Resolutsiooni ettepanek - B9-0155/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0155/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK vastsündinute ja nende vanemate vahel suhtlemisdistantsi nõude rakendamisest hoidumise kohta

7.5.2020

vastavalt kodukorra artiklile 143

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vastsündinute ja nende vanemate vahel suhtlemisdistantsi nõude rakendamisest hoidumise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning eelkõige selle artikleid 1, 7, 9 ja 24,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et liikmesriigid on COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks kehtestanud nõuded, et emad peavad sünnitusruumis sünnituse ajal ja osalt ka hiljem last imetades kaitsemaski kandma või et lapse isa ei tohi sünnituse juures viibida;

B. arvestades, et lapsel on õigus kaitsele ja hoolitsusele, mis on tema heaoluks vajalikud, nagu ka õigus mõlema vanemaga regulaarselt suhelda ja vahetus kontaktis olla;

C. arvestades, et mask raskendab emal hingamist ja tekitab sünnituse ajal lisastressi;

1. toonitab, et lapse võimalikult tihe kontakt emaga pärast sünnitust on lapse parimates huvides;

2. on seisukohal, et mask pärsib seda tihedat kontakti;

3. on mures selle pärast, et isa hoitakse ainukordsest elusündmusest eemal üksnes COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud nõuete tõttu;

4. kutsub liikmesriike üles hoiduma vastsündinute ja nende vanemate vahel suhtlemisdistantsi nõude rakendamisest sünnituse ajal või vahetult pärast seda, kui ei ole selgeid märke, et need piiravad meetmed toovad rohkem kasu kui kahju.

Viimane päevakajastamine: 26. mai 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika