Förslag till resolution - B9-0154/2020Förslag till resolution
B9-0154/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en höjning av taket för förhållandet mellan det förväntade eller faktiska underskottet i de offentliga finanserna och bruttonationalprodukten (BNP) till 5 % om ett lands skuldkvot understiger 60 % av BNP

5.5.2020

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen

Viktor Uspaskich

B9-0154/2020

Förslag till Europaparlamentets resolution om en höjning av taket för förhållandet mellan det förväntade eller faktiska underskottet i de offentliga finanserna och bruttonationalprodukten (BNP) till 5 % om ett lands skuldkvot understiger 60 % av BNP

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Underskottet i de offentliga finanserna kan endast användas för att finansiera investeringar som skapar långsiktiga fördelar.

B. En ökning av de offentliga investeringarna främjar näringslivet och skapar därmed förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

C. I tolv av EU:s 28 medlemsstater låg BNP per person under 2018 på en nivå som var lägre än två tredjedelar av EU:s genomsnittliga BNP.

D. Strukturreformer som stöds av offentliga investeringar behövs för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, öka sysselsättningen och förbättra konkurrenskraften, i syfte att åstadkomma konvergens mellan medlemsstaterna och minska de stora skillnaderna dem emellan.

1. Europaparlamentet begär att taket för förhållandet mellan det förväntade eller faktiska underskottet i de offentliga finanserna och bruttonationalprodukten (BNP) ska höjas till 5 %, om den berörda statens skuldkvot understiger 60 % av BNP, för att främja hållbar ekonomisk tillväxt i EU:s mindre utvecklade medlemsstater och en ökning av sysselsättningsgraden.

Senaste uppdatering: 19 maj 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy