Förfarande : 2020/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0149/2020

Ingivna texter :

B9-0149/2020

Debatter :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 219kWORD 75k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om EU:s samordnade åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin och dess konsekvenser</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0149/2020

Europaparlamentets resolution om EU:s samordnade åtgärder för att bekämpa covid‑19-pandemin och dess konsekvenser

(2020/2616(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 mars 2020 om en samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet,

 med beaktande av G20-ledarnas extrainsatta virtuella toppmöte om covid-19, som hölls den 3 februari 2020,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars 2020 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19,

 med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/440 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17),

 med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation av den 27 mars 2020 (ECB/2020/19) om utdelningar under COVID-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/1,

 med beaktande av Europeiska bankmyndighetens och den gemensamma tillsynsmekanismens uttalanden av den 12 mars 2020 om åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 på EU:s banksektor,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europeiska konkurrensnätverket av den 23 mars 2020 om tillämpningen av konkurrenslagstiftningen under coronakrisen,

 med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen[1],

 med beaktande av kommissionens meddelande om den europeiska gröna given,

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sedan covid-19 bröt ut i staden Wuhan i Kina i december 2019 har den globala pandemin hittills lett till cirka 1,5 miljoner påstådda fall och till att minst 100 000 personer har avlidit.

B. EU:s åtgärder för att hantera covid-19-pandemin måste vidtas i full överensstämmelse med artikel 168 i EUF-fördraget, och respektera varje medlemsstats befogenhet att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik, att organisera och ge hälso- och sjukvård, samt att förvalta hälso- och sjukvården och fördela resurser till hälso- och sjukvårdssystemet.

C. Covid-19-utbrottet är inte bara en akut folkhälsokris utan slår också mycket hårt mot EU:s ekonomi och den globala ekonomin på grund av en kombination av effekter på både tillgångs- och efterfrågesidan. En beslutsam ekonomisk reaktion från medlemsstaternas och EU-institutionernas sida är avgörande för att mildra dessa negativa ekonomiska konsekvenser.

D. Antalet människor som förlorar sina jobb på grund av coronaviruspandemin ökar snabbt och kan mycket väl överskrida 25 miljoner enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) prognoser.

E. Många sektorer av ekonomin och många av våra medborgare står inför en massiv förlust av arbetstillfällen, minskad arbetstid och inkomstbortfall. Andra sektorer har mycket svårt att säkerställa kontinuitet och sina arbetstagares säkerhet. Antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner är nu mycket högre än väntat.

F. Alla typer av företag kan komma att drabbas av ett allvarligt underskott på likvida medel, och små och medelstora företag samt nystartade företag löper särskilt hög risk. Likviditetsunderskottet kan på kort och medellång sikt allvarligt påverka många sunda företags och deras anställdas ekonomiska situation, samtidigt som det även får långvariga effekter genom att företagens fortsatta överlevnad äventyras.

G. Den redan extremt allvarliga konjunkturnedgången riskerar att förvärras ytterligare om långivarna börja dra sig för att bevilja lån till företag och hushåll. Banker och andra finansiella intermediärer spelar därför en viktig roll i hanteringen av effekterna av covid-19-utbrottet genom att upprätthålla kreditflödet till ekonomin.

H. Flera medlemsstater överväger eller har redan tillkännagivit stödåtgärder för sina medborgare eller företag. Vissa stödåtgärder kan utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

I. Konkurrensreglernas grundläggande mål är att säkerställa lika villkor mellan företagen, och detta mål förblir också relevant nu när företag och ekonomin som helhet befinner sig i en kris. Olika konkurrensinstrument på EU-/EES-nivå har mekanismer för att ta hänsyn till marknadsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen, där så är lämpligt och nödvändigt.

J. Det är mycket viktigt att stödja arbetande föräldrar som håller igång hälso- och sjukvårdssystemen och andra viktiga tjänster.

K. Kvinnor utgör sammantaget nästan 70 % av hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket gör att de löper större infektionsrisk. Kvinnor dominerar sysselsättningen inom vårdsektorn och utför också mest obetalt arbete i hemmet. All vårdpersonal har en otroligt viktig roll att spela under krisen.

L. Familjer spelar en viktig roll och ger återigen sina medlemmar, däribland äldre, barn och sjuka, grundläggande omsorg.

M. Äldre människor är särskilt sårbara för covid-19, framför allt de som lever ensamma eller saknar familj. De äldre uppvisar den högsta dödligheten och drabbas av en allvarligare form av sjukdomen. Äldre är nu ännu mer isolerade eftersom de tvingas avstå från besök och omsorg från sina familjer på grund av kraven på social distansering.

N. Den roll som spelas av distansarbete ökar, i synnerhet under covid-19-pandemin. Telemedicinens och televårdens roll växer. Den digitala utestängningen har blivit ett akut problem under covid-19-pandemin. Många EU-medborgare har inte digitala färdigheter eller tillgång till grundläggande tjänster såsom utbildning och hälso- och sjukvård som tillhandahålls online under de nationella nedstängningarna.

O. EU:s jordbruk har en avgörande betydelse för livsmedelssäkerheten och livsmedelstryggheten i Europeiska unionen.

P. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (Efsa) chefsforskare har på grundval av erfarenheterna från tidigare utbrott av relaterade coronavirus dragit slutsatsen att det i nuläget inte finns några bevis för att covid-19 överförs genom livsmedel.

Q. Okontrollerad migration från tredjeländer runt om i världen skulle kunna utgöra en verklig säkerhets- och hälsorisk. Skyddet av folkhälsan bör utgöra den övergripande vägledande principen.

R. Flera medlemsstater har frivilligt åtagit sig att flytta 1 600 ensamkommande barn från de grekiska öarna, och kommissionen försöker övertala fler regeringar att ta emot ensamkommande barn från de grekiska öarna.

S. Omplacerings- och familjeåterföreningsprogram skulle innebära gränsöverskridande överföringar av asylsökande och deras familjer, trots att resor till EU och den interna fria rörligheten i nuläget är begränsad, om inte förbjuden.

T. Nya migranter som anländer kan allvarligt urholka kapaciteten hos medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem, som redan är extremt pressade. Nyanlända skulle skapa en logistisk börda för kustmedlemsstaterna, som nu är inriktade på att hantera den akuta hälsosituationen. Flera icke-statliga organisationer som är verksamma i Medelhavet påstås sätta samman en besättning för att återuppta sina räddningsinsatser.

U. Covid-19-krisen har belyst de operativa bristerna hos unionens civilskyddsmekanism och dess kapacitetsreserv inom ramen för rescEU, vilket har hindrat EU från att tillgodose Italiens begäran om medicinsk skyddsutrustning som framfördes i slutet av februari

V. Vissa medlemsstater, regioner och privata enheter har redan genomfört eller håller på att utforma tillämpningar på olika håll för att hantera covid-19-krisen, på grundval av uppgifter från teleoperatörer eller globala system för satellitnavigering (GNSS).

Covid-19-pandemin

1. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med alla som påverkas av covid-19 och sitt djupaste deltagande till alla som har förlorat nära och kära till följd av pandemin.

2. Europaparlamentet uttrycker sin största uppskattning till och respekt för alla inrättningar som arbetar outtröttligt med att bekämpa covid-19-krisen, i synnerhet det arbete som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, brottsbekämpande tjänstemän och medlemmar av de väpnade styrkorna vars hängivenhet och ansvarskänsla garanterar att våra samhällen fungerar som de ska.

3. Europaparlamentet erbjuder sitt stöd till och tackar alla som arbetar med annan verksamhet som är nödvändig för kärnverksamheten i våra ekonomier, såsom de som arbetar med logistik och med distribution av livsmedel och andra viktiga förnödenheter.

4. Europaparlamentet uttrycker sin tacksamhet gentemot familjer, som spelar en viktig roll genom att säkerställa en trygg och säker miljö som är så viktig i dessa osäkra tider.

5. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd och sin tacksamhet till alla som i hela Europeiska unionen plikttroget har följt regeringarnas råd för att lätta på trycket på hälso- och sjukvården och rädda liv.

EU:s omedelbara reaktion

6. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vissa medlemsstaterna vidtog i början av krisen på nationell, regional och lokal nivå, såsom lånegarantier, skatte- och hypotekslättnader samt andra sociala biståndsprogram.

7. Europaparlamentet välkomnar de senaste uttalandena från kommissionen, Europeiska centralbanken, den gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappersmarknadsmyndigheten och andra relevanta myndigheter i EU:s medlemsstater om tillämpningen av reglerings- och redovisningskrav för finansinstitut under de rådande exceptionella omständigheterna.

8. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd och sin tacksamhet till de allt fler exemplen – tvärt emot den beklagligt nog undermåliga inledande reaktionen – på solidaritet med medlemsstater som drabbats hårt av pandemin, såsom utplacering av sjukvårdsgrupper, transport av patienter för behandling eller tillhandahållande av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och respiratorer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sina åtgärder i detta avseende.

9. Europaparlamentet understryker att kommissionen och medlemsstaterna måste agera samordnat och beslutsamt för att bekämpa spridningen av covid-19 och stödja de regioner och länder som har drabbats hårdast av pandemin. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma varje medlemsstats epidemiska beredskap och bevara solidariteten i EU-27 i full överensstämmelse med artikel 168 i EUF-fördraget.

10. Europaparlamentet anser att tillgången till diagnostiska covid-19-tester är av grundläggande betydelse, tillsammans med isolering och spårning, för att bromsa spridningstakten. Parlamentet beklagar att det råder brist på tester, personlig skyddsutrustning, desinfektionsmedel och andra medicinska förnödenheter. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens nyligen utfärdade riktlinjer för gemensam upphandling och beslutet att möjliggöra strategisk medicinsk lagerhållning och gränsöverskridande hälsobistånd via rescEU.

11. Europaparlamentet noterar att flera medlemsstater har rekommenderat sina medborgare att använda ansiktsmask när de rör sig ute, vilket verkar vara en effektiv förebyggande åtgärd för att begränsa virusets spridning, medan andra medlemsstater planerar att göra det obligatoriskt.

12. Europaparlamentet noterar det inledande misslyckandet för unionens civilskyddsmekanism och de restriktioner gällande export av personlig skyddsutrustning och respiratorer som införts av vissa medlemsstater under de svåraste dagarna för de länder som drabbats hårdast av spridningen av covid-19. Parlamentet påminner om att vissa av de införda begränsningarna är motiverade. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att unionens civilskyddsmekanism och hälsosäkerhetskommittén fungerar som de ska, att möjliggöra ökade centraliserade inköp av utrustning och material, att säkerställa snabba förvärv och gemensam distribution genom att utgå från de områden som har störst behov, att tillhandahålla effektiv samordning och tydliga genomförbara regler för fördelningen av dessa resurser, och att garantera ett effektivare och snabbare informationsutbyte.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda förfarandena inom ramen för den gemensamma upphandlingen för att omedelbart tillhandahålla ett lämpligt antal uppsättningar personliga skyddsmasker, respiratorer, provtagningsutrustning och medicintekniska produkter som ska skickas till de mest drabbade medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att upprätta en gemensam webbportal där EU-medborgare kan hitta all relevant information om covid-19-pandemin på alla officiella språk.

15. Europaparlamentet understryker att öppenhet och information har en avgörande betydelse under en hälsokris av detta slag, där de inledande fallen ofta inte diagnostiseras och antalet infektioner är okänt, för att hejda virusets framfart, oavsett vilka hälso- och skyddsåtgärder som därefter vidtas.

16. Europaparlamentet beklagar de senaste ogrundade politiska attackerna mot vissa nationella regeringar, som lagligen inför nödåtgärder för att stoppa epidemin. Parlamentet noterar att medlemsstaternas regeringar inte får använda förklaringarna av undantagstillstånd som ett sätt att förhindra parlamentarisk kontroll.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens praktiska riktlinjer för att säkerställa den fria rörligheten för samhällsviktiga arbetstagare. Parlamentet betonar dock att det krävs ytterligare ansträngningar för att säkerställa att mobila arbetstagare inom EU, särskilt de som arbetar inom samhällsviktiga yrken med att bekämpa coronaviruspandemin, kan nå sin arbetsplats och få tillräckligt socialt skydd.

18. Europaparlamentet betonar att det är brådskande att medlemsstaterna och kommissionen fastställer bästa praxis som kan spridas till alla medlemsstater, så att arbetstagarna kan utföra sitt arbete utan onödiga hinder och återuppta den fria rörligheten inom EU så snart som möjligt.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 16 mars om tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU, eftersom globalisering och internationella förflyttningar av människor skapar förhållanden som gör det lättare för viruset att spridas över gränserna, liksom det efterföljande meddelandet av den 8 april. Parlamentet påpekar att den tillfälliga reserestriktionen bör gälla för alla icke nödvändiga resor från tredjeländer till EU+-området och skulle kunna förlängas beroende på hur situationen utvecklas. Parlamentet understryker att reserestriktionen måste undanta EU-medborgare som återvänder till EU.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp som ges i uppgift att utfärda riktlinjer för medlemsstaternas framtagande av statistik, för att samla in och analysera uppgifterna och för att utfärda ytterligare rekommendationer till varje land.

21. Europaparlamentet påpekar att dataskyddsreglerna bör tolkas flexibelt så att åtgärder kan vidtas i kampen mot coronaviruspandemin under den begränsade tid som nödläget råder. Parlamentet fördömer alla omotiverade verksamheter eller krav som skulle kunna leda till att utbytet av uppgifter i unionen lamslås och de negativa konsekvenser som sådana begränsningar skulle kunna ha för unionens gemensamma reaktion på pandemin.

22. Europaparlamentet välkomnar det tillfälliga upphävandet av den regel som säger att flygbolag måste använda minst 80 % av sina ankomst- och avgångstider för att få behålla dem året därpå. Parlamentet noterar att undantaget syftar till att hjälpa lufttrafikföretagen att hantera den kraftiga minskning av flygtrafiken som orsakats av coronaviruskrisen, och skyddar på så sätt deras rättigheter och investeringar.

Den inre marknaden, minska lagstiftningsbördan, gränsöverskridande handel

23. Europaparlamentet understryker att den inre marknaden är EU:s största framgång och tillgång, och att den inte bör äventyras till följd av Europas insatser för att bemöta covid-19-utbrottet. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en förteckning över alla motiverade interimistiska åtgärder som införts som inledande reaktioner på utbrottet och uppmanar med kraft de nationella regeringarna, och vid behov kommissionen, att skyndsamt upphäva dem när de inte längre kan motiveras.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skjuta upp tillämpningen av nya krav som införs genom lagstiftning som ska träda i kraft under de kommande tre månaderna, så att företag inte påverkas negativt av ändrade regler under denna utmanande period, och får tid att säkerställa efterlevnad när de bedriver sin normala verksamhet. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att utvidga lättnaden av lagstiftningen kring statligt stöd till att omfatta företag som utvecklar läkemedel, medicintekniska produkter, skyddsutrustning och desinfektionsmedel, samt provtagningsanläggningar och tillhörande infrastruktur för att bekämpa covid‑19‑pandemin. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att föreslå ett ettårigt moratorium för övergångsperioden i förordningen om medicintekniska produkter, som hade kunnat påverka tillgången till medicinska förnödenheter negativt, och ger sitt stöd till att medlagstiftarna påskyndar godkännandet av åtföljande lagstiftning.

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer av den 16 mars 2020 för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda folkhälsan och säkerställa tillgången på varor och viktiga tjänster. Parlamentet understryker att i en extremt kritisk situation kan en medlemsstat besluta sig för att återinföra gränskontroller för att bemöta den risk som en smittsam sjukdom utgör.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva en samordnad strategi och använda uppgifter från medlemsstaterna för att säkerställa obehindrad gränsöverskridande drift av kritisk infrastruktur, inbegripet viktiga tjänster, och för tillhandahållandet av energi, livsmedel, läkemedel och medicinska förnödenheter.

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer av den 23 mars 2020 om gröna gränsövergångar till medlemsstaterna för att säkerställa ett snabbt och kontinuerligt flöde av varor i hela EU och för att undvika flaskhalsar vid viktiga inre gränsövergångsställen. Parlamentet uppmuntrar de medlemsstater som utför kontroller vid de inre gränserna att garantera den inre marknadens integritet, särskilt leveranskedjorna, och att inte använda sig av otillbörliga metoder. Parlamentet välkomnar kommissionens offentliggörande av nya riktlinjer för EU:s katastrofbistånd till gränsöverskridande hälso- och sjukvård, och dess beslut att tillfälligt avstå från tullar på import av medicintekniska produkter och skyddsutrustning från tredjeländer.

28. Europaparlamentet betonar behovet av att lätta på de administrativa bördorna för gränsöverskridande distribution av varor via digitala plattformar, till stöd för strategier som syftar till att säkerställa social distansering och samtidigt göra det möjligt för medborgarna att få tag på de produkter som de behöver.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) att säkerställa en smidig drift och distribution med avseende på Europas läkemedelsförsörjningssystem i händelse av att covid-19-pandemin kvarstår, med särskild hjälp och särskilt stöd för de sektorer som är mest utsatta för risker.

30. Europaparlamentet understryker behovet av att arbeta för att upphäva alla nationella förbud mot export av läkemedel och medicinsk utrustning till andra EU-medlemsstater. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa det fria flödet av hälso- och sjukvårdspersonal och medicinska förnödenheter. Parlamentet understryker vidare betydelsen av en harmoniserad och samordnad strategi i medlemsstaterna för att säkerställa flödet av viktiga varor och tjänster genom de ”gröna gränsövergångarna”. Parlamentet betonar det akuta behovet av samarbete med internationella partner för att upprätthålla viktiga leveranskedjor och samhällsviktiga sektorers funktion. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla en multilateral dialog med G20 och viktiga tillverkningsländer, och framhåller betydelsen av att säkra internationella gröna gränsövergångar för att undvika störningar i tillgången till grundläggande läkemedel och medicinska förnödenheter. Parlamentet betonar vidare behovet av ett enhetligt tillvägagångssätt bland tullmyndigheterna för att underlätta flödet av viktiga produkter. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utöka förteckningen över produkter med anknytning till kampen mot covid-19 som är undantagna tullavgifter, i syfte att bygga upp en fullvärdig insatskapacitet inom EU.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bidra till att säkerställa nödvändig skyddsutrustning och andra verktyg som krävs av postoperatörer i Europa för att på lämpligt sätt skydda dessa viktiga arbetstagare och återuppta paketleveranserna helt och hållet. Parlamentet noterar att begränsningarna av posttjänsterna ytterligare minskar de europeiska små och medelstora företagens kapacitet att hantera den aktuella krisen, och mer allmänt påverkar e-handelssektorn negativt.

32. Europaparlamentet understryker behovet av att stärka insatserna för att snabbt upptäcka och dra in osäkra produkter, särskilt förfalskad medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att se till att förlängningar av giltigheten för de inspektioner av fordon som används för internationell godstrafik och som snart upphör att gälla erkänns av alla medlemsstater.

Budgetstöd och ekonomiskt stöd

34. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ha full budgetfrihet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekämpa pandemin, för att hålla sina sociala och ekonomiska ramar så intakta som möjligt och för att effektivt förbereda sig inför den efterföljande återhämtningen. Parlamentet välkomnar i detta avseende största möjliga utnyttjande av den flexibilitet som medges genom EU:s finanspolitiska regler och regler för statligt stöd, i deras ändrade lydelse enligt sexpacken och tvåpacken.

35. Europaparlamentet stöder med kraft solidaritet mellan medlemsstater som påverkas av covid-19-utbrottet. Parlamentet anser att de tillgängliga finansiella medlen bör mobiliseras i 2020 års budget i så hög grad som möjligt för att ta itu med de omedelbara utmaningarna. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ som möjliggör en flexibel användning av EU-medel. Parlamentet förväntar sig i detta avseende att kommissionen ger medlemsstaterna nödvändigt stöd för att säkerställa ett flexibelt och effektivt genomförande av dessa initiativ. Parlamentet efterlyser särskilt flexibilitet när det gäller medlemsstaternas användning av medel från Europeiska socialfonden. Parlamentet efterlyser i detta avseende en omedelbar mobilisering av medel på grundval av artikel 122 i EUF-fördraget för ekonomiskt stöd till medlemsstater med allvarliga svårigheter som beror på osedvanliga händelser utanför dess kontroll. Parlamentet stöder dessutom inrättandet av en tillfällig och riktad solidaritetsfond som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillhandahålla samordnat katastrofstöd till drabbade länder.

36. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera medlemsstaterna och regionerna mer flexibilitet så att de snabbt och effektivt kan ingripa genom påskyndade och förenklade administrativa förfaranden för att

 säkerställa överföringar mellan de olika sammanhållningspolitiska fonderna för att stödja hälso- och sjukvårdsåtgärder, sociala åtgärder, företag och ekonomiska och produktiva sektorer, för att frigöra betydande resurser,

 öka den strategiska koncentrationen till prioriteringar för att övervinna den allvarliga krisen till följd av pandemin,

 förenkla de steg av förfarandena som är kopplade till genomförande, certifiering och revision – särskilt genom att skjuta upp tidsfristen för inlämning av de årliga genomföranderapporterna.

37. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att öka den europeiska medfinansieringsgraden och att uppnå 100 % för hälso- och sjukvårdsrelaterad finansiering inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning mellan Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden samt mellan regionkategorier.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skjuta upp tidsfristerna för ansökningsomgångarna till direktfinansieringskategorierna, bidrag och kontrakt, såvida de inte har att göra med covid-19-krisen.

39. Europaparlamentet noterar att mobiliseringen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett av flera instrument som finns tillgängliga för att stödja egenföretagare och arbetstagare som har sagts upp som en följd av pandemin.

40. Europaparlamentet betonar att alla företag som drabbats av covid-19-krisen, inbegripet små och medelstora företag, bör få tillräckligt stöd, och att nödåtgärder bör vidtas för att hjälpa hela arbetsstyrkan, även de som har osäkra anställningar liksom egenföretagare.

41. Europaparlamentet välkomnar det ekonomiska stödet till europeiska små och medelstora företag inom ramen för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och Europeiska fonden för strategiska investeringar. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att vara så flexibla som möjligt när det gäller att ge stöd till små och medelstora företag. Parlamentet insisterar på att situationen måste övervakas noggrant under de kommande veckorna, och vid behov bör stödåtgärderna anpassas ytterligare.

42. Europaparlamentet understryker att de kulturella och kreativa näringarna i medlemsstaterna har drabbats särskilt hårt av coronavirusutbrottet på grund av stängningen av biografer, teatrar och konsertlokaler, samt den plötsliga nedgången i biljettförsäljningen. Parlamentet betonar att eftersom dessa sektorer är beroende av ett stort antal frilansare och egenföretagare, där många hade det kämpigt långt innan utbrottet, är effekterna särskilt allvarliga för kreativa yrkesutövare vars inkomstflöden oväntat har sjunkit till noll, och nu endast får lite eller inget stöd från det sociala systemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart anslå resurser för att ta itu med de finansiella svårigheterna för kreativa yrkesutövare och relaterade näringar. Parlamentet välkomnar de initiativ som tagits av ett antal medlemsstater för att stödja deras kulturella och kreativa näringar.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett nytt EU-instrument, som stöds av EU:s budget och andra instrument som fastställts av EIB, för att finansiera lånegarantier för europeiska företag och stödja arbetstagare, och att tillhandahålla strukturåtgärder för att stödja nylanseringen av de europeiska kulturella, kreativa och turismrelaterade näringarna när pandemin är över.

44. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits av kommissionen och EIB för att stödja hälso- och sjukvårdssystem, skydda arbetstillfällen och tillföra likviditet till den europeiska ekonomin. Parlamentet välkomnar EIB:s och kommissionens snabba lansering av en stödjande handlingsplan som mobiliserade 40 miljarder euro som omedelbart fördelades för att stödja tillgången till finansiering för drabbade små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att komplettera denna plan med en alleuropeisk garantifond på 25 miljarder euro för att utöka stödet till realekonomin till totalt 240 miljarder euro.

45. Europaparlamentet betonar vikten av att ge banker och andra utlåningsinstitut, inbegripet privata finanstekniska företag, maximalt spelrum för att stödja familjers och enskilda personers köpkraft och att erbjuda bryggfinansiering till företagssektorn, särskilt till små och medelstora företag och nystartade företag. Parlamentet rekommenderar dock även att man ska komma ihåg att det finns risk för att växande problem på företagspappersmarknaden och relaterade derivatmarknader blir mycket betungande för finansinstitutens balansräkningspositioner.

46. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits av Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och andra berörda myndigheter i EU:s medlemsstater för att säkerställa att banker som står under tillsyn kan fortsätta att fullgöra sin roll i finansieringen av realekonomin. Parlamentet belyser i detta avseende, i synnerhet, att banker tillfälligt får bedriva verksamhet under den kapitalnivå som definieras i riktlinjerna för pelare 2-kapital, kapitalkonserveringsbufferten och likviditetstäckningskvoten. Parlamentet uppmanar nationella makrotillsynsorgan som ännu inte har gjort detta att förbättra dessa tillfälliga åtgärder ytterligare genom en lämplig lättnad för den konjunkturutjämnande kapitalbufferten.

47. Europaparlamentet välkomnar ECB:s åtgärder för att skapa en kapitalkonserveringsmentalitet bland finansinstituten för att hindra utbetalningarna, till exempel genom att tillfälligt avbryta utdelningsbetalningar och återköp av aktier, och kräva största möjliga återhållsamhet i fråga om rörliga ersättningar.

48. Europaparlamentet välkomnar antagandet av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder för att göra det möjligt för medlemsstaterna att utnyttja all den flexibilitet som föreskrivs i artikel 107.3 b i EUF-fördraget för att stödja ekonomin i samband mot bakgrund av coronavirusutbrottet. Parlamentet betonar samtidigt vikten av att upprätta en tydlig färdplan och kriterier för att detta exceptionella system ska kunna avslutas så snart som möjligt.

49. Europaparlamentet förstår att den extraordinära situationen kan leda till att företag måste samarbeta för att säkerställa tillgång till och rättvis fördelning av produkter som det rådet brist på till alla konsumenter. Parlamentet välkomnar det europeiska konkurrensnätverkets löfte att konkurrensmyndigheterna inte aktivt kommer att ingripa mot nödvändiga och tillfälliga åtgärder för att undvika försörjningsproblem. Parlamentet betonar samtidigt att det är nödvändigt att säkerställa att produkter som anses viktiga för att skydda konsumenternas hälsa i den aktuella situationen, såsom personlig skyddsutrustning och läkemedel, fortsätter att finnas tillgängliga till konkurrenskraftiga priser. Parlamentet uppmanar kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna att omedelbart vidta åtgärder mot företag som drar nytta av den aktuella situationen genom att ingå karteller eller missbruka sin dominerande ställning. Parlamentet påpekar i detta avseende att de befintliga reglerna gör det möjligt för tillverkare att fastställa maximipriser för sina produkter, vilket skulle kunna begränsa omotiverade prishöjningar på distributionsnivå.

Tryggad livsmedelsförsörjning

50. Europaparlamentet framhåller EU:s jordbrukares och odlares avgörande betydelse för en tryggad livsmedelsförsörjning, och är djupt oroat över covid-19-pandemins inverkan på EU:s jordbrukssektor. Parlamentet uppmanar kommissionen att skydda livsmedelsförsörjningen på den inre marknaden och att säkerställa fri rörlighet, även för de insatsvaror och arbetstagare som behövs för livsmedelsproduktionen. Parlamentet efterlyser ekonomiskt stöd samt finansiell säkerhet och stabilitet för jordbrukssektorn genom utnyttjande av de tillgängliga marginalerna i jordbruksbudgeten samt marginalerna i andra delar av budgeten, och understryker behovet av en ökad jordbruksbudget under nästa programperiod.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillåta att medlemsstaterna betalar ut direktstöd till jordbrukare tidigare för att förse jordbrukare med den likviditet som det finns ett akut behov av, och att tillåta ytterligare flexibilitet och undantag vad gäller tidsfrister, villkor, kontroller på plats och inspektioner.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt genomföra tillfälliga marknadsåtgärder, inbegripet de undantagsåtgärder som anges i artiklarna 219–222 i förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden. Parlamentet efterlyser brådskande åtgärder för bland annat sektorerna för blommor och växter, potatis, mejeriprodukter, nöt- och kalvkött, fjäderfän, fårkött och frukt och grönsaker, för noggrann övervakning av andra sektorer och lämpliga åtgärder för att hantera den fortsatta utvecklingen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ha en flexibel syn på förteckningen över produkter inom ramen för de olika marknadsåtgärderna, och att inkludera stöd för privat lagring. Parlamentet uppdrar åt kommissionen att hitta de nödvändiga resurserna utanför jordbruksbudgeten och att inte använda krisreserven för jordbruket, eftersom detta skulle minska direktstödet i vissa medlemsstater.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka potentiella otillbörliga metoder som kan påverka jordbrukarna till följd av covid-19, särskilt färskvaruproducenter.

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt godkänna varje förslag från en medlemsstat om att omfördela outnyttjade resurser från dess landsbygdsutvecklingsprogram så att de omedelbart kan användas av landets jordbrukare och odlare för att hantera de akuta utmaningarna, och att möjliggöra snabba ändringar av landsbygdsutvecklingsprogrammen. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att stöd även kan beviljas för rörelsekapitallån, och att göra det möjligt för medlemsstaterna att snabbt betala ut stöd från landsbygdsutvecklingsprogrammen.

55. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i god tid och i samarbete med medlemsstaterna säkerställa att olagliga krav på att visa upp ”virusfria” certifieringar för vissa jordbruksbaserade livsmedelsprodukter inte upprepas, i linje med de vetenskapliga bevis som har slagit fast att viruset inte sprids genom livsmedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att med hjälp av nationella myndigheter utarbeta en särskild handlingsplan för att garantera ömsesidiga erkännanden av livsmedelskvalitet vid inspektioner vid de inre gränserna i samband med covid-19-krisen.

56. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att avbryta förhandskontrollerna av ansökningar om bidrag från den gemensamma jordbrukspolitiken och att endast utföra efterhandskontroller för att kontrollera om ansökningarna är berättigade.

57. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande om att påtagligt öka andelen förskottsmedel inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2020, så att jordbruksföretagen snabbt kan få tillgång till likviditet.

Stöd till familjer

58. Europaparlamentet efterlyser familjevänliga strategier och metoder, exempelvis barnomsorgsalternativ till föräldrar som arbetar med viktiga tjänster. Parlamentet understryker vikten av att hjälpa arbetande föräldrar att hitta barnomsorgslösningar i situationer där en förälder arbetar inom sjukvården, som omsorgsgivare, är medlem av de väpnade styrkorna eller arbetar som polis. Parlamentet påpekar att den andra föräldern åtminstone bör ha rätt att arbeta hemifrån eller deltid för att ta hand om barnen. Parlamentet anser att direkt ekonomiskt stöd bör erbjudas arbetstagare som måste ta ledigt för att ta hand om barn (eller så bör stöd ges till arbetsgivare som erbjuder betald ledighet för detta), och att kraven på distansarbete och flexibelt arbete bör anpassas för att göra det möjligt för arbetstagare att kombinera avlönat och oavlönat arbete.

59. Europaparlamentet erkänner den roll som föräldrarna har i att säkerställa att utbildningen av deras barn fortskrider och att skapa en miljö som stimulerar barnens utveckling.

60. Europaparlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna skyddar familjer med barn med särskilda behov och de svårigheter som kraven på social distansering innebär, vilket kräver ytterligare åtgärder.

61. Europaparlamentet framhåller att äldre människor nu står utan sina familjers och vårdgivares omsorg och tillsyn, vilket skulle kunna leda till försummelse både i deras privata hem och vid vårdhem.

62. Europaparlamentet noterar att covid-19-epidemin har skapat osäkerhet i det dagliga livet, och att längre isolering i karantän ibland leder till ensamhet, ångest och depression. Parlamentet insisterar på att medlemsstaterna fullt ut ska erkänna krisens konsekvenser för den psykiska hälsan, och rekommenderar att det lanseras en EU‑omfattande kampanj för psykisk hälsa med råd om hur man upprätthåller det psykiska välmåendet. Parlamentet efterlyser ett särskilt skydd för högriskgrupper, framför allt äldre, för att bekämpa ensamhet och isolering.

63. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett gemensamt europeiskt hälsoprotokoll, i full överensstämmelse med artikel 168 i EUF-fördraget, för att säkerställa enhetliga EU-omfattande åtgärder, inbegripet detaljerade riktlinjer om kliniska diagnoser och, mer allmänt, om patientvård och patienthantering. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en standardiserad algoritm för terapeutisk behandling som baseras på medlemsstaternas egna modeller för tidigare preventiva åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sammanställa ett skräddarsytt EU-register över skyddet av sjukvårdspersonal för att underlätta utbytet av idéer, information och bästa praxis.

Medicinskt samarbete

64. Europaparlamentet välkomnar svaren från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och hälsosäkerhetskommittén (HSC), och efterlyser fortsatt och ökat samarbete baserat på välgrundade vetenskapliga bevis, både på EU‑nivå och på internationell nivå, för att samordna antagandet av gemensamma hälsoprotokoll som kan säkerställa utbredd och fullgod topsning i varje medlemsstat.

65. Europaparlamentet beklagar att antalet heltidsanställda vid ECDC minskade med 20 personer under perioden 2013–2018, vilket påverkade centrumets arbetsbelastning negativt. Parlamentet uppmanar kommissionen att återställa tjänsterna genom befintliga budgetförfaranden för att göra det möjligt för centrumet att utföra sitt arbete och fortsätta att göra detta efter den rådande krisen. Parlamentet betonar behovet av ytterligare kompetens vid ECDC, så att ECDC kan utföra kontinuerlig och grundlig övervakning av medicinska observations-, tillsyns- och underrättelseuppgifter. Parlamentet ber dessutom om att ECDC ska inkluderas i arbetet i kommissionens rådgivande panel om covid-19 och att centrumet ska vidta lämpliga svarsåtgärder som medlemsstaterna kan genomföra snabbt och effektivt.

66. Europaparlamentet anser att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) befogenheter också bör utökas, så att myndigheten kan genomföra kliniska fas I- och fas II-prövningar och ta itu med bristen på livsviktiga läkemedel vid intensivvårdsenheter på grund av ökad efterfrågan, i synnerhet i händelse av en omfattande folkhälsokris, såsom en pandemi.

67. Europaparlamentet efterlyser ett påskyndat godkännandeförfarande och villkorligt godkännande för försäljning för lovande terapeutiska och experimentella behandlingar eller läkemedel med ändrad användning för att bekämpa covid-19. Parlamentet lovordar forskare som kostnadsfritt publicerar resultaten av sin forskning i syfte att hitta en behandling för covid-19.

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett gemensamt samförståndsavtal mellan ECDC, EMA, Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i syfte att vidareutveckla informationsutbytet, samarbetet och den ömsesidiga förståelsen mellan byråerna, och i förekommande fall, gemensamma projekt, när de tar itu med omfattade nödsituationer där folkhälsan hotas.

69. Europaparlamentet påminner om att det europeiska globala systemet för satellitnavigering (GNSS) Galileo erbjuder de mest exakta geolokaliseringsuppgifterna och att Copernicus tillhandahåller olika slags jordobservationstjänster, däribland Copernicus katastrofinsatstjänst, som också är lämplig för att hantera liknande kriser. Parlamentet uppmuntrar alla myndigheter att dra omfattande nytta av de europeiska rymdprogrammen för att hantera covid-19-pandemin. Parlamentet uppmanar Europeiska byrån för GNSS och kommissionen att öka sin medvetandehöjande verksamhet och stödverksamhet.

70. Europaparlamentet välkomnar rekommendationen från Europeiska datatillsynsmannen om utvecklingen av en gemensam EU-applikation med inbyggt starkt dataskydd som den effektivaste lösningen på utbrottet av coronaviruset. Parlamentet erkänner att den gemensamma applikationen skulle kunna bidra till att undvika nedstängningar och tillåta fri gränsöverskridande och regionöverskridande rörlighet under covid-19-pandemin eller andra möjliga pandemier. Parlamentet anser dock att utvecklingen och genomförandet av en EU-omfattande applikation skulle kräva en längre period för att dess funktioner ska fastställas, för tester och genomförande, samt för att nationella och regionala myndigheter ska bli tätt involverade. Parlamentet föreslår att den gemensamma EU-applikationen bör baseras på Galileo och bör inkluderas i utvecklingen av program för tidig varning för pandemier i syfte att spåra, lokalisera och konceptualisera spridningen av infektioner, liknande den som tillhandahålls genom BlueDot, det proprietära programmet som nättjänst. Parlamentet uppmanar Europeiska byrån för GNSS och kommissionen att lansera ett pilotprojekt för EU-applikationen och att tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt stöd för tillfälliga lösningar, inbegripet utbyte av bästa praxis eller, om sådana finns, öppna källkoder från lokala lösningar som uppvisat goda resultat.

71. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta en plattform för digitalt utbyte för hälso- och sjukvårdspersonal för att samla in epidemiologiska data, rekommendationer om vetenskapligt baserade metoder och varningar om risker eller hinder som påträffats, t.ex. brist på läkemedel och skyddsutrustning.

72. Europaparlamentet betonar behovet av att inrätta ett offentlig-privat spetskompetensnätverk av referenssjukhus vid större hot mot folkhälsan som deltar i studier och behandling av luftburna, vektorburna och kontaktöverförda infektionssjukdomar.

73. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att utforma en effektiv strategi för att ta sig ur befintliga karantänåtgärder, med stöd av storskaliga tester, som ska genomföras på ett gemensamt, samordnat och planerat sätt.

74. Europaparlamentet beklagar att äldre i många fall har diskriminerats på grund av sin ålder när det gäller att få tillgång till livsviktigt sjukvårdsstöd och livsviktig medicinsk behandling. Parlamentet noterar dessutom att denna diskriminering har uttryckts i vårdprotokoll och accepterats som vägledning för åtgärder. Parlamentet uppmanar rådet att, inom ramen för de befogenheter som unionen tilldelas genom fördragen och i enlighet med artikel 19 i EUF-fördraget, vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa all diskriminering i detta avseende.

Återhämtningsfasen

75. Europaparlamentet anser att EU, vid planering av återhämtningsfasen, måste

1) ompröva sina lagstiftningsprioriteringar och politiska prioriteringar för att koncentrera sig på initiativ som kommer att stötta ekonomin, samtidigt som man stoppar eventuella initiativ som kommer att distrahera från eller undergräva den viktiga återhämtningsuppgiften, mer specifikt att man skjuter upp den gröna given tills medlemsstaterna återgår till de produktions- och sysselsättningsnivåer som rådde innan krisen, samt ge utvalda europeiska industrier mer tid att efterleva befintlig sektorsspecifik lagstiftning, särskilt vad gäller skyldigheter enligt relevanta rättsakter, som ska uppfyllas under de kommande månaderna,

2) se över den föreslagna fleråriga budgetramen i syfte att göra ekonomisk återhämtning till en överordnad prioritet,

3) återuppbygga den inre marknaden och vidta andra åtgärder för att stödja företag, särskilt små och medelstora företag och egenföretagare, i syfte att stimulera den europeiska ekonomin,

4) stärka de yttre gränserna för att minska risken för den kris som en andra våg skulle medföra,

5) blåsa nytt liv i den internationella handeln,

6) och beakta konsekvenserna av covid-19-krisen för de yttre förbindelserna.

Lagstiftningsprioriteringar och politiska prioriteringar

76. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sina politiska prioriteringar för att återspegla behovet av att återställa tillväxten och återuppbygga den europeiska ekonomin i samklang med den nya verkligheten. Parlamentet anser att kommissionen därför radikalt bör minska de lagstiftningsambitioner den hade innan krisen, ompröva sina politiska prioriteringar och sätta pragmatism först. Parlamentet betonar att EU:s svar på covid-19-krisen inte bör fungera som ursäkt för att intensifiera arbetet med befintliga politiska prioriteringar eller ytterligare europeisk integration. Parlamentet betonar att nedskärningar i ambitiösa program kan krävas och att ekonomiska kostnader som åläggs företag och regioner bör minimeras eller tas bort, om de inte kan täckas av övergångsfinansiering. Parlamentet betonar att i stället för att införa genomgripande, ny lagstiftning inom ramen för sådana initiativ som den gröna given måste prioriteringen vara att genomföra budget- och lagstiftningsreformer som bidrar till att återuppbygga den europeiska ekonomin, göra det möjligt för entreprenörer, små och medelstora företag, egenföretagare och större företag att bygga upp sig själva igen, återupprätta försäljningsmarknader, återanställa personal och investera i framtida tillväxt.

77. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att skjuta upp den europeiska gröna given fram till slutet av krisen, med en samtidig ändring av den fleråriga budgetramen för 2021–2027, i syfte att mobilisera resurser för att stödja konjunkturdämpande åtgärder och göra dem tillgängliga för de territorier och produktionssektorer som drabbats hårdast av krisen. Parlamentet uppmanar kommissionen att avbryta alla åtgärder inom ramen för den gröna given i syfte att minska regelbördan och göra det möjligt för medlemsstaterna att vidta alla penning- och finanspolitiska åtgärder som krävs för att stödja företag och industrin under denna pandemi och den efterföljande globala recessionen.

78. Europaparlamentet betonar att europeiska industrier bör ges mer tid att efterleva sektorslagstiftningen eftersom ingen produktion, utveckling, testning eller andra arbeten pågår för närvarande. Parlamentet betonar vidare att lagstiftningstrycket bör minskas, särskilt när det gäller lagstiftning som är planerad att genomföras under de kommande månaderna, t.ex. paketet om ren energi för alla i EU eller normer för koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon. Parlamentet anser att alla nya lagstiftningsinitiativ bör skjutas upp om de lägger en ytterligare börda på industrierna och därigenom bromsar upp deras ekonomiska återhämtning.

79. Europaparlamentet anser att återhämtningsplanen bör omfatta åtgärder som skyddar de fattigaste och mest utsatta hushållen mot effekterna av en recession efter covid-19, bland annat genom att lindra effekterna av EU:s utsläppshandelssystem på deras levnadskostnader. Parlamentet anser vidare att återhämtningsplanen på EU-nivå särskilt bör stödja nationella program i detta syfte.

80. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra förslagen till den nya lagstiftningsramen i syfte att säkerställa större flexibilitet och reaktionsförmåga i händelse av potentiella liknande kriser, med särskild hänvisning till strukturella åtgärder för hälso- och sjukvårdssystem, företag och för att säkerställa sysselsättning och skydd för de svagaste.

81. Europaparlamentet varnar för införande av ny EU-lagstiftning som bygger på nationella protektionistiska åtgärder och som dessutom skulle komplicera insatserna på den inre marknaden. Parlamentet betonar att sådana åtgärder skulle kunna undergräva medlemsstaternas och kommissionens återhämtningsinsatser.

82. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senarelägga nya initiativ, inbegripet lagstiftningsförslag som påverkar jordbrukssektorn, t.ex. strategin ”från jord till bord” och EU:s strategi för biologisk mångfald utöver den gröna given, för att på så vis tillhandahålla den stabilitet som jordbrukarna akut behöver för att övervinna de socioekonomiska effekterna av covid-19-pandemin.

83. Europaparlamentet anser att pandemins allvarlighetsgrad, omfattning och oförutsägbarhet har tydliga konsekvenser för kommissionens förmåga att genomföra objektiva och tillförlitliga socioekonomiska konsekvensbedömningar, och begär därför att kommissionen på obestämd tid skjuter upp sitt arbete med en klimatmålplan för 2030.

84. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med hjälp av erfarenheterna från hanteringen av covid-19-krisen, trappa upp sina insatser för att bekämpa digital utestängning och höja den digitala kompetensen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inkludera distansarbete i alla sina strategier som en viktig faktor för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka kapaciteten hos telemedicin- och televårdtjänster.

85. Europaparlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer som utformats för att personal inom kritiska yrkesgrupper ska kunna fortsätta att röra sig över EU:s inre gränser, inbegripet anställda inom livsmedelsindustrin och säsongsarbetare inom jordbruket.

86. Europaparlamentet föreslår en omprövning av strategin inom ramen för projekt av gemensamt intresse för att inrikta investeringarna på att förbättra internetkommunikationen i hela EU för att säkerställa bättre uppkopplingsmöjligheter och ökad hastighet runt om i Europa, i syfte att möjliggöra ett mer effektivt distansarbete inom en rad olika sektorer och uppmuntra arbetsgivare att främja denna typ av arbete, vilket skulle kunna bidra till ökade kostnadsbesparingar för arbetsgivare, ökad produktivitet hos anställda, bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och ökad arbetsglädje bland de anställda, vilket leder till ökad arbetsproduktion och en viktig förbättring av miljön.

Den fleråriga budgetramen och ekonomiskt stöd för återhämtningen

87. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast uppdatera sina förslag till flerårig budgetram för perioden 2021–2027 och att föreslå en plan för förenkling av oförutsedda utgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2021. Parlamentet anser att denna plan bör åtgärda de omedelbara konsekvenserna av covid-19-krisen, i linje med de åtgärder som vidtagits i 2020 års budget i fråga om omställning och förstärkningar av befintliga instrument.

88. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande att den kommer att uppdatera sitt utkast till förslag från maj 2018 till den fleråriga budgetramen för 2021–2027 så att den hanterar de långsiktiga konsekvenserna av den nuvarande hälsokrisen. Parlamentet betonar att prioriteringen bör vara att ombalansera och omprioritera den fleråriga budgetramen, med ökad flexibilitet i förhållande till utgifter, för att göra den till ett av verktygen för ekonomisk återhämtning från covid-19-krisen som står tillgängliga för medlemsstaterna. Parlamentet anser att kommissionen bör överväga alla programs potential, med ytterligare resurser, att tillhandahålla ett effektivt och ändamålsenligt ytterligare bidrag till ekonomisk återhämtning och folkhälsa och krishantering, samtidigt som deras ursprungliga syften skyddas. Parlamentet anser att skillnaden mellan de övergripande åtagandenivåerna och betalningsbemyndigandena bör vara så begränsad som möjligt. Parlamentet anser att stelheten i EU:s budget är till förfång för dess förmåga att reagera på kriser på ett korrekt sätt. Parlamentet anser därför att flexibilitetsbestämmelserna i den kommande fleråriga budgetramen bör ökas avsevärt, inom program (förenklade genomförandebestämmelser, ökade överföringar mellan fonder) samt för tematiska och icke-tematiska instrument.

89. Europaparlamentet föreslår att man ska undersöka innovativa idéer för att minska risken för att tidigare och indirekta effekter kommer att göra den ekonomiska återhämtningen onödigt svår, inbegripet en ny typ av instrument för tillfällig finansiell solidaritet eller en specifik återhämtningsfond, i form av en fond som bör erbjudas alla medlemsstater, riktat och i proportion till de extraordinära kostnaderna för den rådande krisen, i syfte att stödja EU:s produktionssystem och arbetskraftens sociala skydd och stärka hälso- och sjukvårdssystemen.

90. Europaparlamentet noterar Europeiska centralbankens stödprogram föranlett av pandemin på 750 miljarder euro och parallella system som inrättats av andra nationella centralbanker i EU. Parlamentet förstår att extraordinära tider kräver extraordinära monetära åtgärder. Parlamentet noterar vidare att ECB har två huvudsakliga roller i denna särskilda kris, eftersom banken dels förvaltar det övergripande inflationsmålet i euroområdet, dels fungerar som långivare i sista hand i denna kritiska situation där det är av yttersta vikt att minimera medlemsstaternas återhämtningskostnader.

91. Europaparlamentet anser att Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) är ett olämpligt verktyg för att reagera på symmetriska chocker och svara mot krisens omfattning. Parlamentet begär därför att ESM avslutas och att de resurser som enskilda medlemsstater har bidragit med till mekanismen, som inte används för att hantera den allvarliga ekonomiska krisen, återbördas till dem.

92. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att skydda Europas arbetstagare. Parlamentet anser i detta sammanhang att det nya förslaget från kommissionen om ett instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) är ett steg i rätt riktning, men ändå otillräckligt för att stödja de nationella regeringarnas insatser i samband med den sysselsättningskris som orsakats av covid-19.

93. Europaparlamentet välkomnar EIB:s initiativ att inrätta en fond på 25 miljarder euro som skulle kunna stödja företagens finansiering, med fokus på små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar EIB och medlemsstaterna att förenkla förfarandena för att få tillgång till denna fond.

94. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när det gäller förordningen om nödlidande lån, ändra den kalenderbaserade avsättningen för nödlidande lån, för att flytta avsättningskurvorna framåt under en period på minst 18 månader. Parlamentet uppmanar kommissionen att utöka den förmånsbehandling som för närvarande är reserverad för nödlidande exponeringar som garanteras eller försäkras av ett officiellt exportkreditinstitut till dem som beviljats en offentlig garanti.

Återuppbyggnad av den inre marknaden, förstärkning av industripolitiken och stöd till företag

95. Europaparlamentet betonar att den snabbaste vägen tillbaka till tillväxtbanan i Europa skulle kunna uppnås genom att man undanröjer hindren för den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att rikta sin uppmärksamhet mot de ekonomiska områden som har starkast tillväxtpotential. Parlamentet noterar att tjänstesektorn, enligt parlamentets egna efterforskningar, har den största potentialen att driva på tillväxten i EU. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ta itu med de nationella hindren för ett fullständigt förverkligande av den inre marknaden för tjänster.

96. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att påskynda utvecklingen av e-förvaltningskapacitet i medlemsstaterna, inbegripet den gemensamma digitala ingången. Parlamentet inser att allt eftersom Europa återuppbyggs efter pandemin kommer medborgarna och näringslivet i allt högre grad att förlita sig på modern offentlig förvaltning, och att införandet av innovativa lösningar som bygger på verktyg såsom e-signaturer eller större delning av offentliga data skulle kunna förenkla återgången till full kapacitet och normalitet för både medborgare och företag i hela Europa.

97. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka de åtgärder som fastställs i kommissionens meddelande om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen (2020/C 108 I/01) så att de även omfattar offentliga investeringar utöver dem som är strikt hälsorelaterade, i syfte att stödja förvärv av materiella och immateriella tillgångar, för att påskynda tilldelningen av offentliga byggentreprenader, tjänster och varor genom minskad tidsåtgång, och åtgärderna för att minska begränsningarna, i syfte att på ett konjunkturutjämnande sätt stärka de ekonomiska, produktiva och strategiska sektorerna i de olika medlemsstaterna.

98. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att stödja små och medelstora företag genom en tydlig minskning av byråkratin under hela pandemin och återhämtningsfasen, bland annat genom covid-19-granskning av EU-lagstiftningen och ett tillfälligt upphävande av genomförandet av all ny EU-lagstiftning som påverkar företagen, särskilt lagstiftning som rör den gröna given.

99. Europaparlamentet noterar Europeiska bankmyndighetens (EBA) beslut att skjuta upp EU-omfattande stresstester till 2021, för att göra det möjligt för banker att prioritera operativ kontinuitet, inbegripet stöd till sina kunder. Parlamentet noterar vidare att EBA under 2020 kommer att införa ytterligare EU-omfattande transparens för att tillhandahålla uppdaterad information om bankernas exponeringar och tillgångskvalitet till marknadsaktörerna.

100. Europaparlamentet anser att en reviderad europeisk industristrategi i synnerhet bör inriktas på att återföra kärnindustrier till Europa, och bör syfta till att säkerställa europeiskt strategiskt oberoende för nyckelsektorer. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör uppmuntras att med lämpligaste tillgängliga medel skydda kritisk infrastruktur, industriell verksamhet och strategisk FoU-verksamhet mot omplacering eller fientliga övertaganden av länder utanför unionen. Parlamentet efterlyser inrättandet av en europeisk mekanism som ger företag i hela Europa rättvis tillgång till finansiella resurser som en del av en återhämtningsplan för industrin.

101. Europaparlamentet betonar att medicin- och läkemedelssektorn är avgörande för att bekämpa coronaviruset. Parlamentet noterar att denna sektor är särskilt beroende av välfungerande globala leveranskedjor och står inför utmaningar till följd av ökande protektionism och icke-samordnade åtgärder. Parlamentet efterlyser en global efterlevnad av WTO:s initiativ om tullfri behandling av läkemedel. Parlamentet anser att det är mycket viktigt för EU att återfå den tekniska suveräniteten inom utveckling och produktion av viktiga läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Parlamentet understryker behovet av att locka till sig nya investeringar i den medicinska sektorn i EU och att utveckla en EU-strategi för att återställa produktionen av strategiska medicinska hjälpmedel, alternativt att snabbt hitta sätt att diversifiera sina importkällor för att garantera smidiga handelsflöden och bidra till att skapa strategiska reserver och rullande lager av medicinsk utrustning.

102. Europaparlamentet är medvetet om de kortsiktiga hot som uppstår till följd av ett avbrott i leveranskedjorna. Parlamentet begär att kommissionens program uppdateras för att uppmuntra till att en del av den kritiska produktionskapaciteten förs tillbaka till Europa.

103. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som innovativa sektorer spelar för att mildra effekterna av pandemier, till exempel den tillverkningskapacitet som erbjuds genom 3D-utskriftsteknik. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja utvidgningen av den europeiska kapaciteten inom dessa nya sektorer som kan bidra till den europeiska industriella kapaciteten. Parlamentet stöder gemensamma upphandlingar av medicinsk utrustning och andra väsentliga produkter, för att på så sätt förenkla förfarandena, erbjuda besparingar och undvika onödig konkurrens mellan medlemsstaterna för att erhålla utrustning vid behov.

104. Europaparlamentet välkomnar de insatser som vissa medlemsstater har gjort för att komplettera traditionell offentlig upphandling med s.k. hackarmaraton och användningen av GovTech-plattformar. Parlamentet anser att dessa moderna metoder erbjuder en solid utveckling och tillhandahåller välbehövliga digitala verktyg. Parlamentet anser att kommissionens digitala strategi bör uppdateras så att man inför en plattform för GovTech på europeisk nivå som hjälper medlemsstaterna att göra gemensamma insatser på området digital upphandling.

105. Europaparlamentet betonar den särskilt akuta och försämrade finansiella situationen inom mediesektorn, framför allt för nyhetsmedierna, i hela EU på grund av den plötsliga minskningen eller fullständiga förlusten av reklamintäkter, som kan leda till att medlemsstaternas nyhetsorganisationer går i konkurs. Parlamentet framhåller den särskilt svåra ställningen för frilansande journalister och lokala och regionala nyhetsmedier, liksom för dem som är verksamma inom små marknader. Parlamentet påpekar att fria, oberoende och tillräckligt finansierade medier är avgörande för en fungerande demokrati och för att säkerställa att medborgarna är ordentligt informerade under hela denna kris.

106. Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen beslutade att offentliggöra två meddelanden den 10 mars 2020 med titlarna ”En ny industristrategi för ett konkurrenskraftigt, grönt och digitalt EU” och ”En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU”. Parlamentet anser att båda dokumenten är föråldrade och inte återspeglar det aktuella läget, och kräver därför en brådskande översyn av dem, med inriktning på de mest drabbade regionerna och industrierna.

107. Europaparlamentet noterar att i flera medlemsstater har prioriteringen av åtgärder för att hantera pandemin lett till att verksamheten på andra områden, däribland de som rör klimatpolitiken, har skjutits upp. Parlamentet uppmärksammar det faktum att krisen sannolikt kommer att försena de fem kvarstående nationella energi- och klimatplaner som EU-länderna skulle lämna in till kommissionen. Parlamentet upprepar därför att kommissionen måste ompröva sina politiska prioriteringar och överväga att skära ned på de lagstiftningsambitioner som den hade före krisen, inbegripet sina klimatmål.

108. Europaparlamentet noterar med oro att energisektorn redan har känt av effekterna av coronaviruskrisen. Parlamentet uppmärksammar det faktum att sektorn för förnybara energikällor är starkt beroende av import av komponenter, särskilt från Kina, och att problem med försörjningen av komponenter redan har påverkat vind- och solkraftssektorerna negativt. Parlamentet betonar att hållbarheten och utvecklingen inom andra viktiga energisektorer också skulle kunna påverkas negativt av finansiella likviditetsrisker på grund av den tvärbranta nedgången i energipriserna och eventuella framtida uteblivna betalningar, samt flaskhalsar i leveranskedjan. Parlamentet varnar för att dessa kommer att inverka negativt på företagens underhålls- och uppgraderingsplaner och fördröja energiprojekt av avgörande betydelse för integrationen av den europeiska energimarknaden, i syfte att säkerställa försörjningstryggheten och omvandlingen av energisystemen.

109. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa brådskande åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet, såsom tillfälliga mekanismer för att säkra de nuvarande investeringarna i energisektorn, ytterligare skyddsåtgärder och stimulansåtgärder för att utveckla en europeisk leveranskedja som tillhandahåller lämpliga komponenter för de projekt som krävs för att omvandla den europeiska energisektorn och instrument för att stödja integreringen av en växande andel förnybar energi och förbättra integreringen av det europeiska energisystemet, t.ex. energilagring. Parlamentet betonar att dessa åtgärder inte får leda till ökade driftskostnader för energisystemen, och att de bör vara utformade på ett sådant sätt att man kan undvika att öka de regionala skillnaderna och ojämlikheterna samt möjliggöra en rättvis omställning för alla.

110. Europaparlamentet noterar att nedstängningsåtgärderna med anledning av coronaviruset har lett till att många verksamheter som tidigare bedrevs personligen, bland annat vid offentliga myndigheter, utbildningsanstalter och hälso- och sjukvårdsinrättningar, nu har flyttat ut på internet och att användningen av samarbetsverktyg online, t.ex. kommersiella plattformar för videokonferenser, har ökat. Parlamentet uttrycker oro över att ett antal av dessa verktyg har hanterat användardata på fel sätt och uppvisat allvarliga säkerhetsbrister, vilket gör dem mer utsatta för ett växande antal it-attacker. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med berörda parter se till att verksamheten online i hela EU bedrivs på ett tillförlitligt och säkert sätt med högsta möjliga integritetsstandarder. Parlamentet uppmanar Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) att säkerställa företagens ekonomiska kontinuitet genom brådskande ytterligare kunskapshöjande åtgärder och tekniskt stöd till företag i hela EU.

111. Europaparlamentet betonar att krisen har avslöjat att EU är sårbart, släpar efter och saknar tillräcklig beredskap inom det kritiska området telekommunikationsinfrastruktur och digitala tjänster samt att EU är beroende av aktörer utanför unionen, något som bland annat har påvisats av EU-institutionernas häpnadsväckande tekniska och förfarandemässiga oförmåga att flytta över arbetet till uppkopplat läge under en kris. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till ovanstående i sina politiska prioriteringar och planer.

112. Europaparlamentet noterar att rapporterna från Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) visar att den totala trafiken på fasta nät och mobilnät har ökat betydligt under covid-19-krisen. Parlamentet understryker i detta avseende att en robust digital infrastruktur, dvs. nät med mycket hög kapacitet, inte bara är en förutsättning för framgångsrik hantering av möjliga liknande kriser, utan även för digitaliseringen av europeiska ekonomier och förvaltningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda utbyggnaden av 5G‑nät och samtidigt ta itu med säkerhetsfrågor som rör tillverkare av infrastrukturen.

113. Europaparlamentet lovordar kommissionen för stödet till forskning och innovation i samband med covid-19, som tillhandahålls genom att nödvändiga medel från EIB mobiliseras i syfte att påskynda utvecklingen av vaccinet, och för stödet till 18 projekt som en del av nödsatsningen inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet framhåller vikten av ytterligare brådskande åtgärder till förmån för omedelbar diagnos och behandling av, och vaccinering mot, coronaviruset. Parlamentet välkomnar insatserna för att uppbåda ytterligare finansiering inom ramen för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, ett offentlig-privat partnerskap mellan kommissionen och läkemedelsindustrin, för att säkerställa snabb tillgång till läkemedel och diagnosverktyg. Parlamentet anser att det internationella samarbetet och den öppna forskningen måste stärkas i syfte att utbyta bästa praxis på forsknings- och innovationsområdet i kampen mot covid-19.

114. Europaparlamentet framhåller behovet av bättre samordning på området för övervakning av globala risker, utveckling av riskbedömningsprocesser och inrättande av reaktionssystem bland medlemsstaterna. Parlamentet anser att ett sådant samarbete skulle leda till bättre beredskap inför framtida kritiska situationer och bygga upp förtroende bland medlemsstaterna när det gäller sakkunskap.

115. Europaparlamentet betonar att nuvarande och framtida kriser kräver ett kraftfullt svar från sektorn för forskning och utveckling (FoU), som åstadkoms av en ny strategi för att finansiera forskning. Parlamentet uttrycker djup oro över professor Mauro Ferraras plötsliga avgång från befattningen som ordförande för Europeiska forskningsrådet, ett organ som stöder spetsforskning till stöd för åtgärderna mot coronavirusepidemin, efter hans uttalande om EU:s otillräckliga insatser mot covid-19 och underlåtenhet att finansiera forskare för att bekämpa krisen. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att anta beredskapsregler för nödsituationer, bland annat genom att ändra den allmänna bestämmelsen inom ramen för Horisont 2020 Europa om vetenskaplig spetskompetens, så att kriteriet om inverkan på samhället och ekonomin i en nödsituation bör anses ha företräde, och påskyndade förfaranden införs, vilket minskar de mycket byråkratiska kraven vid ansökan om medel.

116. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att resebyråer på internet följer gällande nationella bestämmelser om annullering och återbetalning av reservationer, i syfte att garantera fullständigt kundskydd och ekonomisk hållbarhet för små och medelstora företag.

117. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att organisera och lansera en världsomspännande kommunikationskampanj för turism i slutet av krisen, i syfte att stödja Europas utveckling mot att bli världens främsta turistdestination.

118. Europaparlamentet stöder ett undantag från artikel 33.2 i förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som begränsar den längsta tidsperioden för tillfälligt upphörande som berättigar till stöd till sex månader per fartyg under perioden 2014–2020, vilket följaktligen bör införas. Parlamentet anser, med tanke på att det nu är år 2020, att det i slutet av programperioden då genomförandet av de operativa programmen är mycket långt framskridet bör göras ett undantag för denna folkhälsokrisperiod.

119. Europaparlamentet anser att det bör införas ett undantag som skulle möjliggöra överföring av medel från prioriteringar och/eller områden som för närvarande öronmärks av EHFF-förordningen till andra relevanta prioriteringar.

120. Europaparlamentet stöder folkhälsoåtgärderna inom vattenbruket som syftar till att göra det möjligt för EHFF att stödja kompensation för tillfälligt upphörande på grund av covid-19.

121. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge fiskare möjlighet att föra över mer än befintliga 10 % av sina fiskekvoter till nästa år, i enlighet med definitionen i förordningen om flexibilitet och artikel 15.9 i grundförordningen.

Yttre gränser

122. Europaparlamentet stöder med eftertryck de åtgärder som nyligen vidtagits av de grekiska myndigheterna i syfte att begränsa de stora invandringsflödena och därmed den potentiella spridningen av viruset, däribland beslutet att inte godta några asylansökningar under en månad, i enlighet med artikel 78.3 i EUF-fördraget som gör det möjligt att anta provisoriska åtgärder i situationer där en tillströmning av människor utgör en nödsituation.

123. Europaparlamentet beklagar djupt alla försök från tredjeländers sida till att använda migrationstryck för politiska vinster.

124. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna stärker den medicinska hjälpen till de grekiska öarna och andra hotspot-områden i EU med ett stort antal migranter, för att säkerställa tidig upptäckt av coronavirusfall och lämplig hjälp och isolering av sjuka personer. Parlamentet framhåller behovet av att förhindra att irreguljära migranter anländer till de grekiska öarna, där situationen redan är kritisk och ett coronavirusutbrott redan kan vara utom kontroll.

125. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en rättslig bedömning av möjligheten att utvidga omfattningen av Irini-insatsen för att inrätta en sjöblockad utanför Libyens kust, i syfte att förhindra att fler irreguljära migranter avreser. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att överväga rättsliga åtgärder som syftar till att avskräcka icke-statliga organisationer från att inleda nya räddningsinsatser i Medelhavet.

126. Europaparlamentet noterar att brottslingar utnyttjar de exceptionella omständigheterna, till exempel på områden som bedrägliga läkemedel. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla nationella brottsbekämpande myndigheter att i största möjliga utsträckning utnyttja relevanta EU-organ som Europol och Eurojust, och att inleda ett gott ömsesidigt samarbete, särskilt vid gränserna.

Internationell handel

127. Europaparlamentet varnar för omotiverade protektionistiska åtgärder som leder till störningar i den globala ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att nå en överenskommelse om reformen av WTO, och välkomnar inrättandet av en tillfällig tvistlösning tills WTO:s överprövningsorgan fungerar igen. Parlamentet betonar att återupprättad export är och kommer att vara ett viktigt instrument för EU:s ekonomiska återhämtning, eftersom leveranskedjor och marknader måste hållas öppna globalt, och uppmanar framför allt G7- och G20-partnerna att göra detsamma.

128. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa förvaltningen av importtullkvoter för styckdetaljer av hög kvalitet till den nya marknadssituationen för att stödja den europeiska köttsektorn.

129. Europaparlamentet ser med oro på att förhandlingarna om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket har försenats till följd av coronavirusutbrottet, och att detta ökar risken för ett avtalslöst scenario.

Yttre förbindelser

130. Europaparlamentet efterlyser en samordnad global strategi för att bekämpa covid‑19‑pandemin i hela världen, och uppmanar eftertryckligen EU att gå i spetsen för en lämplig global insats. Parlamentet framhåller vikten av EU:s krishantering, snabba åtgärder och tekniskt bistånd som syftar till att hjälpa utvecklingsländer och deras hälso- och sjukvårdssystem som befinner sig i kris till följd av covid-19-pandemin. Parlamentet framhåller den roll som icke-statliga organisationer spelar, särskilt när det gäller tillhandahållande av den mest nödvändiga medicinska utrustningen och utplacering av medicinsk personal.

131. Europaparlamentet framhåller den europeiska solidaritetskårens roll när det gäller att stödja inte bara de icke-statliga organisationer som tillhandahåller stöd till de mest utsatta, såsom äldre och personer med funktionsnedsättning, utan även de som är under press och arbetar under extrema förhållanden, såsom personal som tillhandahåller hälso- och sjukvård, till exempel genom att tillhandahålla barnomsorg vid behov.

132. Europaparlamentet efterlyser en opartisk utredning av kopplingarna mellan WHO och Kina, särskilt WHO:s okritiska användning av kinesisk propaganda i dess officiella kommunikation. Parlamentet framhåller behovet av att reformera WHO, i syfte att göra WHO mer oberoende.

133. Europaparlamentet efterlyser en utredning på EU-nivå av coronavirusets ursprung och den kinesiska kommunistiska regeringens eventuella ansvar för virusets spridning.

134. Europaparlamentet betonar att globala kristider, såsom denna, kan användas av vissa auktoritära stater för att intensifiera hybridkrigföring och fientlig propaganda mot grannländer och EU och dess medlemsstater, samt för att ta hårdare tag mot intern opposition och människorättsförsvarare.

135. Europaparlamentet noterar att Taiwans experter fortsatt utesluts från WHO:s kriskommittés sammanträden i Genève, trots att Taiwan har flera bekräftade fall, och att det har saknats faktisk kommunikation mellan WHO och Taiwan Centers for Disease Control (CDC) angående sars-cov-2 på grund av att Taiwan har uteslutits ur WHO. Parlamentet anser att Taiwans erfarenhet av att framgångsrikt hantera viktiga hälsoproblem på hemmaplan kan vara till nytta inte bara regionalt utan även globalt, och att Taiwan därför bör inbjudas att delta på ett lämpligt och meningsfullt sätt i WHO:s verksamhet, mekanismer och sammanträden, däribland i den kommande Världshälsoförsamlingen och kriskommittén för expertmöten. Parlamentet uppmanar därför på nytt Världshälsoförsamlingen i Genève att godta observatörsstatus för Taiwan. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen och medlemsstaterna att officiellt stödja Taiwans deltagande i WHO.

136. Europaparlamentet framhåller de samordnade desinformationskampanjerna både på och utanför internet vilka bedrivs av statligt understödda aktörer från tredjeländer som utnyttjar den pågående krisen för att undergräva förtroende och trovärdighet när det gäller demokratiska institutioner i medlemsstaterna, genom att dra fördel av kaos och osäkerhet i det enda syftet att främja de egna politiska agendorna. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att stärka relevanta organ, såsom Stratcom‑arbetsgruppen vid Europeiska utrikestjänsten, i syfte att effektivt bekämpa desinformation. Parlamentet anser att det mest effektiva motgiftet består i att stärka mediekompetensen samt journalistiken och medierna i hela EU. Parlamentet uppmanar EU att använda alla tillgängliga kommunikationsverktyg (informationsåtgärder och offentliga kommunikationsåtgärder, kontakter med viktiga medier och journalister, sociala nätverk etc.) genom att erbjuda medborgarna en effektiv kommunikationspolitik som innehåller förebyggande och sanningsenlig information som kan varna EU:s medborgare för de verkliga riskerna.

 

°

° °

137. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

[1] EUT L 347, 20.12.2013, s. 924.

Senaste uppdatering: 15 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy