Förslag till resolution - B9-0155/2020Förslag till resolution
B9-0155/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om undantag från bestämmelserna om fysisk distansering när det gäller kontakten mellan nyfödda barn och deras föräldrar

7.5.2020

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Förslag till Europaparlamentets resolution om undantag från bestämmelserna om fysisk distansering när det gäller kontakten mellan nyfödda barn och deras föräldrar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 7, 9 och 24,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I medlemsstaterna gäller bestämmelser för att begränsa smittspridningen av covid-19. Enligt dessa bestämmelser måste modern bära munskydd i förlossningssalen vid förlossningen och delvis även därefter vid amningen, och barnets fader får inte närvara vid födseln.

B. Barn har rätt till det skydd och den omsorg som krävs för att de ska må bra liksom till regelbundna personliga relationer och direkt kontakt med båda föräldrarna.

C. Om modern måste bära munskydd vid förlossningen försvårar det andningen och orsakar ytterligare stress.

1. Europaparlamentet slår fast att en så nära kontakt som möjligt med modern efter födseln är till barnets bästa.

2. Europaparlamentet anser att ett munskydd hindrar en sådan nära kontakt.

3. Europaparlamentet finner det oroväckande att fäder går miste om en unik livshändelse endast på grund av de bestämmelser som gäller för att kontrollera smittspridningen av covid-19.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillåta undantag från bestämmelser om fysisk distansering när det gäller kontakten mellan nyfödda barn och deras föräldrar under eller omedelbart efter födseln, såvida det inte klart framgår att sådana åtgärder innebär fördelar för barnet i förhållande till acceptabla negativa effekter.

Senaste uppdatering: 26 maj 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy