Предложение за резолюция - B9-0158/2020Предложение за резолюция
B9-0158/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване

12.5.2020 - (2020/2631(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Манфред Вебер, Зигфрид Мурешан, Жузе Мануел Фернандеш, Ян Олбрихт
от името на групата PPE
Ираче Гарсия Перес, Симона Бонафе, Хонас Фернандес, Ейдер Гардиасабал Рубиал
от името на групата S&D
Дачиан Чолош, Луис Гарикано, Валери Айе
от името на групата Renew
Ска Келер, Филип Ламбертс, Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE
Ришард Антони Легутко, Робертс Зиле
от името на групата ECR


Процедура : 2020/2631(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0158/2020
Внесени текстове :
B9-0158/2020
Приети текстове :

B9‑0158/2020

Резолюция на Европейския парламент относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване

(2020/2631(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 225, 310, 311, 312, 323 и 324 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Декларацията на Шуман от 9 май 1950 г.,

 като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка (МФР) за годините 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

 като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение[1],

 като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите[2],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[3];

 като взе предвид окончателния доклад и препоръките на групата на високо равнище за собствените ресурси,

 като взе предвид европейските икономически прогнози на Комисията за пролетта на 2020 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт[4],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 14 януари 2020 г. относно план за инвестиции за устойчива Европа (COM(2020)0021),

 като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно справедливото данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0[5],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че пандемията от COVID-19 имаше трагични и бедствени последици за хората и техните близки;

Б. като има предвид, че тази криза създаде големи трудности за социалните и здравните системи на държавите членки;

В. като има предвид, че извънредното положение във връзка с COVID-19 засяга по-специално уязвимите групи, като води до увеличаване на неравенството, бедността, безработицата и социалните различия и подкопава социалните стандарти и стандартите относно заетостта в Европа;

Г. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент за изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г., Европейския стълб на социалните права и Парижкото споразумение;

Д. като има предвид, че асиметричните икономически реакции на държавите членки биха могли да застрашат усилията на ЕС за сближаване и да предизвикат нарушения на единния пазар;

Е. като има предвид, че много предприятия бяха принудени да прекратят дейността си или са изправени пред риск да я прекратят, докато голяма част от икономиката на ЕС е в застой;

Ж. като има предвид, че тъй като сътресението засяга икономиката на ЕС като цяло, за да се преодолее кризата, трябва да бъдат осигурени еднаква способност за емитиране на дълг и еднакъв достъп до финансиране, включително за държавите членки извън еврозоната;

З. като има предвид, че според икономическата прогноза на Комисията за пролетта на 2020 г. се очаква БВП на ЕС да се свие със 7,4%;

И. като има предвид, че Европейският съвет не успя да постигне съгласие относно обща пътна карта за възстановяване след кризата; като има предвид обаче, че той възложи на Комисията задачата да представи пакет за възстановяване въз основата на коригирана МФР;

Й. като има предвид, че Парламентът вече изрази загриженост относно размера на следващата МФР, предложен от Комисията през май 2018 г., преди възникването на извънредното положение във връзка с COVID-19, с основанието, че той ще възпрепятства ЕС в изпълнението политическите му ангажименти и действията в отговор на предстоящите важни предизвикателства;

К. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката на ЕС и се нуждаят от по-малко бюрокрация, подходяща нормативна уредба, по-добри мрежи от предприемачи и учени и инвестиции в трансграничната инфраструктура;

Л. като има предвид, че съгласно член 312 от ДФЕС Парламентът трябва да даде одобрението си за МФР;

М. като има предвид, че се очаква Комисията спешно да изготви план за действие при извънредни ситуации за МФР, за да защити бенефициентите от ЕС и да отстрани риска от прекъсване, в случай че споразумението относно следващата МФР не бъде постигнато навреме, за да влезе в сила на 1 януари 2021 г., както беше официално поискано от Парламента;

Н. като има предвид, че планът за действие при извънредни ситуации за МФР е напълно съвместим с плана за възстановяване;

О. като има предвид, че на 9 май 2020 г. ЕС чества 70-ата годишнина от Декларацията на Шуман;

1. подчертава, че европейските граждани трябва да бъдат в центъра на стратегията за възстановяване; припомня, че техните интереси се представляват от Европейския парламент; поради това предупреждава Комисията да не се правят опити да се разработи европейска стратегия за възстановяване, която е извън общностния метод и прибягва до междуправителствени средства;

2. припомня, че МФР е бюджетният инструмент, чрез който ЕС осъществява своите амбиции; предупреждава Комисията да не се правят опити за разработване на европейската стратегия за възстановяване, която не се основава на МФР и на нейните програми; изисква Парламентът да участва в подготовката, приемането и изпълнението на фонда за възстановяване и да бъде в центъра на процеса на вземане на решения, за да се осигури демократична отчетност;

3. настоява, че преработената МФР и стратегията за възстановяване на Европа следва да се основават на принципите на икономическо и териториално сближаване, социален диалог и трансформация с цел преход към издръжлива, устойчива, социално справедлива и конкурентоспособна икономика;

4. припомня, че една от основните задачи на Парламента е да осъществява контрол върху изпълнителната власт; предупреждава Комисията да не използва заблуждаващи цифри при представянето на плана си за възстановяване; подчертава, че от това зависи доверието в Съюза;

5. припомня, че Парламентът трябва да даде одобрението си за МФР; предупреждава Комисията да не представя преработена МФР, в която планът за възстановяване се финансира за сметка на съществуващи и бъдещи програми; предупреждава Комисията да не се поддава на изкушението да създава бюджетни инструменти без участието на Парламента, като по този начин избягва демократичния контрол; припомня възможността, предоставена във връзка с това от член 324 от ДФЕС; изразява готовност да отхвърли всички предложения, които не отговарят на тези стандарти; припомня, че Парламентът няма да даде своето одобрение за МФР, без да е постигнато споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС;

Стабилна многогодишна финансова рамка за възстановяването на ЕС и след това

6. припомня позицията на Парламента относно необходимостта от амбициозна МФР, която да отговаря на очакванията на гражданите на ЕС и да съответства на политическите ангажименти и амбиции на ЕС с необходимите финансови средства; изисква преразгледаното предложение на Комисията относно МФР за периода 2021 – 2027 г. да включва бюджета за новия фонд за възстановяване и трансформация в допълнение към следващата МФР; счита, че новото предложение за МФР следва да отчита както необходимостта от ефективно справяне с последиците от кризата, така и допълнителните инструменти и инициативи, свързани с политическата програма на новата Комисия;

7. настоява за оценка преди приключването на изпълнението на стратегията за възстановяване и за съответно преразглеждане на МФР по време на междинното ѝ преразглеждане;

8. отбелязва, че предоставянето на повече финансови средства в началото на периода може да допринесе за смекчаване на непосредствените последици от кризата, особено за политиката на сближаване, но че то не осигурява допълнителни средства и не може да бъде обявявано за такова; предупреждава, че прекомерното предоставяне на средства в началото на периода ще доведе до отслабване на бюджета, вследствие на което ЕС няма да може да инвестира в своето общо бъдеще и ще стане по-уязвим при следващи кризи;

9. призовава лидерите от ЕС и Комисията да вземат смели решения относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси; потвърждава позицията си, посочена в междинния доклад относно МФР, във връзка със списъка с потенциални източници на нови собствени ресурси: обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, данъчно облагане на цифровите услуги, данък върху финансовите сделки, приходи от схемата за търговия с емисии, вноска във връзка с пластмасата и механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите; отново изразява своята позиция в полза на премахването на всички отстъпки и корекции, опростяването на собствения ресурс на база ДДС и използването на глоби и такси като допълнителен приход за бюджета на ЕС;

10. предупреждава държавите членки, че ако откажат да приемат създаването на нови собствени ресурси, с което да се осигури жизнеспособна МФР, неизбежно ще се стигне до приемането на допълнително увеличение на техните преки вноски на база БНД;

11. призовава за незабавно и трайно увеличаване на тавана на собствените ресурси, за да се отговори на потребностите на МФР и на фонда за възстановяване и трансформация и да се вземе предвид очакваният спад на БНД след рецесията, предизвикана от кризата;

12. е решен да се противопостави на всеки опит да се застраши адекватното финансиране на следващата МФР, за да се осигури незабавно финансиране за стратегията за възстановяване; изисква планът за възстановяване да бъде прибавен към МФР, чийто бюджет е увеличен и която включва нови собствени ресурси;

13. настоява фондът за възстановяване и трансформация да бъде финансиран в допълнение към съществуващите и бъдещите политики на ЕС, като той не трябва да засяга дългосрочните приоритети и стратегическите цели на ЕС, нито да води до МФР с по-малък размер;

Надежден европейски фонд за възстановяване и трансформация

14. призовава Комисията да представи мащабен пакет за възстановяване в съответствие с резолюцията на Парламента от 17 април 2020 г; призовава фондът за възстановяване и трансформация да бъде финансиран чрез емитирането на дългосрочни облигации за възстановяване, гарантирани от бюджета на ЕС, с максимални тавани и с план за погасяване; подчертава, че фондът ще бъде основният елемент от цялостен пакет, осигуряващ инвестиционен импулс, включително чрез привличане на частни инвестиции, с размер от два трилиона евро и със срок на изпълнение, който е съизмерим с очакваното дълбоко и трайно въздействие на настоящата криза;

15. настоятелно призовава пакетът да бъде изплащан чрез заеми и най-вече чрез безвъзмездни средства, преки плащания за инвестиции и собствен капитал, а фондът да бъде управляван пряко от Комисията; счита, че средствата следва да се насочват към програми в рамките на бюджета на ЕС, при пълен контрол и участие от страна на Парламента и като се прилагат подходящи изисквания за одит и докладване;

16. подчертава обаче, че фондът не следва да създава допълнителна тежест за националните бюджети и следва да се ръководи от принципите на добро финансиране; изразява готовност да разгледа възможността за запазване на вноските на държавите членки на база БНД на настоящите номинални равнища в замяна на въвеждането на нови собствени ресурси, които не само да покрият лихвите и главницата във връзка с емисиите, но също така да осигурят финансирането на амбициозна МФР;

17. припомня, че е необходимо да се запази доверието в Съюза и предупреждава Комисията да не използва финансови трикове и съмнителни мултипликатори за обявяването на амбициозни цифри; предупреждава, че цифрите във връзка с инвестициите, които трябва да бъдат мобилизирани, не са и не могат да бъдат представяни като истинския размер на фонда за възстановяване и трансформация;

18. припомня разпоредбите на Договора, че приходите и разходите в бюджета на ЕС са балансирани и че институциите гарантират, че се предоставят финансови средства, за да може Съюзът да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни; призовава във връзка с това за икономически издържано бюджетно третиране на облигациите за възстановяване, което е в съответствие с обичайната счетоводна отчетност на всеки публичен орган, включително държавите членки; предлага вместо цялата неусвоена сума да се включва в годишния бюджет, само дължимите за всяка година плащания да бъдат покривани в рамките на наличния марж под тавана на собствените ресурси, като същевременно се поддържа пълна прозрачност по отношение на дължимите лихви и главница и не се запазва необходимостта от план за погасяване;

19. подчертава, че графикът е от съществено значение и че фондът за възстановяване и трансформация трябва да бъде свързан с настоящата и бъдещата МФР и да бъде съобразен със структурата и целите ѝ; настоятелно призовава фондът за възстановяване и трансформация да започне да функционира възможно най-скоро през настоящата година;

20. призовава този мащабен пакет от мерки за възстановяване да трансформира европейските икономики и да повиши тяхната устойчивост чрез обединяването на стратегически инвестиции в подкрепа на МСП, и да увеличи възможностите за работа и уменията с цел смекчаване на въздействието на кризата върху работниците, служителите, потребителите и семействата; призовава поради това да се даде приоритет на инвестициите в Зеления пакт, Програмата в областта на цифровите технологии и постигането на европейски суверенитет в стратегически сектори, с последователна промишлена стратегия и същевременно със съкращаване и разнообразяване на веригите на доставки и преориентиране на търговските политики; призовава за създаването на нова самостоятелна европейска здравна програма;

21. счита, че е от решаващо значение тези усилия да имат силно социално измерение и да бъдат в съответствие с целите на Европейския стълб на социалните права, с целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН) и с целта за равенство между половете, така че да се гарантира, че възстановяването задълбочава териториалното сближаване и повишава конкурентоспособността и че то е насочено към преодоляване на социалното и икономическото неравенство и към удовлетворяване на потребностите на най-силно засегнатите от кризата лица, като жените, малцинствата и хората на или под прага на бедността;

22. подчертава, че тези средства следва да бъдат насочени към проекти и бенефициенти, които спазват основаните на Договора основни ценности на ЕС, Парижкото споразумение, целите на ЕС в областта на неутралността по отношение на климата и биологичното разнообразие, както и борбата срещу отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че насоките за държавната помощ са съвместими с тези условия;

23. припомня значението на международната солидарност; призовава Комисията и държавите членки да застанат начело на усилията за възстановяване и трансформация в резултат на COVID-19 на международно равнище, като същевременно поддържат ценностите на ЕС, свързани със солидарността, защитата на правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и многостранното сътрудничество;

°

° °

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

 

Последно осъвременяване: 13 май 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност