<Date>{29/04/2020}29.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0153/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 42k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно създаването на специален фонд за финансиране и подкрепа на европейския лозаро-винарски сектор във връзка със загуби, причинени от кризата вследствие на COVID-19</Titre>


<Depute>Елена Лици, Марко Кампоменози</Depute>


B9‑0153/2020

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на специален фонд за финансиране и подкрепа на европейския лозаро-винарски сектор във връзка със загуби, причинени от кризата вследствие на COVID-19

Европейският парламент,

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 165, 166 и 168 от него,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че според данни, предоставени от професионалните сдружения, загубите за европейския лозаро-винарски сектор в началото на април са до 80%;

Б. като припомня, че спирането на дейността в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга в резултат на противоепидемичните мерки, предприети от държавите членки за борба с пандемията, причинена от COVID-19, влоши положението, особено за малките и средните лозаро-винарски предприятия;

1. призовава Комисията да създаде допълнителен фонд освен предвидения в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП), за да финансира пряко винарските предприятия, без да създава допълнителна финансова тежест за държавите членки;

2. настоятелно призовава Комисията да приложи член 222 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 от 17 декември 2013 г. относно „временно планиране на производството“ с цел прилагане на практики на „събиране на реколтата на зелено“, за да се задържи реколтата през 2020 г. и да се възстанови равновесието на пазара;

3. призовава Комисията да приложи член 216 от посочения регламент, за да съфинансира чрез допълнителни европейски фондове плащанията, които се предоставят на национално равнище за производството на вино в случай на криза;

4. приканва Комисията да осъществи тези действия, като използва бюджетни излишъци и икономии, установени в резултат на извършването на актуализиран преглед.

 

Последно осъвременяване: 14 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност