Postup : 2020/2631(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0158/2020

Předložené texty :

B9-0158/2020

Rozpravy :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Hlasování :

PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0124

<Date>{12/05/2020}12.5.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0158/2020</NoDocSe>
PDF 178kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy</Titre>

<DocRef>(2020/2631(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valerie Hayer</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Ska Keller, Philippe Lamberts, Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0158/2020

Usnesení Evropského parlamentu o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy

(2020/2631(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na články 225, 310, 311, 312, 323 a 324 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na Schumanovu deklaraci ze dne 9. května 1950,

 s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027, který dne 2. května 2018 předložila Komise (COM(2018)0322),

 s ohledem na svou průběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům[3],

 s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje,

 s ohledem na hospodářskou prognózu Komise z jara 2020,

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu[4],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o investičním plánu pro udržitelnou Evropu (COM(2020) 0021)

 s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0[5],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ (COM(2019)0640),

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 má pro občany a jejich blízké tragické a katastrofální důsledky;

B. vzhledem k tomu, že krize vystavila sociální a zdravotnické systémy členských států velkému tlaku;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 postihuje zejména zranitelné skupiny, způsobuje zvyšování nerovnosti, chudoby, nezaměstnanosti a sociálních rozdílů a podrývá evropské standardy v oblasti sociálních péče a zaměstnanosti;

D. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy se zavázaly provádět Agendu OSN 2030, evropský pilíř sociálních práv a Pařížskou dohodu;

E. vzhledem k tomu, že asymetrická ekonomická opatření členských států by mohla ohrozit úsilí EU o konvergenci a vytvářet deformace na jednotném trhu;

F. vzhledem k tomu, že mnoho podniků bylo donuceno ukončit svou činnost nebo jim to hrozí a že naše ekonomika se z velké části zastavila;

G. vzhledem k tomu, že narušena je unijní ekonomika jako celek, a že chceme-li se s krizí vypořádat, musí být zaručeno, že všechny státy budou stejnou měrou schopny vydávat dluhopisy a budou mít stejný přístup k financování, a to i členské státy, které nejsou členy eurozóny;

H. vzhledem k tomu, že podle ekonomické prognózy Komise z jara 2020 má HDP EU klesnout o 7,4 %;

I. vzhledem k tomu, že Evropská rada zatím nedokázala dospět k dohodě o společném plánu obnovy po krizi; vzhledem však k tomu, že pověřila Komisi úkolem předložit návrh balíčku obnovy, jehož základem bude upravený VFR;

J. vzhledem k tomu, že Parlament již vyjádřil znepokojení nad velikostí příštího VFR, jak jej Komise navrhla v květnu 2018, tedy ještě před krizí COVID-19, protože by bránil EU v plnění jejích politických závazků a řešení důležitých výzev, které před ní stojí; 

K. vzhledem k tomu, že páteří naší ekonomiky jsou malé a střední podniky, které potřebují méně byrokracie, regulaci vhodnou pro daný účel, lepší propojení podnikatelů a vědců a investice do přeshraniční infrastruktury;

L. vzhledem k tomu, že podle článku 312 SFEU vyžaduje VFR souhlas Parlamentu;

M. vzhledem k tomu, že se očekává, že Komise co nejdříve připraví pohotovostní plán VFR na ochranu příjemců EU, aby nedošlo k přerušení kontinuity, pokud by dohody o příštím VFR nebylo dosaženo včas tak, aby mohl vstoupit v platnost k 1. lednu 2021, jak formálně požadoval Parlament;

N. vzhledem k tomu, že pohotovostní plán VFR je plně kompatibilní s plánem obnovy;

O. vzhledem k tomu, že EU si připomíná 70. výročí Schumanovy deklarace z 9. května 2020;

1. zdůrazňuje, že v centru strategie obnovy musí stát evropští občané; připomíná, že jejich zájmy zastupuje Evropský parlament; varuje proto Komisi, aby se v žádném případě nepokoušela vypracovat evropskou strategii obnovy, která by byla mimo komunitární metodu, a aby se neuchylovala k mezivládním postupům;

2. připomíná, že VFR je rozpočtovým nástrojem, jehož pomocí plní EU své ambice; varuje Komisi před veškerými pokusy o vytvoření evropské strategie obnovy, která by se neopírala o VFR a jeho programy; žádá, aby se utváření, přijímání a provádění fondu pro obnovu účastnil také Parlament a aby v zájmu zajištění demokratické odpovědnosti stál v centru rozhodovacího procesu;

3. trvá na tom, že přepracovaný VFR a evropská strategie obnovy by se měly opírat o zásady hospodářské a územní soudržnosti, sociálního dialogu a transformace v odolnou, udržitelnou, sociálně spravedlivou a konkurenceschopnou ekonomiku;

4. připomíná, že jedním z hlavních úkolů Parlamentu je kontrolovat výkonnou moc; varuje Komisi, aby ve svém návrhu plánu obnovy nepoužívala zavádějící číselné údaje; zdůrazňuje, že v sázce je důvěryhodnost Unie;

5. připomíná, že k přijetí VFR je vyžadován souhlas Parlamentu; varuje Komisi, aby se nepokoušela přeložit revidovaný VFR, v němž by byl plán obnovy financován na úkor stávajících či chystaných programů; varuje Komisi před pokušením vytvářet rozpočtové nástroje bez účasti Parlamentu, a tím se vyhýbat demokratickému dohledu; připomíná možnost, kterou v tomto ohledu nabízí článek 324 SFEU; je připraven zamítnout jakýkoli návrh, který by těmto standardům neodpovídal; připomíná, že Parlament souhlas s VFR neudělí, pokud nebude dosaženo dohody o reformě systému vlastních zdrojů EU;

Silný víceletý finanční rámec pro obnovu EU i pro příští roky

6. připomíná postoj Parlamentu, že je zapotřebí ambiciózní VFR, který splní očekávání občanů EU a bude obsahovat nezbytné finanční prostředky odpovídající politickým závazkům a ambicím EU; požaduje, aby Komise v revidovaném návrhu VFR na období 2021–2027 započítala nový Fond pro obnovu a transformaci nad rámec prostředků příštího VFR; je přesvědčen, že nový návrh VFR by měl zohledňovat jak potřebu účinně čelit negativním důsledkům krize, tak i dodatečné nástroje a iniciativy spojené s politickým programem nové Komise;

7. žádá, aby bylo před koncem strategie obnovy vypracováno hodnocení, na jehož základě by byl VFR upraven při přezkumu v polovině období;

8. konstatuje, že předsunuté zdroje sice mohou pomoci zmínit bezprostřední důsledky krize, zejména v oblasti politiky soudržnosti, avšak nepředstavují dodatečné finanční prostředky a nemohou za ně být vydávány; varuje, že přílišné využívání předsunutých zdrojů povede k oslabení rozpočtu a způsobí, že EU nebude moci investovat do společné budoucnosti, takže bude zranitelnější vůči budoucím krizím;

9. vyzývá vrcholné představitele EU a Komisi, aby přijali smělá rozhodnutí ve věci reformy systému vlastních zdrojů, a to včetně zavedení souboru nových vlastních zdrojů; opakuje svůj postoj týkající se seznamu potenciálních kandidátů pro nové vlastní zdroje, jak jej formuloval v průběžné zprávě o VFR: společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, daň z digitálních služeb, daň z finančních transakcí, příjem ze systému obchodování s emisemi, příspěvek z plastů a mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích; opakuje svůj kladný postoj ke zrušení všech slev a úprav, ke zjednodušení vlastního zdroje založeného na DPH a k používání pokut a poplatků jako zvláštního zdroje příjmů do unijního rozpočtu;

10. upozorňuje členské státy, že pokud nebudou chtít akceptovat vytvoření nových vlastních zdrojů, bude zajištění realistického VFR nevyhnutelně znamenat, že se budou muset smířit s dalšími zvýšením svého přímého příspěvku na základě HND;

11. požaduje okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních zdrojů, aby bylo možné naplnit potřeby VFR a Fondu pro obnovu a transformaci a zohlednit předpokládaný pokles HND v důsledku recese způsobené současnou krizí;

12. je pevně odhodlán zabránit veškerým pokusům o okamžité uvolnění finančních prostředků na strategii obnovy, které by ohrozily adekvátní financování příštího VFR; požaduje, aby byl plán obnovy zahrnut do VFR, který bude mít k dispozici navýšené prostředky a nové vlastní zdroje;

13. trvá na tom, že Fond pro obnovu a transformaci musí být financován nad rámec stávajících a připravovaných politik EU a nesmí se dotknout našich dlouhodobých priorit a strategických cílů, ani mít za následek snížení prostředků ve VFR;

Věrohodný Evropský fond pro obnovu a transformaci

14. vyzývá Komisi, aby v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 17. dubna 2020 předložila rozsáhlý balíček opatření pro obnovu; žádá, aby byl Fond pro obnovu a transformaci financován vydáváním dluhopisů na obnovu s dlouhou splatností, které budou garantované rozpočtem EU, poskytnou maximální manévrovací prostor a budou podřízeny splátkovému plánu; zdůrazňuje, že fond bude hlavním stavebním prvkem celkového balíčku, který poskytne impuls k investicím ve výši 2 bilionů EUR, včetně soukromých investic, a jehož trvání se bude odvíjet od očekávaných hlubokých a dlouhodobých dopadů současné krize;

15. žádá, aby byly prostředky z balíčku vypláceny formou půjček a převážně pak prostřednictvím grantů, přímých plateb na investice a vlastního kapitálu a aby byl fond spravován přímo Komisí; domnívá se, že finanční prostředky by měly putovat na programy zahrnuté do rozpočtu EU, které podléhají plnému parlamentnímu dohledu a účasti a na něž se vztahují požadavky na náležité provádění auditů a předkládání zpráv;

16. zdůrazňuje však, že by fond neměl dodatečně zatěžovat vnitrostátní rozpočty a měl se řídit zásadami zdravých financí; je připraven zvážit zachování příspěvků členských států podle HND na stávajících nominálních úrovních výměnou za to, že budou vytvořeny nové vlastní zdroje, které by sloužily nejen ke splácení úroků a jistin dluhopisů, ale i k financování ambiciózního VFR;

17. připomíná, že je nutné zachovat důvěryhodnost Unie, a varuje Komisi před používáním finančních triků a pochybných multiplikátorů k tomu, aby mohla prezentovat ambiciózní částky; varuje, že uváděné částky investic, které mají být uvolněny, neodpovídají skutečné velikosti Fondu pro obnovu a transformaci a nesmí tak být prezentovány;

18. připomíná ustanovení Smlouvy, že rozpočet EU musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů a že orgány musí Unii zajistit finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám; v této souvislosti žádá, aby bylo rozpočtové řízení dluhopisů na obnovu z ekonomického hlediska solidní a aby bylo v souladu s běžným účetnictvím všech veřejných orgánů, včetně orgánů členských států; navrhuje, aby se do ročního rozpočtu nezapisovala celá nesplacená částka, ale aby v manévrovacím prostoru, který je k dispozici v rámci stropu vlastních zdrojů, byly zahrnuty pouze platby dlužné v každém roce, a domnívá se, že je současně nutné zachovat plnou transparentnost nevyrovnaných splátek úroků a jistin, aniž by tím byla dotčena nezbytnost splátkového plánu;

19. zdůrazňuje, že základem je správné načasování a že Fond pro obnovu a transformaci musí být provázán se stávajícím a budoucím VFR a musí být v souladu s jejich strukturou a cíli; žádá, aby Fond pro obnovu a transformaci začal fungovat co nejdříve v letošním roce;

20. žádá, aby tento rozsáhlý balíček opatření pro obnovu sloučil strategické investice na podporu MSP s cílem transformovat naše ekonomiky a zvýšit jejich odolnost a aby zvýšil pracovní příležitosti a posílil dovednosti s cílem zmírnit dopad krize na pracovníky, spotřebitele a rodiny;  žádá proto, aby byly upřednostňovány investice do Zelené dohody pro Evropu, digitální agendy a dosažení nezávislosti Evropy ve strategických odvětvích s jednotnou průmyslovou strategií a aby se současně zkrátily a diverzifikovaly dodavatelské řetězce a přeorientovaly obchodní politiky; vyzývá, aby byl vytvořen nový, samostatný evropský program v oblasti zdraví;

21. domnívá se, že je velmi důležité, aby tyto snahy měly silný sociální rozměr a aby byly v souladu s cíli evropského pilíře sociálních práv, cíli OSN pro udržitelný rozvoj a cílem genderové rovnosti, aby se zajistilo, že oživení posílí územní soudržnost a konkurenceschopnost a bude řešit sociální a ekonomickou nerovnost a potřeby osob, které byly krizí zasaženy nejtvrději, jako jsou ženy, menšiny a osoby ohrožené chudobou nebo žijící pod hranicí chudoby;

22. zdůrazňuje, že tyto prostředky budou nasměrovány k projektům a příjemcům, kteří splňují základní hodnoty zakotvené ve Smlouvě a jsou v souladu s Pařížskou dohodou, cíli EU v oblasti klimatické neutrality a biologické rozmanitosti a bojem proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz; naléhá na Komisi, aby zajistila, aby pravidla pro státní podporu splňovala uvedené podmínky;

23. připomíná význam mezinárodní solidarity; vyzývá Komisi a členské státy, aby se postavily do čela snah o obnovu a transformaci, které budou na mezinárodní úrovni vyvíjeny v návaznosti na krizi COVID-19, a aby přitom prosazovaly naše hodnoty solidarity, ochrany lidských práv, demokratických zásad, právního státu a multilateralismu;

°

° °

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské radě a Komisi.

 

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.

[2] Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.

[3] Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.

[4] Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.

[5] Přijaté texty, P9_TA(2019)0102.

Poslední aktualizace: 13. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí