Πρόταση ψηφίσματος - B9-0154/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0154/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου για τον λόγο του προβλεπόμενου ή υφιστάμενου δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε 5 %, εάν ο δείκτης δημόσιου χρέους είναι κάτω από το 60 % του ΑΕγχΠ

5.5.2020

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Viktor Uspaskich

B9-0154/2020

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου για τον λόγο του προβλεπόμενου ή υφιστάμενου δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε 5 %, εάν ο δείκτης δημόσιου χρέους είναι κάτω από το 60 % του ΑΕγχΠ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, θα τονωθεί η οικονομική ζωή και, κατά συνέπεια, θα δημιουργηθούν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν χαμηλότερο από τα δύο τρίτα του μέσου όρου της ΕΕ σε δώδεκα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να επιτευχθεί σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και να αμβλυνθούν οι σημαντικές ανισότητες μεταξύ τους·

1. ζητεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο για τον λόγο του προβλεπόμενου ή υφιστάμενου δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε 5 %, εάν ο δείκτης δημόσιου χρέους είναι κάτω από το 60 % του ΑΕγχΠ, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη της ΕΕ.