Предложение за резолюция - B9-0154/2020Предложение за резолюция
B9-0154/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно повишаване на тавана на съотношението на планирания или действителния публичен бюджетен дефицит спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) до 5 %, ако държавният дълг е под 60 % от БВП

5.5.2020

внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

Виктор Успаских

B9-0154/2020

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно повишаване на тавана на съотношението на планирания или действителния публичен бюджетен дефицит спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) до 5 %, ако държавният дълг е под 60 % от БВП

Европейският парламент,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че публичният бюджетен дефицит може да се използва единствено за финансиране на инвестиции, които ще бъдат от полза в дългосрочен план;

Б. като има предвид, че с увеличаването на публичните инвестиции се насърчава икономическият живот и по този начин се създават условия за икономически растеж;

В. като има предвид, че през 2018 г. в дванадесет от 28-те държави–членки на ЕС, БВП на човек е под две трети от средния за ЕС;

Г. като има предвид, че структурни реформи, подкрепяни от публични инвестиции, са необходими за насърчаване на устойчивия икономически растеж, увеличаване на заетостта и подобряване на конкурентоспособността, за да се постигне сближаване между държавите членки и да се намалят големите различия между тях;

1. призовава за увеличаване на тавана на съотношението на планирания или действителния публичен бюджетен дефицит спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на 5 %, при условие че държавният дълг е под 60 % от БВП на съответната държава, за да се насърчи устойчивият икономически растеж в по-слабо развитите държави–членки на ЕС и равнището на заетост;

Последно осъвременяване: 25 май 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност