Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0155/2020Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0155/2020

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le gan aon scaradh sóisialta a bheith idir naíonáin nuabheirthe agus an mháthair agus an t-athair

7.5.2020

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le gan aon scaradh sóisialta a bheith idir naíonáin nuabheirthe agus an mháthair agus an t-athair

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagail 1, 7, 9 agus 24 di,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil rialacha i bhfeidhm sna Ballstáit chun srian a chur le paindéim COVID-19, lena gceanglaítear ar mháithreacha masc aghaidhe a chaitheamh sa seomra breithe le linn dóibh páiste a shaolú agus, go pointe áirithe ina dhiaidh sin, agus iad ag tabhairt cothú cíche dó, nó lena gcuirtear cosc ar athair an linbh a bheith i láthair le linn na breithe;

B. de bhrí go bhfuil sé de cheart ag leanaí cosaint agus cúram a fháil ar mhaithe lena ndea-bhail, mar aon le caidreamh pearsanta rialta agus teagmháil dhíreach a bheith acu leis an mbeirt tuismitheoirí;

C. de bhrí go mbíonn sé níos deacra ar an máthair análú de dheasca an mhaisc agus go gcuireann sé strus breise uirthi le linn na breithe;

1. á shoiléiriú gur chun leas an linbh é go mbeadh an teagmháil is dlúithe is féidir aige leis an máthair tar éis na breithe;

2. den tuairim go gcuireann masc aghaidhe bac ar an dlúth-theagmháil sin;

3. á chur in iúl gur cúis imní di go gceiltear imeacht tábhachtach ina saol ar aithreacha díreach mar gheall ar na rialacha atá ann chun srian a chur le paindéim COVID-19;

4. á iarraidh ar na Ballstáit staonadh ó rialacha a thabhairt isteach a mbeadh sé de thoradh orthu go mbeadh scaradh sóisialta ann idir naíonáin  nuabheirthe agus a dtuismitheoirí le linn na breithe nó díreach ina diaidh, ach amháin má léirítear go soiléir gur chun leas an linbh iad na bearta sin seachas chun a aimhleasa inghlactha.

An nuashonrú is déanaí: 20 Bealtaine 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais