Πρόταση ψηφίσματος - B9-0155/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0155/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το θέμα «Όχι στην τήρηση φυσικής απόστασης μεταξύ νεογέννητων και γονέων»

7.5.2020

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα «Όχι στην τήρηση φυσικής απόστασης μεταξύ νεογέννητων και γονέων»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1, 7, 9 και 24,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη μέλη ισχύουν κανόνες για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19, οι οποίοι προβλέπουν υποχρεωτική χρήση μάσκας από τις μητέρες στην αίθουσα τοκετού κατά τη διάρκεια της γέννας και εν μέρει και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του θηλασμού καθώς και την απαγόρευση της παρουσίας του πατέρα του παιδιού κατά τη γέννησή του·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και την φροντίδα που απαιτούνται για την ευεξία τους, καθώς και στις τακτικές προσωπικές σχέσεις και την άμεση επαφή με αμφότερους τους γονείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάσκα δυσχεραίνει την αναπνοή της μητέρας και προκαλεί πρόσθετο άγχος κατά τον τοκετό·

1. διευκρινίζει ότι η στενότερη δυνατή επαφή με τη μητέρα μετά τον τοκετό  είναι προς το συμφέρον του παιδιού·

2. θεωρεί ότι η μάσκα εμποδίζει αυτήν τη στενή επαφή·

3 εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι πατέρες κρατούνται μακριά από ένα μοναδικό γεγονός της ζωής τους μόνο εξαιτίας των κανόνων για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να απόσχουν από διατάξεις που προβλέπουν την τήρηση φυσικής απόστασης μεταξύ των νεογέννητων και των γονέων τους κατά τη διάρκεια του τοκετού ή αμέσως μετά, εκτός εάν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται προς όφελος του παιδιού υπερισχύουν των ελάχιστων ανεκτών αρνητικών επιπτώσεων.