Postup : 2020/2631(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0156/2020

Predkladané texty :

B9-0156/2020

Rozpravy :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{12/05/2020}12.5.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0156/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy</Titre>

<DocRef>(2020/2631(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni</Depute>

<Commission>{ID}v mene skupiny ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0156/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy

(2020/2631(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na Protokol (č. 2) k ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322), a na návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ktoré predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0325,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 s názvom Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov[1],

 so zreteľom na rokovací rámec fínskeho predsedníctva s údajmi predloženými delegáciám Rady 5. decembra 2019,

 so zreteľom na pripomienky predsedu Charlesa Michela po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 21. februára 2020,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom[2],

 so zreteľom na Plán obnovy – Smerom k odolnejšej, udržateľnejšej a spravodlivejšej Európe, ktorý  predložili predseda Európskej rady a predsedníčka Komisie,

 so zreteľom na závery predsedu Európskej rady v nadväznosti na videokonferenciu s členmi Európskej rady 23. apríla 2020,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Komisia predložila 2. mája 2018 súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojov EÚ, po ktorých nasledovali legislatívne návrhy na vytvorenie nových programov a nástrojov EÚ;

B. keďže hlavy štátov alebo predsedovia vlád 20. februára 2020 na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady nedosiahli dohodu o návrhu VFR, ktorý predložil Charles Michel, predseda Európskej rady;

C. keďže VFR sa už ukázal ako neúčinný, pokiaľ ide o reakciu na potreby občanov a členských štátov a výzvy, ktorým čelia, ako je nezamestnanosť, hospodárska recesia, chudoba, migračná kríza a bezpečnostné hrozby;

D. keďže pandémia COVID-19 spôsobila, že situácia, ktorá už bola zložitá, sa ešte výrazne zhoršila, čo spôsobilo vážne škody vo všetkých členských štátoch;

E. keďže inštitúcie EÚ nezohľadnili ničivé účinky svojich politických a hospodárskych rozhodnutí na jednotlivcov a malé a stredné podniky (MSP) v EÚ;

F. keďže mnohí európski občania stratili dôveru v EÚ, pretože nedokázala poskytnúť konkrétne odpovede na ich súčasné potreby;

G. keďže členské štáty sa chystajú vstúpiť do fázy obnovy, ktorej sa verejné a súkromné subjekty budú musieť prispôsobiť;

1. zdôrazňuje, že priority VFR na roky 2021 – 2027 by sa mali preorientovať, pričom by sa mal zohľadniť sociálno-ekonomický vplyv pandémie z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska;

2. poukazuje na to, že je potrebné vyhnúť sa chybám z minulosti tým, že sa zabezpečí, aby bol rozpočet EÚ efektívnejší, transparentnejší a viac založený na výkonnosti, pričom je potrebné znížiť administratívne výdavky a zabrániť plytvaniu finančnými prostriedkami;

3. odmieta akýkoľvek návrh na zvýšenie celkovej úrovne budúceho VFR a stropov vlastných zdrojov, ale podporuje prednostné uskutočnenie niektorých výdavkov v prvých rokoch s cieľom riešiť účinky krízy súvisiacej s COVID-19;

4. poznamenáva, že je dôležité umožniť flexibilitu medzi rôznymi fondmi, upraviť miery spolufinancovania, ak je to potrebné, a znížiť obmedzenia EÚ, v súlade so vzorom prijatým pre nedávne opatrenia, ktoré prijala Komisia;

5. žiada, aby sa uprednostňovali programy podporujúce rast a pracovné miesta, ktoré pomáhajú najmä MSP, remeselníkom, obchodníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a poľnohospodárom, ktorí predstavujú prevažnú väčšinu pracovných miest v členských štátoch a poskytujú väčšinu služieb, ktoré sú nevyhnutné pre život v našich regiónoch;

6. žiada, aby sa rozpočet vyčlenený na zohľadňovanie problematiky zmeny klímy, programy na podporu reforiem a na opatrenia v oblasti vonkajšej činnosti prerozdelil na opatrenia týkajúce sa COVID-19;

7. dôrazne namieta proti použitiu akejkoľvek formy podmienenosti s cieľom zmeniť financovanie EÚ na nástroj politického vydierania, ktorý by predstavoval ďalší útok na členské štáty a ich slobodu a nezávislosť; zdôrazňuje však potrebu jednotných rozpočtových politík;

8. odmieta zavedenie nových vlastných zdrojov EÚ, ktoré v konečnom dôsledku povedú k ďalšiemu zdaňovaniu podnikov a zvýšenému tlaku na občanov;

9. navrhuje, aby EÚ namiesto toho, aby rozšírila zoznam potenciálnych vlastných zdrojov, zracionalizovala svoje nadmerné administratívne výdavky a posúdila, či by sa niektoré fondy mohli efektívnejšie spravovať na vnútroštátnej úrovni s cieľom zaručiť úplné dodržiavanie zásady subsidiarity;

10. pripomína, že členské štáty sú zodpovedné za svoje vlastné fiškálne politiky, a zdôrazňuje, že právomoc vyberať dane je jadrom zvrchovanosti členských štátov;

11. zdôrazňuje, že žiadna inštitúcia EÚ nemá právo vyberať dane od vnútroštátnych daňovníkov;

12. odmieta propagandistickú kampaň EÚ – ktorá hlása, že zníženie príspevku HND do VFR v spojení s novými daňami EÚ zníži príspevky občanov do rozpočtu EÚ – keďže ide o čisto marketingovú operáciu;

13. očakáva návrh plánu obnovy a spochybňuje plánovaný odkaz na nový návrh VFR, vzhľadom na časové a rozpočtové obmedzenia; vyzýva Európsku radu a Komisiu, aby zabezpečili, že Parlament bude plne zapojený do rozhodovacieho procesu a do prijatia a vykonávania plánu obnovy;

14. varuje Komisiu pred využívaním finančného inžinierstva a pochybných mienkotvorcov, pokiaľ ide o inzerovanie ambicióznych číselných údajov; zdôrazňuje, že celkové číselné údaje týkajúce sa investícií, ktoré sa majú mobilizovať, nepredstavujú a nemôžu byť prezentované ako skutočný objem rozpočtu pre plán obnovy;

15. odmieta akékoľvek pokusy o využitie tejto krízy na presadenie ešte užšej integrácie v eurozóne prostredníctvom mutualizácie dlhu alebo mechanizmov podmienenosti;

16. žiada inštitúcie EÚ, aby nezasahovali do opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa považujú za potrebné na prekonanie účinkov pandémie;

17. požaduje nahradenie systému EÚ na obchodovanie s emisiami mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktorý je v súlade s normami Svetovej obchodnej organizácie a ktorý je založený na uhlíkovej stope dovážaného tovaru, pri zohľadnení priamych emisií, emisií z výroby elektrickej energie a emisií z používania surovín; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili toto obchodné opatrenie vhodnými stimulmi na presun výroby z tretích krajín do členských štátov;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Európskej rade, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.

[2] Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Posledná úprava: 13. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia