Návrh uznesenia - B9-0155/2020Návrh uznesenia
B9-0155/2020

NÁVRH UZNESENIA na tému Žiadne obmedzovanie fyzického kontaktu novorodencov s matkou a otcom

7.5.2020

predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu na tému Žiadne obmedzovanie fyzického kontaktu novorodencov s matkou a otcom

Európsky parlament,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 1, 7, 9 a 24,

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže členské štáty majú zavedené predpisy na obmedzenie šírenia pandémie COVID-19, podľa ktorých matky v pôrodnej sále musia mať pri pôrode a sčasti aj potom pri kojení nasadené ochranné rúško alebo otec dieťaťa nesmie byť pri pôrode prítomný;

B. keďže deti majú právo na ochranu a starostlivosť, ktoré sú potrebné pre ich blaho, ako aj na pravidelný osobný vzťah a priamy kontakt s oboma rodičmi;

C. keďže ochranné rúško matke sťažuje dýchanie a spôsobuje počas pôrodu väčší stres;

1. pripomína, že čo najbližší kontakt s matkou po narodení je v najlepšom záujme dieťaťa;

2. domnieva sa, že ochranné rúško tento úzky kontakt znemožňuje;

3. vyjadruje znepokojenie nad tým, že otcom je len na základe predpisov zameraných na obmedzenie šírenia pandémie COVID-19 odopieraná prítomnosť na jedinečnej životnej udalosti;

4. vyzýva členské štáty, aby upustili od predpisov, ktoré vedú k obmedzovaniu fyzického kontaktu novorodencov s ich rodičmi počas pôrodu alebo bezprostredne po ňom, pokiaľ neexistuje jasný náznak toho, že takéto opatrenia prinášajú v záujme dieťaťa výhody s prijateľnými negatívnymi účinkami.

Posledná úprava: 26. mája 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia