrianta a chur ar íocaíochtaí amach, amhail trí íocaíochtaí díbhinne agus aischeannaigh scaireanna a fhionraí go sealadach, agus trí mhaolú uasta a iarraidh ar luach saothair inathraitheach;

48. ag cur in iúl gur díol sásaimh di gur glacadh an Creat Sealadach do bhearta Státchabhrach chun go mbeidh na Ballstáit in ann leas a bhaint as an tsolúbthacht iomlán dá bhforáiltear faoi Airteagal 107(3)(b) CFAE chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs ráig an choróinvíris; ag cur béim san am céanna ar a thábhachtaí atá sé treochlár soiléir agus critéir a bhunú chun go bhféadfar an córas eisceachtúil sin a thabhairt chun críche a luaithe is féidir;

49. den tuiscint go bhféadfadh sé tarlú, mar gheall ar an staid urghnách, go mbeidh ar chuideachtaí comhoibriú lena chéile chun a áirithiú go ndéanfar táirgí atá gann a sholáthar agus a dháileadh go cothrom i measc na dtomhaltóirí uile; ag cur in iúl gur díol sásaimh di an gealltanas a thug an Gréasán Eorpach Iomaíochta nach ndéanfaidh na húdaráis iomaíochta idirghabháil ghníomhach i gcoinne bearta riachtanacha agus sealadacha arna gcur i bhfeidhm chun ganntanais soláthair a sheachaint; á thabhairt chun suntais san am céanna a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh táirgí a mheastar a bheith riachtanach chun sláinte na dtomhaltóirí a chosaint sa staid reatha, amhail trealamh cosanta pearsanta agus cógais leighis, go mbeidh siad ar fáil i gcónaí ar phraghsanna iomaíocha; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na húdaráis iomaíochta náisiúnta gníomh a dhéanamh láithreach in aghaidh cuideachtaí a théann i dtír ar an staid reatha trí chairtéaladh nó trí mhí-úsáid a bhaint as a gceannasacht; á thabhairt le fios, ina leith sin, go gcuireann na rialacha atá ann cheana ar chumas monaróirí praghsanna uasta a shocrú dá dtáirgí, rud a d’fhéadfadh teorainn a chur le méaduithe ar phraghsanna nach bhfuil údar leo ar an leibhéal dáileacháin;

Slándáil bia

50. á thabhairt chun suntais a ríthábhachtaí atá feirmeoirí agus saothróirí an Aontais ó thaobh na slándála bia de, agus ag cur in iúl gur cúis mhór imní di an tionchar atá ag paindéim COVID-19 ar earnáil talmhaíochta an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún soláthairtí bia a choimirciú sa mhargadh inmheánach, agus saorghluaiseacht a áirithiú, lena n-áirítear do na hionchuir agus do na hoibrithe atá riachtanach do tháirgeadh bia; á iarraidh go soláthrófar tacaíocht airgeadais, cinnteacht agus cobhsaíocht d’earnáil na talmhaíochta, trí úsáid a bhaint as na corrlaigh atá ar fáil sa bhuiséad talmhaíochta chomh maith leis na corrlaigh i ranna eile den bhuiséad, agus á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le buiséad talmhaíochta méadaithe sa chéad chlárthréimhse eile;

51. á iarraidh ar an gCoimisiún cead a thabhairt do na Ballstáit íocaíochtaí díreacha a íoc le feirmeoirí níos luaithe, chun rannchuidiú le leachtacht a bhfuil géarghá léi d’fheirmeoirí, agus tuilleadh solúbthachta agus maoluithe a cheadú i dtaca le spriocdhátaí, coinníollacha, seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí;

52. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta margaidh sealadacha a chur chun feidhme go tapa, lena n-áirítear bearta eisceachtúla dá bhforáiltear in Airteagail 219 go 222 den Rialachán maidir le Comheagrú na Margaí; á iarraidh bearta gasta a ghlacadh le haghaidh, inter alia, earnálacha na mbláthanna, na bplandaí, na bprátaí, na déiríochta, na mairteola, na laofheola, na n-éanlaithe clóis, na gcaorach agus na dtorthaí agus na nglasraí, agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar earnálacha eile, agus bearta iomchuí a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar fhorbairtí breise; ag áitiú ar an gCoimisiún cur chuige solúbtha a ghlacadh maidir le liosta na dtáirgí faoi na bearta éagsúla margaidh agus lena n-áirítear tacaíocht do stóráil phríobháideach; á threorú don Choimisiún na hacmhainní riachtanacha a aimsiú lasmuigh den bhuiséad talmhaíochta agus gan an cúlchiste géarchéime talmhaíochta a úsáid toisc go laghdaódh sé méid na n-íocaíochtaí díreacha i mBallstáit áirithe;

53. á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar chleachtais éagóracha fhéideartha a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheirmeoirí mar thoradh ar COVID 19, go háirithe táirgeoirí táirgí meatacha;

54. ag áitiú ar an gCoimisiún go ndéanfaidh sé aon togra ó Bhallstát a fhormheas go pras, ar togra é lena ndéantar acmhainní nár caitheadh óna chlár forbartha tuaithe a athúsáid chun go n-úsáidfidh a fheirmeoirí agus a shaothróirí iad láithreach chun dul i ngleic leis na dúshláin phráinneacha, agus go gcumasóidh sé athruithe gasta ar chláir forbartha tuaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go bhféadfar tacaíocht a dheonú freisin d’iasachtaí caipitil oibre, agus a chur ar chumas na mBallstát íocaíochtaí ón bplean forbraíochta tuaithe a íoc amach go tapa;

55. ag áitiú ar an gCoimisiún a áirithiú, in am trátha agus i gcomhar leis na Ballstáit, nach ndéanfar arís na hiarrataí neamhdhlisteanacha ar dheimhnithe ‘saor ó víreas’ a thaispeáint ar tháirgí áirithe agraibhia, i gcomhréir leis an bhfianaise eolaíoch atá suite nach scaipeann an víreas trí bhia; á iarraidh ar an gCoimisiún obair a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta ar leith, le cúnamh ó na húdaráis náisiúnta, maidir leis an mbealach chun aitheantas frithpháirteach ar cháilíocht an bhia a ráthú ag rialuithe teorann ag teorainneacha inmheánacha faoi chuimsiú na héigeandála COVID-19;

56. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an tionscnamh ón gCoimisiún maidir le seiceálacha ex ante ar iarratais ar ranníocaíochtaí CBT a chur ar fionraí agus gan ach seiceálacha ex post a sholáthar chun dlisteanacht iarrataí a fhíorú;

57. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an fógra ón gCoimisiún go ndéanfadh sé réamhsciar chistí CBT 2020 a ardú go suntasach ionas go mbeidh fáil ag feirmeacha ar leachtacht laistigh de ghearrthréimhse ama;

Tacaíocht teaghlaigh

58. á iarraidh go ndéanfar beartais agus cleachtais a thacaíonn le teaghlaigh, trí roghanna cúraim leanaí a sholáthar do thuismitheoirí atá ag obair i seirbhísí bunriachtanacha; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé cabhrú le tuismitheoirí atá ag obair teacht ar réitigh chúraim leanaí i gcásanna ina bhfuil tuismitheoir amháin ina ghairmí cúraim sláinte, ina chúramóir, nó ina bhall de na fórsaí armtha nó de na póilíní; ag tabhairt le fios gur cheart go mbeadh an tuismitheoir eile i dteideal obair a dhéanamh ón mbaile nó ar a laghad obair pháirtaimseartha a dhéanamh chun aire a thabhairt do na leanaí; á chreidiúint gur cheart tacaíocht dhíreach airgeadais a thairiscint d’oibrithe nach mór dóibh saoire a ghlacadh chun aire a thabhairt do leanaí (nó ba cheart go dtacófaí le fostóirí a thairgeann saoire le pá dó seo), agus ba cheart riachtanais teilea-oibre agus ceanglais sholúbtha oibre a oiriúnú chun go gcumasófar oibrithe obair íoctha agus neamhíoctha a chomhcheangal;

59. ag aithint an ról atá ag tuismitheoirí maidir lena áirithiú go leanfar ar aghaidh le hoideachas a gcuid leanaí agus go gcruthófar timpeallacht shaibhir chun forbairt leanaí a spreagadh;

60. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé go ndéanfadh na Ballstáit teaghlaigh a bhfuil riachtanais speisialta acu a chosaint agus ar a dheacra atá sé déileáil le srianta maidir le himeallú sóisialta, lena n-éilítear bearta breise;

61. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil cúram agus maoirseacht a dteaghlach agus cúramóirí á gceilt ar dhaoine scothaosta rud a d’fhéadfadh a bheith ina shiocair le staid faillí, agus go bhfuil sé ag tarlú ina dtithe príobháideacha agus i dtithe altranais chomh maith;

62. ag tabhairt dá haire gur ann d’éiginnteacht sa saol laethúil de bharr eipidéim COVID-19, agus go n-eascraíonn uaigneas, buairt agus dúlagar as an leithlisiú fada i gcoraintín; á áitiú go n-aithníonn na Ballstáit go hiomlán na himpleachtaí meabhairshláinte a bhaineann leis an ngéarchéim, agus ag moladh go mbunófaí feachtas meabhairshláinte ar fud AE, lena gcuirfí comhairle ar fáil maidir le conas folláine mheabhrach a choimeád; á iarraidh go dtabharfaí cosaint speisialta do ghrúpaí ardriosca, go háirithe do dhaoine scothaosta chun an t-uaigneas agus an leithlisiú a chomhrac;

63. ag tathant ar an gCoimisiún Prótacal Coiteann Sláinte Eorpach a mholadh, i gcomhréir go hiomlán le hAirteagal 168 CFAE, chun freagairt chomhleanúnach ar fud AE a áirithiú, lena n-áirítear trí threoirlínte críochnúla maidir le diagnóis chliniciúil agus, ar bhonn níos ginearálta, maidir le cúram agus bainistiú othar; á iarraidh ar an gCoimisiún algartam cóireála teiripí caighdeánaithe a cheapadh a bheidh bunaithe ar shamhlacha na mBallstát féin de ghníomhaíochtaí coisctheacha a rinneadh roimhe seo; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit clár saincheaptha de chuid an Aontais a fhorbairt chun baill foirne leighis a chosaint chun comhroinnt smaointe, faisnéise agus dea-chleachtas a éascú;

Comhar leighis

64. á chur in iúl gur díol sásaimh di na freagairtí ó ECDC agus ón gCoiste Slándála Sláinte (CSS) agus á iarraidh go rachfaí i mbun comhar leanúnach agus méadaithe, bunaithe ar fhianaise eolaíoch iontaofa, ar leibhéal AE agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon chun comhordú a dhéanamh ar ghlacadh prótacal sláinte comónta, a bheadh in ann a áirithiú go gcuirfí tástálacha maipín i gcrích ar bhealach forleathan agus leordhóthanach i ngach Ballstát;

65. á chur in iúl gurb oth léi gur tháinig laghdú fiche fostaí ar líon na bhfostaithe lánaimseartha sa Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) sa tréimhse 20132018, rud a chuir isteach go diúltach ar a chumas oibre; á iarraidh ar an gCoimisiún poist a thabhairt ar ais trí nósanna imeachta buiséadacha atá cheana ann chun go mbeidh ar chumas na gníomhaireachta oibriú mar is cuí agus tar éis na géarchéime reatha chomh maith; á thabhairt chun suntais an gá atá le hinniúlachtaí breise do ECDC, lena gcuirfear ar a chumas faireachán leanúnach agus críochnúil a dhéanamh ar an mbreathnóireacht leighis, ar an bhfaireachas leighis agus ar shonraí faisnéise; á iarraidh, thairis sin, go gcuirfí ECDC san áireamh in obair phainéal comhairleach COVID-19 de chuid an Choimisiúin agus go ndéanfaí bearta freagartha iomchuí a fhéadfaidh na Ballstáit a chur chun feidhme go mear agus go héifeachtach;

66. á chreidiúint gur cheart inniúlachtaí na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA) a leathnú freisin, lena gcuirfí ar chumas na gníomhaireachta trialacha cliniciúla a dhéanamh ar chéim I agus ar chéim II, agus aghaidh a thabhairt ar ghanntanais leigheasanna criticiúla in aonaid dianchúraim mar gheall ar éileamh méadaithe, go háirithe i gcás móréigeandáil sláinte poiblí amhail paindéim;

 á iarraidh go mbeidh próiseas mear-cheadaithe ann agus go mbeidh údarú margaíochta coinníollach ann le haghaidh cóireálacha teiripeacha agus turgnamhacha a bhfuil gealladh fúthu nó cógais shaincheaptha i gcoinne COVID-19; ag moladh eolaithe a d’fhoilsigh torthaí a dtaighde saor in aisce agus atá dírithe ar chóir leighis a fháil do COVID-19;

(68) á iarraidh ar an gCoimisiún Meabhráin Chomhthuisceana a fhorbairt idir ECDC, EMA, ECHA (an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán) agus EFSA (an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia) chun malartú faisnéise, comhar, comhthuiscint idir na gníomhaireachtaí, agus i gcás inarb iomchuí, comhthionscadail a fhorbairt tuilleadh, agus freagairt á tabhairt ar mhóréigeandálacha sláinte poiblí;

(69) á mheabhrú go gcuireann Galileo an córas GNSS Eorpach na sonraí geoshuímh is cruinne ar fáil agus go gcuireann Copernicus seirbhísí éagsúla um breathnadóireacht na cruinne ar fáil, lena n-áirítear an tSeirbhís Bainistithe Práinne Copernicus a bheadh oiriúnach freisin do ghéarchéimeanna comhchosúla; ag spreagadh na húdaráis uile leas forleathan a bhaint as na cláir Eorpacha spáis chun dul i ngleic le paindéim Covid-19; á iarraidh ar an nGníomhaireacht Eorpach GNSS agus ar an gCoimisiún a bhfeasacht agus a ngníomhaíochtaí tacaíochta a mhéadú;

(70) á chur in iúl gur díol sásaimh di an moladh ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí maidir le feidhmchlár aonair de chuid AE a fhorbairt a mbeadh sonraí láidre ionsuite ann mar an réiteach is éifeachtaí ar ráig an choróinvíris; á aithint go bhféadfadh sé, leis an bhfeidhmchlár aonair, go gcabhrófaí le horduithe dianghlasála a sheachaint agus gluaiseacht trasteorann agus trasréigiúnach gan bhac a cheadú le linn Covid-19 nó le linn aon phaindéimí eile a d’fhéadfadh a bheith ann; á fhéachaint, áfach, go dteastódh tréimhse níos faide chun a fheidhmiúlachtaí a shainiú, a thástáil agus a chur chun feidhme agus go mbeadh na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha rannpháirteach go láidir san fhorbairt agus sa chur chun feidhme sin ar fud an Aontais; ag moladh gur cheart an feidhmchlár aonair de chuid AE a bheith bunaithe ar Galileo agus gur cheart é a chur san áireamh i bhforbairt clár paindéimeach luathrabhaidh, chun leathadh ionfhabhtuithe a rianú, a aimsiú agus a choincheapadh, cosúil leis an méid sin a sholáthraíonn an bogearra dílseánaigh BlueDot; á iarraidh ar an nGníomhaireacht Eorpach GNSS agus ar an gCoimisiún treoirthionscadal a sheoladh le haghaidh an fheidhmchláir de chuid AE, agus foráil a dhéanamh maidir le tacaíocht airgeadais agus theicniúil do réitigh eatramhacha, lena n-áirítear na dea-chleachtais a chomhroinnt nó, i gcás ina mbeidh fáil orthu, cóid foinse oscailte na réiteach áitiúil ar éirigh leo;

(71) á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit ardán malartaithe dhigitigh a bhunú le haghaidh gairmithe sláinte chun sonraí eipidéimeolaíocha a bhailiú, moltaí cleachtais eolaíochtbhunaithe agus foláirimh maidir le rioscaí nó bacainní a thagann chun cinn, mar shampla ganntanas cógas agus trealaimh chosanta;

(72) á thabhairt chun suntais an gá atá le líonra poiblí príobháideach sármhaitheasa d’ospidéil tagartha a bhunú i móréigeandálacha sláinte poiblí a bhíonn ag gabháil do staidéar agus do chóireáil ar ghalair aerbheirthe, veicteoir-iompartha agus galair theagmhálacha thógálacha;

73. á iarraidh ar an gCoimisiún rannchuidiú leis na Ballstáit straitéis éifeachtach scoir a cheapadh ó na bearta coraintín atá cheana ann a fhaigheann tacaíocht ó thástáil ar mhórscála, agus a bheidh le cur chun feidhme ar bhealach comhpháirteach, comhordaithe agus seicheamhach;

74. á chur in iúl gurb oth léi go ndearnadh idirdhealú ar dhaoine scothaosta de bharr a n-aoise i leith rochtain a fháil ar thacaíochtaí agus ar chóireálacha leighis ríthábhachtacha; thairis sin, cuireadh an t-idirdhealú sin in iúl i bprótacail leighis, agus glacadh leis mar threoir ghníomhaíochta; á iarraidh ar an gComhairle, laistigh de theorainneacha na gcumhachtaí a thugann siad don Aontas agus de bhun Airt. 19 CFAE, gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh chun aon idirdhealú ina leith sin a chomhrac;

An chéim Téarnaimh

75. á chreidiúint nach mór don Aontas, agus an chéim téarnaimh á pleanáil aige:

(1) athmhachnamh a dhéanamh ar a thosaíochtaí reachtacha agus beartais chun díriú ar na tionscnaimh sin a chuideoidh leis an ngeilleagar agus aon ní a dhéanfaidh an bunchúram téarnaimh a mhearú nó a bhainfidh an bonn de a thréigean, agus an Beart Glas a chur ar athló go sonrach go dtí go mbeidh leibhéil táirgeachta agus fostaíochta réamh-ghéarchéime ag na Ballstáit, agus níos mó ama á thabhairt do thionscail Eorpacha roghnaithe an reachtaíocht earnálach atá cheana ann a chomhlíonadh, go háirithe maidir le hoibleagáidí faoi na gníomhartha sin ar cheart iad a chomhlíonadh sna míonna atá le teacht;

(2) athbhreithniú a dhéanamh ar an CAI atá beartaithe chun go mbeidh an téarnamh eacnamaíoch mar uaillmhian sháraitheach aige,

(3) an margadh inmheánach a atógáil agus bearta eile a ghlacadh chun tacú le gnó, go háirithe FBManna agus daoine féinfhostaithe, chun geilleagar na hEorpa a spreagadh,

(4) na teorainneacha seachtracha a neartú chun an baol a laghdú i leith géarchéim a thiocfadh sna sála ar an gcéad cheann,

(5) borradh a chur an athuair faoin trádáil idirnáisiúnta,

(6) impleachtaí ghéarchéim COVID-19 ar an gcaidreamh seachtrach a mheas;

Tosaíochtaí reachtaíochta agus beartais

76. á iarraidh ar an gCoimisiún a thosaíochtaí polaitiúla a athbhreithniú chun léiriú a thabhairt ar an gá atá le fás a athbhunú agus geilleagar na hEorpa a atógáil dá réir i bhfianaise na réaltachta nua; á mheas gur cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, a uaillmhian rialála a bhí ann roimh an ngéarchéim a laghdú go radacach, a thosaíochtaí polaitiúla a athscrúdú agus tús áite a thabhairt don phragmatachas; ag cur béim ar an bhfíoras nár cheart go mbeadh freagairt AE do ghéarchéim COVID-19 ina húdar le dlús a chur leis an obair ar thosaíochtaí beartais atá ann cheana nó le comhtháthú Eorpach breise; á chur i bhfáth go bhféadfadh sé go mbeadh gá le cláir uaillmhianacha a laghdú agus gur cheart na costais eacnamaíocha a fhorchuirtear ar chuideachtaí agus ar réigiúin a íoslaghdú nó deireadh a chur leo i gcás nach féidir iad a chumhdach le maoiniú aistrithe; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór tús áite a thabhairt d’athchóirithe buiséadacha agus reachtacha a chur i gcrích, lena gcabhrófar le geilleagar na hEorpa a atógáil, lena gcuirfear ar chumas fiontraithe, fiontair bheaga agus mheánmhéide, daoine féinfhostaithe, agus gnólachtaí móra margaí díolacháin a atógáil, a athbhunú, foireann a athfhostú agus infheistíocht a dhéanamh i bhfás amach anseo, in ionad reachtaíocht nua a fhorchur faoi thionscnaimh amhail an Beart Glas;

77. á iarraidh go sonrach ar an gCoimisiún an Beart Glas Eorpach a chur ar athló go dtí deireadh na géarchéime, le leasú iarmhartach ar CAI 2021-2027, lena gcuirfear ar fáil agus lena mbainfear leas as na hacmhainní a chuirfear ar fáil chun tacú le bearta frith-thimthriallacha ionsar na críocha agus na hearnálacha táirgiúla is mó atá thíos leis an ngéarchéim; á iarraidh ar an gCoimisiún na gníomhaíochtaí uile faoin mBeart Glas a chur ar fionraí chun an t-ualach rialála a laghdú agus a chur ar chumas na mBallstát gach beart airgeadaíochta agus fioscach is gá a dhéanamh chun tacú le gnólachtaí agus le lucht tionscail le linn na paindéime sin agus le linn an chúlaithe eacnamaíoch dhomhanda ina dhiaidh sin;

78. á chur i bhfáth gur cheart níos mó ama a thabhairt do thionscail na hEorpa an reachtaíocht earnála a chomhlíonadh ós rud é nach bhfuil táirgeadh, forbairt, tástáil ná oibreacha eile ann de thuras na huaire; go háirithe, ba cheart an brú rialála a laghdú maidir le reachtaíocht a bhfuiltear ag dréim lena cur chun feidhme sna míonna atá amach romhainn, amhail an pacáiste ‘Fuinneamh Glan do Gach Eorpach’ nó caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála éadroma; á chreidiúint gur cheart aon tionscnamh nua reachtach a chur ar atráth má chuirtear ualach breise ar thionscail dá barr agus ag cur moill ar a dtéarnamh eacnamaíoch;

79. á chreidiúint gur cheart a áireamh sa phlean téarnaimh bearta lena gcosnaítear na teaghlaigh is boichte agus is leochailí ó éifeachtaí cúlaithe iar-COVID-19, inter alia trí thionchar Chóras Trádála Astaíochtaí AE ar a gcostais mhaireachtála a mhaolú; gur cheart don phlean téarnaimh ar leibhéal AE tacú go háirithe le cláir náisiúnta chun na críche sin;

80. á iarraidh ar an gCoimisiún na tograí maidir leis an gcreat reachtach nua a leasú chun tuilleadh solúbthachta agus freagrúlachta a áirithiú i gcás géarchéim chomhchosúil a d’fhéadfadh a bheith ann ag féachaint go sonrach do chórais sláinte, do ghnólachtaí agus chun fostaíocht agus cosaint don té is laige a áirithiú;

81. ag tabhairt rabhadh i gcoinne reachtaíocht nua de chuid AE a thabhairt isteach a bhfuil bearta náisiúnta cosantacha mar bhonn léi, ag cur tuilleadh le castacht na n-oibríochtaí sa mhargadh inmheánach; á chur i bhfáth go bhféadfadh na bearta sin na hiarrachtaí i leith téarnaimh arna ndéanamh ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún a laghdú;

82. á iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh nua a chur ar athló lena n-áirítear tograí rialála a bhfuil tionchar acu ar an earnáil talmhaíochta, amhail an Straitéis Feirm go Forc agus straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais chomh maith leis an mBeart Glas, chun cobhsaíocht a bhfuil fíorghá ag feirmeoirí léi a sholáthar chun tionchar socheacnamaíoch phaindéim COVID-19 a shárú;

83. á chreidiúint go mbeidh impleachtaí soiléire ag déine, raon agus ag dothuarthacht na paindéime seo ar chumas an Choimisiúin measúnuithe tionchair socheacnamaíocha atá oibiachtúil agus iontaofa a chur i gcrích agus á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, a chuid oibre ar Phlean Sprice Aeráide 2030 a chur ar fionraí go ceann tréimhse éiginnte;

84. ag foghlaim ón taithí a fuarthas ag déileáil le géarchéim COVID-19, á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach cur lena chuid iarrachtaí chun troid i gcoinne eisiamh digiteach agus chun feabhas a chur ar scileanna digiteacha; calls on the Commission and the Member States to include teleworking and remote work in all their strategies, as an important factor facilitating work-life balance; á iarraidh ar an Ballstáit cur le hacmhainneacht na seirbhísí teilileighis agus teileachúraim;

85. á chur in iúl gur díol sásaimh di na treoirlínte ón gCoimisiúin atá ceaptha chun oibrithe chriticiúla a choinneáil ag gluaiseacht thar theorainneacha inmheánacha AE, lena n-áirítear fostaithe an tionscail bia agus na foirne séasúracha feirme;

86. Maidir le Tionscadail Leasa Choitinn (PCInna) ag moladh athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige i leith infheistíochtaí a dhíriú ar an líonra cumarsáide idirlín a fheabhsú ar fud AE chun a áirithiú go mbeidh nascacht níos fearr agus níos tapúla ann ar fud na hEorpa chun éifeachtúlacht mhéadaithe a chumasú i gceantair iargúlta in earnálacha éagsúla agus fostóirí a spreagadh chun an cineál sin oibre a chur chun cinn rud a d’fhéadfadh rannchuidiú le fostóirí coigilteas a mhéadú, le táirgiúlacht na bhfostaithe a mhéadú, le cothromaíocht oibre is saoil agus sásamh fostaithe níos fearr agus lena gcuirfí feabhas ar aschur an lucht saothair agus lena ndéanfaí feabhas tábhachtach a chur ar an gcomhshaol;

CAI agus tacaíocht airgeadais don téarnamh

87. ag tathant ar an gCoimisiún a thograí CAI don tréimhse 2021-27 a nuashonrú ar bhonn práinneach agus plean teagmhasach simplithe a mholadh a thiocfaidh i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2021; á chreidiúint gur cheart go ndéanfadh an plean sin aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí láithreacha éigeandáil an Choróinvíris, i gcomhréir leis na bearta a glacadh i mbuiséad 2020 ó thaobh athdhíriú agus treisithe de ar na hionstraimí atá cheana ann;

88. á chur in iúl gur díol sásaimh di an fógra ón gCoimisiún go ndéanfaidh sé a dhréacht-togra ó mhí na Bealtaine 2018 maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 a nuashonrú chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí na géarchéime sláinte reatha san fhadtéarma; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart tosaíocht a thabhairt d’athchothromú agus tosaíocht a thabhairt an athuair don Chreat Airgeadais Ilbhliantúil, le solúbthacht mhéadaithe ar chaiteachas, chun go mbeidh sé ar cheann d’uirlisí an téarnaimh eacnamaíoch ó ghéarchéim COVID-19 a bheidh ar fáil do na Ballstáit; á chreidiúint gur cheart don Choimisiún na féidearthachtaí a bhaineann leis na cláir uile a mheas, le hacmhainní breise, agus rannchuidiú go héifeachtúil agus go héifeachtach le téarnamh eacnamaíoch, leis an tsláinte phoiblí agus le bainistiú na géarchéime, agus a gcríocha tosaigh á gcosaint ag an am céanna; á mheas gur cheart go mbeadh an difríocht idir leibhéil fhoriomlána na leithreasuithe faoi chomhair oibleagáidí agus faoi chomhair íocaíochtaí chomh teoranta agus is féidir; á mheas go bhfuil dolúbthacht bhuiséad an Aontais Eorpaigh díobhálach dá chumas freagairt go cuí do ghéarchéimeanna; á chreidiúint, dá bhrí sin, gur cheart líon na bhforálacha solúbthachta atá sa CAI atá ar na bacáin a mhéadú go mór, laistigh de na cláir (rialacha simplithe cur chun feidhme, aistriú méadaithe idir cistí) chomh maith le hionstraimí téamacha agus neamhthéamacha;

89. ag moladh go ndéanfaí smaointe nuálacha a fhiosrú chun laghdú a dhéanamh ar an riosca go mbeidh éifeachtaí comhthaobhachta agus oidhreachta ina gcúis gan gá leis an téarnamh eacnamaíoch a bheith níos deacra, lena n-áirítear cineál ionstraime dlúthpháirtíochta airgeadais sealadaí nua nó Ciste Téarnaimh ar leith, ar ciste é a cheart a thairiscint do na Ballstáit uile, a bheidh spriocdhírithe agus comhréireach leis na costais urghnácha a bhaineann leis an ngéarchéim atá ann faoi láthair, arb é is aidhm leis tacú le córas táirgthe AE agus le cosaint shóisialta an lucht saothair agus leis na córais sláinte a neartú;

90. ag aithint Chlár Ceannaithe Éigeandála Paindéime 750 billiún euro an Bhainc Ceannais Eorpaigh; agus an scéim chomhthreomhar arna bunú ag bainc cheannais náisiúnta eile in AE; ag tuiscint go n-éilíonn tráth urghnách bearta airgeadais urghnácha; ós rud é go bhfuil dhá phríomhról ag BCE le linn na géarchéime sonraí seo –  bhainistiú foriomlán na sprice boilscithe i limistéar an euro agus thairis sin, ag gníomhú mar Iasachtóir na Rogha Deireanaí sa chás criticiúil seo ar de ríthábhacht é costas an téarnaimh a íoslaghdú do na Ballstáit;

91. á mheas gur uirlis neamhleor gurb ea SCE chun freagairt do shuaite siméadracha agus chun oiriúnú do scála na géarchéime seo; á iarraidh, dá bhrí sin, deireadh a chur le SEC agus na hacmhainní a rannchuidigh an Ballstáit aonair leis an Sásra agus nár úsáideadh chun déileáil leis an ngéarchéim thromchúiseach eacnamaíocha a thabhairt ar ais;

92. á chreidiúint nach mór do na Ballstáit bearta a ghlacadh chun oibrithe san Eoraip a chosaint; á mheas, sa chomhthéacs sin, go bhfuil an togra nua ón gCoimisiún le haghaidh ionstraim i leith tacaíocht shealadach chun rioiscaí fostaíochta i gcás éigeandála (SURE) a mhaolú ag dul sa treo ceart, ach in ainneoin sin, nach leor é chun tacú leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na rialtais náisiúnta atá ag tabhairt aghaidh ar an ngéarchéim fostaíochta de dheasca Covid19;

93. á chur in iúl gur díol sásaimh di an tionscnamh ó BCE chun ciste EUR 25 bhilliún a chruthú, ina bhféadfaí tacú le maoiniú do chuideachtaí le béim ar FBManna; á mholadh do BCE agus do na Ballstáit na nósanna imeachta a shimpliú chun rochtain a fháil ar an gciste seo;

94. á iarraidh ar an gCoimisiún, a mhéid a bhaineann le Rialachán na n-Iasachtaí Neamhthuillmheacha maidir leis an gCúlstop, féilire soláthair NPL a leasú chun an cuar soláthair a fhadú go ceann tréimhse de 18 mí ar a laghad; á iarraidh ar an gCoimisiún an chóir fhabhrach a fhoirchoimeádtar san am i láthair do neamhchosaintí neamhthuillmheacha arna ráthú nó arna n-árachú ag gníomhaireacht chreidmheasa onnmhairiúcháin oifigiúil a leathnú chucu siúd ar tugadh ráthaíocht phoiblí dóibh;

An margadh inmheánach a atógáil, an beartas tionsclaíoch a neartú agus tacaíocht do ghnólachtaí

95. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh na bacainní ar an margadh inmheánach a bhaint a bheith ar an tslí is mire le fás a chothú an athuair san Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún a aird a dhíriú ar na réimsí sin den gheilleagar lena ngabhann an acmhainneacht is láidre fáis; á thabhairt dá haire gurb í an earnáil seirbhísí, de réir thaighde na Parlaiminte féin, is mó a d’fhéadfadh a bheith ina siocair le fás a bheith á chothú san Aontas Eorpach; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, dul i ngleic leis na bacainní náisiúnta lena gcuirtear cosc ar an margadh inmheánach do sheirbhísí a chur i gcrích ina iomláine;

96. ag spreagadh an Choimisiúin go mór le dlús a chur le forbairt inniúlachtaí ríomhrialtais sna Ballstáit, lena n-áirítear an Tairseach Aonair Dhigiteach á aithint go mbeidh saoránaigh agus gnólachtaí, de réir mar a bheidh an Eoraip ag teacht ina neart arís tar éis na paindéime, ag brath níos mó agus níos mó ar riarachán poiblí nua-aimseartha agus go bhféadfadh sé gurbh fhusa, mar gheall ar réitigh nuálacha a thabhairt isteach atá bunaithe ar uirlisí amhail ríomhsínihthe nó sonraí poiblí a chomhroinnt níos mó, filleadh ar lánacmhainneacht agus ar an ngnáthstaid i gcás saoránaigh agus gnólachtaí ar fud na hEorpa;

97. á iarraidh ar an gCoimisiún na bearta a leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le húsáid an chreata soláthair phoiblí sa staid éigeandála a bhaineann le géarchéim 2020/(C I/108 01) COVID-19 a leathnú, chun an infheistíocht phoiblí sin nach í an infheistíocht phoiblí a bhaineann go docht leis an tsláinte í a áireamh, chun tacú le sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a fháil, chun dlús a chur le deonú oibreacha poiblí, seirbhísí poiblí agus soláthairtí poiblí trí am a laghdú, maille le bearta chun srianadh a laghdú chun earnálacha eacnamaíocha, táirgeachta agus straitéiseacha na mBallstát éagsúil a neartú ar bhealach frith-thimthriallach;

98. ag tathant ar an gCoimisiún tacú le FBManna trí laghdú soiléir a dhéanamh ar an maorlathas ar feadh thréimhse na paindéime agus chéim an téarnaimh, lena n-áirítear trí scagadh COVID-19 ar reachtaíocht an Aontais agus trí chur chun feidhme reachtaíocht nua uile an Aontais a bhfuil tionchar aici ar ghnólachtaí a chur ar fionraí, go háirithe reachtaíocht maidir leis an gComhaontú Glas;

99. ag tabhairt dá haire an cinneadh ón Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) tástálacha struis uile-Aontais a chur ar athló go dtí 2021 chun deis a thabhairt do bhainc tosaíocht a thabhairt don leanúnachas oibríochtúil, lena n-áirítear tacaíocht dá gcustaiméirí; ag tabhairt dá haire, ina theannta sin, go ndéanfaidh ÚBE, i gcás na bliana 2020, cleachtadh breise trédhearcachta uile-Aontais chun faisnéis nuashonraithe maidir le neamhchosaintí agus cáilíocht sócmhainní na mbanc a sholáthar do rannpháirtithe sa mhargadh;

100. á chreidiúint gur cheart go ndíreodh straitéis tionsclaíoch Eorpach athbhreithnithe ar athshlánú croíthionscal san Eoraip agus gur cheart go mbeadh sé d’aidhm aici uathriail straitéiseach Eorpach earnálacha lárnacha a áirithiú; á chreidiúint gur cheart na Ballstáit a spreagadh le bonneagair chriticiúla, gníomhaíochtaí tionsclaíochta agus gníomhaíochtaí straitéiseacha T&F a chosaint, ar na modhanna is iomchuí atá ar fáil, ar athlonnú nó ar tháthcheangail naimhdeacha ó áiteanna lasmuigh den Aontas; á iarraidh go mbunófaí sásra Eorpach lena dtabharfaí rochtain chothrom ar acmhainní airgeadais d’fhiontair ar fud na hEorpa mar chuid de phlean téarnaimh don tionscal;

101. á chur i bhfáth go bhfuil an earnáil míochaine agus cógaisíochta ríthábhachtach chun an coróinvíreas a chomhrac; á thabhairt dá haire go bhfuil an earnáil sin ag brath go háirithe ar shlabhraí soláthair domhanda dea-fheidhmiúil agus go bhfuil dúshláin le sárú aici mar gheall ar an gcaomhnaitheacht a bheith ag dul i méid agus ar fhreagairtí neamhchomhordaithe; á iarraidh go gcloífí ar fud an domhain le Tionscnamh Cógaisíochta "nialas le nialas" na hEagraíochta Domhanda Trádála; á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh ceannasacht theicneolaíoch athuair ag an Aontas i ndáil le cógais bhunriachtanacha, feistí leighis agus trealamh cosanta pearsanta a fhorbairt agus a tháirgeadh; á chur i bhfios go láidir an gá atá ann le hinfheistíocht nua a mhealladh chun na hearnála leighis san Aontas, chun straitéis de chuid an Aontais a fhorbairt chun trealamh leighis straitéiseach a tháirgeadh an athuair, nó, de rogha air sin, bealaí a aimsiú go tapa chun a chuid foinsí allmhairiúcháin a éagsúlú chun sreafaí trádála rianúla a ráthú agus chun cuidiú le cúltacaí straitéiseacha agus stoic de threalamh leighis a chruthú;

102. ag aithint na mbagairtí gearrthéarmacha ar cur isteach ar shlabhraí soláthair is siocair leo; á iarraidh go ndéanfaí clár an Choimisiúin Eorpaigh a nuashonrú chun go spreagfaí cuid den táirgeadh criticiúil a thabhairt ar ais chun na hEorpa;

103. ag aithint ról ríthábhachtach na n-earnálacha nuálacha i ndáil le tionchar na paindéime a mhaolú, mar shampla na hinniúlachtaí monaraíochta atá ann a bhuí le teicneolaíocht phriontála 3D; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le cumais Eorpacha a leathnú sna hearnálacha nua sin atá in ann cur le hinniúlachtaí tionsclaíocha Eorpacha; ag tacú le soláthar comhpháirteach do threalamh leighis agus do tháirgí bunriachtanacha eile, agus, ar an gcaoi sin, nósanna imeachta a shimpliú, coigilteas a thairiscint agus iomaíocht nach bhfuil gá léi a sheachaint idir na Ballstáit chun trealamh a fháil in am an ghátair;

104. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag roinnt Ballstát chun an soláthar poiblí traidisiúnta a fhorlíonadh le ‘haiceatóin’ agus le húsáid ardáin GovTech; á chreidiúint go n-áirithítear leis na modhanna nua-aimseartha sin forbairt agus soláthar láidir uirlisí digiteacha a bhfuil géarghá leo; á mheas gur cheart Straitéis Dhigiteach an Choimisiúin a nuashonrú chun ardán Gotach ar an leibhéal Eorpach a thabhairt isteach lena gcabhrófaí le hiarrachtaí comhpháirteacha na mBallstát i réimse an tsoláthair dhigitigh;

105. á chur i bhfáth go bhfuil staid airgeadais earnáil na meán, go háirithe na meáin nuachta, ag dul in olcas ar fud an Aontais mar gheall ar laghdú tobann nó caillteanas iomlán ioncaim fógraíochta, rud a d’fhéadfadh a bheith ina shiocair le cliseadh eagraíochtaí nuachta ar fud na mBallstát; á thabhairt chun suntais riocht fíoruafásach na saoririseoir agus na meán nuachta áitiúil agus réigiúnach maille leo siúd atá ag feidhmiú i margaí beaga; á chur i bhfios go bhfuil meáin atá saor, neamhspleách agus a chistítear go leormhaith bunriachtanach do dhaonlathas feidhmiúil agus chun a áirithiú go gcuirfear saoránaigh ar an eolas go cuí i rith na géarchéime seo;

106. á chur in iúl gur cúis bhuartha di é gur chinn an Coimisiún dhá theachtaireacht a fhoilsiú an 10 Márta dar teideal ‘Straitéis Thionsclaíoch nua d’Eoraip atá iomaíoch ar fud na cruinne, atá glas agus atá digiteach’ agus ‘Straitéis FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’; den tuairim go bhfuil an dá dhoiciméad as feidhm agus nach bhfuil siad ina léiriú ar an staid reatha, agus á éileamh, dá bhrí sin, go ndéanfaí athbhreithniú práinneach orthu ina ndíreofaí ar na réigiúin agus na tionscail is mó atá buailte;

107. á thabhairt dá haire gur cuireadh siar gníomhaíochtaí i réimsí eile i roinnt Ballstát, lena n-áirítear na réimsí sin a bhaineann leis an mbeartas aeráide, mar gheall ar thosaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí chun déileáil leis an bpaindéim; ag tarraingt aird ar an bhfíoras gur dócha go gcuirfidh an ghéarchéim moill ar na cúig Phlean Náisiúnta don Fhuinneamh agus don Aeráid (NECPanna) atá fós ar feitheamh a raibh sé de cheart ag na Ballstáit iad a chur faoi bhráid an Choimisiúin; á athdhearbhú, dá bhrí sin, an gá atá ann go ndéanfadh an Coimisiún athscrúdú ar a chuid tosaíochtaí polaitiúla agus go ndéanfadh sé breithniú i dtaobh na huaillmhianta rialála a bhí aici roimh an ngéarchéim a chúlú, lena n-áirítear a chuid spriocanna aeráide;

108. á thabhairt dá haire, agus is cúis imní di, gur luí tionchar ghéarchéim an choróinvíris cheana ar an earnáil fuinnimh; ag tarraingt aird ar an bhfíoras go bhfuil earnáil na bhFoinsí Fuinnimh Inathnuaite (RES) ag brath go mór ar allmhairiú comhpháirteanna, go háirithe ón tSín, agus go raibh tionchar diúltach cheana ar earnálacha na gaoithe agus na gréine ag fadhbanna maidir le soláthar na gcomhpháirteanna; á chur i bhfáth go bhféadfadh rioscaí leachtachta airgeadais difear diúltach a dhéanamh d’inbhuanaitheacht agus d’fhorbairt príomhearnalácha eile fuinnimh i ngeall ar laghdú suntasach ar phraghsanna fuinnimh agus i ngeall ar neamhíocaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo, agus i ngeall ar scrogaill sa slabhra soláthair; ag tabhairt rabhaidh go mbeidh tionchar diúltach acu sin ar phleananna cothabhála agus uasghrádaithe cuideachtaí, agus go gcuirfidh siad moill ar thionscadail fuinnimh atá ríthábhachtach maidir le comhtháthú mhargadh fuinnimh na hEorpa, maidir le slándáil an tsoláthair a áirithiú, agus maidir leis na córais fuinnimh a chlaochlú;

109. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta práinneacha a thabhairt isteach lena maolófar tionchar na ráige COVID-19, amhail sásraí ad hoc chun na hinfheistíochtaí reatha in earnáil an fhuinnimh a dhaingniú, bearta cosanta breise agus spreagadh chun slabhra soláthair Eorpach a fhorbairt lena soláthrófar na comhpháirteanna iomchuí do na tionscadail is gá chun earnáil fuinnimh na hEorpa a chlaochlú, agus ionstraimí lena dtacaítear le sciar méadaitheach d’fhoinsí inathnuaite a chomhtháthú agus lena gcuirtear feabhas ar chomhtháthú chóras fuinnimh na hEorpa, amhail stóráil fuinnimh; á chur i bhfáth nár cheart go mbeadh breis costas oibriúcháin ann do na córais fuinnimh de bharr na mbeart sin, agus gur cheart go seachnóidís éagothromaíochtaí agus neamhionannais réigiúnacha a leathnú, agus go bhféadfaí aistriú cóir do chách a áirithiú dá mbarr;

110. á thabhairt dá haire go bhfuil, mar gheall ar bhearta gaibhnithe an choróinvíris, a lán gníomhaíochtaí a bhíodh á ndéanamh i bpearsa roimhe seo á ndéanamh ar líne anois, lena n-áirítear gníomhaíochtaí údarás poiblí, foras oideachais agus cúraim sláinte, agus go bhfuil méadú ag teacht ar úsáid uirlisí comhoibríocha ar líne, amhail ardáin físchomhdhála tráchtála; á chur in iúl gur cúis bhuartha di é go ndearna roinnt de na huirlisí sin go sonraí úsáideoirí a mhíláimhseáil agus gur léirigh siad laigí tromchúiseacha slándála a bheith ann, rud a fhágann go bhfuil siad i mbaol líon cibearionsaithe atá ag dul i méid; ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstát lena áirithiú, i gcomhar leis na geallsealbhóirí, go ndéanfar gníomhaíocht ar líne ar fud an Aontais ar bhealach iontaofa, slán, de réir na gcaighdeáin is airde príobháideachais; á iarraidh ar Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) leanúnachas eacnamaíoch gnólachtaí a áirithiú trí ardú feasachta breise práinneach agus trí thacaíocht theicniúil d’fhiontair ar fud na hEorpa;

111. á chur i bhfáth gur nochtaigh an ghéarchéim an Eoraip a bheith leochaileach, chun deiridh agus gan a bheith ullmhaithe i réimse bunriachtanach an bhonneagair teileachumarsáide agus na seirbhísí digiteacha agus ar a spleáchas ar ghníomhaithe ó áiteanna lasmuigh den Aontas, rud a léirigh, inter alia, institiúidí an Aontais a nochtaigh éagumas coscrach teicneolaíochta agus nós imeachta i ndáil le cromadh ar bheith ag obair ar líne le linn éigeandála; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an méid thuas a chur san áireamh ina gcuid tosaiochtaí agus pleananna beartais;

112. á thabhairt dá haire go dtugtar le tuiscint i dtuarascálacha Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) go bhfuil méadú suntasach tagtha ar an trácht foriomlán ar líonraí fosaithe agus móibíleacha le linn ghéarchéim COVID-19; á chur i bhfios go láidir, i dtaca leis sin, nach é amháin gur réamhriachtanas é bonneagar láidir digiteach, eadhon líonraí fíor-ardacmhainneachta, chun géarchéimeanna comhchosúla a d’fhéadfadh a bheith ann a bhainistiú, ach gur réamhriachtanas freisin é chun geilleagair agus riaracháin na hEorpa a dhigitiú; á iarraidh ar na Ballstáit dlús a chur le leathadh amach líonraí 5G agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar ábhair imní slándála a bhaineann le monaróirí an bhonneagair;

113. ag moladh an Choimisiúin as tacú le taighde agus nuálaíocht i ndáil le COVID-19 trí leas a bhaint as na cistí riachtanacha ó BEI chun an vacsaín a fhorbairt níos tapúla, agus trí thacú le 18 thionscadal mar chuid dá ghlao éigeandála faoi Fhís 2020; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá breis gníomhaíochta práinní maidir le diagnóisiú láithreach an choróinvíris, cóireáil an choróinvíris agus vacsaíní i gcoinne an choróinvíris; á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí ar chistiú breise a spreagadh faoin an Tionscnamh um Míochaine Nuálaíoch (IMI), ar comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí é idir an Coimisiún agus an tionscal cógaisíochta, chun rochtain ghasta ar chógais agus ar uirlisí diagnóiseacha a áirithiú; á chreidiúint nach mór feabhas a chur ar an gcomhar idirnáisiúnta agus ar an eolaíocht oscailte chun dea-chleachtais a mhalartú i réimse an taighde agus na nuálaíochta agus COVID-19 á chomhrac;

114. á chur i bhfáth an gá atá le comhordú níos fearr i réimse an fhaireacháin ar rioscaí domhanda, i ndáil le creataí measúnaithe riosca a fhorbairt, agus i ndáil le bunú córas freagartha i measc na mBallstát; á chreidiúint gurbh fhearr a bheifí ullamh, de bharr an chomhair sin, do chásanna criticiúla amach anseo agus i ndáil le hiontaoibh a chothú i measc na mBallstáit as an saineolas atá acu;

115. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le freagairt chinntitheach ón earnáil T&F, ar freagairt í atá bunaithe ar chur chuige nua i leith taighde a mhaoiniú, i gcás géarchéimeanna atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di é gur éirigh an tOllamh Mauro Ferrara, go tobann, as a phost mar Uachtarán ar an gComhairle Eorpach um Thaighde, ar gníomhaireacht taighde í a thugann tacaíocht do thaighde ar thús cadhnaíochta chun freagairt d’eipidéim an choróinvíris, tar éis dó ráiteas a thabhairt ar fhreagairt neamhleor an Aontais do COVID-19 agus ar mhainneachtain an Aontais cistiú a chur ar fáil d’eolaithe chun dul i ngleic leis an ngéarchéim; á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh rialacha teagmhais a ghlacadh le haghaidh géarchéimeanna, lena n-áirítear tríd an riail ghinearálta faoi Fhís na hEorpa maidir le barr feabhais eolaíoch a mhodhnú, ionas gur cheart a mheas, i gcás éigeandála, go bhfuil na critéir maidir leis an tionchar ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar i réim, agus go gcuirtear nósanna imeachta meara i bhfeidhm, rud a laghdódh na ceanglais fhíormhaorlathacha atá ann iarratas a dhéanamh ar chistí;

116. ag spreagadh an Choimisiúin lena fhíorú go bhfuil na rialacháin náisiúnta atá i bhfeidhm maidir le forchoimeádais a chur ar ceal agus a aisíoc á gcomhlíonadh ag gníomhaireachtaí taistil ar líne, chun cosaint iomlán do chustaiméirí agus inbhuanaitheacht eacnamaíoch a ráthú i gcás FBManna;

117. ag tathant ar an gCoimisiún feachtas cumarsáide turasóireachta domhanda a eagrú agus a sheoladh ag deireadh na héigeandála, a mbeidh sé mar aidhm leis tacú le teacht i dtreis na hEorpa chun bheith ar an gcéad cheann scríbe turasóireachta sa domhan;

118. ag tacú le maolú ar mhír 2 d’Airteagal 33 den Rialachán maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) lena ndéantar an uastréimhse scoir shealadaigh atá incháilithe do mhaoiniú a theorannú go sé mhí in aghaidh an tsoithigh sa tréimhse 2014-2020, ar cheart í a thabhairt isteach dá réir sin; á chreidiúint, i bhfianaise gur 2020 atá ann, gur cheart, ag fíordheireadh na clárthréimhse, tráth a bheidh cur chun feidhme na gclár oibríochtúil ag teacht chun críche, eisceacht a dhéanamh don tréimhse sin a mbeidh géarchéim sláinte poiblí ann lena linn;

119. á mheas gur cheart maolú lena gceadófaí cistí a aistriú ó thosaíochtaí agus/nó ó réimsí atá imfhálaithe faoi láthair le Rialachán CEMI chuig tosaíochtaí ábhartha eile a thabhairt isteach;

120. ag tacú le bearta sláinte poiblí in earnáil an dobharshaothraithe chun cur ar chumas CEMI tacú le cúiteamh i leith scor sealadach mar gheall ar COVID-19;

121. á iarraidh ar an gCoimisiún rogha a thabhairt d’iascairí níos mó ná 10 % sin dá gcuótaí iascaireachta atá ann cheana a thabhairt anonn go dtí an bhliain seo chugainn – mar a shainítear faoin Rialachán um Sholúbthacht nó faoi Airteagal 15 (9) den Bhun-Rialachán;

Teorainneacha seachtracha

122. ag tacú go láidir leis na gníomhaíochtaí a rinne údaráis na Gréige le déanaí a raibh sé mar aidhm leo sreafaí oll-inimirce a choinneáil faoi smacht agus, dá bhrí sin, leathadh féideartha an víris, lena n-áirítear an cinneadh gan glacadh le hiarratais ar bith ar thearmann ar feadh tréimhse d’aon mhí amháin, de bhun Airteagal 78(3) CFAE, lena gceadaítear bearta sealadacha a ghlacadh i gcásanna ina bhfuil bualadh mór daoine ina shiocair le héigeandáil;

123. á chur in iúl gur saoth léi iarracht ar bith le tríú tíortha ar an mbrú imirce a chur chun sochair dóibh féin ó thaobh na polaitíochta de;

124. ag moladh go neartódh an Coimisiún agus na Ballstáit cúnamh leighis d’oileáin na Gréige agus teophointí eile de chuid an Aontais ina bhfuil líon mór imirceach chun a áirithiú go ndéanfar cásanna den choróinvíreas a bhrath go luath agus go dtabharfar cúnamh iomchuí do dhaoine atá breoite agus go leithliseofar go hiomchuí iad; ag cur béim ar an bhfíoras ar an ngá atá le bac a chur ar imircigh neamhdhleathacha nua a bheith ag teacht go hoileáin na Gréige, mar a bhfuil an staid go han-dona cheana agus a bhféadfadh ráig den choróinvíreas a bheith as smacht cheana;

125. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú dlíthiúil a dhéanamh ar an bhféidearthacht raon feidhme Oibríocht IRINI a mhéadú chun imshuí chabhlach a bhunú amach ó chósta na Libia agus é mar aidhm leis sin cosc a chur le himeachtaí nua imirceach neamhdhleathach; ag tathant ar na Ballstáit bearta dlíthiúla a mheas a bhfuil sé mar aidhm leo drogall a chur ar ENRanna roimh oibríochtaí nua tarrthála a sheoladh sa Mheánmhuir;

126. á thabhairt dá haire go bhfuil coirpigh ag teacht i dtír ar na himthosca eisceachtúla, mar shampla i réimsí amhail cógais chalaoiseacha; ag tathant ar na húdaráis náisiúnta uile um fhorfheidhmiú an dlí an úsáid is iomláine is féidir a bhaint as comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais amhail Europol agus Eurojust agus dul i mbun dea-chomhair le chéile, go háirithe ag teorainneacha;

Trádáil idirnáisiúnta

127. ag tabhairt rabhaidh faoi bhearta cosantacha dochosanta a gcuirfí isteach ar an ngeilleagar domhanda dá mbarr; á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur lena iarrachtaí ar theacht ar chomhaontú maidir le hathchóiriú EDT agus á chur in iúl gur geal léi bunú an réitigh eatramhaigh díospóidí go dtí go mbeidh Comhlacht Achomhairc EDT ag feidhmiú athuair; á chur i bhfáth gur ionstraim mhór de théarnamh eacnamaíoch an Aontais atá in onnmhairí a athbheochan agus a bheidh onnmhairí a athbheochan, ar an ábhar gur gá slabhraí soláthair agus margaí a choinneáil oscailte ar fud an domhain agus á iarraidh ar chomhpháirtithe G7 agus G20, go háirithe, an rud céanna a dhéanamh;

128. á iarraidh ar an gCoimisiún bainistiú na gcuótaí taraife allmhairiúcháin ar chiorruithe feola ar ardcháilíocht a chur in oiriúint do staid nua an mhargaidh chun tacú le hearnáil feola na hEorpa;

129. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil baol níos mó ann nach ndéanfar margadh ar bith de bharr moill a bheith ar an gcaibidlíocht maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe mar gheall ar ráig an choróinvíris;

Caidreamh seachtrach

130. á iarraidh go mbeadh straitéis dhomhanda chomhordaithe ann chun paindéim COVID-19 a chomhrac ar fud an domhain agus á thathant ar an Aontas Eorpach a bheith ar thosach an tslua i bhfreagairt dhomhanda leormhaith; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá bainistiú géarchéime AE, gníomhaíochtaí gasta agus cúnamh teicniúil atá dírithe ar chabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha agus lena gcórais sláinte atá i ngreim ag géarchéim mar gheall ar phaindéim COVID-19; á chur i bhfios go láidir ról na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhfuil lámh acu go háirithe sa trealamh leighis is mó a bhfuil gá leis a sholáthar agus i mbaill foirne leighis a imscaradh;

131. á chur i bhfios go láidir ról an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh  i ndáil le tacaíocht a thabhairt, ní hamháin do na ENRanna sin a bhfuil ó thaobh an cúnamh á thabhairt acu do na daoine is leochailí, amhail daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas, ach freisin dóibh siúd atá faoi bhrú agus atá ag obair faoi dhálaí foircneacha, amhail fostaithe atá ag soláthar seirbhísí leighis, mar shampla trí chúram leanaí a sholáthar nuair is gá;

132. á iarraidh go ndéanfaí imscrúdú neamhchlaonta ar naisc idir an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) agus an tSín, go háirithe úsáid neamhchriticiúil bholscaireacht na Síne ag EDS ina cuid cumarsáidí oifigiúla; á chur i bhfios go láidir an gá atá le EDS a athchóiriú chun go mbeidh sí níos neamhspleáiche;

133. á iarraidh go ndéanfaí imscrúdú ar leibhéal an Aontais ar thionscnamh an choróinvíris agus ar na freagrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ar Rialtas cumannach na Síne ó thaobh leathadh an víris;

134. á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh tráth géarchéime domhanda dála an chinn seo a bheith ina chúis ag roinnt stáit fhiorlámhacha le cogaíocht hibrideach agus bolscaireacht naimhdeach a threisiú i gcoinne a gcomharsana agus i gcoinne AE agus a Bhallstáit, chomh maith le fórsaí inmheánacha an fhreasúra agus cosantóirí chearta an duine a chur faoi chois;

135. á thabhairt dá haire go bhfuil saineolaithe na Téaváine fós eisiata ó chruinnithe de Choiste Éigeandála EDS a thionóltar sa Ghinéiv, cé go bhfuil iliomad cásanna deimhnithe sa Téaváin, agus go bhfuil easpa cumarsáide substaintiúla idir EDS agus Ionaid na Téaváine um Ghalair a Rialú (CDC) maidir le 2019-nCoV mar nach bhfuil an Téaváin ina ball de EDS; á chreidiúint gur féidir le taithí na Téaváine ar bheith ag déileáil go rathúil le saincheisteanna tábhachtacha sláinte sa bhaile dul chun sochair ní hamháin ar bhonn réigiúnach ach ar bhonn domhanda freisin agus gur cheart, dá bhrí sin, cuireadh a thabhairt don Téaváin páirt a ghlacadh ar bhealach iomchuí agus fóinteach i ngníomhaíochtaí, sásraí agus cruinnithe EDS, lena n-áirítear sna cruinnithe den Chomhthionól Domhanda Sláinte agus de choiste éigeandála na saineolaithe atá ar na bacáin; á iarraidh arís ar an gComhthionól Domhanda Sláinte sa Ghinéiv, dá réir sin, glacadh le stádas breathnóra a bheith ag an Téaváin; á iarraidh an athuair ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú go hoifigiúil le rannpháirtíocht na Téaváine san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte;

136. á thabhairt chun suntais na feachtais mhífhaisnéise chomhordaithe, ar líne agus as líne araon, ag gníomhaithe ó thríú tíortha a bhfuil tacaíocht stáit acu agus atá ag teacht i dtír ar an ngéarchéim leanúnach chun an bonn a bhaint ón muinín agus ón gcreidiúnacht as institiúidí daonlathacha na mBallstát trí thairbhe a bhaint as an anord agus as an éiginnteacht chun críche a gcláir oibre pholaitiúla féin a chur chun cinn, agus chun na críche sin amháin; ag spreagadh an Choimisiúin le hoibriú chun comhlachtaí ábhartha a neartú, amhail tascfhórsa Stratcom sa tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, chun an bhréagaisnéis a chomhrac go héifeachtúil; á mheas gurb é an leigheas is éifeachtaí atá ann ná an litearthacht sna meáin, maille leis an iriseoireacht agus na meáin a neartú ar fud an Aontais á iarraidh ar AE leas a bhaint as na huirlisí cumarsáide go léir atá ar fáil dó (gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide poiblí, teagmháil leis na príomh-mheáin agus le hiriseoirí, líonraí sóisialta, etc.) trí bheartas úsáideach cumarsáide a sholáthar do shaoránaigh trína gcraobhscaoiltear faisnéis choisctheach agus fhírinneach a bheadh in ann rabhadh a thabhairt do shaoránaigh na hEorpa faoi na fíor-rioscaí;

 

°

° °

137. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

 

 

 

[1] IO L 347, 20.12.2013, lch. 924.

An nuashonrú is déanaí: 15 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais