Предложение за резолюция - B9-0155/2020Предложение за резолюция
B9-0155/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно темата „Без физическа дистанция между новородените и  майката и бащата“

7.5.2020

внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

Кристине Андерсон

B9‑0155/2020

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно темата „Без физическа дистанция между новородените и майката и бащата“

Европейският парламент,

 като взе предвид Хартата на основните права, и по-специално членове 1, 7, 9 и 24 от нея,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че държавите членки са въвели правила за ограничаване на пандемията от COVID-19, които изискват от родилките да носят маска за лице при раждането и отчасти и след това, при кърменето, или бащата на детето да не присъства при раждането;

Б. като има предвид, че децата имат право на закрила и грижи, необходими за тяхното благоденствие, както и от редовни лични отношения и преки контакти с двамата си родители;

В. като има предвид, че маската за лице затруднява дишането на майката и причинява допълнителен стрес по време на раждане;

1. изтъква, че възможно най-тесният контакт с майката след раждането е във висш интерес на детето;

2. счита , че маската за лице възпрепятства този тесен контакт;

3. изразява загриженост, че въз основа единствено на разпоредбите за ограничаване на пандемията от COVID-19 бащите биват държани далеч от уникално житейско събитие;

4. призовава държавите членки да се въздържат от разпоредби, които водят до физическо отдалечаване на новородените от техните родители по време на или непосредствено след раждането им, освен ако няма ясно указание, че тези мерки предлагат предимства в интерес на детето пред приемливи отрицателни последици.

Последно осъвременяване: 25 май 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност