Procedură : 2020/2616(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0149/2020

Texte depuse :

B9-0149/2020

Dezbateri :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 240kWORD 74k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0149/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia

(2020/2616(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 martie 2020 intitulată „Un răspuns coordonat al UE la epidemia de COVID-19”,

 având în vedere summitul virtual extraordinar al liderilor G20 privind COVID-19, desfășurat la 3 februarie 2020,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 19 martie 2020 intitulată „Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat menite să sprijine economia în cadrul actualei epidemii de COVID-19”,

 având în vedere Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (ECB/2020/17),

 având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene din 27 martie 2020 (ECB/2020/19) privind distribuirea dividendelor în timpul pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării (ECB/2020/1),

 având în vedere declarațiile Autorității Bancare Europene și ale mecanismului unic de supraveghere din 12 martie 2020 privind acțiunile de atenuare a impactului COVID-19 asupra sectorului bancar din UE,

 având în vedere declarația comună a Rețelei europene în domeniul concurenței (REC) din 23 martie 2020 privind aplicarea dreptului în materie de concurență în timpul actualei pandemii,

 având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii[1],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde european,

 având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, de la apariția COVID-19 în orașul Wuhan din China, în decembrie 2019, pandemia mondială a dus până în prezent la aproximativ 1,5 milioane de cazuri constatate și la cel puțin 100 000 de decese;

B. întrucât răspunsul UE la această pandemie trebuie să fie în deplină conformitate cu articolul 168 din TFUE, respectând competențele fiecărui stat membru de a-și defini propria politică de sănătate, de a organiza, furniza și gestiona servicii de sănătate, precum și de a aloca resurse sistemelor de sănătate;

C. întrucât epidemia de COVID-19 nu reprezintă doar o urgență gravă pentru sănătatea publică, ci și un șoc negativ major pentru economiile mondiale și ale UE ca urmare a unei combinații atât a efectelor asupra ofertei, cât și asupra cererii; întrucât un răspuns economic hotărât din partea statelor membre și a instituțiilor UE este esențial pentru atenuarea acestor repercusiuni economice negative;

D. întrucât numărul persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din cauza pandemiei de coronavirus este în creștere rapidă și ar putea depăși cu mult 25 de milioane, conform previziunilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

E. întrucât multe sectoare ale economiei și numeroși cetățeni se confruntă cu pierderi masive de locuri de muncă, cu o scădere a timpului de lucru și cu pierderi de venituri, în timp ce anumite sectoare se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește asigurarea continuității și a siguranței lucrătorilor lor; întrucât cererile de ajutor de șomaj sunt în prezent cu mult mai mari decât se preconizase;

F. întrucât întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă acută de lichidități, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate fiind expuse riscului; întrucât penuria de lichidități poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și a angajaților acestora pe termen scurt și mediu, având, de asemenea, efecte de lungă durată ce le pot periclita supraviețuirea;

G. întrucât riscurile deja extrem de grave de încetinire a creșterii economice sunt amplificate dacă creditorii refuză să acorde împrumuturi întreprinderilor și gospodăriilor; întrucât băncile și alți intermediari financiari au, prin urmare, un rol esențial în abordarea efectelor epidemiei de COVID-19 prin menținerea fluxului de credite în economie;

H. întrucât mai multe state membre au în vedere sau au anunțat deja măsuri de sprijin pentru cetățeni sau întreprinderi; întrucât unele măsuri de sprijin pot însemna acordarea de ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE;

I. întrucât obiectivul fundamental al legislației în materie de concurență este de a asigura condiții de concurență echitabilă între întreprinderi și întrucât legislația rămâne aplicabilă chiar și într-o perioadă în care întreprinderile și economia în ansamblu suferă de pe urma unor condiții de criză; întrucât diferitele dispoziții în materie de concurență ale UE/SEE dispun de mecanisme de luare în considerare a evoluțiilor de pe piață și a celor economice, după caz și dacă este necesar;

J. întrucât este esențial să se acorde sprijin părinților care lucrează și care asigură funcționarea sistemelor de sănătate și a altor servicii importante;

K. întrucât, în general, femeile reprezintă aproximativ 70 % din personalul medical, ceea ce le expune unui risc mai mare de infecție; întrucât femeile domină sectorul serviciilor de îngrijire și, de asemenea, desfășoară cea mai mare parte a muncii casnice neremunerate; întrucât toți lucrătorii din sectorul serviciilor de îngrijire au un rol deosebit de important în timpul crizei;

L. întrucât familia joacă un rol fundamental, mai ales persoanele în vârstă, copiii și bolnavii primind îngrijiri fundamentale în cercul familial;

M. întrucât persoanele în vârstă sunt deosebit de vulnerabile la COVID-19, în special cele care locuiesc singure sau nu au familie; întrucât persoanele în vârstă se confruntă cu cea mai mare rată de mortalitate și cu o formă mai gravă a bolii; întrucât persoanele în vârstă sunt acum și mai izolate, fiind lipsite de vizitele și îngrijirea familiilor lor, din cauza restricțiilor de distanțare socială;

N. întrucât rolul muncii la distanță este în creștere, în special în timpul pandemiei de COVID-19; întrucât rolul consultațiilor medicale la distanță și al îngrijirilor medicale la distanță este în creștere; întrucât excluziunea digitală a devenit o problemă cu caracter prioritar în timpul pandemiei de COVID-19; întrucât mulți cetățeni din UE nu dispun de competențe digitale sau de acces la servicii de bază, cum ar fi educația, asistența medicală online în timpul perioadei de izolare la domiciliu;

O. întrucât agricultura UE este de o importanță vitală pentru siguranța și securitatea alimentară în Uniune;

P. întrucât cercetătorul științific principal al Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a conchis, pe baza experienței acumulate în ceea ce privește epidemiile anterioare de coronaviruși, că în prezent nu există dovezi care să susțină transmiterea prin alimente a COVID-19;

Q. întrucât migrația necontrolată din țări terțe din întreaga lume ar putea reprezenta un risc real în materie de securitate și sănătate; întrucât asigurarea sănătății publice ar trebui să fie principiul director general;

R. întrucât mai multe state membre s-au angajat în mod voluntar să transfere 1 600 de minori neînsoțiți din insulele grecești, iar Comisia încearcă să convingă și alte guverne să accepte astfel de transferuri;

S. întrucât sistemele de transfer și de reîntregire a familiei ar implica transferuri transfrontaliere ale solicitanților de azil și ale familiilor acestora, deși, în prezent, călătoriile către UE și libera circulație internă sunt limitate, dacă nu chiar interzise;

T. întrucât noi sosiri de migranți ar putea submina grav capacitatea sistemelor de sănătate ale statelor membre, care se află deja sub o presiune extremă; întrucât noile sosiri ar crea o sarcină logistică pentru statele membre din sud, care se concentrează acum pe gestionarea situației de urgență în materie de sănătate; întrucât se pare că mai multe ONG-uri care își desfășoară activitatea în Marea Mediterană încearcă să constituie echipaje comune pentru a relansa operațiunile de salvare;

U. întrucât criza COVID-19 a evidențiat deficiențe operaționale în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii (UCPM) și al rezervei de capacități a acesteia în cadrul rescEU, care au îngreunat răspunsul UE la solicitarea Italiei de la sfârșitul lunii februarie de a primi echipamente medicale de protecție;

V. întrucât unele state membre, regiuni și entități private au pus deja în aplicare sau concep aplicații fragmentare pentru a face față crizei COVID-19, pe baza datelor furnizate de operatorii de telecomunicații sau de sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS);

Pandemia COVID-19

1. își exprimă solidaritatea față de toți cei afectați de COVID-19 și transmite cele mai sincere condoleanțe tuturor celor care au pierdut persoane dragi ca urmare a pandemiei;

2. își exprimă aprecierea și respectul pentru toate serviciile care depun eforturi neobosite pentru a combate criza COVID-19, în special pentru activitatea cadrelor medicale și a personalului medical, a agenților de aplicare a legii, precum și a membrilor serviciilor armate, ale căror devotament și spirit de responsabilitate asigură funcționarea în condiții de siguranță a societăților noastre;

3. își exprimă sprijinul și recunoștința față de toți cei care lucrează în alte activități esențiale pentru funcționarea economiilor noastre, cum ar fi cei care lucrează în logistică și în distribuția alimentelor și a altor produse esențiale;

4. își exprimă recunoștința față de familii, care joacă un rol esențial în asigurarea unui mediu de siguranță și securitate necesar în aceste vremuri incerte;

5. își exprimă sprijinul și recunoștința față de toți cei de pe întreg teritoriul Uniunii Europene care au urmat cu conștiinciozitate directivele emise de autorități, pentru a reduce presiunea asupra serviciilor de sănătate și a salva astfel vieți;

Răspunsul imediat al UE

6. salută măsurile luate în primele zile ale crizei de către unele state membre la nivel național, regional și local, cum ar fi garanțiile pentru împrumuturi, facilitățile fiscale și ipotecare și alte programe de ajutor social;

7. salută recentele declarații ale Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene, Comitetului unic de rezoluție, Autorității Bancare Europene, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din statele membre ale UE cu privire la aplicarea cerințelor de reglementare și contabile aplicabile instituțiilor financiare în actualele circumstanțe excepționale;

8. își exprimă sprijinul și recunoștința pentru exemplele din ce în ce mai numeroase - spre deosebire de reacția inițială, inadecvată din păcate - de solidaritate cu statele membre afectate de pandemie, cum ar fi trimiterea de echipe medicale, transportul pacienților pentru tratament sau furnizarea de echipamente de protecție, de agent dezinfectant și de ventilatoare; invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile în acest sens;

9. subliniază faptul că Comisia și statele membre trebuie să acționeze în mod decisiv și coordonat pentru a combate răspândirea COVID-19 și pentru a sprijini regiunile și țările cele mai afectate de pandemie; invită Comisia să evalueze gradul de pregătire pentru epidemii al fiecărui stat membru și să mențină solidaritatea în UE-27 în deplină conformitate cu articolul 168 din TFUE;

10. consideră că disponibilitatea testelor de diagnosticare a infectării cu COVID-19 este de o importanță fundamentală, împreună cu izolarea și urmărirea, pentru a reduce rata de transmitere; regretă deficitul de teste, de echipamente individuale de protecție, de dezinfectant și de alte materiale medicale; salută, în acest sens, orientările recente ale Comisiei privind achizițiile publice comune și decizia de a permite constituirea de stocuri medicale strategice rescEU și de a acorda asistență medicală transfrontalieră;

11. ia act de faptul că mai multe state membre au introdus o recomandare de utilizare a măștilor în public pentru toți cetățenii săi, ceea ce pare a fi o măsură eficace de prevenire a răspândirii virusului, în timp ce alte state membre intenționează să o facă obligatorie;

12. ia act de eșecul inițial al mecanismului de protecție civilă al Uniunii (UCPM) și de restricțiile privind exporturile de echipamente de protecție personală (EIP) și de ventilatoare impuse de unele state membre în perioada cea mai dificilă pentru acele țări foarte afectate de răspândirea COVID-19; reamintește că nu toate restricțiile introduse sunt nejustificate; invită Comisia să asigure funcționarea corectă a mecanismului de protecție civilă al Uniunii și a Comitetului pentru securitate sanitară, pentru a permite o creștere a achizițiilor centralizate de echipamente și materiale, să asigure achiziția rapidă și distribuirea în comun, începând cu zonele cele mai afectate, să asigure o coordonare eficientă și norme clare de atribuire a acestor resurse, precum și să garanteze un schimb de informații mai eficient și în timp util;

13. invită Comisia să accelereze procedurile în cadrul achizițiilor comune pentru furnizarea imediată a unui număr adecvat de măști, ventilatoare pulmonare, seturi de testare și dispozitive medicale adecvate pentru statele membre cele mai afectate;

14. invită statele membre și Comisia să lanseze un portal web unic, unde cetățenii UE să poată găsi toate informațiile relevante referitoare la pandemia de COVID-19 în toate limbile oficiale;

15. subliniază că, în timpul unei crize sanitare de acest tip, în care cazurile inițiale sunt adesea nediagnosticate și numărul de infecții necunoscut, transparența și informațiile sunt de o importanță vitală  pentru a opri răspândirea virusului, indiferent de măsurile de protecție și de izolare care sunt adoptate ulterior;

16. regretă cele mai recente atacuri politice nefondate împotriva unor guverne naționale, care pun în aplicare în mod legitim măsuri de urgență pentru oprirea epidemiei; subliniază că guvernele statelor membre nu pot utiliza declararea stării de urgență ca instrument de ocolire a controlului exercitat de parlament;

17. salută orientările practice emise de Comisie pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor indispensabili; subliniază însă că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se asigura că lucrătorii mobili din UE, în special cei care au meserii indispensabile pentru a combate pandemia de coronavirus, pot ajunge la locul de muncă și pot beneficia de o protecție socială adecvată;

18. subliniază necesitatea urgentă ca statele membre și Comisia să identifice cele mai bune practici care pot fi extinse la toate statele membre pentru a le permite lucrătorilor să își îndeplinească ocupațiile fără obstacole nejustificate și să reia libera circulație în UE cât mai curând posibil;

19. salută Comunicarea Comisiei din 16 martie referitoare la restricționarea temporară călătoriilor neesențiale către UE, întrucât globalizarea și călătoriile internaționale ale persoanelor creează condiții care facilitează răspândirea virusului la nivel transfrontalier, și salută totodată și comunicarea sa ulterioară din 8 aprilie; subliniază că restricțiile temporare de călătorie ar trebui să se aplice tuturor călătoriilor neesențiale din țările terțe către zona mai largă a UE și ar putea fi prelungite în funcție de evoluțiile ulterioare; subliniază că restricția de călătorie nu se aplică cetățenilor UE care se întorc în UE;

20. invită Comisia să înființeze un grup operativ însărcinat să emită orientări privind elaborarea de statistici de către statele membre, să colecteze și să analizeze datele și să emită recomandări suplimentare cu privire la fiecare țară în parte;

21. subliniază faptul că normele privind protecția datelor ar trebui interpretate într-un mod flexibil pentru a permite luarea de măsuri în lupta împotriva pandemiei de coronavirus pe perioada limitată cu caracter de urgență; condamnă orice activități sau cerințe nejustificate care ar putea afecta schimbul de date în întreaga Uniune, precum și impactul negativ pe care astfel de restricții îl au asupra răspunsului comun al Uniunii la pandemie;

22. salută faptul că UE a suspendat cerințele privind sloturile aeroportuare, care obligă companiile aeriene să utilizeze cel puțin 80 % din sloturile care le-au fost alocate pentru decolare și aterizare pentru a le putea păstra în anul următor; ia act de faptul că derogarea are drept scop să ajute transportatorii aerieni să facă față scăderii drastice a traficului aerian, cauzate de criza provocată de coronavirus, salvgardând astfel drepturile și investițiile acestora;

Piața internă, reducerea sarcinii legislative, comerțul transfrontalier

23. subliniază că piața unică reprezintă cea mai mare realizare a Uniunii Europene și totodată atuul său cel mai important, și că nu ar trebui pusă în pericol ca urmare a răspunsului Europei la epidemia de COVID-19; invită Comisia să repertografieze toate măsurile provizorii justificate impuse ca răspuns inițial la epidemie și îndeamnă guvernele naționale și Comisia, dacă este necesar, să le elimine rapid atunci când nu mai sunt justificate;

24. invită Comisia și statele membre să amâne aplicarea noilor cerințe introduse prin legislația care urmează să intre în vigoare în următoarele trei luni, astfel încât întreprinderile să nu fie afectate în mod negativ de modificări legislative în această perioadă dificilă și să li se acorde timp pentru a se conforma modificărilor după ce vor reîncepe să funcționeze în regim normal; salută decizia Comisiei de a relaxa legislația în materie de ajutoare de stat în favoarea întreprinderilor care produc medicamente, dispozitive medicale, echipamente de protecție, agenți de dezinfectare, și instalații de testare și infrastructură aferentă pentru combaterea pandemiei de COVID-19; salută decizia Comisiei de a propune un moratoriu de un an la perioada de tranziție în aplicarea Regulamentului privind dispozitivele medicale, care ar fi putut avea un impact negativ asupra disponibilității produselor medicale și sprijină aprobarea rapidă a legislației însoțitoare de către colegiuitori;

25. salută orientările Comisiei din 16 martie 2020 privind măsurile de gestionare a frontierelor pentru a proteja sănătatea și a asigura disponibilitatea bunurilor și a serviciilor esențiale; subliniază că, într-o situație extrem de critică, un stat membru poate identifica necesitatea de a reintroduce controalele la frontieră ca reacție la riscul prezentat de o boală contagioasă;

26. invită Comisia să favorizeze o abordare coordonată și să utilizeze datele furnizate de statele membre pentru a asigura operațiuni transfrontaliere neîngrădite pentru infrastructura indispensabilă, inclusiv serviciile esențiale, precum și furnizarea de energie, alimente, produse farmaceutice și materiale medicale;

27. salută orientările Comisiei din 23 martie 2020 privind „culoarele verzi” către statele membre pentru a asigura un flux rapid și continuu de mărfuri în întreaga UE și pentru a evita blocajele la punctele interne de trecere a frontierei; încurajează statele membre care efectuează controale la frontierele interne să garanteze integritatea pieței unice, în special a lanțurilor de aprovizionare, și să nu recurgă la practici neloiale; salută publicarea de către Comisie a noilor orientări privind sprijinul de urgență din partea UE pentru asistența medicală transfrontalieră, precum și decizia sa de a elimina temporar taxele vamale pentru importul de dispozitive medicale și de echipamente de protecție din țări terțe;

28. subliniază necesitatea reducerii sarcinii administrative pentru distribuirea transfrontalieră a bunurilor prin intermediul platformelor digitale, pentru a sprijini politicile care vizează asigurarea distanțării sociale și, totodată, pentru a le permite cetățenilor să obțină produsele de care au nevoie;

29. solicită Comisiei și Băncii Europene de Investiții (BEI) să asigure buna administrare și repartizare a stocurilor de medicamente din UE în cazul în care pandemia de COVID-19 persistă, acordând un ajutor și un sprijin deosebite sectoarelor care se supun cel mai mult riscurilor;

30. atrage atenția asupra necesității de a viza eliminarea tuturor interdicțiilor naționale privind exportul de medicamente și de echipamente medicale către alte state membre ale UE; subliniază importanța asigurării liberei circulații a lucrătorilor medicali și a materialelor medicale; subliniază, de asemenea, importanța unei abordări armonizate și coordonate între statele membre pentru a asigura fluxul serviciilor și bunurilor esențiale prin „culoarele verzi”; atrage atenția asupra necesității stringente de a coopera cu partenerii internaționali pentru a menține lanțurile de aprovizionare și activitățile vitale din sectoarele de importanță esențială; subliniază importanța menținerii dialogului multilateral cu G20 și cu alte țări producătoare importante și atrage atenția asupra importanței asigurării unor culoare verzi la nivel internațional pentru a evita întreruperea aprovizionării cu medicamente și cu materiale medicale esențiale; subliniază, de asemenea, necesitatea unei abordări unitare din partea autorităților vamale pentru a facilita fluxul de produse esențiale; îndeamnă Comisia să lărgească lista de produse legate de combaterea COVID-19 care sunt scutite de taxe vamale, pentru a crea în UE o capacitate maximă de reacție;

31. invită statele membre să contribuie la asigurarea serviciilor poștale din UE cu echipamentele de protecție necesare și cu alte instrumente indispensabile, pentru a proteja în mod corespunzător acești lucrători esențiali și a restabili în totalitate livrarea coletelor poștale; observă că reducerea serviciilor poștale scade și mai mult capacitatea IMM-urilor europene de a face față crizei actuale și afectează negativ întregul sector al comerțului electronic;

32. subliniază necesitatea intensificării eforturilor de depistare rapidă și eliminare a produselor periculoase, îndeosebi a echipamentelor medicale contrafăcute și a echipamentelor de protecție individuală contrafăcute;

33. îndeamnă Comisia să întreprindă măsuri pentru ca toate statele membre să recunoască prelungirea valabilității certificatelor tehnice care se apropie de sfârșit ale tuturor vehiculelor utilizate în transportul internațional de mărfuri;

Sprijin bugetar și financiar

34. consideră că statele membre trebuie să se bucure de o libertate bugetară deplină pentru a putea adopta toate măsurile necesare de combatere a pandemiei, pentru a-și putea menține structurile sociale și economice cu cât mai puține schimbări și pentru a se putea pregăti eficient de procesul de redresare ce urmează; salută în acest sens utilizarea în cea mai mare măsură a flexibilității permise de către normele UE în materie bugetară și cele privind ajutoarele de stat, modificate de cele două pachete legislative – de șase și de două acte legislative;

35. sprijină hotărât solidaritatea dintre statele membre afectate de epidemia de COVID-19; consideră că în bugetul pentru 2020 trebuie mobilizate în cea mai mare măsură cu putință mijloacele bugetare disponibile pentru a răspunde dificultăților cu care ne confruntăm; salută inițiativele Comisiei care permit utilizarea flexibilă a fondurilor UE; se așteaptă, în acest sens, ca Comisia să le asigure statelor membre sprijinul necesar pentru a garanta o implementare flexibilă și eficace a acestor inițiative; solicită, în special, să se dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește modul în care statele membre folosesc resursele Fondului social european; solicită, în acest sens, mobilizarea de urgență de fonduri în temeiul articolului 122 din TFUE privind asistența financiară acordată statelor membre care se confruntă cu mari dificultăți ca urmare a unor evenimente excepționale care nu se află sub controlul lor; sprijină, de asemenea, înființarea unui fond de solidaritate temporar, care să aibă obiective specifice și să le permită statelor membre să asigure un sprijin de urgență coordonat pentru țările afectate;

36. consideră că trebuie să se garanteze o mai mare flexibilitate pentru statele membre și regiuni, care să permită intervenții rapide și eficace bazate pe proceduri administrative rapide și simplificate, pentru:

 a asigura posibilitatea unor transferuri între diversele fonduri din cadrul politicii de coeziune, prin care să se sprijine măsuri în domeniul sănătății, măsuri sociale, întreprinderile, economia și sectorul productiv, eliberând resurse substanțiale;

 a intensifica concentrarea strategică a priorităților pentru a depăși criza gravă provocată de pandemie;

 a simplifica etapele procedurale legate de implementare, certificare și audit – în special prin amânarea termenului de depunere a rapoartele anuale de punere în aplicare;

37. îndeamnă Comisia să majoreze cota de cofinanțare din partea Uniunii până la 100% pentru finanțările aferente domeniului sănătății în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă între FEDR, FSE și Fondul de coeziune, precum și între diversele categorii de regiuni;

38. invită Comisia să amâne termenele de prezentare a cererilor de propuneri în cadrul categoriilor pentru fonduri directe, al subvențiilor și al contractelor, cu excepția cazului în care acestea au legătură cu criza COVID-19;

39. observă că mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este unul dintre instrumentele disponibile pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați și liberii profesioniști în urma crizei provocate de pandemie;

40. subliniază că toate întreprinderile afectate de criza COVID-19, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui să beneficieze de un sprijin adecvat și ar trebui luate măsuri de urgență pentru a ajuta forța de muncă în ansamblu, inclusiv persoanele cu locuri de muncă precare, precum și liberii profesioniști;

41. salută sprijinul financiar acordat IMM-urilor europene în cadrul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Fondului european pentru investiții strategice; îndeamnă Comisia și statele membre să dea dovadă de flexibilitate maximă în sprijinirea IMM-urilor; insistă ca situația să fie monitorizată îndeaproape în cursul săptămânilor următoare și, dacă este necesar, să fie ajustate măsurile de sprijin;

42. subliniază că sectoarele creative și culturale (SCC) din statele membre sunt afectate deosebit de puternic de urmărire pandemiei, din cauză că au fost închise cinematografele, teatrele și sălile de concerte și au scăzut brusc vânzările de bilete; subliniază că, întrucât aceste sectoare depind de un număr important de lucrători independenți și liber profesioniști, iar mulți dintre aceștia se confruntau cu dificultăți și înainte de izbucnirea epidemiei, efectele crizei sunt deosebit de nefaste pentru lucrătorii din domeniile creative, ale căror venituri s-au redus subit până la zero și care primesc în prezent un ajutor minim sau nu primesc niciun ajutor din partea sistemului social; invită Comisia să aloce de urgență resurse pentru soluționarea situației financiare dificile în care se află lucrătorii din sectoarele creative și din sectoare conexe; salută inițiativele mai multor state membre de a-și sprijini sectoarele culturale și creative;

43. invită Comisia să înființeze un nou instrument al UE, sprijinit de instrumentele identificate de BEI și de bugetul UE, pentru a finanța garanții de împrumuturi destinate întreprinderilor europene și pentru a sprijini lucrătorii, precum și pentru a asigura măsuri structurale de relansare a sectoarelor culturale, creative și de turism din UE la sfârșitul situației de urgență legate de pandemie;

44. salută măsurile adoptate de Comisie și de BEI pentru a sprijini sistemele de sănătate, a proteja locurile de muncă și a injecta lichidități în economia europeană; salută lansarea rapidă de către BEI și Comisie a unui plan de acțiune în vederea acordării de sprijin prin mobilizarea a 40 de miliarde EUR, care a fost introdus imediat pentru a sprijini accesul la finanțare al IMM-urilor afectate și al întreprinderilor cu capitalizare medie; îndeamnă statele membre să completeze acest plan cu un fond de garantare paneuropean de 25 de miliarde EUR, pentru a majora fondurile de sprijinire a economiei reale până la un total de 240 de miliarde EUR;

45. subliniază importanța acordării unei flexibilități maxime băncilor și altor instituții de creditare, inclusiv întreprinderilor private din domeniul fintech, pentru a sprijini puterea de cumpărare a familiilor și a persoanelor și pentru a le oferi întreprinderilor, îndeosebi IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, măsuri de finanțare provizorie; recomandă, totuși, să se țină seama de faptul că multiplicarea problemelor de pe piața de datorii ale întreprinderilor și de pe piețele conexe de produse derivate poate să exercite o presiune considerabilă asupra bilanțurilor instituțiilor financiare;

46. salută măsurile adoptate de Banca Centrală Europeană (BCE), de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și de alte autorități competente din statele membre ale UE pentru a garanta că băncile supravegheate își pot îndeplini în continuare funcția de finanțare a economiei reale; subliniază, în special, în acest sens, că băncile au voie temporar să funcționeze sub nivelul de capital stabilit de orientările privind fondurile proprii suplimentare, amortizorul de conservare a capitalului și rata de acoperire a necesarului de lichiditate; invită autoritățile naționale de supraveghere macroprudențială să intensifice și mai mult aceste măsuri temporare, dacă nu au făcut încă acest lucru, reducând în mod corespunzător cerințele amortizorului anticiclic de capital;

47. salută măsurile întreprinse de BCE pentru a le inculca instituțiilor financiare o mentalitate de conservare a capitalului, limitând plățile efectuate de acestea, de exemplu prin suspendarea temporară a plății dividendelor și a răscumpărării acțiunilor, și solicitându-le să dea dovadă de moderație maximă în ceea ce privește remunerațiile variabile;

48. salută adoptarea cadrului temporar pentru măsurile privind ajutoarele de stat, care urmărește să le permită statelor membre să recurgă pe deplin la flexibilitatea prevăzută la articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de coronavirus; subliniază, totodată, importanța stabilirii unei foi de parcurs și a unor criterii clare care să asigure încheierea cât mai rapidă a acestui regim excepțional;

49. este conștient de faptul că această situație extraordinară poate determina întreprinderile să coopereze pentru a asigura aprovizionarea cu produse puțin disponibile și repartizarea echitabilă a acestora către toți consumatorii; salută angajamentul Rețelei europene în domeniul concurenței de a asigura faptul că autoritățile din domeniul concurenței nu vor interveni activ împotriva măsurilor necesare cu caracter temporar adoptate pentru a se evita insuficiența aprovizionărilor; atrage atenția, totodată, asupra importanței asigurării faptului că produsele considerate esențiale pentru protecția sănătății consumatorilor în situația actuală, cum ar fi echipamentele de protecție individuală și medicamentele, sunt disponibile în continuare la prețuri competitive; invită Comisia și autoritățile naționale din domeniul concurenței să adopte imediat măsuri împotriva întreprinderilor care profită de situația actuală prin constituirea de carteluri sau abuzând de poziția lor dominantă; subliniază, în acest sens, că normele în vigoare le permit producătorilor să stabilească prețuri maxime pentru produsele lor, ceea ce ar putea limita creșterea nejustificată a prețurilor la nivelul distribuției;

Securitatea alimentară

50. atrage atenția asupra importanței determinante a fermierilor și agricultorilor din UE pentru asigurarea securității alimentare și își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la efectul pandemiei de COVID-19 asupra sectorului agricol din UE; invită Comisia să protejeze aprovizionarea cu alimente pe piața internă și să asigure libertatea de circulație, inclusiv pentru materiile prime și lucrătorii necesari în procesul de producție alimentară; solicită ca sectorului agricol să i se asigure sprijin financiar, certitudine și stabilitate prin utilizarea marjelor disponibile în bugetul destinat agriculturii, precum și a marjelor din alte secțiuni din buget, și subliniază că, în viitoarea perioadă de programare, trebuie să se asigure un buget mai mare pentru agricultură;

51. invită Comisia să le permită statelor membre să efectueze mai devreme plățile directe în folosul fermierilor, pentru a le pune la dispoziție lichiditățile de care au nevoie de urgență, și să prevadă măsuri suplimentare de flexibilitate și derogări în ceea ce privește termenele, condițiile, verificările la fața locului și inspecțiile;

52. invită Comisia să adopte rapid măsuri temporare privind piața, inclusiv măsurile excepționale prevăzute la articolele 219-222 din Regulamentul privind organizarea comună a piețelor; solicită să fie adoptate rapid măsuri pentru, printre altele, sectoarele florilor și plantelor, cartofilor, produselor lactate, cărnii de vită și de vițel, cărnii de pasăre, cărnii de oaie și fructelor și legumelor, să fie monitorizate îndeaproape alte sectoare și să fie adoptate măsuri corespunzătoare pentru a răspunde evoluțiilor viitoare; îndeamnă Comisia să adopte o abordare flexibilă față de lista de produse vizate de diverse măsuri de piață și să includă măsuri de sprijin pentru stocarea privată; cere Comisiei să găsească resursele necesare în afara bugetului agricol și să nu folosească rezerva agricolă pentru situații de criză, deoarece acest lucru ar duce la diminuarea plăților directe în anumite state membre;

53. invită Comisia să monitorizeze posibilele practici neloiale care ar putea afecta fermierii ca rezultat al pandemiei de COVID-19, în special producătorii de produse perisabile;

54. îndeamnă Comisia să aprobe rapid orice propunere din partea unui stat membru privind redistribuirea resurselor neutilizate din programul său de dezvoltare rurală pentru utilizarea lor imediată de către fermieri și agricultori, care vor putea astfel face față dificultăților stringente, și să permită modificarea rapidă a programelor de dezvoltare rurală; invită Comisia să asigure și posibilitatea acordării de sprijin pentru împrumuturi destinate fondurilor de rulment și să le permită statelor membre să plătească rapid sumele din cadrul programului de dezvoltare rurală;

55. îndeamnă Comisia să garanteze, în timp util și în colaborare cu statele membre, că nu sunt repetate solicitările nelegitime de a afișa certificarea „fără virus” pe anumite produse agroalimentare, întrucât dovezile științifice arată că virusul nu se răspândește prin intermediul produselor alimentare; invită Comisia să elaboreze un plan de acțiune specific, cu ajutorul autorităților naționale, privind modalitățile de garantare a recunoașterii reciproce a calității produselor alimentare în cadrul inspecțiilor la frontierele interne în contextul situației create de COVID-19;

56. salută inițiativa Comisiei de a suspenda verificările ex ante privind cererile ce vizează contribuțiile din partea PAC și de a efectua numai verificări ex post pentru a determina legitimitatea cererilor;

57. salută anunțul Comisiei privind majorarea semnificativă a cotei ce le revine avansurilor în PAC 2020, pentru a le permite exploatațiilor agricole să aibă la dispoziție lichidități într-un termen scurt;

Sprijinirea familiilor

58. solicită politici și practici favorabile familiilor, care să ofere opțiuni de îngrijire a copiilor pentru părinții care lucrează în domenii de asigurare a serviciilor esențiale; subliniază cât de important este ca părinții care lucrează să fie ajutați să găsească soluții pentru îngrijirea copiilor în situațiile în care unul dintre părinți este lucrător medical, lucrează în servicii de îngrijire sau face parte din forțele armate sau de poliție; subliniază că, cel puțin, celălalt părinte ar trebui să aibă dreptul de a lucra de acasă sau de a lucra cu fracțiune de normă, pentru a putea să aibă grijă de copii; consideră că ar trebui să se acorde un sprijin financiar direct lucrătorilor care au luat concediu pentru a-și îngriji copiii (sau ar trebui acordat un sprijin patronilor care oferă concediu plătit pentru îngrijirea copiilor), iar cerințele privind lucrul la distanță și programul de lucru flexibil ar trebui adaptate astfel, încât să le permită lucrătorilor să combine munca plătită cu cea neplătită;

59. recunoaște rolul ce le revine părinților în asigurarea continuității învățământului pentru copiii lor și în crearea unui mediu bogat care stimulează dezvoltarea copiilor;

60. subliniază cât de important este ca statele membre să protejeze familiile care au copii cu nevoi speciale și dificultatea care rezultă din restricțiile privind distanțarea socială, ceea ce impune măsuri suplimentare;

61. atrage atenția asupra faptului că persoanele în vârstă sunt private de îngrijirea și supravegherea familiilor lor și a îngrijitorilor, ceea ce ar putea duce la neglijarea acestei categorii atât în casele lor, cât și în instituțiile de îngrijire;

62. constată că epidemia de COVID-19 a generat un sentiment de incertitudine în viața de zi cu zi, izolarea prelungită în carantină generând uneori un sentiment de singurătate, anxietate și depresie; insistă ca statele membre să recunoască pe deplin efectul crizei asupra sănătății mintale și recomandă să fie lansată o campanie paneuropeană privind sănătatea mintală, în cadrul căreia să se ofere recomandări cu privire la menținerea echilibrului mintal; solicită măsuri speciale de protecție pentru grupurile de risc ridicat, mai ales pentru persoanele în vârstă, în ceea ce privește combaterea singurătății și a izolării;

63. îndeamnă Comisia să propună un protocol european comun privind sănătatea, în deplină conformitate cu articolul 168 din TFUE, pentru a asigura o reacție paneuropeană coerentă, inclusiv orientări detaliate pentru diagnosticele clinice și, la nivel mai general, pentru îngrijirea și conduita pacienților; invită Comisia să elaboreze un algoritm standardizat pentru tratamentul terapeutic, bazat pe propriile modele ale statelor membre utilizate în trecut în legătură cu acțiuni preventive; invită Comisia și statele membre să elaboreze un registru specific al UE privind protecția lucrătorilor medicali, cu ajutorul căruia să poată fi partajate idei, informații și bune practici;

Cooperarea medicală

64. salută reacția Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și a Comitetului pentru securitate sanitară (CSS) și solicită o cooperare continuă și mai intensă, bazată pe dovezi științifice solide, atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional, pentru a coordona adoptarea unor protocoale sanitare comune prin care să se asigure că testele cu tampoane sunt executate masiv și corect în fiecare stat membru;

65. regretă faptul că, în perioada 2013-2018, numărul angajaților cu normă întreagă din cadrul ECDC a fost redus cu 20 de persoane, ceea ce a afectat negativ capacitatea centrului de a executa un anumit volum de muncă; invită Comisia să restabilească posturile prin intermediul procedurilor bugetare în vigoare, pentru a permite acestei agenții să funcționeze în mod corespunzător, inclusiv și după criza actuală; subliniază că ECDC are nevoie de competențe suplimentare, care să-i permită să efectueze o monitorizare continuă și amănunțită a observațiilor medicale, a supravegherii medicale și a informațiilor; solicită, de asemenea, ca ECDC să fie inclus în activitățile consiliului consultativ pentru COVID-19 al Comisiei, iar acesta să adopte măsuri de răspuns corespunzătoare care să poată fi implementate rapid și efectiv de către statele membre;

66. consideră, de asemenea, că ar trebui să se extindă competențele Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) pentru a-i permite să realizeze fazele I și II ale studiilor clinice și pentru ca Agenția să poată găsi o soluție la penuria de medicamente esențiale din unitățile de terapie intensivă, ca urmare a creșterii cererii, în special în cazul unei urgențe majore în domeniul sănătății publice, cum ar fi o pandemie;

67. solicită o procedură de aprobare rapidă și o autorizație de introducere pe piață condiționată pentru tratamentele terapeutice și experimentale promițătoare sau pentru alte medicamente pentru a combate COVID-19; își exprimă aprecierea pentru oamenii de știință care publică gratuit rezultatele cercetărilor lor care au scopul de a găsi un tratament pentru COVID-19;

68. invită Comisia să elaboreze un memorandum de înțelegere comun între ECDC, EMA, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) pentru a dezvolta în continuare schimbul de informații, cooperarea și înțelegerea reciprocă între agenții și, după caz, proiectele comune, atunci când acestea răspund unor urgențe majore în domeniul sănătății publice;

69. reamintește că Sistemul Global de Navigație prin Satelit European (GNSS) Galileo oferă cele mai precise date de geolocalizare și că Copernicus oferă diverse servicii de observare a Pământului, inclusiv serviciul Copernicus de gestionare a situațiilor de urgență, care este adaptat și pentru gestionarea unor crize similare; încurajează toate autoritățile să exploateze la scară largă programele spațiale europene pentru a combate pandemia de COVID-19; invită Agenția GNSS European și Comisia să își intensifice acțiunile de sensibilizare și de sprijin;

70. salută recomandarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitoare la dezvoltarea unei aplicații europene unice, care să prevadă o protecție solidă integrată a datelor, ca soluția cea mai eficace împotriva pandemiei de COVID-19; recunoaște că această aplicație unică ar putea permite evitarea impunerii unor restricțiilor de deplasare și ar permite deplasarea transfrontalieră și interregională liberă în timpul pandemiei de COVID-19 sau al oricărei alte posibile pandemii; consideră, cu toate acestea, că dezvoltarea și punerea în aplicare a unei aplicații la nivelul întregii Uniuni ar necesita o perioadă mai lungă de timp pentru a defini funcționalitățile sale, a realiza teste și a o pune sale în aplicare, precum și implicarea puternică a autorităților naționale și regionale; sugerează că aplicația europeană unică ar trebui să se bazeze pe Galileo și ar trebui să fie inclusă în dezvoltarea unor programe de avertizare timpurie în caz de pandemie, care să urmărească, să localizeze și să conceptualizeze răspândirea infecțiilor, așa cum face sistemul brevetat software ca serviciu BlueDot; invită Agenția GNSS European și Comisia să lanseze un proiect-pilot pentru această aplicație europeană și să ofere sprijin financiar și tehnic pentru soluțiile provizorii, inclusiv să împărtășească bunele practici sau, dacă este cazul, codurile cu sursă deschisă ale soluțiilor locale de succes;

71. invită Comisia și statele membre să creeze o platformă digitală destinată profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a colecta date epidemiologice, recomandări științifice și alerte privind riscurile sau obstacolele întâlnite, cum ar fi penuria de medicamente și de echipamente de protecție;

72. subliniază necesitatea de a înființa o rețea public-privat de excelență a spitalelor de referință în cazul urgențelor majore din domeniul sănătății publice, implicate în studierea și tratarea bolilor infecțioase cu transmitere pe calea aerului, prin vectori și prin contact;

73. invită Comisia să sprijine statele membre în elaborarea unei strategii eficace pentru ieșirea din carantină, sprijinite de teste la scară largă, care să fie puse în aplicare în mod solidar, coordonat și eșalonat;

74. regretă că, în multe cazuri, persoanele în vârstă au fost discriminate din cauza vârstei lor și nu au putut avea acces la sprijin medical vital și la tratamente; ia act, în plus, că această discriminare s-a reflectat în protocoale medicale și a fost acceptată ca ghid de acțiune; invită Consiliul ca, în limitele competențelor conferite Uniunii de tratate și în temeiul articolului 19 din TFUE, să ia măsuri adecvate pentru a combate orice discriminare în această privință;

Faza de redresare

75. consideră că, în planificarea fazei de redresare, UE trebuie:

(1) să își reconsidere prioritățile legislative și politice pentru a se concentra pe inițiativele care vor susține economia, renunțând la toate cele care pot distrage de la misiunea esențială de redresare sau care pot submina această misiune, amânând în special Pactul verde până când statele membre vor reveni la nivelurile de producție și de ocupare a forței de muncă de dinaintea crizei și acordând anumitor industrii europene mai mult timp pentru a se conforma legislației sectoriale în vigoare, în special în ceea ce privește obligațiilor prevăzute în actele relevante și care ar trebui respectate în următoarele luni;

(2) să revizuiască cadrul financiar multianual (CFM) propus pentru a face din redresarea economică obiectivul său principal;

(3) să reconstruiască piața internă și să ia alte măsuri pentru a sprijini întreprinderile, în special IMM-urile și persoanele care desfășoară o activitate independentă, să stimuleze economia europeană;

(4) să întărească frontierele externe pentru a reduce riscul unui al doilea val al crizei;

(5) să revigoreze comerțul internațional;

(6) să ia în considerare implicațiile crizei COVID-19 asupra relațiilor externe;

Prioritățile legislative și politice

76. invită Comisia să își revizuiască prioritățile politice pentru a reflecta necesitatea de a relansa creșterea și de a reconstrui economia europeană pentru a ține pasul cu noua realitate; consideră, prin urmare, că Comisia ar trebui să își revizuiască radical ambițiile în materie de reglementare de dinainte de criză, să își reexamineze prioritățile politice și să fie mai pragmatică; subliniază că răspunsul UE la criza COVID-19 nu ar trebui să constituie o justificare pentru a intensifica activitățile legate de prioritățile politice actuale sau a aprofunda integrarea europeană; subliniază că ar putea fi necesar ca programele ambițioase să fie temperate, iar costurile economice impuse întreprinderilor și regiunilor să fie reduse la minimum sau eliminate în cazul în care acestea nu pot fi acoperite din fondurile de tranziție; subliniază că, în loc să impună o nouă legislație cuprinzătoare în cadrul unor inițiative precum Pactul verde, prioritatea trebuie să fie realizarea unor reforme bugetare și legislative care să contribuie la reconstruirea economiei europene, permițând antreprenorilor, IMM-urilor, lucrătorilor care desfășoară activități independente și întreprinderilor mai mari să se reconstruiască, să restabilească piețele de vânzări, să reangajeze personal și să investească în creșterea viitoare;

77. solicită, în mod special, Comisiei să amâne Pactul verde european până după criză, cu o modificare concomitentă a CFM 2021-2027, mobilizând resursele pentru a sprijini măsurile anticiclice și punându-le la dispoziția teritoriilor și sectoarelor de producție cele mai afectate de criză; invită Comisia să suspende toate acțiunile din cadrul Pactului verde, pentru a reduce sarcina de reglementare și a permite statelor membre să ia toate măsurile monetare și fiscale necesare pentru a sprijini întreprinderile și industria în această pandemie și în recesiunea economică mondială care va urma;

78. subliniază că ar trebui să se acorde mai mult timp industriilor europene pentru a se conforma legislației sectoriale, deoarece deocamdată nu se desfășoară activități de producție, de dezvoltare, de testare sau de altă natură; subliniază, de asemenea, că presiunea normativă ar trebui redusă, în special în cazul legislației care este programată să fie pusă în aplicare în următoarele câteva luni, cum ar fi pachetul „Energie curată pentru toți europenii” sau standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și pentru vehiculele utilitare ușoare; consideră că orice nouă inițiativă legislativă ar trebui amânată în cazul în care creează o sarcină suplimentară pentru industrii, încetinind astfel redresarea lor economică;

79. consideră că planul de redresare ar trebui să includă măsuri prin care gospodăriile cele mai sărace și mai vulnerabile să fie protejate împotriva efectelor unei recesiuni în urma pandemiei de COVID-19, printre altele, prin atenuarea impactului sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii asupra costului vieții; consideră, de asemenea, că planul de redresare la nivelul UE ar trebui, în special, să sprijine programele naționale în acest scop;

80. invită Comisia să modifice propunerile pentru noul cadru legislativ pentru a asigura o mai mare flexibilitate și capacitate de reacție în cazul unor posibile crize similare, în special în ceea ce privește măsurile structurale pentru sistemele de sănătate și întreprinderi și pentru a asigura ocuparea forței de muncă și protecția celor mai vulnerabili;

81. avertizează cu privire la introducerea unor noi acte legislative europene, pe baza unor măsuri protecționiste naționale, ceea ce ar complica și mai mult operațiunile de pe piața internă; subliniază că aceste măsuri ar putea afecta eforturile de redresare depuse de statele membre și de Comisie;

82. invită Comisia să amâne noile inițiative, inclusiv propunerile de reglementare cu impact asupra sectorului agricol, cum ar fi strategia „De la fermă la consumator” și strategia UE privind biodiversitatea, în plus față de Pactul verde, astfel încât să se asigure stabilitatea de care fermierii au nevoie urgent pentru a depăși impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19;

83. consideră că gravitatea, amploarea și imprevizibilitatea pandemiei are implicații clare asupra capacității Comisiei de a efectua evaluări obiective și fiabile privind impactul socioeconomic și, prin urmare, solicită Comisiei să își suspende, pe termen nelimitat, activitatea legată de planul privind obiectivele climatice pentru 2030;

84. trăgând învățăminte din experiența legată de criza COVID-19, invită Comisia să își intensifice eforturile pentru a combate excluziunea digitală și a îmbunătăți competențele digitale; solicită Comisiei și statelor membre să includă telemunca și munca la distanță în toate strategiile lor, ca factor important de facilitare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată; solicită statelor membre să mărească capacitatea serviciilor de telemedicină și de îngrijire la distanță;

85. salută orientările Comisiei care urmăresc să permită în continuare lucrătorilor care desfășoară activități esențiale, inclusiv angajaților din industria alimentară și lucrătorilor sezonieri din exploatațiile agricole, să traverseze frontierele interne ale UE;

86. propune o revizuire a abordării în cadrul proiectelor de interes comun (PIC), pentru a axa investițiile pe îmbunătățirea comunicării prin internet în întreaga Uniune, asigurând o mai bună conectivitate și o mai mare viteză în întreaga Europă, cu scopul de a crește eficiența muncii la distanță în numeroase sectoare și a încuraja angajatorii să promoveze acest tip de muncă; această măsură i-ar putea ajuta să facă economii mai mari de costuri, ar putea crește productivitatea angajaților, ar putea asigura un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată și satisfacția angajaților, ducând la o mai bună productivitate a forței de muncă și la o îmbunătățire importantă a calității mediului;

CFM și sprijinul financiar pentru redresare

87. îndeamnă Comisia să își actualizeze urgent propunerile privind CFM pentru perioada 2021-2027 și să propună un plan de urgență simplificat care să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021; consideră că acest plan ar trebui să abordeze consecințele imediate ale situației de urgență provocate de COVID-19, în conformitate cu măsurile adoptate în bugetul 2020 în ceea ce privește reorientarea și consolidarea instrumentelor existente;

88. salută faptul că Comisia a anunțat că va actualiza proiectul său de propunere din mai 2018 privind CFM 2021-2027 pentru a oferi un răspuns pe termen lung la criza actuală în domeniul sănătății; subliniază că ar trebui să se acorde prioritate reechilibrării și reprioritizării CFM, prevăzând o mai mare flexibilitate în ceea ce privește cheltuielile, pentru ca acesta să devină unul dintre instrumentele de redresare economică din criza COVID-19 la dispoziția statelor membre; consideră că Comisia ar trebui să ia în considerare potențialul tuturor programelor, cu resurse suplimentare, de a oferi o contribuție suplimentară eficientă și eficace la redresarea economică, sănătatea publică și gestionarea crizelor, protejând, în același timp, scopurile inițiale; consideră că diferența dintre nivelul general al angajamentelor și nivelul creditelor de plată ar trebui să fie cât mai limitată cu putință; consideră că rigiditatea bugetului Uniunii Europene afectează capacitatea sa de a răspunde în mod corespunzător la situații de criză; consideră, prin urmare, că dispozițiile privind flexibilitatea din viitorul CFM ar trebui să fie multiplicate substanțial în cadrul programelor (norme simplificate de punere în aplicare, transferuri mai mari între fonduri), precum și pentru instrumente tematice și netematice;

89. propune să se exploreze idei inovatoare de reducere a riscului ca efectele moștenite și colaterale să îngreuneze în mod inutil redresarea economică, inclusiv un nou tip de instrument temporar de solidaritate financiară sau un fond de redresare specific, un fond care ar trebui oferit tuturor statelor membre, orientat și proporțional cu costurile extraordinare ale crizei actuale, care să sprijine sistemul UE de producție și protecția socială a muncii și să consolideze sistemele de sănătate;

90. recunoaște programul de achiziții de urgență pandemică de 750 de miliarde EUR al Băncii Centrale Europene și de sistemele paralele instituite de alte bănci centrale naționale din UE; înțelege că perioadele extraordinare necesită măsuri monetare extraordinare; recunoaște, de asemenea, că BCE are două roluri principale în această criză – gestionarea obiectivului general privind inflația în zona euro și asumarea rolului de creditor de ultimă instanță în această situație critică, în care reducerea la minimum a costurilor de recuperare pentru statele membre este de cea mai mare importanță;

91. consideră că Mecanismul european de stabilitate (MES) nu este instrumentul adecvat pentru a răspunde șocurilor simetrice și pentru a face față amplorii acestei crize; solicită, prin urmare, să se sisteze MES și să se returneze fiecărui stat membru resursele cu care a contribuit la mecanism și care nu sunt utilizate pentru a face față crizei economice grave;

92. consideră că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a proteja lucrătorii din Europa; consideră, în acest context, că noua propunere a Comisiei privind un instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) este un pas în direcția cea bună, dar că ea nu este totuși suficientă pentru a sprijini eforturile guvernelor naționale care se confruntă cu criza ocupării forței de muncă, cauzată de COVID-19;

93. salută inițiativa BEI de a crea un fond de 25 miliarde EUR, care ar putea sprijini finanțarea companiilor, în special a IMM-urilor; încurajează BEI și statele membre să simplifice procedurile pentru a accesa acest fond;

94. invită Comisia, în ceea ce privește Regulamentul privind mecanismul de protecție prudențial pentru creditele neperformante, să modifice calendarul de provizionare pentru creditele neperformante pentru a prelungi curbele de provizionare pentru cel puțin 18 luni; invită Comisia să extindă tratamentul preferențial care este rezervat în prezent expunerilor neperformante garantate sau asigurate de o agenție oficială de creditare a exportului la cele cărora le-a fost acordată o garanție publică;

Reconstruirea pieței interne, consolidarea politicii industriale și sprijinirea întreprinderilor

95. subliniază că modalitatea cea mai rapidă de a reveni pe calea creșterii în Europa ar putea fi eliminarea barierelor de pe piața internă; invită Comisia să își concentreze atenția asupra domeniilor economice cu cel mai mare potențial de creștere; constată că sectorul serviciilor are, potrivit propriilor cercetări ale Parlamentului, cel mai mare potențial de a stimula creșterea economică în Uniunea Europeană; invită, prin urmare, Comisia să elimine barierele naționale care împiedică realizarea deplină a pieței interne a serviciilor;

96. încurajează ferm Comisia să accelereze dezvoltarea capacităților de guvernare electronică în statele membre, inclusiv portalul digital unic; recunoaște că, pe măsură ce Europa se va reconstrui în urma pandemiei, cetățenii și întreprinderile se vor baza din ce în ce mai mult pe o administrație publică modernă și că introducerea unor soluții inovatoare bazate pe instrumente, cum ar fi semnăturile electronice sau o partajare mai mare a datelor publice, ar putea simplifica revenirea la o capacitate deplină și la normalitate pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Europă;

97. invită Comisia să extindă măsurile prevăzute în Comunicarea sa privind utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 (2020/C 108 I/01), pentru a include investițiile publice și în alte domenii decât cel al sănătății, cu scopul de a sprijini achiziționarea de active corporale și necorporale, a accelera atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prin reducerea timpului și prin măsuri de reducere a austerității pentru a consolida, într-un mod anticiclic, sectoarele economice, productive și strategice ale diferitelor state membre;

98. îndeamnă Comisia să sprijine IMM-urile printr-o reducere clară a birocrației pe durata pandemiei și în faza de redresare, inclusiv printr-o examinare analitică a legislației UE din perspectiva COVID-19 și prin suspendarea punerii în aplicare a tuturor noilor acte legislative europene care au un impact asupra întreprinderilor, în special a actelor legislative legate de Pactul verde;

99. ia act de decizia Autorității Bancare Europene (ABE) de a amâna pentru 2021 efectuarea la nivelul întregii Uniuni a unor teste de rezistență pentru a permite băncilor să acorde prioritate continuității operaționale, inclusiv sprijin pentru clienții lor; constată, de asemenea, că ABE va efectua, pentru 2020, un exercițiu suplimentar de transparență la nivelul UE pentru a oferi participanților la piață informații actualizate referitoare la expunerile băncilor și calitatea activelor;

100. consideră că o strategie industrială europeană revizuită ar trebui să se axeze în special pe repatrierea în Europa a principalelor industrii și ar trebui să vizeze asigurarea autonomiei strategice europene a sectoarelor-cheie; consideră că statele membre ar trebui să fie încurajate să protejeze, prin cele mai adecvate mijloace de care dispun, infrastructurile critice, activitățile industriale și activitățile strategice de cercetare și dezvoltare împotriva delocalizării sau a preluărilor ostile de către entități din afara Uniunii; solicită instituirea unui mecanism european care să asigure un acces echitabil la resursele financiare pentru întreprinderile din întreaga Europă, ca parte a unui plan de redresare a industriei;

101. subliniază că sectorul medical și farmaceutic este esențial pentru a combate coronavirusul; ia act de faptul că acest sector depinde în foarte mare măsură de funcționarea adecvată a lanțurilor de aprovizionare globale și se confruntă cu provocări din cauza intensificării măsurilor protecționiste și a răspunsurilor necoordonate; solicită o aderare globală la inițiativa farmaceutică „zero pentru zero” a OMC; consideră că este esențial ca UE să redobândească suveranitatea tehnologică în domeniul dezvoltării și producției de medicamente, dispozitive medicale și echipamente personale de protecție esențiale; subliniază că este nevoie să se atragă noi investiții în sectorul medical din UE, să se dezvolte o strategie de relocalizare a producției de echipamente medicale strategice sau, alternativ, să se găsească rapid modalități de diversificare a surselor de import pentru a garanta fluiditatea schimburilor comerciale și a contribui la crearea unor rezerve strategice și provizii de echipamente medicale;

102. recunoaște amenințările pe termen scurt rezultate din perturbarea lanțurilor de aprovizionare; solicită actualizarea programului Comisiei pentru a încuraja relocalizarea unei părți a capacității de producție critice în Europa;

103. recunoaște rolul esențial al sectoarelor inovatoare în atenuarea efectelor pandemiei, de exemplu capacitățile de producție oferite de tehnologia de imprimare 3D; invită Comisia să sprijine extinderea capabilităților europene în aceste noi sectoare care pot contribui la capacitățile industriale europene; sprijină achizițiile publice comune de echipamente medicale și alte produse esențiale, ceea ce simplifică procedurile, permite economii și evită concurența inutilă între statele membre pentru a obține echipamente în situații de urgență;

104. salută eforturile depuse de unele state membre pentru a completa achizițiile publice tradiționale cu „hackathon”-uri și utilizarea platformelor GovTech; este de opinie că aceste metode moderne permit dezvoltarea și furnizarea fiabilă a instrumentelor digitale atât de necesare; consideră că strategia digitală a Comisiei ar trebui actualizată pentru a introduce o platformă GovTech la nivel european care să sprijine eforturile comune ale statelor membre în domeniul achizițiilor digitale;

105. subliniază situația financiară deosebit de gravă și din ce în ce mai precară a sectorului mass-media în întreaga UE, în special în domeniul știrilor, din cauza scăderii bruște sau a pierderii complete a veniturilor din publicitate, fapt care poate duce la falimentul unor organizații de știri din statele membre; scoate în evidență mai ales poziția dificilă în care se află jurnaliștii liber-profesioniști și rețelele de știri locale și regionale, precum și cele care funcționează pe piețe mici; subliniază că mass-media liberă, independentă și finanțată în mod adecvat este crucială pentru o democrație funcțională și pentru asigurarea faptului că cetățenii sunt informați în mod corespunzător pe tot parcursul acestei crize;

106. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Comisia a decis să publice două comunicări la 10 martie 2020, intitulate „O nouă strategie industrială pentru o Europă competitivă pe plan mondial, verde și digitală” și „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală”; este de opinie că ambele documente sunt depășite și nu reflectă situația actuală, astfel că solicită revizuirea urgentă a acestora, punându-se accent pe regiunile și industriile cele mai afectate;

107. ia act de faptul că, în mai multe state membre, prioritizarea acțiunilor de combatere a pandemiei au dus la amânarea activităților din alte domenii, inclusiv a celor legate de politica privind clima; atrage atenția asupra faptului că, din cauza crizei, cele cinci planuri naționale restante privind energia și clima pe care țările UE ar fi trebuit să le prezinte Comisiei vor fi probabil predate cu întârziere; reiterează, așadar, că Comisia ar trebui să își reanalizeze prioritățile politice și să aibă în vedere o reducere a ambițiilor sale de reglementare anterioare crizei, inclusiv a obiectivelor sale climatice;

108. ia act cu îngrijorare de faptul că sectorul energetic a resimțit deja impactul crizei provocate de coronavirus; atrage atenția asupra faptului că sectorul surselor de energie regenerabile depinde în foarte mare măsură de importul de componente, în special din China, iar problemele de aprovizionare cu componente au afectat deja negativ sectorul energiei eoliene, respectiv solare; subliniază că sustenabilitatea și dezvoltarea altor sectoare energetice vitale ar putea fi, de asemenea, afectată negativ de riscurile financiare legate de lichidități din cauza scăderii drastice a prețurilor la energie și a eventualelor neplăți în viitor, precum și a blocajelor din lanțurile de aprovizionare; avertizează că acestea vor afecta negativ planurile de întreținere și de modernizare ale companiilor și vor duce la amânarea unor proiecte energetice de importanță majoră pentru integrarea pieței europene a energiei, pentru garantarea securității aprovizionării și pentru transformarea sistemelor energetice;

109. invită Comisia să introducă măsuri de urgență pentru atenuarea impactului epidemiei de COVID-19, cum ar fi mecanisme ad hoc de garantare a investițiilor actuale în sectorul energetic, măsuri de protecție suplimentare și stimulente pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare european care să furnizeze componentele adecvate pentru proiectele necesare în vederea transformării sectorului energetic european, precum și instrumente care să sprijine integrarea unei ponderi din ce în ce mai mari de surse regenerabile și o mai bună integrare a sistemului energetic european, ca de exemplu stocarea energiei; subliniază că aceste măsuri nu ar trebui să ducă la creșterea costurilor operaționale pentru sistemele energetice, ar trebui să evite amplificarea disparităților și inegalităților la nivel regional și ar trebui să permită o tranziție echitabilă pentru toți;

110. ia act de faptul că măsurile de limitare a mișcării persoanelor din cauza epidemiei de coronavirus au transferat în mediul online numeroase activități care anterior erau desfășurate în persoană, printre care cele ale autorităților publice și ale instituțiilor de învățământ și de asistență medicală, iar utilizarea instrumentelor de colaborare online, cum ar fi platformele comerciale pentru videoconferințe, a cunoscut o creștere; își exprimă îngrijorarea că unele dintre aceste instrumente au utilizat necorespunzător datele utilizatorilor și au dat dovadă de vulnerabilități grave în materie de securitate, expunându-le astfel unui număr tot mai mare de atacuri cibernetice; încurajează Comisia și statele membre ca, în cooperare cu părțile interesate, să se asigure că activitățile online care au loc în întreaga UE se desfășoară într-un mod fiabil, securizat și cu respectarea celor mai înalte standarde în materie de protecție a vieții private; invită Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) să asigure continuitatea economică a întreprinderilor prin acțiuni urgente de sensibilizare și de asistență tehnică destinate întreprinderilor din întreaga Europă;

111. subliniază că această criză a scos în evidență faptul că Europa este vulnerabilă, rămasă în urmă și nepregătită în domeniul critic al infrastructurii de telecomunicații și serviciile digitale, precum și măsura în care aceasta depinde de actori din afara Uniunii, lucru demonstrat printre altele de instituțiile UE care au dat dovadă de o neputință tehnologică și procedurală surprinzătoare atunci când au fost nevoite să treacă la lucrul online în timpul unei situații de urgență; invită Comisia și statele membre să țină seama de cele de mai sus în cadrul priorităților și planurilor lor politice;

112. ia act de faptul că din rapoartele Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) reiese că traficul total pe rețelele fixe și mobile a crescut semnificativ în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19; subliniază în acest sens că o infrastructură digitală solidă, și anume rețelele de foarte mare capacitate, constituie o condiție necesară nu doar pentru gestionarea cu succes a unor posibile crize asemănătoare, ci și pentru digitalizarea economiilor și a administrațiilor europene; invită statele membre să accelereze implementarea rețelelor 5G, abordând totodată preocupările legate de securitate asociate cu producătorii infrastructurii;

113. felicită Comisia pentru sprijinirea cercetării și inovării legate de COVID-19 prin mobilizarea fondurilor necesare din partea BEI pentru dezvoltarea în regim accelerat a vaccinului și sprijinirea a 18 proiecte ca parte a apelului său de urgență lansat în cadrul programului Orizont 2020; subliniază că este important să se întreprindă de urgență și alte acțiuni pentru diagnosticarea și tratarea imediată a coronavirusului și pentru vaccinarea împotriva acestuia; salută eforturile depuse pentru a declanșa o finanțare suplimentară în cadrul Inițiativei privind medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat public-privat între Comisie și industria farmaceutică, cu scopul de a asigura accesul rapid la medicamente și la instrumente de diagnosticare; este de opinie că colaborarea internațională și știința deschisă trebuie consolidate pentru a se facilita schimburile de cele mai bune practici în domeniul cercetării și inovării în lupta împotriva COVID-19;

114. subliniază că este nevoie de o mai bună coordonare în domeniul monitorizării riscurilor globale, al dezvoltării unor cadre de evaluare a riscurilor și al creării unor sisteme de răspuns în rândul statelor membre; este de opinie că o astfel de cooperare ar spori gradul de pregătire pentru viitoare situații critice și ar consolida încrederea în rândul statelor membre în ceea ce privește expertiza lor;

115. subliniază că crizele actuale și viitoare necesită un răspuns de impact din partea sectorului de cercetare și dezvoltare declanșat de o nouă abordare privind finanțarea cercetării; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la demisia bruscă a profesorului Mauro Ferrara din funcția de președinte al Consiliului European pentru Cercetare, o agenție care sprijină cercetarea de frontieră în vederea găsirii unui răspuns la epidemia de coronavirus, în urma declarației sale privind răspunsul inadecvat al UE la criza COVID-19 și neacordarea de către aceasta a unor fonduri destinate oamenilor de știință pentru a combate criza; invită Comisia să aibă în vedere adoptarea unor norme pentru situații de urgență, inclusiv prin modificarea regulii generale din Orizont 2020 Europa privind excelența științifică, astfel încât în situații de urgență să se acorde prioritate criteriului privind impactul asupra societății și economiei și să se introducă proceduri accelerate, reducând cerințele extrem de birocratice pentru solicitarea de finanțare;

116. încurajează Comisia să verifice dacă agențiile de voiaj online respectă reglementările naționale în vigoare cu privire la anularea și rambursarea rezervărilor, cu scopul de a garanta protecția deplină a clienților și sustenabilitatea economică a IMM-urilor;

117. îndeamnă Comisia să organizeze și să lanseze o campanie de comunicare mondială în domeniul turismului odată ce se încheie situația de urgență, care să aibă drept scop promovarea Europei pentru ca aceasta să devină prima destinație turistică din lume;

118. sprijină o derogare de la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), care limitează durata maximă a încetării temporare a activităților de pescuit eligibile pentru sprijin la șase luni pentru fiecare navă în perioada 2014-2020, iar aceasta ar trebui să fie introdusă în consecință; ținând seama că suntem în anul 2020, este de opinie că la sfârșitul perioadei de programare, când punerea în aplicare a programelor operaționale este foarte avansată, ar trebui să se prevadă o excepție pentru această perioadă de criză în domeniul sănătății publice;

119. consideră că ar trebui introdusă o derogare care să permită transferarea fondurilor care în prezent sunt dedicate anumitor priorități și/sau domenii în temeiul Regulamentului privind FEPAM către alte priorități relevante;

120. sprijină măsurile de sănătate publicate adoptate în domeniul acvaculturii pentru a-i permite FEPAM să sprijine compensarea încetării temporare a activităților de pescuit din cauza COVID-19;

121. invită Comisia să le ofere pescarilor posibilitatea să reporteze mai mult de 10 % din cotele lor actuale de pescuit în anul următor, conform definiției din Regulamentul privind flexibilitatea sau a articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul de bază;

Frontierele externe

122. sprijină ferm acțiunile recent întreprinse de autoritățile din Grecia pentru a limita fluxurile masive de migranți și, prin urmare, potențiala răspândire a virusului, inclusiv decizia de a nu accepta cereri de azil timp de o lună, în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din TFUE, care permite adoptarea de măsuri temporare în situații în care sosirea unui număr mare de persoane constituie o situație de urgență;

123. deplânge orice încercare a unor țări terțe de a utiliza presiunea migrației pentru a dobândi avantaje politice;

124. recomandă Comisiei și statelor membre să consolideze asistența medicală în insulele grecești și în alte zone hotspot din UE unde există un număr mare de migranți, pentru a asigura depistarea timpurie a cazurilor de coronavirus, acordarea de asistență adecvată și izolarea bolnavilor; subliniază că este nevoie să se împiedice sosirea de noi migranți ilegali în insulele grecești, unde situația este deja critică și epidemia de coronavirus ar putea fi deja scăpată de sub control;

125. invită Comisia să efectueze o evaluare juridică a posibilității de a extinde domeniul de aplicare al operațiunii IRINI, pentru a ridica o blocadă navală în largul coastei Libiei cu scopul de a împiedica noi plecări ale migranților ilegali; îndeamnă statele membre să aibă în vedere măsuri juridice menite să descurajeze ONG-urile să lanseze noi operațiuni de salvare în Marea Mediterană;

126. ia act de faptul că infractorii profită de situația excepțională, de exemplu în domenii precum medicamentele frauduloase; îndeamnă toate autoritățile naționale de aplicare a legii să recurgă în cea mai mare măsură posibilă la organismele relevante ale UE, cum ar fi Europol și Eurojust, și să stabilească o bună cooperare reciprocă, în special la frontiere;

Comerțul internațional

127. avertizează împotriva unor măsuri protecționiste nejustificate ce duc la perturbarea economiei mondiale; invită Comisia să își intensifice eforturile depuse pentru a obține un acord în privința reformei OMC și salută instituirea unui mecanism intermediar de soluționare a litigiilor până când organul de apel al OMC începe să funcționeze din nou; subliniază că revigorarea exporturilor este și va fi un instrument major pentru redresarea economică a UE, deoarece lanțurile de aprovizionare și piețele trebuie să rămână deschise la nivel mondial, și invită în special partenerii din cadrul G7 și G20 să procedeze la fel;

128. invită Comisia să adapteze gestionarea contingentelor tarifare de import de carne de calitate superioară la noua situație a pieței, în vederea sprijinirii sectorului european al cărnii;

129. este îngrijorat de faptul că întârzierile înregistrate în cadrul negocierilor privind viitoarea relație cu Regatul Unit din cauza izbucnirii epidemiei de COVID-19 sporește șansele unui scenariu de Brexit fără niciun fel de acord;

Relațiile externe

130. solicită o strategie globală coordonată de combatere a pandemiei de COVID-19 la nivel mondial și îndeamnă UE să își asume rolul de lider pentru găsirea unui răspuns global adecvat; subliniază importanța gestionării situației de criză de către UE, a acțiunilor rapide și a asistenței tehnice menite să ajute țările în curs de dezvoltare și sistemele de sănătate aflate în criză ale acestora ca urmare a pandemiei de COVID-19; subliniază rolul ONG-urilor implicate în special în furnizarea celor mai necesare echipamente medicale și desfășurarea de personal medical;

131. subliniază rolul Corpului european de solidaritate în sprijinirea nu doar a ONG-urilor care acordă asistență celor mai vulnerabili, cum ar fi persoanele în vârstă și cele cu handicap, ci și a celor aflați sub presiune și care lucrează în condiții extreme, cum ar fi personalul care furnizează servicii medicale, de exemplu oferindu-le servicii de îngrijire a copiilor atunci când este nevoie;

132. solicită să se efectueze o anchetă imparțială privind legăturile dintre OMS și China, în special utilizarea fără rezerve de către OMS a propagandei chineze în comunicările sale oficiale; subliniază necesitatea de a reforma OMS pentru ca aceasta să devină mai independentă;

133. solicită efectuarea unei anchete la nivelul IE pentru a determina originea coronavirusului și posibilele responsabilități ale guvernului comunist chinez în ceea ce privește răspândirea virusului;

134. subliniază că perioadele de criză mondială cum este cea de față pot fi folosite de unele state autoritare pentru a intensifica războiul hibrid și propaganda ostilă îndreptată împotriva vecinilor lor și a UE și a statelor sale membre, dar și pentru a reprima forțele de opoziție interne și apărătorii drepturilor omului;

135. ia act de faptul că experții din Taiwan continuă să fie excluși de la reuniunile Comitetului de urgență al OMS desfășurate la Geneva, cu toate că în Taiwan au fost confirmate mai multe cazuri, și nu a existat o comunicare substanțială între OMS și Centrul de Control al Bolilor din Taiwan în legătură cu 2019-nCoV, deoarece Taiwanul a fost exclus din OMS; este de opinie că experiența Taiwanului în gestionarea cu succes a unor probleme de anvergură în domeniul sănătății pe plan intern poate fi utilă nu doar la nivel regional, ci și global și, prin urmare, Taiwanul ar trebui să fie invitat să participe în mod corespunzător și semnificativ la activitățile, mecanismele și reuniunile OMS, inclusiv la viitoarea Adunare Mondială a Sănătății și la reuniunile comitetului de urgență al experților; în consecință, reiterează apelul său adresat Adunării Mondiale a Sănătății de la Geneva să accepte acordarea statutului de observator Taiwanului; repetă apelul său adresat Comisiei și statelor membre să sprijine în mod oficial participarea Taiwanului la OMS;

136. scoate în evidență campaniile coordonate de dezinformare atât online, cât și offline desfășurate de actori sprijiniți de stat din țări terțe care folosesc criza actuală pentru a submina încrederea și credibilitatea instituțiilor democratice ale statelor membre profitând de haos și de nesiguranță cu unicul scop de a-și promova propriile agende politice; încurajează Comisia să depună eforturi pentru consolidarea organismelor relevante, cum ar fi grupul operativ Stratcom din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, în vederea combaterii eficiente a dezinformării; consideră că cel mai bun antidot este consolidarea educației în domeniul mass-mediei, precum și a jurnalismului și a mass-mediei din întreaga UE; solicită ca UE să folosească toate instrumentele de comunicare de care dispune (acțiuni de informare și de comunicare publică, contacte cu principalele mass-media și cu jurnaliștii, rețele sociale etc.), ducând o politică de comunicare utilă pentru cetățeni, bazată pe informații preventive și adevărate care să îi poată avertiza pe cetățenii europeni cu privire la riscurile reale;

 

°

° °

137. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

 

 

 

[1] JO L 347, 20.12.2013, p. 924.

Ultima actualizare: 15 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate